Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2560

รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2560

Published by Tom Tan Tom, 2021-02-17 04:03:04

Description: รายงานประจำปี

Search

Read the Text Version

AnnualReport 2017 St.FranราcยiงsานXปรaะจvาำ iปeี r25C60onvent โรงเรียนเซนตฟ์ รังซีสซาเวยี รค์ อนแวนต์

2 โรงเรียนเซนต์ฟรงั ซสี ซาเวียร์คอนแวนต์ รายงานประจำ� ป� ี 2017

คำ� น�ำ พระราชบญั ญัตกิ ารศกึ ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ ขเพิ่มเติม(ฉบบั ท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 48 ได้ก�ำหนดให้สถานศกึ ษาจัดใหม้ รี ะบบการประกนั คุณภาพภายใน สถานศึกษา และใหถ้ อื วา่ การประกนั คุณภาพภายในเปน็ ส่วนหนง่ึ ของการบริหารการ ศึกษาทต่ี ้องด�ำเนินการอยา่ งตอ่ เนือ่ ง และได้มีการประกาศกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพ่ือใหเ้ กดิ การนำ� สกู่ าร ปฏิบัติอยา่ งเป็นรปู ธรรม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ตระหนักและเห็นความส�ำคัญ ดงั กลา่ ว จึงได้จดั ทำ� รายงานประจ�ำปี ปกี ารศึกษา 2560 ข้นึ เพ่ือรายงานผลการ ด�ำเนินงานของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและตามมาตรฐาน การศึกษาของโรงเรียนในรอบปีท่ีผ่านมา เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โรงเรียน หน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ และสาธารณชน เพ่ือน�ำไปสู่การ พฒั นาคณุ ภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนตอ่ ไป ( นางสาวบุษบา ชูวิรัช ) ผอู้ ำ� นวยการโรงเรยี นเซนตฟ์ รังซสี ซาเวยี ร์คอนแวนต์ ST.FRANCIS XAVIER CONVENT 3 Annual Report 2017

สารบญั 3 14 บทท่ี 1 ขอ้ มลู พนื้ ฐาน 15 ขอ้ มลู ทว่ั ไป 16 ขอ้ มลู ดา้ นการบรหิ าร 17 ขอ้ มลู นกั เรยี น ขอ้ มลู บคุ ลากร 21 ขอ้ มลู อาคารสถานท/ี่ แหลง่ การเรยี นร ู้ 32 40 บทที่ 2 ผลการดำ� เนนิ งานตามมาตรฐานการศกึ ษาของโรงเรยี น ระดบั ปฐมวยั ระดบั การศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน บทท่ี 3 ผลสมั ฤทธขิ์ องการดำ� เนนิ งานปกี ารศกึ ษา 2560 4 โรงเรียนเซนตฟ์ รงั ซสี ซาเวียรค์ อนแวนต์ รายงานประจ�ำป� ี 2017

บทที่ 1 l ขอ้ มลู พน้ื ฐาน โรงเรยี นเซนต์ฟรงั ซสี ซาเวยี รค์ อนแวนต์ St. Francis Xavier Convent ข้อมูลทัว่ ไป โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ได้รับอนุญาตจัดต้ังเม่ือ พ.ศ. 2468 เป็นโรงเรียน ภายใตก้ ารด�ำเนินงานของมลู นธิ ิส่งเสรมิ การศกึ ษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชารต์ ร แห่งประเทศไทย โดยแมรไ์ อรนี ชำ� นาญธรรม เป็นอธกิ ารณิ เี จ้าคณะแขวงฯ คนปัจจบุ ัน โรงเรียนเซนตฟ์ รงั ซสี ซาเวียร์ คอนแวนต์เป็นโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา สังกัดส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชอ่ื โรงเรียน โรงเรยี นเซนตฟ์ รังซสี ซาเวียรค์ อนแวนต์ อักษรย่อ ซ.ฟ. St. Francis Xavier Convent อกั ษรยอ่ S.F. ระดับการศึกษาท่เี ปิดสอน ระดับก่อนประถมศกึ ษา – ระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย ตน้ สังกัด สำ� นักงานคณะกรรมการสง่ เสรมิ การศึกษาเอกชน ผู้รบั ใบอนุญาต นางสาวบังอร กจิ เจรญิ ผลู้ งนามแทนผู้รับใบอนญุ าต/ผูอ้ �ำนวยการ นางสาวบุษบา ชวู ริ ัช สถานที่ตัง้ เลขท่ี 92 ซอยมิตตคาม ถนนสามเสน แขวงวชริ พยาบาล เขตดสุ ติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2241-2604-5 โทรสาร 0-2241-2606 www.sf.ac.th สปี ระจำ� โรงเรียน สีเขยี ว หมายถงึ การเจรญิ เติบโตงอกงามของชวี ติ อยา่ งมีคณุ ภาพ สเี หลอื ง หมายถึง ความเจิดจา้ แหง่ คณุ ธรรม และความสุขุม สงบแหง่ จิตใจ เนือ้ ที่ 5 ไร่ 59 ตารางวา ST.FRANCIS XAVIER CONVENT 5 Annual Report 2017

ประวัติโรงเรียน โรงเรยี นเซนตฟ์ รังซีสซาเวียรค์ อนแวนต์ เปน็ โรงเรยี นล�ำดบั ที่ 4 ของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนตป์ อล เดอ ชาร์ตร กอ่ ตงั้ ขน้ึ ในปี พุทธศกั ราช 2468 โดยคณุ พ่อบรวั ซาต์ (Broizat) เจ้าอาวาสวัดนักบญุ ฟรงั ซสิ เซเวียร์ สามเสน ผ้มู ีความประสงค์ให้คณะภคนิ ีเซนต์ปอล เดอ ชารต์ ร เข้ามาจัดการศกึ ษาใหก้ ับกลุ ธดิ า เดก็ กำ� พร้า และเด็กยากจนท่อี ยู่ ในชมุ ชนเขตวัดสามเสนและชุมชนใกล้เคียง เพือ่ จะได้มีความรู้ มวี ชิ าชีพ ตดิ ตวั และเปน็ พลเมอื งดีของสังคม แรกเรมิ่ โรงเรยี นเซนตฟ์ รงั ซสี ซาเวยี รค์ อนแวนต์ ตง้ั อยทู่ บี่ า้ นเลขที่ 528 ถนนราชวิถี สามเสน กรุงเทพฯ สยาม ใกล้ๆ กับวัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ บ้านนี้ชื่อ “เบอร์รีเฮ้าส์” (Beril House) มีเซอร์เซนต์ปอลฯ ที่เข้าสู่งานแพร่ธรรมใหม่นี้ ในวันเสาร์ท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 รวม 4 ท่าน ไดแ้ ก่ 1. เซอร์ แซงต์ เดซิเร (Sr. St. Desire) อธกิ ารณิ ี ชาวฝรั่งเศส 2. เซอร์ มาร-ี ชารลส์ (Sr. Marie-Charles) ชาวฝรงั่ เศส 3. เซอร์ นาแซร์ (Sr.Nazaire) ชาวเวยี ดนาม 4. เซอร์ ฟรงั ซัวส์ (Sr. François) ชาวจนี โรงเรียนได้เรมิ่ ตน้ ทำ� การเรียนการสอน เม่อื วันจันทร์ท่ี 16 กมุ ภาพนั ธ์ พ.ศ. 2468 โดยมนี ักเรียนในชว่ งแรก 14 คน แบง่ เปน็ นักเรียนภาษาฝรั่งเศส 9 คน ภาษาอังกฤษ 5 คน มี เซอร์ มา รี-ชารลส์ เปน็ ครสู อนภาษาฝร่งั เศส และ ครูพร ชาวสยามสอน ภาษาองั กฤษ นอกจากน้มี ีการสอนวาดเขยี น การระบายสนี �้ำ สี นำ้� มัน ดนตรี การเยบ็ ปกั ถักรอ้ ย การทำ� ความสะอาด ฯลฯ วนั อาทติ ยท์ ี่ 22 กมุ ภาพนั ธ์ พ.ศ. 2468 ไดม้ พี ธิ เี สก อาคารใหม่ ซง่ึ สรา้ งดว้ ยอฐิ มี 2 ชน้ั มรี ะเบยี งกวา้ ง 2 เมตร ลอ้ ม รอบตวั อาคารทงั้ ชนั้ บนและชนั้ ลา่ ง ชนั้ ลา่ งประกอบดว้ ยหอ้ ง เซอร์ ฟรงั ซวั ส์ เซอร์ แซงต์ เดซิเร เซอร์ นาแซร์ รบั แขก หอ้ งเรยี น 2 หอ้ ง หอ้ งรบั ประทานอาหาร หอ้ งหยอ่ นใจ และบันไดท่ีจะน�ำข้ึนชั้นบนซึ่งประกอบด้วยห้องเรียนสองห้อง และหอ้ งนอนรวม เมอื่ ปดิ ภาคเรยี นแรกในเดอื นกรกฎาคม มนี กั เรยี นจำ� นวน 53 คน เรียนภาษาฝรัง่ เศส 13 คน และภาษาองั กฤษ 40 คน ในปี พ.ศ. 2472 โรงเรียนได้เปล่ียนการเปิด-ปิดภาค เรยี น จากเดมิ เปดิ เรยี นเดอื นกมุ ภาพนั ธ์ ปดิ เรยี นเดอื นกรกฎาคม มาเปน็ ปดิ เทอมเดอื นเมษายน เปดิ เรยี นเดือนพฤษภาคม ตาม อย่างโรงเรยี นรฐั บาล 6 โรงเรยี นเซนตฟ์ รังซสี ซาเวียร์คอนแวนต์ รายงานประจำ� ป� ี 2017

เน่ืองจากจ�ำนวนนกั เรยี นไดเ้ พ่ิมขึ้นเร่อื ยๆ จนท�ำให้ สถานท่ีเรียนไมเ่ พยี งพอกับความต้องการ ดงั น้ันในปี พ.ศ. 2475 จึงได้มีการซอ้ื ท่ีใหม่ และได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ท่ีใหม่ คอื อารามภคินีพระหฤทัย ซ่งึ มสี ถานที่กว้างขวางกว่า เหมาะ กบั การใชเ้ ปน็ โรงเรยี น ซงึ่ คอื สถานทที่ เ่ี ปน็ โรงเรยี นในปจั จบุ นั นี้ โรงเรยี นเซนตฟ์ รงั ซสี ซาเวยี รค์ อนแวนตไ์ ดม้ กี ารพฒั นา เจริญก้าวหน้าข้ึนอย่างต่อเน่ือง อธิการิณีทุคยุคทุกสมัยได้ พยายามอยา่ งย่ิงที่จะใหโ้ รงเรียนเซนต์ฟรังฯ เจริญก้าวหน้า ทุกวิถีทางเท่าท่ีจะท�ำได้ โดยได้พยายามปรับปรุงทุกอย่าง เท่าท่จี ะสามารถอยเู่ สมอ ท้งั อาคาร เรียนและการเรียนการสอนให้เจริญ กา้ วหนา้ ขน้ึ เร่ือยๆ ในปี พ.ศ. 2489 โรงเรยี นได้ รั บ ร อ ง วิ ท ย ฐ า น ะ จ า ก ก ร ะ ท ร ว ง ศกึ ษาธกิ าร และจำ� นวนนักเรยี นยังคง เพิม่ ขน้ึ อย่างต่อเนอ่ื งจนท�ำให้ตกึ เรยี น ไม่เพียงพอ ดงั นัน้ ในปี พ.ศ. 2498 โรงเรยี นจึงได้มีการสรา้ งตึก “พระแมเ่ จ้า” ข้ึน เป็นอาคาร 3 ช้นั มี 15 หอ้ งเรียน ทำ� ใหส้ ามารถขยายชน้ั เรยี นมากขนึ้ เปน็ ระดบั ชัน้ ละ 2 หอ้ ง พรอ้ มกบั เปิดชน้ั เตรียมอุดม คอื ม.ศ. 4 และ ม.ศ. 5 แผนก ศลิ ป์ ชัน้ ละ 1 หอ้ ง โรงเรียนยังคงเจรญิ ขึ้นเร่ือยๆ เปน็ ท่นี ิยมของชนทกุ ชนั้ ในปี พ.ศ. 2515 จงึ ได้มีการสร้างอาคารหอประชมุ ใหมข่ ึ้น ซ่งึ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนิ นี าถ ได้พระราชทานชอื่ ว่า ตกึ “มิตราคม” มคี วามหมายวา่ เปน็ ที่รวมของมติ รสหาย และได้เสด็จพระราชด�ำเนนิ มาท�ำพธิ ีเปิดตึก “มติ ราคม” ใน วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 ตอ่ มาในปี พ.ศ. 2521 เนือ่ งจากอาคารเรยี นทรุดโทรม และคับแคบ พร้อมท้งั ขาดหอ้ งกิจกรรมตา่ งๆ ในการเรียน การสอนจึงไดร้ ื้ออาคารหลังเกา่ 2 หลังออกเพอ่ื สร้างอาคาร หลงั ใหม่ การก่อสรา้ งเร่มิ เดอื นมนี าคม อาคารหลงั ใหม่เปน็ อาคาร 3 ชน้ั สำ� หรบั อนบุ าลหนง่ึ หลัง และอาคาร 4 ชนั้ อีก หนึ่งหลัง สมเด็จพระนางเจา้ พระบรมราชนิ นี าถ ทรงกรุณาโปรด เกล้าฯ เสด็จพระราชด�ำเนินมาท�ำพิธีเปิดอาคาร ได้รับ พระราชทานชือ่ อาคารหลงั ใหม่ 4 ช้ันวา่ “อุดมวิทย์” และใน ปี พ.ศ. 2525 โรงเรยี นไดร้ ้อื ถอนตกึ พักของครูประจ�ำ เพ่อื สร้างตึกเรยี นใหม่ 5 ชัน้ ใหช้ ่อื ตกึ ว่า “พระกมุ ารเยซู” ST.FRANCIS XAVIER CONVENT 7 Annual Report 2017

ปกี ารศกึ ษา 2558 มีการปรับภมู ทิ ัศน์ อาคารสถานท่ี และจดั สรา้ งแหล่งการเรยี นรภู้ ายในโรงเรยี น ดังน้ี - มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้สวยงาม ร่มร่ืน มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น ปู หญ้าเทยี มบริเวณบริเวณลานนำ้� พุ ข้างเวทอี ัจฉริยะและสนามอนุบาล, ตดิ ต้งั โมเสก (Mosaic) บรเิ วณผนังตึก มิตราคม และตึกพระกุมารเยซู, จัดสวนหย่อมใหม่ทั้งหน้าโรงเรียนและภายในโรงเรียน, ปรับปรุงซุ้ม นักบุญฟรังซสิ เซเวยี ร์, ติดต้ังเสาธงใหญ่, ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณ และห้องเรียนอนุบาล, การติดตั้งทีวี 42 นวิ้ Apple TV ทุกห้องเรยี น พร้อมทั้งปรบั ปรุงหลังคาอนุบาลใหมท่ งั้ หมด เปน็ ต้น - มีการปรับปรงุ อาคารสถานที่ ให้ถูกสขุ ลักษณะ และค�ำนงึ ถึงปลอดภยั เช่น ติดตง้ั มูลีใ่ หม่ทกุ ห้องเรียน, มีการ ปรบั ปรุงห้องเรยี น เชน่ ทาสีผนงั – ฝ้า เปล่ยี นกระดานไวท์บอร์ด, ติดตงั้ ระบบไฟฟ้าภายในอาคารของโรงเรยี น ใหม่ทัง้ หมด, ปรับปรงุ และตดิ ตัง้ ระบบแก๊สในโรงอาหารใหม่, เพ่ิมกลอ้ งวงจรปิดบรเิ วณหน้าโรงเรียน และ สปอร์ตไลทบ์ ริเวณสนาม, ปรับปรุงราวระเบยี งชัน้ 2-4 ตึกอุดมวทิ ยใ์ ห้สงู ข้ึน เปน็ ตน้ - จดั ตง้ั ศนู ย์พฒั นาศักยภาพ ระดับปฐมวยั ประกอบด้วย 5 ฐานกจิ กรรม ไดแ้ ก่ นกแก้วช่างเจรจา, กระต่ายนอ้ ย นกั คิด, เจา้ เสอื นักทดลอง, ม้าลายผสู้ รา้ งสรรค์ และสงิ โตเจา้ ปัญญา รวมทัง้ ห้อง IT อัจฉริยะ - จัดต้ังศนู ยพ์ ฒั นาศกั ยภาพ ระดับประถมศกึ ษา-มัธยมศกึ ษา ไดแ้ ก่ โลกนักอ่าน, ลานนักประดิษฐ์, บ้านนักคดิ , เวทีอัจฉริยะ, ห้อง t-Earth และ Cooking Studio - จัดตง้ั ศนู ยส์ รรค์ดนตรี ไดแ้ ก่ หอ้ งขมิ หอ้ งคีย์บอร์ด ห้องอคู ูเลเล่ และห้องเปยี โน - มกี ารปรับเปลย่ี นหอ้ งปฎบิ ัตกิ ารตา่ ง ๆ เพอ่ื ความเหมาะสม และใช้ประโยชนไ์ ด้สูงสดุ เชน่ ปรบั ห้องชั้นลา่ ง อาคารมิตราคม เป็นห้องรับรอง ห้องท�ำงานท่านอธิการ และห้องสแกนน้ิว, ปรับห้องทวีปัญญา ๒ เป็น ห้อง House of Wisdom, ปรับห้องขับร้องประสานเสียง เป็นห้องประชุม Xaviera, ปรับห้องสหการ เป็น ห้องรับแขก, ปรับปรุงห้องเกียรติยศใหม่ เป็นต้น ปกี ารศกึ ษา 2559 มีการปรบั ภมู ิทัศน์ อาคารสถานท่ี และจดั แหล่งการเรียนรู้ ภายในโรงเรยี น ดังน้ี - ปรับปรงุ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรยี นให้สวยงาม รม่ รน่ื เออ้ื ต่อการเรยี นรู้ เช่น มีการตดิ ตงั้ พระฉายาลกั ษณ์ โมเซอิคสมเดจ็ พระนางเจ้าสริ ิกติ ์พิ ระบรมราชนิ ีนาถ บรเิ วณตึกอดุ มวทิ ย์ ปรบั ปรงุ สวนหยอ่ ม ซอ่ มสนาม ทาสี ภายในตึกพระแมเ่ จา้ ตกึ อุดมวทิ ย์ และตึก Salve Maria เปลี่ยนหลังคาตกึ อุดมวทิ ย์ ตึกมิตราคมและหลงั คา ครวั ใหญ่ - มีการปรบั ปรงุ อาคารสถานท่ีใหถ้ กู สขุ ลักษณะ คำ� นงึ ถงึ ความปลอดภยั เชน่ เปล่ยี นแอรใ์ นหอ้ งเรยี นและหอ้ ง ปฎบิ ตั กิ ารใหม่ท้ังหมด เปลีย่ นระบบทอ่ ประปาใหม่ เปลีย่ นชักโครกห้องน้�ำ ตดิ ตง้ั กลอ้ งวงจรปิดเพมิ่ เติมท่ี บริเวณทางเขา้ อนุบาล และห้องดนตรี - มีการตดิ ตั้งทวี ี 55 นิว้ ในห้องเรียนประถมศกึ ษาปที ่ี 1-4 และห้อง Cooking Studio - จัดตั้งศนู ยก์ ารเรียนร้เู พิ่มเตมิ ได้แก่ ห้อง Little Chef หอ้ ง Mini Theatre และศนู ย์สง่ เสรมิ สมรรถภาพ 1-2 - มีการปรับปรุงระบบเครือขา่ ยอินเตอรเ์ น็ต ให้มคี วามเรว็ จากเดิม Lease Line 60/30 MB เปน็ 80/40 MB เพื่อรองรับการทำ� งานที่เพ่ิมข้ึน ปรบั ปรงุ ห้องคอมพิวเตอรช์ ัน้ 4 อดุ มวทิ ย์ โดยจดั ซ้อื เคร่อื งคอมพิวเตอร์ จ�ำนวน 59 เคร่ือง ส�ำหรับให้บริการและใช้ในการเรียนการสอน รองรับการท�ำงานให้ทันสมัยกับเทคโนโลยี ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมท้ังมีการปรับเปล่ียนโปรเจ็คเตอร์ ฉากโปรเจ็กเตอร์ไฟฟ้า และปรับปรุงระบบ Wifi ท่ี หอประชุมใหญเ่ พ่มิ เติมเพ่อื ให้การประชมุ สัมนา มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น 8 โรงเรยี นเซนตฟ์ รังซสี ซาเวียร์คอนแวนต์ รายงานประจำ� ป� ี 2017

ปีการศกึ ษา 2560 มกี ารปรบั ภมู ทิ ศั น์ อาคารสถานท่ี และจดั แหลง่ การเรียนรู้ ภายในโรงเรียน ดงั นี้ - มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้สวยงาม ร่มรื่น มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น มีการปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์ บริเวณโรงอาหาร ห้องพักครู ห้องปฏิบัติการ และห้องเรียน ให้สวยงาม น่าอยู่และพร้อมใช้งาน มีการทาสีภายในตึกมิตราคม เปล่ียนกระดานไวท์บอร์ด เปล่ียนพื้นกระเบ้ือง เป็นพ้ืนหินขัด บริเวณหน้าตึกพระแม่เจ้า ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงภายในโรงเรียน - มีการปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้ถูกสุขลักษณะ ค�ำนึงถึงส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย เช่น ติดต้ังท่ี ดักนก เพื่อความสะอาดภายในโรงเรียน ปรับปรุงโรงพักขยะ ปรับปรุงราวกันตกบริเวณอนุบาล เปล่ียนชักโครกใหม่ทั้งหมด ให้เป็นรุ่นประหยัดน้�ำ เปลี่ยนก๊อกน�้ำทุกตัว ให้เป็นรุ่นประหยัดน�้ำ มี Aerator เปล่ียนแอร์ใหม่ทุกห้องในตึกอุดมวิทย์ ติดต้ังสายกราวด์ให้ได้มาตรฐานของการไฟฟ้า ทุก ห้องเรียนและห้องปฎิบัติการ เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ติดตั้งบ่อดักไขมันเพิ่มเติม ปรับปรุง ฝ้าเพดานพร้อมระบบไฟฟ้า บริเวณชั้น 4 ของทุกอาคารเรียน ปรับปรุงและติดต้ังกันสาด ชั้น 3-7 บริเวณตึกกุมารเยซู ชั้น 2-4 บริเวณตึกอุดมวิทย์ ปรับปรุงห้องน้�ำ ให้สวยงาม ติดฟิล์มห้องเรียนชั้น 4 ตึกอุดมวิทย์ ซ่อมแซมประตูโรงเรียน ปรับปรุงประตูห้องเรียนอนุบาลทุกห้องเรียนให้เป็นบานอลูมิ เนียมคร่ึงหนึ่ง เพื่อความปลอดภัย ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดใหม่ท้ังหมด รอบบริเวณโรงเรียน - มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้สวยงาม พร้อมใช้งาน ดังนี้ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท้ัง 3 ห้อง ห้อง iPad Studio ห้อง Mini Theatre ศูนย์การเรียนรู้อนุบาล - เปลี่ยนหน้าต่างบานเกล็ดห้องเรียน เป็นหน้าต่างบานเลื่อน บริเวณตึกอุดมวิทย์ ช้ัน 2 ช้ัน 3 และช้ัน 4 - มีการติดต้ังระบบโซล่าเซลล์ บริเวณสนามโรงเรียน สนามอนุบาล สวนหย่อม และบริเวณช้ัน 1 รอบๆ โรงเรียนเพ่ือเก็บไฟฟ้าไว้ใช้ในเวลากลางคืน ท�ำให้ประหยัดพลังงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ST.FRANCIS XAVIER CONVENT 9 Annual Report 2017

- มีการปรับเปล่ียนเครื่องปรับอากาศหอประชุมใหญ่ ให้เป็นรุ่นประหยัดไฟ พร้อมท้ังปรับปรุงระบบ ไฟฟ้า ฝ้าเพดานหอประชุมใหญ่ เพ่ือความสวยงาม ปลอดภัย และพร้อมใช้งาน - ติดตั้ง TV LED ขนาด 55 น้ิว ให้แก่ห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา - สร้างห้องเก็บของเพ่ิมเติมบริเวณข้างห้องประชุม Xaviera - มีการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้มีความเร็วจากเดิม Lease Line 80/40 MB เป็น 120/80 MB เพ่ือรองรับการท�ำงานที่เพิ่มข้ึน 10 โรงเรียนเซนต์ฟรงั ซสี ซาเวียรค์ อนแวนต์ รายงานประจ�ำป� ี 2017

เครอื่ งหมาย/ตราของโรงเรยี น  ประกอบดว้ ยปรมิ ณฑลภายในวงกลม มีเส้นขอบ มเี ส้นโคง้ ขน้ึ โค้งลง บังเกิดเปน็ กลีบเจด็ กลบี กลาง ปรมิ ณฑล มีโลป่ ้องกันศัตราวธุ             ภายในมีโล่ แบง่ ออกเป็นสามสว่ น สว่ นบนมีอกั ษร ซ.ฟ. สว่ นกลางเวน้ วา่ ง สว่ นลา่ งมตี ะเกยี งเปลง่ ประทีปวางอยูบ่ นหนงั สอื สองเลม่ ซ้อนกนั มีเส้นนอนเป็นฐาน             มีดาบขดั อยูห่ ลังโล่ ปลายดาบปรากฏทด่ี า้ นบนซ้าย ดา้ มดาบปรากฏทด่ี า้ นล่างขวา มองเหน็ ใบไม้ทอด ปลายด้านบนขวาและด้านลา่ งซ้าย  ความหมาย คือ ความมงุ่ หมายร่วมกันในการพฒั นาเยาวชนใหเ้ ปน็ บคุ คลผมู้ คี ุณสมบตั คิ รบถ้วนตาม คุณค่าแห่งศาสนธรรม วฒั นธรรม และวิชาความรู้ ขณะเดียวกนั หมายถึง การรวม วงกลม ศรทั ธาธรรมของนกั บวชเข้ากับความรักของผปู้ กครอง เมตตาธรรมของครู และการ แสวงหาความรู้ ความเจรญิ ของนักเรยี น เสน้ ประดบั เจด็ กลบี แทนพระคุณ 7 ประการของพระจติ เจ้า คือ พระดำ� ริ สตปิ ญั ญา ความคดิ อ่าน ก�ำลงั โล่ ความรู้ ความศรัทธา และความย�ำเกรง ตะเกยี ง แสดงนยั ของคณุ ธรรม วา่ ความรเู้ ปน็ เคร่ืองปกป้องภัย หนงั สือสองเล่ม เปรยี บประดจุ แสงสว่างทางชวี ิต เทยี บเท่าแสงแหง่ ปัญญา ดาบ แทนคู่มือปลูกฝงั คุณคา่ ทางจิตใจ และคุณคา่ ทางวชิ าชีพ ความสมดลุ ของคณุ คา่ ท้งั สอง ใบไม้ เปรยี บประดจุ ตะเกยี งเปลง่ แสงสวา่ งน�ำชีวติ ไปถกู ทาง คมดาบ คือ ปญั ญา ดา้ ม คือ สติ ดาบนีเ้ ปน็ เครอื่ งประหารความเขลา และความไม่ชอบ ธรรมท้งั หลาย และปอ้ งกันตนเองดว้ ยดาบทีอ่ ยทู่ างซ้าย จึงต้องใช้ความสุขุม คมั ภีรภาพ และอย่างองอาจกล้าหาญ แทน ใบมะกอก ใบของพชื คอื สว่ นทท่ี �ำหน้าทห่ี ายใจ ใบมะกอกจึงแทนการดำ� รงชีวติ ใน สนั ตสิ ุข ST.FRANCIS XAVIER CONVENT 11 Annual Report 2017

ปรัชญาการศึกษา มนุษยท์ ่มี ีคุณภาพ คอื มนษุ ยท์ มี่ ีคุณธรรม และความรู้ โรงเรียนไดน้ �ำนโยบายการจดั การศึกษาของเครอื คณะภคินเี ซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มาก�ำหนดเป็นปรัชญา การศกึ ษาของโรงเรียน เพอ่ื เป็นแนวทางการจดั การศกึ ษาของโรงเรียนใหม้ คี ณุ ภาพ กลา่ วคอื “การศึกษาของโรงเรยี นในเครือคณะภคนิ ีเซนตป์ อล เดอ ชารต์ ร คอื การให้ผเู้ รยี นรจู้ ักและเขา้ ใจถงึ สจั ธรรม อันสูงสง่ แหง่ ความเป็นมนษุ ย์ ดว้ ยการดำ� เนินชีวิตอย่างมีระเบยี บวนิ ยั สุภาพเรยี บงา่ ย และเป่ียมดว้ ยเมตตาธรรม มี เจตนารมณ์แน่วแน่ทจ่ี ะศกึ ษาศาสตร์ และศิลป์แขนงตา่ ง ๆ ประกอบหนา้ ทีก่ ารงานทีต่ นเองรบั ผดิ ชอบอยา่ งเต็ม ความสามารถ รวมท้ังเรียนรทู้ จี่ ะรักษาสขุ ภาพพลานามัยของตนเพ่อื ให้รา่ งกายและจติ ใจอยูใ่ นสภาวะทจ่ี ะประพฤติ และปฏิบตั ภิ าระกิจใหล้ ุล่วงไปด้วยด”ี คติพจน์ ศึกษาดี มีวินยั ใจเมตตา ใฝห่ าคณุ ธรรม เลิศล้�ำการงาน ศึกษาด ี หมายถึง การส่งเสรมิ ให้นักเรียนมคี วามรู้พื้นฐานทางวิชาทักษะตา่ งๆ ตามศกั ยภาพของตน เพอื่ ตอบสนองความตอ้ งการของชมุ ชนและสงั คมปจั จบุ นั สง่ เสรมิ ใหน้ กั เรยี นมคี วามคดิ รเิ รมิ่ สรา้ งสรรค์ สามารถคดิ เปน็ ทำ� เปน็ แกป้ ญั หาเปน็ โดยใชแ้ นวคดิ ทางวทิ ยาศาสตร์ ใหส้ ามารถแสวงหาความรู้ ดว้ ยกระบวนการตา่ งๆ และใหก้ ารศกึ ษาเปน็ กระบวนการตลอดชวี ติ ซงึ่ สอดคลอ้ งตามแผนพฒั นา คณุ ภาพการศกึ ษาแหง่ ชาตฉิ บบั ปจั จบุ นั มีวินัย หมายถึง การรู้จักเคารพต่อกฎกติกา ระเบียบและศักด์ิศรีของผู้อ่ืน เคารพผู้อาวุโสกว่า ทงั้ คุณวฒุ ิและวยั วุฒิ มคี วามเป็นประชาธปิ ไตยแก้ปญั หาในชีวติ ด้วยสันติวิธีมคี วามรับผดิ ชอบ ตอ่ ตนเองและส่วนรวม รักษาความสะอาดและอนุรกั ษ์ส่ิงแวดล้อม ใจเมตตา หมายถึง มีจติ ใจเอือ้ เฟอ้ื เผือ่ แผ่ รู้จกั การแบ่งปนั เสียสละ และให้ความชว่ ยเหลือแกผ่ ู้ยากไร้ และผ้รู อคอยโอกาส ใฝ่หาคณุ ธรรม หมายถงึ ความมศี รัทธาในศาสนาทีต่ นนบั ถือและไมล่ บหลดู่ หู ม่นิ ศาสนาอ่นื สามารถอยู่รว่ มกัน อยา่ งสันติ การมีคา่ นิยมในชวี ติ ท่ถี ูกตอ้ ง มีความเข้าใจ และซาบซึ้งในคุณคา่ ของวัฒนธรรมไทย เลิศล�้ำการงาน หมายถงึ การมีจิตใจรกั การท�ำงาน มเี จตคติท่ีดตี ่อสัมมาอาชีพ มีความขยนั อดทนในการท�ำงาน มคี วามภาคภูมิใจในผลงานของตน และยอมรับในคณุ ค่างานของผอู้ น่ื สามารถใช้ศักยภาพของ ตนท�ำงานไดอ้ ยา่ งมีประสทิ ธิภาพ 12 โรงเรียนเซนต์ฟรังซสี ซาเวียรค์ อนแวนต์ รายงานประจำ� �ปี 2017

วสิ ัยทศั น์ “สงั คมอุดมปญั ญา งามสง่าส่สู ากล บนพน้ื ฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร่งั พร้อมคณุ ธรรม ก้าวล้ำ� เทคโนโลยี มใี จรักการเรยี นร้ตู ลอดชวี ติ ” สงั คมอุดมปญั ญา หมายถึง การส่งเสริม สนบั สนนุ ใหน้ ักเรียนได้รบั การศึกษา พัฒนาความรคู้ วามสามารถทางดา้ น วชิ าการ และทกั ษะตา่ ง ๆ เตม็ ตามศกั ยภาพ สง่ เสริมนักเรยี นใหเ้ ปน็ ผูม้ ีความใฝ่รใู้ ฝเ่ รยี น ม่งุ มั่น ในการทำ� งาน มคี วามสามารถในการส่ือสาร มคี วามคิดรเิ รม่ิ สรา้ งสรรค์ รจู้ ักวเิ คราะห์แยกแยะ บนพื้นฐานของข้อมูล และเลือกท�ำในสิ่งที่ดี ถูกต้อง ถูกเวลา ถูกสถานที่ มีความสุขในการ เรียนรู้ ซ่งึ จะกอ่ ใหเ้ กดิ การเรียนรู้ทยี่ ัง่ ยืน งามสงา่ สสู่ ากล หมายถึง นักเรยี นเป็นผทู้ ี่มีความสามารถในทกั ษะทางด้านภาษา และทักษะแหง่ อนาคต 4Cs มี ภาวะผูน้ ำ� กล้าตัดสนิ ใจบนความถูกต้อง ดงี าม มคี วามสามารถในการปรับตวั ร้เู ทา่ ทนั การ เปลยี่ นแปลง และสามารถทำ� งานรว่ มกับผอู้ ืน่ ได้ รวมท้งั มมี ารยาทและบคุ ลิกภาพท่ีดี เป็นท่ี ยอมรบั ชื่นชม และประทบั ใจแกผ่ พู้ บเหน็ บนพื้นฐานความเปน็ ไทย หมายถงึ นักเรียนเป็นผู้ท่ีแสดงออกถึงความภาคภมู ใิ จ เห็นคุณคา่ ชนื่ ชม เข้ารว่ ม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญั ญาไทย และน�ำไปสกู่ ารหวงแหน การด�ำรงไวซ้ ่งึ ความเปน็ ไทย พร้อมทจี่ ะสืบสานให้คงอยสู่ ืบไป ใส่ใจส่งิ แวดลอ้ ม หมายถึง นักเรยี นเป็นผ้ทู ่ีตระหนกั ถึงคุณค่า รู้จักทีจ่ ะดูแลรักษา และเข้ารว่ มกจิ กรรมดา้ นการ อนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดลอ้ มรอบตัวใหค้ งอยอู่ ย่างยัง่ ยืน พร่งั พร้อมคุณธรรม หมายถึง นกั เรียนเป็นผทู้ ีม่ ีความศรทั ธาตอ่ ศาสนาทตี่ นนับถอื ยึดมั่นในทางแหง่ คณุ งามความดี ใช้คุณธรรมจรยิ ธรรม และหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียงในการดำ� เนินชีวติ เพ่อื ใหน้ กั เรยี นรู้จัก พอเพียง ไม่โลภ ไม่ฟุง้ เฟอ้ รจู้ กั ให้ รูจ้ กั รับ มีความรัก ความเออื้ อาทรต่อผอู้ นื่ และมจี ติ สาธารณะ รู้จกั บ�ำเพญ็ ประโยชน์เพื่อส่วนรวม ก้าวล้�ำเทคโนโลยี หมายถึง นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะกระบวนการในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้ อย่างคล่องแคล่วเหมาะสมกับวยั และสามารถนำ� ความรทู้ ี่ได้ไปใชใ้ นการสือ่ สาร การเรียนรู้ การทำ� งาน หรอื สรา้ งผลงาน ได้อยา่ งถกู ตอ้ ง สร้างสรรค์ ด้วยจิตสำ� นึกและความรับผดิ ชอบ มีใจรกั การเรียนร้ตู ลอดชวี ติ หมายถึง นักเรียนเป็นผทู้ ีแ่ สดงออกถึงความตง้ั ใจ เพียรพยายาม ใฝเ่ รียนใฝร่ ู้ รูจ้ กั แสวงหาความรู้และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและ ภายนอกโรงเรยี นอยา่ งสม่ำ� เสมอ เพอ่ื พัฒนาขีดความสามารถของตนเองอยา่ งตอ่ เนอ่ื ง ST.FRANCIS XAVIER CONVENT 13 Annual Report 2017

เอกลักษณ์/อัตลกั ษณ์ สตรีท่สี งา่ งาม (Gracious Lady) : มารยาทดี มีเมตตากรณุ า มารยาทดี หมายถงึ ลักษณะของบุคคลท่ีแสดงออกถงึ การมีกริยา มารยาท สุภาพเรยี บร้อย น่งั ยนื เดนิ ด้วยความสำ� รวม แสดงความเคารพได้ถกู ต้องเหมาะสม นอบนอ้ มถอ่ มตน ใหเ้ กียรตผิ ูอ้ ื่นอยู่ เสมอ ปฏบิ ตั ิตนไดถ้ ูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะและสถานการณ์ มีเมตตากรุณา หมายถึง ลักษณะของบุคคลท่ีแสดงออกถึงความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรีจิต เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เสียสละ ช่วยเหลือแบ่งปัน ท�ำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม ให้ด้วยใจบริสุทธ์ิ โดยไม่หวัง ผลตอบแทนใดๆ มีความสขุ จากการให้ และปรารถนาให้ผู้อ่ืนมคี วามสขุ 14 โรงเรยี นเซนต์ฟรงั ซสี ซาเวยี ร์คอนแวนต์ รายงานประจำ� ป� ี 2017

โครงสรา้ งการบรหิ ารงาน โรงเรยี นมกี ารจัดโครงสร้างการบรหิ ารงานเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบรหิ ารจัดการ ฝา่ ยวชิ าการ ฝ่าย บคุ ลากร ฝ่ายกจิ การนกั เรยี น ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรยี นการสอน และฝา่ ยมาตรฐานคณุ ภาพ โรงเรยี นมกี าร ประชมุ คณะกรรมการฝา่ ยบรหิ ารภายในโรงเรยี นสัปดาห์ละ 1 ครงั้ มกี ารประชมุ คณะกรรมการบริหารโรงเรยี น และคณะกรรมการรว่ ม 4 ฝา่ ย ภาคเรยี นละ 1 คร้งั เพอ่ื รายงานขอ้ มลู นกั เรยี น บุคลากรครู แผนการด�ำเนินงานและ ทศิ ทางการจดั การศกึ ษาของโรงเรียน รวมทง้ั ปรกึ ษาหารือเกยี่ วกบั โครงการ/กจิ กรรมตา่ งๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ บรหิ ารจัดการศึกษาของโรงเรียนดงั นี้ โครงสร้างการบรหิ ารงานโรงเรียนเซนต์ฟรงั ซีสซาเวียรค์ อนแวนต์ มูลนิธิส่งเสริมการศกึ ษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ผ้แู ทนผรู้ ับใบอนุญาต/ผูจ้ ัดการ/ผ้อู ำ�นวยการ สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังฯ ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ คณะกรรมการบรหิ ารโรงเรยี น มลู นิธิเซนตฟ์ รงั 35 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ฝ่าย ฝ่าย ฝา่ ย ฝ่าย ฝา่ ยทรพั ยากรเพอ่ื ฝ่ายมาตรฐาน แผนก บริหารจัดการ วิชาการ บคุ ลากร กจิ การนักเรยี น การเรยี นการสอน คณุ ภาพ ปฐมวัย - งานนโยบายและ - งานพฒั นาหลกั สตู ร - งานสรรหาบคุ ลากร - งานรกั ษาระเบยี บ - งานอาคารสถานท่ี - งานมาตรฐาน - งานบรหิ ารจดั การ แผน - งานการจดั การเรยี น - งานพฒั นาบคุ ลากร วนิ ยั - งานวสั ดคุ รภุ ณั ฑ์ คณุ ภาพ - งานวชิ าการ - งานธรุ การและ การสอน - งานสวสั ดกิ าร - งานกจิ กรรม - งานพฒั นาสอ่ื - งานสารสนเทศ - งานบคุ ลากร สารบรรณ - งานนเิ ทศการเรยี น บคุ ลากร นกั เรยี น เทคโนโลยี - งานกจิ การนกั เรยี น - งานประชาสมั พนั ธ์ การสอน - งานแนะแนว - งานทรพั ยากรเพอ่ื - งานการเงนิ และ - งานวจิ ยั ในชน้ั เรยี น - งานสมั พนั ธช์ มุ ชน การเรยี นการสอน บญั ชี - งานทะเบยี น-วดั ผล - งานอนรุ กั ษพ์ ลงั งาน - งานมาตรฐาน - งานหอ้ งสมดุ และสง่ิ แวดลอ้ ม คณุ ภาพ - งานพฒั นาศกั ยภาพ - งานอภบิ าลและ ผเู้ รยี น แพรธ่ รรม - งานสวสั ดกิ าร นกั เรยี น ST.FRANCIS XAVIER CONVENT 15 Annual Report 2017

ขอ้ มูลดา้ นการบริหาร 1) ผู้บริหาร ➤➤นางสาวบษุ บา ชูวิรชั ส�ำเรจ็ การศึกษาปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบณั ฑติ สาขาบริหารจดั การ จาก Centro Escolar University Manila ประเทศฟิลิปปินส์ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนเซนตฟ์ รงั ซสี ซาเวียรค์ อนแวนต์ ต้ังแตป่ กี ารศึกษา 2558 – จนถึงปัจจบุ นั ➤➤เซอร์มารี เบรนด้า อารีแจนโดร ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาโท Master of Arts in Education จาก Seton Hall University ประเทศสหรฐั อเมริกา ดำ� รงต�ำแหนง่ ผชู้ ว่ ยผอู้ ำ� นวยการ 2) ผู้ช่วยผู้บริหาร ➤➤มีคณะครเู ปน็ ผชู้ ว่ ยบริหารงานแต่ละฝ่ายดงั น้ี ชื่อ – สกุล ตำ�แหน่ง วฒุ กิ ารศึกษา 1. นางสาวทัศนยี ์ ทรพั ย์วไิ ล 2. นางสาววิจติ ร์ สิริพนู หตั ถกิจ ผชู้ ว่ ยผูอ้ ำ�นวยการฝา่ ยบรหิ ารจดั การ อักษรศาสตรบณั ฑิต (อ.บ.) 3. นางสาวทพิ วรรณ กองกจิ ผู้ช่วยผอู้ ำ�นวยการฝ่ายวิชาการ ครุศาสตรมหาบณั ฑติ (ค.ม.) ระดบั มธั ยมศึกษา 4. นางนพสั ร เพลิดโฉม 5. นายกลุ พงษ์ อจลพงศ์ ผู้ชว่ ยผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 6. นางสาวศรา หรูจติ ตวิวฒั น์ ระดับประถมศกึ ษา 7. นางสาวอรอนงค์ บรู ณเ์ จรญิ ผู้ชว่ ยผู้อำ�นวยการฝา่ ยบุคลากร ครศุ าสตรบัณฑติ (ค.บ.) ผชู้ ว่ ยผูอ้ ำ�นวยการฝา่ ยกิจการนักเรยี น ครศุ าสตรบณั ฑติ (ค.บ.) ผู้ชว่ ยผอู้ ำ�นวยการฝ่ายทรพั ยากรเพอ่ื การ ครุศาสตรอ์ ตุ สาหกรรม เรยี นการสอน มหาบณั ฑิต (ค.อ.ม.) ผู้ชว่ ยผอู้ ำ�นวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ ครุศาสตรบณั ฑิต (ค.บ.) 16 โรงเรียนเซนตฟ์ รังซสี ซาเวยี ร์คอนแวนต์ รายงานประจำ� ป� ี 2017

ขอ้ มูลนกั เรียน ตารางแสดงจำ� นวนนกั เรยี นจำ� แนกตามระดบั ชน้ั ปกี ารศกึ ษา 2560 ระดับช้นั จำ�นวนนักเรยี น จำ�นวนหอ้ งเรียน เฉลี่ยนักเรียนตอ่ ห้อง อนุบาล 1 107 4 27 : 1 อนุบาล 2 89 4 23 : 1 อนุบาล 3 130 4 33 : 1 326 12 รวม 38 : 1 149 4 37 : 1 ประถมศกึ ษาปีที่ 1 147 4 45 : 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 177 4 40 : 1 ประถมศกึ ษาปีท่ี 3 160 4 41 : 1 ประถมศึกษาปีที่ 4 161 4 40 : 1 ประถมศึกษาปที ี่ 5 160 4 ประถมศึกษาปีที่ 6 954 24 46 : 1 48 : 1 รวม 136 3 39 : 1 144 3 39 : 1 มธั ยมศกึ ษาปีที่ 1 116 3 31 : 1 มัธยมศกึ ษาปีที่ 2 116 3 34 : 1 มธั ยมศึกษาปที ่ี 3 124 4 มัธยมศกึ ษาปีท่ี 4 136 4 มัธยมศกึ ษาปที ี่ 5 772 20 มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6 2,052 56 รวม รวมท้งั หมด ข้อมูล ณ วันท่ี 9 มิถนุ ายน 2560 ทมี่ า : ฝ่ายทะเบยี น ST.FRANCIS XAVIER CONVENT 17 Annual Report 2017

ขอ้ มูลบุคลากร จ�ำนวนบคุ ลากรจำ� แนกตามตำ� แหน่ง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในต�ำแหน่ง เพศ(คน) ระดบั การศึกษา(คน) ประสบการณ์ใน ประเภทของบุคลากร ชาย หญงิ รวม ตำ่ �กวา่ ป.ตรี ตำ�แหน่ง(เฉล่ยี ) ป.ตรี ป.โท ป.เอก (ปี) ผู้รบั ใบอนุญาต ผู้จัดการและ - 1 1- - -1 1 ผ้อู ำ�นวยการ 83 ครู(บรรจ)ุ 14 14 97 - 83 14 - 18 6 15 - 13 2 - 1 ครูผชู้ ว่ ย(ไม่บรรจ)ุ 1 21 15 - 9 6 - 7 11 28 - 4 24 - 7 ครพู ิเศษ 9 4 12 3 5 4 - 6 55- - - 6 ครตู ่างประเทศ 7 บคุ ลากรทางการศกึ ษา 1 เจ้าหน้าที่ 1 ข้อมูล ณ วันท่ี 9 มิถนุ ายน 2560 จำ� นวนครูผสู้ อนแยกตามกลุ่มสาระการเรยี นรแู้ ละคา่ เฉลย่ี จ�ำนวนชั่วโมง ในการสอนของครู 1 คน สาขาวชิ า จำ�นวน (คน) ชัว่ โมงสอนเฉล่ยี /คน/สปั ดาห์ 1. ภาษาไทย 12 14 2. คณิตศาสตร์ 10 21 3. วิทยาศาสตร์ 11 16 4. สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 15 17 5. สุขศึกษาพลศึกษา 7 18 6. ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 10 17 7. การงานอาชพี และเทคโนโลยี 16 15 8. ภาษาตา่ งประเทศ 38 18 9. ปฐมวยั 16 6 18 โรงเรยี นเซนต์ฟรงั ซสี ซาเวยี รค์ อนแวนต์ รายงานประจำ� ป� ี 2017

ขอ้ มลู อาคารสถานท/่ี แหล่งการเรยี นรู้ โรงเรยี นมอี าคารเรียน 5 หลงั ไดแ้ ก่ อาคารอุดมวิทย์ อาคารพระแมเ่ จ้า อาคารมิตราคม อาคาร Salve Maria และอาคารพระกมุ ารเยซู ซงึ่ แตล่ ะอาคารเรยี นมหี ้องเรยี น หอ้ งปฏบิ ตั กิ าร หอ้ งประกอบการ และหอ้ งอื่นๆ ดังแสดงในตารางตอ่ ไปนี้ ตารางแสดงจ�ำนวนห้องเรยี น ห้องปฏิบตั ิการ และห้องประกอบการ จ�ำแนกตามอาคารเรียน ปีการศกึ ษา 2560 อาคาร ลกั ษณะอาคาร ประเภทหอ้ ง ชนั้ จำ�นวนหอ้ ง พระแมเ่ จ้า 1,2,3 12 อาคาร 3 ชนั้ - ห้องเรยี น มิตราคม - หอ้ งพยาบาล 11 - โลกนกั อา่ น 11 - ลานนกั ประดษิ ฐ์ 11 - บา้ นนักคิด 11 - Little Chef 11 - ธนาคารโรงเรยี น 21 - หอ้ งเอกสาร 31 รวม 19 1,2,3,4 10 อาคาร 4 ช้ัน - ห้องเรียน - หอ้ งประชุม Xaviera 11 - Cooking Studio 11 - English Center Point 11 - House of Wisdom 11 - หอ้ งผู้อำ�นวยการ 11 - หอ้ งรบั รอง 11 - หอประชุม 21 - ห้องสมาคมศิษย์ฯ 21 - ห้องนาฏศิลป์ 21 - หอ้ งเกบ็ อุปกรณ์ 2,3 2 - ศนู ยส์ รรค์ดนตรี 31 - หอ้ ง i-Pad Studio 31 - ห้องทำ�งานครู 32 - หอ้ งฝ่ายบุคลากร 41 - หอ้ งปฏบิ ัติการทางวทิ ยาศาสตร์ 42 รวม 28 ST.FRANCIS XAVIER CONVENT 19 Annual Report 2017

อาคาร ลักษณะอาคาร ประเภทหอ้ ง ชัน้ จำ�นวนหอ้ ง อดุ มวทิ ย์ 2,3,4 24 อาคาร 4 ช้ัน - หอ้ งเรียน - หอ้ งทำ�งานมาเซอร์ 11 - หอ้ งทะเบยี น-วัดผล 11 - ห้องทำ�บตั รนกั เรียน 11 - ห้องเก็บอปุ กรณ(์ ชั้น 1/2 หอ้ ง, 1,2,4 4 ชนั้ 2/1 หอ้ ง, ชัน้ 4/1 หอ้ ง) 11 - หอ้ ง T – Earth 11 - หอ้ งโรเนียว 12 - หอ้ งวิชาการ 11 - หอ้ งรกั ษาระเบียบวนิ ัย 11 - ห้องทวีปญั ญา ๑ 11 - หอ้ งเบเกอร่ี 11 - หอ้ งครัว 11 - หอ้ งธรุ การ-ประชาสมั พันธ์ 11 - ห้องเกียรตยิ ศ 2,3 2 - ห้องทำ�งานครู 21 - หอ้ งเฉลิมพระเกียรติ 21 - หอ้ งแนะแนว 21 - ห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา 3,4 2 - ห้องคอมพิวเตอร์ 3,4 4 - ห้องอเนกประสงค(์ ช้นั 3/3 ห้อง, 1,2 3 ชั้น4/1 ห้อง) 3,4 3 - ห้องพักผบู้ ริหาร(ชน้ั 1/2 ห้อง, 41 ชน้ั 2/1 หอ้ ง) 11 - ห้องพักอาจารย์ประจำ� (ช้นั 3/2 หอ้ ง,ชนั้ 4/1 ห้อง) 60 - หอ้ งอาจารยพ์ เิ ศษ - ห้องวสั ดคุ รภุ ัณฑ์ รวม 20 โรงเรียนเซนตฟ์ รังซีสซาเวยี รค์ อนแวนต์ รายงานประจ�ำ�ปี 2017

อาคาร ลักษณะอาคาร ประเภทห้อง ชน้ั จำ�นวนห้อง 1,2 10 Salve Maria อาคาร 3 ชัน้ - ห้องเรียน 11 - หอ้ งทวีปัญญา ๓ 11 - หอ้ ง IT อจั ฉรยิ ะ 21 - หอ้ งประชมุ ครูอนุบาล 34 - หอ้ งพักพนกั งาน 31 - ห้องพกั ครูประจำ� 32 - หอ้ งซักรีด 20 รวม ใต้ดิน 1 พระกุมารเยซู อาคาร 7 ชั้น - หอ้ ง Mini Theater 21 - ศนู ย์พัฒนาศักยภาพ 3,4 3 - หอ้ งทำ�งานครู (ชน้ั 3/1 หอ้ ง,ชน้ั 4/2 หอ้ ง) 31 - ห้องปฏบิ ัตกิ ารทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศกึ ษา) 5,6 2 - ศนู ยส์ ่งเสรมิ สมรรถภาพ ๑,๒ 71 - ห้องดุริยางค์ 9 รวม จำ� นวนนกั เรยี นท่ีใช้แหล่งเรยี นรู้ในโรงเรยี น ปีการศกึ ษา 2560 แหล่งการเรยี นรู้ภายในโรงเรยี น จำ�นวนผเู้ รยี นทใ่ี ช้ (คน) Mini Theater 479 หอ้ งโลกนักอา่ น 1,018 ห้องบา้ นนกั คิด 952 หอ้ งลานนักประดิษฐ์ 1,713 Little Chef 952 Cooking Studio 761 House of Wisdom 952 ห้องทวปี ัญญา ๑ 1,713 หอ้ ง T-Earth 1,577 ห้องปฏบิ ตั ิการทางภาษา (หอ้ งมลั ติมเี ดยี ) 1,439 ห้องเฉลมิ พระเกียรติ 1,347 ST.FRANCIS XAVIER CONVENT 21 Annual Report 2017

แหลง่ การเรียนรู้ภายในโรงเรียน จำ�นวนผูเ้ รียนท่ีใช้ (คน) ห้องนาฏศิลป์ 1,713 หอ้ งศูนย์สรรคด์ นตรี 1,713 ห้อง i-Pad Studio 681 หอ้ งปฏิบตั ิการคอมพวิ เตอร์ระดับประถมศกึ ษา ตอนปลาย 536 หอ้ งปฏบิ ัติการคอมพวิ เตอร์ระดบั มัธยมศึกษา หอ้ งปฏบิ ัตกิ ารวิทยาศาสตร์ 894 ศนู ย์สง่ เสริมสมรรถภาพ 1 1,514 ศนู ย์ส่งเสริมสมรรถภาพ 2 761 761 จ�ำนวนนักเรียนท่ใี ชแ้ หล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรยี น ปีการศึกษา 2560 แหลง่ การเรยี นรูภ้ ายนอกโรงเรยี น จำ�นวนผเู้ รียนที่ใช้ (คน) สวนสตั ว์ดุสติ 149 ท้องฟ้าจำ�ลอง 147 พพิ ิธภัณฑ์เดก็ กรุงเทพมหานคร แหง่ ท่ี 1 (จตจุ ักร) 177 วดั เบญจมบพิตรดสุ ติ วนาราม 160 วัดบวรนเิ วศราชวหิ าร 160 นทิ รรศน์รัตนโกสนิ ทร์ 161 พพิ ธิ ภณั ฑธ์ รณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดปทุมธาน)ี 160 องคก์ ารพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตรแ์ หง่ ชาติ (อพวช.) 136 เมืองโบราณ (จงั หวัดสมทุ รปราการ) 144 ศูนย์การเรยี นรู้ปา่ ในกรุงโดยสถาบนั ปลูกป่า ปตท. 116 สวนหลวง ร.9 116 กรมการขา้ ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 116 บ้านบางเขน 116 วหิ ารมงคลบพติ ร (จงั หวดั พระนครศรอี ยุธยา) 124 พระราชวงั บางปะอนิ (จงั หวดั พระนครศรอี ยุธยา) 124 ชมเฌย สตูดโิ อ (จงั หวัดนนทบุรี) 136 เจษฎามิวเซียม (จงั หวดั นครปฐม) 136 องคพ์ ระปฐมเจดีย์ (จังหวดั นครปฐม) 136 22 โรงเรียนเซนตฟ์ รงั ซสี ซาเวียรค์ อนแวนต์ รายงานประจ�ำ�ปี 2017

บทที่ 2 l ผลการด�ำ�เนนิ งานตามมาตรฐานการศกึ ษาของโรงเรยี น ผลการด�ำเนินงานตามมาตรฐานการศกึ ษาของโรงเรยี น ระดบั การศกึ ษาปฐมวยั ดา้ นท่ี 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผ้เู รียน มาตรฐานท่ี 1 เด็กมพี ัฒนาการด้านร่างกาย เดก็ ได้รับการส่งเสรมิ ใหม้ พี ฒั นาการดา้ นรา่ งกาย และรักในการออกก�ำลงั กาย ผ่านการจัดประสบการณ์ บูรณาการตามหนว่ ยการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมดา้ นดนตรแี ละการเคลือ่ นไหว กจิ กรรมออกกำ� ลังกาย กิจกรรมกาย บรหิ ารหน้าเสาธง กจิ กรรมกลางแจ้ง กิจกรรมแอโรบคิ นอกจากนมี้ ีการดูแลเรือ่ งอาหารและอาหารเสริมนม การ แปรงฟันหลงั อาหาร การล้างมือก่อนและหลงั รบั ประทานอาหาร มกี ารชง่ั นำ�้ หนกั วัดสว่ นสูง และตรวจสขุ ภาพเด็ก สง่ ผลให้เด็กมีน�ำ้ หนักสว่ นสงู ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามยั มสี ขุ ภาพร่างกายสมบูรณ์แขง็ แรงตามวัย มีทักษะ ในการเคลอ่ื นไหวตามวยั การใชแ้ ละการประสานสมั พนั ธก์ นั ของกลา้ มเนื้อใหญก่ ล้ามเน้ือเล็ก และความสมั พันธ์ ระหวา่ งมือกบั ตาได้ อีกท้งั เดก็ ยังมสี ขุ นิสยั ในการดแู ลสขุ ภาพอนามัยและความปลอดภัยของตนเองได้ สามารถปฏิบตั ติ นตาม ข้อตกลงเกีย่ วกับความปลอดภยั ของชัน้ เรียน บอกโทษและปฏเิ สธ ส่ิงเสพติด สิ่งมอมเมาส�ำหรบั เด็ก หลกี เลยี่ งตอ่ สภาวะทเ่ี ส่ียงต่อโรค อบุ ัติเหตุ ภยั และสิ่งเสพติดของเดก็ ได้ ST.FRANCIS XAVIER CONVENT 23 Annual Report 2017

มาตรฐานที่ 2 เดก็ มพี ฒั นาการดา้ นอารมณ์และจติ ใจ เดก็ ได้รับการส่งเสรมิ ใหม้ ีพฒั นาการด้านอารมณ์ และจิตใจ ซึ่งส่งผลใหเ้ ดก็ แสดงออกทางอารมณ์ จติ ใจ และความรูส้ ึกได้เหมาะสมกับวยั มีความสุข รา่ เรงิ แจ่มใส มคี วามรสู้ กึ ที่ดตี ่อตนเอง มคี วามม่นั ใจในตนเอง กลา้ แสดงออก สามารถควบคมุ อารมณไ์ ด้อยา่ งเหมาะสมกับวัยเมอื่ เผชิญกบั สถานการณต์ า่ งๆ ตลอดจนมีความชนื่ ชม ศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ ท�ำให้เดก็ มีความพร้อม และมีความสุขในการเข้ารว่ มกจิ กรรมต่างๆ ของโรงเรยี น อาทิ กิจกรรมศลิ ปะ ดนตรี และการเคลอื่ นไหว กจิ กรรมศนู ยพ์ ัฒนาศักยภาพเพอื่ สง่ เสริมความ สามารถทางพฒั นาการทง้ั 4 ดา้ น กิจกรรมแสงสว่างแห่งธรรม...นำ� ทางชีวา การสวดมนต์ การอธิษฐานหน้าเสาธง กิจกรรมเสรี วนั ไหวค้ รู กจิ กรรมวนั เด็ก กจิ กรรม Kindness Day กจิ กรรมการเรยี นวชิ าดนตรจี ากฐานการเรียนรู้ กจิ กรรมการนำ� เขา้ สู่บทเรียนด้วยเพลง กจิ กรรมศิลปะ ฉกี ปะ ปั้นดินนำ�้ มัน เปา่ สี วาดภาพตามจินตนาการ การ ระบายสภี าพ เปน็ ตน้ 24 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวยี รค์ อนแวนต์ รายงานประจำ� ป� ี 2017

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพฒั นาการด้านสังคม เด็กไดร้ ับการส่งเสริมใหม้ ีพฒั นาการด้านสงั คม โดยจดั กจิ กรรมการเรียนรตู้ ามแผนการจัดประสบการณ์ เชิงบรู ณาการ และการจัดโครงการ/กจิ กรรมอย่างหลากหลาย เพอื่ ใหเ้ ดก็ มีพฤตกิ รรมการแสดงออกทางดา้ นสังคม ได้อย่างเหมาะสมกับวัย ประกอบด้วยความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เชื่อฟังค�ำสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครองและครู มีความซอื่ สตั ย์ สุจรติ มีน�้ำใจ ช่วยเหลอื แบ่งปัน ปฏิบตั กิ จิ กรรม เลน่ และท�ำงานร่วมกบั ผู้อื่นได้ ประพฤตติ นตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาทต่ี นนบั ถือได้อยา่ งถูกตอ้ งเหมาะสมกบั วยั อาทิ จดั กจิ กรรมทัศนศึกษา ตามแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ตามหัวข้อท่ีเด็กสนใจ/เก่ียวข้องกับหน่วยการเรียนรู้/โครงงาน มีการส่งเสริมการเรียนร้ตู ามระบอบประชาธิปไตย เด็กจะได้ลงคะแนนเลือกหวั ขอ้ ที่ตอ้ งการเรยี นรู้ แสดงความคิด เห็น ผลดั กันเปน็ ผู้น�ำ ผตู้ าม รว่ มกนั คิดขอ้ ตกลงในห้องเรียนของตนเอง จดั กิจกรรมสง่ เสริมการเรยี นรู้เรือ่ งอาชพี ต่างๆ ในชุมชน โดยเชิญ คุณพ่อ คุณแม่ ท่ีประกอบอาชีพต่างๆ มาเป็นวิทยากรพิเศษในกิจกรรมคุณแม่เป็นครู คุณพ่อเปน็ ครู และเปิดโอกาสท�ำกิจกรรมรว่ มกนั กบั เด็ก ท�ำใหเ้ ด็กเกดิ ทศั นคติทด่ี ตี อ่ การประกอบอาชีพสุจริต นอกจากนยี้ ังได้จดั ให้มกี ิจกรรมในวนั สำ� คัญต่างๆ เชน่ วันแมแ่ ห่งชาติ วันพอ่ แหง่ ชาติ วันไหวค้ รู วนั เดก็ วนั สำ� คัญ ทางศาสนา เป็นต้น ST.FRANCIS XAVIER CONVENT 25 Annual Report 2017

มาตรฐานที่ 4 เดก็ มพี ัฒนาการด้านสตปิ ญั ญา เด็กไดร้ ับการสง่ เสริมให้มีพฒั นาการด้านสติปัญญาอยา่ งต่อเน่อื งเหมาะสมตามวัย โดยการจดั ประสบการณ์ การเรียนรู้แบบบรู ณาการ และจดั โครงการ/กจิ กรรมอย่างหลากหลาย อาทิ กจิ กรรม Literature Based Learning กิจกรรม Project Approach กิจกรรมการพัฒนาความสามารถพฒั นาการทั้ง 4 ดา้ น โครงการปนั ฝันนกั เล่าตวั น้อย กจิ กรรมหนา้ เสาธง กจิ กรรมวิทย์น่ารกู้ ับหนวู ัยคิดส์ กิจกรรมโลกนทิ าน กจิ กรรมทศั นศกึ ษา คา่ ย Kid’s English Camp เป็นต้น เพือ่ ใหเ้ ด็กสนใจเรียนรู้ส่งิ รอบตวั ซกั ถามอยา่ งตั้งใจ รกั การเรียนรู้ มีความคดิ รวบยอด มกี ระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์และคณติ ศาสตร์ด้วยการทดลอง สำ� รวจ โดยผา่ นกระบวนการแกป้ ญั หา ทดลองปฏิบัติ ทำ� ใหเ้ ด็ก คดิ แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวยั และเกดิ จนิ ตนาการและความคดิ สร้างสรรค์ สง่ เสรมิ สนับสนุนให้เดก็ มนี สิ ัยรกั การ อ่าน และมที กั ษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 26 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวยี ร์คอนแวนต์ รายงานประจ�ำป� ี 2017

ด้านที่ 2 มาตรฐานดา้ นการจัดการศกึ ษา มาตรฐานท่ี 5 ครปู ฏบิ ัติงานตามบทบาท หนา้ ที่อยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ และเกดิ ประสทิ ธผิ ล โรงเรียนได้พัฒนาครแู ละบุคลากรใหส้ ามารถปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าท่ไี ดอ้ ย่างมปี ระสิทธภิ าพ ส่งเสริม ใหค้ รูทุกคนไดพ้ ัฒนาตนเองอยเู่ สมอ ดว้ ยเข้าร่วมการประชมุ /อบรม/สัมมนาตา่ งๆ ท�ำใหค้ รูเข้าใจปรชั ญา หลกั การ และธรรมชาตขิ องการจดั การศกึ ษาปฐมวยั และสามารถนำ� มาประยกุ ต์ใช้ในการจดั ประสบการณ์ สามารถจัดท�ำ แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล บริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก ใช้ส่ือและ เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกบั พฒั นาการของเดก็ ใช้เครื่องมือการวดั และประเมินพฒั นาการของเดก็ อยา่ ง หลากหลาย สามารถวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลการประเมินมาปรับใช้กับการ จัดประสบการณ์ จัดส่ิงแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง จัดท�ำ สารนิทศั นแ์ ละน�ำมาไตรต่ รองเพอื่ ใชป้ ระโยชนใ์ นการพฒั นาเดก็ ครูมีวฒุ ิและความรคู้ วามสามารถในดา้ นการศึกษา ปฐมวัย ครปู ฏบิ ัตหิ นา้ ท่ีตามมาตรฐานวิชาชพี ดว้ ยความมุง่ มนั่ ท่มุ เทการสอนอย่างเตม็ เวลาและเต็มความสามารถ เพือ่ พัฒนาเดก็ ใหม้ ีคณุ ภาพบรรลเุ ปา้ หมายของหลักสูตร ST.FRANCIS XAVIER CONVENT 27 Annual Report 2017

มาตรฐานที่ 6 ผ้บู รหิ ารปฏบิ ัติงานตามบทบาทหนา้ ทีอ่ ยา่ งมีประสทิ ธิภาพ และเกิดประสทิ ธิผล ผบู้ ริหารของโรงเรยี นเปน็ ผูม้ วี สิ ยั ทัศนก์ ว้างไกล มีภาวะผ้นู ำ� เขา้ ใจในปรชั ญา และการจัดการศึกษาปฐมวยั จึงมคี วามคิดริเริ่มที่มุง่ เนน้ การพัฒนาเด็กปฐมวัย เพราะถอื เปน็ รากฐานสำ� คัญของการศึกษาในชัน้ สูงข้นึ ไป โดยใช้ หลักการบริหารแบบมสี ่วนรว่ ม และใชข้ ้อมูลการประเมินผลเป็นฐานคิด ทัง้ ด้านวชิ าการและการจัดการ สามารถ บริหารจัดการการศึกษาใหบ้ รรลุเปา้ หมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึ ษา มกี ารจดั โครงสร้างการบริหารงาน ภายในโรงเรยี นอยา่ งเป็นระบบและชดั เจน กำ� หนดและจัดท�ำคมู่ อื ครู เพือ่ ให้ครูไดถ้ อื เปน็ แนวปฏิบตั ิ เป็นผูน้ �ำใน การประชุมครูประจำ� เดอื น ประชุมคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ประชมุ คณะกรรมการบรหิ ารโรงเรียน รวมทงั้ การประชมุ ผู้ปกครอง มีคำ� สัง่ มอบหมายงานและหนา้ ทไี่ ด้อยา่ งเหมาะสม รวมท้ังมกี ารก�ำกับ ติดตามงาน อย่างตอ่ เนือ่ ง นอกจากนผี้ ้บู ริหารยังส่งเสริมและพัฒนาศกั ยภาพครใู ห้มปี ระสทิ ธภิ าพ ดว้ ยการส่งเสริมสนับสนุนในการ จดั อบรม สมั มนา รวมท้ังส่งครเู ขา้ รว่ มอบรมกบั หนว่ ยงานภายนองในเรอื่ งทเ่ี กี่ยวขอ้ งกบั การศึกษาปฐมวัย พร้อม ทั้งให้คำ� แนะน�ำ คำ� ปรึกษาทางด้านวิชาการ และเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาอย่างเต็มเวลา และเตม็ ศักยภาพเพื่อ พฒั นาคณุ ภาพเดก็ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรยี น เดก็ ผ้ปู กครอง และชมุ ชน พงึ พอใจผลการบรหิ ารจดั การ ศึกษาระดับปฐมวัย 28 โรงเรียนเซนต์ฟรังซสี ซาเวยี รค์ อนแวนต์ รายงานประจำ� ป� ี 2017

มาตรฐานที่ 7 แนวการจดั การศึกษา โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาของการศึกษาปฐมวัยที่ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทุกด้านได้ เหมาะสมตามศกั ยภาพ สามารถน�ำสกู่ ารปฏิบตั ิได้อย่างมีประสทิ ธิภาพ มรี ะบบและกลไก เพอ่ื ใหท้ ุกฝ่ายตระหนกั เขา้ ใจ และมีส่วนร่วมในการจัดการศกึ ษาปฐมวยั จดั กจิ กรรมเสรมิ สร้างความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการจัดการ ศกึ ษาปฐมวยั โรงเรยี นสง่ เสรมิ ใหค้ รูจัดทำ� แผนการจดั ประสบการณก์ ารเรยี นรูท้ ี่สอดคล้องกบั ความตอ้ งการของ เดก็ และผูป้ กครอง ใชส้ ่ืออปุ กรณ์เหมาะสมกับการเรยี นรู้ จัดสภาพแวดล้อม สภาพบรรยากาศเออ้ื ตอ่ การเรยี นร้ทู งั้ ในและนอกห้องเรยี น จดั ส่ืออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ ภมู ปิ ัญญาท้องถนิ่ มกี ารพาเด็กไปศึกษาเรยี นรนู้ อกสถานที่ เพือ่ ใหไ้ ด้เรยี นรู้ตามความสนใจ เรียนรจู้ ากการลงมือปฏิบตั ิ แก้ปญั หาและเรยี นร้ดู ว้ ยตนเอง มกี ารประเมนิ ติดตาม ผลพัฒนาการของเด็กก่อนเรยี น ระหวา่ งเรียนและหลังเรียน บนั ทึกข้อมลู พฤตกิ รรมของเดก็ อย่างเปน็ ระบบ และ รายงานผูป้ กครองใหร้ ับทราบ และมีการนเิ ทศ ตดิ ตามการเรียนการสอนของครผู ู้สอนเปน็ ประจ�ำอย่างสมำ�่ เสมอ อีกทั้งสรา้ งการมีส่วนร่วมและแสวงหาความรว่ มมือกับผปู้ กครอง ชมุ ชน และท้องถิน่ โดยเชิญผปู้ กครอง เปน็ วิทยากร/ภมู ิปญั ญาทอ้ งถ่นิ จากภายนอกเขา้ มาให้ความรู้กบั เด็ก ในกิจกรรมคุณแมเ่ ปน็ ครู กิจกรรมคุณพ่อเป็น ครู ใหค้ ณุ พอ่ คุณแม่ มาเปน็ ครูสอนเดก็ ๆ ในเรอื่ งต่างๆ ซึง่ ท�ำใหเ้ กิดความสมั พนั ธ์ท่ีดงี ามระหว่างบา้ นและโรงเรยี น อีกด้วย นอกจากน้ีโรงเรยี นยังจดั สงิ่ อ�ำนวยความสะดวกเพื่อพฒั นาเดก็ อยา่ งรอบด้าน มีพื้นที่ส�ำหรับการแปรงฟนั ลา้ งมอื และทำ� ความสะอาดรา่ งกาย มอี ุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ มุมหนังสือ พน้ื ทส่ี นามเดก็ เล่นและเคร่อื งเลน่ ท่ี ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพเหมาะสม และพร้อมใชอ้ ย่เู สมอ ST.FRANCIS XAVIER CONVENT 29 Annual Report 2017

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกนั คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามท่ีก�ำหนดในกฎกระทรวง โรงเรียนมมี าตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั ของโรงเรยี น มีการจัดท�ำแผนพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาท่ี สอดคล้องกับปรัชญา อตั ลักษณ์ เอกลักษณ์ ของโรงเรียน โดยผา่ นการเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิ ารโรงเรียน และมีแผนปฏบิ ัติการประจ�ำปขี องโรงเรยี นทีม่ แี ผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/วธิ กี าร/งบประมาณ และผู้รบั ผดิ ชอบ อย่างชัดเจน โรงเรยี นมกี ารจดั ระบบข้อมลู สารสนเทศเปน็ หมวดหมู่ ครอบคลุมภารกิจในการบรหิ ารจดั การเพ่ือ พัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษา มีการแตง่ ตงั้ ผู้รับผิดชอบ ดำ� เนนิ การกำ� กบั ตดิ ตาม ตรวจสอบคุณภาพ และการพฒั นา ความก้าวหนา้ ของการปฏิบัตงิ าน เพอ่ื นำ� มาปรับปรุงแกไ้ ขอยา่ งเปน็ ระบบและครบวงจร ประเมนิ คุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และน�ำผลการประเมนิ คุณภาพการศึกษาไปใช้วางแผนพัฒนาคณุ ภาพการ ศกึ ษาอย่างตอ่ เนอ่ื ง รวมทั้งมกี ารจดั ท�ำรายงานผลการประเมนิ คุณภาพภายในของโรงเรยี น ทเี่ ป็นรายงานประจำ� ปี และรายงานประเมินตนเอง หลงั จากโรงเรยี นจัดการศกึ ษาเสร็จส้ินในแตล่ ะปกี ารศึกษา มีการน�ำเสนอรายงาน ตอ่ คณะกรรมการบริหารโรงเรยี นใหค้ วามเหน็ ชอบ เพื่อรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสงั กัด หน่วยงานท่ีเก่ยี วขอ้ ง และเผยแพร่รายงานตอ่ สาธารณะ 30 โรงเรียนเซนต์ฟรงั ซสี ซาเวียร์คอนแวนต์ รายงานประจ�ำ�ปี 2017

ด้านที่ 3 มาตรฐานดา้ นการสร้างสงั คมแหง่ การเรยี นรู้ มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง สง่ เสรมิ สนบั สนุนให้สถานศกึ ษา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โรงเรยี นสร้างและพฒั นาแหลง่ เรยี นรภู้ ายในโรงเรียนและใช้ประโยชน์จากแหลง่ เรียนรู้ ทัง้ ภายในและ ภายนอกโรงเรียนอย่างเต็มท่ี เพือ่ พฒั นาการเรยี นรู้ของเดก็ ใหร้ จู้ ักใฝเ่ รยี นรูด้ ว้ ยตนเองตามความร้คู วามสามารถ เกิดกระบวนการเรยี นรู้อยา่ งหลากหลายจากแหล่งเรยี นรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน มีการสรุปผลการใช้ ประโยชนจ์ ากแหลง่ เรียนร้ทู ั้งภายในและภายนอก เกดิ การแลกเปลยี่ นเรยี นร้โู ดยผ่านกิจกรรม ส่อื เทคโนโลยี สารสนเทศหรือแหล่งเรยี นรตู้ ่างๆ ภายในโรงเรยี น เกดิ การแลกเปลยี่ นเรียนรรู้ ะหวา่ งบุคลากรของโรงเรียนกบั ครอบครวั ชมุ ชน และองคก์ รท่เี กยี่ วขอ้ งท้งั ภายในและภายนอกโรงเรยี น มีการสร้างเครือขา่ ยการเรียนรูแ้ ละสรา้ ง ความร่วมมือกับชมุ ชนในการพัฒนาการศึกษา โดยจัดกิจกรรมตา่ ง ๆ เชน่ กจิ กรรมทัศนศึกษา กจิ กรรมคณุ แม่เปน็ ครู กจิ กรรมคุณพอ่ เป็นครู เปน็ ตน้ รวมท้ังมีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในทอ้ งถ่นิ รับนักศึกษาจากมหาวิทยาลยั ราชภัฏสวนสุนนั ทามาฝึกประสบการณว์ ชิ าชพี ครู รวมทงั้ เข้ามาจัดกิจกรรม เพ่อื ให้เด็กได้เรยี นรูอ้ ยา่ งหลากหลาย ในกิจกรรมวทิ ย์นา่ รู้กับหนูนอ้ ยวัยคิดส์ และกิจกรรมสืบสานประเพณไี ทย รว่ มใจลอยกระทงอกี ด้วย ST.FRANCIS XAVIER CONVENT 31 Annual Report 2017

ดา้ นท่ี 4 มาตรฐานดา้ นอัตลกั ษณข์ องโรงเรียน มาตรฐานท่ี 10 การพัฒนาสถานศกึ ษาใหบ้ รรลเุ ปา้ หมายตามวิสัยทศั น์ ปรชั ญา และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวยั โรงเรียนได้ก�ำหนดนโยบายด้านการปลูกฝังให้เด็กเกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ โรงเรยี นอยา่ งเปน็ รปู ธรรมและเกดิ ผลกบั เดก็ อยา่ งยงั่ ยนื ซง่ึ โรงเรยี นไดก้ ำ� หนดอตั ลกั ษณข์ องนกั เรยี นและเอกลักษณ์ ของโรงเรียนไว้วา่ สตรที ่สี ง่างาม (Gracious Lady) มารยาทดี มเี มตตากรณุ า โดยมกี ารจดั ทำ� แผนการจดั ประสบการณ์แบบบูรณาการ จัดโครงการส่งเสรมิ อตั ลกั ษณน์ กั เรียนและเอกลักษณข์ องโรงเรียน เพ่อื สง่ เสรมิ ให้เด็ก มคี ุณลกั ษณะสตรที ่สี งา่ งาม ทัง้ ด้านมารยาทและการมีจติ ใจทเี่ ปีย่ มไปด้วยความรัก ความเมตตา มนี ำ้� ใจเอ้ืออาทร ต่อผู้อ่นื โดยผ่านกิจกรรมแสงสวา่ งแห่งธรรม…นำ� ทางชีวา กิจกรรม Kindness Day กจิ กรรมโลกนิทาน กจิ กรรม ยามเชา้ กจิ กรรมเซนต์ฟรังฯ งามอยา่ งไทย กิจกรรมประกวดมารยาทไทย เปน็ ต้น 32 โรงเรยี นเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ รายงานประจำ� ป� ี 2017

ดา้ นที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการสง่ เสรมิ มาตรฐานท่ี 11 การจดั กิจกรรมตามนโยบายและแนวทางการปฏิรปู การศกึ ษา เพอื่ ยกระดับคณุ ภาพใหส้ ูงขึ้น โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มผี ลการดำ� เนนิ งานบรรลตุ ามเปา้ หมาย โดยจดั โครงการยวุ ฑตู รกั ษส์ งิ่ แวดลอ้ มเพอื่ มงุ่ เนน้ ใหเ้ ดก็ และบคุ ลากรมคี วามรู้ ความเข้าใจและมสี ่วนร่วมในการอนรุ ักษพ์ ลังงานนำ้� ไฟ ธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดลอ้ ม เรียนรแู้ ละมจี ติ ส�ำนึกทีด่ ีในการ ประหยัดน้�ำ ประหยัดไฟ เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานส�ำคัญที่จะปลูกฝังให้เด็กรักและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ผ่าน กจิ กรรมตา่ งๆ อาทิ กจิ กรรมเซนตฟ์ รังฯ วยั ใส หวั ใจรไี ซเคลิ กจิ กรรมถุงผ้านา่ ใช้ และกิจกรรมหนนู อ้ ยหวั ใจสเี ขียว ทม่ี ุ่งเน้นใหเ้ ด็กๆ มีหวั ใจทีร่ ักธรรมชาติ เป็นพเิ ศษส�ำหรับกจิ กรรมเซนต์ฟรังฯ วยั ใส...หัวใจรีไซเคลิ ท่ใี ห้เด็กอนุบาล มีสว่ นร่วมในการแกะ ลา้ ง เกบ็ กลอ่ งนมโดยรบั บริจาคกลอ่ งนมจากท่ีบ้านของนักเรยี น ซงึ่ ได้รับความรว่ มมือเปน็ อย่างดีจากท่านผปู้ กครอง ST.FRANCIS XAVIER CONVENT 33 Annual Report 2017

ผลการด�ำเนนิ งานตามมาตรฐานการศกึ ษาของโรงเรียน ระดบั การศกึ ษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพผเู้ รยี น โรงเรยี นมนี โยบายการจัดการเรียนการสอน ปีการศกึ ษา 2560 เป็นปแี ห่งการ “ปรับหอ้ งเรียน...เปล่ยี น อนาคต” ที่สนองตอบ และพรอ้ มรับการเปลีย่ นแปลงการกา้ วเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 และแผนพัฒนาชาติไทยแลนด์ 4.0 ในอันทจ่ี ะพฒั นาผู้เรยี นให้พร้อมสสู่ ากลด้วยการจดั การศึกษาท่มี งุ่ เนน้ ทกั ษะการเรียนรแู้ ละนวตั กรรม พร้อม กบั การพฒั นาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาองั กฤษและทกั ษะสำ� คัญแหง่ อนาคต โดยจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning ซ่งึ เป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมอื ปฏิบัติจริง เพอ่ื ให้เกดิ ทกั ษะการคดิ รูปแบบต่างๆ ผสม ผสานกบั การใชเ้ ทคโนโลยี จนเกดิ ความคดิ สร้างสรรค์ในการสร้าง “นวตั กรรม” ต่างๆ รกั การเรยี นรู้ตลอดชีวติ ผู้เรยี นได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ทีเ่ น้นการปฏิบัติจริง ด้วยรูปแบบการสอนแบบ Active Learning ใน ทกุ กลมุ่ สาระฯ ซึ่งได้ฝกึ ฝนทักษะที่จำ� เปน็ อกี ทั้งมีการจดั การเรยี นการสอนที่ส่งเสรมิ การพฒั นาดา้ นภาษาองั กฤษ โดยจัดใหม้ ีการสอน Phonics ให้กับช้ันประถมศกึ ษาปีที่ 1 – 6 และจดั คาบการเรยี น Writing ใหร้ ะดับชน้ั มธั ยมศึกษา นอกจากนผ้ี ูเ้ รยี นยังได้เข้าร่วมการทดสอบตา่ งๆ อันได้แก่ การอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 1 และการทดสอบความสามารถพ้นื ฐานของผเู้ รียนระดับชาติ (NT) ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 3 เขา้ ร่วม โครงการประเมนิ และพฒั นาสู่ความเป็นเลศิ ทางคณิตศาสตร์ และวทิ ยาศาสตร์ (TEDET) ในระดบั ชั้นประถมศึกษา ปที ี่ 2-ระดบั ชัน้ มัธยมศึกษาปที ่ี 3 รวมถึงการสอบวัดระดบั ภาษาอังกฤษเทียบเคียง CEFR Test ในช้นั ประถม ศึกษาปีท่ี 6 มธั ยมศกึ ษาปีที่ 3 - 4 โดยสถาบนั iStudy และมธั ยมศึกษาปที ี่ 6 โดย Stamford University และมี การส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ของโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศจากสถาบัน ต่างๆ ไปเรยี นแลกเปล่ยี นต่างประเทศเปน็ ประจ�ำทกุ ปี ผู้เรียนยังได้รับการพัฒนาคุณภาพตามศักยภาพและวัยโดยระดับชั้นประถมศึกษามีกิจกรรมตลาดนัดคิด วเิ คราะห์ กจิ กรรม Story Telling และกจิ กรรมเพมิ่ พลงั คดิ ...ใหก้ บั นกั คดิ รนุ่ เยาว์ ดว้ ยกระบวนการ STEM ซง่ึ ดำ� เนนิ การตอ่ ยอดไปจนถงึ ระดบั ชน้ั มธั ยมศกึ ษา กิจกรรมท้ังหลายเหล่าน้ีเป็นการบูรณาการเรียนรู้ ผา่ นกระบวนการคดิ ที่ หลากหลาย มีการอภปิ รายแลกเปลยี่ นความคดิ เหน็ แกป้ ญั หาและน�ำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณต์ า่ งๆ ทงั้ นีเ้ พือ่ ให้ผ้เู รยี นมคี วามสขุ กบั การเรยี นรู้ รจู้ กั คดิ อยา่ งมวี จิ ารณญาณ และมคี ณุ ธรรมจรยิ ธรรม ในการดำ� เนนิ ชวี ติ ในสงั คมแหง่ การเปลยี่ นแปลง 34 โรงเรียนเซนต์ฟรังซสี ซาเวียรค์ อนแวนต์ รายงานประจำ� ป� ี 2017

พร้อมกันนโี้ รงเรยี นไดจ้ ัดแหลง่ การเรยี นรู้ตา่ งๆ ตอบสนองปีแห่งการ “ปรับห้องเรยี น...เปลย่ี นอนาคต” อาทิ หอ้ ง English Center Point ใช้เปน็ ศนู ย์การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ หอ้ ง Young Scientist Lab เน้นพัฒนา ทักษะเชิงวิทย์ ด้วยการทดลอง หรือสรา้ งสรรค์ชนิ้ งาน ห้องทวปี ัญญา, และศนู ย์พัฒนาศักยภาพซ่ึงประกอบด้วย โลกนักอา่ น ลานนกั ประดษิ ฐ์ บ้านนักคิด T-Earth, i-Pad Studio Little Chef และ Cooking Studio เพือ่ สง่ เสริมการเรยี นรู้สูก่ ารคน้ พบตนเองในการพัฒนาสูอ่ าชีพเพื่อให้ผู้เรียนมคี วามรู้ ทกั ษะ และเจตคตทิ ่ีดี พร้อมท่ีจะ ศกึ ษาต่อในระดบั ช้ันที่สูงข้นึ หรือมีวุฒภิ าวะทางอาชีพเหมาะสมกบั ชว่ งวยั ด้วยการจดั กิจกรรมชมรมตา่ งๆ นอกจากนี้ ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก�ำหนด โดยปลูกฝังคา่ นิยมด้านคณุ ธรรมจรยิ ธรรมในการดำ� เนินชีวติ และใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหผ้ ู้เรยี น รู้จักพอเพียง ไม่โลภ ไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จักให้ รู้จักรับ มีความรัก ความเอื้ออาทรต่อผู้อ่ืน และมีจิตสาธารณะ บ�ำเพ็ญ ประโยชน์เพื่อส่วนรวม ปลูกฝังทักษะชีวิตให้พร้อมเผชิญกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น มีทักษะการปรับตัวให้เข้ากับ สถานการณ์ต่างๆ รู้เท่าทันสังคมในยุคปัจจุบันและตั้งรับได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ด้วยการจัดกิจกรรมแสงสว่าง แหง่ ธรรม...นำ� ชวี า กจิ กรรมไหว้ครู กจิ กรรมประกวดมารยาทไทย กจิ กรรมธนาคารโรงเรยี น กจิ กรรม Kindness Day นอกจากน้ียังส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจ�ำกัด เลือกใช้ได้อย่าง คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด และมีจิตส�ำนึกท่ีดีต่อสังคมภายในและภายนอกโรงเรียน อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ความสุขไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยก�ำหนดเป็นแผนงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดให้มีโครงการ S.F. Save the World ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมรักษ์พลังงาน บอกเล่าข่าวรักษ์โลก ห้องเรียนอนุรักษ์พลังงาน Re I Do ถุงผ้าน่าใช้ เรื่องดีดีกับ EM ธนาคารขยะ เป็นต้น และได้เข้าร่วมโครงการ Energy Mind Award ของการไฟฟ้านครหลวง จนได้รับรางวัลสูงสุด 3 รางวัลคือ 1) รางวัล Energy Mind Award 2017 สถานศึกษาดเี ดน่ ดา้ นการอนุรกั ษพ์ ลังงาน ระดับ 5 ดาว 2) รางวลั Young Energy Master Award 2017 นักเรียนแกนน�ำดเี ด่นด้านการอนรุ ักษ์พลงั งาน 3) รางวลั Energy Mind Team Award 2017 ส�ำหรับคณะทำ� งานดเี ดน่ ดา้ นการอนุรักษ์พลงั งาน อีกทง้ั ผเู้ รียนยังไดร้ ับการปลูกฝงั คา่ นยิ มความเปน็ ไทย รกั ชาติ ศาสน์ กษตั รยิ ์ สบื สานขนบธรรมเนยี ม ประเพณี และวฒั นธรรมอันดงี านของชาติไทย ผา่ นกจิ กรรมไหวค้ รู กิจกรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรมครู กลอนสอนภาษา กจิ กรรมสหวทิ ยาการวันแม่แหง่ ชาติ “เซนตฟ์ รงั ฯ...เรียนรู้งานหัตถศิลป์แผน่ ดนิ ไทย” และ กิจกรรมสหวทิ ยาการวันพอ่ แหง่ ชาติ “เซนตฟ์ รังฯ...เรียนรู้ภมู ปิ ญั ญาแผ่นดนิ ” ซ่งึ เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ การลงมอื ปฏิบตั ิโดยได้รับความรว่ มมือจากผูเ้ ชย่ี วชาญ ปราชญท์ ้องถน่ิ และผู้ปกครอง มาเป็นวทิ ยากร รวมทง้ั สร้างคา่ นยิ ม รักและเมตตาด้วยการแบ่งปนั โดยใชก้ ิจกรรม Kindness day พฒั นาทกั ษะการท�ำงานรว่ มกับผู้อน่ื การวางแผน และบรหิ ารจดั การ เพ่อื น�ำรายไดม้ อบให้ผรู้ อคอยโอกาส และโรงเรียนท่ตี อ้ งการความชว่ ยเหลือ ST.FRANCIS XAVIER CONVENT 35 Annual Report 2017

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ ารและการจดั การของผูบ้ รหิ ารสถานศกึ ษา โรงเรียนได้ดำ� เนินงานตามแผนพัฒนาคณุ ภาพการศึกษา ปกี ารศกึ ษา 2560-2562 โดยมกี ารกำ� หนดวสิ ัย ทศั น์ เปา้ หมาย พนั ธกจิ สอดคลอ้ งกับมาตรฐานการศกึ ษาขัน้ พืน้ ฐาน นโยบายของภาครัฐ และความตอ้ งการของ ชุมชน รวมทัง้ ปรบั แผนปฏิบตั กิ ารประจำ� ปีใหเ้ หมาะสม ทั้งแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของแตล่ ะฝา่ ย โดยมีการ ก�ำหนดวตั ถปุ ระสงค์ เปา้ หมาย ตวั ช้วี ัดความส�ำเร็จ ขั้นตอนการดำ� เนนิ งาน และผ้รู บั ผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทง้ั มี การก�ำกบั ตดิ ตาม และประเมินผลอย่างเป็นรปู ธรรม โรงเรียนมีรปู แบบการบรหิ ารงานแบบกระจายอำ� นาจ โดยใหท้ ุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบดว้ ย ฝา่ ย บรหิ ารจัดการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบคุ ลากร ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายทรพั ยากรเพอ่ื การเรียนการสอน และฝ่าย มาตรฐานคณุ ภาพ แตล่ ะฝา่ ยจะมีหัวหนา้ งานรับผิดชอบแตล่ ะงานในฝา่ ยนน้ั ๆ มกี ารประชมุ ฝา่ ยหรือคณะกรรมการ บรหิ ารภายในโรงเรยี นเปน็ ประจำ� ทกุ สปั ดาห์ โดยผอู้ ำ� นวยการโรงเรยี นเปน็ ประธานในทป่ี ระชมุ ทกุ ครงั้ เพอื่ รบั ทราบ รว่ มพจิ ารณาใหค้ วามเหน็ ชอบ ใหข้ อ้ คดิ เหน็ เสนอแนะ ในการดำ� เนนิ งานตา่ งๆ ของโรงเรยี น ใหเ้ ปน็ ไปตามเปา้ หมาย และนโยบายจัดการศึกษาในแต่ละปี 36 โรงเรียนเซนต์ฟรังซสี ซาเวยี รค์ อนแวนต์ รายงานประจำ� ป� ี 2017

ผเู้ กยี่ วขอ้ งทกุ ฝา่ ย คณะกรรมการบรหิ ารโรงเรยี น และคณะกรรมการรว่ ม 4 ฝา่ ย มบี ทบาทและมสี ว่ นรว่ มใน การจดั การศกึ ษา ใหข้ อ้ คดิ เหน็ รบั ทราบ พจิ ารณาใหค้ วามเหน็ ชอบตอ่ การดำ� เนนิ งานและผลของการจดั การศกึ ษา ฝา่ ยวชิ าการมีการพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รยี น ดา้ นวิชาการ โดยก�ำหนดหลักสูตรท่สี อดคล้องกบั ความต้องการ ของผูเ้ รียน ชมุ ชน และสังคมปัจจุบนั โดยมุง่ เน้นด้านการสือ่ สารและภาษา เพื่อรองรบั การก้าวเข้าสู่ AEC และสง่ เสรมิ การเรยี นรู้ให้ผเู้ รยี นมีทักษะสำ� คัญในศตวรรษที่ 21 รวมท้ังทกั ษะกระบวนการคิดอยา่ งเปน็ ระบบ ฝา่ ยบุคลากร ส่งเสริมให้มกี ารพฒั นาครูอย่างตอ่ เนื่อง โดยมุง่ เน้นใหค้ รมู ีความรู้ ความสามารถ ก้าวทนั การ เปลยี่ นแปลง และมคี ณุ ธรรมจริยธรรม ซ่งึ ครทู ุกคนไดร้ ับการพัฒนาทั้งจากท่โี รงเรียนส่งไปและพฒั นาตนเอง ไม่ น้อยกวา่ 20 ชวั่ โมงตอ่ ปี โรงเรียนมกี ารจัดหาสอื่ การเรียนร้ตู า่ งๆ ทม่ี ีคณุ ภาพมาใชใ้ นการจัดการเรียนการสอน รวมทัง้ มีการปรบั และจดั สภาพแวดล้อม แหล่งการเรยี นรู้ และบรรยากาศให้เออ้ื ต่อการเรียนรขู้ องผู้เรยี นทุกคน โดยในปกี ารศึกษาน้ี ไดจ้ ัดท�ำห้อง iPad Studio เพอื่ เปน็ ห้องการเรยี นรขู้ องชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 1-2 และผ้เู รียนท่ัวไปที่สนใจ รวมทัง้ หอ้ ง English Center Point เพ่ือจัดกจิ กรรมเสรมิ ด้านทกั ษะการใชภ้ าษาองั กฤษ โรงเรียนมกี ารกำ� กับติดตาม และประเมนิ ผลการบรหิ าร และจดั การศึกษาอยา่ งเหมาะสม ชดั เจน มกี าร เปิดโอกาสให้ผู้เรยี น ผปู้ กครอง และครเู ขา้ มามีบทบาท และมีสว่ นรว่ มในการจดั การศึกษา ST.FRANCIS XAVIER CONVENT 37 Annual Report 2017

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยี นการสอนทเ่ี นน้ ผู้เรยี นเปน็ ส�ำคัญ โรงเรียนสง่ เสรมิ การเรยี นรู้ทีเ่ นน้ การปฏิบัตจิ รงิ ด้วยรปู แบบการสอนแบบ Active Learning ในทุกกลุม่ สาระฯ ซงึ่ ผเู้ รยี นไดฝ้ กึ ฝนทกั ษะการคดิ วเิ คราะห์ คดิ แกป้ ญั หา คดิ อยา่ งมวี จิ ารณญาณ คดิ สรา้ งสรรค์ รจู้ กั ทำ� งานรว่ ม กบั ผอู้ นื่ ใฝเ่ รยี นใฝร่ ู้ ศกึ ษาคน้ ควา้ พรอ้ มกบั บรู ณาการทกั ษะการอา่ นเขยี น การสอ่ื สารและการคดิ คำ� นวณโดยเนน้ การ ออกแบบ การเขยี นรายงาน และนำ� เสนองานดว้ ยภาษาไทยและภาษาองั กฤษอยา่ งมน่ั ใจทง้ั เปน็ รายบคุ คลและรายกลมุ่ โรงเรียนเปิดโอกาสใหผ้ ูเ้ รียนทกุ คนมีสว่ นรว่ มในวเิ คราะห์ตนเอง กำ� หนดเน้ือหาสาระ กจิ กรรมที่สอดคลอ้ ง กบั ความสนใจและความถนดั เปน็ รายบุคคลอย่างเปน็ รปู ธรรมทง้ั ระบบ ด้วยการจดั กจิ กรรมชมรม ได้แก่ Creative Reading, Food Design, SF Volunteers Save the World, Star Dance Club , Fashion Design และ Creative Studio สง่ เสรมิ ภาวะผนู้ �ำและการอย่รู ่วมกับผูอ้ นื่ ผา่ นกิจกรรมสภานกั เรยี น กจิ กรรมกีฬาสี รวมถงึ กจิ กรรมอนุรกั ษ์พลงั งานและสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ียังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง เรียนรูท้ ีห่ ลากหลาย สรปุ องคค์ วามรูแ้ ละสามารถน�ำไปใช้ในสถานการณ์ตา่ งๆ ได้เปน็ อยา่ งดี ด้วยการจดั กิจกรรม ทัศนศึกษาผ่านแหล่งการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนในทุกระดับชั้น ส่งเสริมกระบวนการคิดโดยจัด กิจกรรมตลาดนัดคิดวิเคราะห์ ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1- 6 และกิจกรรมเพิ่มพลังคิด...ให้กับ นักคดิ รนุ่ เยาว์ในรูปแบบ STEM ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซ่ึงผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ แสดงออก การนำ� เสนอผลงาน การแสดงความคิดเห็น คิดเปน็ ทำ� เปน็ รวมถงึ รกั การอ่าน และแสวงหาความรู้จาก สื่อเทคโนโลยีดว้ ยตนเอง เชอ่ื มโยงความร้ใู นรปู แบบบรู ณาการสาระการเรียนรแู้ ละทกั ษะดา้ นตา่ งๆ 38 โรงเรยี นเซนต์ฟรงั ซีสซาเวยี ร์คอนแวนต์ รายงานประจำ� ป� ี 2017

ผู้เรยี นมีส่วนร่วมในการจดั บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ ม สือ่ การเรยี น และอำ� นวยความสะดวกที่เอ้ือตอ่ การ เรียนรู้โดยผ่านการจัดกิจกรรมครูกลอนสอนภาษา กิจกรรมวันชาติฝร่ังเศส และกิจกรรม Kindness Day โดยผู้เรยี นมสี ่วนรว่ มในการออกแบบและจดั กิจกรรมดังกลา่ ว โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ เรยี นรจู้ ากแหล่งเรยี นรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน ดว้ ยการจัดกิจกรรมสหวทิ ยาการวนั แมแ่ หง่ ชาติ “เซนต์ฟรงั ฯ... เรียนรูง้ านหตั ถศลิ ปแ์ ผ่นดนิ ไทย” และกจิ กรรมสหวทิ ยาการวันพ่อแห่งชาติ “เซนตฟ์ รังฯ...เรยี นรภู้ ูมปิ ญั ญา แผ่นดนิ ” ผา่ นกิจกรรมทีเ่ นน้ การลงมือปฏบิ ัติโดยไดร้ บั ความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ ปราชญท์ ้องถนิ่ และผู้ปกครอง มาเป็นวทิ ยากร โรงเรยี นมกี ารออกแบบหลกั สตู รทอ้ งถนิ่ ทกี่ ารบรู ณาการ 8 กลมุ่ สาระการเรยี นรดู้ า้ นการอนรุ กั ษธ์ รรมชาติ และสงิ่ แวดลอ้ มโดยมงุ่ เนน้ การปลกู ฝงั ทกั ษะการคดิ วเิ คราะห์ คดิ แกป้ ญั หา และคดิ อยา่ งมวี จิ ารณญาณสกู่ ารคดิ สรา้ งสรรค์ จนท�ำใหผ้ เู้ รยี นสามารถสร้างนวตั กรรมด้วยตนเองผา่ นกจิ กรรมเพ่มิ พลงั คิดให้กบั นกั คดิ รนุ่ เยาว์ในรปู แบบ STEM: Save the World ในระดบั ชนั้ ประถมศกึ ษา – มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ สว่ นผเู้ รยี นระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลายไดส้ านตอ่ กิจกรรมดังกล่าวด้วยการน�ำความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานไปเผยแพร่สู่ชุมชนด้วยการแบ่งปันความรู้เป็นภาษา องั กฤษใหก้ บั นกั เรยี นระดบั ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 1 – 5 โรงเรยี นวดั ราชผาตกิ าราม นบั การสรา้ งบรรยากาศแหง่ การ เรยี นรทู้ นี่ า่ ประทบั ใจใหก้ บั นกั เรยี นรนุ่ นอ้ ง และเปน็ การสรา้ งสมั พนั ธอ์ นั ดรี ะหวา่ งโรงเรยี นพกี่ บั โรงเรยี นนอ้ งอกี ดว้ ย โรงเรยี นมีการตรวจสอบและประเมนิ ความรคู้ วามเข้าใจของผูเ้ รียนดว้ ยการประเมนิ จากสภาพจรงิ ในการ ปฏบิ ตั กิ จิ กรรมตามรปู แบบ Active Learning โดยใชก้ ารประเมนิ ตามหลกั ของ Bloom’s Taxonomy ในทกุ รายวชิ า โดยมขี ั้นตอนการตรวจสอบและประเมนิ อย่างเปน็ ระบบ ดว้ ยเครอื่ งมอื และวธิ กี ารวดั และประเมนิ ผลทเ่ี หมาะสมกบั เปา้ หมายและการจดั การเรยี นการสอนอกี ทง้ั มกี ารรายงานผลเปน็ รายบคุ คลทง้ั รปู แบบภาษาไทยและภาษาองั กฤษ ST.FRANCIS XAVIER CONVENT 39 Annual Report 2017

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในทมี่ ปี ระสทิ ธผิ ล โรงเรยี นมกี ารด�ำเนินงานประกันคณุ ภาพภายในอย่างเปน็ ระบบ มีขนั้ ตอนการดำ� เนินงานอย่างชัดเจน ผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเป็นอย่างดี โดยโรงเรียนไดด้ �ำเนินการประกนั คุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 8 ข้อ ดังนี ้ 1.1 มีการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน แบ่งออกเป็นมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและ มาตรฐานการศกึ ษาข้นั พ้นื ฐานระดับประถมศึกษาและมธั ยมศกึ ษา มีการประกาศใชม้ าตรฐานให้ผู้ เก่ียวขอ้ งทราบ 1.2 จัดทำ� แผนพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาโรงเรยี น ปีการศกึ ษา 2560 – 2562 เพ่ือเป็นแผนหลักในการ กำ� หนดทศิ ทางการดำ� เนนิ งานของโรงเรยี น มคี ณะกรรมการจดั ทำ� แผนพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาโรงเรยี น มกี ารท�ำSWOT เพอ่ื วิเคราะห์จุดเดน่ จดุ ดอ้ ย อปุ สรรคและโอกาส รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาสพฐ. มาใช้เปน็ ขอ้ มลู ในการจัดท�ำแผนพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาโรงเรียน 1.3 จัดระบบบรหิ ารและสารสนเทศ โรงเรียนมีการจดั ระบบบริหารออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร จดั การ ฝ่ายวขิ าการ ฝ่ายบคุ ลากร ฝา่ ยกิจการนักเรียน ฝา่ ยทรพั ยากรเพ่ือการเรยี นการสอน และฝา่ ย มาตรฐานคณุ ภาพ ปจั จบุ นั มีเซอร์โปลนี ชูวิรัช เปน็ ผูอ้ ำ� นวยการ สว่ นการจัดระบบสารสนเทศโรงเรยี น โรงเรยี นมีแผนงานสารสนเทศ มผี รู้ ับผิดชอบงานสารสนเทศ มคี ณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียนท่ี เป็นตัวแทนของแตล่ ะฝา่ ย มปี ฏทิ ินการวางแผนเก็บขอ้ มลู มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และมีเล่มสารสนเทศโรงเรยี นเพื่อเผยแพร่แก่ผู้เก่ียวขอ้ ง 40 โรงเรียนเซนต์ฟรังซสี ซาเวียร์คอนแวนต์ รายงานประจำ� ป� ี 2017

1.4 โรงเรียนมีการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนโดยมีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ ประจ�ำปีที่แสดงขอบข่ายงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีรับผิดชอบตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียน ปฏิทนิ การปฏิบัตงิ าน มีการประชุมคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียนทกุ วนั จนั ทร์เพื่อ แจง้ และรายงานผลการจัดงาน/โครงการ/กิจกรรมของแต่ละฝา่ ยใหผ้ เู้ กีย่ วขอ้ งทราบ 1.5 มกี ารตดิ ตามตรวจสอบคุณภาพการศกึ ษา โดยมีการติดตาม ตรวจสอบความกา้ วหน้าของการดำ� เนนิ งานของแต่ละฝ่ายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน มีบันทึกการติดตามงาน/โครงการ/ กจิ กรรม แตล่ ะฝา่ ยซ่งึ หวั หนา้ ฝา่ ยจะต้องสรปุ ผลการด�ำเนินงานสง่ ฝา่ ยบรหิ ารจดั การ 1.6 โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2560 ภาคเรยี นละ 1 ครง้ั ประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมนิ คุณภาพภายในและมผี ู้ทรงคณุ วฒุ ิเขา้ รว่ มประเมนิ 1.7 มกี ารจัดทำ� รายงานประเมินตนเองทสี่ ะทอ้ นผลการประเมนิ คณุ ภาพภายใน 1.8 มีการพฒั นาคุณภาพการศึกษาอย่างตอ่ เนือ่ ง โดยการดำ� เนนิ งาน/โครงการ/กิจกรรม มีการน�ำผล สะทอ้ นกลบั จากกระบวนการท�ำงานแบบ PDCA มาเปน็ ฐานขอ้ มลู ในการพจิ ารณาทบทวน ปรบั ปรงุ และวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป นอกจากน้ีโรงเรียนยังมีการน�ำข้อเสนอแนะสมศ.และข้อ เสนอแนะจากการประเมนิ คุณภาพภายในมาใชใ้ นการพัฒนางานอยา่ งต่อเน่ือง ST.FRANCIS XAVIER CONVENT 41 Annual Report 2017

บทท่ี 3 l ผลสัมฤทธิข์ องการด�ำเนนิ งานปกี ารศึกษา 2560 ผลงานดเี ด่นในรอบปี ประเภท ระดบั รางวลั /ช่อื รางวลั ที่ได้รบั หนว่ ยงานทมี่ อบรางวลั สถานศึกษา ครู รางวัล Energy Mind Award 2017 สถานศึกษา การไฟฟา้ นครหลวง นกั เรยี น ดีเดน่ ดา้ นการอนุรักษพ์ ลงั งานระดบั 5 ดาว นักเรยี น รางวัล Energy Mind Team Award 2017 การไฟฟา้ นครหลวง คณะทำ�งานดเี ด่นด้านการอนรุ ักษพ์ ลงั งาน รางวัล Young Energy Master Award 2017 การไฟฟ้านครหลวง นักเรยี นแกนนำ�ดีเด่นดา้ นการอนุรกั ษ์พลงั งาน 1. ไดร้ บั คัดเลอื กรับทนุ สนับสนนุ ตอ่ ยอดผลงาน มลู นิธิสยามกัมมาจล รว่ มกับ การแขง่ ขันการตอ่ ยอดผลงานซอฟต์แวร์ ใน ศูนยเ์ ทคโนโลยีอเิ ลก็ ทรอนิกสแ์ ละ โครงการ “ตอ่ กล้าใหเ้ ตบิ ใหญ่ปี 5” มนี กั เรยี น คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec) ทไ่ี ด้รับคัดเลอื กต่อยอดผลงานจำ�นวน 2 ผลงาน ได้แก่ 1. Application Drageometry 2. Application เปน็ หนง่ึ ไดร้ บั รางวลั ดงั ต่อไปนี้ - ทนุ สนบั สนนุ ผลงาน จำ�นวน 50,000 บาท / ผลงาน (จำ�นวน 2 ผลงาน) - โลร่ างวัล - ได้รับการจดลิขสทิ ธซ์ิ อฟต์แวร์ นกั เรียนทรี่ ับรางวลั ได้แก่ ทมี Drageometry 1. นางสาวณาฌา หริ ัญญการ ช้ัน ม.5/1 2. นางสาวผการตั น์ คงไพสันต์ ชน้ั ม.5/1 3. นางสาวธนาภรณ์ สทิ ธกิ รเมธากลุ ชนั้ ม.6/2 ทีม เป็นหนึง่ 1. นางสาวพรชนนั งามจรัสฤทัย ชน้ั ม.5/1 2. นางสาวชัญญานุช ลิขติ ปญั จมานนท์ ชัน้ ม.6/3 3. นางสาวณัฐวดี ศรโี กเศรษฐ ชัน้ ม.6/3 2.รางวลั ชมเชย การประกวด Mobile กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ Applicationหวั ข้อ “Creative design การสอื่ สาร (MICT) และ สมาคม ของ Application ของแบรนดต์ ่างๆ” อตุ สาหกรรมเทคโนโลยสี ารสนเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการ (ATCI) Thailand ICT Youth Challenge 2017 ได้รบั ประกาศนยี บัตร นักเรยี นท่รี ับรางวัล ไดแ้ ก่ 1. นางสาวณาฌา หิรญั ญการ ชั้น ม.5/1 2. นางสาวสภุ าวดี ภสู นาม ชน้ั ม.5/1 42 โรงเรียนเซนต์ฟรังซสี ซาเวียร์คอนแวนต์ รายงานประจำ� ป� ี 2017

ประเภท ระดับรางวัล/ชอ่ื รางวลั ท่ีไดร้ ับ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั ศูนย์เทคโนโลยอี ิเลก็ ทรอนิกส์และ 3.รางวัลรองชนะเลศิ อนั ดบั 1 ซอฟต์แวร์ประเภท คอมพวิ เตอร์แห่งชาติ (Nectec) โปรแกรมส่งเสริมการเรยี นรู้ระดับนกั เรยี น การแข่งขนั พัฒนาโปรแกรมคอมพวิ เตอรแ์ หง่ ประเทศไทย ครงั้ ท่ี 20 : NSC 2018 ได้รับรางวัล ดังตอ่ ไปน้ี - ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอนั ดับ 1 - ทนุ การศึกษา 40,000 บาท - ประกาศนียบตั ร นกั เรียนท่รี ับรางวลั ได้แก่ ทมี อลั กอแล็กซ่ี 1.นางสาวณาฌา หิรัญญการ ชน้ั ม.5/1 2.นางสาวสภุ าวดี ภสู นาม ช้ัน ม.5/1 3.นางสาวเกศนคร พจนวรพงษ์ ช้นั ม.6/2 ST.FRANCIS XAVIER CONVENT 43 Annual Report 2017

ผลพฒั นาการเด็ก ระดับการศึกษาปฐมวัย ผลพฒั นาการเด็ก ช้นั อนบุ าลปีท่ี 1 พฒั นาการด้าน จำ�นวนเด็ก จำ�นวน(รอ้ ยละ)ของเด็กตามระดับคณุ ภาพ ทีป่ ระเมนิ 1.ดา้ นรา่ งกาย ดี พอใช้ ปรับปรงุ 2 .ดา้ นอารมณ์-จติ ใจ 118 93.84 5.65 0.51 3.ด้านสงั คม 118 94.64 4.94 0.42 4. ด้านสติปญั ญา 118 96.66 3.13 0.21 118 96.10 3.65 0.25 ผลพัฒนาการเดก็ ชนั้ อนุบาลปีที่ 2 พฒั นาการดา้ น จำ�นวนเด็ก จำ�นวน(ร้อยละ)ของเดก็ ตามระดับคุณภาพ ที่ประเมนิ 1.ดา้ นรา่ งกาย ดี พอใช้ ปรับปรุง 2.ดา้ นอารมณ-์ จิตใจ 94 98.82 1.18 0.00 3.ด้านสังคม 94 98.42 1.61 0.00 4.ดา้ นสติปญั ญา 94 99.82 0.18 0.00 94 99.63 0.38 0.00 ผลพฒั นาการเดก็ ชนั้ อนบุ าลปีที่ 3 พฒั นาการด้าน จำ�นวนเด็ก จำ�นวน(ร้อยละ)ของเดก็ ตามระดบั คุณภาพ ท่ปี ระเมิน 1.ดา้ นร่างกาย ดี พอใช้ ปรับปรุง 2.ด้านอารมณ์-จติ ใจ 145 98.63 1.37 0.00 3 ด้านสงั คม 145 98.96 1.04 0.00 4. ด้านสติปญั ญา 145 98.39 1.61 0.00 145 98.60 1.40 0.00 44 โรงเรยี นเซนต์ฟรงั ซสี ซาเวยี ร์คอนแวนต์ รายงานประจำ� ป� ี 2017

ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี น 8 กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ปกี ารศกึ ษา 2560 ST.FRANCIS XAVIER CONVENT 45 Annual Report 2017

รายงานผลการประเมนิ คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ ปกี ารศกึ ษา 2560 ระดบั ชัน้ จำ�นวน การประเมนิ คุณลักษณะอนั พึงประสงค์ จำ�นวนนกั เรยี นที่ ร้อยละนกั เรียนที่ นักเรียน จำ�นวนนักเรยี นทีม่ ีระดบั คุณภาพ ไดค้ ุณภาพระดบั ไดค้ ุณภาพระดบั ป.1 0123 ป.2 147 - - - 147 ดขี นึ้ ไป ดีขน้ึ ไป ป.3 148 - - - 148 ป.4 177 - - 9 168 147 100.00 ป.5 159 - - - 159 148 100.00 ป.6 160 - - 23 137 177 100.00 ม.1 160 - - - 160 159 100.00 ม.2 135 - - - 135 160 100.00 ม.3 144 - - - 144 160 100.00 ม.4 116 - - 3 113 135 100.00 ม.5 103 - - 2 101 144 100.00 ม.6 118 - - 20 98 116 100.00 136 - - 14 122 103 100.00 เฉลย่ี รวม 118 100.00 136 100.00 1,703 100.00 46 โรงเรยี นเซนตฟ์ รังซีสซาเวยี ร์คอนแวนต์ รายงานประจำ� ป� ี 2017

รายงานผลการประเมนิ สมรรถนะสำ� คญั ของผเู้ รยี น ปกี ารศกึ ษา 2560 ระดบั ชัน้ จำ�นวน สมรรถนะสำ�คญั ของนักเรยี น จำ�นวนนกั เรียนที่ ร้อยละนกั เรยี นที่ นักเรยี น จำ�นวนนกั เรยี นทีม่ ีระดบั คณุ ภาพ ได้คณุ ภาพระดบั ได้คุณภาพระดบั 0123 ป.1 147 - - - 147 ดีข้ึนไป ดีข้ึนไป ป.2 148 - - - 148 147 100.00 ป.3 177 - - - 177 148 100.00 ป.4 159 - - - 159 177 100.00 ป.5 160 - - - 160 159 100.00 ป.6 160 - - - 160 160 100.00 ม.1 135 - - - 135 160 100.00 ม.2 144 - - - 144 135 100.00 ม.3 116 - - - 116 144 100.00 ม.4 103 - - 1 102 116 100.00 ม.5 118 - - - 118 103 100.00 ม.6 136 - - - 136 118 100.00 เฉล่ียรวม 136 100.00 1,703 100.00 รายงานผลการประเมนิ การอา่ น คดิ วเิ คราะหแ์ ละเขยี น ปกี ารศกึ ษา 2560 ระดับช้ัน จำ�นวน การอา่ น คิดวเิ คราะห์และเขียน จำ�นวนนักเรยี นที่ รอ้ ยละนกั เรียนท่ี นักเรยี น จำ�นวนนักเรยี นท่ีมีระดบั คุณภาพ ไดค้ ุณภาพระดับ ไดค้ ณุ ภาพระดบั 0123 ป.1 147 - - 19 128 ดขี ึ้นไป ดีข้นึ ไป ป.2 148 - - 2 146 147 100.00 ป.3 177 - - 14 163 148 100.00 ป.4 159 - - 1 158 177 100.00 ป.5 160 - - 2 158 159 100.00 ป.6 160 - - 3 157 160 100.00 ม.1 135 - - 4 131 160 100.00 ม.2 144 - - 1 143 135 100.00 ม.3 116 - - 8 108 144 100.00 ม.4 103 - - 3 100 116 100.00 ม.5 118 - - 3 115 103 100.00 ม.6 136 - - 35 101 118 100.00 เฉล่ยี รวม 136 100.00 1,703 100.00 ST.FRANCIS XAVIER CONVENT 47 Annual Report 2017

รายงานผลการทดสอบ NT ปกี ารศกึ ษา 2560 คะแนนเฉลย่ี ร้อยละผลการทดสอบความสามารถพืน้ ฐานของนกั เรยี นระดบั ชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 รอ้ ยละของจำ�นวนนักเรยี นท่มี ีผลประเมนิ การทดสอบ ความสามารถพน้ื ฐานของผู้เรยี นระดบั ชาติ (NT) ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 จำ�แนกตามระดับคุณภาพ ประจำ�ปกี ารศกึ ษา 2560 48 โรงเรยี นเซนต์ฟรงั ซีสซาเวยี รค์ อนแวนต์ รายงานประจำ� �ปี 2017

รายงานผลการทดสอบ O–NET ปกี ารศกึ ษา 2560 จากผลการทดสอบ O–NET ของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมธั ยมศกึ ษา ปที ี่ 6 พบว่ามีนกั เรียนไดค้ ะแนนผลการทดสอบเต็ม 100 คะแนน ดงั น้ี O-NET วชิ าคณติ ศาสตร์ 100 คะแนนเตม็ 1. ด.ญ.พชรกมล วัฒนศริ ิ ป.6/1 2. ด.ญ.อมาษญา เลีย้ งบำ�รุง ป.6/1 3. ด.ญ.ปรียาภรณ์ รตั นพรประเสริฐ ป.6/2 4. ด.ญ.ณัฐรกิ า หอ่ เกียรติ ป.6/3 5. ด.ญ.ปิยนชุ อำ�นวยผลเจรญิ ป.6/3 6. ด.ญ.แพรไหมทอง ต้ังกติ ติพล ป.6/3 7. ด.ญ.ธมกร ศรสี วสั ดิ์ ป.6/4 8. ด.ญ.ศโิ รธร ชูขจร ป.6/4 O-NET วิชาภาษาองั กฤษ 100 คะแนนเต็ม 1. ด.ญ.มนิ ทรา อนิ กัน ป.6/1 ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาตขิ ั้นพนื้ ฐาน (O-NET) ช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ 6 ปีการศกึ ษา 2560 ST.FRANCIS XAVIER CONVENT 49 Annual Report 2017

ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาตขิ นั้ พื้นฐาน (O-NET) ช้นั มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปกี ารศึกษา 2560 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพนื้ ฐาน (O-NET) ช้ันมธั ยมศึกษาปีท่ี 6 ปกี ารศึกษา 2560 50 โรงเรยี นเซนต์ฟรังซสี ซาเวยี ร์คอนแวนต์ รายงานประจ�ำ�ปี 2017


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook