Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Long term planing of Methodology Primary school 12+2

Long term planing of Methodology Primary school 12+2

Published by borlihan312201, 2022-07-06 02:20:17

Description: Long term planing of Methodology Primary school 12+2

Search

Read the Text Version

ພາກອຼຌ ຾ລະ ຎີອຼຌ ແຒຏກາຏສຬຏໄລຊະຊາວ Semester and Year ຉ່ືວຉິ າ: ວິຎີສຬຏພາສາຬງັ ກິ຋ 2 ຫັກສ຋ູ ສ້າງຄຑູ ະຍົມຑກົ ກະຌິລະ຋ຐັ ຉັ້ຏສູງ ເວລາ 2 ຑີ ຅າຌວຌຆໃວ຺ ຿ມຄ ພາກອຼຌ຋ີ 2 ຎ຋ີ ີ 2 Time 48 ຆວ຺ໃ ຿ມຄ ຅າຌວຌໜໞວງກິຈ Credit 2(1-2-2) ຬະ຋ຍິ າງ຃າໞ ໜໞວງກຈິ ວຆິ າຌມີໄ ີ 2 ໜໞວງກິຈ, ຅ັຈກາຌອຼຌ-ກາຌສຬຌພາງເຌ 16 ຬາ຋ຈິ ( 3 ຆ຺ໃວ຿ມຄຉໃຬາ຋ິຈ Credit Explanation );ເຌຌັໄຌ 1 ຆວ຺ໃ ຿ມຄ ສຬຌ຋ິຈສະຈີ, 2 ຆ຺ໃວ຿ມຄ ພາກຎະຉິຍັຈຉວ຺ ຅ຄິ ຾ລະ 2 ຆໃວ຺ ຿ມຄ ຾ມຌ່ ເຫວ້ ຼກຍໟາຌ. ຅ຸຈຎຽະສ຺ຄ ເມຬື່ ອຽຏວຉິ າຏ້ີຈັ ຐົ ແລວ້ ຏກັ ສຶກສາຄູສາມາ຋: Objectives - ຌາເຆກ້ ະຈາຌເຌຽວລາສຈິ ສຬຌຢ່າຄມີຎະສຈິ ຋ພິ າຍ. ຽຌໄືຬເຌຫງໄ - ຽຂາ຺ໄ ເ຅ຽ຋ັກຌິກຉາໞ ຄໂກຼໞ ວກຍັ ກາຌສຬຌພາສາຬັຄກິຈຂັໄຌພໄຌື ຊາຌ. Course Description - ຌາເຆ້ຽ຋ກັ ຌກິ ກາຌສຬຌຽຂ຺ໄາເຌຂັໄຌຉຬຌຉາໞ ຄໂຂຬຄກາຌ຅ຈັ ກິຈ຅ະກາຢາ່ ຽໝາະ ວ຋ິ ີຈາຽຌີຌກາຌສຬຌ ສມ຺ Methodology - ຾ຉ່ຄຍ຺ຈສຬຌ ຾ລະ ວາຄກິຈ຅ະກາຽຂາ຺ໄ ເຌກາຌສຬຌແຈຢ້ ່າຄ຾຋ຈຽໝາະກັຍ ສໃກື າຌອຼຌ - ກາຌສຬຌ ລະຈຍັ ຂຬຄຌັກອຼຌຆັໄຌຎະຊມ຺ ສຶກສາ. Teaching Aids - ຏະລິຈ ຾ລະ ຌາເຆຬ້ ຸຎະກຬຌຽຂ຺ໄາເຌກາຌສິຈສຬຌຢ່າຄຽໝາະສ຺ມ. ວຆິ າຌີໄ຾ມ່ຌວິຆາ຋ີເໃ ຫ້຃ວາມອກູ້ ໞຼວກັຍວ຋ິ ີ ຾ລະ ຋ກັ ສະກາຌສຬຌພາສາຬັຄກຈິ ຂໄຌັ ພຊໄື າຌ ຢເູ່ ຌຆໄັຌຎະຊ຺ມສກຶ ສາ ຽຆິຄໃ ຅ະຽຌັໄຌເສກ່ າຌ຾ຉ່ຄຍ຺ຈສຬຌ, ກາຌສຈິ ສຬຌຉ຺ວຬກັ ສຬຌພາສາ ຬັຄກິຈ, ສຬຌ຃າສັຍເໝ່, ກາຌສຬຌສີ຋ໃ ັກສະເຌພາສາຬັຄກຈິ , ກາຌຌາເຆກ້ ະຈາຌ ຾ລະ ວາຄກິຈ຅ະກາຽຂາ຺ໄ ເຌກາຌສຬຌ, ຏະລິຈ ຾ລະ ຌາເຆ້ຬຎຸ ະກຬຌຽຂ຺ໄາເຌກາຌ຅ັຈກຈິ ຅ະກາ ກາຌອຼຌ - ກາຌສຬຌ. ວິຆາ ວິ຋ີສິຈສຬຌພາສາຬັຄກິຈຆັໄຌຎະຊມ຺ ຌີໄ຾ມ່ຌສຬຌຢູ່ພາກອຼຌ຋ີ 2 ຂຬຄຎີ຋ີ 2 ຿ຈງ ເຆຽ້ ວລາສິຈສຬຌ຋ັຄໝຈ຺ 16 ຬາ຋ິຈ, ຾ຉ່ລະຬາ຋ິຈສຬຌ 3 ຆໃ຺ວ຿ມຄ ຽຆໃິຄ຃ູສາມາຈເຆ້ ວິ຋ກີ າຌສິຈສຬຌຫົາງວ຋ິ ຅ີ າກຽຬກະສາຌຉາໞ ຄໂ຋ີກໃ ຼໞ ວຂຬໟ ຄກັຍກາຌສຈິ ສຬຌພາສາຬັຄກິຈ ຋ໃສີ ຬຌເຫຌ້ ັກອຼຌ຃ູສາງຎະຊມ຺ ເຌສະຊາຍັຌສໟາຄ຃.ູ Text book, Flash card, picture card, TV, VIDEO and LCD Week Unit Topic Contents Time I Lesson planning II - Review Presenting new Lesson 3H Lesson planning and Lesson planning 3H (Continued) - Review Presenting new Lesson and Lesson planning (Continued)

III T Demonstration - 5 steps of lesson plan and 3 Ps 3 H IV Sts Demonstration - 5 steps of lesson plan and 3 Ps 3 H V Practice teaching - Students prepare Lesson plan and 3 H practice teaching Grade 3,4 and 5 VI Practice - Students prepare Lesson plan and 3 H teaching(Continued) practice teaching Grade 3,4 and 5 (Continued) VII Practice - Students prepare Lesson plan and 3 H teaching(Continued) practice teaching Grade 3,4 and 5 (Continued) VIII Practice - Students prepare Lesson plan and 3 H teaching(Continued) practice teaching Grade 3,4 and 5 (Continued) IX Practice - Students prepare Lesson plan and 3 H teaching(Continued) practice teaching Grade 3,4 and 5 (Continued) X Practice - Students prepare Lesson plan and 3 H teaching(Continued) practice teaching Grade 3,4 and 5 (Continued) XI Practice - Students prepare Lesson plan and 3 H teaching(Continued) practice teaching Grade 3,4 and 5 (Continued) XII Practice - Students prepare Lesson plan and 3 H teaching(Continued) practice teaching Grade 3,4 and 5 (Continued) XIII Practice - Students prepare Lesson plan and 3 H teaching(Continued) practice teaching Grade 3,4 and 5 (Continued) XIV Practice - Students prepare Lesson plan and 3 H teaching(Continued) practice teaching Grade 3,4 and 5 (Continued) XV Practice - Students prepare Lesson plan and 3 H teaching(Continued) practice teaching Grade 3,4 and 5 (Continued) XVI Giving feed back - Teacher and All students 3H Director Head Of Foreign Office teacher

Long term planning of Reading I First semester academic year 2015-2016 English normal course year I

Teacher: Somlath SOMSAVATH Week Unit Topic Contents Time I Warming Rice - Do Exercise in the text book II Unit I New lives - Elicit and present new words 3h about New lives - Doing exercises in the text in pair and group III Unit I New lives - Grammar adjective and 3h (Continues) infinitives - Personal test (October) IV Unit II Big city life - After reading do exercises 1,2 3h and 3 V Unit II Big city life - Grammar (Subject/Object 3h (Continues) pronouns and possessive adjectives) VI Unit III A hotel with - Present new words 3h a difference - Ss read passage - Do activity 1,2 VII Unit III A hotel with - Grammar: Using “There is, 3h (Continues) a difference There are”, “have, has” VIII Unit III A hotel with - Give them write about hotel 3h (Continues) a difference that they know and present their writing - (Personal test November) IX Unit IV Making - Passage reading and 3h movies summarize the text X Unit IV Making - Grammar: Using can/ can’t, 3h (Continues) movies could/couldn’t, will won’t be

able to - (Midterm test) XI Unit IV Review Unit - Do exercises 3h (Continues) 3-4 XII Unit V Addicted - Reading in the text and do 3h exercises XIII Unit V Addicted - Grammar: Present and past 3h (Continues) Simple Questions - (Personal test December) XIV Unit VI We love - Reading passage and do 3h shopping exercises 1,2, and 3 XV Unit VI We love - Continues to do exercises from 3h (Continues) shopping the book XVI Review - Unit1-6 3h Director Head Of Foreign Office teacher


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook