Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ความหมายของคอมพิวเตอร์20635-20650

ความหมายของคอมพิวเตอร์20635-20650

Published by zxcvbnm12, 2022-11-14 07:19:59

Description: อีบุ๊คเรื่อง หน่วยความจำหลัก เป็นส่วยหนึ่งของการเรียนวิชาวิทยาการคำนวนและมันติมีเดี่ย
เสนอคุณครู สุนทร ปานบุฬราคัม
คุณครู เอกศักดิ์ คล้ายพันธ์

Search

Read the Text Version

อีบุค เรอ่ื ง หนว ยความจาํ หลัก โดย เดก็ ชายภาณพุ ล ทําสอาด 20650 เดก็ ชายธนากร ชชั วาลย 20635


คาํ นาํ หนงั สอื เลมนีท้ ําข้นึ เพ่อื นาํ เสนองานวชิ าวทิ ยา การคํานวน/มันตมิ ีเดยี่


เสนอ คณุ ครู สนุ ทร ปานบฬุ ราคัม คณุ ครู เอกศักด์ิ คลา ยพนั ธ


หนวยความ จาํ หลกั คอื


หนว ยความจาํ หลกั (main memory) เปน อุปกรณท่ใี ชในการเกบ็ ขอมลู และคําสั่งท่ีอยู ระหวา งการประมวลผลของคอมพิวเตอรห รอื ใน ขณะท่ีเปด เครือ่ งคอมพวิ เตอรใชงาน บางคร้งั อาจเรยี กวา หนวยเกบ็ ขอ มูลหลัก (primary storage)


หนว ยความจาํ หลกั จะทาํ งานควบคไู ปกบั ซพี ียแู ละชวย ใหก ารทํางานของซีพียูมปี ระสทิ ธิภาพดีขึ้น โดยวงรอบการ ทาํ งานของซพี ยี ูน้ันทํางานเร็วมาก หากไมมีท่ีเกบ็ หรือพัก ขอมูลและความเรว็ ในการเขา ถงึ ขอ มลู ท่ีมีขนาดเพียงพอ จะทาํ ใหก ารประมวลผลชาลง หนวยความจําหลกั แบงออก เปน 2 ประเภท ดังนี้


4.1 หนว ยความจาํ แรม


หนวยความจําแรม (Random Access Memory : RAM) เปนหนวยความจาํ ที่ จดั เก็บขอมลู ในขณะทซ่ี พี ยี ูกําลงั ประมวลผล หรอื เม่อื เปดเครอ่ื งคอมพิวเตอร ดงั นน้ั หนวยความจําประเภทน้ี ตอ งอาศัยกระแสไฟฟา ในการทาํ งานเพ่ือไม ใหขอ มูลสญู หาย หรืออาจเรยี กวา หนว ยความจาํ แบบลบเลือนได (volatile memory) ซึง่ หากเกิดไฟฟา ดบั ขอมูลที่อยูในหนวยความจาํ จะหายไป


แรมจะเกบ็ ขอ มลู และคําสัง่ หรือโปรแกรมในระหวา งการทาํ งานของซพี ยี ู โดยซีพียูสามารถเขาถงึ ขอ มูลและคาํ ส่ังใน แรมอยา งรวดเรว็ ซ่ึงหากผใู ชตอ งการใชขอ มูลภายหลัง ผู ใชตองยายขอมูลจากแรมไปเก็บไวที่หนว ยความจาํ รอง ซงึ่ อาจเปน ฮารดดิสก ออปตคิ ัลดสิ ก หรือหนวยความจําแบบ แฟลต โดยการใชค ําสงั่ บันทึก (save) จากโปรแกรมทใี่ ช งาน


แรมท่มี ีขนาดหนว ยความจําท่ใี หญ มากจะทาํ งานไดเร็วขึน้ การวัดขนาด ของหนวยความจาํ ของแรม นยิ มวดั โดยใชห นว ยเปนไบต (Byte) โดย เปรียบเทยี บกบั ขนาดของตวั อกั ษร


1 Byte (ไบต) = 1 ตวั อักษร 1 KB (กิโลไบต) = 1,024 ตวั อักษร ประมาณ 1 พนั ตัว อักษร = 1,048,576 ตวั อกั ษร ประมาณ 1 ลา นตวั 1 MB (เมกกะไบต) = 1,073,741,824 ตัวอกั ษร ประมาณ 1 พนั ลานตัว อกั ษร 1 GB (กิกะไบต) อกั ษร


การเลือกซ้อื หนว ยความจาํ แรม


1.ควรเลือกแรมทมี่ ีมาตรฐานในการผลิต ปจจบุ ันแรมจะมีเทคโนโลยี 2 ชนดิ ท่นี ยิ มใช คอื หนวยความจําแบบ DDR หรอื Double Data Rate (DDA-SDRAR, DDR-SDRAM) หรอื RDRAM หรือ Rambus DRA เปนหนวยความ จาํ ท่ีมีความสามารถในการขนถา ยขอ มลู สูง


2.ควรเลอื กขนาดของแรมท่เี หมาะกบั เคร่อื ง คอมพิวเตอรและการใชงาน สําหรับเครื่องทว่ั ไป ควรเลือกขนาด 1-2 GB แตสาํ หรับเครื่องที่ทํา งานดานมลั ตมิ ีเดยี เกม กราฟก ระดับสูงควรใช แรมขนาด 4 GB ขนึ้ ไป


3.ควรเลอื กแรมที่มคี วามเรว็ ในการทาํ งานที่รองรบั กับซพี ียทู ีเ่ ราใชงาน 4.ควรเลอื กแรมที่มีการรับประกนั


การดแู ลรกั ษาหนว ยความจาํ แรม


1.ควรถอดหนวยความจาํ แรมออกมาทาํ ความสะอาด โดย การปดฝุน ดว ยแปรงทมี่ ขี นนุม ๆ และหลังจากนนั้ นํายางลบสี ขาวถตู รงขาของแรมท้งั สองขา งเพอื่ ลบคราบตา งๆ ที่ติดอยู 2.ระวังอยา ใหแ รมตกหลน หรือเปยกนํ้า เพราะจะทาํ ให เกิดความเสยี หายได


4.2 หนว ยความจาํ แรม


หนวยความจาํ รอม (Read Only Memory : ROM) เปน หนว ยความจําทบ่ี ริษทั ผูผ ลติ ไดติดตง้ั ชดุ คําสัง่ สาํ หรับใช ในการเรม่ิ ตน การทาํ งานหรือชดุ คําสงั่ ท่ีสําคญั ๆ ของ ระบบคอมพิวเตอร โดยรอมมีคณุ สมบัติในการเกบ็ ขอ มลู ไวต ลอดโดยไมต อ งใชไ ฟฟาเลย้ี ง (non volatile) น่นั คือ เมอ่ื ปดเคร่ืองคอมพวิ เตอรไ ปแลว และเปดเคร่ืองใหม ขอมลู ในรอมกจ็ ะไมสยู หาย แตผ ใู ชจ ะไมสามารถ เปล่ยี นแปลงหรอื เพม่ิ เตมิ ชุดคําส่งั ลงในรอมได


เครดิต แหลงทม่ี า หนว ยความจาํ หลัก http://cms574.bps.in.th › group4 › main-memory


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook