Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Student Care Brochure - 20 Nov 2020 Completed

Student Care Brochure - 20 Nov 2020 Completed

Published by nunnicha Osornprasop, 2022-03-25 13:43:40

Description: Student Care Brochure - 20 Nov 2020 Completed

Search

Read the Text Version

Student Care ประกันภยั อบุ ตั ิเหตุกลมุ สำหรับนักเรยี น และนักศกึ ษา สรา งความอุน ใจใหผปู กครอง เพอื สง เสริมใหนักเรยี น นักศกึ ษาของทานไดเรียนรู และสนกุ กบั การใชช ีวติ ในวัยเรยี นไดอ ยา งเต็มท่ี ความคมุ ครอง ใหความคุมครอง 24 ชั่วโมง ทั้งในและนอกสถานศึกษา คมุ ครองคา รกั ษา พยาบาลเนืองจาก 2 เทาจา ยเงนิ ทดแทน หากผเู อาประกนั ภยั ไดร บั ความ 100%จายเงินทดแทน 100%จายเงินทดแทน คมุ ครองกรณี อุบัติเหตุ กรณีที่ไดรับ สูญเสียในขณะที่กำลังโดยสาร สญู เสยี อวยั วะ ในยานพาหนะสาธารณะขนสง ของจำนวนเงนิ เอาประกนั ภยั ของจำนวนเงนิ เอาประกนั ภยั บาดเจบ็ เนืองจากอุบตั ิเหตุ ทางบกหรืออยูในลิฟทโดยสาร เนอื งจากอบุ ตั เิ หตุ และเขา รบั การรกั ษาพยาบาล (ยกเวนลิฟทที่ใช ในเหมืองแร อุบัติเหตุ กรณี อุบัติเหตุ กรณี ในสถานพยาบาล ภายใน เชน มอื /เทา นว้ิ มอื /นว้ิ เทา 52 สปั ดาห นบั แตว นั ทเ่ี กดิ ของจำนวนเงิน หรือ สถานที่กอสราง) หรือ เสียชีวิตขณะขับขี่ ถกู ฆาตกรรมหรอื สายตา/ความสามารถ อุบัติเหตุตามความจำเปน เอาประกันภัย บาดเจบ็ หรือเสียชีวิตเพราะอยู หรือ ซอนทายรถ ถกู ทำรา ยรา งกาย ในการไดยินตามสดั สว น ทางการแพทยแ ละมาตรฐาน ในโรงมหรสพ โรงแรม หรือ จักรยานยนต ทรี่ ะบไุ วในกรมธรรม ทางการแพทย อุบัติเหตุ อาคารสาธารณะในขณะที่ (เฉพาะแบบประกนั Student Care Plus) เริ่มไฟไหม Student Care Basic ไมมคี ารกั ษาพยาบาล (without AME) ผลประโยชน / ความคมุ ครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8 เสียชีวิตทั้งกรณีเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุ (Life) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 การประกนั ภยั อบุ ตั เิ หตแุ บบคอนตเิ นนตลั (AD&D Continental) 90,000 120,000 150,000 180,000 210,000 240,000 270,000 300,000 เบย้ี ประกนั ภยั รวม นกั เรียน นกั ศึกษา ตงั้ แตอนบุ าลศกึ ษา 105 140 170 205 240 270 305 335 ตอคนตอป ถึงมหาวิทยาลัย รวมถึงครู อาจารย บุคลากรของสถานศึกษา Student Care Plus มคี า รักษาพยาบาล (with AME) ผลประโยชน / ความคุม ครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8 เสียชีวิตทั้งกรณีเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุ (Life) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 การประกนั ภยั อบุ ตั เิ หตแุ บบคอนตเิ นนตลั (AD&D Continental) 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 คารักษาพยาบาลเนืองจากอุบัติเหตุ (AME) 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 เบี้ยประกันชีวติ นกั เรยี น นกั ศกึ ษา ตงั้ แตอนุบาลศกึ ษา 40 50 60 75 85 95 105 115 และอบุ ัติเหตุ ถึงมหาวิทยาลัย รวมถึงครู อาจารย ตอคนตอ ป บุคลากรของสถานศึกษา 135 (ไมร วมเบย้ี ประกนั ภัยสำหรับผลประโยชนค า รกั ษาพยาบาลเนืองจากอบุ ตั ิเหตุ (AME)) 430 185 585 อนุบาลศึกษา / ประถมศึกษา 135 180 220 265 310 350 390 430 เบ้ยี ประกนั ภัยรวม มัธยมศึกษาตอนตน / ตอนปลาย 135 240 295 360 415 475 530 430 180 220 265 310 350 390 ตอคนตอ ป วิทยาลัยพาณิชย / มหาวิทยาลัย 180 220 265 310 350 390 ครู อาจารย บคุ ลากรของสถานศกึ ษา • เอไอเอขอสงวนสทิ ธิ์พจิ ารณารับประกนั ภัย และปรับปรุงเบย้ี ประกันภัยตามกฎเกณฑท ่ีเอไอเอกำหนด ณ วันครบรอบปก รมธรรมใด ๆ โดยจะทำจดหมายแจง ใหผูถือกรมธรรมร ับทราบลว งหนา อยา งนอย 31 วัน กอ นวันครบรอบปกรมธรรม • เบ้ียประกนั ภัย AME ตอ คนตอ ป = เบี้ยประกันภยั รวมตอคนตอ ป - เบยี้ ประกันชีวติ และอุบตั ิเหตุตอ คนตอป หมายเหตุ: • Student Care ประกันภัยอุบัติเหตุกลุมสำหรับนักเรียนและนักศึกษา เปนชือทางการตลาดของกรมธรรมประกันชีวิตกลุมแบบชั่วระยะเวลา สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชนแบบมรณกรรมและสูญเสียอวัยวะเนืองจากอุบัติเหตุกลุม แบบคอนติเนนตัล และบันทึกสลักหลังเกี่ยวกับผลประโยชนคารักษาพยาบาลเนืองจากอุบัติเหตุ • ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมือไดรับกรมธรรมและ/หรือหนังสือรับรอง การประกันภัยกลุมแลว โปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงือนไขของความคุมครอง รวมทั้งขอยกเวนไมคุมครองในกรมธรรมและ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุม ที่ออกใหกับผูถือกรมธรรมและ/หรือผูเอาประกันภัย

Student Care การเลอื กแผนประกันภยั • นักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้นศึกษาเดียวกันจะตองสมัคร แผนประกันภัยเดียวกัน (ระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยพาณิชย คุณสมบตั ขิ องผูม ีสิทธิเขารวมการประกันภยั และมหาวิทยาลัย) • ครู อาจารย และบุคลากรของสถานศึกษา สามารถสมัคร • สถานศกึ ษาทม่ี จี ำนวนนกั เรยี น นกั ศกึ ษาสมคั รเขา รว มทำประกนั ภยั ตง้ั แต 20 คนขน้ึ ไป แผนประกันภัยที่แตกตางจากนักเรียน นักศึกษาไดโดยจะตอง สมัครภายใตแผนประกนั ภยั เดยี วกัน • นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ระดับชั้นอนุบาลศึกษาขึ้นไป ตัวอยา งขอ ยกเวนการรับผดิ • ครู อาจารย และบุคลากรของสถานศึกษาที่มีสิทธิจะตองเปน การประกันภัยอุบัตเิ หตุกลุมแบบคอนติเนนตลั ผทู ป่ี ฏบิ ัติงานเตม็ เวลาทอ่ี ายไุ มเกนิ 74 ป (AD&D Continental) ในวันที่ความคุมครองตามกรมธรรมมีผลบังคับ และสามารถตอ เอไอเอ ไมค ุมครองการเสียชวี ติ สญู เสียอวยั วะ และทพุ พลภาพ อายคุ วามคุมครองถงึ อายุ 75 ป ซง่ึ เกดิ ขน้ึ โดยตรงหรอื โดยออม ทง้ั หมดหรอื บางสว น เชน • การฆาตัวตายและการทำรายตนเอง หรือการพยายาม ที่จะ หลกั เกณฑและเอกสารสำหรบั การเขารวมการทำประกนั ภยั กระทำการดังกลาวไมวา ในขณะท่วี กิ ลจริตหรือไมกต็ าม • ใบคำขอเอาประกันภัยกลุม จะตองระบุขอมูลและลงนามโดย • การเขารวมการจลาจล สงครามกลางเมือง การประทวงหรือ ผูมีอำนาจลงนามที่แทจริงของผูถือกรมธรรม ตามแบบฟอรม ของเอไอเอ พรอมประทับตราของหนวยงาน/สถานศึกษา (ถามี) การกอ การรา ย • ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุมสำหรับผูขอเอาประกันภัยรายบุคคล คา รักษาพยาบาลเนอื งจากอบุ ตั เิ หตุ (AME) จะตองระบุขอมูลและลงนามโดยผูมีอำนาจลงนามที่แทจริงของ เอไอเอ ไมจายผลประโยชนสำหรับการตรวจรักษา คารักษา ผูถือกรมธรรม พรอมสงไฟลรายชือในรูปแบบ Excel file ตาม พยาบาล หรอื เงอื นไขดังตอ ไปนี้ เชน แบบฟอรมของเอไอเอ โดยจะตองระบุขอมูลวันเดือนปเกิดและ • ขณะทผ่ี เู อาประกนั ภยั เขารวมทะเลาะววิ าท หรือมีสว นยัว่ ยุ เลขทบ่ี ตั รประชาชนหรอื เลขทห่ี นงั สอื เดนิ ทางของผขู อเอาประกนั ภยั ผานทางอีเมลที่ [email protected] ใหเกิดการทะเลาะววิ าท • ขณะทผ่ี เู อาประกนั ภยั ลา สตั วในปา แขง รถ หรอื แขง เรอื ทกุ ชนดิ • สำเนาหนังสอื จดั ตงั้ สถานศึกษา หรือหนังสือแสดงความจำนงใน การทำประกันภัย (สำหรับหนวยงานราชการ) หรือหนังสือรับรอง แขงมา เลนหรือแขงสกีทุกชนิด แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม บริษัทที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคาไมเกิน 3 เดือนนับจาก (เวนแตการโดดรมเพือรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือลง วันที่ออกหนังสือรับรองบริษัท หรือหนังสือมอบอำนาจที่ระบุผูมี หรือ โดยสารอยูในบอลลนู หรือเครอื งรอ น อำนาจลงนามผูกพัน และสำเนาบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ เลน บัจจ้ีจมั พ ปนหรอื ไตเขา หรือสำเนาบัตรประชาชนของผูลงนาม ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมด ทต่ี อ งใชเ ครอื งมอื ชวย จะตองลงนามโดยผูมีอำนาจลงนามที่แทจริง พรอมประทับตรา (เวน แตเพอ่ี รักษาชวี ิต) ของหนวยงาน/สถานศึกษา (ถา มี) ดำน้ำทต่ี อ งใชถ ังอากาศ และเครอื งชวยหายใจใตน ้ำ • แบบฟอรมลงทะเบียนผูแจงขอมูลผูติดตอและสมัครใชบริการ อิเล็กทรอนิกส และลงนามโดยผูมีอำนาจลงนามที่แทจริงของ ผถู อื กรมธรรม • วนั ทเ่ี รม่ิ มผี ลบงั คบั ตามกรมธรรมป ระกนั ภยั จะเปน วนั ถดั ไป หลงั จาก ที่เอไอเอไดรับเอกสารประกอบการสมัครครบถวน และอนุมัติ การรับประกนั ภัยแลว • กรณที ส่ี มาชกิ เขา รว มทำประกนั ภยั ระหวา งปก รมธรรม วนั ทเ่ี รม่ิ มี ผลบังคบั จะเปน วันถัดไปหลงั จากทีเ่ อไอเอไดรับเอกสารประกอบ การสมคั รครบถวน และอนุมตั ิการรับประกนั ภยั แลว • เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการขอขอมูลหรือเอกสารใด ๆ เพิ่มเติม เพอื ใชในการพิจารณารับประกนั ภัย หมายเหตุ: • Student Care ประกันภัยอุบัติเหตุกลุมสำหรับนักเรียนและนักศึกษา เปนชือทางการตลาดของกรมธรรมประกันชีวิตกลุมแบบชั่วระยะเวลา สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชนแบบมรณกรรมและสูญเสียอวัยวะเนืองจากอุบัติเหตุกลุม แบบคอนติเนนตัล และบันทึกสลักหลังเกี่ยวกับผลประโยชนคารักษาพยาบาลเนืองจากอุบัติเหตุ • ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมือไดรับกรมธรรมและ/หรือหนังสือรับรอง การประกันภัยกลุมแลว โปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงือนไขของความคุมครอง รวมทั้งขอยกเวนไมคุมครองในกรมธรรมและ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุม ที่ออกใหกับผูถือกรมธรรมและ/หรือผูเอาประกันภัย


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook