Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Pegasus control arms Catalogue and Installation manual

Pegasus control arms Catalogue and Installation manual

Published by พลอยไพลิน ประจวบผล, 2019-11-05 06:49:56

Description: Pegasus control arms Catalogue and Installation manual

Keywords: car,automobile part,control arms,pegasus

Search

Read the Text Version

“PEGASUS” Control Arms Catalogue

Content  TRITON  NAVARA D40/D23  TOYOTA VIGO/REVO  FORD  V-CROSS P E G A S U S C O N T R O L A R M S PAGE 1

TRITON P E G A S U S C O N T R O L A R M S PAGE 2

NAVARA D23/D40 P E G A S U S C O N T R O L A R M S PAGE 3

TOYOTAVIGO/REVO P E G A S U S C O N T R O L A R M S PAGE 4

FORD P E G A S U S C O N T R O L A R M S PAGE 5

V-CROSS P E G A S U S C O N T R O L A R M S PAGE 6

การตดิ ต้งั ปี กนก PEGASUS P E G A S U S C O N T R O L A R M S PAGE 7

10. 1, 2. HARD LOCK NUT 3. COVER PLATE 4. 6.ADJUSTABLE PLATE 5. UPPER CONTROL ARMS (PEGASUS) 7. PEGASUS SOCKET 8. BALL JOINT 9. LOCK NUT 10. DOUBLE LOCK P E G A S U S C O N T R O L A R M S PAGE 8

การติดต้งั ปี กนกใหไ้ ดอ้ งศา CAMBER & CASTER ตามมาตรฐานของรถ CAMBER - CENTER LINE 0 - + + 0 CASTER ปี กนก STANDARD ปี กนก PEGASUS 1.วดั ระยะของปี กนกเดิมใหร้ ู้ระยะ CASTER ก่อน เมื่อไดร้ ะยะแลว้ ใหป้ รับปี กนก “PEGASUS” ใหไ้ ดเ้ ท่ากบั รถSTANDARD 2.ถา้ ตอ้ งการปรับCASTER ใหถ้ อดน๊อต(HARD LOCK NUT) ออกโดยเอานอ็ ตตวั บนอ อกก่อนแลว้ ถึงเอาน็อตลอ็ กอีกตวั ออก 3.เม่ือเอาน็อต จากภาพ(1),(2) ออกแลว้ จะเหลือCOVER PLATEจากภาพ (3),(4)ใหถ้ อด ออกแลว้ ดึง PEGASUS SOCKET จากภาพ(7) ออก ก่อนดึงออกใหม้ าร์กตาแหน่งไว้ เพ่อื ท่ีจะ ไดต้ ้งั เฟื องตามตาแหน่ง CASTER ที่ตอ้ งการ CENTER LINE CAMBER 7 - -+ 0 0 CASTER + P E G A S U S C O N T R O L A R M S PAGE 9

4.ถา้ ตอ้ งการปรับCAMBERใหต้ ้งั ระยะของCASTERไวท้ ่ีตาแหน่งท่ีตอ้ งการ ขยบั รูไป ตามตาแหน่งท่ีตอ้ งการ เช่น ถา้ ปรับเขา้ -ออก ใหเ้ อา PLATE (6) ใส่เขา้ ร่องเฟื องจากภาพ (7) เมื่อ ไดร้ ะยะตามตอ้ งการแลว้ เอาPLATE จากภาพ (4) ใส่ใหต้ รงตาแหน่งเฟื อง (4), (7) กจ็ ะไดร้ ะยะ ตามตอ้ งการ หลงั จากน้นั ใหใ้ ส่ PLATE จากภาพ (3) และขนั นอ็ ต จากภาพ (2) ใหแ้ น่นโดยใช้ ประแจทอร์ตขนั 80 ปอนด์ เม่ือไขนอ็ ตดา้ นหลงั แน่นแลว้ ใหเ้ อาน็อตจากภาพหมายเลข (1) ใส่ ไวพ้ อตึงมือ ตวั น็อตตอ้ งมีช่องวา่ ง 1 มิลลิเมตร (น็อตตวั ผจู้ ะเกิดการเสียหายได)้ เทคนิคการปรับแต่งอยา่ งง่าย ปี กนกPEGASUSถูกปรับต้งั ตาแหน่งไวต้ ามปี กStandardแลว้ ถา้ ตอ้ งการปรับCamberใหข้ นั นอ็ ตตวั ท่ี(1)ออกเลก็ นอ้ ย แลว้ ขนั นอ็ ตตวั ที่(2)ใหม้ าชนกนั กบั น็อตตวั ท่ี(1)ใหแ้ น่น พอแน่นแลว้ ใหป้ รับทิศทางตามตอ้ งการ เม่ือไดอ้ งศาตามตอ้ งการแลว้ ใหค้ ายนอ็ ตตวั ท่ี(2)ออกจากน็อตท่ี(1) แลว้ ขนั ลอ็ คใหแ้ น่นท้งั สองตวั (1),(2) P E G A S U S C O N T R O L A R M S PAGE 10

“PEGASUS” Control arms Installation Manual P E G A S U S C O N T R O L A R M S PAGE 1

10. 1, 2. HARD LOCK NUT 3. COVER PLATE 4. 6.ADJUSTABLE PLATE 5. UPPER CONTROL ARMS (PEGASUS) 7. PEGASUS SOCKET 8. BALL JOINT 9. LOCK NUT 10. DOUBLE LOCK P E G A S U S C O N T R O L A R M S PAGE 2

How to install “Pegasus” Control arms CAMBER - CENTER LINE 0 - + + 0 CASTER STANDARD Control arm “PEGASUS” Control arm 1. Measure the Caster space from Original Factory control arms. And then Adjust “Pegasus” control arms space (Space must be the same as the original control arms) 2.If you prefer to adjust the CASTER, take off the Hard Lock Nut(fig.1),(fig.2).Take off the upper Hard lock nut first, and then take off the lower Hard lock nut. CENTER LINE CAMBER 7 - 0 -+ + 0 CASTER P E G A S U S C O N T R O L A R M S PAGE 3

3.When you already take off the Hard lock nut (fig.1),(fig.2) ,and then take off the cover plate (fig.3),(fig.4)and pull the ball joint out. Before pull the ball joint out, mark the CASTER position at the Pegasus Socket (fig.7) first. 4. If you prefer to adjust the CAMBER Space, Set the CASTER at you prefer to change position. For example; if you prefer to adjust in-out, put the adjustable plate (fig.6) into the Pegasus Socket (fig.7).Adjust it to the position that you prefer. When already set the space, bring the adjustable plate(fig.4)straight to Pegasus Socket(fig.4),(fig.7) ,and then put the cover plate (fig.3)and tighten the hard lock nut(fig.2) fit to 80 pound of Torque wrench. When it already fit, tightens the hard lock nut (fig.1), but don’t tighten to fit. P E G A S U S C O N T R O L A R M S PAGE 4

The Way to Adjust Pegasus Control Arm’s Camber&Caster P E G A S U S C O N T R O L A R M S PAGE 5

PEGASUS CONTROL ARMP E G A S U S C O N T R O L A R M S หนา้ 1


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook