Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รวมเด็กสังคม 65

รวมเด็กสังคม 65

Published by vivo365aeew, 2022-07-19 07:04:12

Description: หนังสือรวมรายชื่อสมาชิกเเละอาจารย์สาขาสังคมศึกษา ปี2565

Keywords: สาขาสังคม,มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง,นักศึกษา 65

Search

Read the Text Version

เเนะนำสมาชิกสาขา สังคมศึกษากลุ่ม3

ผศ.ดร.ชนม์ธนัช สุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาสังคมศึกษา 3 อาจารย์ประจำสาขา วิชาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคต ก็คือ การสร้างมันขึ้นมาเอง นางสาว สิริกัญญา มังกะละ ชื่อเล่น เจน สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100323

งานไม่ทำ จำแต่คำคม นายอชิตพล มั่นเจริญ ชื่อเล่น:บูม สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100326

อย่าอ้อนขอ ให้ไขว่ขว้ามา แล้วเราจะได้ในสิ่งที่ต้องการ นายภัทธนันต์ ผลเทิ้ม ชื่อเล่น : ฟุก สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100319

ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมา เพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต นาย อนุชา วงศ์ชัยเจริญ ชื่อเล่น นุ สาขาส้งคมศึกษา รหัส 65181100328

มนุษย์เราเติบโตด้วย การเรียนรู้ ไม่ใช่อายุ นางสาว ทัศนีย์ แตงคง ชื่อเล่น เอิน สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100311

เมื่อไม่มีสิ่งที่ชอบ ก็ต้องชอบในสิ่งที่มี นาย จิรายุทธ์ สินดี ชื่อเล่น เอิ๊ก สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100304

พยายามทำวันข้างหน้าให้ดีที่สุด นางสาว ณัฐชยา ประพฤติชอบ ชื่อเล่น นิก สาขา สังคมศึกษา รหัส 6518110030

อ่อนโยน แต่อย่าอ่อนแอ นางสาว กานต์สินี เก่งกุญชร ชื่อเล่นกานต์ สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100302

ถ้าไม่มีการก้าวขาข้างใดข้างหนึ่งออกไป ก็จะไม่มีขาอีกข้างที่จะก้าวต่อไปในอนาคต นางสาว ณัชชา คำลือ ชื่อเล่น วิว สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100307

ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด นางสาว สุทธิพร ทัศนสัมพันธ์ ชื่อเล่นสุ สาขาสังคมศึกษา รหัส65181100324

ถ้ามัวแต่เดินตามรอยเท้าของผู้อื่น แล้วเรามีรอยเท้าเป็นของเราไหม นางสาวจุฑารัตน์ ทิพย์ธารากุล ชื่อเล่น ดา สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100306

เส้นชัย ไม่ได้วิ่งเข้ามาหาเรา เราต่างหากต้องวิ่งเข้าหามัน นายสมชาย แซ่ย่าง ชื่อเล่นชาย สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100322

อย่าพึ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่ได้พยายาม นางสาวกรพินธ์ มูลรัตน์ ชื่อเล่นกิ๊ฟ สาขา สังคมศึกษา รหัส65181100301

ความพยายามอยู่ไหน ความสำเร็จอยู่นั้น นางสาวพรณิชฌา ควรคงตระกูล ชื่อเล่น จีจี้ สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100316

อดีตคือบทเรียน อนาคตคือบททดสอบ นางสาวดวงใจ ชนะมงคลกุล ชื่อเล่น ดาว สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100310

ถนนแต่ละสายมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน นางสาวโยษิตา ชื่นสิน ชื่อเล่น ตังค์ สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100320

เราไม่ได้เติบโตขึ้นหากทุกสิ่งที่เจอนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่จะเติบโตขึ้นเมื่อเราเผชิญหน้ากับความท้าทาย น.ส.สุริยา ศรีบุญดีสกุล ชื่อเล่น ลาร์ สาขาสังคมศึกษา รหัส 6518110032

เรียนอาจเหนื่อยเเต่.. คนส่งเราเรียนเหนื่อยกว่า นางสาว นีรภา ฟองสุจันทร์ ชื่อเล่นไอซ์ สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100315

ความสุขจะเกิดขึ้นทันที แค่เราปล่อยวางอดีต แล้วหยุดกังวนถึงอนาคต นางสาวพรนภา สายคำ ชื่อเล่น กิ๊ฟ สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100317

เหนื่อยก็พักผ่อน พักแล้วก็ทำต่อก่อนที่จะสายไป นาย อธิยุต วิเวกวนารมณ์ ชื่อเล่น ชิดา สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100327

ชีวิตคนเราสั้น จงทำในสิ่งที่ชอบและรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ เพราะอดีตกับปัจจุบันห่างกันแค่วินาทีเดียว นายณัฐวุฒิ พิงคสัน ชื่อเล่น ด้า สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100329

ไปให้สุดแล้ว หยุดที่คำว่าสำเร็จ นางสาวจิราลักษณ์ มีเบญจรงค์ ชื่อเล่น หน่อย สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100305

ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด นางสาว สุทธิพร ทัศนสัมพันธ์ ชื่อเล่นสุ สาขา สังคมศึกษา รหัส65181100324

ไม่มีความสำเร็จใดได้มาโดยที่ไม่มี ความพยายามและความอดทน นางสาวทิพย์อาภรณ์ พุ่มโพธิ์ ชื่อเล่น แพรว สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100312

ความพยามครั้งที่100 ดีกว่าท้อถอยก่อนจะทำ นาย เกรียงศักดิ์ จีนะ ชื่อเล่น ต้าร์ สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100303

ไม่สูงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้องขยัน นาย นนทกร กองเเก้ว ชื่อเล่น เต้ย สาขา สังคมศึกษา รหัส65181100313

ทุกปัญหามักมีทางออกเสมอ จงสู้ด้วยใจและศรัทธา นางสาว นิจจารีย์ รินเสน ชื่อเล่น ออย สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100314

บางสิ่งเราก็ไม่ควรจำ...ถ้ามันทำให้ใจเจ็บ แต่บางสิ่งเราก็ควรจะเก็บ..ถ้ามันเป็นความเจ็บที่น่าจำ นายวาริชาต เรือนปัญญา ชื่อเล่นเมฆ สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100321


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook