Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore E-BOOK หนังสือพิมพ์ ๔ เหล่าทัพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 84

E-BOOK หนังสือพิมพ์ ๔ เหล่าทัพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 84

Published by 4forcenews.line, 2022-03-30 01:06:13

Description: E-BOOK หนังสือพิมพ์ ๔ เหล่าทัพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 84 ประจำเดือน มีนาคม 2565 (ใช้นิ้วปัดเปิดอ่านได้เลยครับ)

Search

Read the Text Version

1

พธิ ปี ิดการฝกึ ผสม COPE TIGER 2022 ณ กองบนิ ๑ จงั หวดั นครราชสีมา วนั ศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ พลอากาศ เอก นภาเดช ธปู ะเตมีย์ ผ้บู ัญชาการทหารอากาศ พรอ้ มดว้ ย MG Kelvin Khong (พลอากาศตรี เคลวิน คอ็ ง) ผู้บญั ชาการทหารอากาศสาธารณรัฐ สงิ คโปร์ และ MG David Burgy (พลอากาศตรี เดวิด เบอร์ก)ี้ ผ้แู ทน ผบู้ ัญชาการทหารอากาศ สหรฐั อเมรกิ า ภาคแปซฟิ ิก รว่ มเป็นประธานในพธิ ี ปิดการฝึกผสม COPE TIGER 2022 ณ กองบนิ ๑ จงั หวัดนครราชสีมา การฝึกผสมโคปไทเกอร์ (Multi-Lat- eral Exercise Cope Tiger) ถอื ไดว้ ่าเป็นการ ฝึกผสมทางอากาศ ที่มกี ารสนธิก�ำ ลังทางอากาศ ใหญท่ สี่ ดุ ในภูมิภาคเอเชยี ตะวันออกเฉยี งใต้ มี การนำ�ก�ำ ลังทางอากาศ จาก ๓ ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรฐั สิงคโปร์ และสหรัฐอเมรกิ า เขา้ รว่ มการฝึก มีการพัฒนารปู แบบการฝกึ ให้เขา้ กบั สถานการณ์การสูร้ บในปจั จุบัน จะมกี ารสมมติ สถานการณเ์ สมือนจริง ท้ังดา้ นการควบคุมและ 2

สัง่ การ การฝกึ ยุทธวิธกี ารรบระหว่างเครือ่ งบินรบตา่ ง แบบ การฝกึ โจมตีทางอากาศตอ่ เป้าหมายภาคพืน้ ดนิ ที่ มีการต่อต้านจากกอาวุธของหน่วยต่อสู้อากาศยานภาค พน้ื การฝึกดา้ นการข่าวกรองยุทธวิธโี ดยใช้อากาศยาน ไรค้ นขบั และการให้การสนบั สนนุ ของหน่วยสนับสนุน ตา่ งๆ ส�ำ หรับวตั ถปุ ระสงค์ในการฝกึ ครัง้ นี้ เพื่อพฒั นาขีด ความสามารถของหน่วยบิน และหนว่ ยต่อสอู้ ากาศยาน ที่เขา้ ร่วมการฝึก และเพอื่ พฒั นาขีดความสามารถในการ ปฏิบัตกิ ารทางอากาศผสม อีกท้งั ยังเปน็ การกระชบั ความ สมั พันธร์ ะหว่างมติ รประเทศ ที่เข้ารว่ มการฝึกอกี ดว้ ย การฝกึ ผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๒๒ ในคร้ัง น้ี กองทพั อากาศ และกองทัพอากาศมิตรประเทศ ได้ พิจารณาอย่างรอบคอบในการปรับลดจำ�นวนผู้เข้าร่วม การฝกึ ผสม ฯ พร้อมท้งั จดั ท�ำ แนวทางมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ในระหวา่ งการฝกึ ผสม ฯ โดยมีนาวาอากาศ (นาวาอากาศเอก เวสลีย์ ฮาเลส) เปน็ ผู้อำ�นวยการกองอ�ำ นวยการฝกึ ผสม ฯ ฝ่าย เอก สทิ ธิพล ป้อมตรี รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักยุทธการและ กองทพั อากาศสหรฐั อเมรกิ า การฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ เป็น ผอู้ �ำ นวยการก โดยมีการฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) ระหว่างวัน องอำ�นวยการฝกึ ผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๒๒ ฝ่ายกองทัพ ท่ี ๑๓ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ท่ีผ่านมา ในพื้นที่กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสมี า อากาศ, Col David kok (นาวาอากาศเอก เดวดิ กอ๊ ก) กองบนิ ๒ สนามฝกึ ใช้อาวุธทางอากาศ ชยั บาดาล จังหวัดลพบุรี เปน็ ผูอ้ �ำ นวยการกองอ�ำ นวยการฝึกผสมฯ ฝา่ ยกองทัพ สว่ นประชาสมั พันธ์ กองอำ�นวยการฝกึ ผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๒๒ อากาศสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ Col Wesley Hales ขอ้ มลู ขา่ ว:สมาคมส่ือมวลชนเพ่อื สังคม 3

ผ้บู งั คบั การกองบนิ ๔๑ พร้อมด้วยประธานชมรมแมบ่ า้ นฯ เฝา้ รับและสง่ เสด็จ สมเดจ็ พระกนิษฐาธริ าชเจ้าฯ ผ้บู ังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมดว้ ยคณุ ขวญั ฤทยั วฒั นวรางกรู ประธาน ชมรมแมบ่ า้ นทหารอากาศกองบิน ๔๑ เฝา้ รับและสง่ เสดจ็ สมเดจ็ พระกนิษฐาธิ ราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันศกุ ร์ท่ี ๒๕ มนี าคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระกนษิ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็ พระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาตดิ ตามความก้าวหนา้ โครงการ ศูนย์ศึกษาการพฒั นาห้วยฮอ่ งไคร้ อันเน่อื งมาจากพระราชด�ำ ริ ตำ�บลป่าเมีย่ ง อำ�เภอ ดอยสะเก็ด จังหวดั เชียงใหม่ และเสดจ็ ฯแทนพระองคม์ าพระราชทานปรญิ ญาบัตร แกผ่ ู้ส�ำ เรจ็ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชยี งใหม่ ประจ�ำ ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ โดยมี นาวาอากาศเอก วงศว์ วิ ัติ วัฒนวรางกรู ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมดว้ ยคุณขวัญ ฤทัย วัฒนวรางกรู ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ และหวั หนา้ ส่วน ราชการจงั หวดั เชยี งใหม่ เฝา้ รบั และส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศทหาร กองบิน ๔๑ กาณฑ์ โสภโณดร : รายงาน 4

5

รองแมท่ พั ภาคท่ี 4 ลงพ้ืนท่ี ตากใบ สไุ หงโกลก ยำ�้ มาตรการตามนโยบายปอ้ งกัน ชายแดน พร้อมส่งเสรมิ ความร่วมมอื การพฒั นา เศรษฐกิจ วันน้ี 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. พลตรี ศานติ ศกุนตนาค รองแมท่ ัพภาคที่ 4 /รอง ผบู้ ัญชาการศนู ยป์ ฏบิ ัตกิ ารกองทัพภาคที่ 4 ลงพนื้ ที่ ตากใบ สุไหงโกลก จังหวัดนราธวิ าส ลาดตระเวน ส�ำ รวจเส้นทางแนวชายแดนทางน้ำ� พรอ้ มเย่ยี มให้ กำ�ลงั ใจเจ้าหนา้ ที่ ชดุ ป้องกนั ชายแดน และชุดปฏิบัติ การพทิ กั ษ์พ้ืนที่ รกั ษาความมนั่ คงปลอดภัยตาม แนวชายแดน ท้งั ทางนำ�้ และทางบก ตลอดระยะทาง กวา่ 453 กิโลเมตร เนน้ ยำ�้ นโยบายการปฏิบตั ิงาน ตามพนั ธกิจ 3 ประการในการปอ้ งกันชายแดน ไม่ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ลงพนื้ ท่ี ตากใบ สไุ หงโกลก วา่ จะเปน็ การเฝา้ ตรวจและปอ้ งกนั ชายแดน การจดั ระเบียบและการสร้างความม่ันคงในพื้นที่ชายแดน ย�ำ้ มาตรการตามนโยบายป้องกันชายแดนและการประสานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ขณะเดียวกนั เพ่ือเปน็ การรองรับการเปดิ ประเทศ พรอ้ มส่งเสริมความร่วมมอื การพฒั นาเศรษฐกิจ ของฝั่งมาเลเซยี ทั้งน้ีเพือ่ เป็นการกระตนุ้ เศรษฐกจิ ของทั้งสองประเทศ ในดา้ นการทอ่ งเทย่ี วที่คาดว่า จะฟนื้ ตัวหลังมกี ารเปิดด่านทจ่ี ะถึงในเรว็ ๆ น้ี อยา่ งไรกต็ ามก�ำ ลังเจา้ หนา้ ทตี่ า่ งๆ ท่ี ปฏบิ ตั ภิ ารกิจในการปอ้ งกันชายแดนน้นั ยงั คง ต้องตรึงกำ�ลังอย่างเข้มข้นตามนโยบายในการที่ จะสกัดก้ันการกระทำ�ผิดกฎหมายทุกชนิดตาม แนวชายแดน ไม่วา่ จะเป็นการลักลอบเข้าเมอื ง โดยผดิ กฎหมาย ยาเสพติด การขนสนิ ค้าหนีภาษี อาชญากรรมขา้ มชาติ เพื่อเป็นการป้องกนั สะกัด กนั้ การกระท�ำ ผิดตามแนวชายแดน โดยท่ีผ่านมา ประเทศทงั้ สองฝา่ ยไทย และมาเลเซียไดห้ ารือแลก เปลี่ยนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือยกระดับคุณภาพ ชีวิตประชาชนท้ังสองประเทศตามแนวชายแดน 6

ดว้ ยดีมาอย่างต่อเนอ่ื ง โดยเฉพาะด้านการพัฒนาเศรษฐกจิ เยย่ี มค�ำ นบั ผบ.ทร.สงิ คโปร์ ในโอกาสเปดิ การฝึก ทจี่ ะทำ�คู่ขนานไปกับความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือประโยชน์ SINGSIAM 20 ของประชาชนท้ังสองประเทศ พลตรี ศานติ ศกุนตนาค รองแมท่ ัพภาคท่ี 4/ พลเรอื เอกสวุ นิ แจ้งยอดสุข ผู้บญั ชาการกองเรอื ยุทธการ เดนิ ทางไป รองผ้บู ัญชาการศนู ยป์ ฏิบตั กิ ารกองทัพภาคที่ 4 ไดเ้ นน้ รว่ มในพธิ ีเปดิ การฝึก SINGSIAM ครั้งท่ี 20 ณ สาธารณรฐั สงิ คโปร์ ในโอกาส ย้�ำ นโยบายแก่เจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการ กองร้อยป้องกัน น้ี ผ้บู ัญชาการกองเรอื ยุทธการ ไดเ้ ขา้ เย่ียมค�ำ นบั เพือ่ หารอื ขอ้ ราชการกับ ชายแดน และชดุ ปฏิบัตกิ ารพิทักษพ์ นื้ ทีว่ ่า \"ขอใหด้ ำ�รงไว้ใน พลเรอื ตรี Aaron Beng ผู้บญั ชาการทหารเรอื สาธารณรัฐสงิ คโปร์ ในโอกาส มาตรการต่าง ๆ ทีเ่ ข้มงวด เพราะแนวโน้มการกระท�ำ ความ เดยี วกนั นด้ี ว้ ย ณ กระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างกองทพั ผิดตามแนวชายแดนมีใหเ้ ห็นอยตู่ ลอด และเป็นการกระทำ� เรอื ไทย กับ กองทัพเรอื สิงคโปร์ ให้แนน่ แฟน้ ยิง่ ขึ้น เมอื่ 22 มี.ค.65 ทผี่ ่านมา ผิดแบบเดิมๆ คือการลักลอบเขา้ เมอื งโดยผดิ กฎหมาย ซง่ึ นริ าช/นันทพล ทพิ ย์ศรี รายงาน ก็จะมีผนู้ �ำ พาและผ้ใู ห้แหลง่ พักพงิ ตลอดจนยาเสพติด และ สินค้าหนภี าษี การปฏบิ ัตภิ ารกจิ ของเจ้าหน้าท่ีจึงต้องอาศยั 7 ความรว่ มมอื จากทกุ ภาคสว่ น เป็นสำ�คญั นอกจากหน่วย งานภาครฐั แลว้ ยงั ต้องมี ผูน้ �ำ ท้องท่ี ผ้นู ำ�ท้องถิน่ เครือ ข่ายภาคประชาชน เข้ามามีสว่ นร่วมผนกึ ก�ำ ลังยบั ย้ังการก ระทำ�ผิดกฎหมายทกุ รปู แบบตามแนวชายแดน เจ้าหน้าที่ จะตอ้ งปรบั เปลีย่ นยุทธวิธไี ปตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง ร้ทู นั เพื่อควบคมุ บคุ คลหรือสิง่ ผิดกฎหมายทุกชนิดผ่าน เข้า-ออกตามแนวชายแดน โดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติ\" ก่อนมอบสิ่งของอุปโภคและบรโิ ภค ใหก้ ำ�ลังใจแก่เจา้ หน้าท่ี ให้มีความมุ่งม่ันปฏิบัตงิ าน เสียสละเพอ่ื พีน่ อ้ งประชาชน ประเทศชาติ ดูแลพ้ืนทีเ่ เนวชายแดนจนกวา่ สถานการณ์ บ้านเมอื งเปน็ ปกติตอ่ ไป ขา่ ว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธวิ าส

กองบิน 41 จดั กจิ กรรมหนว่ ยมิตรประชา กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมหนว่ ย มิตรประชาช่วยเหลือประชาชนและกิจกรรมทำ� ทำ�แนวกนั ไฟเพ่ือป้องกันไฟป่า แนวกันไฟเพอื่ ปอ้ งกันไฟปา่ เมอ่ื วันที่ ๒๖ มนี าคม ๒๕๖๕ นาวา อากาศเอก วงศว์ ิวตั ิ วฒั นวรางกูร ผบู้ งั คับการกอง บนิ ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วัฒนา บัว ชุม รองผู้บงั คบั การกองบนิ ๔๑ เป็นประธานในการ จัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน และกจิ กรรมทำ�แนวกันไฟเพื่อปอ้ งกันไฟปา่ โดยมี นายนิคม ไชยวฒุ ิ รองนายกเทศบาลต�ำ บลเจดยี แ์ ม่ ครวั , นายกิตติพงษ์ คุณนา ก�ำ นันเจดยี ์แม่ครวั , นาย พิทักษ์ นันตี ผูใ้ หญ่บ้าน หมู่ท่ี ๖ บา้ นแมแ่ ฝกใหม่ ตำ�บลเจดีย์แมค่ รัว, ทหารกองประจำ�การจากกองพัน ทหารอากาศโยธนิ กองบนิ ๔๑ และประชาชนในพ้นื ท่ฯี ร่วมกจิ กรรมในครัง้ นี้ ณ ศนู ยป์ ฏบิ ัตกิ ารปอ้ งกัน และแก้ไขปญั หาหมอกควันไฟปา่ จาระธรรม ตำ�บลแม่ แฝกใหม่ อำ�เภอสนั ทราย จงั หวดั เชียงใหม ่ เน่ืองดว้ ยปัญหาหมอกควันไฟปา่ ในพ้ืนทภ่ี าค เหนอื ตอนบนในขณะนี้ ได้เพิ่มความรนุ แรงและส่ง ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชน ในพน้ื ท่จี ังหวัดเชียงใหม่ กองบนิ ๔๑ จงึ ได้จดั กิจกรรมหนว่ ยมติ รประชา กองบนิ ๔๑ เพือ่ สนับสนนุ ภารกิจในการท�ำ แนวกันไฟปอ้ งกันไฟป่า โดยได้จัดหา อปุ กรณ์ท�ำ แนวกันไฟ ได้แก่ ไม้กวาด ไมต้ บดบั ไฟ หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้กบั ผู้ปฏิบัติ งานในพ้ืนท่ฯี รวมถึงจดั ก�ำ ลังพลทหารกองประจ�ำ 8

การฯ ทเ่ี ข้ารว่ มชว่ ยท�ำ แนวกนั ไฟ โดยได้มีการจดั กจิ กรรม การเรยี นร้กู ารดับไฟปา่ การให้ความร้แู ก่ชมุ ชนเกย่ี วกับ วัตถุอันตรายและข้ันตอนการจัดการวัตถุอันตรายอย่าง ปลอดภัยจากเจ้าหน้าท่ีหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุ ระเบิดก่อนการปฏิบตั ิจรงิ ส�ำ หรบั พ้นื ทีใ่ นการทำ�กจิ กรรมทำ�แนวกนั ไฟป่าในคร้งั น้ี อยูใ่ นบริเวณพ้ืนทีต่ �ำ บลแม่แฝกใหม่ ซึง่ เกดิ ปญั หาไฟปา่ เป็นประจ�ำ กองบนิ ๔๑ จงึ ได้นำ�กำ�ลังพลทหารกองประจำ� การฯ ร่วมทำ�แนวกันไฟป่า เปน็ ระยะทางกวา่ ๒ กิโลเมตร กาณฑ์ โสภโณดร : รายงาน 9

กรมทหารราบท่ี 151 ทำ�บญุ ท้ังพทุ ธ-อสิ ลาม วนั สถาปนา อุทิศสว่ นกศุ ลให้ผู้ท่ีเสียชีวติ จากการปฏิบัตหิ นา้ ท่ี กรมทหารราบที่ 151 จัดพิธีท�ำ บุญเนอ่ื ง ในวันคล้ายวนั สถาปนากรมทหารราบท่ี 151 ครบ รอบปที ่ี 15 พร้อมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทั้ง พทุ ธ-อิสลาม อุทศิ สว่ นกุศลให้ก�ำ ลงั พลที่เสียชวี ติ จากการปฏบิ ตั ิหนา้ ท่ี วันท่ี 23 มนี าคม 2565 ท่ีบริเวณลานกอง บงั คับการกรมทหารท่ี 151 คา่ ยกลั ยาณิวัฒนา ต�ำ บล กะลวุ อ อ�ำ เภอเมอื งจังหวดั นราธิวาส พนั เอกยุทธนา สายประเสริฐ ผูบ้ ังคับการกรมทหารราบที่ 151 เป็น ประธานประกอบพิธที ำ�บญุ เนือ่ งในวันคล้ายวัน สถาปนากรมทหารราบท่ี 151 ครบรอบปที ่ี 15 โดยมี พลเอกสมพล ปานกุล อดีตผูบ้ ังคับการกรมทหารราบ ท่ี 151/ผูอ้ ำ�นวยการโรงเรียนพระดาบส พร้อมด้วยผู้ แทนจากหนว่ ยงานต่างๆ ทง้ั ทหาร และสว่ นราชการ ก�ำ ลังพลและแมบ่ า้ นทหารบกเขา้ รว่ มพธิ ีในคร้ังน้ี ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน พ้ืนที่ 3 จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ตงั้ แต่มีเหตุการณ์ ปล้นปืนทกี่ องพนั พัฒนาท่ี 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาส ราชนครนิ ทร์ เม่ือ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 การกอ่ ความไมส่ งบก็พัฒนาขน้ึ ไมม่ ีทีท่าว่าจะยุตแิ ตอ่ ย่างไร ดงั นน้ั กองทัพบกโดยผู้บญั ชาการทหารบก อนมุ ตั ิ แนวทางการจัดต้ังหน่วยทหารเพื่อแก้ไขสถานการณ์ ในพืน้ ท่ี 3 จงั หวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้กองพล ทหารราบท่ี 16 เป็นฐานในการจัดตัง้ /แปรสภาพ หนว่ ย เพือ่ รบั ผิดชอบการปฏบิ ัติภารกิจความมั่นคง ภายใน และให้ความปลอดภยั แก่ ประชาชน โดย 10

นอ้ มนำ�แนวทางพระราชทานของพระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอย่หู ัว รชั กาลท่ี 9 คือ ด้าน พนั เอก ยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคบั การกรม “เข้าใจ เขา้ ถงึ พฒั นา” มาเป็นแนวทางในการดำ�เนินการ ทหารราบที่ 151 ไดก้ ล่าวใหโ้ อวาทแก่ก�ำ ลงั พลใจความวา่ โดยก�ำ หนดการ จัดตัง้ หนว่ ยทหารเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในพืน้ ท่ี ในวนั นีก้ ็ถือไดว้ า่ เปน็ การตอบแทนกำ�ลงั พล ซึ่งอาจจะไม่ได้ จังหวดั ชายแดนใต้ เปน็ หน่วยยุทธศาสตร์ ในการแกไ้ ขปัญหาจงั หวัดชายแดน ตอบแทนผ่านตวั ก�ำ ลงั พลโดยตรง แตก่ ็ตอบแทนผ่านตัวแทน ภาคใต้ จนสามารถแล้วเสรจ็ เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ.2556 จงึ ยึดถือ วัน โดยผู้ไดร้ บั โลร่ างวัลและตวั แทนลูกหลานท่อี ยู่ในคา่ ย ซ่ึงเราใช้ ที่ 23 มนี าคมของทกุ ปี เปน็ วันสถาปนาหนว่ ย เพือ่ เปน็ ขวญั กำ�ลังใจและ ชีวติ ภายใตน้ โยบายท่ใี ชก้ ันมานานหลายปี คือค�ำ วา่ ครอบครัว เกียรตปิ ระวตั ิของหน่วย ได้รับพระราชทานนามค่าย “กัลยาณวิ ฒั นา” เม่ือวนั เดยี วกัน เพราะฉะนั้นคำ�วา่ ครอบครัวนน้ั เป็นมากกวา่ ท่ที ำ�งาน ท่ี 13 กันยายน 2556 นับเป็นพระมหากรณุ าธคิ ณุ อนั หาทส่ี ดุ มไิ ด้ ตอ่ ก�ำ ลังพล เป็นมากกว่าเพ่ือนร่วมงาน เปน็ มากกว่าผูบ้ ังคบั บญั ชา หรอื ผู้ และครอบครัว ใตบ้ ังคับบญั ชา แตค่ ือครอบครวั ทใี่ ชช้ วี ติ อยรู่ ่วมกนั ดงั นน้ั ไม่ สำ�หรับในช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิภายในค่ายกัลยาณิวัฒนา ว่าจะเกดิ เรื่องอะไร หนกั นดิ เบาหน่อย อะไรที่ยอมกันไดก้ ็ใช้ มกี ารประกอบพธิ ที างศาสนาอสิ ลามโดยมผี ูน้ �ำ ศาสนา และผนู้ ำ�ทอ้ งถ่ินร่วมละ ความเปน็ ครอบครัว ในการท่จี ะปกครองให้ทุกคนอยูร่ ว่ มกัน หมาดฮาญัต และพิธกี ารทางศาสนาพทุ ธ พรอ้ มกับจดั พิธีร�ำ ลึกและทำ�บญุ อทุ ิศ อย่างมีความสขุ ยกเว้นบางเรอื่ งทมี่ ันเปน็ เรื่องทีข่ ัดตอ่ ระเบยี บ สว่ นกศุ ลใหก้ �ำ ลังพลทเี่ สยี ชวี ติ จากการปฏิบตั ิหนา้ ท่ี มอบใบประกาศเกียรติคุณ ขดั ต่อกฎหมายก็ต้องใชอ้ ำ�นาจการปกครองในการด�ำ เนนิ การ ใหก้ บั ก�ำ ลังพลดีเด่น แมบ่ ้านดเี ดน่ ทุนการศกึ ษาแกบ่ ตุ รของกำ�ลงั พล และปลูก ส่วนเร่ืองการดูแลสวัสดิการก็ยังใช้ในโยบายความ ตน้ ไมบ้ ริเวณศาลากัลยารว่ มใจ เป็นครอบครัวในการดูแลทกุ คน ซง่ึ หวังวา่ ทุกคนจะไดม้ คี วาม ทงั้ นี้ไดก้ ำ�หนดวันท่ี 23 มนี าคม 2565 เปน็ วันคลา้ ยวนั สถาปนา สุขในค่ายฯและหน่วยแหง่ นี้ ซงึ่ จะส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ หนว่ ย ร.151 ครบรอบปีที่ 16 เพือ่ ประกาศเกยี รติคุณของหนว่ ย เพื่ออุทศิ สว่ น ครอบครัวลูกหลานได้ใช้ชวี ติ เตบิ โตอย่างมีความสุข เป็น กศุ ลใหก้ ับกำ�ลงั พล ทป่ี ฏิบตั ิหน้าเสียชวี ิต และเพ่ือเปน็ ความเป็นสิรมิ งคลแก่ ประชากรท่ดี ีตอ่ ประเทศชาตชิ าติบา้ นเมืองต่อไป หนว่ ย ท้งั เป็นการสรา้ งขวัญก�ำ ลังใจ ทดี่ เี ยย่ี มใหก้ ับ ก�ำ ลังพล และครอบครวั ข่าว/กรียา เตะ๊ ตาน/ี นราธิวาส 11

มทภ.2 ร่วมพธิ วี ันสถาปนา มทบ.24 ครบรอบ 104 ปี แมท่ พั ภาคที่ 2 ร่วมท�ำ บุญตกั บาตร วนั สถาปนา มณฑลทหารบกท่ี 24 ครบรอบ 104 ปี พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติกำ�ลังพลแบบ อย่าง มอบถงุ ยังชพี เพ่อื การศกึ ษา ตรวจเยีย่ มบ้าน พักดีเด่น โครงการทหารพนั ธด์ุ ี และมอบอปุ กรณ์ กฬี าให้กับบุตรหลานกำ�ลงั พล ปลกู ฝงั รักกฬี า รูจ้ ักใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ วันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ อาคารพุทธศาสน สถาน มณฑลทหารบกท่ี 24 พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทพั ภาคท่ี 2 เปน็ ประธานในพิธีทำ�บญุ ตักบาตร เนอ่ื ง ในโอกาสวันครบรอบการสถาปนาหนว่ ย มณฑลทหาร บกท่ี 24 ครบ 104 ปี ในวนั ที่ 22 มีนาคม 2565 โดยมี พล.ต.สทุ ธ์พิชญพงษ์ สธุ ริ าวุธ ผ้บู ญั ชาการมณฑลทหาร บกท่ี 24 นายกองเอกปราโมทย์ ธญั ญพืช รองผวจ. อุดรธานี พรอ้ มด้วย ผบู้ งั คบั หน่วยทหารในพื้นทจี่ งั หวัด อุดรธานี อดตี ผูบ้ ังคับบัญชา หวั หน้าสว่ นราชการตา่ งๆ ร่วมในพิธคี ร้ังนี้ พร้อมร่วมทำ�บุญตกั บาตรโดยพร้อม เพรียงกัน เสร็จพธิ ี ได้มอบถุงยงั ชพี เพื่อการศกึ ษาให้ กบั นักเรียน โรงเรยี นค่ายประจกั ษศ์ ลิ ปาคม จำ�นวน 5 คน โดยพจิ ารณานกั เรยี นท่ีมีความประพฤติดี ขยัน หม่ันเพยี ร ตอ่ ดว้ ยมอบเกียรตบิ ตั ร เชดิ ชเู กยี รตกิ �ำ ลงั พลแบบอยา่ ง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ กำ�ลัง พลและครอบครวั ของหน่วย ท่ีเปน็ ผู้ทีม่ ีความประพฤติ ดี มรี ะเบยี บวนิ ยั ขยันหมนั่ เพียร มคี วามรูใ้ นหนา้ ที่ มี ความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และมลี ักษณะท่าทางทหารดี 12

เพือ่ เปน็ แบบอย่างใหก้ ับกำ�ลังพลทัว่ ไป รวมทงั้ ใหม้ ีการพฒั นา ปรบั ปรงุ บา้ นพักทางราชการ ให้มีภูมทิ ศั น์สวยงาม เป็นระเบียบ เรียบรอ้ ย จากนนั้ พลโท สวราชย์ แสงผล แมท่ พั ภาคที่ 2 ไดเ้ ดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านพักดีเด่น เยี่ยมชมบูทแสดง ผลิตภณั ฑ์ของแมบ่ า้ นทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 24, บูทแสดงผลิตภัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ครบ วงจร และโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 24 และ เดินทางไปมอบอปุ กรณ์การกฬี าให้กบั บตุ รหลานก�ำ ลงั พล และ เยาวชนในคา่ ยประจกั ษ์ศิลปาคม เพอื่ ปลกู ฝงั ใหเ้ ยาวชนรกั การ เล่นกีฬาและรู้จกั ใชเ้ วลาวา่ งให้เปน็ ประโยชนส์ ูงสุดตอ่ ไป มณฑลทหารบกที่ 24 ถอื ก�ำ เนดิ ในสมัย พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกลา้ เจา้ อยู่หวั รัชกาลท่ี 5 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2434 พวกฮ่อไดก้ อ่ การจลาจลท่เี มอื งหลวงพระบาง และ เมอื งเชียงขวาง พระบาทสมเดจ็ พระจุลจอมเกล้าเจา้ อยหู่ วั จงึ รวบรวมหวั เมอื งตามแนวชายแดน เปน็ เขตการปกครอง เรยี ก วา่ \"มณฑลลาวพวน\" โปรดเกลา้ ฯ ให้ พระเจา้ บรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษศ์ ิลปาคม หรอื พระเจ้าน้องยาเธอ ซ่งึ เป็น พระโอรสองคท์ ่ี 25 ในพระบาทสมเดจ็ พระจอมเกล้าเจา้ อยู่หวั รัชกาลที่ 4 ด�ำ รงต�ำ แหนง่ ขา้ หลวงตา่ งพระองค์ ส�ำ เรจ็ ราชการ มณฑลลาวพวน ในปี รศ.112 ไทยกับฝรั่งเศสเกิดกรณีพิพาทเกย่ี ว กับดนิ แดนฝั่งซ้ายแมน่ ้�ำ โขง ไทยจึงไดท้ ำ�สนธสิ ัญญาสงบศึก กบั ฝรงั่ เศส ซง่ึ ฝรั่งเศสไม่ยอมใหไ้ ทยวางก�ำ ลังทหารในรัศมีล�้ำ กวา่ 25 กโิ ลเมตร จากเสน้ เขตแดนคอื ลำ�น้�ำ โขง พลตรพี ระเจา้ บรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศลิ ปาคม จึงย้ายทีต่ ง้ั มณฑล ตง้ั จากหนองประจกั ษศ์ ลิ ปาคมเข้าทีต่ ั้งแหง่ ใหมร่ มิ หนองขอนกวา้ ง ซงึ่ เปน็ ท่ี ลาวพวนจากเมอื งหนองคายมาท่บี ้านหมากแข้ง ปัจจุบัน ต้ังของคา่ ยประจักษศ์ ิลปาคมในปจั จุบนั และในปี พ.ศ.2461 ได้มกี ารก�ำ หนด คือ หนองประจกั ษ์ศิลปาคม ในปี พ.ศ.2450 ได้มพี ระบรม เขตทหารบก จงึ ไดจ้ ดั ตงั้ เป็นจงั หวดั ทหารบกอดุ ร เม่ือวนั ที่ 22 มนี าคม ราชโองการให้จดั ต้ังเมอื งอุดรธานีข้นึ หนว่ ยทหารจึงได้ยา้ ยที่ 2461 ซึง่ หนว่ ยไดย้ ดึ ถอื วันน้เี ป็นวันสถาปนาหน่วย ต้ังแต่นน้ั เปน็ ต้นมา 13

ผบ.ตร.เปิดอาคารท่ีทำ�การตำ�รวจภูธรระยอง หลังใหม่ มลู คา่ 46 ล้านบาทเศษ ทดแทนอาคาร ทท่ี �ำ การเดมิ ท่ีช�ำ รุดใชง้ านมายาวนานกว่า 40 ปี เม่อื เวลา 10.00 น.วันที่ 24 ม.ี ค.ผสู้ ื่อข่าว รายงานวา่ พล.ต.อ.สุวฒั น์ แจง้ ยอดสขุ ผูบ้ ญั ชาการ ตำ�รวจแห่งชาติ เป็นประธานกดปุ่มแพรคมุ ปา้ ยเปดิ อาคาร ท่ีทำ�การต�ำ รวจภูธรจงั หวัดระยองอยา่ งเปน็ ทางการ โดย มี พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบู้ ญั ชาการตำ�รวจภธู รภาค 2 พล.ต.ท.กติ ตริ์ ัฐ พันธเ์ุ พ็ชร์ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผชู้ ่วย ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแยม้ รองจเร ตำ�รวจแห่งชาติ นายชาญนะ เอีย่ มแสง ผวู้ ่าราชการจงั หวดั ระยอง และ พล.ต.ต.วรา เวชชาภินันท์ ผูบ้ ังคับการต�ำ รวจ ภูธรจงั หวดั ระยอง พรอ้ มดว้ ย นายณพลสมั ภาษณ์ บริบรู ณ์ นายกสมาคมส่ือมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ตะวันออก และที่ปรึกษาประจำ�คณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผ้แู ทนราษฎร น.ส.นภชนก เหมอื นนามอญ ทปี่ รึกษา ประจำ�คณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร สือ่ มวลชน แขนกต่างๆและภาคเอกชน ประชาชนในพ้ืนท่ี ร่วมเป็นสกั ขีพยาน และแสดงความยนิ ดจี �ำ นวนมาก พล.ต.ต.วรา เวชชาภนิ ันท์ ผ้บู ังคับการตำ�รวจภูธรจังหวดั ระยอง กล่าว วา่ ส�ำ นักงานต�ำ รวจแห่งชาติ ได้อนุมันตงิ บประมาณ ประจ�ำ ปี 2564 ใหก้ บั ตำ�รวจ ภูธรจังหวัดระยอง จำ�นวนเงนิ 46,800,000 บาท เพอ่ื ก่อสรา้ งอาคารท่ีท�ำ การใหม่ ทดแทนอาคารที่ท�ำ การเดิมทม่ี อี ายุการใชง้ านมายาวนานกวา่ 40 ปี ซง่ึ มคี วามคบั แคบ ช�ำ รุดตามกาลเวลา โดยการก่อสร้างอาคารทีท่ ำ�การตำ�รวจภูธรจังหวัดระยอง นี้ ได้เร่ิมกอ่ สร้างเมอ่ื วนั ที่ 31 ธ.ค.63 และดำ�เนินการก่อสร้างแลว้ เสรจ็ เมื่อวนั ท่ี 17 ก.พ.65 ท่ีผ่านมา รวมระยะเวลา 413 วัน ท้งั นีเ้ พ่ือความเป็นสริ มิ งคลแกห่ นว่ ยงาน และข้าราชการตำ�รวจผปู้ ฏบิ ตั งิ าน จึงได้มกี ารเปดิ อาคารท่ีท�ำ การตำ�รวจภธู รจงั หวดั ระยองหลังใหมด่ งั กลา่ วข้ึน ภาพ/ข่าว /ณพลสมั ภาษณ์ บริบรู ณ์ นภชนก เหมอื นนามอญ รายงาน 14

ท่สี ำ�นักงานต�ำ รวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ด�ำ รงศักดิ์ กติ ตปิ ระภสั ร์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะผ้อู ำ�นวยการศูนย์ ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิด อ่นื ที่เก่ียวข้อง (ศปข.ตร.) เรียกประชุมด่วน ผบช.น. ภ.1-9 เตรียมวางมาตรการป้องกันและปราบปรามเด็ก แว๊นช่วงสงกรานต์ 2565 ท่จี ะถึงน้ี โดยการถอดบทเรยี น จากเทศกาลฯ ปที ่ีผา่ นมา พล.ต.อ.ด�ำ รงศกั ด์ิ เปิดเผยวา่ พล.ต.อ.สุวฒั น์ แจง้ ยอดสขุ ผบ.ตร. ส่ังเตรียมความพร้อมรบั มอื เด็ก แวน๊ แตเ่ น่ินๆ กอ่ นถึงเทศกาลฯ ซึ่งอาจมกี ารรวมตวั แข่ง รถสร้างความเดือนร้อนแก่รถท่ีสัญจรไปมาและผู้ที่พัก อาศัย จงึ ให้ทกุ หนว่ ยระดมปราบปรามความผิดเก่ยี วกบั การแขง่ รถในทางและความผิดอ่นื ที่เกยี่ วข้อง ตอ่ เนื่อง ถอดบทเรยี นรบั มอื เดก็ แวน๊จนกวา่ จะถงึ ห้วงเทศกาลฯ เพอ่ื ป้องปรามไมใ่ หม้ ีการ ฝ่าฝนื กฎหมาย พล.ต.อ.ด�ำ รงศักด์ิ กล่าวตอ่ วา่ ศปข.ตร. ปว่ นช่วงเทศกาลสงกรานต์ทำ�งานเชงิ รกุ มาอยา่ งต่อเนอื่ ง โดยใหท้ ีมสบื สวนทางโซ เชยี ลเฝ้าติดตามการนัดรวมตัวแขง่ รถทุกชอ่ งทาง สง่ ผลให้สถิตกิ ารรวมตัวหรือการแขง่ รถลดลงอย่างมาก แต่ อย่างไรกด็ ี การปราบปรามก็ยังคงดำ�เนินการมาอย่างตอ่ เนอ่ื ง ซงึ่ ต้งั แต่ 1 ม.ค. ถงึ 28 ก.พ. 65 ท่ีผา่ นมา มีการ ด�ำ เนนิ คดีกับผขู้ บั ขแี่ ละผู้สนบั สนนุ ไปแล้ว 1,621 ราย ยึดรถยนต์ 936 คัน รถจักรยานยนต์ 18,936 คนั จัดทำ� ประวัติผู้กระทำ�ความผิดและผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะแข่ง รถในทางอกี 8,049 ราย ลา่ สดุ ในเดือน ม.ี ค.65 จับกุมผ้ตู ้องหาท้งั หมด 11 ราย ริบรถของกลางตามค�ำ พิพากษา 10 คัน โดยมี ทีน่ า่ สนใจหลายคดดี ้วยกนั รายแรก ที่ ภ.จว.อยธุ ยา ทมี สืบสวนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการวมตัวแข่ง รถ จนจบั กุมผ้ตู อ้ งหาได้ 5 ราย ศาลมคี ำ�พิพากษาริบรถ ของกลาง รายท่ีสอง บก.น.5 ทมี โซเชียลและฝา่ ยสืบสวน ตดิ ตามสบื จับแอดมนิ เพจ \"ประเทศคลองเตย\" ท่ีโพส ชกั ชวนแข่งรถในทางบรเิ วณห้าแยกระนอง สง่ ฟอ้ งศาล ดำ�เนนิ คดี รายตอ่ มา บก.น.6 ฝ่ายสบื สวนพิสูจน์ทราบ แอดมนิ เพจดัง Three Brothers Channel ขบั รถ จยย. ฮาเลย์ ประมาทหวาดเสียว ผดิ ปกตวิ ิสยั ยืนขับขบี่ นเบาะ บาท\" เพ่ือจัดทำ�โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤตกิ รรมการขบั ขีข่ องกลมุ่ เสย่ี ง จงึ ต้อง น่งั กลางถนนเยาวราช ศาลสั่งรบิ รถ มูลคา่ กว่า 1 ลา้ น มีประชุมชี้แจงให้แต่ละหน่วยเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมเด็กและเยาวชนท่ีมี บาท และรายล่าสดุ ภ.จว.ขอนแกน่ พิสูจนท์ ราบตัวผู้ พฤติกรรมเส่ียงทั่วประเทศจำ�นวน 18,000 คน เพ่อื น�ำ มาเปน็ จิตอาสาประจ�ำ ท้องถ่ิน กระทำ�ผิด ทป่ี รากฏตวั อยใู่ นคลิปหนมุ่ นอนหมอบขบั ขี่ ซึง่ คาดวา่ ภายในเดือนพฤษภาคม จะเริ่มมีการขบั เคล่อื นตามโครงการน้ี บนถนนมิตรภาพ นำ�ไปสู่การจับกมุ ผ้ตู อ้ งหา 2 ราย ซ่งึ ผอ.ศปข.ตร. ย�ำ้ ว่า พล.อ.ประยทุ ธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี เปน็ ห่วง เปน็ บุคคลมชี อ่ื เสียงในจังหวัดขอนแก่น ในขอ้ หาขับขี่รถ ปัญหาการแข่งรถในทาง เน่ืองจากสรา้ งความเดือดรอ้ นรำ�คาญให้แก่สงั คมและเป็น โดยไมค่ �ำ นงึ ถึงความปลอดภยั หรือความเดอื ดรอ้ นของผู้ อนั ตรายตอ่ ผใู้ ชร้ ถใช้ถนน จงึ ก�ำ ชบั ใหส้ �ำ นกั งานต�ำ รวจแห่งชาติเร่งหาแนวทางแก้ อ่ืน ขบั ขร่ี ถประมาทหวาดเสียว และขอ้ หาอื่นๆ รวม 5 ปญั หาอยา่ งเร่งดว่ นและยง่ั ยนื จงึ อยากฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพ่นี อ้ งประชาชน ข้อหา ศาลพิพากษารบิ รถ หากพบเบาะแส สามารถแจ้งมายงั ศปข.ตร. ไดท้ ส่ี ายดว่ น 1599 หรอื 191 หรอื ถ่าย พล.ต.อ.ด�ำ รงศักด์ิ กลา่ วอีกว่า ขณะน้ีได้รับ คลปิ วิดีโอสง่ มาทาง เพจเฟซบุ๊ก \"ศนู ยโ์ ซเชยี ลมเี ดยี ศปก.ตร.\" ได้ตลอด 24 ชม. จะ งบประมาณจาก \"กองทนุ เลขสวย จ�ำ นวน 23 ล้าน มเี งนิ รางวัลน�ำ จับ 3,000 บาท ให้กบั ผู้แจ้งในกรณที ่มี กี ารจับกมุ ได้ 15

หนว่ ยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 บรู ณาการรวมพลงั “กองทพั บก สร้างฝายชะลอน�้ำ สืบสานพระราชปณิธาน” หนว่ ยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 21 บูรณาการ รวมพลัง “ กองทพั บก สร้างฝายชะลอนำ�้ สบื สานพระราช ปณธิ าน” กองกำ�ลังสรุ ศกั ด์ิมนตรี โดย พนั เอก อทุ ัย นิล เนตร ผู้บงั คับการกรมทหารพรานท่ี 21/ผูบ้ งั คบั หน่วยเฉพาะ กิจกรมทหารพรานที่ 21/ผ้บู ังคับการกองบงั คบั การควบคมุ ที่ 3 และกำ�ลังพลจิตอาสาพระราชทาน บรู ณาการรว่ ม กบั ส่วน ราชการ, ผนู้ ำ�ชมุ ชน และประชาชนในพื้นท่ี บา้ นสงาว หมทู่ ี่ 4 และบา้ นโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำ�บลห้วยพิชัย อำ�เภอปากชม จังหวัดเลย ร่วมสร้างฝายชะลอนำ�้ พอื่ เป็นการบรู ณาการขับ เคลื่อนกิจกรรมรวมพลังการอนุรักษท์ รพั ยากรธรรมชาติ และ สงิ่ แวดล้อม “ กองทัพบก สรา้ งฝายชะลอน�ำ้ สบื สานพระ ราชปณธิ าน ” เพอ่ื แก้ไขปัญหาภัยแลง้ ซำ�้ ซาก สร้างความ ชมุ่ ช่ืน ความอดุ มสมบรู ณ์ใหผ่ นื ป่าชุมชน เพอ่ื เก็บกกั น้ำ� ใหก้ ับเกษตรไว้ใชใ้ นฤดแู ลง้ ในพ้นื ที่ บริเวณห้วยน�้ำ อาน โดย กิจกรรมในคร้ังน้ีกำ�ลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ที่ 21 และประชาชนในพน้ื ทรี่ ูส้ ึกภมู ใิ จและยนิ ดเี ปน็ อยา่ ง มาก ได้ช่วยเหลอื ประชาชนรวมถึงผลประโยชนส์ ว่ นรวม และ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้อยู่คู่ลูกหลานและแผ่นดินไทย ตลอดไป ภาพ /ขา่ ว : พรพิพฒั น์ เพช็ รสงั หาร ผู้อำ�นวย การศูนย์ขา่ วภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื (อินไท NEWS) 16

17

“รมว.วราวุธ” น�ำ ทีมลงพืน้ ที่แก่งตะนะ สร้างขวญั กำ�ลังใจเจา้ หน้าที่ ปกป้องดูแลรกั ษาทรพั ยากร “รมว.วราวธุ ” น�ำ ทีมลงพ้ืนที่แก่งตะนะ สร้าง ขวญั ก�ำ ลังใจ เจา้ หน้าที่ ปกป้อง ดูแล รักษา ทรัพยากร ของประเทศ วนั ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายวราวุ ธ ศลิ ปอาชา รฐั มนตรวี า่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรษุ พัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดล้อม (ปกท.ทส.) นายรชั ฎา สรุ ิยกลุ ณ อยธุ ยา อธบิ ดกี รมอทุ ยาน แห่งชาติ สตั ว์ปา่ และพนั ธ์ุพชื และผบู้ รหิ ารระดบั สงู ลงพ้นื ท่ีตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอ้ ม มอบถุงยงั ชีพ เสบยี งอาหาร และให้ก�ำ ลังใจเจ้า หนา้ ที่ในการปฏบิ ตั งิ าน พร้อมรว่ มประกอบอาหารปรุงสกุ จากรถเสบยี งเคลือ่ นทีแ่ จกจ่ายใหก้ บั เจ้าหน้าที่ ปลกู ตน้ รวง 18

ผ้งึ ในบริเวณอทุ ยานฯ รวมถึงเยีย่ มชมผลิตภณั ฑ์จากชมุ ชนคน รกั ษช์ า้ งป่า เขตรกั ษาพนั ธ์ุสตั ว์ปา่ บณุ ฑรกิ -ยอดมน ณ อทุ ยาน แหง่ ชาติแก่งตะนะ จ.อุบลราชธานี นายวราวธุ ศิลปอาชา ได้กล่าวขอบคุณเจา้ หน้าที่ แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ใ น พ้ื น ท่ี ทุ ก ค น ท่ี ไ ด้ ทำ � ห น้ า ที่ พิ ทั ก ษ์ รั ก ษ า ทรพั ยากรธรรมชาติและส่งิ แวดลอ้ ม การปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ีในบางครง้ั อาจจะลำ�บากและเหน็ดเหนอ่ื ย แต่ขอให้เจา้ หนา้ ทป่ี ฏบิ ัติหน้าที่ ด้วยความมีสติ รอบคอบ มีระเบยี บวินัย บูรณาการการปฏิบตั ิ งานระหวา่ งหนว่ ยงานใหเ้ ป็นหนึ่งเดยี ว โดยตรวจสอบและเตรยี ม ความพร้อมอยู่เสมอ ซึ่งทางกระทรวงฯ พร้อมให้ความส�ำ คัญ กบั สวสั ดกิ ารของเจา้ หน้าท่ี ในการจดั หาสวัสดิการ อุปกรณ์ และ เครือ่ งมอื ท่มี คี วามพรอ้ มและทนั สมยั เพอ่ื ช่วยในการปฏบิ ตั ิ หน้าทใ่ี หเ้ กดิ ประสิทธภิ าพมากย่งิ ข้ึน เจา้ หน้าทแ่ี ละประชาชนในพืน้ ทีท่ ุกคน เปน็ ผทู้ มี่ ี บทบาทสำ�คญั อยา่ งมากในการทำ�หน้าทป่ี กปอ้ ง ดูแล และรักษา ทรพั ยากรธรรมชาตขิ องประเทศ ต้องปฏิบตั งิ านดว้ ยความเสีย สละ และอตุ สาหะ ท้ังการป้องกนั และปราบปรามการกระทำ�ผิด และบุกรุกทำ�ลายทรัพยากรป่าไม้ รกั ษาปา่ ควบคุมไฟปา่ โดยรมว. ทส. ไดก้ ลา่ วใหข้ วัญก�ำ ลังใจแก่เจา้ หน้าทท่ี ุกคน ขอใหท้ �ำ หนา้ ท่ี อย่างเต็มกำ�ลังความสามารถเพ่ือรักษาไว้ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติท่ี อุดมสมบรู ณ์ตกทอดเป็นมรดกสคู่ นรุน่ หลังต่อไป 19

ศรสี ะเกษ เตรยี มจัดใหญ่ประชมุ กญั ชาทางการแพทย์ หวงั ประชาชนหายเจ็บหายจน เชญิ “หมอหนู”มาเปิดงาน ศรสี ะเกษ เตรยี มจดั ใหญป่ ระชมุ กัญชาทางการ แพทย์ หวังประชาชนหายเจ็บหายจน เชิญ”หมอหน”ู มา เปิดงาน ขณะท่ี ผ้วู ่าฯ ประกาศพร้อมหนุนเต็มท่ี เมอ่ื วันท่ี 23 ม.ี ค.65 ท่ลี านกิจกรรม อาคารสถาบัน ภาษา ศลิ ปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภฎั ศรสี ะเกษ อ.เมือง จ.ศรสี ะเกษ นพ.ทวีศลิ ป์ วษิ ณุโยธิน ผูต้ รวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 10 พร้อมดว้ ย นายวฒั นา พฒุ ชิ าต ิ ผวจ.ศรีสะเกษ ไดร้ ่วมกนั แถลงข่าวตอ่ ส่อื มวลชน เก่ียวกับการเตรียมการจัดงานการประชุมวิชาการกัญชา ทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 10 (ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อ�ำ นาจเจริญ มกุ ดาหาร) “เขตตรวจสุขภาพท่ี 10 หาย เจบ็ หายจน รวมพล คนรกั กัญ” ซึ่งก�ำ หนดจะจัดงานนข้ี ้ึนใน ระหว่างวนั ที่ 8 – 10 เม.ย.65 ท่ีจะถึงนี้ ท่มี หาวิทยาลัยราชภฏั ศรสี ะเกษ โดยมี นายนพ พงศผ์ ลาดสิ ัย รอง ผวจ.ศรสี ะเกษ 20

พรอ้ มดว้ ย นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นพ.สสจ.ศรสี ะเกษ นพ.ชลวทิ ย์ กญั ชามาใชท้ างการแพทย์ โดยเปดิ ให้บรกิ ารคลนิ กิ กัญชาทางการ หลาวทอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ นพ.ลักษณะเลศิ วรรณภาสนี ผอ.รพ. แพทย์ในโรงพยาบาลท้งั โรงพยาบาลสังกดั สป.สธ. โรงพยาบาลสงั กดั กันทรลกั ษ์ คณะแพทย์ พยาบาล มาใหก้ ารต้อนรับและร่วมรบั ฟังการ กรมวิชาการ และสถานพยาบาล ซ่งึ มกี ารให้บริการทั้งในสว่ นของ การ แถลงข่าวในครั้งนี้ ให้คำ�ปรกึ ษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ การใหบ้ รกิ ารกัญชาทางการ นายวฒั นา พุฒิชาติ ผวจ.ศรสี ะเกษ กลา่ ววา่ จ.ศรสี ะเกษ แพทย์แผนปัจจุบัน และการให้บรกิ ารกัญชาทางการแพทยแ์ ผนไทย มีความพร้อมและมีความยินดีท่ีจะได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในการจัด โดยขณะนี้ได้มีการส่งเสริมให้มีการนำ�เอากัญชามาใช้ งานการประชมุ วชิ าการกญั ชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 โดย ประโยชนใ์ นเชิงเศรษฐกจิ ด้วยการสง่ เสรมิ การปลูกกญั ชา การผลติ ในเดือน มีนาคมนี้ จ.ศรสี ะเกษ ก็ไดแ้ สดงศกั ยภาพใหท้ วั่ ประเทศได้ และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชา ซ่งึ ได้รบั ความรว่ มมอื จากหนว่ ยงาน ประจักษ์แล้วว่าเราสามารถดำ�เนินการจัดงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ท่เี ก่ยี วข้องทกุ ภาคสว่ น ปัจจุบันในเขตสุขภาพท่ี 10 มสี ถานทีท่ ีไ่ ด้รับ คร้งั ท่ี 47 “ศรสี ะเกษเกมส”์ ใหเ้ ปน็ ไปอย่างเรียบร้อยด้วยดี ภายใต้ อนุญาตปลกู กญั ชาแลว้ จ�ำ นวน 11 แห่ง อยรู่ ะหวา่ งการขออนุญาต ความร่วมมอื ของทุกภาคสว่ น ทง้ั สว่ นราชการในทกุ ๆ กระทรวง ส่วน จำ�นวน 19 แหง่ และแสดงเจตจ�ำ นงขอปลูก จ�ำ นวน 17 แห่ง รวม ของเอกชนและประชาชน ตามนโยบาย “อะไรๆ กด็ ีทศ่ี รีสะเกษ” นา่ ท้งั มีการสง่ เสรมิ ให้มีการแปรรปู ผลติ ภณั ฑ์จากกญั ชา ทงั้ ผลติ ภณั ฑ์ จะพอยนื ยนั ไดแ้ ล้วว่า เราพรอ้ มส�ำ หรบั ทกุ โอกาสท่ไี ด้รบั จรงิ ๆ และ อาหาร ผลติ ภณั ฑ์สมนุ ไพร ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�ำ อาง ซ่ึงผู้ประกอบ ครง้ั น้ีก็เชน่ กนั การ ทีส่ นใจสามารถทจ่ี ะพฒั นาและตอ่ ยอดธุรกจิ จากพืชกญั ชา เพื่อ ส�ำ หรับสถานท่กี ารจัดงานในครงั้ นี้ ได้รับความอนเุ คราะห์ เป็นการขบั เคลื่อน เศรษฐกจิ ในชุมชนและเป็นการสร้างรายได้ให้กบั จาก มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ศรีสะเกษ ซึง่ มอี าคารสถานทที่ เ่ี ป็น ประชาชนเพ่ือให้ หายเจบ็ หายจนได้ สถาปตั ยกรรมใหม่ๆ หลายอาคารดว้ ยกัน ซึง่ ในครัง้ น้เี ราเลอื กอาคาร นพ.ทวศี ลิ ป์ วษิ ณุโยธิน กลา่ วตอ่ ไปว่า ในสว่ นของกจิ กรรม สถาบนั ภาษา ศิลปะ และวฒั นธรรม ท่มี รี ปู ลักษณท์ สี่ วยงามและทนั การจดั งานครั้งน้ี ได้รบั เกยี รตจิ าก นายอนทุ นิ ชาญวีรกลู รองนายก สมยั ในสว่ นของห้องประชมุ และพ้นื ทใี่ ช้สอยทสี่ ามารถรองรับในทกุ รฐั มนตรแี ละ รมว.สาธารณสุข มาเป็นประธานในพธิ เี ปดิ อย่างเป็น กิจกรรมของงานครัง้ นีไ้ ด้ ไมว่ า่ จะเปน็ ห้องศรพี ฤทเธศวรเธียรเ์ ตอร์ ที่ ทางการ ภายในงานจะมคี ลนิ ิกตรวจรกั ษา จา่ ยยากัญชาทัง้ แผน สามารถจุคนไดเ้ ตม็ ทถ่ี งึ 1,550 คน ซง่ึ จะใช้ในพิธีเปิดงานในวันศกุ ร์ ปัจจบุ ันและแผนไทย โดยแพทย์แผนปัจจบุ นั และแพทยแ์ ผนไทย บู๊ ท่ี 8 เม.ย. 65 นอกจากนี้ยังมีบรเิ วณจอดรถทีก่ วา้ งขวางและหลายจุด ทนิทรรศการใหค้ วามรูเ้ รือ่ งกญั ชา ท้ังดา้ นกฎหมาย การปลกู การ สามารถรองรบั รถ ได้มากกวา่ 250 คัน แปรรูป การวิจยั ฯลฯ บู๊ท แนะนำ� และจำ�หน่าย ผลติ ภณั ฑ์กัญชา นพ.ทวีศิลป์ วษิ ณโุ ยธนิ ผตู้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ อาหาร เคร่อื งดื่ม การประชมุ วิชาการที่น่าสนใจทง้ั แผนไทยและแผน เขตสขุ ภาพท่ี 10 กลา่ วว่า ปัจจุบันกญั ชามขี อ้ มูลด้านวิชาการ ดา้ น ปจั จบุ นั การสาธติ การปลูก ผลติ แปรรปู และมอบโชคแกผ่ ู้เข้ารว่ ม การศึกษาวิจัย มาสนบั สนนุ ว่าสามารถน�ำ เอากัญชามาใช้ในการรกั ษา ชมกจิ กรรมในคร้ังน ้ี โรคได้ ซ่ึงเขตสขุ ภาพท่ี 10 ใหค้ วามสำ�คญั ในเรือ่ งของการน�ำ เอา ภาพ / ขา่ ว ศริ เิ กษ หมายสขุ ผ้สู ่อื ข่าวประจ�ำ จ.ศรีสะเกษ 21

นพค.54 จดั ก�ำ ลังพล รว่ มกบั ชา่ งจติ อาสา ช่วยสรา้ งบ้านราษฎรผู้ยากไร้ นพค.54 จัดก�ำ ลงั พล ชดุ ปฏิบตั ิงานชา่ งของหน่วย ร่วมกับ ช่าง จิตอาสา นำ�วสั ดกุ ่อสรา้ ง ช่วยสร้างบ้านราษฎรผู้ยากไร้ ในพ้ืนท่ี วันท่ี 17 มนี าคม 2565 กองบัญชาการกองทพั ไทย (หนว่ ย บัญชาการทหารพัฒนา) นำ�โดย พนั เอกกิรชติ คุณาวงค์ ผบู้ ังคบั หน่วย พฒั นาการเคลอ่ื นที่ 54 ส�ำ นกั งานพฒั นาภาค 5 หนว่ ยบัญชาการทหารพฒั นา จดั ก�ำ ลังพล ชดุ ปฏิบัตงิ านชา่ งของหน่วย ร่วมกับ ชา่ งจิตอาสาในพื้นทบ่ี า้ นลำ� พุก ในการชว่ ยเหลอื สนับสนุน นายเลยี้ ง เงดิ กระโทก ราษฎรผ้ยู ากไร้ ที่ประสบ เหตเุ พลิงไหม้บ้านพักอาศัย ซ่ึงหนว่ ยฯไดด้ ำ�เนินการตแี บบคานคอดิน ปรับ พ้ืน วางเหลก็ ตะแกรงไวร์เมช เทพน้ื ในการก่อสร้าง ”บา้ นจิตอาสา นทพ.” ซง่ึ ไดร้ ับงบประมาณจากผูท้ ่มี ีจิตศรทั ธามอบให้ ผลการด�ำ เนนิ งานคดิ เปน็ ร้อยละ 15 ตามโครงการ 1 นพค. 1 ฟาร์ม 1 โรงเรียน 1 ชมุ ชน ซงึ่ เป็นไปตามนโยบาย ของ ผบ.นทพ. ณ บา้ นเลขท่ี 85/5 หมทู่ ่ี 14 บา้ นลำ�พกุ ต�ำ บลตาเบา อ�ำ เภอ ปราสาท จังหวดั สรุ ินทร์ ตอ่ มาไดน้ �ำ ก�ำ ลงั พลชดุ ปฏิบัติงานช่างของหนว่ ย ใน การช่วยเหลอื สนับสนุน นางจวน เหมือนรักษ์ ราษฎรผู้ยากไร้ ซง่ึ หน่วยฯ ไดน้ �ำ วัสดกุ อ่ สรา้ งลงในพืน้ ท่ี เพอื่ เตรยี มด�ำ เนนิ การก่อสรา้ ง “บ้านจิตอาสา นทพ.” ซึ่งไดร้ ับงบประมาณจากผูท้ ่มี จี ติ ศรทั ธา มอบให้ ตามโครงการ 1 นพค. 1 ฟาร์ม 1 โรงเรยี น 1 ชมุ ชน ซงึ่ เป็นไปตามนโยบายของ ผบ.นทพ. ณ บ้านเลข ที่ 11 หมู่ท่ี 14 บา้ นลำ�พกุ ตำ�บลตาเบา อ�ำ เภอปราสาท จงั หวดั สุรนิ ทร์ ปรุ ศุ กั ด์ิ แสนกลา้ ข่าว/ภาพ 22

“แม่บา้ น พราน 21”ตบเท้าเสริ ฟ์ เคร่ืองด่มื เย็นๆ จากร้าน PRAN 21 COFFEE ใหน้ ักรบชุดขาว – อัศวินเสอ้ื กาวน์ “แม่บา้ น พราน 21” ตบเท้าเสิรฟ์ เคร่ืองด่มื เยน็ ๆ จากร้าน PRAN 21 COFFEE ให้นักรบชดุ ขาว – อัศวินเส้ือกาวน์ แทนคำ�ขอบคุณทเ่ี สียสละท�ำ งาน อยา่ งหนกั ในชว่ งโควิด-19 วันท่ี 18 มีนาคม 2565 ทโ่ี รงพยาบาลค่ายศรี สองรกั ตำ�บล ศรีสองรกั อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย กอง กำ�ลังสุรศกั ด์มิ นตรี โดย คณุ สริ ิกญั ญา นลิ เนตร ประธาน สมาคมแม่บา้ นทหารบก สาขา กรมทหารพรานที่ 21 และสมาชิกแม่บ้านพร้อมด้วยกำ�ลังพลของหน่วยตบเท้า เสิรฟ์ เครอื่ งดมื่ เย็นๆ จากรา้ น PRAN 21 COFFEE ซ่งึ เป็นร้านจำ�หน่ายเคร่ืองดื่มกาแฟสวัสดิการของหน่วย กรมทหารพรานที่ 21 น�ำ มาส่งมอบแทนนำ�้ ใจเพื่อเป็น ก�ำ ลงั ใจใหน้ ักรบชดุ ขาว – อัศวินเส้ือกาวน์ แทนค�ำ ขอบคณุ ท่ีเสียสละอนั ยิ่งใหญ่ของแพทย์ พยาบาล และ บุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลคา่ ยศรสี องรัก ท่ผี ่านมาต้องรับมอื กบั ภาระอันย่งิ ใหญ่ อุตสา่ ห์ทำ�งาน หนักในระยะทผ่ี ่านมา รวมถึงในอนาคต ผู้ซึง่ เสยี สละ ความสุขสว่ นตนเพอื่ ให้ประชาชนผ่านพน้ อยา่ งปลอดภยั ในสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยตอ้ งทุม่ เทแรงกายแรง ใจตรวจรักษา เฝา้ ระวัง ตลอดจนควบคมุ การระบาด ให้ ส่งผลกระทบกับประชาชนให้น้อยท่ีสุด ซ่ึงเปน็ ด่านหนา้ ในการป้องกัน รักษา ดแู ล ก�ำ ลังพลในค่ายศรีสองรัก แรงกาย แรงใจ ตรวจรกั ษา เฝ้าระวงั ตลอดจนควบคุมการแพรร่ ะบาดของโรคให้ รวมถึงประชาชนทว่ั ไป ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส สง่ ผลกระทบกบั คนไทยใหน้ ้อยทีส่ ุดเท่าท่จี ะเปน็ ไปได้ ความเสียสละ อดทนของ โควดิ -19 ดว้ ยหัวใจ แพทย์ พยาบาล และบคุ ลากรทางการแพทย์นนั้ เราได้เห็นไดร้ ับรทู้ กุ วนั ทีท่ กุ ๆทา่ น จากสถานการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ ท�ำ หน้าทีด่ แู ลรักษาประชาชนชาวไทยใหด้ ีท่สี ุด โดยหนว่ ยเฉพาะกจิ กรมทหารพราน ขณะนี้เกิดการแพรร่ ะบาดไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ที่ 21 และสมาคมแมบ่ า้ นทหารบก สาขา กรมทหารพรานที่ 21 พรอ้ มยนื เคียงข้าง สะทอ้ นถึงความเสยี สละอันยิง่ ใหญข่ องแพทย์ พยาบาล ในทกุ โอกาส ในการด�ำ เนนิ กิจกรรมนน้ั อยภู่ ายใตม้ าตรการป้องกันโควดิ -19 อยา่ ง และบุคลากรทางการแพทย์ของไทยที่ต้องรับมือกับ เครง่ ครัด ภาระท่ียิ่งใหญ่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดเพื่อไม่ ภาพ : ฉก.ทพ.21 ขา่ ว : พรพิพฒั น-์ เพชรสงั หาร เดวิท โชคชัย ให้ประเทศไทยต้องสญู เสียไปมากกว่านี้ ซงึ่ ได้ทมุ่ เท รายงาน 23

ผูต้ รวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพน้ื ท่ี ผตู้ รวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพืน้ ท่ี จังหวดั ลำ�พนู เยย่ี มชม และพบปะหารอื รว่ มกบั ผู้ ล�ำ พนู เย่ียมชมหารือรว่ มกับผปู้ ระกอบการ ประกอบการ เมอ่ื วันที่ 25 มีนาคม 2565ท่ีผ่านมา นางล ลดิ า จิวะนนั ทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพ้ืนท่ีจงั หวัดล�ำ พูน เยย่ี มชม และพบปะหารือร่วมกับ ผู้ประกอบการ โดยมี นางกนกรัตน์ ยกุ ติรตั น์ พาณชิ ย์ จงั หวัดล�ำ พนู พรอ้ มดว้ ย หัวหน้ากลมุ่ เจ้าหนา้ ที่ สำ�นักงานพาณชิ ยจ์ งั หวัดลำ�พูน ให้การต้อนรับ และร่วม ลงพ้ืนที่ ดงั น้ี พบปะผปู้ ระกอบการศรีวิลยั ผา้ ฝ้าย อำ�เภอ ป่าซาง ผผู้ ลติ ผลติ ภัณฑผ์ ้าจากใยกญั ชง เพ่ือสง่ เสรมิ ชอ่ งทางการตลาด เยยี่ มชมกลุม่ วสิ าหกจิ ชุมชนพฒั นา ผลิตภัณฑพ์ ชื ผกั สมุนไพรและผลไม้ อ�ำ เภอบา้ นโฮ่ง สำ�หรับวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพร และผลไม้ อำ�เภอบ้านโฮง่ ก่อต้งั ข้นึ มาในปีพุทธศักราช 2548 จากการสง่ เสรมิ ของภาครัฐ เพ่อื ให้เกิดการรวม กลุ่มส่งเสรมิ และชว่ ยเหลือซง่ึ กันและกนั โดยในพนื้ ที่ มีการปลูกล�ำ ไยจำ�นวนมาก จงึ เกดิ ปัญหาเรอื่ งผลผลิต ออกมาจำ�นวนมาก ตามมาดว้ ยปัญหาล�ำ ไยล้นตลาดและ ราคาตกต่ำ� ขณะเดียวกนั การปลกู ลำ�ไยไดม้ ีการใช้สาร เคมแี ละปุ๋ย ส่งผลต่อสุขภาพของคน ท�ำ ใหเ้ กดิ แนวคิด ส่งเสรมิ ท�ำ เกษตรอินทรีย์ขึ้นมาในกลุ่ม โดยผลผลติ ล�ำ ไย ในทอ้ งตลาดจะมกี ารใชส้ ารเคมีในสดั สว่ น 99% และ เป็นเกษตรอนิ ทรยี ์ 1% เท่านน้ั กลุ่มในพน้ื ท่จี งั หวัด ลำ�พูน ทำ�เกษตรอินทรยี ์แบบครบวงจร โดยมีพื้นทป่ี ลูก ประมาณ 100 ไร่ ทำ�ให้ไดผ้ ลผลิตทม่ี ีความแตกตา่ งและ ไม่มคี แู่ ข่ง รวมถงึ เปน็ ผลผลิตท่ีมีคณุ ภาพ สำ�หรับพนื้ ที่ ของครอบครัวทำ�เกษตรอินทรีย์และปลูกลำ�ไยอินทรีย์ไป พรอ้ มกัน โดยมีเครือข่ายสมาชิกในพ้ืนที่มาร่วมดำ�เนิน การ พรอ้ มกนั นไ้ี ดม้ ุง่ ที่จะหาความรแู้ ละต่อยอด รวม ถึงการใช้เทคโนโลยีมาร่วมเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลผลิต ผลผลิตลำ�ไยอินทรีย์ที่ได้จะแบ่งเป็นลูกลำ�ไยที่มีขนาด ใหญ่ จะมีลูกคา้ ประจำ�มารับซ้ือผลผลิตทสี่ วน ส่วนล�ำ ไย ทม่ี ีขนาดเล็กได้ใช้เทคโนโลยฟี รซี ดาย (Freeze Dry) ในการแปรรูปผลผลิต จงึ ชว่ ยสร้างผลผลิตที่มคี วามแตก ตา่ งและมคี ุณภาพตามท่ตี อ้ งการ ไดเ้ ข้าไปหารอื กบั ผู้ เช่ยี วชาญและมหาวทิ ยาลัยในการขอคำ�ปรึกษาเรอื่ งนี้ ส่ง ผลให้สามารถมีสารส�ำ คัญอยูใ่ นลำ�ไยอบแห้ง โดยไดน้ �ำ เทคโนโลยีฟรซี ดายมาใชเ้ ม่อื ประมาณ 10 ปกี อ่ นหนา้ น้ี และไดท้ ำ�เปน็ รายแรก ผลผลติ ของล�ำ ไยอบแห้งจะมรี าคา ประมาณ 4,000 บาท/กโิ ลกรมั สามารถสรา้ งมูลค่าเพิ่ม ขึ้นได้ และมกี ลมุ่ ลกู คา้ ท่ีมีความตอ้ งการสูง ทั้งตลาด ในประเทศและต่างประเทศ มกี ารส่งออกไปตลาดตา่ ง ประเทศ ทง้ั ประเทศญปี่ นุ่ สหรัฐ และเยอรมนี พรอ้ มกัน 24

นี้ในกลุ่มฯ ยังมผี ลผลติ ทางการเกษตรอกี หลายชนิด ทง้ั มะม่วงมหาชนกอ ประกนั สังคม เอาจรงิ อร์แกนกิ ทไี่ ด้รบั ความนยิ มในตลาดตา่ งประเทศ โดยเฉพาะประเทศญีป่ นุ่ โรงพยาบาลทีไ่ มด่ ูแล รวมถึงการแปรรูปผลผลิตดว้ ยเทคโนโลยีฟรซี ดาย ทัง้ มะมว่ งมหาชนก สต รอเบอรร์ ี่ เป็นตน้ ล่าสุดได้พฒั นากระเทียมดำ� ได้รับการสง่ เสรมิ จากหน่วย ผูป้ ระกันตนตดิ โควิคตามขอ้ ตกลง งานรัฐในการพัฒนาจากสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ (สวทช.) ในปจั จบุ นั มคี วามต้องการจากลกู คา้ ตา่ งประเทศ ท้ังประเทศ นางสาวลัดดา แซล่ ้ี รองเลขาธกิ ารสำ�นักงานประกนั จีนและสิงคโปร์ รวมถงึ จากลูกค้าในประเทศด้วย สังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณีผู้ประกันตนร้องเรยี นผ่าน พบปะผปู้ ระกอบการ ตลาดต้องชม ตลาดหตั ถกรรมผา้ ทอ สือ่ มวลชน จากสาเหตุตดิ เช้อื โควดิ -19 โรงพยาบาลตามบตั ร มือบา้ นดอนหลวง หมู่ท่ี 7 อ�ำ เภอป่าซาง จงั หวดั ลำ�พูน “บา้ นดอน รบั รองสทิ ธิประกันสงั คมไมใ่ ห้การรกั ษา เนื่องจากควิ เต็ม และ หลวง”แห่งนี้ ประชาชนในชมุ ชนสว่ นใหญ่มีเช้อื สายชาวยอง นบั ถอื ศาสนา เสยี คา่ ตรวจ RT PCR ต้องซื้อยากนิ เองตามท่ปี รากฏเป็นขา่ ว พทุ ธ และใชภ้ าษาทอ้ งถ่ิน (ภาษายอง) ในการส่อื สารเปน็ ส่วนใหญ่ มกี าร เมอ่ื วันท่ี 25 มีนาคม 2565 สืบสานภูมิปัญญาเก่ียวกับการทอผ้าถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเป็นเวลากว่า ในกรณีดงั กล่าว นายสุชาติ ชมกลน่ิ รฐั มนตรีว่าการ 200 ปี และไดน้ ำ�เอาความเป็นชาวยองนอ้ี อกมาเผยแพร่และแสดงออกถงึ กระทรวงแรงงาน มีความหว่ งใยสง่ั การใหส้ ำ�นกั งานประกนั ความเป็นตวั ตนของคนบา้ นดอนหลวง ทัง้ ภาษายอง วัฒนธรรมและวถิ ีการ สงั คม เรง่ ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือโดยดว่ น ทง้ั น้ี ดำ�เนินชีวิต เปน็ หมูบ่ า้ นท่ีขน้ึ ช่ือในเร่ืองของผา้ ฝา้ ยทอมอื การทอผา้ มือจงึ สำ�นักงานประกันสังคมได้ประสานโรงพยาบาลตามสิทธิดัง ถือได้ว่าเป็นหัตถกรรมพ้ืนบ้านท่ีสืบทอดกันมาและเป็นกิจกรรมที่ผูกพัน กลา่ ว เพือ่ สง่ ตัวผู้ประกนั ตนเข้ารบั การรกั ษาใน Hospitel กับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านดอนหลวงมาเป็นเวลานานนับ และจา่ ยยาฟาวิพิราเวียร์ ตามสิทธ์ปิ ระกันสงั คม พรอ้ มให้โรง ร้อยๆ ปปี ัจจบุ นั การทอผ้าฝา้ ยของชาวบา้ นดอนหลวงมกี ารพัฒนารูปแบบ พยาบาลออกใบรับรองแพทย์เพื่อรับรองการหยุดงานเรียบร้อย สีสนั และลวดลายให้มคี วามทนั สมัย กลายเป็นสนิ ค้าหัตถกรรมจากผ้าฝ้าย แลว้ หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น เสื้อผา้ ส�ำ เร็จรูป ผา้ คลมุ ไหล่ ปลอกหมอน           รองเลขาธกิ ารสำ�นักงานประกนั สังคม กล่าวตอ่ ไป ผ้าม่าน ผา้ ปูโต๊ะ ผา้ ปเู ตียง เปน็ ตน้ อกี ท้งั ยงั ผลติ สนิ ค้าออกจำ�หนา่ ยเป็น ว่า นายบุญสงค์ ทพั ชยั ยทุ ธ์ เลขาธิการสำ�นักงานประกนั สงั คม สนิ คา้ ท่ีระลึกไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มากมายทัง้ ในและตา่ งประเทศ ได้ก�ำ ชับให้โรงพยาบาลในเครือขา่ ยประกันสงั คม ใหค้ วามร่วม นับเป็นแหล่งผลิตสินค้าจากผ้าฝ้ายทอมือท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศ มอื ดแู ลรักษาผู้ประกันตน ท่ตี รวจพบการติดเชื้อโควดิ -19 ใน ผ้าทอมอื บา้ นดอนหลวงมีรูปแบบการทอหลัก ๆ แบง่ เป็นสองรูปแบบคือ ทันที และมีความพรอ้ มในการให้บรกิ ารแกผ่ ปู้ ระกันตนตง้ั แต่ การทอโบราณแบบ 2 ตะกอ ลวดลายที่ได้ อาทเิ ชน่ ลายเกล็ดเตา่ ลายนำ�้ เข้ารบั การรกั ษา จนส้ินสุดการรกั ษาอย่างเต็มศกั ยภาพ หาก ไหล ลายตัวหนอน และลายยกดอก อกี รปู แบบหน่งึ คอื การทอประยุกต์ โรงพยาบาลไม่ปฏิบัตติ ามขอ้ ตกลง สาํ นักงานประกันสังคมจะ แบบ 3 ตะกอ 4 ตะกอ 6 ตะกอ และ 8 ตะกอ การทอผา้ รูปแบบนีไ้ ด้รบั พิจารณาการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลว่าไม่เป็น การถ่ายทอดความรจู้ ากหน่วยงานภาครฐั ท่ีมสี ว่ นในการพฒั นา ทำ�ใหเ้ กดิ ไปตามสัญญาจ้าง หรอื ให้บรกิ ารทีต่ ำ�่ กวา่ มาตรฐานทสี่ ำ�นักงาน การพฒั นาลวดลายใหม่ ๆ อาทเิ ช่น ลายดอกพกิ ุล ลายโปรง่ ลายดอกจอก ประกนั สงั คมกำ�หนดไว้ จะนำ�ข้อมูลมาทบทวนการพิจารณา และลายปกุ ปยุ เป็นตน้ ต่อสญั ญาในปตี ่อไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ ละ กรรณิการ์ วจิ ิตรสกลการ ผสู้ ือ่ ข่าวประจ�ำ จังหวดั ล�ำ พูน มาตรฐานเดยี วกัน หากมีข้อสงสยั ติดตอ่ สอบถามได้ท่สี าย ดว่ นกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 6 และ กด 7 ไดต้ ้งั แต่ เวลา 08.00 – 18.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวนั หยดุ ราชการ ศูนยส์ ารนิเทศ ส�ำ นักงานประกนั สังคม กระทรวง แรงงาน 25

เชียงใหมส่ งั่ เขม้ ปอ้ งกันไฟป่า หา้ มเผา หา้ มเข้าปา่ ฝ่าฝืนมีโทษปรบั ถงึ จ�ำ คุก จากสถานการณ์การเกิดไฟป่าในเขตป่าสงวน แหง่ ชาติทีร่ นุ แรงขน้ึ จนสง่ ผลกระทบต่อคุณภาพชวี ิตของ พี่นอ้ งประชาชนชาวเชยี งใหม่ นายประจญ ปรชั ญ์สกลุ   ผู้ ว่าราชการจงั หวดั เชียงใหม่ ในฐานะ ผบ.ศูนย์บัญชาการ ไฟป่าเชียงใหม่ จึงมดี �ำ ริให้นายกมล นวลใย ผู้อ�ำ นวยการ ส�ำ นักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ ท่ี 1 (เชยี งใหม่) กรมป่าไม้ ในฐานะพนกั งานเจ้าหนา้ ทผี่ ู้ควบคมุ ป่าสงวนแหง่ ชาติ ประ กาศฯ ห้ามมิใหบ้ ุคคลหนึง่ บคุ คลใด เผาป่า หรอื เข้าไป กระท�ำ การใดๆ ในเขตป่าสงวนแหง่ ชาติ \"ป่าสันทราย\" และปา่ สงวนแห่งชาติ \"ป่าแม่ออน\" ทอ้ งท่ีอำ�เภอสันทราย และอ�ำ เภอสนั กำ�แพง จงั หวดั เชยี งใหม่ ด้วยสถานการณ์ไฟป่าในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณปา่ สงวนแหง่ ชาติ \"ป่าสนั ทราย\" และป่าสงวน แหง่ ชาติ \"ป่าแมอ่ อน\" มแี นวโน้มจะทวคี วามรุนแรงเพิ่ม มากข้ึน อันเปน็ ผลสบื เนื่องมาจากความแห้งแล้งของภูมิ อากาศ การเผาเศษวชั พืช และวัสดุเหลือใชท้ างการเกษตร ตลอดจนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มิได้มี การจัดทำ�แนวป้องกันไฟจนเกิดการลุกลามเข้าไปในเขต จงั หวัดเชียงใหม่ จงึ ห้ามมใิ หบ้ ุคคลหนงึ่ บุคคลใด เผาป่า หรือเขา้ ไปกระท�ำ การ ปา่ หรอื เจตนาจดุ ไฟเผาป่าเพ่อื หวงั ประโยชนอ์ ่นื ใด สร้าง ใดๆ ในเขตป่าสงวนแหง่ ชาติ \"ป่าสนั ทราย\" และปา่ สงวนแหง่ ชาติ \"ป่าแมอ่ อน\" ความเสยี หายต่อพน้ื ป่าไม้ และกอ่ ให้เกิดปญั หาไฟป่า ครอบคลุมพน้ื ท่ี 2 อ�ำ เภอ คือ อำ�เภอสันทราย ทอ้ งทตี่ �ำ บลแมแ่ ฝก ตำ�บลแมแ่ ฝก และหมอกควนั รวมทงั้ ปริมาณคา่ ฝนุ่ ละอองขนาดเลก็ ใน ใหม่ ต�ำ บลหนองหาน ตำ�บลป่าไผ่ ตำ�บลหนองแหยง่ และอ�ำ เภอสนั กำ�แพง ท้องท่ี อากาศขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรอื PM 2.5 เกินค่า ต�ำ บลห้วยแก้ว ตำ�บลออนเหนือ ตำ�บลหว้ ยทราย ตำ�บลออนใต้ และต�ำ บลร้องววั มาตรฐาน 50 ไมโครกรมั ต่อลกู บาศกเ์ มตร ปกคลุมพน้ื ท่ี แดง โดยไม่ได้รบั อนญุ าตหรอื มีเหตุอันควรโดยเด็ดขาด ตงั้ แต่วนั ท่ี 18 มีนาคม และมแี นวโนม้ สงู ขนึ้ อย่างตอ่ เนอ่ื ง ซ่งึ ส่งผลกระทบตอ่ 2565 ถึง 30 เมษายน 2565 โดยขอความรว่ มมือประชาชนในพน้ื ทป่ี ฏบิ ตั ติ าม สุขภาพของประชาชนโดยตรง เพอ่ื เป็นการป้องกันและ ประกาศโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝา่ ฝนื มโี ทษจำ�คกุ ตง้ั แต่ 1 ปี ถงึ 10 ปี และปรับตัง้ แต่ บรรเทาสาธารณภยั แกไ้ ขปัญหาไฟปา่ และหมอกควันของ 20,000 ถงึ 200,000 บาท หรอื ท้งั จ�ำ ท้งั ปรบั 26

จังหวัดอ�ำ นาจเจริญ ขจัดความยากจน อ�ำ นาจเจรญิ ขจัดความยากจนตามนโยบาลของรัฐบาลให้กบั ประชาชน ตาม หลกั เศรษฐกิจพอเพยี ง วันองั คารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา ตามหลกั เศรษฐกิจพอเพียง13.00 น. นายทวปี บุตรโพธิ์ ผูว้ ่าราชการจังหวดั อำ�นาจเจริญ พรอ้ มด้วยนายฤทธสิ รรค ์ เทพ พิทักษ์ ปลดั จังหวัดอ�ำ นาจเจรญิ นายธนศู กั ดิ์ เสมอ ภาค นายอ�ำ เภอเมอื งอ�ำ นาจเจริญ นางอัมพวัน แสงทอง พัฒนาการอ�ำ เภอเมอื งอำ�นาจเจริญและ เจ้าหนา้ ที่ ท่ีเก่ียวขอ้ งลงพื้นที่รับฟงั ปัญหาและเยีย่ ม ใหก้ �ำ ลงั ใจครอบครัวนางออ่ น พยัคเฆ บ้านเลขที่ 9849 หมทู่ ่ี 1 ต�ำ บลหว้ ยไร่ อ�ำ เภอเมืองอ�ำ นาจเจริญ จังหวัดอำ�นาจเจรญิ เปน็ ครวั เรอื นท่ีอยใู่ นโครงการ อำ�นาจเจรญิ เก้ือกลู เพ่มิ พูลความสขุ ตามแนวทาง การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด อ�ำ นาจเจรญิ นางอ่อน พยัคเฆ อาศยั อย่กู ับสามี 2 คน และสามเี ปน็ ผ้พู กิ าร ซ่งึ ครอบครัวมฐี านะยากจนแต่ เป็นคนที่มคี วามขยนั ประหยดั อดออม เปน็ คนทไี่ ม่ ยอมแพต้ อ่ โชคชะตาและตอ่ สูช้ วี ิตมาโดยตลอด มี อาชพี สานเปลจากเศษผ้า ขายไม้กวาดและเครือ่ ง จกั สาน อกี ท้ังรับจ้างทว่ั ไปตามแต่จะมงี าน จากการลงพ้นื ที่ของผ้วู า่ ราชการจังหวัด อำ�นาจเจริญในครั้งน้ีเพ่ือรับฟังปัญหาของนางอ่อน พบวา่ ไม่มที นุ ในการประกอบอาชีพ อยากมีแหลง่ มาใหเ้ ลี้ยงพร้อมทำ�แปลงผักสวนครัว มกี ารฝึกอาชีพให้ตามความถนัดและจัดหาทุนมา อาหารภายในบา้ นเพื่อลดคา่ ใชจ้ า่ ย โดยผ้วู ่าราชการ ให้ประกอบอาชพี สรา้ งความมนั่ คงให้กับครอบครัว จังหวัดอำ�นาจเจริญได้ส่ังการให้นายอำ�เภอเมือง อ�ำ เภอเมืองอำ�นาจเจริญมีเป้าหมายทจ่ี ะท�ำ การชว่ ยเหลอื จำ�นวน 32 ครอบครวั อำ�นาจเจริญ น�ำ ส่วนราชการชว่ ยเหลอื สง่ เสริมอาชพี คาดว่าจะดำ�เนินการใหแ้ ลว้ เสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ เบื้องต้นทางอำ�เภอเมืองอำ�นาจเจริญจะนำ�ไก่พันธุ์ไข่ มนัส เอมโอด ผ้สู ือ่ ขา่ วประจ�ำ จงั หวัดอำ�นาเจรญิ 27

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมืองดอกลำ�ดวน สส.เมอื งดอกลำ�ดวน เขต 5 !!!ATK คนั เขต 5 !!! หว่ งใยประชาชน ลงพื้นทม่ี อบชดุ ตรวจ ณ โรงพยาบาลส่งเสรมิ สขุ ภาพต�ำ บลบ้านปรอื หว่ งใยประชาชน ลงพนื้ ที่มอบชุดตรวจ ATK วนั ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 15:00 น ณ โรง พยาบาลสง่ เสรมิ สุขภาพต�ำ บลบ้านปรือคนั ตำ�บลปรอื ใหญ่ อ�ำ เภอขุขันธ์ จังหวดั ศรสี ะเกษ นายธรี ะ ไตรสรณ กุล สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เขต 5 จงั หวดั ศรีสะเกษ เดนิ ได้ทางมามอบ ชุดตรวจ ATK หนา้ กากอนามยั และนำ้�ดมื่ ให้กับประชาชนในพืน้ ทรี่ บั ผดิ ชอบของโรง พยาบาลสง่ เสรมิ สขุ ภาพตำ�บลบา้ นปรอื คัน อ�ำ เภอขุขนั ธ์ จังหวดั ศรสี ะเกษ โดยมี นายเจนต์จิตร สัมพทุ ธานนท์ นายกองค์การบรหิ ารส่วนต�ำ บลปรือใหญ่ นายบญุ ยืน พันธ์แก่น กำ�นันตำ�บลปรือใหญ่ นายสุทธิรักษ์ จงราช ผู้ อำ�นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านปรือคัน สารวตั รกำ�นัน ผใู้ หญบ่ า้ น เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข อสม.และ ประชาชน มาใหก้ ารต้อนรับ นายสุทธิรักษ ์ จงราช ผู้ อำ�นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านปรือคัน ชีวิตประจ�ำ วันอยา่ งมาก ไหนจะระมัดระวงั เรอื่ ง เชอื้ ไวรสั โควดิ -19 ไหนจะความ กลา่ วว่า ในพ้ืนทรี่ บั ผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุ เปน็ อยู่ที่ขาดรายได้ ตนในฐานะสมาชิกสภาผแู้ ทนราษฎร เขต 5 จังหวัดศรีสะเกษ ภาพตำ�บลบา้ นปรอื คนั มีผปู้ ว่ ยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จงึ ไดน้ �ำ ชุดตรวจ ATK หน้ากากอนามยั และนำ้�ดมื่ มามอบใหก้ บั ประชาชนในพ้ืนท่ี จนถงึ ปจั จบุ ัน จำ�นวน 34 ราย กระจายไปในหลายๆ รับผิดชอบของโรงพยาบาลสง่ เสริมสขุ ภาพตำ�บลบ้านปรอื คัน อย่างนอ้ ยกไ็ ดช้ ่วย หมูบ่ า้ น ซ่งึ สว่ นใหญ่จะตดิ มาจาก งานศพ และงานแตง่ บรรเทาความเดอื ดรอ้ นใหก้ บั ประชาชนบ้าง โดยประชาชนสามารถใชโ้ ทรศัพท์สมา สำ�หรบั ในวนั น้ี ก็ได้นัดชาวบา้ นทอี่ ย่ใู นกลมุ่ เสย่ี งมาตรวจ ร์ทโฟน สแกนควิ อารโ์ ค้ด เพม่ิ เพอ่ื น และลงรายละเอยี ด ชอ่ื สกุล ทีอ่ ย่ ู เบอรโ์ ทร ATK จำ�นวน 70 ราย เพ่ือตรวจหาผตู้ ดิ เช้ือเพม่ิ เพือ่ เพอ่ื ขอรับ ชุดตรวจ ATK ได้ 1 สิทธิ์ สามารถขอชุดตรวจ ATK ไดจ้ ำ�นวน 4 คน เตรยี มการรกั ษาและหาแนวทางปอ้ งกันตอ่ ไป ดา้ น นาย ท้ังนี้ นายธรี ะ ไตรสรณกุล สมาชิกสภาผ้แู ทนราษฎร เขต 5 จังหวัดศรีสะเกษ ขอให้ ธรี ะ ไตรสรณกุล สมาชกิ สภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัด ประชาชนการด์ อยา่ ตก อย่าตระหนกตกใจ หลีกเลยี่ งการเขา้ สถานทแี่ ออดั ที่เส่ยี ง ศรีสะเกษ กลา่ ววา่ ตนร้สู ึกเปน็ ห่วงพ่นี ้องประชาชนเป็น ต่อการตดิ เชื้อไวรัสโควดิ - 19 เพ่อื ให้รอดจากไวรัสโควดิ -19 ต่อไป อย่างมาก ท่ใี นขณะนป้ี ระชาชนประสบปญั หากบั การใช้ ปรุ ศุ กั ดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ 28

ประกนั สงั คม ปลดลอ็ ค เพิม่ รพ. “เจอ แจก จบ” ดูแลผปู้ ระกันตนป่วยโควดิ 19 ตามท่ี “เพจชมรมแพทย์ชนบท” ใหค้ วามคิด เหน็ เก่ยี วกบั การรกั ษาผู้ตดิ เชื้อโควดิ -19 ไม่มอี าการ หรอื อาการนอ้ ยแบบผปู้ ่วยนอก หรอื “เจอ แจก จบ” โดยระบวุ า่ ประกันสงั คมก�ำ หนดให้ผทู้ ีต่ ิดเช้อื ท่ีอาการ นอ้ ย (สเี ขียว) ใหร้ บั บริการตามสทิ ธ์ิกบั โรงพยาบาลคู่ สญั ญา (main contractor) สว่ นโรงพยาบาลชุมชน ไม่ใช่โรงพยาบาลคูส่ ัญญา จะมารักษาไม่ได้ มิเช่นนน้ั ต้องตกลงกันเป็นกรณีๆไป ซ่งึ สรา้ งความปวดหัวให้ กบั โรงพยาบาลชมุ ชนมาก และใหค้ วามเหน็ วา่ ประกัน สังคมควรให้ส�ำ นกั งานหลักประกนั สขุ ภาพเป็น clear- ing house นนั้ ประเด็นดงั กลา่ ว นายบญุ สงค์ ทพั ชยั ยุทธ์ เลขาธิการส�ำ นกั งานประกนั สังคม กระทรวงแรงงาน ได้ชเ้ี เจงว่า สำ�นักงานประกนั สังคม โดยคณะกรรมการ การแพทย์ ได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์การใหบ้ ริการรักษา และการจา่ ยเงนิ ค่าบรกิ ารทางการแพทย์ กรณผี ู้ประกนั ตนท่ีปว่ ยดว้ ยโรคโควิด19 ท่ตี อ้ งเข้ารบั การรกั ษา ประเภทผูป้ ่วยนอก ตามนโยบาย “เจอ แจก จบ” ให้ได้ พยาบาลอ่ืนที่ทำ�บันทึกข้อตกลงกับสถานพยาบาลหลักในระบบประกันสังคมเพ่ือเข้า รบั การดูแลรกั ษาได้อย่างเหมาะสม และมีประสทิ ธิภาพ ร่วมใหบ้ รกิ ารตามแนวทาง เจอ แจก จบ ได้อกี ด้วย โดยสำ�นักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการ 2.สำ�นกั งานประกันสงั คม พร้อมจ่ายค่าบรกิ ารทางการแพทย์ใหแ้ กส่ ถาน แพทย์ให้แก่สถานพยาบาลท่ีให้การดูแลรักษาผู้ประกัน พยาบาล เปน็ คา่ บริการดูแลรกั ษาผูต้ ิดเชื้อหรือผปู้ ่วยโรคโควดิ 19 ทีไ่ มม่ ภี าวะเสี่ยง ตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด 19 ให้ได้รบั การรกั ษาตาม ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกำ�หนด แบบบริการผูป้ ว่ ยนอก จา่ ยแบบเหมาจ่ายในอัตรา แนวทางที่สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1,000 บาทตอ่ ราย โดยครอบคลมุ รายการ ดงั นี้ 2.1 ค่าบรกิ ารให้ค�ำ แนะน�ำ การปฏบิ ัติ หรือกระทรวงสาธารณสุขกำ�หนด และเมอ่ื วนั ท่ี 16 ตวั ในการแยกกกั ตวั ทบ่ี า้ น 2.2 การให้ยาท่ีเปน็ การรักษาโรคโควดิ 19 ไดแ้ ก่ ยาฟา้ มนี าคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการการแพทย์ได้ ทะลายโจร หรือยา Favipiravir (เบิกจากกระทรวงสาธารณสุข) ตามแนวทางกรม มีการทบทวนหลักเกณฑ์กำ�หนดสถานพยาบาลที่ให้ การแพทย์ และหรอื ยารกั ษาตามอาการรวมคา่ จัดสง่ เป็นตน้  2.3 การประสานตดิ ตาม บรกิ ารเพ่ิมเตมิ เพื่ออ�ำ นวยความสะดวกให้ผปู้ ระกัน อาการเมอื่ ใหก้ ารดูแลครบ 48 ช่วั โมง 2.4 การจัดระบบส่งต่อเม่อื ผู้ปว่ ยมอี าการ ตนเข้าถึงการรักษาโดยไม่จำ�เป็นต้องไปโรงพยาบาล เปลย่ี นแปลงจ�ำ เป็นตอ้ งส่งต่อ ตามสิทธิการรกั ษาพยาบาล เเละโรงพยาบาลในระบบ สำ�หรบั กรณีผูป้ ระกนั ตนทปี่ ว่ ยดว้ ยโรควิด19 กลุ่มอาการสีเขียวทเ่ี ขา้ รับ ประกนั สังคมเท่าน้นั โดยไดก้ �ำ หนดแนวทางการดแู ลผู้ การรกั ษาเเบบ HI. CI. รพ.สนาม หรอื Hotel Isolation สำ�นกั งานประกนั สังคมได้ ประกันตนทีป่ ่วยด้วยโรคโควดิ 19 ได้เขา้ รบั การรกั ษา ก�ำ หนดใหส้ ถานพยาบาลทม่ี ีศกั ยภาพในการดูแลผู้ประกันตนท่ปี ่วยดว้ ยโรคโควดิ 19 ในสถานพยาบาลท่ีมีศักยภาพในการดูแลผู้ประกันตน โดยสถานพยาบาลทีใ่ หบ้ รกิ ารและเคยบันทกึ ผ่านระบบ สปสช. clearing house ยัง ได้อยา่ งทนั ทว่ งที ดังนี้ คงบนั ทกึ เช่นเดิม รวมทัง้ กรณีการตรวจ ATK ชง่ึ คา่ ตรวจคัดกรองโควดิ สามารถเบิก           1.กรณีผู้ประกนั ตนท่ีปว่ ยดว้ ยโรคโควดิ ไดท้ กุ สทิ ธิ สำ�หรบั กรณผี ปู้ ว่ ยสเี หลืองและแดงให้เปน็ ไปตามแนวทาง UCEP Plus 19 กลุ่มอาการสเี ขียว ทไี่ ม่มีอาการหรืออาการไม่ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยข้อมูล ผ่านระบบ สปสช. เปน็ clearing house เชน่ กัน รนุ แรง ต้องเขา้ รับการรกั ษาประเภทผปู้ ว่ ยนอก โดย ทุกสทิ ธิ ให้ผู้ประกันตนที่ป่วยติดเช้ือสามารถเข้ารับบริการ นายบญุ สงค์ กล่าวในตอนท้ายว่า ส�ำ นกั งานประกนั สงั คมมีชอ่ งทางการ ในสถานพยาบาลประกันสังคมและเครือข่ายตาม ติดตอ่ ประสานงานใหบ้ ริการช่วยเหลอื ผูป้ ระกนั ตน เขา้ รกั ษาในสถานพยาบาล/Hos- ประกาศส�ำ นกั งานประกันสังคม เรือ่ ง ก�ำ หนดเขต pitel กรณที ่ไี มส่ ามารถตดิ ต่อสถานพยาบาลตามสทิ ธิฯ ได้ หรอื ไดร้ บั การปฏเิ สธการ ทอ้ งทแ่ี ละรายชือ่ สถานพยาบาล ซง่ึ เป็นรายช่อื สถาน รักษาผ้ปู ระกนั ตนสามารถติดต่อประสานหน่วยงานของส�ำ นักงานประกันสงั คม ได้ท่ี พยาบาลประกันสงั คม ท้ังภาครัฐบาลและภาคเอกชน ส�ำ นกั งานประกนั สงั คมกรงุ เทพมหานครพื้นที/่ จังหวัด/สาขา ทุกแห่ง หรือท่สี ายด่วน ท่ีสำ�นักงานประกันสังคมได้ประกาศในราชกิจจานุ 1506 กด 6 และ กด 7 ใหบ้ รกิ ารตัง้ แตเ่ วลา 08.00-18.00 น. ทุกวัน ไมเ่ วน้ วันหยดุ เบกษา รวมถงึ สถานพยาบาลของรฐั ท่ไี มไ่ ดอ้ ยูใ่ นระบบ ราชการ ประกันสงั คม ได้ทุกแหง่ อีกทง้ั ยังสามารถเข้าสถาน ศูนย์สารนิเทศ สำ�นกั งานประกนั สังคม กระทรวงแรงงาน 29

อธิบดีกรมอทุ ยานแห่งชาติฯ ตรวจเย่ียม อธิบดีกรมอุทยานแหง่ ชาตฯิ ตรวจเย่ยี มกำ�ลังพล กำ�ลงั พลดับไฟปา่ เชียงใหม่ เนน้ ย้ำ�รักษาอากาศ บรสิ ทุ ธใ์ิ หป้ ระชาชน 18 มนี าคม 2565 นายรัชฎา สุรยิ กุล ณ อยุธยา เน้นย้�ำ รักษาอากาศบรสิ ทุ ธใิ์ ห้ประชาชน อธบิ ดกี รมอทุ ยานแหง่ ชาติ สัตวป์ ่า และพนั ธพุ์ ืช ลงพน้ื ท่ีตรวจเยี่ยมและมอบเสบียงเพ่ือเป็นขวัญกำ�ลังใจแก่ กำ�ลังพล เจา้ หน้าท่ี และเครอื ขา่ ยอาสาสมคั รทีป่ ฏิบัตงิ าน ควบคุมไฟป่า ในพื้นท่สี �ำ นักบริหารพ้ืนทอี่ นรุ กั ษ์ท่ี 16 (เชียงใหม)่ โดยมี นายสมหวัง เรอื งนิวัติศัย รองอธบิ ดี พรอ้ มด้วย นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผ้อู ำ�นวยการส�ำ นัก บริหารพืน้ ท่ีอนรุ ักษ์ที่ 16 พร้อมคณะผบู้ รหิ าร เจ้าหนา้ ที่ ดบั ไฟปา่ ชุดปฏบิ ตั ิการพเิ ศษเสือไฟ และเครือขา่ ยอาสา สมคั รป้องกันไฟป่า เขา้ ร่วม ณ สถานคี วบคุมไฟป่าภพู งิ ค์ อำ�เภอเมือง จงั หวัดเชยี งใหม่ อธบิ ดีกรมอุทยานแหง่ ชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์ พชื ไดก้ ล่าวให้กำ�ลงั ใจเจ้าหน้าทแี่ ละเครอื ขา่ ยในการ ท�ำ งาน โดยเนน้ ย้ำ�ให้ปฏบิ ตั ิงานควบคุมไฟปา่ อย่างเขม้ แข็ง เต็มท่ี เตม็ ก�ำ ลัง เตม็ ความสามารถ และตง้ั อยใู่ น ความไม่ประมาทในทกุ ๆ ครั้งท่ปี ฏิบัตงิ าน และขอให้ทุก ทา่ นปลอดภยั จากภารกิจท่ีปฏบิ ตั ิ ร่วมกนั เป็นพลงั อนั 2564 ถงึ วนั ที่ 17 มนี าคม 2565 เกิดจุดความร้อนในพืน้ ทป่ี ่าอนุรกั ษ์ ในความ ส�ำ คัญในการหยดุ ยัง้ สถานการณ์ไฟป่า รบั ผดิ ชอบทอ้ งทีจ่ งั หวดั เชียงใหม่และลำ�พนู ลดลงร้อยละ 87 และมคี วามม่ันใจวา่ ทงั้ นี้ อธบิ ดกี รมอุทยานแห่งชาติ สตั ว์ป่า และ จะสามารถปฏบิ ตั ิงานควบคุมไฟปา่ ใหเ้ ปน็ ไปตามเปา้ หมายได้ ซึง่ การปฏิบตั ิงาน พนั ธ์ุพืช ไดเ้ น้นยำ�้ เจา้ หน้าที่ ในการปฏบิ ัตภิ ารกจิ ปอ้ งกนั ดับไฟป่าได้มอบหมายให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์บูรณาการการ ไฟป่าว่ามีจุดมุ่งหมายในการรักษาอากาศบริสุทธ์ิให้กับ ปฏบิ ตั ิงาน ในรูปแบบคณะท�ำ งานทัง้ ส้ิน 21 คณะทำ�งาน และมีก�ำ ลงั สนบั สนุนจาก ชาวเชียงใหม่ สำ�นักปอ้ งกัน ปราบปราม และควบคมุ ไฟป่า ไดส้ ง่ ก�ำ ลงั พลชดุ ปฏิบัติการพิเศษดับ นายอศิ เรศ สิทธิโรจนกุล ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นกั ไฟปา่ (เสอื ไฟ) มาปฏิบัตงิ านดับไฟปา่ ซึ่งก�ำ ลงั พลเจา้ หนา้ ทีแ่ ละเครือขา่ ยอาสา บรหิ ารพน้ื ทอ่ี นุรกั ษท์ ี่ 16 กลา่ วว่า ส�ำ นักบรหิ ารพื้นท่ี สมคั รได้บรู ณาการปฏบิ ัติงานรว่ มกันดว้ ยความตงั้ ใจและเข้มแขง็ ในสภาวะอากาศ อนุรักษ์ที่ 16 (เชยี งใหม่) มีพื้นท่ีป่าอนรุ กั ษ์ในความรบั ผดิ ที่รอ้ นจัด ภูมปิ ระเทศท่ีสงู ชนั ยากลำ�บากตอ้ งผจญกับไฟป่าที่ร้อนแรง ทกุ คนได้ ชอบจงั หวัดเชยี งใหมแ่ ละล�ำ พูน จ�ำ นวน 5.77 ล้านไร่ จาก ทุ่มเทแรงกายแรงใจดว้ ยความเขม้ แข็งอดทน เป็นภารกจิ ท่เี หน็ดเหนอ่ื ยและเสย่ี งภัย สถานการณไ์ ฟปา่ ในปี 2565 พบว่า ตงั้ แตว่ นั ท่ี 1 ตลุ าคม อยา่ งยงิ่ 30

“พลเอกประวิตร” ถก คปช ดนั ไทยเขา้ ร่วม ปฏิญญากลาสโกว์ของผ้นู ำ�ดา้ นป่าไมแ้ ละการใช้ประโยชนท์ ี่ดนิ วันท่ี 18 ม.ี ค.65 เวลา 10.00 น. พลเอกประวติ ร วงษ์ สุวรรณ รองนายกรฐั มนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ป่าไมแ้ หง่ ชาติ (คปช.) ครงั้ ท่ี 1/2565 ณ หอ้ งอารยี ส์ มั พนั ธ์ กรมส่ง เสริมคณุ ภาพส่ิงแวดล้อม โดยมี นายวราวุธ ศลิ ปอาชา รัฐมนตรวี า่ การ กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดล้อม ในฐานะรองประธาน พรอ้ มด้วยนายจตพุ ร บุรษุ พฒั น์ ปลดั กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติ และสงิ่ แวดล้อม กรรมการและเลขานกุ าร และอธิบดีกรมป่าไม้ กรม อทุ ยานแหง่ ชาติ สตั ว์ป่า และพันธ์ุพชื กรมทรพั ยากรทางทะเลและ ชายฝ่ัง เปน็ กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขานุการ ตลอดจนกรรมการผู้ทรง คณุ วฒุ ิ และหนว่ ยงานท่ีเกีย่ วข้องเข้าร่วมการประชมุ การประชมุ ครั้งน้ี มีการพิจารณาในประเดน็ เกี่ยวกับการขอ นอกจากน้ี มีการพจิ ารณาในประเด็นที่สำ�คญั อกี 2 เร่ือง ทบทวน และขอยกเลิกมตคิ ณะรฐั มนตรี เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม ได้แก่ เรืองการยกเลกิ มตคิ ณะรัฐมนตรี เม่อื วันท่ี 11 สงิ หาคม 2502 2533 เรอ่ื ง การอนญุ าตใหเ้ ขา้ ทำ�ประโยชนใ์ นพน้ื ทป่ี า่ ไม้ เฉพาะใน เรือ่ ง นโยบายการป้องกนั การลักลอบตัดฟนั ไมท้ �ำ ลายป่า และอตั รา สว่ นของ ขอ้ 4.1.3 การอนุญาตให้เขา้ ทำ�ประโยชน์พน้ื ที่ปา่ ไมเ้ พือ่ ค่าจ�ำ หนา่ ยไมข้ องกลางให้องค์การอตุ สาหกรรมปา่ ไม้ และให้หน่วย การปลูกสร้างสวนปา่ ภาคเอกชน และยกเลิกมติคณะรฐั มนตรี เมือ่ วัน งานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถ ที่ 8 กนั ยายน 2535 เรอ่ื ง การปรบั ปรงุ ภารกจิ และโครงสร้างของกรม จำ�หนา่ ยไมข้ องกลางไดต้ ามระเบยี บ และกฎหมายท่เี กี่ยวขอ้ ง โดย ป้าไม้และรา่ งพระราชกฤษฎกี าแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวง ไม่ตอ้ งให้ อ.อ.ป. เปน็ ผู้ดำ�เนินการ” และเรอ่ื งการพจิ ารณาปฏญิ ญา เกษตรและสหกรณ์ ส่วนของ ขอ้ 5.3.2 ทขี่ อแกไ้ ขมตคิ ณะรฐั มนตรี กลาสโกว์ของผ้นู ำ�ด้านปา่ ไม้และการใชป้ ระโยชน์ทด่ี นิ โดยจะขอ เมอ่ื วนั ท่ี 15 พฤษภาคม 2533 เป็นการอนุมตั ใิ หเ้ ขา้ ทำ�พืน้ ที่ปา่ ไม้ ให้ท่ีประชุมพิจารณาการเข้าร่วมปฏิญญากลาสโกว์ของผู้นำ�ด้านป่า เพ่อื การปลูกสร้างสวนปา่ ภาคเอกชนให้ระงับการพิจารณา เว้นแต่ ไมแ้ ละการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ของประเทศไทย พร้อมท้งั ใหค้ วาม เป็นกรณที เ่ี ข้าเง่ือนไข 5 ประการ พร้อมกนั นี้ ให้ภาคเอกชนเข้าทำ� เห็น ข้อเสนอแนะหรือขอ้ สงวน อย่างไรกต็ าม เนอ่ื งจากมขี อ้ มูลการ ประโยชนใ์ นพืน้ ท่ปี ่าไม้ เพอ่ื การปลูกสรา้ งสวนปา่ ตามกฎหมายและ เปลย่ี นแปลงพน้ื ทป่ี า่ อยา่ งต่อเนือ่ งทุกปี ซึ่งขอ้ มลู ดังกลา่ วจะเปน็ ทเ่ี กยี่ วข้องต่อไปได้ ทั้งนี้ จะเปน็ การสง่ เสริม และสนับสนุนการปลกู ฐานในการในการบริหารจดั การพื้นทปี่ ่าไม้ จึงได้ขอให้ที่ประชมุ แตง่ ปา่ เศรษฐกิจ โดยการมีสว่ นรว่ มของประชาชน ท�ำ ให้การพัฒนาก้าว ตัง้ คณะอนกุ รรมการติดตามการเปลีย่ นแปลงพนื้ ที่ปา่ ไม้ ภายใตค้ ณะ ไป สู่การบรรลุเป้าหมายการพฒั นาทย่ี ่ังยืนในทุกมติ ิ ทง้ั มติดา้ นสงั คม กรรมการนโยบายปา่ ไม้แห่งชาตขิ ึ้น จ�ำ นวน 1 คณะอีกดว้ ย โดย เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้ มซ่ึงการสง่ เสริมปลกู สร้างสวนปา่ ภาคเอกชน รองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ เพือ่ เพ่ิมพื้นที่ป่าไม้ นอกจากจะมีความส�ำ คัญตอ่ การขับเคลอ่ื น เพื่อ สง่ิ แวดลอ้ ม น�ำ ความเห็นของคณะกรรมการนโยบายป่าไมแ้ หง่ ชาติ บรรลเุ ปา้ หมายความเป็นกลางทางคารบ์ อนแล้ว ยังมสี ่วนส�ำ คญั ตอ่ เสนอตอ่ คณะรฐั มนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาเร่อื งดังกลา่ ว ตามขนั้ การเปลี่ยนผา่ นสกู่ ารใชป้ ระโยชนท์ ่ีดนิ อยา่ งย่ังยืน ตอนต่อไป 31

โรงพยาบาลล�ำ พูน จัดพืน้ ทีใ่ หบ้ ริการใหม่ ส�ำ หรบั ผ้ปู ว่ ยท่ตี รวจไข้หวัดและผล Antigen Test Kit ATK เป็นบวก โรงพยาบาลลำ�พนู จดั พ้นื ทีใ่ ห้บรกิ ารใหม่ สำ�หรับผู้ป่วยที่ตรวจไข้ หวัดและผล Antigen Test Kit ATK เปน็ บวก แพทย์หญงิ ภาวณิ ี เอีย่ มจันทน ์ ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลล�ำ พนู กล่าว ว่า ตัง้ แตว่ ันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป โรงพยาบาลล�ำ พนู ไดจ้ ดั พนื้ ทใี่ หบ้ รกิ ารใหมส่ ำ�หรบั ผปู้ ว่ ยท่ีตรวจไข้หวดั และผล Antigen Test Kit หรอื ATK เป็นบวก ประกอบด้วย 1. พน้ื ที/่ เขตคลีนคิ คัดกรองโรคตดิ เชอื้ ทางเดนิ หายใจ Acute Respi- ratory Infection Clinic หรอื ARI Clinic ให้บรกิ ารผูท้ ีม่ ีอาการหวดั ในพื้นท่ี ดา้ นข้างอาคาร 100 ปี สธ โดยเขา้ ประตทู างเขา้ ท่ี 4 กอ่ นถึงสแ่ี ยกไฟแดง 2. พืน้ ท่/ี เขต ATK ผลบวก ใหส้ �ำ หรับผูท้ ม่ี ีผลตรวจ Antigen Test Kit(ATK) ผลเป็นบวกมาจากบา้ น และประสงค์มาเพื่อยืนยนั หรือเข้ารับการ รักษา หรือรับบรกิ าร “เจอ แจก จบ” โดยประชาชนสามารถเขา้ รบั บรกิ ารได้ บริเวณหน้าหอ้ งฉกุ เฉินเดมิ เข้าประตทู างเข้าที่ 2 (หน้าเสาธง) 32

สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) อธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการรักษาผู้ป่วยโควิด- 19 “เจอ แจก จบ” คือ นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพ่อื รกั ษาผตู้ ิดเชอื้ โควดิ -19 ท่ีไม่มีอาการแบบผปู้ ว่ ยนอก ดว้ ยระบบ Tele-health โดย หลงั จากผทู้ สี่ งสัยปว่ ยโควดิ - 19 ตรวจ ATK แลว้ หากพบผลเป็นบวก Positive (2 ขีด) นน่ั หมายความว่าพบเช้ือโควิด-19 (เจอ) ไปพบแพทยท์ ี่ โรงพยาบาลตามสทิ ธิ แพทย์จะพจิ ารณาจ่ายยารักษาตาม อาการ 3 สูตร (แจก) ไดแ้ ก่ 1.ยาฟา้ ทะลายโจร 2.ยารักษา ตามอาการ เชน่ ยาลดไข้ แกไ้ อ ลดน�ำ้ มูก 3.ยาฟาวิพิรา เวยี ร์ (การจา่ ยยาขึน้ อยู่กบั ขอ้ บง่ ช้ขี องแพทย์) ท้งั น้ี ส�ำ หรับผู้ป่วยทไี่ ม่มีอาการและไมม่ ภี าวะ เส่ียง สามารถรักษาแบบแบบผูป้ ว่ ยนอก Out-Patient-De- partmen(OPD) และแยกกกั ตวั เองท่บี ้านได้ โดยระบบ การดูแลผ้ปู ่วยโควดิ -19 การรกั ษาจะมกี ารติดตาม ประเมินอาการ 48 ชว่ั โมง หากอาการดีข้ึนทกุ อยา่ ง จะ ให้ผู้ป่วยแยกกักตัวที่บ้านต่อจนครบกำ�หนดระยะเวลา กักตัว ในส่วนของกรณีผปู้ ่วยทม่ี ีภาวะเส่ยี ง มโี รคประจ�ำ ตวั เมอื่ แพทยต์ รวจมีอาการไมร่ ุนแรงก็ให้เขา้ ระบบรักษาท่ี บา้ น(Home Isolation หรอื HI) หรอื การรักษาในระบบ ชมุ ชน (Community Isolation หรือ CI), Hospitel และ Hotel Isolation แต่หากมอี าการรนุ แรงมาก มีภาวะเสี่ยง จะถกู คดั แยกไปท่โี รงพยาบาล กรรณกิ าร์ วจิ ิตรสกลการ ผู้สอื่ ขา่ วประจำ� จังหวดั ลำ�พนู 33

“วราวุธ”ตรวจเย่ยี ม สวนพฤกษศาสตร์ฯ แมร่ มิ เตรยี มความพร้อมจัดงานเฉลมิ พระเกยี รติ 90 พรรษา “พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง” \"วราวุธ\"ตรวจเย่ยี ม สวนพฤกษศาสตรฯ์ แมร่ ิม เตรยี มความพร้อมจัดงานเฉลมิ พระเกยี รติ 90 พรรษา “พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง” วนั ที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 08.15 น. นายวราวุ ธ ศิลปอาชา รฐั มนตรวี า่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมเพื่อ เตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ติ์ พระบรมราชนิ นี าถ พระบรมราชชนนีพันปหี ลวง เนือ่ ง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ ม และตรวจเยี่ยมพน้ื ทส่ี ำ�หรบั เตรียมการจัดงานเฉลิม พระเกยี รติฯ ณ บริเวณกล่มุ อาคารเรอื นกระจกเฉลิมพระเกีย รติฯ และเสน้ ทางตามรอยเสดจ็ พระราชด�ำ เนิน ภายในสวน พฤกษศาสตรส์ มเด็จพระนางเจ้าสริ กิ ิต์ิ อ�ำ เภอแมร่ ิม จงั หวัด เชียงใหม่ พรอ้ มด้วย นายจตุพร บุรุษพฒั น์ ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสงิ่ แวดลอ้ ม (ปกท.ทส.) และคณะผู้ บรหิ าร ทส. โดย รมว.ทส. เนน้ ยำ้�วา่ การด�ำ เนนิ งานสนอง พระราชดำ�ริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค ์ คอื ภารกจิ ส�ำ คัญอนั ดับแรกของกระทรวงฯ ทต่ี ้องดำ�เนินการอยา่ งเต็ม ทีแ่ ละสมพระเกยี รติ 34

ท้ังน้ี เนอ่ื งด้วยวันท่ี 12 สงิ หาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหี ลวง พระชนมพรรษา 90 พรรษา นบั เปน็ มหามงคลพิเศษ อยา่ งยง่ิ รฐั บาลเห็นควรให้มีการจัดงานเฉลมิ พระเกยี รตฯิ ใหเ้ ป็นไปอย่างสมพระเกยี รติ และขอใหม้ ีการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เก่ียวกับโครงการ ต่าง ๆ และพระราชกรณียกจิ นานปั การ เพอื่ ใหเ้ กดิ การพัฒนาและความผาสุกของประชาชนชาวไทยและ ความเจริญรงุ่ เรืองของประเทศ และเพื่อให้เยาวชน และประชาชนไทยทัง้ รุน่ ปจั จุบนั และรุน่ หลัง ได้ศึกษา หาความรู้จากโครงการตา่ ง ๆ เหล่านี้ เพือ่ นอ้ มส�ำ นึก ในพระมหากรุณาธคิ ุณ และแสดงออกถึงความจงรกั ภักดี 35

เม่ือวันท่ี 24 มนี าคม 2565 เวลา 10. 40 น. ที่ผ่านมา นายเฉลิมพล มั่งคง่ั ผ้วู า่ ราชการ จังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีตัดช่อดอกกัญชง ปฐมฤกษ์ ของบรษิ ทั เอน็ เนอร์โกร(ประเทศไทย)จำ�กดั ผู้ประกอบการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจรจังหวัด มกุ ดาหาร ณ บริษทั เอน็ เนอร์โกร(ประเทศไทย)จ�ำ กัด บา้ นโคง้ ส�ำ ราญ ตำ�บลค�ำ อาฮวน อำ�เภอเมืองจงั หวดั มกุ ดาหาร โดยมเี กษตรจงั หวดั พาณิชยจ์ งั หวัด ผู้ แทนสาธารณสขุ จงั หวัด ตำ�รวจภูธรจังหวดั และนาย วริ ตั น์ กุลตังวัฒนา ประธานบริหารบรษิ ทั เอ็นเนอร์ โกร(ประเทศไทย) จำ�กัด ร่วมในพธิ ดี ังกลา่ ว บรษิ ัทเอ็นเนอโกรฯ เปน็ โรงงานผลติ กัญชง ครบวงจร เป็นแห่งแรกในพื้นทจ่ี ังหวัดมุกดาหาร ที่ได้ รบั อนญุ าตถูกต้องตามกฎหมาย ตงั้ อยู่บนพนื้ ท่ีปลูก ผวู้ ่าฯมุกดาหาร ตัดดอกกญั ชงชอ่ แรก กวา่ 600 ไร่ เรม่ิ ด�ำ เนินการมาตงั้ ปี 2564 เป็นตน้ มา ปจั จบุ ันมีอายุครบ 1 ปี โดยเมือ่ เดอื นกนั ยายน 2564 เปน็ ปฐมฤกษก์ ่อนเดนิ เครือ่ งผลิตเชิงพาณิชย์ ได้มพี ิธหี ย่อนเมล็ดกัญชงปฐมฤกษ์ และให้ผลผลติ ตดั ชอ่ ครง้ั แรกวันน้ี ( 24 ม.ี ค.65) เปน็ ปฐมฤกษ์ ทกุ วัตถุประสงค์ โดยประชาชนสามารถปลกู ในระดบั ครวั เรอื นที่ตอ้ งไม่เกนิ 1 ไร่ แต่ ก่อนเดนิ เครอ่ื งจกั รผลติ เชิงพาณชิ ย์ และอตุ สาหกรรม ต้องเปน็ ไปตามทกี่ ฎหมายที ่ อย. หรอื ส�ำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออก นายเฉลมิ พล มัง่ คงั่ ผูว้ ่าราชการจงั หวดั มาตรการกำ�กับดูแล พ.ศ. 2564 ซ่งึ จงั หวดั มกุ ดาหารและบรษิ ัทจะไดผ้ ลกั ดัน หรือสง่ มุกดาหารกลา่ วว่า การลงทุนของบริษทั เอ็นเนอร์ เสริม ใหเ้ กษตรกรไดป้ ลูก เพ่ือทางรอด หรือทางเลอื ก นอกจากพืชเศรษฐกจิ หลักท่ี โกรฯ นบั ว่าเปน็ ประโยชนก์ ับจังหวัดมกุ ดาหาร ท�ำ ให้ เกษตรกรปลูกในพน้ื ท ี่ เช่น ขา้ ว อ้อย มัน ยางพารา เกิดการจา้ งงาน สร้างอาชพี ใหก้ บั ประชาชนจงั หวัด พชื ชนดิ นี้เติบโตงา่ ย ไม่ต้องการน้ำ�มาก สภาพอณุ หภูมแิ บบไหนก็เตบิ โตได้ มกุ ดาหาร และทางเลอื กของเกษตรกร ในการปลูกพืช ดีหมด ไมต่ อ้ งบำ�รุงใสป่ ยุ๋ ให้วนุ่ วาย แถมยงั เป็นมิตรกบั ส่ิงแวดลอ้ มด้วย ซ่งึ ขณะนีม้ ี ดังกล่าว สง่ ใหก้ บั โรงงาน นอกจากพชื เศรษฐกจิ หลัก เกษตรกรในพ้นื ทีส่ นใจ สมัครเข้ารว่ มโครงการกบั บรษิ ัท เอ็นเนอร์โกร(ประเทศไทย) ท่ีปลกู เป็นประจ�ำ ทกุ ปี เนอื่ งจากใหผ้ ลตอบแทนสงู มี จำ�กดั ไมต่ �่ำ กว่า 500 ราย และอยใู่ นระหวา่ งขั้นตอนของการให้ความรู้ การเตรียมพน้ื ท่ี ระยะการเกบ็ ผลผลิตไดถึงปลี ะ 3 ครงั้ และบรษิ ัท ยงั ปลกู การให้ค�ำ ปรกึ ษาและอ�ำ นวยความสะดวก ในการขออนญุ าต จากหน่วยงานท่ี ตอ้ งการอีกจำ�นวนมาก อยา่ งน้อยมพี ้ืนท่ปี ลูกไม่ตำ่� เกย่ี วข้องท้งั ในระดับจงั หวดั ซึง่ มผี ู้ว่าราชการจงั หวัดเป็นประธาน และสว่ นกลาง โดย กว่า 5,000 ไร่ สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและบา หรือ อย. ด้านนายวริ ัตน์ กุลตงั วัฒนา ประธานบรหิ าร นายวริ ัตน์ กุลตงั วัฒนา กล่าววา่ หลังจากท�ำ พิธตี ัดช่อผลผลติ ช่อแรก เพ่อื บริษทั เอน็ เนอร์โกร(ประเทศไทย) จ�ำ กดั กลา่ วว่า กัญ เป็นปฐมฤกษ์แหง่ การเก็บเก่ยี วแลว้ ทางบริษทั จะไดเ้ ปดิ เดนิ เครอ่ื งจกั รในการแปรรูป ชง ไมใ่ ชก่ ญั ชา เป็นพืชทอ่ี ยู่ในตระกูลเดียวกนั มแี หล่ง ผลติ ภณั ฑ์ จากกญั ชง เชงิ พาณชิ ย์และอตุ สาหกรรม ซึง่ สามารถท�ำ ได้หลายประเภท ทั้ง กำ�เนนิ อย่ทู างเขตอบอุ่นของทวีปเอเชีย กระจายพนั ธุ์ น�้ำ มันทไี่ ดจ้ ากเมล็ด ใบ ลำ�ต้น เปลือกจากลำ�ต้น เพอ่ื ใช้ประโยชน์ทางการแพทย ์ เชน่ เป็นวงกว้างอยู่บรเิ วณตอนกลางของทวีป ก่อนจะ ยารักษาโรค, อาหารแปรรปู เป็นใบชาเพื่อสขุ ภาพ, อาหารเสรมิ , ขนมปัง, คุกก,้ี รวมถงึ กระจายมาถงึ ประเทศไทยโดยชนเผ่าต่างๆ เปน็ พืช เครอ่ื งสำ�อาง เป็นตน้ เศรษฐกิจท่ีเพ่ิงได้รับการยอมรับให้สามารถปลูกได้ Cr. สวท.มุกดาหาร เดวิท โชคชยั รายงาน 36

นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการ แหง่ ประเทศไทย เข้ารบั รางวัล”สยามดุษฏี มหาชน” วันที่ 19 มีนาคม 2565 \"หมอ่ มราชวงศ์ ปณธิ าน จรูญโรจน\"์ ใหเ้ กียรติเปน็ ประธานมอบรางวลั ในการนี้ พระกฤษดา ฐิตสาโร (พระหนง่ึ ) ผ้ชู ว่ ย เจ้าอาวาสวัดหวั กระบือ ได้รับมอบหมายจากทา่ น \"พระครวู ิบูลพฒั นกติ ต์ิ ปรญิ ญาดสุ ดีปฏกิ ิตตมิ ศกั ดิ์ \"เจา้ อาวาสวัดหวั กระบอื รบั รางวัลอันทรงเกยี รติ ดา้ น พระพทุ ธศาสนา และรบั รางวัลพระแมธ่ รณที องคำ� , รางวัล สยามดุษฎมี หาชน( สมาคมสอ่ื มวลชนธรุ กิจ ) , รางวัลสยามแผ่นดินทอง และ รางวลั Best Of The World ในงาน \"สตรสี ากลสานสัมพันธ์ไทย-กัมพชู า\" อ�ำ นวยการจดั โดยสมาคมสตรไี ทยสากล ดร.จิดาภา นายกสมาคมสหพันธแ์ รงงานคนพิการแต่สกลุ นายกสมาคมฯ สภาศิลปนิ ทำ�ความดีเพือ่ ศาสนา ดร.ณรามิล วิชณุซนั ค้มุ รกั ษ์ ณ ห้องแก เข้ารบั รางวลั “สยามดุษฏมี หาชน”รนด์บอลรมู โรงแรมอมารีดอนเมือง ถนนวิภาวดี กรงุ เทพฯ โดยมี ดร.ซก กรดั ทะยา ทีป่ รึกษาส่วน ตัว สมเด็จอคั รมหาเสนาบดี เดโช ฮุนเซน นายก รฐั มนตรีราชอาณาจกั รกัมพชู า และเปน็ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักร กัมพชู า ไดใ้ หเ้ กียรติสมาคมสตรีไทยสากลรว่ ม \"งาน สตรสี ากลสานสมั พันธไ์ ทย-กมั พชู า\" คณุ ปกุ๊ กี้ อรพิน ทร์ ประธานกรรมการบรหิ าร THCG GROUP พรอ้ ม ดว้ ย ผศ.ดร.อ�ำ ไพพรรณ สงิ หส์ กุล ดร.ศภุ ภทั รา อภิ รกั ษว์ รชยั คณุ จุฑารัตน์ พัฒนาทร ครยู ุบล สกุลทอง คุณลัดดาวลั ย์ ผ่องใส คณุ ม่งิ ขวญั บังลังกเ์ มฆ์ คุณ ออมทรัพย์ หวังจิตต์ พรอ้ มท้งั คณะกรรมการบริหาร สมาคมสตรีไทยสากลจังหวัดสมุทรปราการ/น่าน/ คณุ ปริม ผ้บู รหิ ารรา้ นอาหารบ้านไทรงาม , อรสา โพธิ์ทอง , ว่าทีพ่ นั ตรี ขอนแก่น/บุรรี ัมย์ และบคุ คลส�ำ คญั จากหลายหน่วย ดร.ร่งุ โรจน ์ โพธทิ์ อง ผูป้ ระนีประนอมคดคี รอบครัวประจ�ำ ศาลเยาวชนและครอบครวั งาน องคก์ รตา่ งๆ รว่ มงานลน้ หลาม จังหวัดสมทุ รสาคร , พิกุล เพชรลอม , พงศศ์ กั ด์ิ กิติวลั ย์กลุ กรรมการ บริษัท ร่มโพธ์ิ ภายในงานชมแฟช่ันโชว์ผา้ ไทย จาก การาจ จ�ำ กัด , ภักดี วีระรัตน์ ผูช้ ว่ ยหวั หนา้ ข่าวอาชญากรรม น.ส.พ.สยามรัฐ , ชวี า นางงาม นายแบบ เซเลป ดารา นักแสดงจากค่ายมหา นนท์ พรรัตนธ์ นิกกลุ พธิ กี ร/ผู้ดำ�เนินรายการ เปดิ ฟา้ ช่วง คนละไมค้ นละมอื ชอ่ ง 5 มงคลฟลิ ์ม สตูดโิ อ โปรดักช่นั ละคร บุพเพนาคราช นายกสมาคมสหพันธแ์ รงงานคนพิการแหง่ ประเทศไทย , โกสินธ ์ จนิ าอ่อน บรรณาธิการ , เรอื นนครา ฯลฯ เสวนาบทบาทสตรีไทยเพอ่ื ยตุ คิ วาม บริหาร หนังสอื พิมพ์สยามโฟกสั ไทม์ ผอู้ ำ�นวยการ หนังสือพิมพ์ 4 เหล่าทัพบรรณาธิการ รุนแรง สตรแี ละเดก็ บูธวิสาหกิจชุมชน จากสมาคม ข่าว , จักรกฤษณ์ ทองสริ ปิ ระภา เลขานกุ ารโคก หนอง นา แห่งนำ�้ ใจและความหวังวัด สตรไี ทยสากล พรอ้ มร่วมยนิ ดกี บั ผไู้ ดร้ บั รางวลั บคุ คล เกาะเกรียงจังหวัดปทมุ ธานี , น้อย กรวิทย์ , น้�ำ องิ กูรฟู ลิ ม์ , เจนกิจ นดั ไธสง มวลชน ดเี ดน่ ในสาขาตา่ งๆ อาทิ ศลิ ปินแห่งชาตศิ .ดร. สมบตั ิ สมั พนั ธส์ มาคมสอ่ื มวลชนหนงั สือพมิ พว์ ทิ ยุและโทรทัศน์แหง่ ประเทศไทย เมทะนี ,ปา้ แมว ดาวพระศกุ ร์ , ตู้ ดเิ รก อมาตย์กุล, สภาศลิ ปนิ ทำ�ความดีเพ่อื ศาสนา นกั แสดงจากคา่ ยมหามงคลฟลิ ม์ ฯ นำ�ทีม อี้ แทนคณุ จติ ตอ์ สิ ระ , ครูเตย้ อภิวฒั น์ , ดร.โก้ ธีร โดย ดร.ณรามลิ วิชณุซัน คมุ้ รกั ษ์ ,นางเอกดาวร่งุ ฮนั น่ี ณภัค มทุ ราเสถยี ร, วรรณ ศักด์ิ , เขาทราย แกแลค็ ซี่ , จบ๊ิ วสุแสงสงิ แกว้ , อรชร ภา เรียบร้อย,ลิตา เฉลิมวงศ์ , โอ้ต้ี มณีรตั น์ , วราพร จนั ทรเ์ ส , แฟนซี วรวิมล, มา เชญิ ยม้ิ ,สญั ญา พรนารายณ์ , จา่ สบิ ต�ำ รวจ ลิขิต แกว้ ดามแหวว​ ปณ​ุ กิ า​ เพ็ญส​ ุวรรณ​ , อด้ี ชบาแกว้ และขบั รอ้ งเพลงวงรวงผ้ึงศลิ ปนิ แห่ง โยธา, ชาคติ สุวรรณมาลี , เงาะ กชกร นมิ ากร , คณุ วัฒนธรรมไทย-กมั พชู า ศิลปินศรปี ราชญ์รตั นโกสนิ ทร์ อ. อนุรักษ์ จนิ ดาศริ พิ นั ธ์ โดยมี ตา่ ย สายธาร นยิ มการณ์ , คุณภทั รพล กนั ตพจน์ (ดวิ ครูยุบล สกุลทอง(รวงผึง้ บุรีรัมย)์ พบพระเอกลิเก และนางเอก ท่วั ฟ้าเมอื งไทย กวา่ 20 เดอะสตาร์ ) , คณุ อัม้ แอบแซบ่ รฐั รมิ ธรี กุล ชีวิต 37

มหาสงกรานต์ มหามงคล น้�ำ มนต์ ๓ พระอารามหลวง การท่องเท่ยี วแหง่ ประเทศไทย (ททท.) ส�ำ นักงาน นครพนม รว่ มกบั กล่มุ จงั หวดั สนกุ (สกลนคร นครพนม มกุ ดาหาร) กำ�หนดจดั กจิ กรรมสง่ เสริมการทอ่ งเท่ียวใน ชว่ งเทศกาลสงกรานตแ์ ละตลอดทัง้ เดือนเมษายน ๒๕๖๕ กิจกรรม “มหาสงกรานต์ มหามงคล น�ำ้ มนต์ ๓ พระอาราม หลวง” เพือ่ เป็นของท่รี ะลกึ และสรา้ งแรงจูงใจให้เกดิ การเดนิ ทางท่องเที่ยวมายังพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดสนุกในช่วงเทศกาล สงกรานต์ โดยกำ�หนดจัดประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และ พธิ ีอธิฐานจติ วันท่ี ๒๙ มนี าคม ๒๕๖๕ ณ ลานองค์พระ ธาตเุ ชิงชุม วดั พระธาตเุ ชิงชุมวรวิหาร อ�ำ เภอเมือง จงั หวัด สกลนคร วนั ที่ ๓๐ มนี าคม ๒๕๖๕ ณ วัดศรมี งคลใต้ ตำ�บล ประกอบการโรงแรมทไี่ ดร้ บั มาตรฐาน SHA ของทง้ั ๓ จังหวัดมอบเป็นของ มกุ ดาหาร อ�ำ เภอเมอื งมกุ ดาหาร จังหวดั มกุ ดาหาร และ วนั ท่ี ท่รี ะลึกใหก้ บั นกั ทอ่ งเท่ียวที่เดินทางเข้าพกั ตลอดเดอื นเมษายน ๒๕๖๕ รวม ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ มณฑลพธิ ีลานองค์พระธาตพุ นม วัด จำ�นวนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ชนิ้ ส�ำ หรับนกั ทอ่ งเทีย่ ว และผู้มศี รัทธาที่ไม่ได้ พระธาตุพนมวรมหาวิหาร จงั หวัดนครพนม เข้าพกั ในโรงแรมทผ่ี ่านมาตรฐาน สามารถตามรอย ๓ พระอารามหลวง เพ่ือ ซงึ่ วดั ทง้ั ๓ แหง่ นี้ ลว้ นเปน็ พระอารามหลวง ที่เปน็ บชู านำ้�มนตไ์ ว้เสรมิ สริ ิมงคลได้ ศนู ย์รวมจติ ใจของพุทธศาสนกิ ชนท่วั สารทิศ รวมท้ัง สปป. นางสาวกนกวรรณ ดงุ ศรแี ก้ว ผ้อู �ำ นวยการสำ�นักงาน ททท. ลาว น้�ำ มนต์ศักด์สิ ิทธิจ์ ากการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สำ�นักงานนครพนม กลา่ วท้งิ ท้าย ขอเชญิ ชวนนกั ทอ่ งเทย่ี วและผู้มศี รทั ธา และนง่ั อธิษฐานจติ จะน�ำ มารวมกันเพอ่ื ทำ�พิธีเจริญพระพุทธ เดนิ ทางมาทอ่ งเท่ยี วยงั กลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มกุ ดาหาร) มนต์ ท่ีวดั พระธาตพุ นมวรมหาวหิ าร จงึ กลายเปน็ น�ำ้ มนต์ ในเดือนมหาสงกรานต์ ตลอดเดอื นเมษายน ๒๕๖๕ ท่องเท่ยี วในยุค New ศักด์ิสทิ ธิ์ ๓ พระอารามหลวง Normal อย่างปลอดภัย รบั นำ�้ มนต ์ ๓ พระอารามหลวง เพอ่ื เสรมิ สริ มิ งคล นอกจากน้ี ททท. ส�ำ นกั งานนครพนม ร่วมกบั ผู้ ใหก้ ับตวั เองและครอบครวั สุเทพ หันจรสั ผสข.นครพนม 38

39

40

41

เมือ่ วนั ท่ี 24 มนี าคม 2565 ทสี่ นาม “ขอนแกน่ \" ควา้ แชมป์ฟตุ บอลหญิงฟุตบอลมหาวทิ ยาลัยราชภฎั ศรีสะเกษ ส.ส.ดร. บุญลือ ประเสรฐิ โสภา ประธานคณะกรรมาธกิ าร กฬี า สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย ส.ส.สิรพิ งศ์ กฬี าแหง่ ชาติ “ศรสี ะเกษเกมส”์องั คสกุลเกยี รติ เลขานุการ กมธ.กฬี าฯ ส.ส.ดร. เอกการ ซ่ือทรงธรรม รอง ป.กมธ.กฬี า , ส.ส.ศุภ ชยั นพข�ำ กมธ.กฬี าฯ ,ส.ส.ปริญญา ช่วยเกตุ คีรรี ตั น์ โฆษก กมธ.กีฬา, นายยทุ ธนา เกยี รติ ดำ�เนนิ งาม ที่ปรกึ ษา ประธาน กมธ.กฬี าฯ , นายเสนีย์ มูลขำ� เลขานกุ ารประจ�ำ คณะ กมธ. กีฬาฯ และ นางฑิฆัมพร กาญจโนภาศ ผู้บัญชา กลุ่มงานคณะกรรมาธิการกฬี า สภาผแู้ ทนราษฎร ได้เดินทางมามอบเหรียญรางวัลกีฬาฟุตบอล ทมี หญงิ ซึ่ง ทีมจงั หวัดขอนแกน่ ชนะเลิศการ แขง่ ขันกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครง้ั ท่ี 47 ที่ จ.ศรีสะเกษ เปน็ เจ้าภาพจดั การแขง่ ขัน มี นายชนนิ ทร์ ค้มุ ใหญโ่ ต ผู้อ�ำ นวยการส�ำ นกั งาน การกฬี าแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ใน ฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ รายงานการจดั งาน ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสรฐิ โสภา ประธาน คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผแู้ ทนราษฎร กลา่ ววา่ ทลี่ งตัวจากการจดั การแขง่ ขนั ต้องขอชมื่ ชมการบรหิ ารจดั การของนายกสมาคมกีฬาจังหวัด การเขา้ มาดกู ารแข่งขนั กีฬาของคณะกรรมาธิการ ศรีสะเกษและคณะกรรมการจัดการแข่งขันศรีสะเกษเกมส์ที่สามารถจัดคณะกรรมการชุด กฬี า สภาผูแ้ ทนราษฎรในครั้งน้ี เป็นการติดตาม ตา่ งๆได้อยา่ งมีศักยภาพ ซ่ึงตอ้ งยอมรับวา่ วนั นี้เราอย่ทู ่ามกลางสถานการณโ์ ควิด-19 แต่ ดูความพร้อมและศักยภาพของการจัดมหกรรม ไดเ้ ห็นความมวี นิ ัยเมอ่ื นักกฬี าทำ�การแขง่ ขันเรยี บร้อยกจ็ ะกลบั เข้าทีพ่ กั และการดแู ลของ การแขง่ ขนั กฬี าแห่งชาติ “ศรสี ะเกษเกมส์” เจา้ หนา้ ที่ด้านการสาธารณสขุ ทมี่ คี วามเขม้ แข็ง ท่ีประชาชนภายในจังหวัดไดใ้ หค้ วามร่วมมือ ซง่ึ ขณะน้ีทาง จ.ศรสี ะเกษ ไดส้ ง่ ไม้ต่อใหก้ ับ ร่วมใจกนั ถอื เปน็ แบบอย่างที่ดีงาม” จ.กาญจนบุรี ซึง่ จะจดั การแขง่ ขนั กีฬาแห่งชาติ ส.ส.ดร.บุญลือ กลา่ วตอ่ วา่ หัวใจของพัฒนาทางการกฬี าคอื ความมวี นิ ยั และความ “กาญจนบรุ ีเกมส”์ คร้ังที่ 48 และการจัดการ อดทนในการฝึกฝนรา่ งกายให้มีความแข็งแรง จะเหน็ ว่าปัญหานักกีฬาตดิ โควดิ แทบจะ แข่งขันกีฬาคนพกิ ารแห่งชาติครัง้ ท่ี 38 “กาญจนิ ไม่มีและไม่มีผลกระทบต่อเกมส์การแข่งขันแต่ส่ิงที่ได้จากการแข่งขันทำ�ให้เศรษฐกิจภายใน กาเกมส์” ในชว่ งเดอื นสิงหาคมถงึ เดือนกันยายน จังหวดั ศรสี ะเกษและข้างเคียง คึกคกั มรี ายไดจ้ ากการจดั การแข่งขนั ก็ขอเปน็ กำ�ลงั ใจใหก้ บั 2566 ทพั นักกีฬาทุกคนและพน่ี ้องประชาชนคนไทยให้มวี นิ ยั ทใี่ นอนาคตเมอื่ สถานการณ์โควิดดี “ สิ่ ง ที่ เ ห็ น จ า ก ก า ร แข่ ง ขั น ข อ ง ข้ึนก็จะท�ำ ให้ทกุ อยา่ งดขี ึน้ ตามกันไป จ.ศรีสะเกษ ถอื วา่ เป็นความยงิ่ ใหญ่ และเปน็ สิ่ง ภาพ / ข่าว ศริ ิเกษ หมายสขุ ผสู้ อ่ื ขา่ วประจำ� จ.ศรสี ะเกษ 42

มุกดาหารพร้อมรับนักปั่นจักรยาน ทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกมุ ารีฯ 1-10 เมษายน น้ี เม่อื วันท่ี 18 มีนาคม 2565 ทผี่ ่าน มา นายเฉลิมพล ม่ังค่ัง ผูว้ า่ ราชการจงั หวัด มุกดาหารมอบหมายให้นายบุญชว่ ย นอ้ ยสันเที ยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารรว่ มแถลง ข่าว พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬา จักรยานแหง่ ประเทศไทย ในพระบรมราชปู ถัมภ์ และหนว่ ยงานทเ่ี ก่ยี วข้อง ณ โรงแรมโกลเดน้ ทวิ ลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ประเดน็ ความพรอ้ ม ในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม มุกดาหาร พร้อมรบั นักปัน่สมเด็จพระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี เจรญิ พระชนมพรรษา 67 พรรษา “The Prin- cess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour จกั รยานทางไกลนานาชาติof Thailand 2022”แบบชีวิตวถิ ีใหม่ New Nor- mal ซึง่ ก�ำ หนดจดั ข้ึนบนเสน้ ทางในพืน้ ท่ีจังหวัด มกุ ดาหาร – สกลนคร-นครพนม ในระหวา่ งวนั ที่ 1-10 เมษายน 2565 นายบญุ ชว่ ย นอ้ ยสันเทียะ รองผวู้ ่า ราชการจังหวัดมุกดาหาร กลา่ ววา่ ในปีน้ี จังหวัด มุกดาหารได้รับเกยี รติอยา่ งสงู ย่ิงให้เปน็ Center ในการจัดกจิ กรรมในครง้ั น้ี ดว้ ยการใชพ้ ้ืนท่ีและ เส้นทางการแข่งขนั หลัก ในจงั หวดั มกุ ดาหาร ทง้ั ประเภททมี ชายและทมี หญงิ ไดแ้ ก่ ในวันท่ี 1 ,2 ,6 ,8 ,9 และ 10 เมษายน 2565 พร้อมกับได้ พจิ ารณาจดุ หลัก 3 จุด ไดแ้ ก่ หอแก้วมกุ ดาหาร วดั รอยพระพทุ ธบาทภูมโนรมย์ และสะพาน มติ รภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 (มกุ ดาหาร-สะหวนั นะ เขต) ซงึ่ ถือเป็นแลนด์มาร์คของเมืองมกุ ดาหาร หลาย ถงึ 8 ชนเผ่าพื้นเมือง และกลมุ่ ชาวไทยเชื้อสายเวยี ดนาม ทีเ่ ปน็ หน่งึ ฟันเฟอื งใน เป็นจดุ START – FINISH ของการแข่งขัน กจ็ ะ การขบั เคลื่อนเศรษฐกิจของจงั หวดั ให้มุกดาหารมกี ารพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง ทำ�ให้สถานทด่ี ังกลา่ ว เปน็ ท่ีร้จู กั อยูใ่ นความทรง โดยหว้ งระยะเวลาของการแข่งขัน จังหวัดจะมกี จิ กรรมท่สี ง่ เสรมิ ด้านการคา้ และ จำ�ของนกั แขง่ และผูช้ มที่รบั ชมผา่ นชอ่ งทางต่างๆ การท่องเทีย่ ว คือกจิ กรรมส่งเสรมิ การท่องเท่ยี ว เวียดทาวน์ ทีจ่ ะแสดงอตั ลกั ษณ์ของ ถึงความสวยงามของจังหวดั มุกดาหาร อยา่ ง กลมุ่ ชาวไทยเช้ือสายเวยี ดนาม และกิจกรรมถนนคนเดนิ อำ�เภอหนองสงู ท่จี ะแสดงอัต แนน่ อน ลักษณข์ องกลุม่ ชนเผ่าผไู้ ทหนองสูง โดยสองพนื้ ท่ี ของเมืองจะถูกรังสรรคไ์ ว้คอยต้อนรบั ส่วนการเตรียมพร้อมของจังหวัด ผมู้ าเยอื นในชว่ งเวลาดังกลา่ วอย่างยิง่ ใหญ่และสวยงาม มกุ ดาหาร ในระหว่างท่ที �ำ การแข่งขนั ในพน้ื ที่ สว่ นด้านทพี่ ัก จังหวดั มีโรงแรมท่พี กั ท่ไี ด้มาตรฐานในระดบั SHA EXTRA จังหวัดมกุ ดาหารครงั้ น้ี ซ่ึงครอบคลมุ 7 อ�ำ เภอ 34 PLUS อย่างนอ้ ย 5 แห่ง ไว้รบั รองนักแขง่ ผู้ตดิ ตามชาวต่างชาติ รวมถึงแขก VIP ตาม องคก์ รปกครองสว่ นท้องถ่ิน จะมเี จา้ หน้าท่จี าก มาตรฐานการแขง่ ขัน รวมถึงเส้นทางการแข่งขัน,การใหบ้ ริการดา้ นการแพทย์ การพยาบาล อำ�เภอตา่ ง ๆ ทั้ง 7 อ�ำ เภอ และองค์กรปกครอง และกิจกรรมรองรับอย่างสวยงาม ภายใตม้ าตรการควบคมุ โรค COVID-19 อย่างเครง่ ครดั ส่วนทอ้ งถ่ินรวม 34 แหง่ คอยดแู ลความเรียบร้อย จังหวดั มกุ ดาหารยนื ยนั ว่า มคี วามพร้อมอยา่ งยงิ่ ในทุกด้าน ของการจัดการ ตลอดเสน้ ทางการแข่งขัน รวมท้ังคอยตอ้ นรบั แข่งขนั จักรยานทางไกลนานาชาติฯ เฉลิมพระเกยี รติสมเดจ็ พระกนษิ ฐาธริ าชเจ้า กรม นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ด้วยมิตรภาพและรอยยิ้มใน สมเด็จพระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษาครัง้ นี้ แบบฉบับของมุกดาหาร ทม่ี ีกลุ่มชาตพิ ันธ์ทุ ห่ี ลาก ภาพ/ขา่ ว สวท.มกุ ดาหาร เดวทิ โชคชัย รายงาน 43

กาญจนบุรีพร้อมจัดกีฬาแห่งชาติและกีฬาคนพิการปี 2566 ผูว้ า่ ประกาศพูดแบบไม่อายจะยดึ เอา จ.ศรสี ะเกษเปน็ ครใู น การจัดการแขง่ ขัน เมือ่ วนั ที่ 24 มี.ค. 65 ท่โี รงละครเธยี ร์เตอร์ สถาบันภาษา ศิลปะ และวฒั นธรรม มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏศรสี ะเกษ อ.เมอื ง ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ได้มกี ารจัดแถลงขา่ วการแขง่ ขนั กีฬา แหง่ ชาติ คร้งั ที่ 48 “กาญจนบุรเี กมส”์ และการแข่งขันกีฬาคน พิการแห่งชาติ ครง้ั ที่ 38 “กาญจนกิ าเกมส”์ โดยผู้ร่วมแถลงข่าว บนเวที ประกอบดว้ ย นายวัฒนา พฒุ ิชาติ ผวจ.ศรสี ะเกษ นายจี ระเกียรติ ภูมสิ วัสดิ์ ผวจ.กาญจนบรุ ี นายประชมุ บญุ เทยี ม รองผู้ วา่ การฝา่ ยกีฬาเปน็ เลศิ และวิทยาศาสตร์การกีฬา นายปรีชา ลาลุน ผู้ อำ�นวยการฝ่ายพฒั นากีฬาเปน็ เลิศ นายพสิ ษิ ฐ์ กาญจนภิญพงศ์ รอง เปดิ ตวั “น้องมัศยา” ปลายีส่ กตวั มาสคอตน�ำ โชค “กาญจนบรุ เี กมส์” ไม่อายจะยดึ “ศรสี ะเกษเกมส”์ เป็นครู นายก อบจ.กาญจนบุรี และ พลเอกชินวัฒน์ แม้นเดช นายกสมาคม แสงกล้า รอง ผบก.ภ.จว.ศรสี ะเกษ ดร.ประกาศิต อานภุ าพแสนยากร กีฬาแห่งจงั หวัดกาญจนบุรี อธิการบดี มรภ.ศรีสะเกษ นำ�คณะขา้ ราชการและผเู้ กย่ี วข้องร่วมรบั ฟงั โดยก่อนท่ีจะมีการแถลงข่าวได้มีการแสดงต้อนรับชุด การแถลงขา่ วในคร้ังนี้ “เอกลกั ษณ์เมอื งกาญจน”์ และการชมวีดีทศั น์ความพร้อมในการเปน็ นายจรี ะเกียรติ ภูมสิ วสั ด์ิ ผวจ.กาญจนบรุ ี กลา่ วว่า เจา้ ภาพจัดการแขง่ ขนั การเปดิ ตัวเพลงประจำ�การแข่งขนั กฬี าแหง่ ชาติ จ.กาญจนบรุ ี มคี วามยินดเี ป็นอย่างยิ่งทไ่ี ด้รับการคดั เลอื กจากคณะ คร้ังท่ี 48 “กาญจนบรุ เี กมส”์ และการแขง่ ขนั กฬี าคนพกิ ารแห่งชาติ กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ครงั้ ท่ี 38“กาญจนิกาเกมส”์ แหง่ ชาติ คร้งั ท่ี 48“กาญจนบุรีเกมส”์ และการแขง่ ขนั กีฬาคนพิการ การเปิดตวั “น้องมศั ยา”ปลาย่ีสกตวั มาสคอตน�ำ โชค มกี าร แห่งชาตคิ รงั้ ที่ 38 “กาญจนิกาเกมส”์ ในปพี .ศ.2566 เป็นงานกฬี าท่ี ลงนามสญั ญาการเปน็ เจ้าภาพจัดการแข่งขนั กฬี าแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ชาว0”กาญจนบุรมี คี วามรสู้ กึ ยนิ ด ี เพราะเปน็ การจดั การแข่งขันกีฬา “กาญจนบุรเี กมส์” และการแขง่ ขันกีฬาคนพกิ ารแห่งชาต ิ ครั้งท่ี 38 แห่งชาตแิ ละกฬี าคนพกิ ารแห่งชาติครง้ั แรกของ จ.กาญจนบุรี กอ่ นสง่ มอบเช็คเงินสดคำ้�ประกันให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย เพ่ือ ส�ำ หรบั ก�ำ หนดการจัดการแข่งขนั กฬี าแหง่ ชาติครง้ั ท่ี 48 รบั ประกันว่าจะเป็นเจา้ ภาพจัดการแขง่ ขนั อยา่ งแน่นอน “กาญจนบุรีเกมส”์ กำ�หนดจดั ข้นึ ระหว่างวันท่ี 19-29 ส.ค. 2566 โดยมี นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครงั้ ที่ 38 “กาญจนกิ าเกมส”์ กฬี า สภาผู้แทนราษฏร นายทุ ธนา เกียรตดิ �ำ เนนิ งาน คณะกรรมาธกิ ารฯ จะจัดขนึ้ ระหว่าง วนั ที่ 2-6 ก.ย.2566 ประเภทกฬี าทใ่ี ชใ้ นการแขง่ ขนั ดร.สริ ิพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมาคมกีฬาแหง่ จงั หวดั ศรสี ะเกษ แบง่ เปน็ 3 ประเภท ได้แก่ 1.กีฬาภาคบังคับ 2.กีฬาสากล 3.สง่ เสรมิ นายอนรุ ัตน์ ธรรมประจำ�จติ ร รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.เทพพิทกั ษ์ กฬี าทั่วไป 44

ผวจ.กาญจนบุร ี กลา่ วตอ่ ไปว่า กาญจนบุรี มีความ พร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาจัดการแข่งขันกีฬา แห่งชาติ คร้ังที่48“กาญจนบรุ ีเกมส์”และการแข่งขนั กฬี าคน พิการแหง่ ชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ในทกุ ด้าน ท้งั สนามจัดการแข่งขนั เจา้ หนา้ ทฝี่ า่ ยเทคนิคการกฬี า การดแู ล รกั ษาความปลอดภยั การรักษาพยาบาล รวมท้ังการอ�ำ นวย ความสะดวกในด้านท่พี ัก ตนขอยนื ยันวา่ จ.กาญจนบุรี มีความ พร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและ กฬี าคนพิการ ในปี 2566 อยา่ งเตม็ ท่ี โดยในคร้งั นี้ ตนพูดอยา่ งไมอ่ ายเลยวา่ ตนไดส้ ่ง ทีมมาศกึ ษารูปแบบวิธกี ารจัดงานกฬี าแหง่ ชาติครง้ั ท่ี 47 ท่ี จ.ศรสี ะเกษเปน็ เจ้าภาพ ดูวิธีการทำ�งานเพือ่ ท่จี ะไดน้ ำ�เอาไปเปน็ บทเรยี นแบบอยา่ งและนำ�เอาไปพัฒนาใหม้ มี าตรฐาน อยา่ งนอ้ ย กใ็ หเ้ ท่ากับศรีสะเกษในครงั้ น้ ี ตนไดร้ ับทราบและได้ยนิ ได้ฟังมา หลาย ๆ เรอ่ื งเชน่ การแจกคูปองอาหาร ตนไดร้ บั รายงานจาก คณะทเี่ ขา้ มาศึกษาดูงาน ตนถอื เอา จ.ศรีสะเกษเปน็ ครใู นการ จัดการแขง่ ขนั กีฬาแห่งชาติ “กาญจนบุรีเกมส์”และ “กาญจนกิ า เกมส”์ ปี 2566 ทีจ่ ะถึงนี้ ภาพ/ขา่ ว ศริ ิเกษ หมายสขุ ผสู้ อื่ ขา่ วประจ�ำ จ.ศรีสะเกษ 45

“ถาวร” น�ำ 8 อนั เดอรร์ อบแรก สวงิ ซีเนยี ร-์ เอ็นเอสดีเอฟฯ สนามอลั ไพนฯ์ \"ถาวร \" น�ำ 8 อันเดอร์รอบแรก สวงิ ซเี นียร-์ เอ็นเอ สดเี อฟฯ สนามอลั ไพน์ฯ “โปรเลก็ ” ถาวร วิรตั นจ์ นั ทร์ เปิดน�ำ ก่อนดว้ ยสกอรร์ วม 8 อันเดอรพ์ าร์ 64 กอล์ฟ ไทย ซเี นียร์ ทวั ร์ 2022 รายการ \"เอ็นเอสดี เอฟ-ไทย ซเี นียร์ อลั ไพน์ โอเพน่ \" โดยมี ประหยัด มากแสง รงั้ อนั ดบั สองตามสามสโตรก จบรอบแรกเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2565 ณ สนามกอล์ฟ อลั ไพน์ กอล์ฟ รสี อร์ท จงั หวดั เชยี งใหม่ พาร์ 72 กอลฟ์ อาชีพ ไทยเซเี นยี ร์ ทวั ร์ 2022 รายการ “เอ็นเอสดเี อฟ-ไทย ซเี นียร์ อลั ไพน์ โอเพน่ ” ชิงเงินรางวลั รวม 1 ลา้ นบาท จัดให้นักกอลฟ์ อาชพี ร่นุ อายุ 50 ปีข้ึนไป ได้แขง่ ขันแบบสโตรคเพลย ์ คดิ สกอร์รวม 3 วัน รวม 54 หลุม วนั ละ 18 หลุม เล่น ในระยะรวม 6,478 หลา พาร์ 72 ผ่านสองวันหรอื 36 หลุมแรก คัดออฟนักกอล์ฟ เหลือ 60อันดับรวมเสมอ เข้ารอบชิงชนะเลิศวนั สดุ ท้าย และแชมปร์ ับเงินรางวลั รวม 120,000 บาท นับเปน็ การแข่งขัน เก็บคะแนนสะสม ออรเ์ ดอร์ ออฟ เมอริต ไทย ซีเนียร์ ทวั ร์ 2022 รายการแรกท่ีมีนักกอล์ฟให้ความสนใจอย่างมาก โดยสมาคมกีฬากอลฟ์ อาชีพอาวุโสไทย รับการ สนับสนุน จากการกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทนุ พัฒนากีฬาแห่งชาต,ิ บรษิ ัท โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กดั , บรษิ ทั เอม็ เค เรสโตรองต์ กรปุ๊ จ�ำ กัด (มหาชน), บีไซด์ สปอรต์ (Besides Sports) ศูนยฝ์ กึ ซอ้ มกฬี าในร่ม, วาบีล่า (VABILA), ขวญั เรอื น (KWANRUEN), อัลไพน์ กอล์ฟ รสี อรท์ เชยี งใหม่ และ อลั ไพน์ สปอรต์ เมเนจเม้นท์ จบรอบแรกเม่อื วนั พุธท่ี 23 มีนาคม “โปร เล็ก” ถาวร วริ ัตนจ์ ันทร์ นกั กอล์ฟวยั 55 ปี จาก อยา่ งไดด้ มี ากไมว่ า่ จะเป็นไดร์ฟเวอร์ หรอื เหล็ก สว่ นการพัตตน์ ั้นท�ำ ไดด้ ใี น 9 หลมุ แรก ดอนตูม นครปฐม ที่เพ่ิงควา้ ชยั ในการแข่งขนั ไทย ส่วนใน 9 หลมุ หลังนั้นร้สู ึกว่ากรนี จะฝืดกว่าในรอบแรกทำ�ใหพ้ ตั ตไ์ ม่ค่อยถงึ หลุม พรุ่งนี้ แลนด์ ซีเนยี ร์ แชมเปีย้ นส์ ทัวร์ ของสมาคมกฬี า พยามจะทำ�ผลงานใหด้ เี หมอื นกับวันน้ี เพราะเป็นการเลน่ ทส่ี มบรู ณแ์ บบ” กอล์ฟอาชพี ฯ ที่สนามกอลฟ์ กบินทรบ์ รุ ี ในสัปดาห์ อันดับ 3 เปน็ ผลงานของ สมบูรณ์ ลลี าธติ ิกลุ ทำ� 8 เบอร์ด้ี เสียโบก้ไี ป 4 หลุม ก่อนหนา้ นี้ ยงั คงรกั ษาฟอรม์ การเลน่ ได้ดุดัน ทำ� รวม 4 อนั เดอร์พาร์ 68 และ โปรพจน์ ประจักษธ์ นาธร ดีกรแี ชมป์ไทยแลนดแ์ ชมเป้ยี น 8 เบอร์ด้ีไมเ่ สียโบก้ี ข้ึนน�ำ เดีย่ ว ดว้ ยสกอร์รวม 8 ทัวรป์ ลายปีท่ีผ่านมา จบดว้ ยสกอรร์ วม 3 อนั เดอร์พาร 69 เท่ากบั อวยชยั ภรู ปิ ัญญา อนั เดอร์พาร์ 64 โดยมี “โปรหมาย” ประหยดั มาก นนท์ อยู่อันดับสีร่ ว่ ม การเล่นรอบทีส่ องของการแขง่ ขนั ปลอ่ ยตวั นักกฬี าทางด้านหลมุ แสง นกั กอล์ฟวยั 56 ปี จากหวั หิน ประจวบครี ีขนั ธ์ 1 และหลุม 10 เร่มิ ต้ังแต่เวลา 07:00 น. อยเู่ ปน็ อันดบั สอง รวม 5 อันเดอร์พาร์ 67 จาก 1 อี สรปุ ผลการแข่งขนั (รอบแรก) 64 (-8) ถาวร วริ ตั นจ์ ันทร์ 67 (-5) ประหยดั เกล้ิ 4 เบอรด์ ้ี และ 1 โบกี้ ตามหลังผนู้ �ำ 3 สโตรค มากแสง 68 (-4) สมบูรณ์ ลลี าธติ ิกลุ 69 (-3) พจน์ ประจกั ษ์ธนาธร, อวยชัย ภูริ ผนู้ �ำ รอบนีเ้ ผย ว่า \"วนั นีผ้ ลงานน่าพอใจมาก ทำ�ทุก ปัญญานนท์ 70 (-2) กนก โพธิสวุ รรณ, ยทุ ธพร มหรรณพ, มนัส แสงสยุ 46

ฟฟี ่า เลอื ก ศิวกร ภอู ดุ ม ทำ�หนา้ ที่ VAR ในเกมฟตุ บอลโลก รอบคดั เลือก โซนเอเชีย ฟีฟ่า เลอื ก ศวิ กร ภอู ดุ ม ท�ำ หน้าที่ VAR ในเกมฟุตบอลโลก รอบคดั เลอื ก โซนเอเชยี สหพันธฟ์ ุตบอลนานาชาติ หรอื ฟฟี ่า ตดั สินใจเลอื ก ศิวกร ภูอุดม ผ้ตู ดั สินระดบั FIFA Elite ของประเทศไทย ท�ำ หน้าทใ่ี นการแข่งขนั ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลอื ก รอบ 3 โซนเอเชีย นัดท่ี 9 และ 10 สำ�หรับ \"เปาโค้ช\" เคยทำ�หน้าท่ี ผ้ตู ัดสนิ ในหอ้ ง VAR ทัวรน์ าเมนต์สำ�คญั มาแล้ว อาทิเชน่ AFC U23 Championship 2020 AFC Cham- pions League ฤดูกาล 2020 และ 2021 ฟุตบอล โลกรอบคัดเลอื ก รอบคัดเลอื ก รอบ 3 โซนเอเชีย และ AFC Women’s Asian Cup 2022 โดยการแขง่ ขนั ฟตุ บอลโลก 2022 รอบ คดั เลือก รอบ 3 โซนเอเชีย นัดดงั กลา่ วจะทำ�การ แขง่ ขัน ในวนั ท่ี 24 และ 29 มนี าคม 2565 ทีมชาติไทย U23 สวมชุดน�ำ้ เงิน ประเดิม เจอ กาตาร์ ใน ดูไบ คัพ ทีมชาตไิ ทย รนุ่ อายุไมเ่ กิน 23 ปี จะสวมเสือ้ สีน้�ำ เงนิ ในการแข่งขนั ฟตุ บอล ดไู บ คัพ 2022 นัดแรก ท่ีจะ พบกับ กาตาร์ การแขง่ ขันคร้งั นี้ ทีมชาติไทย ได้ วางสเี สอื้ น้�ำ เงิน เปน็ สหี ลัก สว่ นผูร้ ักษา ประตู จะสวมชุดสีเขยี วลงเฝ้าเสา ขณะท่ี กาตาร์ จะสวมเสอ้ื สีขาว ผรู้ ักษาประตูสี เหลอื ง ในเกมการแขง่ ขัน สำ�หรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี จะลงทำ�การแขง่ ขันฟุตบอล ดไู บ คพั 2022 นดั แรก พบกับ กาตาร์ ทสี่ นาม อัล อาวรี ์ สเตเดยี ม วันท่ี 23 มีนาคม 2565 เวลา 23.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ถา่ ยทอดสด ทางไทยรฐั ทีวี และ AIS Play 47

อำ�เภอมะขาม ตรวจแนะน�ำ โรงคัดบรรจผุ ลไม้ ควบคุมการแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เช้อื ไวรัสโคโรนา วนั ท่ี 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำ�นวยการของนายวีระ พวงภู่ นายอ�ำ เภอมะขาม ไดส้ ัง่ การให้นายสานติ ย์ สจุ นั ทร์ ปลดั อำ�เภอหัวหน้ากลุ่มงาน บรหิ ารงานปกครอง นายนวพนั ธ์ เท่ียงเจรญิ ปลดั อำ�เภอฝา่ ยความมนั่ คง สมาชกิ อส. กำ�นนั ผู้ใหญ่บา้ น ทต.อ่างครี ี ทต.มะขามเมืองใหม่ ทต.ทา่ หลวง ทต.วังแซ้ม ทต.ปถั วี บรู ณาการรว่ มกบั สวพ.6 สสอ.มะขาม เกษตรอ�ำ เภอมะขาม ทต.อา่ งคีรี ทต.มะขาม เมืองใหม่ ทต.ทา่ หลวง ทต.วงั แซ้ม ทต.ปถั วี และเจา้ หน้าทีต่ ำ�รวจ สภ.มะขาม เพ่ือให้ ค�ำ แนะน�ำ แก่ผปู้ ระกอบการ พร้อมแจ้งแนวทางปฏบิ ตั ิฯ สำ�หรับผู้ประกอบการโรงคดั บรรจผุ ลไม้ (ล้ง) ตามมาตรฐานความปลอดภยั จากเชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019 ในผลไม้ ของจงั หวดั จันทบรุ ี ประจ�ำ ปี 2565 (Zero COVID Chanthaburi Fruit : ZCCF) และ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตดิ เชื้อไวรสั โคโรนา 2019 ในสถานประกอบ กจิ การค้าสง่ ผลไม้ โรงคดั บรรจผุ ลไม้ (ลง้ ) ในฤดูกาลเก็บเก่ยี วผลไมจ้ ังหวัดจนั ทบรุ ี ผล การด�ำ เนนิ การ ดงั น ้ี ตรวจแนะนำ�โรงคัดบรรจุผลไม้ ดงั นี้ แผงเจียร่ยุ 168 ม.6 ต.อ่างคีรี แผงKAE ม.5 ต.อ่างคีรี แผงธนภูมิ ฟรุ๊ต ม.9 ต.มะขาม แผงมาเพิ่มทรพั ย์ ม.8 ต.ท่าหลวง ลง้ ป้าแต๋วรับซื้อมงคุด ม.7 ต.วงั แซ้ม แผงโกหมา-เจแ้ ตน๋ ม.2 ต.วงั แซ้มแผงจวนิ ยว่ี ม.11 ต.ปัถวี แจง้ แนวทางการท�ำ บตั รประจ�ำ ตวั แรงงานลง้ วา่ สามารถทำ�ได้โดยไมเ่ สียคา่ ใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสน้ิ ภาพ/ขา่ ว.. อดเิ รก&กิตติพงศ์ ท่ปี รกึ ษา.. วทิ ยา ปชส... จติ วมิ ล&นันท์ นภัส 48

49

50


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook