Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2565

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2565

Description: SAR-65 กศน.อำเภอบางปลาม้า

Search

Read the Text Version

1 รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจาปีงบประมาณ 2565 ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบางปลามา้ อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สังกดั สานักงาน กศน. สานกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร กระทรวงศึกษาธกิ าร


ก คานา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดให้ สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐาน การศกึ ษาของสถานศึกษาใหเ้ ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ แต่ละประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธกิ ารประกาศกาหนด พรอ้ มทงั้ จดั ทาแผนพฒั นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนท่ีกาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล สถานศึกษาเป็นประจาทุกปี ประกอบกับกฎกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน คุณภาพภายใน สาหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 ท่ีอาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 วรรคสาม และมาตรา 25 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ได้กาหนดให้สถานศึกษาต้องดาเนินการ ดังน้ี 1) จัดให้มีมาตรฐานก ารศึกษานอกระบบที่ กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด 2) จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี 3) ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี 4) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา 5) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 6) จัดทา รายงานการประเมินตนเองประจาปี 7) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 8) นาผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็น ส่วนหนึง่ ของการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี เครือข่าย 9) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 10) ยึดหลักการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา บุคลากรทุกคน ในสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และผู้รบั บรกิ าร ในการน้ี เพื่อเป็นการดาเนินงานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น ศูนย์การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบางปลาม้า จึงได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา เพ่ือประเมนิ คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์จากแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีร่วมกับผลการดาเนินงานของสถานศึกษา และจัดให้มีการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าท่ี และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือประเมินคุณภาพภายใน และจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา พร้อมท้ังร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีถัดไป ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องตามสภาพจริงของสถานศึกษา เพ่ือมุ่งสู่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่ งย่งั ยนื ลงช่ือ ( นางสมควร วงษแ์ กว้ ) ตาแหนง่ ผูอ้ านวยการศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอบางปลาม้า วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


สารบัญ ข คานา หน้า สารบัญ ก บทสรปุ สาหรบั ผูบ้ ริหาร ข 1 บทที่ 1 ข้อมูลพน้ื ฐานของสถานศกึ ษา 3  สภาพท่ัวไปของสถานศกึ ษา 3  ทศิ ทางการดาเนนิ งานของสถานศึกษา 3  จานวนผู้เรยี น ผู้รบั บรกิ าร และจานวนผู้จดั การเรียนรู้ 4 (ปีงบประมาณที่จดั ทารายงานการประเมินตนเอง)  จานวนบุคลากร (ปีงบประมาณทีจ่ ัดทารายงานการประเมนิ ตนเอง) 5  งบประมาณ (ปีงบประมาณทีจ่ ดั ทารายงานการประเมินตนเอง) 5  กศน.ตาบล 5  แหลง่ เรียนรู้ 6  ภาคีเครอื ข่าย 7  ภูมปิ ญั ญา 11  แผนปฏบิ ตั ิการประจาปี (ปงี บประมาณท่ีจัดทารายงานการประเมินตนเอง) 13  รางวัล เกียรตบิ ัตร การเชดิ ชเู กยี รติท่สี ถานศึกษาได้รบั 17  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศกึ ษาท่ีผา่ นมา 37  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกครง้ั ลา่ สดุ 40  คา่ เป้าหมายของสถานศึกษา 54 บทท่ี 2 ผลการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา 57  ผลการประเมินคณุ ภาพการจดั การศึกษานอกระบบระดบั การศึกษาข้ันพื้นฐาน 58 (เฉพาะมาตรฐานที่ 1-2)  ผลการประเมินคณุ ภาพการจดั การศึกษาต่อเนือ่ ง (เฉพาะมาตรฐานที่ 1-2) 94  ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศยั 110 (เฉพาะมาตรฐานที่ 1-2) 132  ผลการประเมินคุณภาพคณุ ภาพการบริหารจดั การของสถานศกึ ษา (มาตรฐานที่ 3)


ค สารบัญ (ตอ่ ) บทท่ี 3 สรปุ ผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพฒั นาคณุ ภาพของสถานศกึ ษา หนา้  สรปุ ผลประเมนิ ตนเอง ประเภท งานการศึกษานอกระบบระดบั การศกึ ษา 152 152 ข้นั พนื้ ฐาน  สรุปผลประเมนิ ตนเอง ประเภท งานการศึกษาต่อเน่ือง 153 154  สรุปผลประเมินตนเอง ประเภท งานการศกึ ษาตามอธั ยาศยั ภาคผนวก  ประกาศใชม้ าตรฐานการศกึ ษาของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา  ค่าเป้าหมายเพอ่ื ใช้ในการประเมินคุณภาพการศกึ ษาของสถานศกึ ษาตาม มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษา  คาส่งั แต่งตงั้ คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา  หนังสอื รับรองการประกันคณุ ภาพภายนอก


1 บทสรุปสาหรบั ผ้บู ริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบางปลาม้า ต้ังอยู่เลขที่ - หมู่ท่ี 5 ตาบล โคกคราม อาเภอ บางปลามา้ จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อธั ยาศยั สานักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร กระทรวงศึกษาธิการ มกี ารจดั การศกึ ษา 3 ประเภท ประกอบด้วย  การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน  การศกึ ษาตอ่ เนื่อง  การศกึ ษาตามอัธยาศยั คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา ตั้งแต่วันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ซึ่งจากการ ประเมนิ คณุ ภาพภายในสถานศกึ ษา สามารถสรปุ ไดด้ ังน้ี สถานศกึ ษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยใู่ นระดับ ยอดเย่ียม มีคะแนนรวมเท่ากับ 94.65 คะแนน และเม่ือพิจารณาผลการประเมนิ ตนเองตามประเภทการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบวา่ 1. มาตรฐานการศกึ ษานอกระบบระดับการศึกษาข้นั พน้ื ฐาน สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยู่ใน ระดบั ยอดเยีย่ ม มคี ะแนนรวมเท่ากบั 93.36 คะแนน 2. มาตรฐานการศึกษาตอ่ เน่ือง สถานศกึ ษามีผลการประเมินตนเอง อย่ใู นระดับ ยอดเยีย่ ม มีคะแนนรวม เทา่ กบั 93.40 คะแนน 3. มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม มีคะแนนรวมเท่ากับ 97.20 คะแนน ทง้ั น้ี จากการสรุปผลการประเมนิ คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม ของสถานศึกษา จึงได้มีการกาหนดแนวทางเพ่อื รกั ษาคณุ ภาพหรือพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาท่ีสถานศึกษาคาดว่าจะ นาไปดาเนินการในปีงบประมาณถดั ไป ดังนี้ 1) สถานศึกษามีการดาเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นสานักงาน กศน./นโยบายจุดเน้น สถานศกึ ษามกี ารดาเนินงานทีส่ อดคล้องกับนโยบาย จดุ เน้น สานักงาน กศน. นโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ยทุ ธศาสตรแ์ ละเป้าหมายของแผนการศึกษาชาติ 20 ปี 2) สถานศึกษาคานงึ ถึงประสทิ ธิภาพและประสิทธิผลตอ่ คุณภาพมาตรฐานการศึกษา มหี ลกั ธรรมาภบิ าล ในการดาเนินงาน ส่งผลทาให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายและจดุ เน้นของสานักงาน กศน. 3) สถานศึกษา มีการจัดระบบการประเมินคุณภาพภายใน ท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและผู้รับบริการ ดาเนินงานจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565 โดยการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2565 นิเทศ ติดตาม รายงานผลการ ดาเนินงานและการตรวจสอบผลการดาเนินงาน โดยใช้วงจร Deming Cycle (PDCA) ตลอดจนการนาผลการ ประเมิน มาปรับปรงุ พฒั นา ให้เปน็ ไปตาม ค่าเปา้ หมายทกี่ าหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดาเนินการ ใหผ้ ้เู รียนและผูร้ ับบรกิ ารมคี ณุ ภาพตามวตั ถุประสงค์ของโครงการ


2 คณะกรรมการการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานศึกษาจะนาผลการประเมิน จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไปใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตอ่ ไป ลงชื่อ ( นางสมควร วงษแ์ ก้ว ) ประธานคณะกรรมการการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และหวงั เปน็ อยา่ งย่ิงว่า สถานศึกษาจะนาผลการประเมนิ จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไปใช้เป็น ข้อมลู ในการกาหนดแนวทางการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาตอ่ ไป ลงชอ่ื ( นายณัฐวุฒิ แสงดาว ) ประธานคณะกรรมการสถานศกึ ษา วนั ท่ี 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565


3 บทท่ี 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของสถานศกึ ษา  สภาพทั่วไปของสถานศกึ ษา ชอื่ สถานศึกษา : ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอบางปลาม้า ท่ีอยู่ : หม่ทู ี่ 5 ตาบลโคกคราม อาเภอ บางปลามา้ จังหวดั สพุ รรณบุรี เบอร์โทรศัพท์ : 035 - 586415 เบอร์โทรสาร : 035 - 586415 E-mail ตดิ ต่อ : [email protected] สงั กดั : สานกั งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั จังหวดั สุพรรณบรุ ี  ทศิ ทางการดาเนนิ งานของสถานศกึ ษา ปรชั ญา เรยี นรู้ตลอดชีวิต คิดเป็น เนน้ พอเพยี ง วิสัยทศั น์ ประชาชนอาเภอบางปลามา้ ไดร้ ับโอกาสทางการศึกษา และการเรยี นรตู้ ลอดชวี ติ อยา่ งท่ัวถงึ มที กั ษะ พ้นื ฐาน ทจ่ี าเปน็ ต่อการดาเนินชวี ติ ในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง พนั ธกจิ 1. จดั และสง่ เสรมิ การเรียนรู้ตลอดชวี ติ ให้กับประชาชนกลุ่มเปา้ หมาย 2. สร้างโอกาสและจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชน กลุ่มเป้าหมาย มีคณุ ธรรม และใหม้ ที ักษะการดาเนินชวี ติ บนพื้นฐานปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง 3. พฒั นาหลักสูตรและระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษา ให้เป็นไปตาม ความตอ้ งการของชุมชน และท้องถิ่น ส่งเสริมและพฒั นาใหเ้ กิดการเรยี นร้ตู ลอดชวี ิต 4. รว่ มกบั ภาคีเครือข่าย จัดการความรดู้ ้วยการระดมทรัพยากร องค์ความรแู้ ละร่วมจัดการศกึ ษาให้กับ ชุมชน เปา้ ประสงค์ 1. คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีคณุ ภาพอย่างท่ัวถึง และเป็นธรรม 2. ผ้เู รียน / ผู้รบั บรกิ ารไดร้ บั การศึกษาทม่ี คี ุณภาพได้มาตรฐาน และมีคุณลกั ษณะทพ่ี ึงประสงค์ 3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ สามารถจัดบริการตอบสนองกับความ ต้องการ ของผู้เรียน / ผู้รบั บริการไดอ้ ยา่ งมีประสทิ ธิภาพ 4. ชุมชนมกี ารจัดการความร้แู ละกระบวนการเรยี นรเู้ พื่อสรา้ งสงั คมแห่งภมู ิปญั ญาและการเรียนรู้ 5. มีแหล่งเรียนรู้อย่างท่ัวถึง และได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมโอกาสและช่องทางการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชวี ติ ทม่ี ีคณุ ภาพและสนองตอบความตอ้ งการของประชาชน 6. สถานศึกษานาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ บรหิ ารองค์กรและบริการการเรยี นร้ใู ห้แก่ประชาชน 7. ภาคีเครอื ข่ายเขา้ มามีสว่ นร่วมอยา่ งกว้างขวาง 8. บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย อตั ลักษณ์ มวี ินัย มีความพอเพียง มจี ิตอาสา สุภาพ


4  จานวนผ้เู รียน ผูร้ บั บริการ และจานวนผูจ้ ัดการเรียนรู้ (ปงี บประมาณที่จดั ทารายงานการประเมนิ ตนเอง) หลกั สูตร/ประเภท จานวนผู้เรียน (คน) รวมจานวน จานวนผู้จัดการเรียนรู้ ชาย หญิง (คน) (คน) การศกึ ษาขั้นพ้นื ฐาน - ระดบั ประถมศึกษา 46 81 127 14 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 203 168 371 14 - ระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย 337 326 663 14 รวมจานวน (คน) 586 575 1,161 42 การศึกษาตอ่ เน่ือง 1.โครงการศูนยฝ์ ึกอาชีพชุมชน - 1 อาเภอ 1 อาชีพ 0 23 23 2 - พัฒนาอาชีพระยะสน้ั (กลุม่ สนใจ) 3 417 420 28 - ช้นั เรียนวชิ าชพี (31 ช่วั โมงข้นึ ไป) 3 312 315 16 2. โครงการจัดการเรยี นรตู้ ามหลักปรชั ญา 34 133 167 4 ของเศรษฐกิจพอเพยี ง 3. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสงั คม 24 80 104 4 และชุมชน 4. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพฒั นาทักษะ 8 145 153 5 ชวี ติ 5.โครงการศนู ยด์ ิจิทัลชุมชน 42 168 210 14 รวมจานวน (คน) 114 1278 1,392 73 การศึกษาตามอัธยาศัย 1.โครงการจัดการศกึ ษาตามอัธยาศัย 3,548 6,101 9,649 23 2. โครงการส่งเสริมการอา่ นและพฒั นา แหล่งเรียนร้ใู นระดับตาบล 00 0 0 3.โครงการพฒั นาห้องสมุดประชาชน เคลื่อนที่ 00 0 0 รวมจานวน (คน) 3,548 6,101 9,649 23


5  จานวนบุคลากร (ปีงบประมาณท่ีจัดทารายงานการประเมินตนเอง) ประเภท/ตาแหนง่ จานวน (คน) ต่ากวา่ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมจานวน (คน) ขา้ ราชการครู - 21 - 3 บคุ ลากรทางการศึกษา - 1- - 1 ลูกจ้างประจา - -- - - อนื่ ๆ (ระบุ)….. - -- - - พนกั งานราชการ - ครอู าสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน - 6- - 6 - ครู กศน.ตาบล - 14 - - 14 - บรรณารักษ์ - 1- - 1 - อืน่ ๆ (ระบุ)..... - -- - - อตั ราจา้ ง - บรรณารักษจ์ า้ งเหมาบริการ - 1- - 1 - เจา้ หนา้ ทบี่ ริหารงานทั่วไป - 1- - 1 - พนกั งานบริการ 1 -- - 1 รวมจานวน 1 26 1 - 28  งบประมาณ (ปีงบประมาณทจ่ี ัดทารายงานการประเมินตนเอง) - เงินงบประมาณ 2,407,087.40 บาท - เงินนอกงบประมาณ 43,047.66 บาท รวมจานวนเงิน 2,450,135.06 บาท  กศน.ตาบล กศน.ตาบล ท่ตี ้ัง ผ้ปู ระสานงาน/ผูร้ ับผิดชอบ กศน.ตาบลโคกคราม ตั้งอย่ทู ี่บา้ นแขก หมู่ 6 นางกชกานต์ บวั บาน กศน.ตาบลมะขามล้ม ตงั้ อยู่ทบี่ า้ นหมี่ – ตะลุ่ม หมู่ 7 นางสาวทัศนีย์ ดารงค์ฤทธ์ิ กศน.ตาบลไผ่กองดิน ตั้งอยู่ทบี่ า้ นสดุ หมู่ 3 นางสาวนงลกั ษณ์ อ่วมป่วน กศน.ตาบลวัดดาว ตง้ั อยทู่ วี่ ดั ดาว หมู่ 4 นายอภริ ักษ์ ขาสวุ รรณ กศน.ตาบลตะค่า ตง้ั อยู่ที่วัดเจ้าขาว หมู่ 4 นางสาวลดั ดาวลั ย์ ลาภบังเกดิ กศน.ตาบลกฤษณา ตง้ั อยทู่ บ่ี ้านโคกโพธ์ิ หมู่ 2 นางสาวยพุ รัตน์ ศรธี นานันท์ กศน.ตาบลสาลี ต้งั อยูท่ บ่ี ้านสาลี หมู่ 2 วา่ ที่ร.ต.หญงิ ศริ ิพร ศรหี ริ ญั กศน.ตาบลองครกั ษ์ ตั้งอยู่ทบ่ี ้านหงษ์ หมู่ 7 นางสาววิภามาศ แสงเทยี น กศน.ตาบลวดั โบสถ์ ตั้งอยทู่ ี่บ้านท่าตลาด หมู่ 2 นายสุทธพิ ร สุขสคุ นธ์ กศน.ตาบลจรเขใ้ หญ่ ตง้ั อยู่ท่บี า้ นจรเข้ใหญ่ หมู่ 2 นางทิพวลั ย์ จติ สุชน กศน.ตาบลวงั นา้ เยน็ ตง้ั อยู่ทบ่ี า้ นหวั ไมซ้ งุ หมู่ 7 นายวรรณรตั น์ กมลชยั กุล กศน.ตาบลบางปลาม้า ตั้งอย่ทู ี่วัดกกมว่ ง หมู่ 7 นางสาวดจุ ฤดี เจรญิ ผล กศน.ตาบลบ้านแหลม ต้งั อยู่ท่ีวดั ใหมพ่ ิณสุวรรณ หมู่ 1 นางธนัญพสั ร์ เคลอื บสวุ รรณ กศน.ตาบลบางใหญ่ ตง้ั อยู่ทีบ่ ้านบางแมห่ มา้ ย หมู่ 4 นางสาวนลิ าวัณย์ เย็นมาก


6  แหล่งเรยี นรู้ แหลง่ เรยี นรู้ ดา้ น ทอ่ี ย/ู่ เบอรโ์ ทรศพั ท์ ผู้รับผิดชอบ หอ้ งสมดุ ประชาชน การศึกษา หมู่ท่ี 5 ตาบลโคกคราม นางสาวชลธชิ า บุญประเสรฐิ อาเภอบางปลาม้า อาเภอบางปลาม้า กศน.ตาบลโคกคราม การศกึ ษา ตงั้ อยู่ทบี่ ้านแขก หมู่ 6 นางกชกานต์ บัวบาน กศน.ตาบลมะขามล้ม การศึกษา ตั้งอยู่ทบ่ี ้านหม่ี - ตะลมุ่ หมู่ 7 นางสาวทศั นีย์ ดารงค์ฤทธิ์ กศน.ตาบลไผ่กองดิน การศกึ ษา ตั้งอยู่ทีบ่ ้านสุด หมู่ 3 นางสาวนงลกั ษณ์ อว่ มปว่ น กศน.ตาบลวัดดาว การศึกษา ตง้ั อยู่ทว่ี ดั ดาว หมู่ 4 นายอภิรกั ษ์ ขาสวุ รรณ กศน.ตาบลตะคา่ การศกึ ษา ตงั้ อยู่ทว่ี ัดเจา้ ขาว หมู่ 4 นางสาวลดั ดาวัลย์ ลาภบังเกดิ กศน.ตาบลกฤษณา การศกึ ษา ตั้งอยู่ทบ่ี า้ นโคกโพธิ์ หมู่ 5 นางสาวยุพรตั น์ ศรีธนานันท์ กศน.ตาบลสาลี การศึกษา ตง้ั อยทู่ บ่ี า้ นสาลี หมู่ 2 ว่าทรี่ .ต.หญงิ ศิริพร ศรหี ิรัญ กศน.ตาบลองครกั ษ์ การศึกษา ต้ังอยทู่ ีบ่ ้านหงษ์ หมู่ 7 นางสาววภิ ามาศ แสงเทยี น กศน.ตาบลวดั โบสถ์ การศึกษา ตง้ั อยทู่ ีบ่ ้านทา่ ตลาด หมู่ 2 นายสทุ ธพิ ร สขุ สุคนธ์ กศน.ตาบลจรเข้ใหญ่ การศกึ ษา ตัง้ อยู่ที่บา้ นจรเขใ้ หญ่ หมู่ 2 นางทิพวลั ย์ จติ สุชน กศน.ตาบลวังน้าเย็น การศกึ ษา ต้ังอยทู่ บี่ า้ นหวั ไมซ้ ุง หมู่ 7 นายวรรณรตั น์ กมลชัยกุล กศน.ตาบลบางปลาม้า การศกึ ษา ตั้งอยทู่ ว่ี ัดกกมว่ ง หมู่ 7 นางสาวดจุ ฤดี เจรญิ ผล กศน.ตาบลบ้านแหลม การศกึ ษา ตง้ั อยู่ทว่ี ดั ใหมพ่ ิณสุวรรณ หมู่1 นางธนัญพสั ร์ เคลือบสุวรรณ กศน.ตาบลบางใหญ่ การศกึ ษา ตั้งอยทู่ บี่ า้ นบางแม่หมา้ ย หมู่4 นางสาวนลิ าวณั ย์ เยน็ มาก โรงเรียนชาวนา การเกษตรธรรมชาติ บา้ นโพธิ์ศรี เลขที่ 24/1 นายเฉลา นิลวรรณ ในการลดตน้ ทุนการ หม่ทู ี่ 12 ตาบลบางปลามา้ ผลติ การทานา้ หมกั อาเภอบางปลาม้า ชีวภาพสตู รต่างๆ จังหวดั สุพรรณบุรี โรงเรยี นชาวนา การเกษตรธรรมชาติ บา้ นเลขที่ 12 นางสาวนา้ ผ้ึง หงษ์โต ในการลดต้นทนุ การ หมู่ท่ี 10 ตาบลวดั ดาว อาเภอ ผลติ การทาน้าหมัก บางปลามา้ ชวี ภาพสูตรตา่ งๆ จังหวดั สุพรรณบุรี ศนู ยเ์ รียนรเู้ ศรษฐกจิ โครงการอนั เน่ืองมา บ้านหมี่ – ตะล่มุ หมู่ท่ี 7 นายชัชรนิ ทร์ ศรบี ศุ ย์ดี พอเพียง จากพระราชดารฯิ ตาบลมะขามล้ม อาเภอ บางปลามา้ จังหวดั สุพรรณบรุ ี ศูนยเ์ รียนรเู้ ศรษฐกจิ เรยี นรูเ้ รือ่ ง เกษตร บา้ นโคกโก หมู่ที่ 1 นายศกั ดิ์ศลิ ป์ วงษพ์ ันธุ์ พอเพยี ง ธรรมชาติในการ ลดตน้ ทุนการผลิต ตาบลมะขามล้ม ผลติ ภณั ฑส์ มุนไพร การทาน้าหมัก ชวี ภาพสูตรต่าง ๆ อาเภอบางปลาม้า สมุนไพร จังหวัดสพุ รรณบุรี บา้ นเลขท่ี 120/1 หมู่ท่ี 9 นางสวุ รรณี เมืองวงษ์ ตาบลวดั โบสถ์ อาเภอ บางปลามา้ จงั หวัดสุพรรณบุรี


7  ภาคีเครอื ข่าย ด้าน ทอ่ี ยู่ เบอรโ์ ทรศัพท์ ภาคีเครอื ขา่ ย 035-587340 การศึกษา สถานท่ี หมทู่ ่ี 5 ตาบลโคกคราม 035-473629 (กลมุ่ องค์กร และหน่วยงาน) บุคลากร อาเภอบางปลามา้ 0-825823116 จงั หวัดสพุ รรณบรุ ี 035-457200 1.โรงเรยี นบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวทิ ย์” หมทู่ ่ี 3 ตาบลบางใหญ่ 035-424359 อาเภอบางปลาม้า 035-415500 2.โรงเรียนบางแมห่ ม้าย “รัฐราษฎร์ รังสฤษด์ิ” การศกึ ษา สถานที่ จงั หวัดสพุ รรณบรุ ี 035-459510 บุคลากร หมู่ที่ 4 ตาบลมะขามล้ม 035-458428 อาเภอบางปลาม้า 035-416328 3.โรงเรียนหรรษาสุจติ ต์วิทยา 2 การศึกษา สถานที่ จังหวดั สุพรรณบรุ ี 035-521244 บุคลากร หมู่ที่ 5 ตาบลโคกคราม 035-456277 อาเภอบางปลามา้ 035-436321 4.โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สถานที่ บคุ ลากร จังหวดั สพุ รรณบุรี หมทู่ ี่ 4 ตาบลบางใหญ่ 5.องค์การบรหิ ารส่วนตาบลบางใหญ่ สถานที่ บคุ ลากร อาเภอบางปลามา้ จังหวดั สุพรรณบุรี 6.องค์การบริหารส่วนตาบลวดั ดาว สถานท่ี บคุ ลากร หมทู่ ่ี 1 ตาบลวดั ดาว อาเภอบางปลามา้ 7.องค์การบรหิ ารส่วนตาบลวดั โบสถ์ สถานที่ บคุ ลากร จงั หวดั สุพรรณบุรี หมทู่ ่ี 2 ตาบลวดั โบสถ์ 8.องค์การบรหิ ารสว่ นตาบลกฤษณา สถานที่ บุคลากร อาเภอบางปลามา้ จังหวดั สพุ รรณบุรี 9.องค์การบรหิ ารสว่ นตาบลมะขามล้ม สถานที่ บคุ ลากร หมู่ที่ 2 ตาบลกฤษณา อาเภอบางปลาม้า 10.องค์การบริหารสว่ นตาบลวังนา้ เยน็ สถานที่ บุคลากร จงั หวดั สุพรรณบุรี หมู่ที่ 4 ตาบลมะขามล้ม 11.องค์การบรหิ ารสว่ นตาบลจรเขใ้ หญ่ สถานท่ี บคุ ลากร อาเภอบางปลาม้า จงั หวดั สุพรรณบรุ ี 12.องค์การบรหิ ารสว่ นตาบลองครักษ์ สถานท่ี บคุ ลากร หมทู่ ่ี 2 ตาบลวงั นา้ เย็น อาเภอบางปลามา้ จังหวัดสพุ รรณบุรี หมูท่ ี่ 2 ตาบลจรเข้ใหญ่ อาเภอบางปลามา้ จงั หวดั สุพรรณบุรี หมทู่ ่ี 1 ตาบลองครกั ษ์ อาเภอบางปลาม้า จงั หวัดสุพรรณบรุ ี


8 ภาคเี ครอื ขา่ ย ดา้ น ทีอ่ ยู่ เบอรโ์ ทรศพั ท์ (กลุ่ม องค์กร และหน่วยงาน) 13.องค์การบริหารส่วนตาบลสาลี สถานที่ บุคลากร หมทู่ ี่ 2 ตาบลสาลี 035-588953 14.องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่กองดิน อาเภอบางปลามา้ 15.องค์การบริหารส่วนตาบลบางปลาม้า สถานท่ี บุคลากร จังหวดั สพุ รรณบรุ ี 16.เทศบาลตาบลบา้ นแหลม 17.เทศบาลบา้ นแหลมพฒั นา สถานที่ บคุ ลากร หมทู่ ี่ 2 ตาบลไผก่ องดนิ 035-422030 18.เทศบาลตาบลบางปลามา้ อาเภอบางปลามา้ 19.เทศบาลตาบลโคกคราม สถานที่ บคุ ลากร จังหวดั สพุ รรณบรุ ี 20.เทศบาลตาบลต้นคราม 21.เทศบาลตาบลตะค่า สถานที่ บุคลากร หมทู่ ่ี 2 ตาบลบางปลาม้า 035-457204 22.เทศบาลตาบลไผ่กองดิน อาเภอบางปลาม้า 23.วัดเจ้าขาว สถานที่ บคุ ลากร จงั หวดั สุพรรณบรุ ี 24.วดั ใหมพ่ ิณสวุ รรณ สถานท่ี บุคลากร หม่ทู ี่ 2 ตาบลบ้านแหลม 035-458582 อาเภอบางปลามา้ สถานที่ บุคลากร จังหวัดสุพรรณบุรี สถานที่ บคุ ลากร หมทู่ ่ี 1 ตาบลบ้านแหลม 035-400446 อาเภอบางปลาม้า สถานท่ี บคุ ลากร จังหวดั สุพรรณบุรี วฒั นธรรม สถานที่ หมู่ท่ี 2 ตาบลบางปลาม้า 035-587427 บุคลากร อาเภอบางปลาม้า จงั หวัดสพุ รรณบุรี วัฒนธรรม สถานท่ี บุคลากร หมทู่ ี่ 5 ตาบลโคกคราม 035-587310 อาเภอบางปลามา้ จงั หวดั สพุ รรณบรุ ี หมู่ท่ี 2 ตาบลโคกคราม 089-2145727 อาเภอบางปลามา้ จงั หวดั สพุ รรณบรุ ี หมู่ที่ 2 ตาบลตะคา่ 035-587520 อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสพุ รรณบรุ ี หมู่ที่ 4 ตาบลไผก่ องดนิ 035-422488 อาเภอบางปลาม้า จังหวดั สพุ รรณบุรี หมู่ท่ี 4 ตาบลตะคา่ 0-818049173 อาเภอบางปลามา้ จงั หวดั สุพรรณบรุ ี หมทู่ ่ี 1 ตาบลบา้ นแหลม 0-823613798 อาเภอบางปลาม้า จงั หวัดสพุ รรณบุรี


9 ภาคีเครอื ขา่ ย ด้าน ที่อยู่ เบอรโ์ ทรศพั ท์ (กลุม่ องค์กร และหนว่ ยงาน) 25.วดั บ้านสูตร วฒั นธรรม สถานท่ี หมู่ที่ 4 ตาบลบางปลาม้า 0-868126086 26.วดั กลาง 27.วัดสาลี อาเภอบางปลามา้ 28.วดั ดาว 29.วดั น้อย จงั หวดั สพุ รรณบุรี 30.วดั ดอกบัว 31.โรงพยาบาลบางปลาม้า วฒั นธรรม สถานท่ี หมทู่ ่ี 6 ตาบลโคกคราม 035-587510 32.สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางปลาม้า 33.สถานีตารวจภูธรบางปลาม้า อาเภอบางปลามา้ 33.โรงพยาบาลส่งเสริมสขุ ภาพตาบลบางใหญ่ 34.โรงพยาบาลส่งเสริมสขุ ภาพบ้านดอนขาด จังหวัดสุพรรณบุรี 35.โรงพยาบาลสง่ เสรมิ สขุ ภาพตาบลกฤษณา วัฒนธรรม สถานท่ี หมทู่ ่ี 2 ตาบลสาลี 035-671111 บคุ ลากร อาเภอบางปลามา้ จังหวดั สุพรรณบรุ ี วัฒนธรรม สถานท่ี หมู่ที่ 4 ตาบลวัดดาว 0-861773315 อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุ ี วฒั นธรรม สถานที่ หมูท่ ี่ 3 ตาบลโคกคราม 0-861679978 อาเภอบางปลาม้า จงั หวัดสุพรรณบรุ ี วัฒนธรรม สถานท่ี หมู่ที่ 4 ตาบลโคกคราม 035-422033 บคุ ลากร อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สาธารณสุข หมู่ที่ 6 ตาบลโคกคราม 035-400578 การศกึ ษา อาเภอบางปลามา้ จังหวดั สพุ รรณบุรี สาธารณสขุ หมทู่ ี่ 5 ตาบลโคกคราม 035-587315 การศกึ ษา อาเภอบางปลามา้ จังหวดั สพุ รรณบรุ ี ความปลอดภยั หมู่ท่ี 5 ตาบลโคกคราม 035-587372 บุคลากร อาเภอบางปลาม้า จังหวดั สุพรรณบุรี การศึกษา บุคลากร หมทู่ ี่ 2 ตาบลบางใหญ่ 035-600760 อาเภอบางปลามา้ จังหวัดสพุ รรณบุรี การศกึ ษา บุคลากร หมู่ที่ 3 ตาบลวดั โบสถ์ 035-587212 อาเภอบางปลามา้ จงั หวดั สุพรรณบรุ ี การศึกษา บุคลากร หมู่ที่ 3 ตาบลกฤษณา 035-422813 อาเภอบางปลาม้า จงั หวดั สุพรรณบรุ ี


10 ภาคีเครือข่าย ด้าน ท่ีอยู่ เบอรโ์ ทรศพั ท์ (กลุ่ม องค์กร และหน่วยงาน) การศึกษา บุคลากร 0-892282422 36.โรงพยาบาลส่งเสรมิ สขุ ภาพตาบลองครักษ์ การศึกษา บคุ ลากร หมทู่ ี่ 2 ตาบลองครกั ษ์ 0-35446737 การศกึ ษา บคุ ลากร อาเภอบางปลาม้า 0-35424123 37.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวดั โบสถ์ การศึกษา บุคลากร จังหวัดสุพรรณบุรี 0-35587472 การศกึ ษา บคุ ลากร หมูท่ ี่ 9 ตาบลวัดโบสถ์ 0-35436010 38.โรงพยาบาลสง่ เสรมิ สุขภาพตาบลบา้ น การศึกษา บุคลากร อาเภอบางปลามา้ 0-35456265 แหลม การศึกษา บุคลากร จงั หวัดสุพรรณบุรี 0-35416498 การศกึ ษา บุคลากร หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านแหลม 0-817363482 39.โรงพยาบาลส่งเสริมสขุ ภาพตาบลบางปลา การศึกษา บุคลากร อาเภอบางปลามา้ 0-35457526 ม้า การศกึ ษา บุคลากร จังหวัดสพุ รรณบุรี 0-864416375 การศึกษา บคุ ลากร หมทู่ ่ี 2 ตาบลบางปลาม้า 0-638275175 40.โรงพยาบาลสง่ เสริมสุขภาพตาบลวดั ดาว การศกึ ษา บคุ ลากร อาเภอบางปลามา้ 0-35587180 จังหวัดสพุ รรณบุรี 41.โรงพยาบาลส่งเสรมิ สุขภาพตาบลจรเข้ใหญ่ หมู่ท่ี 4 ตาบลวัดดาว อาเภอบางปลามา้ 42.โรงพยาบาลสง่ เสริมสุขภาพตาบลมะขาม จงั หวดั สพุ รรณบุรี ล้ม หมู่ที่ 2 ตาบลจรเข้ใหญ่ อาเภอบางปลาม้า 43.โรงพยาบาลสง่ เสริมสขุ ภาพตาบล จังหวดั สพุ รรณบุรี บา้ นสามัคคีธรรม หมู่ที่ 3 ตาบลมะขามล้ม อาเภอบางปลามา้ 44.โรงพยาบาลสง่ เสริมสุขภาพตาบล จงั หวดั สพุ รรณบุรี บา้ นราษฎร์บรู ณะ หมู่ที่ 4 ตาบลองครกั ษ์ อาเภอบางปลาม้า 45.โรงพยาบาลสง่ เสรมิ สุขภาพตาบล จังหวัดสุพรรณบุรี บา้ นเสาธงทอง หมู่ท่ี 4 ตาบลกฤษณา อาเภอบางปลาม้า 46.โรงพยาบาลส่งเสรมิ สุขภาพตาบลสาลี จงั หวัดสพุ รรณบุรี หมทู่ ี่ 6 ตาบลสาลี 47.ปกครองอาเภอบางปลาม้า อาเภอบางปลามา้ จังหวดั สุพรรณบรุ ี หมู่ที่ 2 ตาบลสาลี อาเภอบางปลามา้ จังหวดั สุพรรณบุรี หมู่ที่ 5ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลามา้ จังหวดั สพุ รรณบรุ ี


11 ภาคเี ครอื ข่าย ดา้ น ท่อี ยู่ เบอร์โทรศพั ท์ (กลมุ่ องค์กร และหน่วยงาน) 0-35587180 48.สานักงานพฒั นาชุมชนอาเภอบางปลาม้า การศึกษา บุคลากร หมทู่ ี่ 5ตาบลโคกคราม 0-35587180 อาเภอบางปลามา้ 0-35587180 49.สานักงานที่ดนิ อาเภอบางปลามา้ จังหวัดสพุ รรณบุรี 0-35587180 0-35587180 50.สานักงานประมงอาเภอบางปลาม้า การศึกษา บคุ ลากร หมู่ที่ 5ตาบลโคกคราม 0-35587180 อาเภอบางปลามา้ 0-35587180 51.สานักงานสรรพกรอาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุ ี 52.สานกั งานปศสุ ตั วอ์ าเภอบางปลามา้ การศึกษา บุคลากร หมู่ที่ 5ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า 53.สานกั งานท้องถนิ่ อาเภอบางปลามา้ จงั หวัดสพุ รรณบรุ ี 54.สานักงานเกษตรอาเภอบางปลามา้ การศึกษา บุคลากร หมทู่ ่ี 5ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลามา้ จังหวัดสพุ รรณบุรี การศกึ ษา บคุ ลากร หมทู่ ี่ 5ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลามา้ จงั หวัดสุพรรณบรุ ี การศกึ ษา บคุ ลากร หมู่ที่ 5ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวดั สพุ รรณบุรี การศกึ ษา บคุ ลากร หมทู่ ่ี 5ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวดั สพุ รรณบรุ ี  ภูมิปญั ญา บคุ คล ความรู้ ความสามารถ ทอ่ี ยู/่ เบอร์โทรศพั ท์ (ปราชญ์ชาวบา้ นภมู ปิ ัญญา ผนู้ า) จกั สานผลติ ภณั ฑ์ตา่ ง ๆ เช่น ฝาชี 24 หมู่ 12 ตาบลบางปลามา้ กระเปา๋ การทาขนมทองมว้ น อาเภอบางปลาม้า 1.นางดารณี วงษจ์ ันทร์ การทาขนมหวาน/ขนมไทย 57 หมู่ 9 ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลามา้ 2.นางลาดวน อภิเดช 134/3 หมูท่ ่ี 3 ตาบลกฤษณา อาเภอบางปลาม้า 3.นางทุเรยี น ศรีเพียงจันทร์ การทาเกษตรอนิ ทรีย์ 24/1 หมู่ที่ 12 ตาบลบางปลามา้ อาเภอบางปลามา้ 4.นายเฉลา นลิ วรรณ เกษตรกรรม 44 หมู่ท่ี 2 ตาบลตะค่า อาเภอบางปลาม้า 5.นางสาวสายร้งุ ศรหี ิรญั งานศิลปะประดษิ ฐ์/จัดดอกไม้


12 บุคคล ความรู้ ความสามารถ ทอ่ี ย/ู่ เบอรโ์ ทรศัพท์ (ปราชญช์ าวบา้ นภูมปิ ัญญา ผู้นา) 22 หมู่ 9 ตาบลมะขามล้ม อาเภอบางปลามา้ 6.นางทองหล่อ ปาละกะวงศ์ การทาอาหารว่าง 67 หมู่ 3 ตาบลจรเข้ใหญ่ อาเภอบางปลาม้า 7.นางวงเดือน จันทกิจ การทาขนมไทย 23/1 หมู่ 6 ตาบลมะขามล้ม อาเภอบางปลาม้า 8.นางถวิล ใกล้บุปผา การทาน้าพริก 67 หมู่ 5 บ้านดอนยอ ตาบลวังน้าเย็น อาเภอบางปลาม้า 9.นายจอม บุญลา้ การทาเกษตรผสมผสาน 38 หมู่ 7 ตาบลบางใหญ่ อาเภอบางปลาม้า 10.นางสาวเพ็ญแข น้าทับทิม การทาขนมหวาน/ศลิ ปะประดษิ ฐ์ 117 หมู่ 9 ตาบลวดั โบสถ์ อาเภอบางปลามา้ 11.นายประสงค์ บรุ ุษชาติ การแปรรูปสมุนไพร 19 หมู่ 7 ตาบลไผ่กองดนิ อาเภอบางปลาม้า 12.นางพมุ่ เจรญิ ผล ศลิ ปะประดิษฐ์ /หตั ถกรรม 9 หมู่ 10 ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า 13.นางโปร่งใจ พนั ธเ์ ณร ศลิ ปะประดิษฐ์ /หตั ถกรรม 65/4 หม่ทู ่ี 1 ตาบลสาลี อาเภอบางปลาม้า 14.นางมาลี เล็กจนิ ดา การถนอมอาหาร 132 หมู่ 5 ตาบลไผ่กองดนิ อาเภอบางปลามา้ 15.นางสาวสมลักษณ์ จันทรต์ รี งานประดิษฐ์ดอกไม้ 84 หมู่ 4 ตาบลวังน้าเย็น อาเภอบางปลาม้า 16.นางประจวบ วงษบ์ ัณฑิต การทาขนมกง 46 หมู่ 2 ตาบลกฤษณา อาเภอบางปลามา้ 17.นางบังอร ปาละพันธ์ การทาไส้กรอก – แหนมหมู 25 หมู่ 5 ตาบลสาลี อาเภอบางปลามา้ 18.นางสังวาลย์ จติ ช่มุ ศลิ ปะประดิษฐ์ /หตั ถกรรม 170/1 หมู่ 1 ตาบลบ้านแหลม อาเภอบางปลามา้ 19.นางกาเหวา่ เทพณรงค์ การจักสานไม้ไผ่ /หวาย


13  แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปี (ปงี บประมาณทจี่ ดั ทารายงานการประเมนิ ตนเอง) โครงการ/กจิ กรรม วัตถุประสงค์ กลมุ่ เปา้ หมาย จานวน พน้ื ท่ี ระยะเวลา งบประมาณ เป้าหมาย โครงการจัด 1.เพ่อื ให้ผู้เรยี นไดร้ ับ ประชากรวัย 1,152 กศน.อาเภอ ต.ค.64 1,317,084 การศกึ ษานอกระบบ การศึกษานอกระบบ แรงงานท่ีไมจ่ บ คน บางปลาม้า - ระดับการศกึ ษาขน้ั ระดับการศึกษาขนั้ การศกึ ษาภาค และ กศน. ก.ย.65 พน้ื ฐาน พื้นฐานอย่างท่วั ถึง บงั คบั 14 ตาบล เกิดความเทา่ เทยี ม ผ้ดู ้อยโอกาส ผู้ เปน็ ธรรม และมี พลาดโอกาส คุณภาพ 2.เพ่อื ให้ผเู้ รียน สามารถนาความรู้ท่ี ได้รบั จากการร่วม กจิ กรรมการเรยี นรู้ไป ปรบั ใช้ในการดาเนิน ชีวติ มีคณุ ภาพชีวติ ที่ ดีขึ้น 3.เพือ่ ใหผ้ ู้เรยี น มี หนังสอื สอ่ื ที่เพยี งพอ ต่อความต้องการใน การเรียนรู้ สามารถ เรียนรู้ได้หลากหลาย ได้ด้วยตนเอง โครงการพฒั นา 1. เพ่อื พฒั นา ผู้เรยี นหลกั สูตร 1,152 กศน. ต.ค.64 317,640 คุณภาพผู้เรยี น คุณภาพผ้เู รียนให้มี การศกึ ษานอก คน อาเภอ - บางปลาม้า ก.ย.65 ความรู้และทักษะ ระบบระดบั พ้นื ฐานในการ การศกึ ษาขัน้ พฒั นาคณุ ภาพ พื้นฐาน 3 ระดับ คุณภาพชีวิตมี คณุ ธรรม จริยธรรม มีสตปิ ญั ญา มี คณุ ภาพชีวิตท่ีดี มี จติ อาสา มีความ เสียสละในการ ช่วยเหลอื ผอู้ ื่น บาเพญ็ ประโยชน์ ตอ่ สังคมและชมุ ชน มคี ุณลกั ษณะท่ีพงึ ประสงค์ตามท่ี


14 โครงการ/กจิ กรรม วตั ถุประสงค์ กล่มุ เปา้ หมาย จานวน พ้นื ท่ี ระยะเวลา งบประมาณ เปา้ หมาย โครงการนิเทศ สถานศึกษากาหนด ติดตาม ผลการ 2. เพ่ือพัฒนาผเู้ รียน 57 แห่ง อาเภอ ต.ค.64 20,000 ดาเนนิ งานตาม ใหม้ ีความรู้ บางปลามา้ - (ใช้ นโยบายและจดุ เน้น ประสบการณ์ และ ก.ย.65 งบประมาณ การดาเนนิ งาน สามารถนาไปปรับใช้ โครงการ ในชวี ติ ประจาวันได้ จดั การ โครงการประกัน เรยี นการ คุณภาพสถานศึกษา 1.เพอ่ื กากบั ติดตาม บุคลากรในสงั กดั สอน การดาเนนิ งาน ของสถานศึกษา การศกึ ษา การศกึ ษานอก ขนั้ พนื้ ฐาน ระบบและ เพอ่ื การศึกษาตาม ยกระดับ อัธยาศยั ใหเ้ ปน็ ไป การศกึ ษา ตามนโยบายและ อยา่ งมี จุดเน้นของ คณุ ภาพ) สานักงาน กศน. 2.เพ่ือให้ 27 คน กศน. ต.ค.64 10,000 ข้อเสนอแนะ แนว ทางการดาเนนิ อาเภอ - (ใช้ งานใหส้ าเร็จตาม วตั ถุประสงค์และ บางปลามา้ ก.ย.65 งบประมาณ นโยบายทกี่ าหนดท้งั เชิงปรมิ าณ และ โครงการ คณุ ภาพตาม เปา้ หมายและ จดั การ มาตรฐานที่กาหนด เรยี นการ 1 เพอ่ื ให้บคุ ลากรใน บุคลากรในสังกดั สงั กดั มคี วามรู้ ความ ของสถานศกึ ษา สอน เข้าใจกับการประกัน คุณภาพภายในและ การศึกษา ภายนอก ให้ ความสาคญั ของการ ขั้นพน้ื ฐาน ทางานอย่างเปน็ ระบบและดาเนนิ งาน เพอ่ื อย่างมีคณุ ภาพ 2. เพือ่ ใหส้ ถานศกึ ษา ยกระดบั มคี วามพร้อมในการ ขอรับการประเมิน การศึกษา


15 โครงการ/กจิ กรรม วตั ถุประสงค์ กลมุ่ เปา้ หมาย จานวน พนื้ ที่ ระยะเวลา งบประมาณ เป้าหมาย คุณภาพภายในโดย อย่างมี หนว่ ยงานต้นสงั กดั คุณภาพ) และการประเมิน คุณภาพภายนอก โครงการส่งเสรมิ การ 1.เพอ่ื ส่งเสริม ประชาชน 54 คน อาเภอ ต.ค.64 29,700 บางปลามา้ - รหู้ นงั สอื ไทย สนับสนนุ การเรยี น กลมุ่ เปา้ หมายผู้ ก.ย.65 การสอนให้กบั ผ้ไู มร่ ู้ ไม่รู้หนังสือ/ผลู้ ืม หนงั สือ/ผลู้ ืม หนงั สอื ในพ้นื ท่ี หนังสอื ใหส้ ามารถ อาเภอ อ่านออกเขียนได้ บางปลาม้า คดิ เลขเปน็ 2.เพอื่ ใหผ้ ู้ไมร่ ู้ หนงั สือ/ผลู้ มื หนงั สือ มีคณุ ภาพชีวติ ทดี่ ขี ึ้น จากการนาความรทู้ ่ี ไดน้ าไปใช้ในชวี ติ ประจาวนั โครงการประชมุ 1.เพอ่ื ให้ คณะกรรมการ 25 คน กศน.อาเภอ 26 ม.ค. 9,875 บางปลามา้ 2565 คณะกรรมการ คณะกรรมการ สถานศกึ ษา และ 24 ส.ค. สถานศกึ ษา สถานศกึ ษา รับทราบ 2565 ผลการดาเนนิ งาน การจดั การศกึ ษา นอกระบบและ การศึกษาตาม อธั ยาศยั ในรอบปี ทผี่ า่ นมา 2.เพื่อให้ คณะกรรมการ สถานศึกษา ให้ ข้อเสนอแนะ และ พิจารณาเห็นชอบ แผนพฒั นาการศึกษา แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี หลกั สูตร ของสถานศึกษาท่ี จะดาเนินการ ปีงบ ประมาณ 2565


16 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กล่มุ เป้าหมาย จานวน พ้นื ที่ ระยะเวลา งบประมาณ เป้าหมาย 3. เพื่อกากับ ตดิ ตาม ให้ขอ้ เสนอแนะผล การดาเนนิ งานการ จัดการศึกษานอก ระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยของ สถานศกึ ษา โครงการศูนยฝ์ กึ 1.เพื่อให้ผู้รับการ ประชาชนท่ัวไป 21 คน อาเภอ ต.ค.64 18,900 อาชพี ชมุ ชน อ บ ร ม มี ค ว า ม รู้ บางปลามา้ – 1 อาเภอ 1 อาชพี ความสามารถ นา ก.ย. 65 ความรู้และทักษะท่ี ไ ด้ รั บ ไ ป ป ร ะ ก อ บ อาชีพ สามารถเพ่ิม รายได้ ลดรายจ่าย ของตนเองและ ครอบครัว 2.เพ่อื ให้ผรู้ บั การ อบรมไดร้ บั ฝึกฝน พฒั นาอาชีพของ ตนเอง สามารถต่อ ยอดความรู้ ขยายผล ความรสู้ คู่ รอบครัว ชุมชนของตนเองได้ เกิดผลติ ภัณฑ์ชุมชน ดเี ด่น โครงการศูนยฝ์ ึก 1.เพ่ือให้ผู้รับการ ประชาชนทั่วไป 291 คน อาเภอ ต.ค.64 261,900 อาชีพชมุ ชนจดั แบบ อบรม มคี วามรู้ บางปลามา้ – ชนั้ เรยี นวิชาชพี ความสามารถ นา ก.ย. 65 (31 ชวั่ โมง ขึน้ ไป) ความรู้และทักษะท่ี ไดร้ ับไปประกอบ อาชีพ สามารถเพ่ิม รายได้ ลดรายจา่ ย ของตนเองและ ครอบครัว 2. เพื่อให้ผู้รับการ อบรมได้รับฝึกฝน พั ฒ น า อ า ชี พ ข อ ง


17 โครงการ/กิจกรรม วตั ถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จานวน พ้ืนท่ี ระยะเวลา งบประมาณ เป้าหมาย ตนเอง สามารถต่อ ยอดความรู้ ขยาย ผ ล ค ว า ม รู้ สู่ ครอบครัว ชุมชน ของตนเองได้ เกิด ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ช น ดเี ดน่ โครงการศูนยฝ์ ึก 1.เพ่ือใหผ้ ูร้ ับการ ประชาชน 196 คน อาเภอ ต.ค.64 137,200 บางปลาม้า – อาชีพชมุ ชน อบรม มีความรู้ ทวั่ ไป ก.ย. 65 หลกั สตู รระยะสั้น ความสามารถ นา (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ความรูแ้ ละทักษะที่ ชั่วโมง) ไดร้ บั ไปประกอบ อาชพี สามารถเพิ่ม รายได้ ลดรายจา่ ย ของตนเองและ ครอบครวั 2. เพ่ือให้ผู้รบั การ อบรมไดร้ บั ฝกึ ฝน พฒั นาอาชีพของ ตนเอง สามารถตอ่ ยอดความรู้ ขยายผล ความรู้ สู่ครอบครัว ชมุ ชนของตนเองได้ โครงการจดั 1.เพื่อใหป้ ระชาชน ประชาชนทว่ั ไป 117 คน อาเภอ ต.ค.64 13,455 บางปลามา้ – การศกึ ษาเพอื่ พฒั นา กล่มุ เปา้ หมาย มี ก.ย. 65 ทกั ษะชวี ิต ความรู้ ความเข้าใจ เกย่ี วกับการดูแลสุข ภาวะและสขุ อนามยั ของตนเอง ไดอ้ ยา่ ง ถกู ต้อง 2. เพอ่ื ให้ประชาชน กลมุ่ เป้าหมาย สามารถนาความรู้ ไปดแู ลสุขภาวะและ สุขอนามยั ดูแล ตนเองและคนใน ครอบครวั ได้


18 โครงการ/กิจกรรม วตั ถปุ ระสงค์ กลุ่มเปา้ หมาย จานวน พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ โครงการจดั เป้าหมาย การศกึ ษาเพ่อื พัฒนา 1.เพอื่ ให้ประชาชน ประชาชนทั่วไป สังคมและชมุ ชน กล่มุ เป้าหมาย 75 คน อาเภอ ต.ค.64 30,000 มคี วามรู้ ความเขา้ ใจ โครงการจัด ท้ังการจัดการขยะ บางปลามา้ – กระบวนการเรียนรู้ การประหยัดพลงั งาน ตามหลักปรชั ญาของ สามารถบรหิ าร ก.ย. 65 เศรษฐกจิ พอเพียง จัดการขยะใน ครวั เรอื นได้อย่าง 121 คน อาเภอ ต.ค.64 48,400 ถกู ต้อง บางปลามา้ – 2. เพื่อให้ประชาชน ก.ย. 65 กลุ่มเปา้ หมาย มคี วามรู้ ความ เข้าใจ เกีย่ วกบั กฎหมายใน ชีวติ ประจาวัน 1.เพือ่ ให้ผูเ้ ขา้ รบั ประชาชน การอบรม มีความรู้ ทวั่ ไป มคี วามเข้าใจเกีย่ วกับ ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ เศรษฐกจิ พอเพียง และเกษตรทฤษฎี ใหม่ 2. เพ่อื ขยายผลการ เรียนรู้ตามหลัก ปรชั ญาของ เศรษฐกจิ พอเพยี ง สชู่ ุมชนได้ 3. เพือ่ สรา้ งการ ตระหนกั ถึงความ สาคัญของการน้อม นาหลกั ปรชั ญาของ เศรษฐกจิ พอเพยี ง สามารถนาแนวทาง การนอ้ มนาหลัก


19 โครงการ/กจิ กรรม วตั ถุประสงค์ กล่มุ เป้าหมาย จานวน พืน้ ที่ ระยะเวลา งบประมาณ เป้าหมาย โครงการพัฒนา ศกั ยภาพวทิ ยากร ปรัชญาของ การศึกษาต่อเนื่องสู่ การเป็นมืออาชีพ เศรษฐกจิ พอเพียง ไปสกู่ ารปฏิบัติ คดิ วเิ คราะหต์ ามหลัก ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพยี งไป ประยกุ ต์ใช้ใน ชีวติ ประจำวนั ได้ มี ควำมรู้ ควำมเขำ้ ใจ เก่ยี วกบั ศำสตร์ พระรำชำ ทฤษฎีใหม่ บันได 9 ข้ัน ทฤษฎี โคกหนอง นำ โมเดล ขนั้ ตอนวิธีกำรขุด คลองไส้ไก่ 1.เพอื่ ให้กลมุ่ บคุ ลากร กศน. 30 คน ห้องประชุม วนั ท่ี 9 3,150 เป้าหมาย มคี วามรู้ อาเภอบางปลาม้า เทศบาล กุมภาพนั ธ์ ความเข้าใจบทบาท ตาบลโคก หนา้ ท่ี สามารถนา คราม 2565 ความรู้ท่ีได้ไปจัด กระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนา ผลติ ภัณฑ/์ สนิ ค้า ให้ มคี วามโดดเด่น ทันสมัยและเป็น วทิ ยากรมอื อาชีพได้ 2. เพื่อใหว้ ิทยากร สามารถเขยี นโครง สรา้ งหลักสตู ร วิเคราะหเ์ นือ้ หา วิเคราะหผ์ ู้ฝกึ อบรม ไดแ้ ละจัดทาเอกสาร ทเ่ี กยี่ วข้องได้อย่าง ถูกต้อง ปฏบิ ัตติ น ตามหลกั ปรชั ญาของ เศรษฐกิจพอเพียง


20 โครงการ/กจิ กรรม วตั ถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จานวน พ้ืนที่ ระยะเวลา งบประมาณ เป้าหมาย โครงการจัด 1. เพ่อื ส่งเสริม ประชาชน 5,132 พ้นื ที่ในเขต ต.ค.64 74,368.20 การศกึ ษาตาม กลมุ่ เปา้ หมาย เด็ก ท่วั ไป อัธยาศยั เยาวชนและประชาชน คน อาเภอ – ทวั่ ไป มีแหล่งเรยี นรู้ ที่มีความพร้อมและ บางปลามา้ ก.ย. 65 สะดวก สบาย ใหบ้ รกิ าร 14 ตาบล 2. เพ่อื ให้ กลมุ่ เปา้ หมายทเ่ี ข้า ร่วมกิจกรรมสง่ เสรมิ การอา่ น ได้รบั ความรู้ จากการอา่ น เกดิ กระบวนการคดิ วิเคราะห์ แยกแยะ สามารถสรปุ ความ จากการอ่านได้ ตระหนกั ให้ความ สาคัญกับการอ่าน 3.เพอ่ื สง่ เสริม สนบั สนนุ หอ้ งสมดุ ประชาชน และภาคี เครอื ข่ายในการจดั กิจกรรมสง่ เสรมิ การ เรียนร้ใู นรูปแบบ การศึกษาตาม อัธยาศัยในชมุ ชนได้มี ความหลากหลาย


21 โครงการ/กจิ กรรม วตั ถุประสงค์ กลมุ่ เปา้ หมาย จานวน พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ เปา้ หมาย โครงการส่งเสรมิ การ 1. เพื่อพฒั นา กศน. กศน. ตาบล 14 แห่ง พืน้ ท่ใี นเขต ต.ค. 64 37,740 อา่ นและพฒั นา ตาบลเป็นศนู ยก์ ลาง อาเภอ – แหล่งเรียนร้ใู นระดบั เรยี นรู้ในชมุ ชน เป็น บางปลามา้ ก.ย. 65 ตาบล แหลง่ เรียนร้ขู อง 14 ตาบล ตาบล 2. เพอื่ จดั หา หนงั สือพิมพ์ ให้บรกิ ารในตาบล สร้างลกั ษณะนสิ ัย รักการอา่ น ให้ ประชาชนในพื้นที่ 3 เพ่ือส่งเสรมิ สนบั สนุน กศน. ตาบล และภาคี เครอื ข่ายในการจดั กิจกรรมสง่ เสริมการ เรียนรู้ในรปู แบบ การศึกษาตาม อัธยาศัยในชุมชน ตามความต้องการ ของบริบทพ้นื ท่ี โครงการพัฒนา 1.เพ่อื ให้สถานศึกษา บคุ ลากร กศน. 3 คน ห้องสมุด มีนาคม 3,900 ห้องสมดุ ประชาชน สามารถพฒั นาส่ือ อาเภอบางปลาม้า ประชาชน - เคลอ่ื นท่ี สาหรบั การส่งเสริม อาเภอ มถิ นุ ายน การอา่ นให้ บางปลามา้ 2565 กลุ่มเปา้ หมายใน พ้นื ที่ 2. เพอ่ื ส่งเสริม สนบั สนนุ หอ้ งสมุด ประชาชน และภาคี เครอื ข่ายในการจดั กิจกรรมส่งเสริม รว่ มกัน เกิดการ เรียนรใู้ นรูปแบบ การศกึ ษาตาม อธั ยาศยั ในชมุ ชนได้ มีความหลากหลาย


22 โครงการ/กิจกรรม วตั ถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จานวน พนื้ ที่ ระยะเวลา งบประมาณ เปา้ หมาย โครงการ 4.1 เพ่อื ให้ ประชาชนในพืน้ ที่ 15 คน เทศบาล 17,18,1 17,700 ภาษาต่างประเทศ กล่มุ เปา้ หมาย มี อาเภอบางปลามา้ ตาบล 9และ เพ่อื การสื่อสารด้าน ความรู้ ความ โคกคราม 24, อาชีพ สามารถและทักษะ 25,26 การใชภ้ าษาอังกฤษ ธ.ค. เบอื้ งตน้ ในการ 2564 สื่อสารในชีวิต ประจาวันได้ 4.2 เพอื่ ให้ กลมุ่ เป้าหมาย สามารถนาความรู้ที่ ได้รับต่อยอดความรู้ ขยายผลความรสู้ กู่ าร การประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเอง และชมุ ชน โครงการศนู ย์ดิจิทลั 4.1 เพอ่ื จดั อบรมให้ ประชาชนทัว่ ไป 210 คน ศูนยด์ จิ ิทัล 18-20 42,000 ชมุ ชน กลมุ่ เป้าหมาย มี ชุมชน ส.ค. ความรู้ ความเขา้ ใจ ประจา 2565 ในการใชง้ าน ตาบลท้งั เทคโนโลยีดิจิทลั ได้ 14 ตาบล อย่างถูกต้องและ ปลอดภยั เขา้ ใจถึง รูปแบบและเทคนิค การขายออนไลน์ รอบดา้ น สามารถ ถา่ ยทอดองคค์ วามรู้ สู่ประชาชนได้อย่าง มีประสทิ ธิภาพ 4.2 เพ่อื สง่ เสริม และ สนบั สนุนการฝึก อาชีพ เพื่อการมงี าน ทา “Re-Skill Up- Skill และรบั รอง ความรู้ ความสามารถ ”สาหรบั ประชาชน ทัว่ ไป โดยหลักสตู ร


23 โครงการ/กจิ กรรม วตั ถุประสงค์ กล่มุ เปา้ หมาย จานวน พ้ืนท่ี ระยะเวลา งบประมาณ เปา้ หมาย การค้าออนไลน์ กลยทุ ธ์การตลาด เช่ือมโยงจาก OnLINE และ OffLINE โครงการการจัดและ 1 เพื่อส่งเสริม ผ้สู ูงอายุ 140 คน กศน. ตาบล 11 ม.ี ค 9,800 ทงั้ 14 แห่ง 2565 ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด ผู้สงู อายุ มคี วามรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ความเข้าใจเก่ียวกับ เพ่ือคงพัฒนาการ การดแู ลสขุ ภาวะทาง ท า ง ก า ย จิ ต แ ล ะ กาย จติ และสมอง สมอง ของผู้สูงอายุ สามารถแก้ไขปัญหา สขุ ภาพของตนเองได้ 2 เพอ่ื ส่งเสริมผู้สูง อายุ สามารถป้องกัน ตนเองจากสภาวะ ความเส่อื มของกาย จิตและสมองได้ 3. เพอ่ื จดั กจิ กรรม สง่ เสรมิ การดแู ล ตนเองของผู้สงู อายุ กระต้นุ สมองด้าน ความจา ทกั ษะการ ฝึกการจา รวมทง้ั พฒั นาทกั ษะการฝึก อาชพี ท่เี หมาะสมกับ ชว่ งวัย โครงการพัฒนา 1. เพอื่ ดแู ล กศน. ตาบล 14 แห่ง กศน. ตาบล พ.ย. 2564 - 1 แห่ง แหลง่ เรียนรู้ และ บารุงรักษา ปรบั ปรงุ กศน. อาเภอ 27 คน ทง้ั 14 แหง่ – สถานศกึ ษาตามหลัก ซอ่ มแซม อาคาร บุคลากรในสังกดั กศน.อาเภอ ก.ย. 2565 บางปลาม้า ปรัชญาของ สถานที่ แหลง่ เรียนรู้ กศน.อาเภอ เศรษฐกจิ พอเพยี ง ใหม้ คี วามพร้อมใน บางปลามา้ การใหบ้ ริการกับ ผ้รู ับบรกิ าร 2.เพอ่ื สร้างบรรยากาศ ใหม้ ีความพร้อมทเี่ อ้ือ ตอ่ การเรยี นรู้ 3. เพอื่ สง่ เสริมการใช้ ประโยชนจ์ ากแหล่ง


24 โครงการ/กจิ กรรม วัตถปุ ระสงค์ กลุ่มเปา้ หมาย จานวน พน้ื ที่ ระยะเวลา งบประมาณ เป้าหมาย เรียนร้อู ย่างมี ประสทิ ธภิ าพตาม หลกั ปรชั ญาของ เศรษฐกจิ พอเพียง  รางวัล เกียรตบิ ัตร การเชดิ ชเู กยี รติทีส่ ถานศกึ ษาได้รบั (ตั้งแต่ปีงบประมาณทจ่ี ดั ทารายงานการประเมิน ตนเอง ย้อนหลงั ไปไมเ่ กนิ 3 ปีงบประมาณ) รางวลั เกียรตบิ ัตร ดา้ น/เร่ือง หน่วยงาน องคก์ รที่มอบ การเชดิ ชูเกยี รติทีส่ ถานศึกษาได้รบั 1..นายมนลกั ษณ์ หมนื่ พล นายยทุ ธนา - การแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ สานกั งาน กศน.จังหวัด กลมุ่ ท่าจีน โกสตั ย์ถา นายเกรียงไกร หมื่นพล ไดร้ บั ถิ่นแมก่ ลอง รางวัล ชนะเลิศ ประเภทว่ิง 4×100 เมตร ให้ไว้ ณ วนั ที่ 5 มกราคม 2563 นกั ศกึ ษาชาย การแข่งขนั กีฬา กศน. เกมส์ ระดับสานักงาน กศน. จังหวดั สุพรรณบรุ ี กลุม่ ทา่ จีนถิน่ แม่กลอง 2..นางสาวพรสวรรค์ ดว้ งประเสริฐ -การแข่งขนั กฬี า กศน. เกมส์ สานกั งาน กศน.จังหวดั กลมุ่ ทา่ จนี นางสาวอาทติ ยา ภแู ดนกลาง ถ่นิ แมก่ ลอง นางสาวพรนภา ร่มโพธ์ิภักดี ให้ไว้ ณ วนั ท่ี 5 มกราคม 2563 นางสาวกาญจนา เนอื่ งอบุ ล ได้รับรางวลั ชนะเลิศ อันดบั 1 ประเภท วิ่ง 4×100 เมตร นกั ศึกษาหญิง การแข่งขนั กฬี า กศน. เกมส์ ระดับสานักงาน กศน. จงั หวัดสุพรรณบุรี 3.นางสาวกาญจนา เนอ่ื งอุบล ไดร้ ับรางวลั -การแข่งขนั กีฬา กศน. เกมส์ สานักงาน กศน.จงั หวดั กลุม่ ท่าจนี รองชนะเลิศ อนั ดับ 1 ประเภทวิ่ง 400 ถน่ิ แมก่ ลอง เมตร นกั ศึกษาหญิง การแขง่ ขันกฬี า กศน. ใหไ้ ว้ ณ วันที่ 5 มกราคม 2563 เกมส์ ระดับสานักงาน กศน. จงั หวัด สพุ รรณบรุ ี กลุ่มท่าจีนถ่ินแมก่ ลอง 4.นางสาวกาญจนา เนื่องอบุ ล ได้รบั รางวลั -การแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ สานักงาน กศน. รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทกรฑี า 400 ใหไ้ ว้ ณ วนั ที่ 19 มกราคม 2563 เมตร นกั ศึกษาหญิง การแขง่ ขนั กีฬา กศน. เกมส์ ภาคกลาง 5.นายมนลักษณ์ หมื่นพล ได้รับรางวัล การ -การแขง่ ขนั กีฬา กศน. เกมส์ สานักงาน กศน. เข้ารว่ มการแข่งขัน ประเภทว่งิ 100 เมตร ให้ไว้ ณ วนั ที่ 19 มกราคม 2563 นักศึกษาชาย การแข่งขันกฬี า กศน. เกมส์ ระดบั สานกั งาน กศน. จงั หวัดสุพรรณบุรี


25 รางวลั เกียรตบิ ัตร ด้าน/เร่อื ง หนว่ ยงาน องค์กรท่ีมอบ การเชดิ ชเู กยี รติทสี่ ถานศึกษาได้รบั กลุ่มทา่ จนี ถิ่นแม่กลอง 6.วา่ ท่ี ร.ต.หญิง ศิริพร ศรหี ิรญั และ -การแข่งขนั กีฬา กศน. เกมส์ สานักงาน กศน. นางสาวลัดดาวัลย์ ลาภบงั เกิด ไดร้ บั รางวลั ให้ไว้ ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 รองชนะเลิศอนั ดับ 1 ประเภท เซปัก ตะกร้อ ครหู ญิง การแขง่ ขนั กีฬา กศน. เกมส์ ภาคกลาง คร้ังที่ 5 7.นางสาวลัดดาวัลย์ ลาภบงั เกิด ได้รบั -การแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ สานักงาน กศน. รางวัลชนะเลิศ วง่ิ 200 เมตร ครูหญิง ใหไ้ ว้ ณ วนั ที่ 21 กุมภาพนั ธ์ 2563 การแขง่ ขนั กีฬา กศน. เกมส์ ภาคกลาง ครง้ั ที่ 5 8.นางสมควร วงษ์แกว้ เปน็ วิทยากร แนวทางการประเมนิ คุณภาพ สานกั งาน กศน.จังหวดั สุพรรณบรุ ี ให้ โครงการประชมุ ชแี้ จงแนวทางการประเมนิ การศกึ ษาตามมาตรฐาน ไว้ ณ วนั ที่ 10-11 สิงหาคม 2563 คณุ ภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การศึกษานอกระบบและ นอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. พ.ศ.2562 2562 9.นายปรชี า พิทักษว์ งศ์ นางอญั ชลี -แนวทางการประเมินคุณภาพ สานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วงประสทิ ธิ์ วา่ ที่ ร.ต.หญงิ ศริ พิ ร ศรหี ิรัญ การศึกษาตามมาตรฐาน ใหไ้ ว้ ณ วันที่ 10-11 สงิ หาคม นางสาวยุพรัตน์ ศรีธนานันท์ นางสาวชลธิชา การศกึ ษานอกระบบและ 2563 บุญประเสริฐ ได้เข้าร่วมโครงการประชุม การศึกษาตามอธั ยาศัย พ.ศ. ชแี้ จงแนวทางการประเมนิ คุณภาพ. 2562 การศกึ ษาตามมาตรฐานการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562 10.กศน.ตาบลสาลี กศน.อาเภอบางปลาม้า -กศน. ตาบลตน้ แบบ 5 ดี พรี สานักงาน กศน.จังหวดั สุพรรณบรุ ี ไดร้ ับการคัดเลือกเป็น กศน. ตาบลตน้ แบบ เมีย่ ม การคัดเลอื ก กศน.ตาบล ใหไ้ ว้ ณ วนั ที่ 13 สงิ หาคม 2563 5 ดี พรีเมยี่ ม ระดับจงั หวัด ระดบั ดี ตน้ แบบ 5 ดี พรเี มีย่ ม ระดับ จังหวดั สพุ รรณบรุ ี 11.นางสมควร วงษแ์ กว้ ได้รบั รางวัล -ดำ้ นกำรจัดกำรเรยี นร้ตู ำมหลัก สถาบันพฒั นาการศึกษานอกระบบ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอดเี ด่นระดับภาค ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และการศกึ ษาตามอัธยาศัยภาค กลาง ให้ไว้ ณ วนั ท่ี 16 กันยายน 2563 12.นางสาวกาญจนา เน่ืองอบุ ล และ -โครงการฝกึ อบรมเยาวชน กองบังคับการกองอาสารกั ษา นางสาวปัทมา พง่ึ แสวง ผ่านการฝึกอบรม อาสา ดินแดนจงั หวดั สุพรรณบุรี ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษา รกั ษาดนิ แดนต้านภัยยาเสพติด ณ วันที่ 3 มนี าคม พ.ศ.2563 ดนิ แดนตา้ นภยั ยาเสพตดิ (ย.อส.) จงั หวัด (ย.อส.) จังหวัดสุพรรณบรุ ี สุพรรณบุรี ประจาปงี บประมาณ 2563 13.ว่าทร่ี .ต.หญงิ ศริ พิ ร ศรหี ริ ัญ มนี กั ศึกษา -ทดสอบทางการศึกษา สานกั งาน กศน. จงั หวัดสุพรรณบรุ ี เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาตดิ ้าน ระดับชาตดิ ้านการศกึ ษานอก ณ วนั ท่ี 15 กรกฎาคม 2563


26 รางวลั เกยี รติบัตร ดา้ น/เร่ือง หน่วยงาน องคก์ รท่ีมอบ การเชดิ ชูเกียรตทิ ส่ี ถานศึกษาไดร้ ับ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้ง ระบบโรงเรียน (N-NET) ท่ี 1 และครงั้ ท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2562 สูงสดุ ในระดับจงั หวดั สุพรรณบุรี คิดเปน็ ร้อยละ 100 14.นายสิทธิวฒุ ิ จันทรมะโน นางสาวชอ่ ผกา -อบรมโครงการขยายผล ผู้อานวยการรักษาความมั่นคงใน พนั ตัน และนางสาวดจุ ฤดี เจรญิ ผล เขา้ ร่วม โครงการอนั เนื่องมาจาก จงั หวดั สุพรรณบุรี อบรมโครงการขยายผลโครงการอนั เนอื่ ง พระราชดาริ ในวนั ท่ี 21-22 ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 มาจากพระราชดาริ ในวนั ที่ 21-22 ธันวาคม ธนั วาคม 2563 2563 ณ ศนู ย์เรยี นร้บู ้านโพธ์ิศรี หม่ทู ี่ 12 ตาบลบางปลาม้า อาเภอบางปลาม้า จังหวดั สุพรรณบรุ ี 15.นางสาวทัศนีย์ ดารงค์ฤทธ์ิ และ -โครงการศาสตรข์ องพระราชา ศูนยฝ์ กึ วิชาชีพจังหวดั กาญจนบุรี นายสทุ ธพิ ร สุขสคุ นธ์ ได้ผ่านการอบรม เพือ่ สร้างแกนนาขยายผล “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” โครงการศาสตรข์ องพระราชาเพ่อื สร้างแกน เกษตรธรรมชาตสิ ู่การพฒั นา ณ วนั ท่ี 14 สงิ หาคม พ.ศ.2563 นาขยายผลเกษตรธรรมชาตสิ ู่การพฒั นา อยา่ งยง่ั ยนื อย่างยง่ั ยืน 16. ว่าที่ ร.ต.หญงิ ศิริพร ศรหี ริ ญั ได้รบั -การประกวด การผลติ สื่อการ สานกั งาน กศน.จงั หวดั สพุ รรณบุรี รางวลั การประกวด การผลิตสอ่ื การเรียน เรียน-การสอน ประเภทคลปิ ณ วนั ท่ี 28 กันยายน 2563 การสอน ประเภทคลิปวีดีโอ ประจาภาค วดี โี อ ประจาภาคเรยี นท่ี 1 ปี เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 การศกึ ษา 2562 17.นายนรนิ ทรธ์ ร พัฒนไชยการ ไดส้ าเรจ็ -การศกึ ษาผ่านระบบการสอน สถาบันพระปกเกลา้ การศึกษาผ่านระบบการสอน ออนไลน์ ออนไลน์ เรื่องคา่ นิยมพนื้ ฐาน ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 เรอื่ งค่านยิ มพ้ืนฐานความเป็นพลเมอื งใน ความเปน็ พลเมืองในระบอบ ระบอบประชาธปิ ไตย ประชาธิปไตย 18.นายนรินทร์ธร พฒั นไชยการ ได้เขา้ รว่ ม -โครงการสง่ เสริมสถานศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและ โครงการสง่ เสริมสถานศึกษาและประสาน และประสานความร่วมมือกบั ประเมินคุณภาพการศึกษา ความร่วมมอื กับหน่วยงานต้นสงั กัด หนว่ ยงานต้นสังกดั ฯ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2564 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกยี่ วกบั แนวทางการการประเมนิ คุณภาพภายนอก ภายใตส้ ถานการณ์ COVID-19 ประจาปี งบประมาณ 2564 19.นายนรนิ ทรธ์ ร พัฒนไชยการ ผ่านการ การทดสอบความรู้ด้วยระบบ สานกั งาน กศน. ทดสอบความรู้ดว้ ยระบบออนไลน์ “รรู้ อบ ออนไลน์ “รรู้ อบทิศ สูโ้ ควดิ -19 ณ วนั ที่ 30 มกราคม 2564 ทิศ สู้โควดิ -19 ดว้ ยคะแนนประเมนิ คิดเป็น ร้อยละ 87 20.นายนรนิ ทร์ธร พฒั นไชยการ ผา่ น -การศกึ ษาออนไลน์และการ รฐั มนตรชี ่วยวา่ การ การศกึ ษาออนไลน์และการทดสอบความรู้ ทดสอบความรู้ เรื่อง “การ กระทรวงศกึ ษาธิการ


27 รางวัล เกยี รติบัตร ด้าน/เร่ือง หน่วยงาน องค์กรท่ีมอบ การเชดิ ชูเกียรติท่ีสถานศึกษาได้รบั เรอ่ื ง “การเรยี นรูก้ ัญชา และกัญชงอย่าง เรยี นรกู้ ัญชา และกัญชงอยา่ ง ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 ชาญฉลาดสาหรับประชาชน” ดว้ ยระบบ ชาญฉลาดสาหรับประชาชน” อเิ ล็กทรอนกิ สโ์ ดยผ่านเกณฑ์การประเมิน ดว้ ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คิดเปน็ ร้อยละ 75 21.นางอัญชลี ดว้ งประสิทธ์ิ และนางสาว -การศกึ ษาออนไลน์และการ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ ลัดดาวัลย์ ลาภบังเกิด ผ่านการศกึ ษา ทดสอบความรู้ เรื่อง “การ กระทรวงศกึ ษาธกิ าร ออนไลนแ์ ละการทดสอบความรู้ เรือ่ ง เรียนรูก้ ญั ชา และกัญชงอย่าง ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 “การเรียนรกู้ ญั ชา และกญั ชง อย่างชาญ ชาญฉลาดสาหรบั ประชาชน” ฉลาดสาหรับประชาชน” ดว้ ยระบบ ด้วยระบบอเิ ล็กทรอนิกส์ อเิ ลก็ ทรอนิกส์โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน คดิ เป็นร้อยละ 70 22.ห้องสมุดประชาชนอาเภอบางปลามา้ -การคดั เลอื ก การปฏิบัตงิ าน สถาบนั กศน. ภาคกลาง จงั หวดั สพุ รรณบรุ ี ได้รบั รางวัลท่ี 3 สาขา กศน.ดีเดน่ ระดับภาค ประจาปี ณ วนั ท่ี 23 เมษายน พ.ศ.2564 หนว่ ยงาน/สถานศกึ ษา ประเภท ห้องสมุด 2563 ประชาชนอาเภอยอดเยยี่ ม 23.กศน.ตาบลมะขามล้ม ได้รับรางวลั ท่ี 3 -การประกวด กศน.ตาบล สานกั งาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี การคัดเลือก กศน.ตาบลตน้ แบบ ต้นแบบ 5 ดพี รีเม่ียม ณ วนั ท่ี 14 พฤษภาคม 2564 5 ดี พรีเม่ียม ระดบั จังหวัดสุพรรณบรุ ี 24.กศน.ตาบลบางปลาม้า ได้รบั รางวัล -การประกวด กศน.ตาบล สานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบรุ ี ชมเชย การคดั เลอื ก กศน.ตาบลต้นแบบ ต้นแบบ 5 ดพี รเี ม่ียม ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 5 ดี พรเี ม่ียม ระดบั จงั หวัดสุพรรณบุรี 25.กศน.ตาบลสาลีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ -การคดั เลือก กศน.ตาบล สานักงาน กศน.จงั หวดั สพุ รรณบรุ ี อนั ดบั 2 การคดั เลือก กศน.ตาบลตน้ แบบ ต้นแบบ 5 ดี พรเี มีย่ ม พลสั ณ วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 5 ดี พรีเม่ียม พลัส ระดบั จงั หวัดสพุ รรณบุรี ระดับจงั หวัดสุพรรณบุรี 26.นายนรินทรธ์ ร พัฒนไชยการ -การอบรมหลักสตู ร “โครงการ สานักงาน กศน. นายสทิ ธิวฒุ ิ จนั ทรมะโน นางอัญชลี หลกั สตู รจติ อาสา “ ของ ณ วนั ที่ 17 มถิ นุ ายน 2564 ด้วงประสิทธิ์ นางสาวเพญ็ จันทร์ สานักงาน กศน. ประเภท วงศ์ศรเี ผือก นายไพศาล สุขสาราญ หลักสตู รปกติ ระดับพื้นฐาน นางสาวราตรี นว่ มใจดี นางจีระภา จานวน 12 ชั่วโมง โกพฒั น์ตา นางกชกานต์ บัวบาน นางสาวทศั นยี ์ ดารงค์ฤทธิ์ นางสาวนงลักษณ์ อ่วมปว่ น นายอภริ กั ษ์ ขาสวุ รรณ ว่าท่รี .ต.หญงิ ศิริพร ศรหี ริ ัญ นางสาวยุพรัตน์ ศรีธนานนั ท์ นางทิพวัลย์ จติ สุชน นางสาวนลิ าวัณย์ เยน็ มาก นางสาวชลธิชา บญุ ประเสรฐิ นางสาวช่อผกา พันตัน และ นางสาวสายร้งุ สุนทรพงษ์ ได้ผา่ นการ


28 รางวัล เกยี รตบิ ัตร ด้าน/เรื่อง หน่วยงาน องคก์ รที่มอบ การเชดิ ชูเกยี รตทิ ่ีสถานศกึ ษาไดร้ ับ อบรมหลกั สูตร“โครงการหลกั สูตรจิตอาสา” ของสานักงาน กศน. ประเภท หลักสูตร ปกติ ระดับพนื้ ฐาน จานวน 12 ชว่ั โมงฯ 27.นายชูชพี นนั ทนาสทิ ธิ์ คณะกรรมการ -ประเภทผ้นู าชมุ ชน จติ อาสา -สานกั งาน กศน. กล่มุ ท่าจนี ถิ่น สถานศึกษา ไดร้ ับรางวลั รองชนะเลิศ ดเี ด่น ในการประกวดขยายผล แมก่ ลอง ประจาปี 2564 อนั ดบั 1 โครงการจิตอาสา ประจาปี วันที่ 24 มถิ ุนายน 2564 2564 28.กศน.อาเภอบางปลาม้าได้รับรางวลั -การประกวดโครงงาน -ศูนยว์ ิทยาศาสตรเ์ พ่ือการศึกษา ชมเชย ระดบั พ้นื ท่ี เร่ือง POWER BOX วทิ ยาศาสตร์ จังหวัดกาญจนบรุ ี SOLAR CELL การประกวดโครงงาน สาหรับนักศกึ ษา กศน.ประเภท ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 วทิ ยาศาสตร์ สาหรบั นักศึกษา กศน.“ดา้ น นวตั กรรมจากขยะ ประจาปี การใชแ้ ละการอนุรักษ์พลังงานไฟฟา้ เพ่ือ งบประมาณ พ.ศ.2564 ชวี ติ และสงั คม ”ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 29.นายอภริ กั ษ์ ขาสุวรรณ ได้รบั รางวัล -การประกวดโครงงาน ชมเชย ระดบั พื้นที่ เร่ือง POWER BOX วิทยาศาสตร์ สาหรบั นาศกึ ษา จังหวัดกาญจนบุรี กศน.ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. ณ วนั ที่ 14 กรกฎาคม 2564 SOLAR CELL การประกวดโครงงาน 2564 วทิ ยาศาสตร์ สาหรบั นาศกึ ษา กศน. “ดา้ นการใชแ้ ละการอนุรกั ษ์พลงั งานไฟฟา้ เพอื่ ชวี ติ และสังคม”ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 30.กศน.อาเภอบางปลาม้า ไดร้ บั รางวลั -การประกวดโครงงาน ศนู ยว์ ทิ ยาศาสตรเ์ พื่อการศึกษา ชมเชย ระดับพ้นื ที่ เรื่องการรดน้าต้นไมผ้ ่าน วิทยาศาสตร์ สาหรับนาศกึ ษา จงั หวดั กาญจนบุรี แอพพลเิ คชัน่ สั่งการด้วยเสียงโดยใช้พลังงาน กศน.ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ณ วนั ท่ี 14 กรกฎาคม 2564 2564 แสงอาทติ ย์ การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ สาหรบั นกั ศึกษา กศน. “ดา้ นการใชแ้ ละการอนรุ ักษ์พลงั งานไฟฟ้า เพือ่ ชีวิตและสังคม ”ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -การประกวดโครงงาน ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 31.นางสาวนงลักษณ์ อว่ มป่วน และ วา่ ที่ร้อยตรีหญงิ ศิรพิ ร ศรหี ิรัญ ไดร้ บั รางวัล วทิ ยาศาสตร์ สาหรับนาศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ชมเชย ระดบั พืน้ ที่ เร่ือง การรดน้าตน้ ไม้ผ่าน กศน.ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ณ วนั ที่ 14 กรกฎาคม 2564 แอพพลเิ คชั่นส่งั การดว้ ยเสียงโดยใช้พลังงาน 2564 แสงอาทติ ย์ การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ สาหรับนาศึกษา กศน. “ดา้ นการใช้และการอนรุ กั ษ์พลังงานไฟฟ้า เพ่อื ชีวติ และสังคม”ประจาปงี บประมาณ


29 รางวัล เกยี รตบิ ัตร ดา้ น/เรือ่ ง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ การเชิดชเู กียรติทีส่ ถานศึกษาไดร้ ับ พ.ศ. 2564 32.นำยณฐั กำนต์ สำน้อย นำงสำวสมหญิง -การประกวดโครงงาน สานักงาน กศน. ชุ่มชืน่ และนางสาล่ี บัวภบิ าล ได้รบั รางวลั วทิ ยาศาสตร์ สาหรบั นาศกึ ษา ณ วนั ที่ 14 กรกฎาคม 2564 ชมเชย ระดับพื้นที่ เร่ือง การรดนา้ ต้นไมผ้ า่ น กศน.ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. แอพพลเิ คชั่นส่ังการดว้ ยเสยี งโดยใชพ้ ลงั งาน 2564 แสงอาทิตย์ การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ สาหรับนาศึกษา กศน. “ดา้ นการใชแ้ ละการอนรุ กั ษ์พลังงานไฟฟา้ เพื่อชีวติ และสังคม”ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 33.กศน.อาเภอบางปลาม้า ให้การสนบั สนนุ -การประกวดโครงงาน ศูนยว์ ิทยาศาสตรเ์ พื่อการศึกษา และร่วมกิจกรรม เรื่องผา้ กนั เปอื้ นจากขยะ วทิ ยาศาสตร์ สาหรบั นาศึกษา จังหวดั กาญจนบุรี พลาสติกรไี ซเคิล การประกวดโครงงาน กศน.ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ณ วนั ที่ 14 กรกฎาคม 2564 วิทยาศาสตร์ สาหรบั นกั ศึกษา กศน.ประเภท 2564 นวัตกรรมจากขยะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 34.นายอิงครัต ไตรพารา นายโยธิน -การประกวดโครงงาน สานกั งาน กศน. จานสบิ สีและนายพรชยั จันทรก์ ระจ่างได้รบั วิทยาศาสตร์ สาหรับนาศึกษา ณ วนั ที่ 14 กรกฎาคม 2564 รางวัลชมเชย ระดบั พ้นื ที่ เรอ่ื ง POWER กศน.ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. BOX SOLAR CELL การประกวดโครงงาน 2564 วทิ ยาศาสตร์ สาหรับนักศึกษา กศน. “ด้านการใช้และการอนรุ ักษ์พลังงานไฟฟา้ เพอ่ื ชีวิตและสังคม” 35.กศน.อาเภอบางปลาม้า ได้รบั รางวัล การประกวดโครงงาน ศูนย์วทิ ยาศาสตรเ์ พื่อการศึกษา ชมเชย ระดับพื้นที่ เรื่อง DIY สไตล์รกั ษ์โลก วทิ ยาศาสตร์ สาหรับนักศึกษา จงั หวัดกาญจนบุรี การประกวดโครงงานวทิ ยาศาสตร์ สาหรับ กศน.ประเภท นวัตกรรมจาก ณ วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 นกั ศึกษา กศน.ประเภท นวัตกรรมจากขยะ ขยะ ประจาปี 2564 ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2564 36. กศน.อาเภอบางปลาม้าไดร้ บั รางวัล การประกวดโครงงาน ศูนยว์ ทิ ยาศาสตร์เพอ่ื การศึกษา ชมเชย ระดับพื้นท่ี เร่ือง การรดน้าตน้ ไม้ วทิ ยาศาสตร์ สาหรบั นักศึกษา จงั หวัดกาญจนบรุ ี ผ่านแอพพลเิ คชนั่ สงั่ การด้วยเสียงโดยใช้ กศน.ประเภท นวัตกรรมจาก ณ วนั ท่ี 16 กรกฎาคม 2564 พลังงานแสงอาทิตย์ การประกวดโครงงาน ขยะ ประจาปี 2564 วิทยาศาสตร์ สาหรับนกั ศึกษา กศน. “ด้านการใชแ้ ละการอนุรักษ์พลังงานไฟฟา้ เพือ่ ชีวิตและสังคม” 37.นางสาลี่ บัวภบิ าล ได้รบั รางวลั ชมเชย -ก า ร ป ร ะ ก ว ด โ ค ร ง ง า น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ระดบั พนื้ ท่ี เรอ่ื ง การรดนา้ ต้นไม้ผา่ น วิทยาศาสตร์สาหรับนักศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี


30 รางวลั เกยี รตบิ ัตร ดา้ น/เรอื่ ง หน่วยงาน องคก์ รที่มอบ การเชิดชเู กยี รตทิ ่สี ถานศึกษาได้รบั แอพพลิเคชัน่ ส่ังการดว้ ยเสียงโดยใช้ กศน.ประเภท นวัตกรรมจาก ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม 2564 พลังงานแสงอาทติ ย์ การประกวดโครงงาน ขยะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. วทิ ยาศาสตร์ สาหรับนกั ศึกษา กศน. 2564 “ดา้ นการใชแ้ ละการอนุรกั ษ์พลังงานไฟฟ้า เพอื่ ชีวิตและสังคม” 38.นำงสำวนงลกั ษณ์ อว่ มป่วน และ -การประกวดโครงงาน ศนู ยว์ ิทยาศาสตรเ์ พอื่ การศึกษา วา่ ที่ร.ต.หญิงศิรพิ ร ศรหี ิรัญ ให้การ วทิ ยาศาสตรส์ าหรบั นักศึกษา จงั หวดั กาญจนบรุ ี สนบั สนุนและร่วมกิจกรรม เร่ือง ผา้ กนั กศน.ประเภท นวตั กรรมจาก ณ วนั ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เปือ้ นจากขยะพลาสตกิ รีไซเคิล ขยะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้าน 2564 สิง่ แวดล้อม สาหรับนักศึกษา กศน.ประเภท นวตั กรรมจากขยะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 39.นางสาวทศั นยี ์ ดำรงฤทธ์ิ ได้รบั รางวลั -การประกวดโครงงาน ศนู ยว์ ทิ ยาศาสตรเ์ พอ่ื การศึกษา ชมเชย ระดบั พนื้ ท่ี เรื่อง DIY สไตล์รักษ์โลก วิทยาศาสตร์ สาหรบั นกั ศึกษา จังหวดั กาญจนบุรี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาหรบั กศน.ประเภท ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นกั ศึกษา กศน.ประเภท นวตั กรรมจากขยะ นวัตกรรมจากขยะ ประจาปี ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณ พ.ศ.2564 40.นางอนัญญา สานอ้ ย นางสาวยอดขวัญ -การประกวดโครงงาน ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เหลืองสถิต นางสาวนภาพร บุญประเสรฐิ วทิ ยาศาสตร์ สาหรบั นกั ศึกษา จงั หวัดกาญจนบุรี ให้การสนบั สนุนและร่วมกิจกรรม กศน.ประเภท ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เร่อื ง ผ้ากนั เป้ือนจากขยะพลาสติกรไี ซเคิล นวัตกรรมจากขยะ ประจาปี การประกวดโครงงานวทิ ยาศาสตรด์ ้าน งบประมาณ พ.ศ.2564 สงิ่ แวดลอ้ ม สาหรบั นาศึกษา กศน. ประเภท นวตั กรรมจากขยะ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564 41.นายพสิ ญั ฐส์ รรค์ โสวัสสะ นายอโนชา -การประกวดโครงงาน ศูนยว์ ิทยาศาสตร์เพอ่ื การศึกษา กัณหาวงษ์ และนายสมภพ หอมสุวรรณ วทิ ยาศาสตร์ สาหรบั นกั ศึกษา จงั หวัดกาญจนบรุ ี ได้รบั รางวลั ชมเชย ระดับพื้นที่ เรื่อง DIY กศน.ประเภท ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม 2564 สไตล์รกั ษ์โลก การประกวดโครงงาน นวตั กรรมจากขยะ ประจาปี วิทยาศาสตรด์ า้ นสง่ิ แวดล้อม สาหรับ งบประมาณ พ.ศ.2564 นกั ศกึ ษา กศน. ประเภท นวตั กรรมจาก ขยะ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2564 42.นายพนธนอินท์ ธรรมวงษ์ นายอโนชา -การประกวดโครงงาน สานกั งาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี กัณหาวงษ์ และนายสมภพ หอมสุวรรณ วิทยาศาสตร์ สาหรบั นกั ศึกษา วันที่ 8 กันยายน 2564 เป็นผผู้ ่านเกณฑ์การประกวดโครงงาน กศน.ประเภท วทิ ยาศาสตร์ ประเภทส่งิ ประดษิ ฐ์ (วัสดุ นวตั กรรมจากขยะ ประจาปี


31 รางวลั เกยี รติบัตร ดา้ น/เรือ่ ง หนว่ ยงาน องค์กรท่ีมอบ การเชดิ ชเู กียรติท่สี ถานศึกษาไดร้ บั เหลอื ใช)้ ชอ่ื โครงงาน “DIY สไตล์รกั ษ์โลก” งบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการมหกรรมวิชาการและวันทีร่ ะลกึ สากลแห่งการรหู้ นงั สือ 43.นำงอนัญญำ สำน้อย นำงสำวนภำพร -การประกวดโครงงาน สานกั งาน กศน.จังหวัดสพุ รรณบรุ ี บญุ ประเสรฐิ และนำงสำวยอดขวญั วิทยาศาสตร์ สาหรับนกั ศึกษา วนั ที่ 8 กันยายน 2564 เหลืองสถิตย์ เปน็ ผูผ้ ่ำนเกณฑ์กำรประกวด กศน.ประเภท โครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมจากขยะ ประจาปี (วสั ดุเหลอื ใช)้ ชื่อโครงงำน “ผ้ำกนั เป้อื น งบประมาณ พ.ศ.2564 จำกขยะพลำสติกรไี ซเคิล” โครงกำร มหกรรมวชิ ำกำรและวันทร่ี ะลึกสำกลแห่ง กำรรู้หนังสอื 44.นำยอิงครัต ไตรพำรำ นำยโยธนิ -การประกวดโครงงาน สานกั งาน กศน.จงั หวัดสพุ รรณบุรี จำนสิบสี และนำยพรชยั จันทรก์ ระจำ่ ง วทิ ยาศาสตร์ สาหรบั นกั ศึกษา วันที่ 8 กันยายน 2564 เปน็ ผ้ผู ่านเกณฑ์การประกวดโครงงาน กศน.ประเภท วิทยาศาสตร์ ประเภทการใชแ้ ละอนรุ กั ษ์ นวัตกรรมจากขยะ ประจาปี พลังงานไฟฟ้า ชื่อโครงงาน “POWER BOX งบประมาณ พ.ศ.2564 SOLAR CELL” โครงการมหกรรมวชิ าการ และวันที่ระลึกสากลแหง่ การรู้หนังสือ 45.นางสาวสมหญงิ ชมุ่ ชนื่ นายณฐั กานต์ การประกวดโครงงาน สานักงาน กศน.จังหวดั สุพรรณบุรี สานอ้ ย และนางสาลี่ บัวภิบาล เป็นผู้ผา่ น วทิ ยาศาสตร์ สาหรบั นักศึกษา วันที่ 8 กนั ยายน 2564 เกณฑ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กศน.ประเภท ประเภทการใช้และอนุรักษ์พลงั งานไฟฟ้า นวตั กรรมจากขยะ ประจาปี ชอ่ื โครงงาน “การรดน้าต้นไม้ผา่ น งบประมาณ พ.ศ.2564 แอปพลิเคช่นั สัง่ การดว้ ยเสียงโดยใช้พลังงาน แสงอาทติ ย์” โครงการมหกรรมวชิ าการและ วนั ทีร่ ะลึกสากลแหง่ การร้หู นังสอื 46.นำงสำวเอมอร กรรไกร นำงกญั จ์นภสั -โครงการมหกรรมวชิ าการ และ สานักงาน กศน.จงั หวัดสพุ รรณบรุ ี พนั ธศุ์ รี นำงสำวอรทัย ดวงล้อมแกว้ วันที่ระลึกสากลแหง่ การรู้ วนั ท่ี 8 กันยายน 2564 เปน็ ผผู้ ่านเกณฑ์การคัดเลือก การประกวด หนังสือ รอ้ งเพลง “กศน.สพุ รรณบรุ ี ชาเลนจ์” วันท่ี 8 กันยายน 2564 บทเพลง “สาวสพุ รรณหวานแหวว๋ ” โครงการมหกรรมวิชาการและวนั ท่ีระลึก สากลแหง่ การรู้หนังสือ 47.นางสาวเกสร สากล นางสาวอริศรา โครงการมหกรรมวชิ าการและ สานกั งาน กศน.จังหวัดสพุ รรณบรุ ี จุตะโครา และนางสาวสพุ รรษา วงษ์ทองดี วันทร่ี ะลึกสากลแหง่ การรู้ วนั ที่ 8 กนั ยายน 2564 ไดร้ ับรางวลั รองชนะเลิศ อนั ดับ 1 การ หนังสอื ประกวดรอ้ งเพลง “กศน.สพุ รรณบรุ ี วันท่ี 8 กันยายน 2564


32 รางวลั เกียรตบิ ัตร ด้าน/เรือ่ ง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ การเชิดชเู กยี รตทิ ส่ี ถานศกึ ษาไดร้ ับ สานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบรุ ี ชาเลนจ์” บทเพลง “สาวสุพรรณหวาน วนั ที่ 8 กนั ยายน 2564 แหว๋ว” โครงการมหกรรมวิชาการและวันที่ สานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี วันท่ี 8 กันยายน 2564 ระลึกสากลแหง่ การรหู้ นงั สือ -สานักงาน กศน. จังหวดั สพุ รรณบรุ ี 48.นำยพรชัย จันทรก์ ระจ่ำง นำยโยธนิ โครงการมหกรรมวชิ าการและ วันท่ี 8 กันยายน 2564 จำนสบิ สี นำยอิงครตั ไตรพำรำ ได้รับรางวัล วนั ทร่ี ะลกึ สากลแห่งการรู้ สานกั งาน กศน.จังหวดั สพุ รรณบรุ ี วันที่ 8 กันยายน 2564 รองชนะเลศิ อนั ดับ 2 การจดั ทาคลปิ การ หนงั สือ สานักงาน กศน.จังหวัดสพุ รรณบรุ ี รณรงค์ลดหรือเลิกดืม่ สุรา ช่อื ผลงาน วันท่ี 8 กันยายน 2564 “วนั งดดมื่ สุราแหง่ ชาติ” โครงการมหกรรม สานักงาน กศน.จงั หวัดสพุ รรณบุรี วันที่ 8 กนั ยายน 2564 และ วนั ท่รี ะลึกสากลแห่งการรู้หนงั สือ 49.นำยกติ ติพงษ์ ปัทมพันธ์ นำยนที โครงการมหกรรมวชิ าการและ นยิ มทอง นำยอมรเทพ จำปำไทย นำยกวี วนั ท่ีระลกึ สากลแห่งการรู้ ศักด์ิ คงขวัญเมือง และนำยธีรยุทธ หนงั สือ นยิ มทอง ไดร้ บั รางวลั ชนะเลิศ การจัดทา คลิปการรณรงคล์ ดหรอื เลกิ ด่ืมสุรา ชอื่ ผลงาน “กศน.ชวนเลกิ เหล้า เลิกเหลา้ เพอื่ ครอบครัว” โครงการมหกรรมและวันท่ี ระลึกสากลแห่งการรหู้ นังสือ 50.นางสาวชลธชิ า บุญประเสริฐ เปน็ ผ้ผู ำ่ น โครงการมหกรรมวชิ าการและ เกณฑ์กำรคัดเลอื ก กำรประกวดนวัตกรรม วนั ทร่ี ะลึกสากลแหง่ การรู้ ส่งเสรมิ กำรอำ่ น นวัตกรรม Knowledge หนงั สอื Box กลอ่ งควำมร้เู ล่นได้ โครงกำรมหกรรม วชิ ำกำร และวันทรี่ ะลึกสำกลแหง่ กำร รู้หนังสอื 51.นำงสำวชอ่ ผกำ พนั ตนั ได้รบั รำงวลั โครงการมหกรรมวชิ าการและ ชมเชย กำรประกวดนวัตกรรมสง่ เสรมิ กำร วันทร่ี ะลึกสากลแห่งการรู้ อ่ำน นวตั กรรม ThingLink ปงิ๊ ควำมรู้ หนงั สอื โครงกำรมหกรรมวิชำกำรและวนั ท่ีระลึก วันท่ี 8 กันยายน 2564 สำกลแห่งกำรร้หู นังสือ 52.นางกชกานต์ บัวบาน นางสาวลัดดาวลั ย์ โครงการมหกรรมวิชาการและ ลาภบงั เกดิ และนางสาวทัศนยี ์ ดารงคฤ์ ทธิ์ วันที่ระลกึ สากลแหง่ การรู้ เปน็ ผสู้ นบั สนุน กำรประกวดร้องเพลง หนงั สือ “กศน.สุพรรณบุรี ชำเลนจ์” บทเพลง “สำวสพุ รรณหวำนแหว๋ว” โครงกำร มหกรรมวชิ ำกำรและวนั ทร่ี ะลึกสำกลแห่ง กำรรู้หนงั สอื 53.นางสาวลดั ดาวัลย์ ลาภบงั เกิด เปน็ ผู้ โครงการมหกรรมวิชาการและ ผ่านเกณฑ์การคดั เลอื ก การจัดทาสื่อการ วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้


33 รางวลั เกยี รตบิ ัตร ดา้ น/เรือ่ ง หนว่ ยงาน องค์กรที่มอบ การเชิดชูเกยี รตทิ ส่ี ถานศึกษาไดร้ ับ สอนในรปู แบบออนไลน์ ชอื่ ผลงาน หนงั สือ “วิชาการเงนิ เพื่อชวี ิต 3”โครงการมหกรรม วิชาการและวนั ทร่ี ะลึกสากลแห่งการรู้ หนังสอื 54.วา่ ท่รี .ต.หญงิ ศริ พิ ร ศรหี ิรัญ กศน.ตาบล -โครงการมหกรรมวชิ าการและ -สานักงาน กศน. จงั หวดั สุพรรณบุรี สาลี ไดร้ บั รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วนั ที่ระลึกสากลแห่งการรู้ วนั ที่ 8 กนั ยายน 2564 การจดั ทาสือ่ การสอนในรูปแบบออนไลน์ หนังสอื ชอ่ื ผลงาน“วชิ าคณิตศาสตร์”โครงการ มหกรรมวชิ าการและวันทีร่ ะลึกสากลแหง่ การร้หู นังสอื 55.นายอภิรักษ์ ขาสวุ รรณ กศน.ตาบล -โครงการมหกรรมวชิ าการและ สานกั งาน กศน.จงั หวดั สุพรรณบุรี วัดดาว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 2 วนั ทีร่ ะลึกสากลแห่งการรู้ วันท่ี 8 กันยายน 2564 การจัดทาคลปิ การรณรงคล์ ดหรือเลิกด่ืมสุรา หนังสือ 56.นางสาวลัดดาวัลย์ ลาภบงั เกดิ กศน. -โครงการมหกรรมวิชาการและ สานักงาน กศน.จังหวดั สพุ รรณบรุ ี ตาบลตะคา่ ไดร้ บั รางวัลชนะเลิศ การจัดทา วนั ท่ีระลึกสากลแหง่ การรู้ วันท่ี 8 กนั ยายน 2564 คลิปการรณรงคล์ ดหรอื เลกิ ด่ืมสุรา หนังสือ 57.กศน.อำเภอบำงปลำม้ำ ได้รับรำงวลั รอง -โครงการมหกรรมวชิ าการและ สานักงาน กศน.จงั หวัดสพุ รรณบุรี ชนะเลิศ อันดบั 1 กำรประกวดร้องเพลง วนั ทรี่ ะลกึ สากลแหง่ การรู้ วันที่ 8 กันยายน 2564 “กศน.สุพรรณบุรี ชำเลนจ์” หนังสอื 58.กศน.อาเภอบางปลาม้า ไดร้ บั รางวัล -โครงการมหกรรมวชิ าการและ สานกั งาน กศน.จังหวัดสพุ รรณบุรี ชมเชย นวตั กรรมส่งเสริมการอา่ น วันทรี่ ะลกึ สากลแห่งการรู้ วนั ท่ี 8 กันยายน 2564 “ThinkLing”ปิง๊ ความรู้ หนงั สือ 59.กศน. อาเภอบางปลาม้า -โครงการมหกรรมวชิ าการและ สานักงาน กศน.จงั หวัดสพุ รรณบรุ ี เป็น“สถำนศึกษำสง่ เสริมกจิ กรรมป้องกัน วันทีร่ ะลึกสากลแหง่ การรู้ วนั ที่ 8 กนั ยายน 2564 ยำเสพติดดีเดน่ ” หนังสอื 60.นางสาวจุฑามาศ สุขศรีจันทร์ นักศึกษา - โครงการจติ อาสาของ สานักงาน กศน.จงั หวัดสพุ รรณบรุ ี กศน.ตาบลบางปลาม้า ได้รับรางวัลชมเชย สานกั งาน กศน.จังหวดั วนั ที่ 30 มีนาคม 2565 การแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ สุพรรณบุรี ประจาปี 2565 ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพติ ร ระดับมัธยมศกึ ษาตอนปลาย 61.นายสมพร รัศมี นักศึกษา กศน.ตาบล - โครงการจติ อาสาของ -สานักงาน กศน.จงั หวัดสพุ รรณบรุ ี บ้านแหลม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ สานักงาน กศน.จงั หวดั วนั ที่ 30 มีนาคม 2565 ประกวดการจัดทาโครงการจิตอาสา สุพรรณบุรี ประจาปี 2565 ต้นแบบ ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนต้น 62.นายภควัต รูปสวยดี นักศึกษา กศน. -ในการแขง่ ขนั ตอบคาถาม -สานักงาน กศน.จงั หวัดสพุ รรณบุรี ตาบลสาลี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการ สารานกุ รมฯ ไทยสาหรบั วันที่ 27 พฤษภาคม 2565


34 รางวัล เกียรติบัตร ดา้ น/เรือ่ ง หนว่ ยงาน องค์กรที่มอบ การเชิดชเู กียรติท่สี ถานศกึ ษาได้รับ แข่งขันตอบคาถามสารานุกรมฯ ไทย เยาวชนประจาปี 2565 สาหรับเยาวชนประจาปี 2565 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น 63.นางสาวบูรณี โพธิกลุ นกั ศึกษา กศน. -ในการแขง่ ขันตอบคาถาม -สานกั งาน กศน.จงั หวดั สพุ รรณบรุ ี ตาบลโคกคราม ไดร้ บั รางวัลชนะเลิศในการ สารานกุ รมฯ ไทยสาหรับ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 แข่งขนั ตอบคาถามสารานุกรมฯ ไทย เยาวชนประจาปี 2565 สาหรับเยาวชนประจาปี 2565 ระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย 64.นางสาวบูรณี โพธิกุล นักศึกษา กศน. -การแข่งขันตอบคาถาม -กลุ่มทา่ จนี ถ่ินแม่กลอง ตาบลโคกคราม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ สารานุกรมฯ ไทยสาหรับ วนั ที่ 8 กนั ยายน 2565 2 การแข่งขันตอบคาถามสารานุกรมฯ ไทย เยาวชนประจาปี 2565 ระดบั สาหรับเยาวชนประจาปี 2565 ระดับ สานกั งาน กศน.จังหวัด “กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนปลาย ทา่ จนี ถนิ่ แม่กลอง” 65.นายภควัต รูปสวยดี นักศึกษา กศน. การแข่งขันตอบคาถาม -กล่มุ ท่าจนี ถิ่นแม่กลอง ตาบลสาลี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ สารานุกรมฯ ไทยสาหรบั วนั ที่ 8 กนั ยายน 2565 แข่งขันตอบคาถามสารานุกรมฯ ไทย เยาวชนประจาปี 2565 ระดับ สาหรับเยาวชนประจาปี 2565 ระดับ สานกั งาน กศน.จังหวดั “กลุม่ มัธยมศกึ ษาตอนตน้ ทา่ จีนถน่ิ แม่กลอง” 66.นายสมพร รัศมี นักศึกษากศน.ตาบล -การประกวดการจดั ทา -กลุ่มท่าจนี ถิน่ แมก่ ลอง บ้านแหลม ได้รบั รางวลั ชนะเลศิ การ โครงงานจติ อาสาตน้ แบบ วนั ท่ี 8 กันยายน 2565 ประกวดการจัดทาโครงงานจิตอาสา ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้นระดับ ตน้ แบบ ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น สานักงาน กศน.จังหวัด กลมุ่ ทา่ จีนถิ่นแมก่ ลอง 67.นายสมพร รัศมี นักศึกษา กศน.ตาบล -การประกวดการจัดทา -สถาบนั ภาคกลาง บ้านแหลม นางอนัญญา สาน้อย นักศึกษา โครงงานจิตอาสาตน้ แบบ วนั ที่ 13 มิถุนายน 2565 กศน.ตาบลสาลี นายธีร์ธวัช แก่นจันทร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักศึกษา กศน.ตาบลไผ่กองดิน ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงงาน เครอื่ งเติมลมเคลอ่ื นท่สี ู่ชุมชน 68 นายภควัต รูปสวยดี นักศึกษา กศน. -การแข่งขนั ตอบคาถาม -สถาบนั ภาคกลาง ตาบลสาลี ได้คะแนนสูงสูดอันดับที่ 1 สารานุกรรมไทยสาหรับเด็ก วนั ที่ 22 เมษายน 2565 การแข่งขันตอบคาถามสารานุกรรมไทย และเยาวชนฯระดับมัธยมศึกษา สาหรบั เด็กและเยาวชน ฯระดับมัธยมศึกษา ตอนตน้ ตอนตน้ 69 นายสิทธิวุฒิ จันทรมะโน ได้รับรางวัล โครงการจติ อาสาของสานกั งาน -สานกั งาน กศน.จงั หวัดสุพรรณบรุ ี รองชนะเลิศ อันดับ 1 การตัดเลือก กศน.จงั หวัดสุพรรณบรุ ี วันที่ 30 มนี าคม 2565 ผู้ปฏิบัติงานท่ีทาคุณประโยชน์ด้านจิต ประจาปี 2565


35 รางวลั เกยี รตบิ ัตร ด้าน/เรื่อง หน่วยงาน องคก์ รที่มอบ การเชดิ ชูเกยี รตทิ สี่ ถานศกึ ษาไดร้ บั อาสาฯประเภทบุคคลท่ัวไป 70.นายณัฐกานต์ สาน้อย นักศึกษา กศน. -สาขานักศึกษา กศน. -สานักงาน กศน. ตาบลสาลี ได้รบั รางวลั ดเี ด่น ระดับประเทศ (หลกั สตู รการศึกษาระดบั วนั ที่ 8 กนั ยายน 2565 สาขา นักศึกษา กศน. ประเภท ศิษย์ การศึกษาข้ันพื้นฐาน ประเภท ปัจจุบัน กศน. ดีเด่น ประจาปีพุทธศักราช ศิษย์ปัจจบุ นั กศน. ดเี ดน่ 2564 7 1 . อ ง ค์ ก ร นั ก ศึ ก ษ า ก ศ น . อ า เ ภ อ -องค์กรนักศึกษา กศน. อาเภอ -สานกั งานสง่ เสริมการศกึ ษานอก บางปลาม้า สานักงาน กศน. จังหวัด บางปลามา้ สานกั งาน กศน. ระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั สพุ รรณบรุ ี มีผลการประเมินการดาเนินงาน จังหวดั สุพรรณบุรี มผี ลการ วนั ท่ี 31 สงิ หาคม 2565 ประจาปกี ารศึกษา 2564 ระดับเยย่ี ม ประเมนิ การดาเนินงาน ประจาปกี ารศกึ ษา 2564 72. กศน. อาเภอบางปลามา้ มีนักศึกษาเข้า -มอบเกยี ติบัตร การเข้าสอบ สานักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบรุ ี สอบวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียนที่ 1 ปี วดั ผลสัมฤทธิป์ ลายภาคเรียนท่ี วนั ที่ 21 กันยายน 2565 การศึกษา 2565 คิดเป็นร้อยละ 75.54 1 ปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์การเพิ่มจานวนผู้เข้าสอบที่ สานกั งาน กศน. กาหนด 73.ชมรมอาสายุวกาชาด กศน. อาเภอ -โครงการบาเพ็ญประโยชน์ สานกั งานยุวกาชาด บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วม เรียนรู้ตามรอยเทา้ พ่อ วนั ท่ี 27 พฤษภาคม 2565 โครงการบาเพ็ญประโยชน์เรียนรู้ตาม รอยเท้าพ่อ 74.นางสมควร วงษ์แก้ว และนายปรีชา -โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ -สนง กศน. จงั หวัดสุพรรณบุรี พิทักษ์วงศ์ เป็นวิทยากรกลุ่มโครงการ การจัดทาแผนการเรียนรู้แบบ วันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนการ รายวิชา ประจาภาคเรยี นที่ 1 ปี เรยี นรู้แบบรายวิชา ประจาภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565 การศึกษา 2565 75.นางสาวนงลักษณ์ อ่วมป่วน ว่าที่ร.ต. -โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ -สนง กศน. จังหวดั สุพรรณบุรี หญิงศิริพร ศรีหิรัญ เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ การจัดทาแผนการเรียนรู้แบบ วนั ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนการ รายวิชา ประจาภาคเรียนท่ี 1 ปี เรียนรู้แบบรายวิชา ประจาภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565 การศึกษา 2565 76.นางสาวลัดดาวัลย์ ลาภบังเกิด นางสาว -โครงการอบรมหลักสูตรการ -สนง กศน. จังหวดั สพุ รรณบุรี นงลักษณ์ อ่วมป่วน ว่าที่ร.ต.หญิงศิริพร พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 ศรหี ิรญั นางสาวดจุ ฤดี เจรญิ ผล แบบออนไลน์ นางทพิ วัลย์ จติ สุชน นางธณัญพัสร์ เคลือบสุวรรณ เป็นผ้เู ขา้ ร่วมโครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาครูด้านการจัดการ เรยี นรู้แบบออนไลน์


36 รางวลั เกียรตบิ ัตร ดา้ น/เรือ่ ง หน่วยงาน องคก์ รท่ีมอบ การเชิดชเู กยี รตทิ สี่ ถานศึกษาได้รบั 77.นางสาวนิลาวัณย์ เย็นมาก นางสาว โครงการการพัฒนานวัตกรรม สนง กศน. จงั หวดั สพุ รรณบรุ ี ยุพรัตน์ ศรีธนานันท์ นางทิพวัลย์ จิตสุชน ของครู กศน. เพ่ือใช้ในการ วันท่ี 29 เมษายน 2565 เป็นผู้เข้าร่วมโครงการการพัฒนานวัตกรรม จัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้ ของครู กศน. เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ ท่ี ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี21 โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมี โดยใช้กระบวน การวจิ ยั แบบมีสว่ นร่วม ส่วนรว่ ม 78.นางสาวทัศนีย์ ดารงค์ฤทธ์ิ ได้รับรางวัล -การคัดเลือกการปฏิบัติงาน -สถาบนั ภาคกลาง ชมเชย ประเภทครู กศน. ตาบลดเี ด่น ก ศ น . ดี เ ด่ น ร ะ ดั บ ภ า ค วันที่ 22 เมษายน 2565 ประจาปี 2564 79. กศน. อาเภอบางปลาม้า ไดร้ บั รางวัล -การคัดเลือกการปฏิบัติงาน -สถาบันภาคกลาง ที่ 3 สาขาหน่วยงาน/สถานศึกษา ประเภท ก ศ น . ดี เ ด่ น ร ะ ดั บ ภ า ค วนั ท่ี 22 เมษายน 2565 กศน. /เขต ดีเด่น ประจาปี 2564 80.นางสาวณภษร แสงอนิ ทร์ บรรณารกั ษ์ โครงการ สร้างสรรคน์ วัตกรรม -สนง กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบตั กิ าร นางสาวชลธิชา บญุ ประเสรฐิ ส่งเสริมการอา่ น ตามรอยพ่อ วันท่ี 23 สงิ หาคม 2565 นางสาวช่อผกา พนั ตัน บรรณารกั ษ์ ห้องสมดุ ประชาชนอาเภอบางปลามา้ ไดร้ บั รางวัล บรรณารักษย์ อดเย่ียม 81.หอ้ งสมุดประชาชนอาเภอบางปลามา้ โครงการ สรา้ งสรรคน์ วัตกรรม -สนง กศน. จงั หวดั สุพรรณบุรี ได้รับรางวัล นวตั กรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งเสรมิ การอา่ น ตามรอยพ่อ วนั ท่ี 23 สิงหาคม 2565 ยอดเยยี่ ม นวัตกรรม “ชงิ ชา้ สวรรคห์ รรษา พาอ่าน พาเพลิน เจริญปญั ญา


37  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศกึ ษา ท่ีผา่ นมา 1. ผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปงี บประมาณ ทผ่ี ่านมา 1.1 ผลการประเมนิ คณุ ภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้นั พน้ื ฐาน ผลการประเมนิ มาตรฐาน/ประเด็นการพจิ ารณา น้าหนัก ตนเอง (คะแนน) คะแนน ระดับ ทีไ่ ด้ คุณภาพ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียนการศกึ ษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ 50 44.50 ยอดเยย่ี ม พืน้ ฐาน 1.1 ผูเ้ รียนการศกึ ษาขัน้ พน้ื ฐานมผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรยี นทดี่ ีสอดคลอ้ งกับ 10 6 ปานกลาง หลักสูตรสถานศกึ ษา 1.2 ผ้เู รียนการศึกษาขนั้ พน้ื ฐานมคี ณุ ธรรม จรยิ ธรรม คา่ นิยม และคณุ ลักษณะทด่ี ี 10 10 ยอดเยี่ยม ตามทีส่ ถานศกึ ษากาหนด 1.3 ผเู้ รียนการศึกษาขัน้ พ้ืนฐานมคี วามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี 5 4 ดีเลศิ วิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคดิ เหน็ รว่ มกับผู้อืน่ 1.4 ผเู้ รียนการศกึ ษาขั้นพน้ื ฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน 5 5 ยอดเยีย่ ม หรือนวัตกรรม 1.5 ผ้เู รยี นการศกึ ษาข้นั พ้ืนฐานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัล 4 3.50 ดเี ลิศ 1.6 ผู้เรยี นการศกึ ษาขนั้ พ้นื ฐานมีสขุ ภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ 4 4 ยอดเยย่ี ม 1.7 ผเู้ รยี นการศึกษาขั้นพน้ื ฐานมีความสามารถในการอ่าน การเขยี น 4 4 ยอดเยย่ี ม 1.8 ผ้จู บการศกึ ษาขั้นพ้นื ฐานนาความรู้ ทักษะพนื้ ฐานท่ไี ดร้ ับไปใช้ หรอื 8 8 ยอดเยย่ี ม ประยุกตใ์ ช้ มาตรฐานที่ 2 คณุ ภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศกึ ษาข้ันพื้นฐาน 20 18 ยอดเยย่ี ม ทเ่ี นน้ ผู้เรยี นเป็นสาคญั 2.1 การพฒั นาหลกั สูตรสถานศกึ ษาทส่ี อดคล้องกบั บริบท และความต้องการของ 5 4 ดีเลศิ ผเู้ รียน ชุมชน ท้องถน่ิ 2.2 สื่อทเี่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ 5 4 ดีเลศิ 2.3 ครมู คี วามรู้ ความสามารถในการจดั การเรียนรทู้ เ่ี น้นผู้เรยี นเป็นสาคญั 5 5 ยอดเยย่ี ม 2.4 การวัดและประเมนิ ผลการเรยี นรขู้ องผู้เรยี นอยา่ งเป็นระบบ 5 5 ยอดเยย่ี ม มาตรฐานที่ 3 คณุ ภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 30 28.20 ยอดเยย่ี ม 3.1 การบรหิ ารจัดการของสถานศึกษาทีเ่ นน้ การมสี ว่ นรว่ ม 3 3 ยอดเยย่ี ม 3.2 ระบบการประกันคณุ ภาพการศกึ ษาของสถานศึกษา 4 4 ยอดเย่ยี ม 3.3 การพฒั นาครู และบุคลากรของสถานศกึ ษา 3 3 ยอดเยี่ยม 3.4 การใชเ้ ทคโนโลยีดิจิทัลเพอื่ สนับสนนุ การบริหารจัดการ 3 3 ยอดเยี่ยม 3.5 การกากบั นเิ ทศ ติดตาม ประเมนิ ผลการดาเนนิ งานของสถานศกึ ษา 3 3 ยอดเยย่ี ม 3.6 การปฏบิ ตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศกึ ษาทเี่ ป็นไปตามบทบาททก่ี าหนด 3 3 ยอดเยย่ี ม 3.7 การส่งเสรมิ สนบั สนุนภาคเี ครือข่ายใหม้ ีส่วนร่วมในการจัดการศกึ ษา 3 2.4 ดีเลิศ 3.8 การส่งเสรมิ สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 5 5 ยอดเย่ยี ม 3.9 การวจิ ยั เพ่ือการบรหิ ารจดั การศกึ ษาสถานศกึ ษา 3 1.8 ปานกลาง รวม 100 90.70 ยอดเยยี่ ม


38 1.2 ผลการประเมินคณุ ภาพการศกึ ษาตอ่ เน่อื ง ผลการประเมิน มาตรฐาน/ประเดน็ การพิจารณา น้าหนัก ตนเอง (คะแนน) คะแนน ระดับ ท่ีได้ คณุ ภาพ มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพของผเู้ รียนการศึกษาตอ่ เน่ือง 50 46 ยอดเย่ียม 1.1 ผูเ้ รียนการศึกษาต่อเนื่องมคี วามรู้ ความสามารถ และหรอื ทักษะ และหรือ 10 10 ยอดเยี่ยม คณุ ธรรมเป็นไปตามเกณฑ์การจบหลกั สูตร 1.2 ผูจ้ บหลกั สูตรการศกึ ษาต่อเนอื่ งสามารถนาความรทู้ ี่ได้ไปใช้ หรือ 20 20 ยอดเยย่ี ม ประยุกต์ใช้ บนฐานคา่ นยิ มรว่ มของสังคม 1.3 ผูจ้ บหลักสตู รการศึกษาต่อเนื่องทนี่ าความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษห์ รือ 20 16 ดีเลิศ ตัวอย่างทีด่ ี มาตรฐานท่ี 2 คณุ ภาพการจดั การเรยี นร้กู ารศกึ ษาต่อเนอื่ ง 20 19.20 ยอดเยย่ี ม 2.1 หลักสูตรการศกึ ษาต่อเนื่องมีคุณภาพ 4 4 ยอดเยย่ี ม 2.2 วิทยากรการศึกษาต่อเน่ืองมคี วามรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ ตรงตามหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง 4 4 ยอดเยี่ยม 2.3 สอื่ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 2.4 การวดั และประเมนิ ผลผู้เรียนการศกึ ษาต่อเนือ่ ง 4 3.20 ดีเลศิ 2.5 การจัดกระบวนการเรยี นร้กู ารศึกษาต่อเน่อื งทม่ี ีคณุ ภาพ 4 4 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 คณุ ภาพการบรหิ ารจดั การของสถานศึกษา 4 4 ยอดเยี่ยม 3.1 การบรหิ ารจดั การของสถานศึกษาที่เน้นการมสี ว่ นร่วม 30 28.20 ยอดเยยี่ ม 3.2 ระบบการประกนั คณุ ภาพการศึกษาของสถานศกึ ษา 3 3 ยอดเยย่ี ม 3.3 การพฒั นาครู และบุคลากรของสถานศึกษา 4 4 ยอดเยย่ี ม 3.4 การใช้เทคโนโลยดี ิจทิ ัลเพ่ือสนับสนนุ การบรหิ ารจดั การ 3 3 ยอดเยย่ี ม 3.5 การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา 3 3 ยอดเยี่ยม 3.6 การปฏิบัตหิ น้าท่ขี องคณะกรรมการสถานศึกษาทเี่ ป็นไปตามบทบาทท่ี 3 3 ยอดเยี่ยม กาหนด 3.7 การสง่ เสริม สนับสนนุ ภาคีเครือข่ายใหม้ สี ่วนรว่ มในการจดั การศึกษา 3 3 ยอดเยี่ยม 3.8 การสง่ เสริม สนับสนนุ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3.9 การวจิ ยั เพอื่ การบรหิ ารจัดการศึกษาสถานศึกษา 3 2.4 ดีเลศิ 5 5 ยอดเยย่ี ม รวม 3 1.8 ปานกลาง 100 93.40 ยอดเยย่ี ม


39 1.3 ผลการประเมนิ คณุ ภาพการศกึ ษาตามอธั ยาศัย ผลการประเมิน มาตรฐาน/ประเดน็ การพจิ ารณา น้าหนกั ตนเอง (คะแนน) คะแนน ระดบั ท่ไี ด้ คณุ ภาพ มาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพของผรู้ ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 50 50 ยอดเยย่ี ม 1.1 ผูร้ บั บริการมคี วามรู้ หรือทกั ษะ หรอื ประสบการณ์ สอดคลอ้ งกับ 50 50 ยอดเยย่ี ม วตั ถุประสงค์ของโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอธั ยาศยั มาตรฐานที่ 2 คณุ ภาพการจัดการศกึ ษาตามอธั ยาศยั 20 19 ยอดเยย่ี ม 2.1 การกาหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศยั 5 5 ยอดเยี่ยม 2.2 ผูจ้ ดั กิจกรรมมีความรู้ ความสามารถในการจดั กจิ กรรมการศึกษาตามอัธยาศยั 5 5 ยอดเย่ยี ม 2.3 สื่อ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาตาม 5 4 ดีเลิศ อธั ยาศัย 2.4 ผรู้ ับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศยั 5 5 ยอดเยย่ี ม มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบรหิ ารจัดการของสถานศกึ ษา 30 28.20 ยอดเย่ยี ม 3.1 การบรหิ ารจัดการของสถานศกึ ษาทีเ่ นน้ การมีส่วนร่วม 3 3 ยอดเยี่ยม 3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศกึ ษา 4 4 ยอดเยยี่ ม 3.3 การพฒั นาครู และบุคลากรของสถานศึกษา 3 3 ยอดเยย่ี ม 3.4 การใชเ้ ทคโนโลยดี จิ ทิ ัลเพื่อสนบั สนุนการบรหิ ารจัดการ 3 3 ยอดเยี่ยม 3.5 การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนนิ งานของสถานศึกษา 3 3 ยอดเยี่ยม 3.6 การปฏิบัตหิ นา้ ที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทท่ี 3 3 ยอดเยย่ี ม กาหนด 3.7 การสง่ เสรมิ สนับสนุนภาคีเครอื ข่ายใหม้ สี ว่ นร่วมในการจดั การศึกษา 3 2.4 ดีเลิศ 3.8 การสง่ เสริม สนับสนนุ การสร้างสังคมแห่งการเรยี นรู้ 5 5 ยอดเยย่ี ม 3.9 การวิจยั เพ่ือการบรหิ ารจัดการศึกษาสถานศกึ ษา 3 1.8 ปานกลาง รวม 100 97.20 ยอดเย่ียม


40 2. ผลการประเมนิ คณุ ภาพภายนอก คร้งั ลา่ สุด


41


42


43


44


45


46