Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Cloud Computing

Cloud Computing

Published by Guset User, 2022-11-16 04:44:29

Description: Cloud Computing

Search

Read the Text Version

Cloud Computing


Cloud Computing หรือแปลเป็นไทย “การประมวลผลบนกลุ่มเมฆ” คือบริการที่ ครอบคลุมถึงการให้ใช้กำลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่าง ๆ จาก ผู้ให้บริการ เพื่อลดความยุ่ง ยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุน ในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายเอง ซึ่งก็มีทั้ง แบบบริการฟรีและแบบเก็บค่าบริการ


ทำไมบริการ คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) จึงได้รับความนิยม ?


Cloud Computing บริการที่เช่าใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือ ทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ ของผู้ให้บริการ เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน โดยที่ไม่จำเป็นต้อง ลงทุนซื้อ Hardware และ Software เอง ทั้งระบบ ไม่ต้องวางระบบเครือข่ายเอง ลด ความรับผิดชอบในการดูแลระบบลง (เพราะผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ดูแลให้เอง)


ประเภทของ คลาวด์คอมพิวติ้ง มีแบบไหนบ้าง


Private Cloud คือ การตั้งคลาวด์ส่วนตัว โดยแต่ละบริษัทหรือองค์กร จะลงทุนจัดตั้ง Hardware และ Software ที่ใช้เป็น พื้นฐานในการทำ Cloud Datacenter ขึ้นมาเป็นของ ตัวเอง เพื่อให้พนักงานในองค์กรใช้เท่านั้น


ข้ขอ้อดีเแสีลยะ ข้อมูลปลอดภัยเพราะจัดเก็บอยู่ภายใน Datacenter ของตัวเอง ไม่สามารถ Scale Out แบบกะทันหัน เมื่อ เกิด Workload Peak Time ได้เหมือนกับ Public Cloud และมีค่าใช้จ่ายสูงเพราะต้อง ลงทุนซื้อ Hardware และ Software รวม ถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบเองทั้งหมด


Public Cloud คือ คลาวด์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ โดย จะมีผู้ให้บริการระบบคลาวด์เป็นคนตั้งระบบ Hardware และ Software ขึ้นมา แล้วให้แต่ระบริษัทหรือองค์กร เข้าไปเช่าใช้บริการ อาจจะจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปี


ข้ขอ้อดีเแสีลยะ ประหยัดเงินได้มากกว่า เพราะไม่ต้องลงทุน ตั้ง Cloud Datacenter เป็นของตัวเอง อาจมีปัญหาด้าน IT Policy Audit ในบาง บริษัท เพราะบางบริษัทห้ามเก็บข้อมูลไว้นอก องค์กร


Hybrid Cloud คือ เป็นการเอาข้อดีของระหว่าง Private Cloud และ Public Cloud มาใช้ร่วมกัน เช่น การนำ Private Cloud มาใช้สำหรับเก็บข้อมูลภายในองค์กร และใช้ Public Cloud มาใช้เพื่อการ Scale Out ในการประมวล ผลในช่วงที่เกิด Workload Peak Time


ข้ขอ้อดีเแสีลยะ เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการได้มากขึ้น และอุดข้อเสียของทั้ง 2 รูปแบบนั้นได้ มีความยุ่งยาก เพราะรายละเอียดของ Cloud ทั้งสองแบบนั้นต่างกันมาก ต้องมีผู้เชี่ยวชาญปรับแต่งระบบให้ทำงาน ร่วมกันและทดสอบบ่อย ๆ เพื่อให้เกิดความ เสถียร


ประเภทของบริการ คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Service Models) รูปแบบหลัก ๆ ได้ 3 รูปแบบ


Software as a Service (SaaS) Platform as a Service (PaaS)


Infrastructure as a Service (IaaS)


Software as a Service (SaaS) Software as a Service ก็คือ Gmail นอกจากนั้นก็เช่น Google Docs หรือ Google Apps ที่เป็นรูปแบบของการใช้งานซอฟต์แวร์ ผ่านเว็บบราวเซอร์ สามารถใช้งานเอกสาร คำนวณ และสร้าง Presentation โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่อง แถมใช้งานบน เครื่องไหนก็ได้ ที่ไหนก็ได้ แชร์งานร่วมกันกับผู้อื่นก็ได้สะดวก ซึ่งการ ประมวลผลจะทำบน Server ของ Google ทำให้ไม่ต้องการเครื่องที่มี กำลังประมวลผลสูงหรือพื้นที่เก็บข้อมูลมาก ๆ ในการทำงาน


Platform as a Service (PaaS) PaaS ผู้ให้บริการจะเตรียมพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้ไว้ให้เรา ต่อยอดได้เลย พื้นฐานทั้ง Hardware, Software, และ ชุดค าสั่ง ที่ผู้ให้บริการเตรียมไว้ให้เราต่อยอดนี้เรียกว่า Platform ซึ่งก็จะท าให้ลดต้นทุนและเวลาที่ใช้ในการ พัฒนาซอฟท์แวร์อย่างมาก ตัวอย่าง เช่น Google App Engine, Microsoft Azure ที่หลายๆบริษัทน ามาใช้ เพื่อลดต้นทุนและ เป็นตัวช่วยในการทำงาน


Infrastruct(uIaraeSa)s a Service เป็นบริการให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์อย่าง หน่วยประมวลผล ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย ใน รูป แบบระบบเสมือน (Virtualization) ข้อดีคือองค์กรไม่ต้อง ลงทุนสิ่งเหล่านี้เอง, ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ระบบไอที ขององค์กรในทุกรูปแบบ, สามารถขยายได้ง่าย ขยายได้ทีละนิดตามความเติบโตขององค์กรก็ได้ และที่ส าคัญ ลดความยุ่งยากใน การดูแล เพราะหน้าที่ในการดูแล จะอยู่ที่ผู้ ให้บริการ


นางสาวศกุนตลา แย้มชื่น เลขที่ 19 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน


The End


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook