Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ออมเงิน…อย่างไรดีถ้ายังเป็น “หนี้” อยู่

ออมเงิน…อย่างไรดีถ้ายังเป็น “หนี้” อยู่

Published by Pornsakda Phoonnak, 2020-08-08 22:56:11

Description: ออมเงิน…อย่างไรดีถ้ายังเป็น “หนี้” อยู่

Search

Read the Text Version

พ่อั อมเงนิ …อย่างไรดถี า้ ยงั เป็น “หน”ี้ อย่อู อมเงิน…อย่างไรดีถา้ ยงั เป็น “หน”ี้ อยู่ ออมเงนิ …อย่างไรดี ถ้ายงั เป็ น “หนี”้ อยู่

คานา หลายคนคงไมเ่ ช่อื ว่าถงึ เป็นหนกี้ อ็ อมเงินได้ เพราะเม่อื เราเป็นหนี้ เราคงม่งุ ความสาคญั กบั การเคลียรห์ นเี้ คลยี รส์ นิ มากกว่า แตจ่ รงิ ๆ แลว้ ทกุ คนสามารถท่จี ะเกบ็ ออม มีเงนิ ออมเงนิ เก็บ ไดแ้ มจ้ ะเป็นหนกี้ ็ตาม บอกเลยว่าถงึ เป็นหนกี้ ็ออมเงินได้ ถา้ วันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ถูกใหอ้ อกจากงานกะทนั หัน เม่ือไม่มีงานก็ขาด รายได้ และไม่มีเงินออม แลว้ ในช่วงระหว่างท่ีรอหางานใหม่ เราจะนาเงินส่วนไหนมาใชจ้ ่าย ส่วนตัวและจ่ายหนีร้ ายเดือน สุดท้ายหนีไม่พ้นการกู้ยืมเงินมาใช้จ่าย ซ่ึงเป็นการสรา้ งหนี้ เพิ่มขึน้ อีกดว้ ย เพราะสาเหตนุ ีท้ าใหเ้ ราควรออมเงินในขณะท่ียงั มีหนีเ้ พ่ือจะไดไ้ ม่เป็นหนีซ้ อ้ น หนี้

สารบญั ขอ้ 1 จดบนั ทกึ รายจ่ายประจาวนั ........................................................................................1 1. การตดั รายจา่ ยท่ไี ม่จาเป็นออก ...................................................................................2 2. การลดรายจ่ายท่จี าเป็นลง..........................................................................................2 3. การเพม่ิ รายรบั ...........................................................................................................2 4. การทาความเขา้ ใจกนั ภายในครอบครวั เพ่อื ใหท้ กุ คนรว่ มมอื กนั ประหยดั ........................2 ขอ้ 2 หารายไดเ้ สรมิ นอกเหนือจากรายไดห้ ลกั ท่มี ีอยู่............................................................3 5 ขอ้ ควรคดิ ก่อนเร่มิ หารายไดเ้ สรมิ ..................................................................................3 ตวั อยา่ งวิธีหารายไดเ้ สรมิ ยอดฮิต ....................................................................................5 ขอ้ 3 จา่ ยชาระหนใี้ หต้ รงเวลาอย่าผิดนดั ...........................................................................10 1. ระวงั ดอกเบยี้ ...........................................................................................................10 2. ถกู โทรทวงหนี้..........................................................................................................10 3. จดหมายเตือน .........................................................................................................11 4. ฟ้องและดาเนินคดี ...................................................................................................11 หากรูต้ วั ว่าผ่อนไมไ่ หว ควรทาอย่างไร?..........................................................................11 ขอ้ 4 ใชส้ ตู ร 20 – 40 – 40 ...............................................................................................12 ขอ้ 5 ย่งิ เป็นหนี้ ย่งิ ตอ้ งออม .............................................................................................13 บทสรุป ........................................................................................................................... 14 อา้ งอิง.............................................................................................................................15

ออมเงิน…อยา่ งไรดถี า้ ยงั เป็น “หนี”้ อยู่ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาหนี้สินเป็ นส่ิงที่ยังอยู่ในทุกยุคทุกสมัย และเป็ น ปัญหาทมี่ ีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึน้ เรื่อยๆ และยังเป็ นสาเหตุทท่ี าให้คนส่วน ใหญ่ไม่มีเงินออมหรือมีไม่เพียงพอต่อการดารงชีวิตในวัยเกษียณ แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าการเป็ นหนีจ้ ะทาให้เราไม่สามารถเก็บออมได้ วันนีม้ วี ธิ กี าร 5 ข้นั ตอนท่ี จะมาช่วยให้การเก็บเงินง่ายขึ้นและช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ได้อีกด้วย มาลองดูกันนะ ครับ

1 ข้อ1 จดบนั ทกึ รายจา่ ยประจาวนั โดยควรทาตอ่ เน่อื งอยา่ งนอ้ ย 2-3 เดอื น เพ่อื ดวู า่ รายจา่ ยท่เี กิดขนึ้ ในแตล่ ะวนั เป็น รายจา่ ยในเรือ่ งอะไร มคี วามจาเป็นหรือสามารถตดั ลดใหน้ อ้ ยลงไดห้ รือไม่ เช่น รายจา่ ยในการ ทานอาหารบฟุ เฟ่ต์ การสงั สรรคท์ กุ วนั ศกุ ร์ คา่ กาแฟ ซ่งึ คา่ ใชจ้ า่ ยเหลา่ นคี้ ิดเป็นสดั สว่ นท่สี งู ถงึ 30-40% ของคา่ ใชจ้ า่ ยรวมสาหรบั คนท่วั ไป การลดรายจา่ ยท่ไี มจ่ าเป็นเป็นวิธีการสาคญั ท่สี ดุ ของการออมและการลดภาระหนี้

2 1. การตัดรายจ่ายทไ่ี มจ่ าเป็ นออก เพ่ือลดภาระการจ่ายเงินออกจากครอบครวั เชน่ รายจ่ายเก่ียวกบั การพนนั ส่งิ เสพตดิ ของมนึ เมา รายจ่ายฟ่มุ เฟือย เป็นตน้ เป็นการสรา้ ง นสิ ยั มิใหใ้ ชจ้ า่ ยฟ่มุ เฟือย 2. การลดรายจา่ ยทจี่ าเป็ นลง เพ่อื สรา้ งนิสยั การประหยดั อดออม การใช้ ทรพั ยากรท่ีมีอยจู่ ากดั อย่างคมุ้ ค่า เช่น การปลกู ผกั ผลไมไ้ วร้ บั ประทานเอง เพ่อื ช่วยลด ค่าอาหาร และคา่ เดนิ ทางไปตลาด อกี ทงั้ ทาใหส้ ขุ ภาพดีอีกดว้ ย ลดการใชน้ า้ มนั เชอื้ เพลิงแลว้ หนั มาออกกาลงั กายโดยการป่ันจกั รยาน หรอื การเดนิ การวง่ิ แทนการขบั รถจกั รยานยนต์ หรอื รถยนต์ เป็นตน้ 3. การเพม่ิ รายรับ หารายไดเ้ สรมิ นอกเวลาทางานปกติ เช่น การใชเ้ วลาวา่ งรบั จา้ ง ตดั เยบ็ เสอื้ ผา้ การขายอาหารหลงั เลิกงาน การปลกู ผกั หรอื เลีย้ งสตั วไ์ วข้ าย เป็นตน้ 4. การทาความเขา้ ใจกนั ภายในครอบครัวเพอื่ ให้ทุกคนร่วมมือกนั ประหยัด รูจ้ กั อดออม การใชท้ รพั ยากรตา่ งๆ ลด ละ เลิก รายจ่ายหรอื ส่งิ ท่ไี ม่จาเป็น และชว่ ยกนั สรา้ ง รายรบั ใหเ้ พยี งพอ เหมาะสมกบั เศรษฐกิจปัจจบุ นั

3 ข้อ 2 หารายได้เสริมนอกเหนือจากรายไดห้ ลักทม่ี อี ยู่ เชน่ ขายของในวนั หยดุ รบั งาน Part-time สอนพิเศษ แปลเอกสาร ซง่ึ มีงานเสรมิ จานวนมากท่ี ไม่จาเป็นตอ้ งใชเ้ งินลงทนุ แตใ่ ชท้ กั ษะหรอื แรงงาน แตใ่ นกรณีท่ไี มส่ ามารถหารายไดเ้ สรมิ ไดเ้ ลย อาจตอ้ งลองพิจารณาหางานใหม่ท่ใี หผ้ ลตอบแทนหรอื รายไดใ้ นระดบั ท่สี งู ขนึ้ 5 ข้อควรคิดก่อนเริ่มหารายได้เสรมิ 1. มเี วลาพอสาหรับงานเสรมิ แค่ไหน งานประจาโดยท่วั ไป คอื 8 ช่วั โมง ซ่งึ กินเวลาไปถึง 1 ใน 3 ของวนั แลว้ และสาหรบั คนท่ี ตอ้ งเดนิ ทางดว้ ยอาจเสียเวลาเพม่ิ ถึง 1-2 ช่วั โมงต่อวนั ดงั นนั้ ในแตล่ ะวนั ก็จะเหลือเวลา สว่ นตวั ไม่เกิน 14 ช่วั โมงซ่งึ ตอ้ งแบ่งเป็นเวลาพกั ผ่อนดว้ ย เม่อื คิดจะทางานหารายไดเ้ สรมิ จงึ ควรนาปัจจยั เวลามาคิดเป็น “ตน้ ทนุ ” ท่เี ราลงทนุ ดว้ ย อาชพี หรืองานท่ีจะเลือกทาจงึ ควรเป็นงานท่ไี มก่ ินเวลามาก ไมใ่ ชเ้ วลาเดนิ ทางนาน ไม่เบยี ดเวลา พกั ผ่อนจนเกินไป 2. ต้องใชเ้ งนิ ต้นทุนสาหรับงานเสรมิ เทา่ ไร งานทกุ งานมีตน้ ทนุ ท่เี ป็นตวั ‘เงิน’ ตอ้ งเสีย แมเ้ ราอาจเลอื กงานท่ไี ม่ตอ้ งซอื้ วตั ถดุ บิ วสั ดุ หรอื ซอื้ ของมา สต็อกไว้ แตก่ อ็ าจมีค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าดแู ลตวั เองเพม่ิ เตมิ ทงั้ กายและ ใจดว้ ย รวมทงั้ โอกาสท่ีจะซอื้ ของมากขึน้ ในระหวา่ งการเดินทางและระหวา่ งทางาน สง่ิ ท่นี ่าจะ เร่มิ ทาไดก้ อ่ นท่ีจะหารายไดเ้ สรมิ ท่ตี อ้ งใชเ้ งนิ ทนุ จึงน่าจะเป็นการลดภาระรายจา่ ยของเราให้ ไดก้ ่อน

4 3. ตน้ ทนุ แรงกายคุ้มคา่ ไหม ขอ้ นเี้ ป็นขอ้ ท่ีหลายๆ คนละเลย เพราะคดิ ว่าเตรยี มใจมาแลว้ วา่ อย่างไรการทางาน เพิ่มขนึ้ ก็ตอ้ งเหน่อื ย ซ่งึ จรงิ ๆ แลว้ เราควรพจิ ารณาวา่ ท่ลี งแรงไปนนั้ คมุ้ คา่ หรือไม่ เพราะ แรงกายของเราไมใ่ ช่ ‘ตน้ ทนุ เปลา่ ’ ท่ไี มต่ อ้ งดแู ลรกั ษาอะไร หากมงุ่ ม่นั ทางานเพิ่มขนึ้ โดยไมใ่ ส่ ใจการพกั ผอ่ นหรอื ดแู ลสขุ ภาพ รายจ่ายของเราอาจเพม่ิ มากขนึ้ อย่างไม่คาดคดิ จากค่า รกั ษาพยาบาล จนสดุ ทา้ ยรายไดเ้ สรมิ ท่เี พียรหามาอาจไมค่ มุ้ คา่ 4. มคี วามเสี่ยงอะไรบา้ ง ประเภทงานเสรมิ จาพวกทาขนม ทาอาหารเชา้ ประดษิ ฐง์ านฝีมือ หรอื คา้ ขาย จาเป็นตอ้ งมีเงนิ ทนุ ในการลงทนุ นนั้ หมายความวา่ มสี ิทธิ์ขาดทนุ เป็นตวั เงนิ ดว้ ย เพราะวตั ถดุ ิบ สามารถเสยี ได้ หรอื วสั ดอุ าจชารุดเสียหายได้ หรอื สินคา้ รอขายก็อาจขายไมอ่ อกเม่อื จะทางาน ประเภทเหลา่ นีจ้ งึ ควรทบทวนอกี ครงั้ ว่าจะทางานประเภทอะไรดที ่เี ราน่าจะขายได้ ไมต่ อ้ งเสีย ของท่ลี งทนุ ไป 5. ม่ันใจหรอื ไมว่ า่ จะไมก่ ระทบงานประจา

5 เรอื่ งนคี้ อื เรอ่ื งท่สี าคญั ท่สี ดุ ตอ้ งตระหนกั ไวว้ า่ รายไดห้ ลกั ของเราคืองานประจา หากเรา ทางานเสรมิ ท่กี ระทบเวลาทางาน หรอื ทาแลว้ เหน่ือยเกินไปจนสง่ ผลต่อประสิทธิภาพการ ทางาน อาจเกิดขอ้ ผิดพลาดและความเสียหาย รวมทง้ั สง่ ผลต่อการประเมนิ ผลซ่งึ อาจทาใหเ้ รา ถกู ปลดงานได้ จากท่ตี งั้ ใจวา่ จะหารายไดเ้ พ่ิมขนึ้ ก็จะกลายเป็นขาดรายไดไ้ ป และนอกจาก 5 ขอ้ ท่คี วรคดิ ก่อนเร่มิ หารายไดเ้ สรมิ ท่นี ่าจะชว่ ยทบทวนความพรอ้ มของเราแลว้ อีกสง่ิ ท่นี ่าคดิ ดว้ ย คือ “ตน้ ทนุ ความสามารถ” หรอื ถามตวั เองว่าสามารถทาอะไรไดบ้ า้ ง เพ่อื ลด ตน้ ทนุ ดา้ นเวลา เงินทนุ แรง และความเสีย่ งเพราะทาอะไรท่เี รารูจ้ รงิ และสรา้ งรายไดไ้ ด้ ตัวอยา่ งวิธีหารายไดเ้ สรมิ ยอดฮติ สร้างรายไดเ้ สริมจากงานอดิเรก วิธีการสรา้ งรายไดเ้ สรมิ ยอดนยิ มตลอดกาล คือ การนาเอาความสามารถหรืองานอดเิ รกท่ที า อย่แู ลว้ ออกมาสรา้ งรายได้ เพราะเรามคี วามรู้ ความสามารถ และดว้ ยเป็นงานท่รี กั เม่ือหา รายไดจ้ ากสิ่งท่รี กั ก็จะไม่รูส้ กึ เหน่อื ยเทา่ ไร งานอดิเรกยอดฮิตท่สี รา้ งรายไดไ้ ดง้ ่ายๆ เช่น ขายภาพบนอนิ เทอรเ์ น็ต ใครท่มี ีความสามารถในการตกแต่งภาพ ถา่ ยภาพสวยๆ ก็นามาลง ขายตามเว็บไซต์ Photo Stock ต่างๆ ได้ ซ่งึ คา่ ตอบแทบกต็ งั้ แต่ 0.25﹩- 3﹩หรอื ตงั้ แต่ราว 10 บาท ไปจนถึงมากกวา่ 100 บาท โดยขนึ้ อย่กู บั เกณฑข์ องแตล่ ะเว็บไซตว์ ่ามวี ิธีคิด ค่าตอบแทนอยา่ งไร ทงั้ นี้ รูปรูปหนึ่งเราสามารถลงขายไดห้ ลายเวบ็ เพ่ิมช่องทางรายไดม้ ากขนึ้ รับจา้ งถ่ายรูป สาหรบั คนท่มี ีงานอดเิ รกเป็นการถ่ายรูปและมกี ลอ้ งเป็นของตวั เองอย่แู ลว้ การ รบั จา้ งถ่ายรูปเป็นวธิ ีท่ดี ที ่ีสดุ ใหเ้ ราฝึกฝีมือ เพม่ิ ประสบการณ์ และสรา้ งรายไดไ้ ดจ้ รงิ เราอาจรบั งานถา่ ยรูปรบั ปรญิ ญา งานมงคลและอวมงคลต่างๆ งานพิธีการ หรืองานอีเวนต์ เป็นตน้ ซ่งึ มี งานเหลา่ นตี้ ลอดปี ทางานฝี มอื บางคนชอบทางานศลิ ปะเลก็ ๆ นอ้ ยๆ ประดษิ ประดอย กอ็ าจเปลี่ยนสงิ่ ท่ชี อบเป็น รายได้ เชน่ ถกั นิตตงิ้ ปักผา้ ทาดอกไมก้ ระดาษ พบั กระดาษ ทากาไรขอ้ มือ ฯลฯ

6 ร้องเพลง/เล่นดนตรี สาหรบั คนท่รี กั ในเสยี งดนตรี หากมคี วามสามารถดว้ ยแลว้ ก็อาจรบั งาน รอ้ งเพลง/เลน่ ดนตรีกลางคนื หรือตามวาระพเิ ศษตามท่เี วลาอานวยได้ เป็นพ่อคา้ -แม่คา้ ออฟไลน/์ ออนไลน์ หลายคนช่นื ชอบการคา้ ขาย เพราะเป็นงานท่ไี ดพ้ ดู คยุ กบั ผคู้ นหลากหลาย และอาจมีความช่นื ชอบกบั ตวั สนิ คา้ ท่จี ะขายอย่แู ลว้ จึงอาจเลอื กวธิ ีการนมี้ าสรา้ งรายไดเ้ สรมิ กไ็ ด้ ซง่ึ นอกจาก การคา้ ขายตามตลาดนดั หรอื ขายแบบออฟไลนแ์ ลว้ ทกุ วนั นตี้ ลาดออนไลนก์ เ็ ตบิ โตสงู มาก ลกู คา้ เยอะ ไมต่ อ้ งเสยี ค่าท่ี หรือบางทีอาจไม่ตอ้ งซือ้ ของมารอขายก็ได้ ยงั มีธรุ กิจแบบตวั แทน จาหน่ายท่ีรอคนมาส่งั ก่อนจงึ คอ่ ยส่งั มาขายตอ่ กส็ ามารถทาได้ ธุรกิจคา้ ขายท่เี ป็นท่ีนิยม เช่น • ผลติ ภณั ฑค์ วามงาม เครอ่ื งสาอาง ครีมบารุง • ผลิตภณั ฑเ์ พ่อื สขุ ภาพ วิตามิน • เครือ่ งแต่งกาย กระเป๋ า รองเทา้ เครือ่ งประดบั • ตน้ ไมใ้ นอาคาร หรือตน้ ไมป้ ระดบั • ขนมขบเคีย้ ว เบเกอรี่ หรืออาหารพรอ้ มรบั ประทาน ฯลฯ

7 • หารายไดบ้ นโลกดจิ ทิ ลั พนื้ ท่อี อนไลนเ์ ป็นพนื้ ท่ขี องโอกาส เพราะมหี ลากหลายสง่ิ ท่เี ราสามารถสรา้ งรายไดไ้ ด้ และมี ลกู คา้ หรือผบู้ รโิ ภคอยมู่ หาศาล นอกจากนี้ ตน้ ทนุ ในการลงทนุ กต็ ่าอกี ดว้ ย วิธีสรา้ งรายไดจ้ าก โลกดิจทิ ลั ก็มีหลากหลายวิธี เชน่ รับจ้างเขยี นบทความ เป็นงานท่มี ีความตอ้ งการมากในปัจจบุ นั เพราะการสื่อสารยา้ ยมาอยู่ บนแพลตฟอรม์ ดิจิทลั มากขนึ้ จาเป็นตอ้ งมคี นเขยี นคอนเทนตห์ รือบทความต่างๆ เช่น คอน เทนตส์ นบั สนนุ การขาย บทความขา่ ว บทความบนั เทิง ฯลฯ เป็ นยูทูปเบอร์ เป็นหนึ่งในอาชีพท่มี าแรงมากในขณะนี้ จดุ เร่มิ ตน้ ของการเป็นยทู ปู เบอรบ์ างที มาจากความรกั ในการถา่ ยทอดผา่ นคลิปวิดโี อ ซง่ึ รายไดข้ องเหลา่ ยทู ปู เบอรก์ ม็ าจากยอดวิว และคา่ โฆษณา หากไดย้ อดวิว 1 ลา้ นวิวขนึ้ ไปกม็ ีสทิ ธิ์ทาเงินไดถ้ ึง 10,000 บาท ทง้ั นี้ คลิปวดิ ีโอ ยงั ถือเป็นสินทรพั ยท์ ่สี รา้ งเงินแบบ Passive income ดว้ ย รับรวี ิวสินค้า เป็นอีกงานท่ไี ดร้ บั ความนยิ มและมาแรงมากๆ เพราะเป็นงานท่แี ทบจะไม่ไดใ้ ช้ ตน้ ทนุ อะไร เพียงรบั สินคา้ มารีววิ ลงผ่านโซเชียลมเี ดยี ชอ่ งทางต่างๆ โดยอาจมีคนมาจา้ งหาก เรามีผตู้ ดิ ตามมาก หรอื อาจหางานไดต้ ามกลมุ่ เฟซบุ๊กท่ปี ระกาศรบั จา้ งก็ได้ งานดูแลเพจ งานนมี้ ีความตอ้ งการสงู เชน่ เดยี วกนั เพราะรา้ นคา้ หรือบริษัทต่างๆ กใ็ ชโ้ ซเชยี ล มเี ดียเป็นช่องทางประชาสมั พนั ธต์ วั เอง ทาใหต้ อ้ งการคนมาดแู ลเพจคอยอปั เดตความคืบหนา้ ตอบคาถามลกู คา้ เป็นตน้ งานคยี ข์ ้อมูล ในยคุ ท่ีขอ้ มลู มีมลู ค่าสงู มาก การทาการตลาด การทาธุรกิจตอ้ งการขอ้ มลู เพ่อื การวเิ คราะหอ์ ย่างลน้ หลาม หลายคนคงนา่ จะเคยเห็นประกาศรบั คนคียข์ อ้ มลู มาบา้ ง เป็นงาน ท่มี ีเพียงคอมพวิ เตอรแ์ ละอินเทอรเ์ นต็ กส็ ามารถรบั งานไดแ้ ลว้ รบั งานฟรแี ลนซ/์ พารท์ ไทม์ สาหรบั คนท่มี เี วลาวา่ งท่ีแน่นอน เช่น เสาร-์ อาทติ ย์ หรอื เลกิ งานตรงเวลา ก็อาจจะหางานฟรี แลนซห์ รอื งานพารท์ ไทมท์ าได้ ซ่งึ ปัจจบุ นั เป็นท่งี านท่มี ีความตอ้ งการในตลาดสงู เพราะการรบั

8 พนกั งานช่วั คราวช่วยลดค่าสวสั ดกิ ารของผวู้ ่าจา้ งลงได้ งานฟรีแลนซแ์ ละงานพารท์ ไทมท์ ่ีนิยม มาก เช่น เป็นพนกั งานพารท์ ไทม์ ตามคาเฟ่ รา้ นกาแฟ รา้ นอาคาร รา้ นของหวาน เป็นตน้ งานประเภทนี้ ยงั มีโอกาสไดท้ ปิ เพ่มิ อีกดว้ ย เฝา้ รา้ นคา้ /รา้ นอินเทอรเ์ นต็ คา่ ตอบแทนไมส่ งู เพราะเพยี งแค่เฝา้ รา้ น เกบ็ เงนิ เหมาะกบั คนท่ี ไมไ่ ดห้ ารายไดเ้ พิ่มอย่างจรงิ จงั เป็นแคชเชียร์ ตามหา้ งสรรพสินคา้ ซง่ึ คิดอตั ราค่าจา้ งเป็นช่วั โมง ตงั้ แต่ 30 บาทขนึ้ ไป รบั จา้ งแต่งหนา้ ตามงานสาคญั ตา่ งๆ งานประจาบธู สนิ คา้ /อีเวน้ ท์ ซ่งึ มีอย่ตู ลอดปี สว่ นมากเป็นงานท่ไี ดจ้ ากการบอกตอ่ หรอื อย่ใู น กลมุ่ งานรบั จา้ งอย่แู ลว้ หารายไดเ้ สรมิ จากความรูเ้ ฉพาะทาง

9 หากมคี วามรูเ้ ฉพาะทาง เกง่ วิชาใดวชิ าหน่ึง มที กั ษะดา้ นภาษาก็สามารถนาความรูต้ รงนนั้ มา หารายไดเ้ สรมิ ไดเ้ ป็นกอบเป็นกรรม ยกตวั อยา่ งงาน เช่น เป็ นตวิ เตอร์ งานนนี้ ยิ มมากในหม่นู กั ศกึ ษาทงั้ ระดบั ป.ตรี และ ป.โท เพราะถือเป็นการ ทบทวนความรู้ หรือสาหรบั คนท่ที างานประจาอย่างอ่นื แต่มคี วามเช่ยี วชาญในวิชากร็ บั ติวได้ โดยอตั ราค่าจา้ งในการรบั สอนพิเศษเร่มิ ตน้ ตงั้ แต่ 100 - 500 บาทตอ่ ช่วั โมง หรอื มากกวา่ นนั้ ขนึ้ อย่กู บั วชิ า ความตอ้ งการ และความยากของเนือ้ หา รับงานแปล สาหรบั คนท่ีเรยี นจบดา้ นภาษา ทางานท่เี ก่ียวขอ้ งกบั การใชภ้ าษา กอ็ าจนา ความรูต้ รงนนั้ มาสรา้ งรายได้ ดว้ ยการแปลงาน ซ่ึงในปัจจบุ นั กม็ ีงานหลากหลายประเภทให้ เลือก เชน่ ฉลากผลิตภณั ฑ์ บทความ ขา่ ว การต์ นู หนงั ภาพยนต์ หนงั สือ เป็นตน้ ซ่งึ สามารถหา ไดต้ ามกลมุ่ เฟซบ๊กุ เป็นตน้ รับงานลา่ มอเี วน้ ท์ ประเทศไทยถือเป็นศนู ยก์ ลาง (Hub) ในการทาธุรกิจระหวา่ งประเทศตา่ งๆ มากมาย จึงมกั มงี านเปิดตวั งานสมั มนา งานแสดงสนิ คา้ ท่ตี อ้ งการลา่ มเป็นตวั กลางสื่อสาร ภายในงาน ซ่งึ คา่ ตวั ก็ตงั้ แต่ 1,500 บาท ขนึ้ ไป แลว้ แต่ผจู้ า้ งและความสามารถของเรา

10 ข้อ 3 จา่ ยชาระหนีใ้ หต้ รงเวลาอยา่ ผดิ นัด ปกติท่วั ไปแลว้ ดอกเบยี้ เงินกยู้ มื ปัจจบุ นั อย่ทู ่ปี ระมาณ 4-7% (โดยเฉลีย่ ) ถา้ ไม่จ่ายชาระใน ระยะเวลาท่กี าหนดเจา้ หนอี้ าจจะเรยี กเก็บดอกเบยี้ ท่อี ตั ราผิดนดั ซง่ึ สงู ถึง 13-15% และมกั จะ เป็นผลทาใหจ้ านวนหนีท้ ่ีมอี ย่มู ีแนวโนม้ ท่ีจะสะสมมากขนึ้ เรอื่ ยๆ แตใ่ นกรณีท่ถี กู เจา้ หนีเ้ รยี ก เก็บดอกเบยี้ ในอตั ราท่ผี ดิ นดั ไปแลว้ การเขา้ ไปเจรจาขอผ่อนผนั โดยเฉพาะกบั เจา้ หนีท้ ่เี ป็น สถาบนั การเงนิ จะมีสว่ นอยา่ งมากท่จี ะชว่ ยลดภาระดอกเบยี้ ใหน้ อ้ ยลง 1. ระวงั ดอกเบยี้ ส่ิงแรกท่คี ณุ จะตอ้ งเจอเม่ือคณุ ไม่ชาระคา่ งวดใหต้ รงเวลาตามเง่อื นไข ก็คือ การเพิ่มหนสี้ ินจาก ดอกเบีย้ ท่สี ถาบนั การเงนิ ปรบั คณุ ซ่งึ ในกรณีของสินเช่อื สว่ นบคุ คล ดอกเบยี้ ท่ที างสถาบนั การเงินจะเรม่ิ คิดกบั คณุ นนั้ จะเร่มิ ตน้ ตงั้ แตต่ อนท่คี ณุ ไปกดเงินสดออกจากบญั ชีของคณุ แลว้ เม่อื คณุ ชาระชา้ กจ็ ะทาใหด้ อกเบยี้ ทบตน้ ทบดอกเพิ่มไปอีกทนั ที 2. ถกู โทรทวงหนี้ การถกู โทรทวงถามหนีน้ นั้ จะเกิดขนึ้ เม่อื คณุ ผดิ นดั ชาระหนมี้ าประมาณ 1-2 เดอื น โดยจะมี Call Center เป็นผโู้ ทรมาทวงถามเพ่อื สอบถามการชาระเงนิ เน่อื งจากบางกรณีอาจจะมกี าร เกิดขอ้ ผิดพลาดเกิดขนึ้ ในการชาระหนไี้ ด้ เชน่ ผกู้ ชู้ าระหนแี้ ลว้ แตท่ างสถาบนั การเงนิ ไม่ไดร้ บั

11 เงิน ทาง Call Center จงึ โทรมาเพ่ือติดตามสอบถาม หากการชาระตกหลน่ ก็จะไดร้ บั การ ตรวจสอบ 3. จดหมายเตือน ในกรณีท่คี ณุ ไดร้ บั จดหมายเตือน หลงั จากท่ีทาง Call Center โทรมาทวงถามหนแี้ ลว้ ถือเป็น ช่วงท่คี ณุ จะตอ้ งตระหนกั ถงึ การชาระหนใี้ หด้ ๆี น่นั เพราะในจดหมายจะแจง้ รายละเอยี ด เก่ียวกบั หนสี้ นิ ท่ตี อ้ งชาระ และขอ้ กฎหมายต่างๆ ในกรณีท่คี ณุ ไม่ชาระหนี้ ซ่งึ จะถือเป็นคดี ความขนึ้ มาได้ หากคณุ ไมช่ าระหนี้ 4. ฟ้องและดาเนินคดี หลงั จากท่ที างสถาบนั การเงินไดโ้ ทรทวงถาม สง่ จดหมายเตอื น แต่คณุ กลบั ไมม่ ที า่ ทีท่ีจะชาระ หนี้ ขนั้ ตอ่ ไปทางสถาบนั การเงนิ กจ็ ะเรม่ิ ย่ืนเรื่องดาเนนิ คดี และสง่ จดหมายมาแจง้ ผกู้ ใู้ หท้ ราบ วา่ จะถกู ดาเนนิ คดี พรอ้ มคา่ ใชจ้ า่ ยในการดาเนนิ การทง้ั หลายจะถกู รวมเขา้ ไปกบั หนสี้ ินของผกู้ ู้ ดว้ ย หากรู้ตัววา่ ผอ่ นไมไ่ หว ควรทาอยา่ งไร? สง่ิ ท่ไี มค่ วรทาอยา่ งย่งิ คือการหนีหนี้ คณุ ควรเขา้ ไปหารือกบั สถาบนั การเงนิ เพ่อื ปรึกษาและหา ทางแกไ้ ขปัญหารว่ มกนั เชน่ ขอลดจานวนเงินท่ตี อ้ งจ่ายในแต่ละงวดจนกว่าจะสามารถกลบั ไป ชาระเงินในแบบเดมิ ท่เี คยตกลงกนั ไว้ หรืออาจเลอื กตวั ช่วยใหมจ่ ากสถาบนั การเงินรายอ่นื ซ่งึ ประเภทบรกิ ารจะเรยี กวา่ “การรีไฟแนนซ”์ โดยการรไี ฟแนนซ์ ความหมายง่ายๆ คอื การ “เปลี่ยนเจา้ หน”ี้ หรอื ไถ่ถอนหนจี้ ากผใู้ หส้ นิ เช่อื เดิมเพ่อื มาขอกจู้ ากผใู้ หส้ นิ เช่อื อกี แหง่ หนึง่ แทน โดยประโยชนข์ องการรไี ฟแนนซ์ นอกจากจะ ช่วยประนีประนอมหนสี้ นิ ของคณุ แลว้ ยงั ชว่ ยเรื่องดอกเบีย้ ท่ลี ดลงดว้ ย เพราะสถาบนั การเงนิ สว่ นใหญ่ มกั จะคานวณดอกเบยี้ นอ้ ยจากการรีไฟแนนซใ์ นชว่ งปีแรกๆ เสมอ

12 ข้อ 4 ใช้สตู ร 20 – 40 – 40 สตู รนคี้ อื การแบ่งเงนิ 20% ของรายไดใ้ นแต่ละเดือนไปเกบ็ ออมไวก้ ่อน จากนนั้ นาอีก 40% ไป จา่ ยชาระหนี้ และค่อยนาสว่ นท่เี หลืออีก 40% ไปใชจ้ ่าย แต่หากตวั เลข 40% ไมเ่ พียงพอตอ่ การ จ่ายชาระหนใี้ นแตล่ ะเดือน ควรเร่มิ ตน้ ดว้ ยการปรบั ลดค่าใชจ้ ่ายใหน้ อ้ ยลงอกี เพ่อื นาเงินไป ชาระหนหี้ ากยงั ไม่เพียงพอคอ่ ยปรบั ลดตวั เลขการออมเป็นลาดบั สดุ ทา้ ย สาเหตทุ ่ตี อ้ งให้ ความสาคญั กบั การชาระหนี้ เน่ืองดอกเบยี้ เงินกจู้ ะสงู กว่าดอกเบยี้ เงนิ ฝากหรือผลตอบแทนจาก การลงทนุ แต่ถงึ กระนนั้ การมีเงินออมก็มสี ว่ นสาคญั โดยเฉพาะในกรณีฉกุ เฉิน การออมเงิน 20% ของรายไดเ้ ป็นประจาทกุ เดอื น จะใชเ้ วลาประมาณ 30 เดอื น หรอื 2.5 ปี เพ่อื ท่จี ะทาให้ เรามีเงินออมประมาณ 6 เทา่ ของรายได้ ซง่ึ เป็นระดบั ท่เี พียงพอต่อเหตฉุ กุ เฉินท่อี าจเกิดขึน้ ใน อนาคต

13 ข้อ 5 ยิง่ เป็ นหนี้ ย่ิงตอ้ งออม ออมในขอ้ นีห้ มายถงึ การ “ประหยดั อดออม” โดยเฉพาะสาหรบั คนท่ยี งั มภี าระหนี้ ย่งิ จาเป็นตอ้ งมีวนิ ยั ในการออมท่มี ากขนึ้ เน่ืองจากชีวิตเป็นเรือ่ งไมแ่ น่นอน จงึ จาเป็นท่จี ะตอ้ งมี เงนิ ออมเพ่อื รองรบั เหตฉุ กุ เฉินไดอ้ ย่างเหมาะสม แตห่ นสี้ ินเป็นเรอื่ งท่แี น่นอน ดงั นนั้ ย่งิ ชาระหนี้ ไดเ้ รว็ เทา่ ไหร่ กย็ ่งิ สรา้ งโอกาสท่จี ะมคี วามม่งั ค่งั ไดม้ ากขนึ้ เท่านนั้

14 บทสรุป เราสามารถมีเงนิ ออมพรอ้ ม ๆ กบั มีหนไี้ ด้ อยา่ งนอ้ ยกค็ วรมีเงินออมฉกุ เฉินเพ่อื จะไดไ้ ม่ สรา้ งหนซี้ า้ ซอ้ น สว่ นเทคนคิ การแกห้ นกี้ ็เป็นเพยี งแนวทางเบอื้ งตน้ เท่านนั้ ซ่งึ ผอู้ ่านควรนาไป ปรบั ใชใ้ หเ้ หมาะกบั สถานการณห์ นขี้ องตนเอง สาหรบั คนท่มี ีหนบี้ ตั รเครดติ และแนวคดิ หนงึ่ ท่ี ทาใหห้ ลายคนเขา้ ใจผดิ เก่ียวกบั การต่อสกู้ บั ปัญหาหนสี้ ิน คือ มีหนแี้ ลว้ จะออมเงนิ ไมไ่ ด้ เม่อื มี รายไดเ้ ขา้ มาแลว้ ก็ตอ้ งรีบนาไปชาระหนีท้ นั ที มนั จะไดห้ มดหนเี้ รว็ ๆ หมนุ วนเขา้ กระเป๋ าซา้ ย จา่ ยออกกระเป๋ าขวาอย่หู ลายปี สดุ ทา้ ยหนยี้ งั มีอยู่ แตค่ ณุ ภาพชวี ติ แยล่ งกวา่ เดมิ ถา้ การแกห้ นี้ แบบวิธีเก่าไมไ่ ดผ้ ล

15 อา้ งอิง www.maruey.com ท่มี า : นติ ยสาร Money & Wealth ฉบบั เดอื นตลุ าคม 2560 เรอ่ื งโดย : สชุ าติ ธนฐิตพิ นั ธ์ CFP


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook