Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Google-Classroom

Description: Google-Classroom

Search

Read the Text Version

Google ClaMssaronoumal For Teacher

สารบัญ 1 ส่วนที่ 1 Google Classroom คอื อะไร 1 2 ประโยชนข์ องการใชง้ าน Google Classroom 2 5 ส่วนท่ี 2 การสร้างช้ันเรียน 7 9 ข้ันตอนการสรา้ งชนั้ เรียน ด้วย Google Classroom 12 หนา้ จอการทางานของ Google Classroom 13 การเปล่ยี น Theme หรอื Banner 14 การจดั การขอ้ มูลทั่วไปของช้ันเรยี น 15 การเพ่ิมผ้สู อนรว่ ม 17 การกลับไปหน้ารายวิชาทง้ั หมด 18 การจัดเก็บชั้นเรียน 19 การเรียกดชู นั้ เรยี นท่ีถูกจดั เก็บ 20 การเรยี กคนื ชัน้ เรยี นท่ีถูกจัดเก็บ 21 การเรยี กลบชัน้ เรยี นทจ่ี ัดเก็บออกเป็นการถาวร การเพิ่มผ้เู รยี นเข้าช้นั เรียน 21 การนาผูเ้ รียนออกจากช้นั เรียน 22 สว่ นท่ี 3 การจดั การรายวชิ า 24 25 การประกาศ / ประชาสมั พันธ์ (Announcement) 27 การมอบหมายงาน /การบา้ น (Create Assignment) 30 การสรา้ งคาถาม (Question) การใชโ้ พสตร์ ว่ มจากวิชาอนื่ (Reuse Post) การตรวจกิจกรรม หรือ การบ้าน การสง่ คะแนนออกเป็นไฟล์ CSV หรือส่งออกเป็น Google Sheets

Page |1 ส่วนที่ 1 Google Classroom คืออะไร Classroom เป็นบริการสาหรบั Google Apps for Education ซ่ึงเป็นชุดเครือ่ งมือทม่ี ี ประสทิ ธิภาพ ไดร้ ับการออกแบบมาเพื่อชว่ ยให้ผ้สู อนสามารถสร้างและเกบ็ งานได้โดยไม่ต้องส้ินเปลือง กระดาษ มีคุณลักษณะทชี่ ่วยประหยัดเวลา เช่น สามารถทาสาเนาของ Google เอกสารสาหรบั ผเู้ รยี นแตล่ ะ คนไดโ้ ดยอัตโนมตั ิ โดยระบบจะสรา้ งโฟลเดอร์ของไดร์สาหรับแตล่ ะงานและผเู้ รยี นแต่ละคนเพื่อชว่ ยจดั ระเบยี บใหผ้ ้เู รียนสามารถติดตามวา่ มอี ะไรครบกาหนดบา้ งในหนา้ งาน และเริ่มทางานได้ดว้ ยการคลกิ เพยี ง ครัง้ เดียว ผู้สอนสามารถดูได้อยา่ งรวดเร็วว่าใครทางานเสรจ็ หรอื ไม่เสรจ็ บ้าง ตลอดจนสามารถแสดงความ คดิ เหน็ และให้คะแนนโดยตรงไดแ้ บบเรยี ลไทม์ใน Google Classroom ประโยชนข์ องการใชง้ าน Google Classroom 1. ตง้ั คา่ ไดง้ ่ายดาย ผสู้ อนสามารถเพ่ิมผู้เรียนไดโ้ ดยตรง หรอื แชรร์ หัสเพอ่ื ให้ผ้เู รียนเขา้ ชั้นเรียนได้ การตั้งคา่ ใชเ้ วลาเพยี งครู่เดียว 2. ประหยัดเวลา กระบวนการของงานเรยี บงา่ ย ไมส่ ิน้ เปลืองกระดาษ ทาให้ผู้สอนสรา้ ง ตรวจ และ ใหค้ ะแนนงานไดอ้ ย่างรวดเร็วในที่เดย่ี วกนั 3. ช่วยจัดระเบยี บ ผเู้ รยี นสามารถดงู านท้งั หมดของตนเองไดใ้ นหนา้ งาน และเน้ือหาสาหรับช้ันเรียน ทง้ั หมดจะถูกจัดเกบ็ ในโฟลเดอร์ภายใน Google ไดรฟ์โดยอตั โนมตั ิ 4. ส่อื สารกันไดด้ ยี ิ่งขึ้น Classroom ทาให้ผสู้ อนสามารถส่งประกาศและเริ่มการพูดคุยในชัน้ เรียนได้ ทนั ที ผู้เรยี นสามารถแชรแ์ หล่งข้อมูลกันหรอื ตอบคาถามในสตรมี ได้ 5. ประหยัดและปลอดภัย เช่นเดยี วกับบริการอ่นื ๆ ของ Google Apps for Education คือ Classroom จะไม่แสดงโฆษณา ไมใ่ ชเ้ นื้อหาหรือข้อมูลของผเู้ รียนในการโฆษณา และให้บรกิ ารฟรสี าหรบั มหาวิทยาลยั

Page |2 ส่วนที่ 2 การสร้างช้นั เรยี น สาหรบั การใชง้ าน Google Classroom ในบทบาทของผูส้ อนนั้นสามารถทาไดด้ งั นี้ 1. สรา้ งชั้นเรยี นออนไลน์สาหรับรายวิชานน้ั ๆ ได้ 2. เพิ่มรายช่ือผเู้ รียนจากบัญชีของ Google เข้ามาอยู่ในชน้ั เรียนได้ 3. สามารถกาหนดรหสั ผา่ นให้ผเู้ รยี นนาไปใชเ้ พ่ือเข้าชน้ั เรียนเองได้ 4. สามารถตงั้ โจทย์ มอบหมายการบ้านให้ผเู้ รียนทา โดยสามารถแนบไฟล์และกาหนดวนั ท่ีสง่ การบ้านได้ 5. ผเู้ รยี นเขา้ มาทาการบา้ นใน Google Docs และส่งเข้า Google Drive ของผ้สู อน โดยจะจดั เก็บ ไฟล์งานให้อยา่ งเปน็ ระบบภายใต้ Folder “Classroom” 6. สามารถเข้ามาดจู านวนผู้เรยี นทส่ี ่งการบา้ นภายในกาหนดและยงั ไมไ่ ดส้ ง่ ได้ 7. ตรวจการบา้ นของผเู้ รยี นแต่ละคน พร้อมท้ังใหค้ ะแนนและคาแนะนาได้ 8. สามารถเชญิ ผู้สอนทา่ นอ่ืนเขา้ ร่วมในช้ันเรยี นเพื่อรว่ มกันจัดการเรียนการสอนได้ 9. ปรบั แตง่ รปู แบบของช้นั เรียนตามธมี หรือจากภาพส่วนตัวได้ 10.สามารถใช้งานบนมือถอื ทั้งระบบปฏบิ ัติการ Android และ iOS ได้ สาหรบั Google Classroom ผู้สอนไมจ่ าเปน็ ต้องรู้วธิ กี ารเขยี นโคด้ หรอื สรา้ งเว็บไซต์หรือสบั สนกบั ขั้นตอนมากมายทต่ี ้องใช้ในการสร้างชนั้ เรียน สาหรบั Google Classroom เปน็ เรือ่ งงา่ ยในการสร้างช้ันเรยี น เพียงแค่คลกิ ท่ีปมุ่ และการเพ่ิมขอ้ ความบางสว่ น ขั้นตอนการสร้างชนั้ เรียน ดว้ ย Google Classroom 1. เขา้ สู่ Google Classroom ท่ี https://classroom.google.com/ ดว้ ย Browser Google Chrome 2. ดาเนนิ การ login ด้วย user ทเี่ ป็น @go.buu.ac.th ([email protected]; [email protected]) แลว้ กด next (รูปท่ี 1) 3. ใส่ password ทีไ่ ด้จากสานักคอมพวิ เตอร์ แล้วกด Sign in (รปู ที่ 2)

Page |3 ใส่ e-mail > < ใส่ Password คลิก next > < คลิก Sign in รปู ท่ี 1 รูปท่ี 2 4. เมอ่ื เขา้ สู่ Google Classroom ครั้งแรก จะต้องดาเนินการเลือกบทบาทในการใช้ใชง้ าน โดย สามารถเลือกได้ในสว่ นของ What’s your role at your school? คลิกเลอื ก Teacher ในกรณีเปน็ ผู้สอน หรอื ผ้สู รา้ งรายวชิ า คลกิ เลือก Student ในกรณเี ป็นผ้เู รยี น เมอื่ เลือกบทบาทเสร็จส้ินให้กดป่มุ Submit คลกิ 1 คลกิ 2

Page |4 หมายเหตุ : การใช้งาน Google Classroom จะตอ้ งระวังตอนเลือกว่าสถานะ เพราะถา้ เลือกผดิ จะ ไมส่ ามารถแก้ไขเองได้ จะต้องให้ Admin แกส้ ทิ ธใ์ิ ห้ (Admin ของระบบ Google ของมหาวิทยาลยั บูรพา) 5. ปรากฏหนา้ ต่างของ Google Classroom คลิก 3

Page |5 6. คลิกเครือ่ งหมาย + ทม่ี ุมบนดา้ นขวา แลว้ เลือกสรา้ งช้นั เรยี น (Create Class) 7. กรอกข้อมลู ในการสรา้ งชั้นเรียน - ชัน้ เรยี น (Class name) ชือ่ ชั้นเรยี น หรอื ชื่อวิชา - หอ้ ง (Section) ชื่อห้องเรยี น กลมุ่ คเลรกิยี น1หรอื เวลาเรียน - รายละเอยี ด (Subject) รายละเอยี ดสัน้ ๆ ของช้ันเรยี น หรือวชิ า 8. เมื่อทาการกรอกขอ้ มลู ครบถ้วนแลว้ ให้ดาเนนิ การคลิก CREATE หน้าจอการทางานของ Google Classroom 1 28 4 3 5 6 7

Page |6 หมายเลข 1 ชอื่ ของรายวชิ า หมายเลข 2 ชือ่ ผสู้ อน หรอื เจ้าของรายวชิ า หมายเลข 3 STREAM: แทบเมนูการใช้งานของผู้สอนและผู้เรียน ท่ีใช้ในการแจ้งข่าวสาร มอบหมายงาน ส่งงาน หรือแชร์เอกสารประกอบการสอนตา่ งๆ ในรายวิชานัน้ ๆ หมายเลข 4 STUDENTS: แทบเมนูแสดงรายช่ือผู้เรียน การเพ่ิมผู้เรียน รวมไปถึงแสดงรหัส หมายเลข 5 ในการเข้าช้ันเรยี นในรายวชิ าน้ันๆ ABOUT: แทบเมนูแสดงรายละเอียดของรายวิชาและเพ่มิ ผูส้ อนรว่ ม หมายเลข 6 ส่วนของการประกาศ มอบหมายงาน ส่งงาน หรือแชร์เอกสารประกอบการสอน หมายเลข 7 ต่างๆ ในรายวชิ าน้นั ๆ หมายเลข 8 กิจกรรมท้ังหมดที่ผู้สอนดาเนินการสร้างไว้จะถูกแจ้งเตือนข้ึนมาหากใกล้ถึง ช่วงเวลาท่ีกาหนด รวมไปถึงสามารถเรียกดูกิจกรรมได้ท้ังหมดด้วยการคลิก View All และให้คะแนนได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเลื่อนหากิจกรรม ทม่ี อบหมายไป การสร้างกิจกรรมกระดานเสวนาหรือการพูดคุย แสดงกิจกรรมท่เี ราไดท้ าการลบออก หากทาการ เลื่อนปุ่ม Show deleted items มาทางขวามอื จะเห็นกจิ กรรมทถ่ี กู ลบออกไปซึ่งจะจัดเกบ็ ไว้ 30 วัน รปู แบบของ Banner ซง่ึ สามารถเลอื กสี รปู แบบที่มี หรอื รปู แบบท่ีสร้างเองนามา เปน็ Banner ได้

Page |7 การเปล่ียน Theme หรือ Banner การเปล่ยี น Theme หรือ Banner สามารถดาเนินการได้ดังนี้ 1. หากต้องการใช้รูปแบบที่มีให้ ใหค้ ลิกท่ี Select Theme เลือก Gallery หรอื Patterns เลือกภาพ หรือรปู แบบที่ต้องการ แล้วกด Select Class theme คลิก 1 2. หากตอ้ งการใช้รูปภาพอน่ื ใหค้ ลกิ ท่ี Upload Photo คลิก Select a photo from your computer แลว้ เลอื กรปู ภาพตามท่ตี ้องการ แล้วคลิก Select class theme

Page |8 2 คลิก

Page |9 การจดั การขอ้ มูลทั่วไปของชั้นเรยี น เมอ่ื ดาเนินการสร้างชัน้ เรียนในเบอ้ื งตน้ เรียบร้อยแล้ว ผู้สอนสามารถแก้ไข เพิ่มเติมรายละเอยี ดตา่ งๆ ของรายวชิ าได้ โดยมีขน้ั ตอนดงั น้ี 1. คลกิ ท่แี ถบเมนู ABOUT คลกิ 1

Page | 10 2. จะปรากฏข้อมลู รายวิชาทีไ่ ดท้ าการสร้างไวใ้ นครัง้ แรก หากจะดาเนินการแก้ไข หรอื เพิ่มเตมิ รายละเอียดของรายวิชาให้ทาการแก้ไขโดย คลิกที่ จุดสามจุด แลว้ เลอื ก Edit คลิก 2 หลงั จากทคี่ ลกิ Edit จะสามารถดาเนินการแก้ไขได้

Page | 11 1 23 4 56 7 หมายเลข 1 แสดงช่ือรายวิชา หมายเลข 2 รายละเอยี ดของชน้ั เรยี น เชน่ กลุ่มผู้เรยี น ปกี ารศกึ ษา เป็นต้น หมายเลข 3 รายละเอียดของหอ้ งเรียน สถานที่ อาคาร หรือชน้ั เปน็ ตน้ หมายเลข 4 แสดงชื่อ Folder บน Drive ท่ีเก็บรวบรวมเอกสารท้ังหมดไว้ จะไม่สามารถ เปลยี่ นแปลงได้ หมายเลข 5 ปฏิทินของช้ันเรียนแสดงรายการเอกสาร รวมถึงแสดงกิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมาย ในแต่ละวนั ได้ หมายเลข 6 เช่ือมต่อไปยัง Google Calendar เพ่ือมอบหมายหรือนัดประชุมออนไลน์ได้ผ่าน Google Hangout หมายเลข 7 สามารถเพม่ิ ผสู้ อนร่วมได้ หากในกรณมี ผี ู้สอนมากกว่า 1 คน ขึ้นไป 8

Page | 12 หมายเลข 8 เพิ่มรายละเอยี ดของรายวชิ า เชน่ Course Syllabus ซงึ่ สามารถแนบไฟลจ์ าก เครอ่ื งคอมพิวเตอร์สว่ นตัว, Drive, YouTube และ Link อ่ืนๆ ได้ การเพิ่มผ้สู อนร่วม คลกิ 1 การเพิ่มผูส้ อนรว่ มมีข้นั ตอนการดาเนินการดังน้ี 1. คลกิ ที่แถบเมนู ABOUT 2. คลกิ INVITE TEACHERS แลว้ ทาการคน้ หาช่ือผู้สอนรว่ ม > คลกิ เลอื กผสู้ อนรว่ ม > คลิก Next > คลกิ INVITE คลกิ 2

Page | 13 หมายเหตุ ผสู้ อนหลักสามารถเชิญผสู้ อนร่วมเข้าร่วมชนั้ เรียน โดยผสู้ อนรว่ มจะสามารถจัดกิจกรรมในรายวชิ า ของ Google Classroom ได้ดงั น้ี - ผูส้ อนรว่ มไม่สามารถลบรายวชิ าออกจากชั้นเรยี นได้ นอกจากผู้สอนหลักท่ีเป็นเจา้ ของเทา่ นั้นทจ่ี ะ สามารถลบรายวชิ าได้ - ผสู้ อนร่วมไม่สามารถลบผ้สู อนหลักออกได้ แตส่ ามารถลบผสู้ อนร่วมคนอ่ืนออกได้ - ผูส้ อนรว่ มสามารถจัดการรายวิชาไดท้ งั้ หมดของ Google Classroom - ผู้สอนรว่ ม จะได้รบั คาเชญิ ทางอเี มลในการเข้าร่วมชั้นเรียน - เมอื่ ผู้สอนร่วม คลิก link คาเชญิ ผ่าน e-mail แลว้ จะปรากฎหนา้ Google Classroom เพ่อื ให้ ผู้สอนร่วมยนื ยนั การเขา้ รว่ มเป็นผสู้ อนร่วมในรายวชิ าท่ีถูกเชิญ อีกคร้ัง - ผู้เรยี นจะไมเ่ ห็นผู้สอนรว่ มจนกวา่ ผูส้ อนรว่ มจะทาการยนื ยัน - ผู้สอนหลักและผสู้ อนร่วมจะตอ้ งมี Account ของมหาวิทยาลัยบรู พา (@go.buu.ac.th) เทา่ น้ัน ถึงจะมีสิทธิ์การใชง้ าน Google Classroom ได้ การกลบั ไปหน้ารายวชิ าทั้งหมด

Page | 14 ผสู้ อนสามารถกลบั ไปยังหน้ารายควลชิ ิกาท2ั้งหมดได้โดยไมต่ ้องทาการปดิ เขา้ ลงิ ค์ Google Classroom ใหม่ มีขั้นตอนดงั นี้ - ใหค้ ลกิ ที่ ไอคอนเมนู > Classes คลกิ 1 การจดั เก็บช้นั เรยี น

Page | 15 เมื่อจบภาคเรยี นในแตล่ ะปีการศึกษาน้นั หากรายวชิ าทผ่ี สู้ อนไมไ่ ดท้ าการสอนแล้วในภาคเรียนถดั ไป แต่ยังจะเก็บรายวชิ าน้นั ไวแ้ บบไม่ไดล้ บออก เน่ืองจากมีรายวชิ าทใี่ ชอ้ ยู่เปน็ จานวนมากเพ่ือเป็นการไม่ให้เกิด ความสับสนในการคน้ หารายวิชาท่ีใช้สอนอยู่ ณ ปัจจุบัน ผสู้ อนสามารถจดั เก็บรายวิชาทีย่ ังไม่ได้สอนในภาค เรยี นใหม่ หลังจากท่จี ัดเกบ็ แลว้ ผ้สู อนจะไม่สามารถเพม่ิ หรือคแลก้ไิกข1ขอ้ มูลในรายวชิ าที่จดั เก็บได้ จนกว่าผ้สู อน จะทาการกู้คนื กลับสูป่ กติ ส่วนผเู้ รียนท่ีเรียนในรายวชิ าทผ่ี ้สู อนได้ทาการจัดเกบ็ ไว้ ยงั สามารถดูช้นั เรยี นนั้นอยู่ ไดโ้ ดยไม่ไดร้ บั ผลกระทบ มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้ 1. ในหนา้ รวมของรายวิชาท้ังหมด ใหผ้ ู้สอนเลือกรายวิชาท่ีตอ้ งการจัดเกบ็ โดยคลิกที่ จุด 3 จุด แลว้ เลอื ก Archive 2. คลกิ Archive เพ่ือยืนยนั การจัดเก็บ

Page | 16 คลกิ 1 คลกิ 2 การเรยี กดูชนั้ เรียนที่ถกู จัดเกบ็ อยมู่ มุ บนซา้ ยมือ 1. ในหน้าหลัก ให้คลกิ ไอคอนเมนู 2. คลกิ เลือก Archived Classes คลิก 2

Page | 17 จะปรากฎรายวิชาทีถ่ ูกจัดเกบ็ ไว้ การเรยี กคนื ชนั้ เรียนทถ่ี ูกจดั เก็บ อยู่มุมบนซา้ ยมือ 1. ในหนา้ หลกั ให้คลกิ ไอคอนเมนู 2. คลกิ เลอื ก Archived Classes

Page | 18 คลิก 1 คลกิ 2 จะปรากฎรายวชิ าท่ถี กู จัดเกบ็ ไว้ 3. ใหค้ ลกิ จดุ สามจดุ ในรายวิชาทต่ี ้องการเรียกคนื ช้ันเรยี น แลว้ คลกิ Restore คลิก 3 การเรียกลบชน้ั เรยี นทจ่ี ดั เก็บออกเป็นการถาวร 1. ในหน้าหลกั ให้คลิกไอคอนเมนู อยมู่ มุ บนซ้ายมือ

Page | 19 2. คลิกเลือก Archived Classes คลิก 1 คลกิ 2 จะปรากฎรายวชิ าทีถ่ ูกจดั เกบ็ ไว้ 3. ให้คลิกจุดสามจดุ ในรายวชิ าท่ตี ้องการลบชน้ั เรยี น แลว้ คลกิ Delete คลิก 3 การเพม่ิ ผู้เรยี นเข้าชน้ั เรียน

Page | 20 ผู้สอนสามารถเพิม่ ผ้เู รียนเข้าชั้นเรยี นได้ ดว้ ยการเชิญผูเ้ รยี นเขา้ ชั้นเรยี นผา่ น e-mail ทเ่ี ปน็ @go.buu.ac.th และการใชร้ หัสในการเขา้ ชั้นเรียน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเขา้ ใช้งานจะใช้รหสั ในการเข้าช้ันเรยี นโดยมีข้ันตอนดังนี้ 1. ในหน้ารายวชิ านนั้ ๆ ใหผ้ ้สู อนดาเนินการคลิกท่ีเมนู STUDENTS > ด้านซา้ ยมือในแถบของ Class code จะมตี ัวอักษรและตัวเลขผสมอย่นู ้ันคือ “รหสั ทเี่ ขา้ ใช้ในช้ันเรียน” คลกิ 1 2. รหัสเขา้ ชั้นเรยี น หรอื Class code สามารถเปลยี่ นใหม่ได้ โดยคลิกที่ ไอคอนสามเหล่ยี มด้านหลัง Class code แล้วคลิก Reset รหัสเข้าชั้นเรยี นกจ็ ะถูกเปลีย่ นโดยการสุ่มขนึ้ มาใหม่ 3. หากไมต่ ้องการใชร้ หสั เข้าชัน้ เรียน สามารถคลิก Disable เพอื่ ปดิ รหัสเข้าช้นั เรยี น คลกิ 2

Page | 21 การนาผ้เู รยี นออกจากชั้นเรียน ผสู้ อนสามารถนาผ้เู รยี นออกจากช้ันเรยี นได้ หากผู้เรยี นไม่ไดเ้ รยี นในวิชากลุ่มนั้นๆ โดยมีขั้นตอนดงั น้ี 1. ในหน้ารายวชิ านัน้ ๆ ให้ผสู้ อนดาเนินการคลิกท่ีเมนู STUDENTS 2. คลิกเลือกผ้เู รียนท่ีตอ้ งการนาออก แลว้ คลกิ ไอคอน สามเหล่ยี ม หลัง ACTIONS เลอื ก Remove 3. ยืนการลบอกี คร้ัง กด REMOVE คลิก 1 คลิก 2 คลกิ 3

Page | 22 สว่ นท่ี 3 การจดั การรายวิชา ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ใน Google Classroom ในการประกาศประชาสมั พันธ์ มอบหมาย งาน การแทรก VDO เข้ามาประกอบการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้ทาการศึกษาทบทวน พร้อมกับแสดงความ คิดเหน็ ได้ รวมไปถึงสามารถส่งงานผา่ น Google Classroom ไดอ้ ย่างไม่จากัด การประกาศ / ประชาสัมพันธ์ (Announcement) การประกาศหรือการประชาสมั พันธ์ในรายวิชาบน Google Classroom มขี ้นั ตอนการดาเนนิ การ ดังน้ี คลิก 1 1. ในรายวิชาทตี่ อ้ งการจดั กจิ กรรม เลอื ก STREAM 2. คลกิ ท่ี เลอื ก Create Announcement คลิก 2

Page | 23 12 3 4 567 89 หมายเลข 1 บอกชอื่ วชิ าทีจะประกาศ หากมีวชิ าเดียวกันแตส่ อนคนละกลุ่ม ใช้เนอ้ื หาเดยี วกนั หมายเลข 2 ผู้สอนสามารถเลอื กอีกกลุ่มได้จากสว่ นนี้ เพ่อื ประกาศพร้อมกนั ในคร้ังเดียว โดยไม่ หมายเลข 3 ต้องเสยี เวลาประกาศทลี ะกลุ่ม หมายเลข 4 ผสู้ อนสามารถกาหนดไดว้ ่าจะแสดงให้ผ้เู รยี นเหน็ ท้งั หมด หรือเหน็ เฉพาะบางคน หมายเลข 5 ตั้งชอื่ ประกาศทจี่ ะประกาศใหผ้ ูเ้ รยี นได้ทราบ สามารถเลอื กหัวข้อหรือสร้างหัวข้อใหม่ เพือ่ จัดไวเ้ ปน็ กลุ่มๆ หมายเลข 6 หากมีเอกสารหรือเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ งกส็ ามารถดาเนินการแนบไฟล์จากเคร่ือง หมายเลข 7 คอมพวิ เตอร์ได้ หมายเลข 8 สามารถเรียกใช้ไฟล์ที่เกย่ี วข้องจาก Google Drive ได้ หมายเลข 9 สามารถแชร์ VDO จาก YouTube ได้ สามารถแชร์ลิงคท์ ีเ่ กีย่ วข้องเพมิ่ เติมได้ ลบประกาศ การมอบหมายงาน /การบ้าน (Create Assignment) การมอบหมายงานหรือการสั่งการบา้ นในรายวชิ าบน Google Classroom มีขนั้ ตอนการดาเนนิ การ ดังนี้ 1. ในรายวิชาท่ีต้องการจดั กจิ กรรม เลอื ก STREAM 2. คลกิ ที่ เลอื ก Create Announcement

Page | 24 12 3 4 5 6789 10 คหลมกิ าย1เลข 1 บอกช่ือวิชาที่จะมอบหมายงานหรือการส่ังการบา้ น หากมีวิชาเดยี วกนั แตส่ อน คนละกลมุ่ ใช้เน้ือหาเดยี วกนั ผสู้ อนสามารถเลือกอีกกลุ่มได้จากสว่ นนี้ เพ่อื ประกาศ หมายเลข 2 พรอ้ มกันในครั้งเดียว โดยไม่ต้องเสยี เวลาประกาศทลี ะกลมุ่ หมายเลข 3 ผู้สอนสามารถกาหนดได้วา่ จะแสดงให้ผู้เรยี นเหน็ ท้ังหมด หรือเห็นเฉพาะบางคน หมายเลข 4 หวั ข้อของการมอบหมายงานหรอื การส่ังการบ้าน หมายเลข 5 รายละเอียดหรือคาแนะนาของการมอบหมายงานหรอื การสง่ั การบ้าน หมายเลข 6 กาหนดช่วงระยะเวลาในการมอบหมายงานหรอื ส่ังการบา้ นคลกิ 2 หากมเี อกสารหรือเน้ือหาที่เกี่ยวข้องก็สามารถดาเนินการแนบไฟลจ์ ากเครื่อง คอมพิวเตอร์ได้

Page | 25 หมายเลข 7 สามารถเรยี กใช้ไฟลท์ ่ีเกย่ี วข้องจาก Google Drive ได้ หมายเลข 8 สามารถแชร์ VDO จาก YouTube ได้ หมายเลข 9 สามารถแชรล์ ิงค์ท่ีเกย่ี วข้องเพิ่มเติมได้ หมายเลข 10 ลบประกาศ คลกิ 1 การสรา้ งคาถาม (Question) การสร้างคาถามในรายวิชาบน Google Classroom จะสามารถสรา้ งได้ทลี ะขคอ้ ลเกิท่า2นั้นแต่ไมส่ ามารถ จดั เป็นกล่มุ ของคาถามได้ มีขั้นตอนการดาเนินการดังน้ี 1. ในรายวิชาทต่ี อ้ งการจัดกิจกรรม เลือก STREAM 2. คลกิ ท่ี เลอื ก Create Question

Page | 26 1 2 3 4 12 5 67 8 9 10 11 หมายเลข 1 บอกช่ือวชิ าที่จะสร้างคาถาม หากมวี ิชาเดยี วกนั แต่สอนคนละกลุ่ม ใชเ้ นอื้ หา เดียวกนั ผูส้ อนสามารถเลือกอีกกล่มุ ไดจ้ ากสว่ นน้ี เพื่อประกาศพร้อมกันในคร้ังเดยี ว หมายเลข 2 โดยไมต่ อ้ งเสียเวลาประกาศทีละกลมุ่ หมายเลข 3 ผสู้ อนสามารถกาหนดได้ว่าจะแสดงใหผ้ ้เู รยี นเห็นทัง้ หมด หรือเหน็ เฉพาะบางคน หมายเลข 4 หวั ขอ้ ของคาถาม หมายเลข 5 รายละเอยี ดหรือคาแนะนนาของคาถามทีส่ รา้ งขนึ้ หมายเลข 6 กาหนดชว่ งระยะเวลาในการมอบหมายงานหรือสัง่ การบ้าน หมายเลข 7 เลอื กประเภทของคาถามจะเป็นคาตอบสนั้ ๆ หรือ ตัวเลอื ก หมายเลข 8 กาหนดให้ผเู้ รยี นสามารถตอบกลบั ได้อย่างเดยี วหรือสามารถแก้ไขไดห้ รือไดท้ ัง้ สอง หากมเี อกสารหรือเนื้อหาที่เกี่ยวขอ้ งกส็ ามารถดาเนินการแนบไฟลจ์ ากเคร่ือง หมายเลข 9 คอมพวิ เตอร์ได้ หมายเลข 10 สามารถเรยี กใช้ไฟลท์ ี่เก่ียวข้องจาก Google Drive ได้ หมายเลข 11 สามารถแชร์ VDO จาก YouTube ได้ หมายเลข 12 สามารถแชร์ลงิ คท์ ี่เกยี่ วข้องเพิ่มเติมได้ ลบประกาศ

Page | 27 การใชโ้ พสตร์ ว่ มจากวชิ าอ่ืน (Reuse Post) การสร้างคาถามในรายวชิ าบน Google Classroom จะสามารถสรา้ งไดท้ ีละขอ้ เทา่ นั้นแต่ไมส่ ามารถ จัดเปน็ กล่มุ ของคาถามได้ มีข้ันตอนการดาเนินการดังนี้ 1. ในรายวชิ าทตี่ อ้ งการจดั กจิ กรรม เลอื ก STREAM 2. คลิกท่ี เลอื ก Reuse Post คลิก 3 คลิก 4 คลิก 1 คลิก 2

Page | 28 3. เลอื กวชิ าที่ตอ้ งการใช้เอกสาร หรอื Assignment ร่วมกนั 4. คลิก Select 5. เลือกเอกสาร หรอื Assignment ทตี่ ้องการใชร้ ว่ มกัน 6. คลกิ Create new copies of all Attachments เพือ่ คัดลอกเอกสารที่แนบไวท้ งั้ หมด 7. คลิก REUSE เพอื่ ใช้เอกสาร หรอื Assignment ร่วมกัน การตรวจกิจกรรม หรือ การบ้าน การตรวจกิจกรรมหรือการบ้านในราคยลวิกิชา5บน Google Classroom จะสามารถเลือกกจิ กรรม ท้ังหมดได้ โดยท่ไี ม่ต้องเสยี เวลาทีต่ อ้ งหากจิ กรรมตามรายสัปดาห์ ซึ่งมีข้ันตอนการดาเนนิ การดงั นี้ 1. ในหน้าของรายวชิ าหนา้ หลัก ใหไ้ ปทางดา้ นซา้ ยมอื เลือกในสว่ นของ No Work due soon คลกิ VIEW ALL คลกิ 6 คลิก 7

Page | 29 คลกิ 1 2. เลอื กกิจกรรม หรอื การบา้ นท่ีต้องการตรวจสอบให้คะแนน

Page | 30 คลิก 2 3. ผูส้ อนจะเห็นงานของผ้เู รียนทงั้ หมดท่ีส่งเขา้ มาในกจิ กรรมนนั้ ให้ผูส้ อนกาหนดคะแนนเต็ม 4. ผสู้ อนสามารถคลิกดูงานของผเู้ รยี นได้ทลี ะคน พร้อมกบั ให้คะแนนตามความเหมาะสม คลกิ 3 คลกิ 4

Page | 31 5. เมอื่ ผู้สอนให้คะแนนครบทุกคนแลว้ ให้คลิกท่ี DONE แล้วคลิก RETURN เพ่ือสง่ คะแนนไปยัง ผเู้ รยี นได้ทันทีพรอ้ มกบั Feedback หากกรณีทีคะแนนไมเ่ ท่ากันผ้เู รียนสามารถคลกิ เลือกเฉพาะบางคนแล้ว คลิก RETURN พร้อมกับ Feedback แลว้ คลกิ RETURN อีกครัง้ คลิก 6 คลิก 5 คลิก 7

Page | 32 การสง่ คะแนนออกเป็นไฟล์ CSV หรือสง่ ออกเปน็ Google Sheets การส่งคะแนนออกเปน็ ไฟล์ CSV หรือส่งออกเป็น Google Sheets มขี ้ันตอนการดาเนนิ การดงั นี้ 1. ในหนา้ การตรวจงานหรอื การใหค้ ะแนนของกิจกรรมใดกิจกรรมหนงึ่ ให้คลิกการตงั้ คา่ (รูป ฟนั เฟืองมุมบนขวา) คลกิ 1 2. เลือกการส่งออกคะแนน ซึ่งมอี ยดู่ ว้ ยกนั 3 แบบดงั นี้

Page | 33 แบบท่ี 1 Copy all grades to Google Sheets คอื การคัดลอกข้อมูลการใหค้ ะแนน ท้ังหมดไว้ใน Google Sheets แบบที่ 2 Download these grades as CSV คือ การส่งออกข้อมลู การให้คะแนนท้งั หมด ทุกกจิ กรรมใหเ้ ปน็ ไฟล์ CSV ท่ีสามารถเปดิ ใน Microsoft Excel ได้ แบบท่ี 3 Download all grades as CSV คอื การสง่ ออกข้อมูลการใหค้ ะแนนของ กจิ กรรมนน้ั ๆ ให้เปน็ ไฟล์ CSV ทส่ี ามารถเปิดใน Microsoft Excel ได้ ตัวอยา่ งการส่งออกไฟลเ์ ป็น CSV ในกรณแี บบท่ี 2


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook