Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ดอนัลด์-จอห์น-ทรัมป์1

ดอนัลด์-จอห์น-ทรัมป์1

Published by Patcharapon Dangchawna, 2018-08-01 00:03:04

Description: ดอนัลด์-จอห์น-ทรัมป์1

Search

Read the Text Version

ดอนัลด์ จอห์น ทรัมป์ (องั กฤษ: Donald John Trump; เกิด 14 มิถุนายน ค.ศ. 1946) เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 และยงั เป็นนกั ธุรกิจ, พิธีกรรายการโทรทศั น์ และนกั แสดงรับเชิญในภาพยนตร์หลายเร่ือง เขาเป็นประธานและประธานเจา้ หนา้ ที่บริหาร ของบริษทั ทรัมป์ ออร์กาไนเซชนั ผพู้ ฒั นาอสังหาริมทรัพยใ์ นสหรัฐอเมริกา ทรัมป์ ยงั เป็นผกู้ ่อต้งั ทรัมป์ เอนเตอร์เทนเมนตร์ ีสอร์ต ที่มีกิจการกาสิโนและโรงแรมหลายแห่งทว่ั โลก และดว้ ยการใชช้ ีวติ ท่ีหรูหราและการพดู จาท่ีโผงผางทาใหเ้ ขามีชื่อเสียง ยงั เป็นส่วนใหเ้ ขาประสบความสาเร็จในรายการเรียลลิต้ีโชวท์ างช่องเอน็ บีซี ที่ช่ือ The Apprentice (ท่ีเขารับตาแหน่งพิธีกรและผอู้ านวยการสร้าง) ดอนลั ดเ์ กิดและเติบโตในนครนิวยอร์ก เขาเป็นบุตรคนท่ี 4 ใน 5 ของเฟรด ทรัมป์ เศรษฐีผพู้ ฒั นาอสังหาริมทรัพยใ์ นนครนิวยอร์ก ดอนลั ดไ์ ดร้ ับอิทธิพลอยา่ งมากจากพอ่ ของเขาในเป้ าหมายของอาชีพการเป็นนกั พฒั นาอสงั หาริมทรัพย[์ 3] และในคร้ังจบการศึกษาจากโรงเรียนธุรกิจวอร์ตนั แห่งมหาวทิ ยาลยั เพนซิลเวเนีย ในปี ค.ศ. 1963ดอนลั ด์ ทรัมป์ ไดเ้ ขา้ ร่วมบริษทั ของพอ่ ของเขา ทรัมป์ ออร์กาไนเซชนั เร่ิมงานโดยการปรับปรุงโรงแรมคอมมอดอร์เป็นแกรนดไ์ ฮแอตตก์ บั ครอบครัวพริตซ์เกอร์ เขายงั คงดาเนินงานทรัมป์ ทาวเวอร์ในนิวยอร์ก และหลายโครงการท่ีพกั อยอู่ าศยั ตอ่ มาทรัมป์ ยงั ขยบั ขยายธุรกิจสู่อุตสาหกรรมการบิน[4] และ

ธุรกิจกาสิโนแอตแลนติกซิตี รวมถึงการซ้ือทชั มาฮาลคะซีโน จากครอบครัวครอสบี แต่กป็ ระสบกบั ภาวะลม้ ละลาย ข่าวส่วนมากในช่วงตน้ คริสตท์ ศวรรษ 1990 ของเขามกั เก่ียวกบั ดา้ นปัญหาการเงิน ในปลายคริสตท์ ศวรรษ 1990 หลงั จากฟ้ื นดา้ นธุรกิจและช่ือเสียง ในปี ค.ศ. 2001 เขาสร้างทรัมป์ เวิลดท์ าวเวอร์สาเร็จ เป็นอาคารที่อยอู่ าศยั 72 ช้นั อยตู่ รงขา้ มสานกั งานใหญ่ขององคก์ ารสหประชาชาติ[5] เขายงั เริ่มสร้างทรัมป์เพลซ กลุม่ อาคารหลายหลงั ริมแม่น้าฮดั สนั ทรัมป์ ยงั เป็นเจา้ ของพ้นื ที่การคา้ ในทรัมป์ อินเตอร์แนชนลั แอนดท์ าวเวอร์อาคาร 44 ช้นั (โรงแรมและอาคารชุดรวมกนั ) ทรัมป์ ยงั เป็นเจา้ ของพ้นื ท่ีหลายลา้ นตารางฟุต อสังหาริมทรัพยใ์ นแมนแฮตตนั [6]และยงั ถือเป็นบุคคลสาคญั ทางดา้ นอสงั หาริมทรัพยใ์ นสหรัฐอเมริกาและเป็นคนมีชื่อเสียงสาคญั กบั สื่อมวลชน ทรัมป์ยงั เป็นเจา้ ของกิจการการประกวดนางงามจกั รวาล ทรัมป์ ชนะการเลือกต้งั เป็นการทวั่ ไปเมื่อวนั ที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 โดยชนะฮิลลารี คลินตนั คู่แข่งจากพรรคเดโมแครต ดว้ ยวยั 70 ปี ทรัมป์ เป็นบุคคลอายมุ ากท่ีสุดและมีทรัพยส์ ินมากที่สุดท่ีดารงตาแหน่งประธานาธิบดี เป็นบุคคลแรกที่ไม่เคยรับราชการทหารหรือขา้ ราชการมาก่อน และเป็นบุคคลท่ีส่ีที่ไดร้ ับเลือกต้งั โดยไม่ไดค้ ะแนนเสียงของผมู้ ีสิทธิเลือกต้งั ขา้ งมากทวั่ ประเทศ แนวนโยบายของทรัมป์ เนน้ การเจราความสมั พนั ธ์สหรัฐ–จีนและความตกลงการคา้ เสรีใหม่ เช่น นาฟตาและความตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิ ก การบงั คบั ใชก้ ฎหมายการเขา้ เมืองอยา่ งแขง็ ขนั การสร้างกาแพงใหม่ตามชายแดนสหรัฐ–เมก็ ซิโก จุดยนื อ่ืนของเขาไดแ้ ก่การมุ่งอิสระทางพลงั งานขณะท่ีคา้ นขอ้ บงั คบั การเปล่ียนแปลงสภาพภมู ิอากาศอ่ืนเช่น แผนพลงั งานสะอาดและความตกลงปารีส ปฏิรูปกิจการทหารผา่ นศึก แทนท่ีรัฐบญั ญตั ิการบริบาลที่เสียได้ (Affordable Care Act) การเลิกมาตรฐานการศึกษาคอมมอนคอร์ (Common Core) การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การลดความยงุ่ ยากของประมวลรัษฎากร (ประมวลกฎหมายภาษี) ขณะท่ีลดภาษีแก่ทุกคน และกาหนดภาษีนาเขา้ ตอ่ บริษทั ท่ีจา้ งงานนอกประเทศ ทรัมป์ ส่งเสริมแนวนโยบายต่างประเทศที่ไม่แทรกแซงเสียส่วนใหญ่ ขณะที่เพม่ิรายจ่ายทางทหาร \"การตรวจสอบภมู ิหลงั เตม็ ที่\" ของคนเขา้ เมืองมุสลิมเพ่อื ป้ องกนั การก่อการร้ายอิสลามในประเทศ และการปฏิบตั ิทางทหารอยา่ งกา้ วร้าวต่อ ISIS นกั วชิ าการและนกั วจิ ารณ์อธิบายจุดยนื ของทรัมป์ วา่ เป็นประชานิยม ลทั ธิคุม้ ครองและชาตินิยม หลงั ทรัมป์ ปลดเจมส์ โคมีย์ ผอู้ านวยการเอฟบีไอใน ค.ศ. 2017 กระทรวงยตุ ิธรรมแต่งต้งั รอเบิร์ต มอลเลอร์เป็นที่ปรึกษาพิเศษในการสืบสวนเรื่องการประสานงานหรือความเชื่อมโยงระหวา่ งการรณรงคท์ รัมป์ และรัฐบาลรัสเซียเก่ียวกบัการแทรกแซงการเลือกต้งั สหรัฐของรัสเซีย พ.ศ. 2559 และประเดน็ ที่เก่ียวขอ้ ง

Jeff bezosใครที่อยวู่ งการอี-คอมเมิร์ซกม็ กั จะมีฮีโร่คนเดียวกนั นน่ั คือ เจฟ เบซอส (Jeff Bezos) ผกู้ ่อต้งัเวบ็ amazon.com ท่ีวนั น้ีเวลาผา่ นเลยมาจะเกือบ 2 ทศวรรษ แตเ่ วบ็ ๆ น้ีกย็ งั ถือเป็นสุดยอดเวบ็ อี-คอมเมิร์ซของโลกอยู่ โอกาสน้ีเราเลยขอหยบิ ยกเรื่องราวๆ ลึกๆ ของเขา และบริษทั ที่เขาก่อต้งั มาฝากกนั เป็นเกร็ดความรู้รอบโลกอี-คอมเมิร์ซ!– Jeff Bezos ชะตากรรมเดียวกบั สตีฟ จอ็ บส์ เม่ืออายไุ ด้ 4 ขวบมีเพ่อื นของพอ่ แม่ท่ีแทจ้ ริงรับไปเป็นบุตรบุญธรรม(เพราะแม่คลอดเขาเม่ืออายเุ พียง 17 ปี ) และวนั น้ีพอ่ ท่ีแทจ้ ริงของเขา (เปิ ดร้านขายจกั รยาน) เพิ่งจะรู้วา่ ลกู ของตวั เองคือมหาเศรษฐีพนั ลา้ น!– Jeff เรียนดา้ นวศิ วฯ คอมฯ เริ่มทางานแรกท่ีตลาดหุน้ วอลสตรีท แต่ทาได้ 4 ปี กอ็ อกมาเปิ ดบริษทั ช่ือ Cadabraในปี 1994 ซ่ึงชื่อ Cadabra คือ ช่ือแรกก่อนจะเปล่ียนมาเป็น Amazon ในปี ตอ่ มา– เปิ ด Amazon.com ได้ 2 ปี เขา้ ตลาดหุน้ ทาใหบ้ ริษทั มีมลู คา่ นบั หม่ืนๆ ลา้ นบาท– ปี 1995 เคลมวา่ ตวั เองเป็นร้านขายหนงั สือที่มีหนงั สือขายมากที่สุดในโลก นบั ลา้ นๆ เล่ม– เวลาผา่ นไปเกือบ 20 วนั น้ีของแทบทุกอยา่ งบนโลกสามารถหาซ้ือไดท้ ่ี Amazon.com สร้างรายไดใ้ หบ้ ริษทั2.4 ลา้ นลา้ นบาท/ปี มีพนกั งานในบริษทั (ท้งั ประจาและพาร์ทไทม)์ มากกวา่ 80,000 คน

– ธุรกิจใหญ่ของ Amazon นอกจากเวบ็ อี-คอมเมิร์ซแลว้ กค็ ือ การผลิตเครื่องอา่ นอีบุ๊กและแทป็ เบลต็ ของตวั เองในชื่อKindle และการสร้างโครงสร้างคอมพิวเตอร์ระบบคลาวดค์ อมพวิ ติ้งใหท้ ้งั ภาครัฐและเอกชนใชง้ านในชื่อ AmazonWeb Service– ปี น้ี Jeff Bezos ในวยั 49 ปี ประกาศซ้ือหนงั สือพิมพว์ อชิงตนั โพสต์ เพราะเขามีความสนใจเร่ืองสื่อ และรักการอา่ นเป็นทุนเดิมอยแู่ ลว้– บริษทั ที่ Jeff เปิ ดลา่ สุดคือ Blue Origin ผใู้ หบ้ ริการท่องเที่ยวนอกอวกาศในราคาถูก (ซ่ึงเช่ือวา่ ออกมาชนกบัVirgin Gigantic โดยตรง– เขามีเป้ าหมายเดียวในการทาธุรกิจ คือ ทุกสินคา้ ท่ีขายใน Amazon จะตอ้ งถกู ที่สุด (ทาใหค้ นไม่ตอ้ งไปหาท่ีเวบ็ อ่ืน)ที่ผา่ นมามีกรณีศึกษาที่สาคญั คือ บริษทั อี-คอมเมิร์ซรายเลก็ อยา่ ง Quidsi ที่ขายสินคา้ เก่ียวกบั แม่และเดก็ กาลงั เติบโตได้สวย ทาง Amazon เห็น กอ็ ยากเขา้ ซ้ือ แตเ่ มื่อเขา้ ของบริษทั ไม่ขาย ทาง Amazon กใ็ ชไ้ มต้ ายนนั่ คือ เชก็ ราคาสินคา้เวบ็ น้ีตลอด และปรับราคาสินคา้ ของเวบ็ ตวั เองใหถ้ กู กวา่ เพื่อแยง่ ชิงลกู คา้ เตม็ ๆ ตวั และในท่ีสุดกเ็ ปิ ดเซ็คชน่ั สินคา้ เพื่อแม่และเดก็ ของตวั เองเพอ่ื บีบ Quidsi ในช่ือ Amazon Mom โดยเนน้ เรื่องสินคา้ ราคาถกู และส่งฟรี– หากมีปัญหาเก่ียวกบั บริการใดๆ ของ Amazon.com ใหส้ ่งไปท่ี [email protected] เขาจะส่งตอ่ ให้ทีมงานท่ีเกี่ยวขอ้ งดว้ ยขอ้ ความส้นั ๆ คือ เครื่องหมาย ? จากน้นั กจ็ ะไลบ่ ้ีผรู้ ับผดิ ชอบเพือ่ หาคาตอบทุกๆ คร้ังท่ีมีการประชุม

ประยทุ ธ์ จนั ทร์โอชา พลเอก ประยทุ ธ์ จนั ทร์โอชา (ช่ือเล่น: ตู่, เกิด 21 มีนาคม พ.ศ. 2497) เป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 29 ของประเทศไทย หวั หนา้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะทหารผยู้ ดึ อานาจการปกครองในรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 อดีตผบู้ ญั ชาการทหารบก อดีตแม่ทพั ภาค 1 ประยทุ ธ์เป็นนกั เรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12 นกั เรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ รุ่นที่ 23 และเป็นศิษยเ์ ก่าวทิ ยาลยั ป้ องกนั ราชอาณาจกั ร เขา้ รับราชการคร้ังแรกท่ีกรมทหารราบท่ี 21 รักษาพระองค์ จากน้นัไดร้ ับราชการในสงั กดั กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองคต์ ามลาดบั นอกจากน้นั เขายงั อยใู่ นกลุ่มทหารบรู พาพยคั ฆแ์ ละทหารเสือราชินี เขาเป็นอดีตผบู้ ญั ชาการทหารบกซ่ึงดารงตาแหน่งระหวา่ งเดือนตุลาคม2553 ถึงตุลาคม 2557ระหวา่ งวิกฤตการณ์การเมอื งซงึ่ เริ่มในเดอื นพฤศจิกายน 2556 และเก่ียวข้องกบั การประท้วงตอ่ รัฐบาลรักษาการยิง่ ลกั ษณ์ พลเอกประยทุ ธ์อ้างวา่ กองทพั เป็ นกลาง[1] และจะไมร่ ัฐประหาร ทวา่ เมื่อวนั ที่ 22พฤษภาคม 2557 พลเอกประยทุ ธ์รัฐประหารตอ่ รัฐบาลและควบคมุ ประเทศในฐานะหวั หน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาตินบั แต่น้นั [2] และในวนั ท่ี 21 สิงหาคม 2557 สภานิติบญั ญตั ิแห่งชาติมีมติเป็นเอกฉนั ทเ์ ลือกพลเอก ประยทุ ธ์ จนั ทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี ซ่ึงสมาชิกสภาน้นั ถูกเลือกมา และส่วนใหญ่เป็ นนายทหาร พลเอก ประยทุ ธ์ จนั ทร์โอชา เกิดเมื่อวนั ที่ 21 มีนาคม 2497 ท่ีจงั หวดั นครราชสีมา เป็นบุตรชายของพนั เอก(พเิ ศษ) ประพฒั น์ จนั ทร์โอชา และเขม็ เพชร จนั ทร์โอชา มารดาซ่ึงรับราชการครู พลเอก ประยทุ ธม์ ีชื่อเล่นวา่ \"ต\"ู่ หรือที่สื่อมวลชนนิยมเรียกวา่ \"บ๊ิกตู่\" เป็นบุตรชายคนโตจากพน่ี อ้ งท้งั หมดส่ีคน ไดแ้ ก่ พลเอก ปรีชา จนั ทร์โอชา อดีตปลดั กระทรวงกลาโหมและอดีตผชู้ ่วยผบู้ ญั ชาการทหารบก ,ประคลั ภ์ จนั ทร์โอชา และพลอากาศโทหญิงประกายเพชร จนั ทร์โอชา ผทู้ รงคุณวฒุ ิกองทพั อากาศการศึกษา  พ.ศ. 2514 – โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 12  พ.ศ. 2519 – โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ รุ่นท่ี 23  พ.ศ. 2519 - หลกั สูตรช้นั นายร้อย รุ่นท่ี 51  พ.ศ. 2524 – หลกั สูตรช้นั นายพนั รุ่นท่ี 34  พ.ศ. 2528 – หลกั สูตรหลกั ประจาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดท่ี 63  พ.ศ. 2550 – หลกั สูตรวิทยาลยั ป้ องกนั ราชอาณาจกั รภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 20 พลเอก ประยทุ ธ์ จนั ทร์โอชาสาเร็จการศึกษาช้นั ประถมศึกษาปี ที่ 7 จากโรงเรียนสหะกิจวทิ ยาจงั หวดั ลพบุรี ซ่ึงเขม็ เพชร มารดา เป็นครูสอนอยู่ ปัจจุบนั โรงเรียนแห่งน้ีไดย้ บุ ไปแลว้ ต่อมาไดเ้ ขา้ ศึกษาต่อช้นั มธั ยมศึกษาปี ที่ 1 ท่ีโรงเรียนพิบูลวทิ ยาลยั จงั หวดั ลพบุรีแต่เรียนไดเ้ พยี งปี เดียวกล็ าออกเน่ืองดว้ ยบิดาเป็นนายทหารจาตอ้ งโยกยา้ ยไปในหลายจงั หวดั และไดเ้ ขา้ ศึกษาต่อท่ีโรงเรียนวดั นวลนรดิศกรุงเทพมหานคร จนจบช้นั มธั ยมศึกษาปี ที่ 3 และไดเ้ ขา้ ศึกษาต่อท่ีโรงเรียนเตรียมทหาร จนสาเร็จเป็นนกั เรียนเตรียมทหารรุ่นท่ี 12 (ตท.12) และเป็นนกั เรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ รุ่นท่ี 23 และเป็นศิษยเ์ ก่าวิทยาลยั ป้ องกนั ราชอาณาจกั ร ในคอลมั น์ \"เรียนดี\" นิตยสารชัยพฤกษ์ เมื่อปี 2512 ไดก้ ล่าววา่ ประยทุ ธส์ อบไดค้ ะแนนดีมาก มีอุปนิสยั เงียบขรึมและเป็นมีวนิ ยั สูง ดว้ ยความที่เป็นพช่ี ายคนโตจึงตอ้ งทาตวั เป็นพี่ที่ดี ในวยั เยาวเ์ ขาเป็นคนเรียนเก่งมีความถนดั และความชอบในวิชาคณิตศาสตร์, ภาษาองั กฤษและวทิ ยาศาสตร์จากการสนบั สนุนของบิดามารดา หนงั สือที่อ่านเป็นประจาไดแ้ ก่ “ชยั พฤกษ”์ ประวตั ิการเล่าเรียนต้งั แตช่ ้นั ประถมจนถึงช้นัมธั ยมศึกษาปี ท่ี 3 น้นั ไม่เคยไดเ้ กรดต่ากวา่ 80 เปอร์เซ็นต์ เม่ือถูกถามวา่ “ถา้ สอบไดช้ ้นั มธั ยมศึกษาปี ท่ี3 แลว้ จะสอบเขา้ เรียนต่อท่ีไหน” ประยทุ ธ์ในวยั เดก็ น้นั บอกกบั ผสู้ มั ภาษณ์วา่ เขาต้งั ใจจะเรียนต่อท่ีโรงเรียนเตรียมทหารและหวงั วา่ จะไดเ้ ป็นทหารบกในอนาคต


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook