Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore คำศัพท์น่ารู้กับการอ่านสะกดคำ Bung 61 (PDF)

คำศัพท์น่ารู้กับการอ่านสะกดคำ Bung 61 (PDF)

Published by sudarat16908, 2019-03-02 01:59:25

Description: คำศัพท์น่ารู้กับการอ่านสะกดคำ Bung 61 (PDF)

Keywords: Bung

Search

Read the Text Version

หนังสืออเิ ลก็ ทรอนิกส์ เร่ือง คำศัพท์น่ำรู้กบั กำรอ่ำนสะกดคำ จัดทำโดย นำงสำวสุดำรัตน์ ลอบุญ รหัส ๖๑๙๔๑๙๐๐๕๒๕ สำขำ ประกำศนียบตั รวชิ ำชีพครู มหำวทิ ยำลยั รำชภฏั ลำปำง

คำนำ หนงั สืออเิ ลก็ ทรอนิกส์ เรื่อง คำศพั ท์นำ่ รู้ กบั กำรอำ่ นสะกดคำ เลม่ นีจ้ ดั ทำขนึ ้ มำเพ่ือนำเสนอ เก่ียวกบั คำศพั ท์ตำ่ งๆทใี่ ช้กนั ในชวี ิตประจำวนั และ ยงั เป็นตวั ชว่ ยให้กบั คนท่ยี งั อำ่ นไมอ่ อก เขียนไมไ่ ด้ เพรำะในเนือ้ หำเลม่ นีม้ ีทงั้ คำศพั ท์นำ่ รู้และกำรอำ่ น สะกดคำ เป็นแหลง่ รวมคำศพั ท์ตำ่ งๆทใี่ ช้ในชีวิต ผ้จู ดั ทำขอขอบพระคณุ ผ้ทู ี่มีสว่ นเก่ียวข้อง กบั กำรจดั หนงั สืออเิ ลก็ ทรอนิกส์ เลม่ นี ้และสำเร็จ ลลุ ว่ งไปได้ด้วยดี ผ้จู ดั ทำ

สำรบญั หน้ำ เรื่อง ๒ คำศพั ทน์ ่ำรู้ ๔ ๖ คำศพั ทช์ ุดท่ี ๑ ๘ คำศพั ทช์ ุดที่ ๒ ๑๐ คำศพั ทช์ ุดท่ี ๓ ๑๒ คำศพั ทช์ ุดท่ี ๔ ๑๔ คำศพั ทช์ ุดท่ี ๕ ๑๖ คำศพั ทช์ ุดท่ี ๖ ๑๘ คำศพั ทช์ ุดที่ ๗ ๒๐ คำศพั ทช์ ุดที่ ๘ ๒๒ คำศพั ทช์ ุดท่ี ๙ ๒๓ คำศพั ทช์ ุดท่ี ๑๐ ๒๔ คำศพั ทท์ ำ้ ยบท ๒๖ สรุปควำมรู้ ๒๗ แบบทดสอบ เฉลยแบบทดสอบ บรรณำนุกรม

คำศัพท์น่ำรู้กบั กำรอ่ำนสะกดคำ

คำศพั ทช์ ุดท่ี ๑ ๒ รู้จกั คำ นำเรื่อง งำ หู ใบโบก ดู ตำ ขำ มี ไม่ หำง งวง ใบบวั มำ

อ่ำนสะกดคำ ๓ ตำ อำ่ นวำ่ ตอ – อำ – ตำ มีขำ งำ อ่ำนวำ่ งอ – อำ – งำ มำ อำ่ นวำ่ มอ – อำ – มำ ขำ อ่ำนวำ่ ขอ – อำ – ขำ มี อำ่ นวำ่ มอ – อี - มี ดู อ่ำนวำ่ ดอ – อู – ดู หู อ่ำนวำ่ หอ – อู – หู ฝึ กอ่ำน เขียนคำ มำดู หูกำ งำดี ตำมำ

คำศพั ทช์ ุดท่ี ๒ ๔ รู้จกั คำ นำเรื่อง แม่ หำให้ ภูผำ พอ่ ดูแล รัก ได้ ดีใจ

อ่ำนสะกดคำ ๕ ดี อำ่ นวำ่ ดอ – อี – ดี ปูนำ รี อำ่ นวำ่ รอ – อี – รี ปู อ่ำนวำ่ ปอ – อู – ปู ภู อ่ำนวำ่ ภอ – อู – ภู พำ อำ่ นวำ่ พอ – อำ – พำ ลำ อ่ำนวำ่ ลอ – อำ – ลำ ผำ อ่ำนวำ่ ผอ – อำ – ผำ ฝึ กอ่ำน เขียนคำ ภูผำ มำหำ ตำดู อำรี ดีใจ

๖ คำศพั ทช์ ุดที่ ๓ รู้จักคำ นำเร่ือง ชู จอ้ ง ไก่ ลูกชำ้ ง เพอ่ื น เดก็ ร้อง เรียก แอ๊กแอก๊

อ่ำนสะกดคำ ๗ เก อำ่ นวำ่ กอ – เอ – เก เห อ่ำนวำ่ หอ – เอ – เห เร อำ่ นวำ่ รอ – เอ – เร แต อ่ำนวำ่ ตอ – แอ – แต แฉ อำ่ นวำ่ ฉอ – แอ – แฉ แล อำ่ นวำ่ ลอ – แอ – แล ฝึ กอ่ำน เขยี นคำ ใจดี มีตำ ขำเก เหมำ หำปู ดูแล แจกนั หนั ไป

คำศพั ทช์ ุดที่ ๔ ๘ รู้จกั คำ นำเรื่อง คอ ผกู ลำน ออ้ ย เดิน เล่นน้ำ ลำธำร กระดึง กระพรวน ทนั ที โป๊ กเป๊ ก กรุ๋งกริ๋ง

อ่ำนสะกดคำ ๙ โต อำ่ นวำ่ ตอ – โอ – โต โค อำ่ นวำ่ คอ – โอ – โค ไป อำ่ นวำ่ ปอ – ไอ – ไป ไว อำ่ นวำ่ วอ – ไอ – ไว ใจ อำ่ นวำ่ จอ – ใอ – ใจ ใย อำ่ นวำ่ ยอ – ใอ – ใย ฝึ กอ่ำน เขยี นคำ ใบโบก โยกไป ไถนำ ธำนี มีโค โลเล เวลำ หำแพ

คำศพั ทช์ ุดท่ี ๕ ๑๐ รู้จกั คำ นำเร่ือง หิ้ว เรียน กระเป๋ ำ โรงเรียน เขำ้ หนงั สือ ป่ิ นโต โบกมือ หนำ้

อ่ำนสะกดคำ ๑๑ ไก่แจ้ อ่ำนวำ่ กอ – ไอ – ไก – ไมเ้ อก – ไก่ – จอ – แอ – แจ – ไมโ้ ท – แจ-้ ไก่แจ้ ป่ ูยำ่ อ่ำนวำ่ ปอ – อู – ปู- ไมเ้ อก – ป่ ู – ยอ – อำ – ยำ – ไมเ้ อก – ยำ่ – ป่ ูยำ่ ฝึ กอ่ำน เขียนคำ ไก่แจ้ แห่ดู ป่ ูยำ่ ป่ ำไผ่ ใส่ยำ บำ้ ใบ้ ใชด้ ี ปี น้ี ช้ีมือ ถือไม้ ใหม้ ำ ผำ้ สี ส่ีหำ้ สำคู ถไู ถ

คำศพั ทช์ ุดท่ี ๖ ๑๒ รู้จักคำ นำเร่ือง แถว เชือก กลว้ ย หมู่บำ้ น ควำญชำ้ ง วงกลม ครูใหญ่ กำลงั ใจ หลำย วนั น้ี ทำ้ ย คร้ัง จูง

อ่ำนสะกดคำ ๑๓ งวั เงีย อำ่ นวำ่ งอ – อวั – งวั – งอ – เอีย – เงีย – งวั เงีย ใบบวั อ่ำนวำ่ บอ – ใอ –ใบ – บอ – อวั – บวั – ใบบวั โถยำ อำ่ นวำ่ ถอ – โอ – โถ – ยอ – อำ – ยำ – โถ – ยำ เปี ยคู่ อ่ำนวำ่ ปอ – เอีย – เปี ย – คอ – อู – คู – ไมเ้ อก – คู่- เปี ยคู่ ฝึ กอ่ำน เขยี นคำ ใบบวั ตวั เต้ีย เลียมือ ถือ ไว้ ไม่มำหำทว่ั หวั ไก่ ไข่ กำ ตำววั ตวั โต โถ ยำขำเสีย เปี ยคู่ ยยู่ ี่ ที่นำ

คำศพั ทช์ ุดท่ี ๗ ๑๔ รู้จกั คำ นำเรื่อง ถู วง่ิ พน่ หวั เรำะ คูเ้ ข่ำ อำบน้ำ สับปะรด ตน้ ควำมสะอำด ควำมสุข ชะโงก อ่ิม แลว้ แช่

อ่ำนสะกดคำ ๑๕ มำซิ อ่ำนวำ่ มอ – อำ – มอ – ซอ – อิ – ซิ - มำซิ ปุปะ อำ่ นวำ่ ปอ – อุ – ปุ – ปอ – อะ – ปะ - ปุปะ นะจ๊ะ อำ่ นวำ่ นอ – อะ – นะ – จอ – อะ – จะ – ไมต้ รี – จ๊ะ - นะจะ๊ ฝึ กอ่ำน เขียนคำ ปุปะ นะจะ๊ มะไฟ ใยบวั ตวั เมีย เข่ียดู ผดู้ ี สีดำ อำตี๋ พ่ีเก๋ เจจ๊ ู ทู่ท่ือ ร้ือหำ ฝำชี ดีใจ ใส่ฝ่ำมือ ถือดีดี มีไร่นำ ยำแกไ้ ข

คำศพั ทช์ ุดที่ ๘ ๑๖ รู้จกั คำ นำเร่ือง โกรธ ลูบ แยง่ ตล่ิง ประตู ฟุตบอล ตอนบ่ำย สนำม สักครู่ หยดุ เหมือน เพรำะ

อ่ำนสะกดคำ ๑๗ ทะแนะ อำ่ นวำ่ ทอ – อะ – ทะ – นอ – แอะ – แนะ – ทะแนะ เอะอะ อำ่ นวำ่ ออ – เอะ – เอะ – ออ – อะ – อะ - เอะอะ ในนำ้ อำ่ นวำ่ นอ – ใอ – ใน – นอ – อำ – นำ –ไม้โท – นำ้ - ในนำ้ ฝึ กอ่ำน เขียนคำ เกะกะ ปะแปะ แกะดำ นำไป ใบชำ หำรือ ซือ้ ผ้ำ ม้ำดุ จใุ จ ไลต่ ี สนี ำ้ ถำ้ เขำ เตำ่ ทะเล เฮฮำมำ วำ่ ไมด่ ี มีให้ดู ภเู ขำไฟ ในคนู ำ้ ทำเอะอะ นะจ๊ะพี่ ดแี น่ๆ

คำศพั ทช์ ุดที่ ๙ ๑๘ รู้จกั คำ นำเรื่อง ข่ี ตน้ ไม้ เกำะ ขวำง ป่ ำ ตก ลำก ท้งั หมด แผแ่ ม่เบ้ีย ฝน แกวง่ ถนน น่ำสงสำร

อ่ำนสะกดคำ ๑๙ เจอเสอื อำ่ นวำ่ จอ – เออ – เจอ – สอ – เออื – เสือ - เจอเสอื ข้อมอื อำ่ นว่ำ ขอ – ออ – ขอ – ไม้โท – ข้อ มอ – ออื – มอื – ข้อมอื เกำะขำ อำ่ นวำ่ กอ – เอำะ – เกำะ – ขอ – อำ – ขำ - เกำะขำ ฝึ กอ่ำน เขยี นคำ เรือไฟ ไปโป๊ ะ โละเสีย เตยี ้ ต่ำ ย่ำแย่ แมเ่ บยี ้ เสียเถอะ เจอะเงำะ เคำะโต๊ะ โก๊ะดี ชีม้ อื มอื ้ นี ้ ปีเก่ำ เจ้ำพอ่ กอ่ ไฟ ไปดปู ู งตู วั ดำ ทำท่ำดุ ยใุ ห้ไป ไลเ่ ข้ำป่ำ หำไม้ไผ่ ไปทำรัว้ ววั ตวั ผู้

คำศพั ทช์ ุดที่ ๑๐ ๒๐ รู้จกั คำ นำเร่ือง ขำ้ ว แขน ปำก ป้อน ภูเขำ คอก แขง็ แรง ดูดน้ำ ร่ำงกำย นอนตะแคง เคม็ ดูดดิน

๒๑ อ่ำนสะกดคำ ชำ้ อ่ำนวำ่ ชอ – อำ – ชำ – ไมโ้ ท - ชำ้ ชำ้ ง อำ่ นวำ่ ชอ – อำ – งอ – ชำง – ไมโ้ ท - ชำ้ ง มอง อำ่ นวำ่ มอ – ออ – งอ - มอง เล้ียง อ่ำนวำ่ ลอ – เอย – งอ – เลียง – ไมโ้ ท - เล้ียง ฝึ กอ่ำน เขยี นคำ ตวั โต ดีใจ กำงมุง้ สองขำ้ ง เสียงร้อง แยง่ บำ้ นเรือน เพื่อนเล่น ฝันหวำน เช่นกนั ดินโป่ ง ชื่นบำน กระพรวน ทะแนะ กรุ๋งกริ๋ง งำน แขน ชำ้ ง ฝงู เขำ ให้ กิน ภูผำ ทนั ที

คำศัพท์ท้ำยบท ๒๒ คูเ้ ข่ำ สบั ปะรด อำบน้ำ หวั เรำะ ชะโงก ฟตุ บอล โกรธ ประตู ตล่ิง ชอบใจ โรงเรียน หนำ้ โบกมือ ต่ำง หนงั สือ ลำก ตน้ ไม้ แก่วง แขง็ แรง ร่ำงกำย ถนน ป้อน คอก ดูดน้ำ ขำ้ ว ภูเขำ หลบั ออ้ ย เล่นน้ำ กระเป๋ ำ

๒๓ สรุปควำมรู้ คำศพั ท์ตำ่ งๆท่อี ยใู่ นแตล่ ะชดุ นีเ้ป็น คำศพั ท์ทีใ่ ช้กนั ในชวี ิตประจำวนั ทกุ คนต้องเรียนรู้ คำศพั ท์ตำ่ งๆเพื่อที่จะนำคำตำ่ งๆเหลำ่ นีไ้ ปใช้ให้ ถกู ต้อง และคำแตล่ ะคนกจ็ ะอำ่ นไม่เหมือนกนั แต่ ในหนงั สือเลม่ นีม้ ีกำรอำ่ นสะกดคำ ทำให้คนที่มี ปัญหำอำ่ นไมอ่ อกเขียนไมไ่ ด้ สำมำรถกลบั มำอำ่ น ออกและเขียนได้ถกู ต้อง

แบบทดสอบ ๒๔ ๑.คำในขอ้ ใดเขียนถกู ตอ้ ง ก.สปั ปะรด ข.ฟดุ บอล ค.ตร่ิง ง.ชะโงก ๒.ฉนั ตื่นเชำ้ มำกิน……..กบั แกงจืด ก. ฟุตบอล ข.ขำ้ ว ค.ป้อน ง.ไม้ ๓.พอ่ พำผมไปเตะ…… คำในขอ้ ใดเติมช่องวำ่ งไดถ้ กู ตอ้ ง ก. ฟตุ บอล ข.ตน้ ไม้ ค.ชำ้ ง ง.รถไฟ

๒๕ แบบทดสอบ ๔.ฉนั รู้สกึ ……..เมือ่ เพอ่ื นเอำดนิ สอของฉนั ไป คำในข้อใดนำมำเตมิ ช่องว่ำงได้ถกู ต้อง ก. รัก ข.น่ำรัก ค.โกรธ ง.มคี วำมสขุ ๕.ช้ำงชอบกิน…….. คำในข้อใดนำมำเตมิ ช่องว่ำงได้ถกู ต้อง ก. หญ้ำ ข.นำ้ ค.ดิน ง.อ้อย

๒๖ เฉลยแบบทดสอบ ๑. ง ๒. ข ๓. ก ๔. ค ๕. ง

บรรณำนุกรม สำนกั วชิ ำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ. ภำษำพำที ชุด เพ่ือชีวติ . พิมพค์ ร้ังท่ี ๖. กรุงเทพมหำนคร. สกสค.ลำดพร้ำว. ๒๕๕๗.

ผู้จดั ทำ นำงสำงสุดำรัตน์ ลอบุญ รหัส ๖๑๙๔๑๙๐๐๕๒๕


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook