Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore E-book ท่องเที่ยวราชบุรี 63

E-book ท่องเที่ยวราชบุรี 63

Published by kritsada, 2020-01-16 21:55:42

Description: หนังสือท่องเที่ยวราชบุรี 63
ผู้จัดทำ : สำนักงานจังหวัดราชบุรี
: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี

Search

Read the Text Version

ค�ำนำ� จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางเช้ือชาติของประชากร 8 ชาตพิ นั ธอุ์ ย่รู ว่ มกนั อยา่ งสนั ติสุข เออื้ อาทร และยังคงสืบทอดศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ของตนเองมาถึงยุคของคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ในปัจจุบัน ความเป็นคุณค่าน้ีคุณอาจจะยัง ไม่เคยสัมผัสในที่อ่ืนใด เราขอเชิญชวนท่านเดินทางเข้าไปอยู่ในใจกลางแห่งความงดงาม เหล่านี้ ซ่ึงใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพเพียงประมาณ 1 ช่ัวโมงเท่านั้น นอกจากท่าน จะมีส่วนร่วมในการสืบทอดคุณค่าทางประเพณี วัฒนธรรมดังกล่าว เช่น งานประเพณี ปอยขนั โตก ไท-ยวน งานประเพณีเหยยี บหลงั กะเหร่ยี ง ยังมแี หลง่ ทอ่ งเทยี่ วทางธรรมชาติ การท่องเที่ยววิถีชุมชน และกิจกรรมเชิงนันทนาการท่ีรอท่านเข้าร่วมความบันเทิงและ ความสขุ ทา่ มกลางท่งุ หญา้ และสายลมหนาว เช่น Season of Love Song ที่อ�ำเภอสวนผึ้ง Count Down สวนผึง้ ไฮแลนด์ Candle Night เทศกาลแสงเทยี นและดนตรี เท่ียวราชบุรี 63 เล่มน้ีเป็นหนังสือท่ีรวบรวมกิจกรรมการท่องเท่ียวประจ�ำเดือน ของจังหวัดราชบุรีตลอดท้ังปี 2563 เพื่อเป็นข้อมูลท่ีจะเชิญชวนและหวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะเปน็ ประโยชน์กับทา่ นในการบันทกึ ความทรงจ�ำแห่งความสขุ “คร้ังหน่ึงทีร่ าชบุร”ี ดว้ ยความขอบคุณ จงั หวัดราชบรุ ี

งานนหมสั ลวรแงละปิ ทแองกนจั ทน เ ป  น ท่ี ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น ห ล ว ง พ  อ แ ก  น จั น ท น  เป็นพระพุทธรูป ศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดราชบุรี หลวงพ่อแก่นจันทน์ ประดิษฐานอยู่ที่วัดช่องลม ใกล้ บริเวณเมืองเก่า ริมถนนวรเดช ใจกลางเมืองราชบุรี องค์พระเป็นรูปปางอุ้มบาตร สร้างด้วย โลหะทองค�าสัมฤทธ์ิ ส่วนล่างแกะสลักจากไม้จันทน์ซ่ึงเป็นไม้เน้ือหอม สูงประมาณ 2.26 เมตร เป็นพระพุทธรูปที่เคารพนับถือกันมาก เดิมกล่าวว่าหลวงพ่อแก่นจันทน์ลอยน�้ามา สันนิษฐานว่า เม่ือถึงฤดูน้�าหลากน้�าท่วมมาถึงบ้านแก่งหลวง ได้พัดพา เอาหลวงพ่อแก่นจันทน์ลอยตามล�าน�้าจนถึงวัดช่องลม ท่านได้ลอยมาวนอยู่ที่หน้าวัด ไม่ยอมไหลไปตามสายน�้า ซ่ึงก�าลังไหลเช่ียว เจ้าอาวาสวัดช่องลมในสมัยนั้นได้บอก ให้พระสงฆ์และประชาชนมาช่วยกันกล่าวอัญเชิญ ชะลอองค์พระท่านขึ้นมาจากแม่น�้า ประดิษฐานไว้ ในวดั ชอ่ งลมและไดท้ า� พธิ สี มโภชในเวลาตอ่ มา และทกุ ๆ ปี 2

จะมพี ธิ แี หห่ ลวงพอ่ แกน่ จนั ทนร์ อบตลาดในวนั สงกรานต ์ และในชว่ งเทศกาลตรษุ จนี จะมีงานประจา� ปีสกั การะองค์หลวงพอ่ แกน่ จนั ทน์ ที่พัก อ.เมือง รานอาหารอรอย มกราคม โรงแรมเวสเทริ ์นแกรนด์ราชบุรี มะม่วงคู่ January โทร. 032-313888 โทร. 032-240690, 090-9923397 โรงแรม ณ เวลา โอ่งข้าวโอง่ นา�้ ราชบรุ ี โทร. 032-206 599 โทร. 062-7284911 space 59 รา้ นอาหาร “บา้ นคอกมา้ ราชบุร”ี โทร. 032-315 559 โทร. 064-9696959 อายตานคิ รสี อร์ท Mainichi365 รา้ นอาหารญปี่ นุ โทร. 094-4841611, โทร. 032-325838 032-327302 IQ coffee RACHABHURA HOTEL โทร. 032-328159, 081-3153484 โทร. 032-923188 โรงเต๊ยี ม ณ ราชบรุ ี Vanilla River โทร. 064-9529222 โทร. 095 469 9534 อาตโี๋ กปี โทร. 032-918496 สวนอาหารรางตาล โทร. 087-1513933, 062-5644511 Touch Kidshop โทร. 091-8873988 วดั ชอ งลม 3 ต�าบลหน้าเมือง อา� เภอเมืองราชบุร ี จงั หวดั ราชบรุ ี 032-337537

งาวิง่ จบึง มราธ สนามว่ิงมาราธอนในตำนานจัดสัปดาห์ท่ี 3 ของทุกปี จอมบึงมาราธอน เป็นงานวิ่งที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากนักวิ่งเพ่ือสุขภาพทั่วประเทศ ก่อก�าเนิดข้ึนใน ปีพ.ศ. 2528 โดยอาจารย์ของวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงกลุ่มหนึ่งที่มีความสนใจการวิ่งเพื่อสุขภาพมี อาจารยณ์ รงค ์ เทียมเมฆ และ อาจารย์สมจิต สงา่ พนั ธุ์ เป็นผูร้ ิเรมิ่ ครง้ั นน้ั มีผู้เขา้ ร่วมไม่ถงึ 100 คน เก็บค่าสมัครคนละ 20 บาท เบอร์วิ่งท�าข้ึนเอง จากผ้าด้ายดิบ เขียนตัวเลขด้วยสีน�้ามัน ระยะทาง วงิ่ 10 กม. จดุ เร่ิมตน้ อยทู่ ถ่ี �า้ เขาบิน และเสน้ ชยั อยทู่ ี่ ถ�้าจอมพล จากวันน้ันงานวิ่งเล็กๆ ท่ีจอมบึงก็ถูกจัด ข้ึนเป็นประจ�าในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม จนกลายเป็นประเพณีของชาวจอมบึง ตลอดจน นักวิ่งเพ่ือสุขภาพจากท่ัวประเทศที่กล่าวขานกันว่า “ใครไม่เคยว่ิงสนามจอมบึงไม่ใช่นักวิ่งท่ีแท้จริง” นับตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2535 เป็นต้นมา จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีมากกว่า 5,000 คน ทุกปี ซ่ึงนับว่ามากในช่วงเวลาน้ัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ได้เพ่ิมระยะทาง 21.1 กม. เข้าไปด้วย จึงเปล่ียนชื่องานเป็น “จอมบึงครึ่งมาราธอน” และในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นปีท่ี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ 72 พรรษาคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จึงเพ่ิมการว่ิงมาราธอนระยะทาง 42.195 กม. ขึ้นอีกระยะหน่ึงชื่องานจึงเปล่ียนเป็น “จอมบงึ มาราธอน” จนถงึ ปจั จุบัน 4

ทพ่ี กั อ.จอมบึง มกราคม บา้ นเขยี นบท รสี อร์ท January โทร. 094-6259294 ศานิตา คอทเทจ โทร. 032-261966 , 081-9796890 เรอื นชมดาว โทร. 089-5360966 รานอาหารอรอ ย รา้ นลมโชย โทร. 032-261099 รา้ นหมปู า โทร. 032-262006 ร้านอาหารปงั หงาย โทร. 032-261289 ศูนยศกึ ษามาราธอน มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏหมูบา นจอมบงึ 5 ต�าบลจอมบึง อ�าเภอจอมบงึ จงั หวัดราชบุรี 032--261790-7, 032-261078

มญงาชนสาืบตสานพิ ปรัะเพธุไี ทย แสดงวิถีชีวิตชาติพันธุไทยมอญ อาหารพ้ืนถ่ิน การแสดงการแตงกาย เป็นประเพณีเพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์กิจกรรมของ แต่ละชนชาติไทยมอญ เนื่องจากจังหวัดราชบุรี ถือได้ว่า เป็นจังหวัดที่มี 8 ชาติพันธุ์อาศัยอยู่ เช่น คนไทยภาคกลางพื้นถ่ิน ชาวไทยจีน ชาวไท-ยวน ชาวไทยมอญ ชาวไทยกะเหร่ียง ชาวไทยลาวโซ่ง ชาวไทยลาวตี้ และชาวไทยเขมร ซึ่งส�านักงาน วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จะก�าหนดจัดงานสลับหมุนเวียนในแต่ละชาติพันธ์ุ เพ่ือเป็นการ อนุรักษ์ ท�านุบ�ารุง บูรณปฏิสังขรณ์แห่งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปะ การแสดง ทั้งท่ีเป็นมรดกของชาติ และการแสดงพื้นบ้าน ให้เป็นมรดกไทยของคนรุ่นต่อไป ขณะเดียวกันการจัดงานครั้งน้ี ได้เปดตลาดถนนคนเดินของชาวไทยมอญ โดยน�ากิจกรรม การแสดงพื้นบ้านของชาวไทยมอญที่มีอยู่ในปัจจุบันมาให้ชมกัน อาทิ การแสดงทะแยมอญ การรา� ละครมอญ การแสดงผกี ระดง้ การบรรเลงวงปพี าทย ์ การจดั ขบวนแหน่ าค และการทา� ขวญั นาค ของชาวมอญ เป็นตน้ 6

ที่พัก อ.บานโปง มกราคม ตน้ โพธ์ิ รสี อร์ท January โทร. 086-3814213, สำนักงานวฒั นธรรมอำเภอ 032-221166 ตา� บลบา้ นโปง อ�าเภอบ้านโปง จงั หวดั ราชบุรี เพยี งพกั 087-7065642 โทร. 082-4599363, 087-7551894 Neno The One House โทร. 032-200008, 081-1919187, 080-1121886 รา นอาหารอรอ ย Pooh Coffee (ภู คอฟฟ)ี โทร. 092-2748441, 032-222389 Unique 77 โทร. 063-7830077 ครัว พ. เพยี ง โทร. 095-1646717, 086-7566555 7

งาผนื\"ปเทาแยี่ ลวะแฤผ ูห(ดรนิ ทวเีพ่ ดเอื ขาสธช.รคะา.งง-ุ ม.ค.) เ พื่ อ เ ทิ ด พ ร ะ เ กี ย ร ติ แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร  พ ร ะ ร า ช ก ร ณี ย กิ จ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช แวะชม ชิม ช็อป แชะภาพประทับใจ ดอกไม้และ ทุ่งทานตะวัน ชมแปลงเรียนรู้รอบพื้นที่ศูนย์ฯ ให้บริการน�าชมด้วยรถราง เพลิดเพลินกับกล้วยไม้ นานาพรรณ การประกวดกลว้ ยไมห้ ลากชนดิ ถา่ ยรปู สวย ในสวนบุปผชาติ “ผืนปาและแผนดินท่ีพอสร้าง” เลอื กซอื้ กลว้ ยไม ้ ไมด้ อก ไมป้ ระดบั จากเจา้ ของสวนโดยตรง ช็อปสินค้าโอทอป และชิมอาหารจาก รา้ นคา้ อรอ่ ยๆ มากมาย งานจะจดั ขน้ึ เปน็ ประจา� ทกุ ปคี รอ่ มระหวา่ งเดอื น ธนั วาคม - มกราคม 8

ท่พี ัก อ.โพธาราม มกราคม กระท่อมสาธุ January โทร. 062-4946424 พงิ -เพ-ลา โทร. 062-6149365 บา้ นสขุ พนั ธ์โพธาราม (บ้านโพธิ์ 1) โทร. 085-9951441 รา นอาหารอรอย Little Home Cafe’Photharam โทร. 062-2893594 Secret Space โทร. 081–9958343 Lim café โทร. 062-6149365, 032-206276 โครงการศึกษาวิธกี ารฟน ฟูทด่ี ินเสอื่ มโทรมเขาชะงุม อนั เน่ืองมาจากพระราชดำริ ตา� บลเขาชะงุ้ม อา� เภอโพธาราม จังหวดั ราชบุรี 032-240803, 032-240804 9

ประเพีไวารลิ เลจงาาํ เนนิ สะว ศาลเจาทงเฮงต๊ัว ต้ังอยู่ริมคลองด�าเนินสะดวก ด้านฝังทิศใต้ หมู่ท่ี 6 ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ด�าเนินสะดวก จ.ราชบุรี เดิมท้องท่ีนี้เป็นท่ีว่างเปล่า บางแห่งเป็นสวน และเป็นปารกซ่ึงเต็มไป ด้วยต้นอ้อและต้นแขม ต่อมามีชาวจีนจากโพ้นทะเลได้อพยพมาตั้งถ่ินฐานข้ึนในท่ีซ่ึงเคยว่างเปล่า รกร้างท�าการเบิกถางเป็นไร่สวน ประกอบกับผู้มีจิตศรัทธาเล่ือมใสในพิธีกินเจ (กิ๋วอวงเจ) ซ่ึงเป็น ประเพณีปีละคร้ัง พิจารณาเห็นว่าในท้องที่บริเวณใกล้เคียงน้ียังขาดโรงเจใช้เป็นสถานท่ีประกอบ พิธีบ�าเพ็ญกุศลในเทศกาลกินเจร่วมกัน จึงได้มีบุคคลคณะหนึ่งซึ่งประกอบด้วย นายเละ แซ่ซิ้ม นายปอท้ง แซ่ซิ้ม นายเก้ียงเจียง แซ่ซิ้ม นายตะกอ แซ่ซิ้ม นายโอวจ้อ แซ่ตัน นายสุ่ยฮู้ แซ่เฮ้ง กับอีกบางท่านท่ีไม่ทราบชื่อ ได้เร่ิมท่ีจะสร้างโรงเจข้ึนในท้องที่น้ี จึงได้ร่วมกันสละทรัพย์สมบัติ ก�าลังและแรงใจพร้อมชักชวนผู้มีจิตเลื่อมใสเข้าร่วมด้วย จนเมื่อปี พ.ศ. 2434 คณะผรู้ เิ รม่ิ จงึ ไดซ้ อื้ บา้ นเกา่ หลงั หนง่ึ ในคลองลดั ราชบรุ ี (ไมท่ ราบชอื่ เจา้ ของบา้ น) เจา้ ของบา้ นทราบวา่ จะรอ้ื มาปลกู ทา� โรงเจ กเ็ กดิ ศรทั ธาจงึ อญั เชญิ พระพทุ ธรปู ในบา้ น 2 องคใ์ หม้ าประดษิ ฐานไว้ เปน็ ทส่ี กั การบชู าในโรงเจน ้ี (พระพทุ ธรปู 2 องคน์ ยี้ งั คงอยใู่ นปจั จบุ นั ) เมื่อร้ือบ้านหลังน้ีมาปลูกเป็นเรือนไม้หลังคามุงจากได้หน่ึงหลังพอด ี 10 และได้จัดให้มีการบ�าเพ็ญกุศลในเทศกาลกินเจอย่างเป็นทางการ

คร้งั แรกในปี พ.ศ.2437 ได้ให้ช่อื โรงเจว่า \"ทง่ เฮงต๊วั \" ท่พี ัก อ.ดำเนินสะดวก ุกมภา ัพน ธ พรอ้ มกนั นนั้ คณะผกู้ อ่ ตงั้ และผรู้ ว่ มบา� เพญ็ กศุ ลกนิ เจ ปาลญิ า โฮมสเตย์ February (เจอว๊ิ ) ไดต้ กลงเลอื ก นายปอท้ง แซซ่ มิ้ เป็นผู้จัดการ โทร. 089-8296289, 083-3080824 บรหิ าร (ตั้วจู้) โรงเจแต่ผเู้ ดยี ว บ้านของพ่อกบั แม ่ โฮมสเตย์ โทร. 081-4023811 ไมแ้ ก้วด�าเนิน รีสอรท์ โทร. 032-245120-1 Fax. 032-345102 รานอาหารอรอ ย Coco Bee สาขาดา� เนินสะดวก โทร. 061-5249540 เฮือนผา้ ไทโซง่ คาเฟ โทร. 086-3060006 สวนอาหาร ขวัญดา� เนนิ 2 โทร. 032-245170, 084-5544700 ศาลเจาทงเฮงต๊ัว 11 ต�าบลศรีสรุ าษฎร์ อ�าเภอดา� เนินสะดวก จังหวดั ราชบรุ ี 064-9614963

งานไชา ว ราชบรุ ี ง า น ร า ช บุ รี ไ ช น  า ท า ว น  ณ บริเวณริมเข่ือนรัฐประชาพัฒนา อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดย เทศบาลเมืองราชบุรีร่วมกับจังหวัด ราชบุรี และการท่องเท่ียวแห่ง ประเทศไทย หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ประชาชนในเขต เทศบาลเมือง ประธานชุมชนร่วมกัน จัดข้ึนเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม คนไทยจีนและส่งเสริมการท่องเท่ียว จังหวัดราชบุรี กิจกรรมประกอบด้วย การประกวด หมวยน้อยไชน่าทาวน ์ ขบวนแห่ การประกวดมิสเตอร์ ไชน่าทาวน์ การประกวดต๋ีน้อยไชน่าทาวน์ การแสดง คอนเสิร์ตการแสดงจากประเทศจีน การแสดงสิงโต ดอกเหมย การแสดง แสง สี เสยี งตลอดทุกคนื ฟรี 12

ท่พี ัก อ.เมอื ง รานอาหารอรอ ย ุกมภา ัพน ธ โรงแรมเวสเทริ ์นแกรนด์ราชบรุ ี มะมว่ งคู่ February โทร. 032-313888 โทร. 032-240690, 090-9923397 โรงแรม ณ เวลา โอง่ ขา้ วโอ่งน้า� ราชบรุ ี โทร. 032-206599 โทร. 062-7284911 space 59 ร้านอาหาร “บา้ นคอกมา้ ราชบุร”ี โทร. 032-315559 โทร. 064-9696959 อายตานคิ รีสอรท์ Mainichi365 ร้านอาหารญี่ปนุ โทร. 094-4841611, โทร. 032-325838 032-327302 IQ coffee RACHABHURA HOTEL โทร. 032-328159, 081-3153484 โทร. 032-923188 โรงเต๊ยี ม ณ ราชบุร ี Vanilla River โทร. 064-9529222 โทร. 095-4699534 อาตโ๋ี กปี โทร. 032-918496 สวนอาหารรางตาล โทร. 087-1513933, 062-5644511 Touch Kidshop โทร. 091-8873988 บรเิ วณรมิ เขื่อนรฐั ประชาพัฒนา 13 ตา� บลหนา้ เมือง อ�าเภอเมืองราชบรุ ี จงั หวัดราชบุรี 032-337688

งานย รย โกสิราย ยอนรอยสระโกสินารายณ เมืองโบราณของจังหวัดราชบุรี ทีต่ ัง้ เมอื งโบราณ คือ “ศมั พูกปฏ ฏนะ” หรือเมืองโกสินารายณ์ และสระนา้� ขนาดใหญ ่ สระโกสนิ ารายณ ์ หรอื ทชี่ าวบา้ นเรยี กกนั ติดปากว่า \"สระนํ้าทิพย\" มีความเก่าแก่ย้อนไปถึงสมัยลพบุรี หรือราวพุทธศตวรรษที่ 18 ในยุคของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ซ่ึงสระโกสินารายณ์ มีลักษณะเป็นทรงสี่เหล่ียมผืนผ้า ขนาดความกว้าง 200 เมตร และยาว 400 เมตร โดยเม่ือ ปี พ.ศ.2509 ได้มีการขุดพบพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เปล่งรัศมี สลักจากหินทรายไม่มีเศียร อยู่ภายในจอมปราสาท ซึ่งต้ังอยู่ห่างจากสระน้�าไปประมาณ 300 เมตร ทุกปี ช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ทางเทศบาลเมืองท่าผา ได้มีจัดงานย้อนรอยเมืองโกสินารายณ์น้ี โดยในงานมีกิจกรรม หลายอย่าง ต้ังแต่ช่วงเช้าไปจนถึงภาคกลางคืน เช่น ขบวนอัญเชิญองค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร แห่ไปรอบ ตลาดบ้านโปง พิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ การประกวด วาดภาพศิลปะสระโกสินารายณ์ของนักเรียนชิงทุน การศกึ ษา การแสดงของชมุ ชนเชอื้ สายลาวเวยี ง การแสดง ยอ้ นรอยประวตั ศิ าสตรจ์ ากนกั ศกึ ษามหาวทิ ยาลยั ราชภฏั หมู่บ้านจอมบึง สนุกกับร�าวงย้อนยุค และการจ�าหน่าย สนิ คา้ ขนึ้ ชอ่ื ของชมุ ชน อาท ิ นา้� พรกิ สระโกสนิ ารายณ ์ ปลาสม้ หมเ่ี ตย๊ี วทา� มอื ลกู ประคบสมนุ ไพร 14 และขนมไทยโบราณ เปน็ ต้น

ทีพ่ ัก อ.บานโปง ุกมภา ัพน ธ ตน้ โพธ์ ิ รสี อร์ท February โทร. 086-3814213 สระโกสินารายณ 032-221166 ต�าบลทา่ ผา อา� เภอบา้ นโปง จงั หวดั ราชบรุ ี เพยี งพัก 032-201531 โทร. 082-4599363 087-7551894 Neno The One House โทร. 032-200008 081-1919187, 080-1121886 รานอาหารอรอ ย Pooh Coffee (ภู คอฟฟี) โทร. 092-2748441, 032-222389 Unique 77 โทร. 063-7830077 ครวั พ. เพียง โทร. 095-1646717, 086-7566555 15

วัเขาช งงานปรระจาาํ ปนี เ ข า ช  อ ง พ ร า น อันเป็นที่ กล่าวขานลือไกลถึงบรรดาค้างคาวหนูจ�านวน มหาศาลร้อยล้านตัวบินออกจากถ้�าเป็นสาย ควันด�าโบกสะบัดเปลี่ยนทิศทางการเคล่ือนไหว ไปมาเป็นเวลากว่า 1 ชม. เพื่อออกหากินและ จะกลับมายังบริเวณถ้�าแห่งนี้อีกคร้ังก่อนอรุณรุ่ง เป็นภาพอันน่าประทับใจของปรากฏการณ์ ม หั ศ จ ร ร ย ์ ท า ง ธ ร ร ม ช า ติ เ ป ็ น อ ย ่ า ง ย่ิ ง ท า ง วัดเขาช่องพราน จึงได้ร่วมกันปรับปรุงสถานท่ี ให้สวยงาม และเปดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชม ค้างคาว ช่วงตรุษจีนทุกๆ ปี จะมีงานประจ�าปี ปดทองหลวงพ่อร้อยล้าน เทศกาลชมค้างคาว วัดเขาช่องพราน ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี (9 วัน 9 คืน) 16

ทพี่ ัก อ.โพธาราม ุกมภา ัพน ธ กระท่อมสาธุ February โทร. 062-4946424 พงิ -เพ-ลา โทร โทร. 062-6149365 บ้านสุขพันธ์โพธาราม (บา้ นโพธิ์๑) โทร. 085-9951441 รานอาหารอรอย ILittle Home Cafe’Photharam โทร. 062-2893594 Secret Space โทร. 081-9958343 Lim café โทร. 062-6149365, 032-206276 วดั เขาชอ งพราน 17 ตา� บลเตาปูน อ�าเภอโพธาราม จงั หวดั ราชบุรี 032-233315, 032-231299

หลปรวะเงพีแห แดงวัปรเจรญิ วัดปรกเจริญ มีพระพุทธชินราช ซึ่ ง จำล อ ง แ บ บ ม า จ า ก พ ร ะ พุ ท ธ ชิ น ร า ช วัดพระศรีมหาธาตุราชวรวิหาร จังหวัดพิษณุโลก เป็นพระประธานประจ�าอุโบสถ พระพุทธรูปหลวงพ่อแดง ซ่ึงกรมศิลปากรสันนิษฐานว่ามีอายุประมาณ 800 ปี ประดิษฐาน ณ วิหารหลวงพ่อแดง โดยประชาชนใน เขตใกล้เคียงได้เดินทางมานมัสการหลวงพ่อแดงอย่าง เนืองแน่น เพราะความศักดิ์สิทธ์ิของหลวงพ่อแดง วดั ปรกเจรญิ จดั งานประจา� ปหี ลวงพอ่ แดงวดั ปรกเจรญิ มีการแห่องค์หลวงพ่อแดงจ�าลองทางเรือมีการแห่ หลวงพ่อแดงจ�าลองทางรถยนต์ 18

ที่พัก อ.ดำเนินสะดวก รานอาหารอรอ ย ุกมภา ัพน ธ ไมแ้ กว้ ด�าเนนิ รสี อร์ท บา้ นไม้ดา� เนนิ คาเฟ February โทร. 032-245120-1 โทร. 081-5279033 บ้านคลองรีสอรท์ อารมณศ์ ิลป โทร. 080-9449441, โทร. 096-8131666, 088-4546669 089-9144160 บา้ นของพ่อกบั แม่โฮมสเตย์ สวนอาหาร ขวญั ดา� เนนิ 2 โทร. 081-4023811 โทร. 032-245170, บา้ นสายน�า้ รีสอร์ท 084-5544700 โทร. 092-7268880 coco coffee ปาลิญา โฮมสเตย์ โทร. 081-7784754 (อ.ดา� เนินสะดวก) ร้านมาลยั โทร. 089-8296289, โทร. 082-7896622 083-3080824 เฮอื นผ้าไทโซง่ คาเฟ The Peace Cafe X Hostel โทร. 086-3060006 โทร. 032-910262 รา้ นอาหาร ไมแ้ ก้ว บา้ นกลั ยาโฮมสเตย์ โทร. 032-2451201 โทร. 083-9966916 วัดปรกเจริญ, องคก ารบริหารสว นตำบลตาหลวง 19 ตา� บลตาหลวง อ�าเภอด�าเนนิ สะดวก จังหวัดราชบรุ ี 032-745567

เทศหาอลเบพลรงเัพื่ มชวี าิหมป า จังหวัดราชบุรี ใหคุณไดมา สัมผัสบรรยากาศ แหงขุนเขา ทุงหญา และสายลมหนาว ในเดือน แหงความรัก ตรงกับวันอาทิตย์ ข้อดีคือ หยุดยาวๆ มาเติมพลังกันแบบเต็มๆ กับความ สวยงามของอ�าเภอสวนผ้ึง แหล่งท่องเที่ยว ม า ก ม า ย ห ล า ก ห ล า ย ท่ี ร อ คุ ณ ม า สั ม ผั ส เวลา 18.00 น. เปน็ ต้นไป พรอ้ มศลิ ปนเพลงเพอื่ ชีวิตชอื่ ดงั ระดับประเทศ มากันแบบเตม็ วงทุกวง 20

ทพี่ ัก อ.สวนผ้งึ รา นอาหารอรอ ย ุกมภา ัพน ธ ลา โปรวองซ์ สวนผึ้ง กาแฟกุมภาพนั ธ์ February (La Provence) โทร. 092-7560788 โทร. 083-7377667, Moai coffee 083-7379229 โทร. 081-9866554 The Harmony Resort CORO Field (อ.สวนผ้ึง) โทร. 095-7389001 โทร. 092-7355578 The Camping Field Cafe เดอะ ซนี เนอรี ่ วินเทจ ฟารม์ โทร. 089-1709987, โทร. 081-0006677 081-9865947 บ้านไม้สวนผึง้ New Land (อ.สวนผ้ึง) โทร. 083-0266229 โทร. 080-1115892 Pasutara Farm& Village ร้าน Swiss fish & chip โทร. 087-4961232 โทร. 087-7733950, 032-711111 บวั วัฒนา รีสอร์ท Morning Glory The bakery House โทร. 085-7000575 โทร. 081-3555567 Rimkao Valley Resort รา้ นอาหารมมุ โปรด@สวนผ้งึ รมิ เขาวลั เลย่ ์ โทร. 032-395150 โทร 089-9191459, ร้านอาหารครวั ม่อนไข่ 082-4583040 โทร. 086-1735762 อำเภอสวนผงึ้ 21 อา� เภอสวนผ้งึ จังหวัดราชบรุ ี 084-9578787

งาน Moon Run สวผึง้ สวนผ้ึง มูน รนั : ว่ิงใตแสงจันทรใ นออมกอด ธรรมชาติ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว สวนผ้ึง จัดงาน “สวนผึ้ง มูน รัน” (Suan Phueng Moon Run) ขึ้น ในเดือนกุมภาพันธ์ ต้ังแต่เวลา 14.30-24.00 น. เพื่อส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวท้องถิ่น และสนับสนุนให้มีกิจกรรมรักษ์สุขภาพเชิงไลฟสไตล์ใน ระดับประเทศ โดยรายได้ส่วนหน่ึงมอบให้แก่องค์กร สาธารณกุศลในท้องถิ่นสวนผึ้งมูนรัน เป็นกิจกรรม ที่สร้างสรรค์ข้ึนให้แตกต่างจากงานว่ิงทั่วไป เพราะน่ี คืองานวิ่งกลางคืนในบรรยากาศของสวนผึ้งท่ีมีมนต์เสน่ห์ เฉพาะตัว นักว่ิงจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ภายใต้แสงจันทร์แสงดาวในอ้อมกอดของขุนเขาและ ธรรมชาติอันงดงาม โดยจัดแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ด้วยกัน คือ 6, 10.5 และ 21 กิโลเมตร จากนั้น ทุกอย่างลงเอยด้วยปาร์ตี้ของเสียงเพลงและผองเพ่ือน 22 ทีร่ ูใ้ จ

ทีพ่ ัก อ.สวนผึง้ รา นอาหารอรอย ุกมภา ัพน ธ กาแฟกมุ ภาพนั ธ์ February Rimkao Valley Resort โทร. 092-7560788 โทร. 089-9191459, Moai coffee 082-4583040 โทร. 081-9866554 Villa Tuscany Country Resort CORO Field โทร. 086-1781141 โทร. 095-7389001 บ้านชลดา The Camping Field Cafe โทร. 081-8201360 โทร. 089-1709987, บา้ นนารา-ตาวนั 081-9865947 โทร. 081-8201360, New Land (อ.สวนผง้ึ ) 081-4225782 โทร.080-1115892 The Camping Field ร้าน Swiss fish & chip โทร. 087-7733950, โทร. 081-9865947, 032-711111 089-1709987, 080-5799723 รา้ นอาหารมุมโปรด@สวนผง้ึ Stamp hills Resort & Restaurant 032-395150 โทร. 081-2563656 ร้านอาหารครวั มอ่ นไข่ ไร่ภูรัก รีสอรท์ 086-1735762 โทร. 097-9466296 เดอะ ซีนเนอรี่ วนิ เทจ ฟารม 23 ตา� บลสวนผง้ึ อ�าเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบรุ ี 081-0006677, 081-5639048

คอเสิร Gypsy Carrnival คอนเสริ ต เสรี \"Gypsy Carnival\" ณ ลานทงุ่ หญา้ สวย ตน้ ผง้ึ ฟารม์ สวนผงึ้ จงั หวดั ราชบรุ ี พรอ้ มทจี่ ะ พาทุกคนหลีกหนีจากความวุ่นวายสู่พ้ืนที่แห่งความเสรี และ สีสันการแสดงท่ีท�าให้โลกทั้งโลกถูกท้ิงไว้ข้างหลัง บนคอนเซ็ปท์ ท่ีจะท�าให้ทุกๆ คนอิ่มเอมไปกับจินตนาการ เนรมิตบรรยากาศ แฟชั่นแหง่ เสรชี น ความสนกุ เสยี งหวั เราะรอยยม้ิ และมติ รภาพ ในครั้งก่อนให้กลับมาอีกครั้ง แล้วเพิ่มกลิ่นอายแฟนตาซี ตามค�านิยามว่า “CIRCUS” ท่ีทุกคนจะได้มาปลดปล่อย ความอิสระเสรีตามจังหวะเสียงเพลงบนลานทุ่งหญ้า สีเขียวท่ีรายล้อมไปด้วยขุนเขา และสายลมหนาวพร้อม สีสันท่ีได้รับการแต่งแต้มด้วยหนุ่มสาวและแฟช่ันเสื้อผ้า สดุ จนิ ตนาการ “Weekend of Music – Fashion and Freedom lifestyle” เพอ่ื ใหท้ กุ คนสมั ผสั กบั มนตเ์ สนห่ ์ ของยปิ ซไี ดม้ ากกวา่ เดมิ โดยไฮไลทข์ องเวทใี หญอ่ ดั แนน่ ไปดว้ ยคณุ ภาพตามท่ีแฟนๆ เรียกร้อง 24

ทีพ่ กั อ.สวนผึง้ รา นอาหารอรอ ย ุกมภา ัพน ธ กาแฟกุมภาพนั ธ ์ (สวนผ้ึง) February The Harmony Resort โทร. 092-7560788 โทร. 092-7355578 Moai coffee (อ.สวนผ้ึง) เดอะ ซีนเนอร ่ี วนิ เทจ ฟารม์ โทร. 081-9866554 โทร. 081-0006677 CORO Field บา้ นชลดา โทร. 095-7389001 โทร. 081-8201360 The Camping Field Cafe บา้ นนารา-ตาวนั โทร. 089-1709987, 081-9865947 โทร. 081-8201360 New Land (อ.สวนผงึ้ ) 081-4225782 โทร. 080-1115892 The Camping Field รา้ น Swiss fish & chip (อ.สวนผึง้ ) โทร. 081-9865947, โทร. 087-7733950, 032-711111 Morning Glory The bakery House 089-1709987 (อ.สวนผ้ึง) ไร่ภูรกั รีสอรท์ โทร. 081-3555567 โทร. 097-9466296 รา้ นอาหารมุมโปรด@สวนผงึ้ บัววัฒนา รีสอร์ท 032-395150 โทร. 085-7000575 ร้านอาหารครัวมอ่ นไข่ 086-1735762 ณ ลานทงุ หญา สวย ตน ผ้งึ ฟารม 25 ต�าบลสวนผง้ึ อา� เภอสวนผงึ้ จังหวดั ราชบุรี 032-395156

งาน ไชา วโ พธราม เมื งนสวย \"ไชนาทาวนโพธารามเมืองคนสวย\" ณ บริเวณริมเข่ือนแม่กลอง อ�าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยน�าเอกลักษณ์ของเมืองโพธาราม ทเ่ี รามชี าวไทยเชอ้ื สายจนี และชาวจนี อาศยั อยจู่ า� นวนมาก นอกจากน้ียังมีการน�าสุดยอดอาหารของดีของขึ้นชื่อ เมืองโพธาราม มาให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชิมและช้อป จ�านวนมาก อาทิ เต้าหดู้ �า ไชโปว หวาน ขนมเค้กมะพรา้ ว การผัดหมี่มงคล รวมถึงการละเล่นของชาวจีน อาทิ การแสดงง้วิ การแสดงของคณะเองกอ และการแสดงสงิ โต การแสดงมังกรทอง เน้นการจัดงานแบบอนุรักษ์ประเพณี ของชาวไทยเชอื้ สายจนี ชาวจนี เมอื งโพธาราม การกราบไหว้ ส่งิ ศักดิ์สิทธิแ์ ละบรรพบรุ ุษ การจดั การประกวด อาต๋นี อ้ ย อาหมวย โพธารามเมอื งคนสวย ขบวนแหเ่ ปด งานอยา่ งสดุ อลงั การ การแสดงมงั กรยกั ษ ์ การแสดงเชดิ สงิ โต การแสดง ขบวนเอง็ กอ ขบวนอญั เชญิ เทพเจา้ จากศาลเจา้ ตา่ งๆ ขบวนอญั เชญิ องคส์ มมตุ ิ เจ้าแมก่ วนอิม การแสดงมังกรพนั หลกั ทใี่ หญ่ทสี่ ุด การต่อตัวของมังกรทอง และการแสดง 26

มังกรพ่นไฟ การแสดงสิงโตดอกเหมย การประกวด มิสไชน่าทาวน์โพธารามเมืองคนสวย ที่คัดสาวสวย จากเมืองโพธารามมาร่วมประชันความงาม และยังมี จุดเซลฟีส�าหรับนักท่องเท่ียวท่ีชื่นชอบการถ่ายภาพ เซลฟี ประดับด้วยไฟแสงสี ประดับซุ้มโคมแดง เต็งล้ังยกั ษเ์ พอื่ ตอ้ นรับนกั ท่องเทีย่ วอีกดว้ ย ท่ีพกั อ.โพธาราม รา นอาหารอรอย ุกมภา ัพน ธ ประกายรีสอรท์ สวนอาหารริเวอรว์ ิว February โทร. 089-1538554, โทร. 061-6627220, 087-0466265 084-1227448 เวียงค�า น�า้ ปนั โพธาราม 126 โทร. 084-7618499 โทร. 062-1849666 The Farm Thailand บ้านสขุ พนั ธ์โพธาราม โทร. 089-6326083 (บ้านโพธ์๑ิ ) Secret Space โทร. 085-9951441 โทร. 081-9958343 Cabbages & Condoms Little Home Cafe’ Photharam โทร. 032-234364-66 โทร. 062-2893594 พิง เพลา รา้ น Lim cafe โทร. 062-6149365 โทร. 081-6331550, 032-354231 ไร่เบญจวรรณ รสี อร์ท Rocha cafe’ Photharam โทร. 032-212925 โทร. 095-9469851 รมิ น้า� โพธาราม รสี อร์ท สวนศลิ ป  คอฟฟี (Suansilp coffee) โทร. 087-1627887, โทร. 094-4958596, 032-740189 081-5729313 เดอ ปงั คอฟฟี & เบเกอรี่ กระทอ่ มสาธุ โพธาราม โทร. 095-2322359 โทร. 062-4946424 กาลนาน โพธาราม โทร. 088-5555140 ตน้ กาแฟ แอท 517 โทร. 032-747588, 098-9549905 ครวั ลุงรงค์ โทร.064-1506840 ณ บริเวณริมเขอ่ื นแมกลอง 27 ต�าบลโพธาราม อา� เภอโพธาราม จังหวัดราชบรุ ี 032-231267

กจิ กรรมสง เสรมิ เสน ทางทอ งเทย่ี ว การแสดง และจัดจ�าหน่ายสุดยอดของดี สินค้าเด่น สินค้า OTOP, สนิ คา้ การเกษตร, สนิ คา้ อตุ สาหกรรม, สนิ คา้ พาณชิ ย์ และ สินค้าราชบุรีพรีเมี่ยม ให้คุณได้เลือกสรรสินค้าคุณภาพ กันอย่างจุใจ การแสดงแสงไฟและสื่อประสมขบวนแห่ ของดีเมืองโอ่งและของดี 10 อ�าเภอ และพิธีเปดท่ียิ่งใหญ่ ตระการตา สนุกสนานกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจาก ศิลปนช่ือดัง รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดง พนื้ บา้ น การแสดงเอกลกั ษณข์ อง 8 ชาตพิ นั ธใ์ุ นจงั หวดั ราชบรุ ี ทุกวัน ตลอดการจัดงานรับชมการประกวดฯ พร้อมทั้ง ร่วมกิจกรรมการออกร้าน มัจฉากาชาด และลุ้นรางวัล จากกิจกรรมของร้านมัจฉา กาชาด 28

งานทของงเีเมทื งยีโ่ องวแรละางาชนบาชรุ าดี ทพี่ ัก อ.เมอื ง ีมนาคม โรงแรมเวสเทริ ์นแกรนดร์ าชบรุ ี March โทร. 032-313888 โรงยมิ เนเซ่ียม และสวนสาธารณะเฉลมิ พระเกียรตฯิ โรงแรมราชาปรุ ะ ตา� บลหน้าเมอื ง อ�าเภอเมอื งราชบรุ ี จังหวดั ราชบุรี โทร. 032-919999 032-337890, 032-327659 space 59 โทร. 032-315559 รา นอาหารอรอ ย INLAYA bar & grill โทร. 032-206179 Tara coffee Tel : 085-8414666 มะม่วงคู่ โทร. 032-240690 โอ่งขา้ วโอง่ นา�้ ราชบรุ ี โทร. 062-7284911 บา้ นภูมิจิต โทร. 032-919171 รา้ นอาหาร “บ้านคอกม้า ราชบรุ ี” โทร. 064-9696959 29

งานเทศแลาะขลงี งาํ เุนนิ สะววาน จัดขึ้นชวงเดือนมีนาคม ณ วัดราษฎรเจริญธรรม หรือวัดสุน อ�าเภอด�าเนินสะดวกส�าหรับกิจกรรมในงานเทศกาล อ งุ  น ห ว า น แ ล ะ ข อ ง ดี ดำเ นิ น ส ะ ด ว ก ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย ก า ร จ� า ห น ่ า ย อ งุ ่ น ด� า เ นิ น ส ะ ด ว ก การออกร้านผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ ชมุ ชน OTOP/สนิ คา้ ราคาถกู อาหารพน้ื ถน่ิ ขบวนแหเ่ รอื ผู้ประกวดธิดาองุ่นหวาน การประกวดองุ่นหวาน พืชผัก ผลไม้ การประกวดร้องเพลง การแข่งขัน กินกว ยเตย๋ี ว และทุกวันร่วมสนุกตักองนุ่ ลนุ้ โชค นอกจากนี้ วันแรกของการจัดงานได้จัดประกวดธิดาองุ่นหวาน ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ประชาชนและนักท่องเท่ียวให้ความสนใจ มากทุกป ี 30

ท่ีพกั อ.ดำเนินสะดวก รานอาหารอรอย ไม้แก้วดา� เนนิ รสี อร์ท บา้ นไมด้ า� เนิน คาเฟ ีมนาคม โทร. 032-245120 โทร. 081-5279033 March บา้ นคลองรสี อร์ท อารมณ์ศลิ ป โทร. 080-9449441, โทร. 096-8131666, 088-4546669 089-9144160 บา้ นของพ่อกบั แมโ่ ฮมสเตย์ สวนอาหาร ขวัญดา� เนิน 2 โทร. 081-4023811 โทร.032-245170, บ้านสายน�า้ รีสอร์ท 084-5544700 โทร. 092-7268880 coco coffee ปาลิญา โฮมสเตย์ โทร. 081-7784754 โทร. 089-8296289, รา้ นมาลยั 083-3080824 โทร. 082-7896622 The Peace Cafe X Hostel เฮือนผา้ ไทโซ่ง คาเฟ โทร. 032-910262 โทร. 086-3060006 ร้านอาหาร ไม้แกว้ โทร. 032-2451201 บ้านกลั ยาโฮมสเตย์ โทร. 083-9966916 บริเวณวัดราษฎรเจรญิ ธรรม (วดั สนุ ) 31 ตา� บลสหี่ มน่ื อ�าเภอดา� เนินสะดวก ราชบุร ี 032-241204

งานอุรปัษรส ืบะสเาพน ีวัฒธรร กลุชาตพิ ั ธุจบงึ จั ด ขึ้ น ที่ ศู น ย  วั ฒ น ธ ร ร ม 8 ชาติพันธุ วัดวาปีสุทธาวาส อ�าเภอ จอมบึง จังหวัดราชบุรี ซ่ึงจัดโดยส�านักงาน วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ส�าหรับงานอนุรักษ์ สบื สานประเพณวี ฒั นธรรมกลมุ่ ชาตพิ นั ธจ์ุ อมบงึ ประจ�าปี 2559 จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละชาติพันธุ์ในอ�าเภอจอมบึง อาทิ ไทยยวน ไทยทรงด�า ไทยลาวตี้ ไทยมอญ ไทยจีน ไทยพน้ื ถ่นิ ไทยกะเหรี่ยง และไทยเขมร ใหม้ ีความเขม้ แขง็ เกิดความรักสามัคคี ตลอดจนส่งเสริมให้ในชุมชนมีรายได้ จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการ วิถีชีวิต 8 ชาติพันธุ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ของ 8 ชาติพันธุ์ ชิมอาหารพ้ืนบ้าน 8 ชาติพันธุ์ และ 32 รว่ มชมตลาดอมย้มิ ย้อนยคุ วถิ ไี ทยจอมบึง

ที่พกั อ.จอมบงึ ีมนาคม บ้านเขยี นบท รสี อรท์ March โทร. 094-6259294 ศานิตา คอทเทจ โทร. 032-261966, 081-9796890 เรอื นชมดาว โทร. 089-5360966 รา นอาหารอรอย ร้านลมโชย โทร. 032-261099 รา้ นหมูปา โทร. 032-262006 ร้านอาหารปัง หงาย โทร. 032-261289 วัดวาปสทุ ธาวาส 33 ตา� บลจอมบงึ อ�าเภอจอมบงึ จงั หวดั ราชบรุ ี 096-5478382, 032-322786

ประเพี ไท-ยว ปยขั โตก ชาวไท-ยวน อพยพมาจากเมือง เชียงแสน เมอ่ื ประมาณ 200 ปท ่ีแลว ในสมยั รชั กาลที่ 1 แหง กรงุ รตั นโกสนิ ทร และบางส่วนได้มาตั้งถ่ินฐานที่ต�าบลคูบัว ดอนตะโก หว้ ยไผ ่ ดอนแร ่ หนิ กอง หว้ ยปลาดกุ หนองโพ บางกะโด หนองปลาหมอ และรางบัว ปัจจุบันจังหวัดราชบุรี มีประชากรเชอ้ื สายไท-ยวน อาศัยอยูก่ วา่ 80,000 คน การจดั งานครงั้ น ้ี จะเปน็ การเปด โอกาสใหช้ าวไท-ยวน ทั้งในพื้นท่ีและต่างจังหวัดมารวมตัวกันอีกครั้ง โดยมี การจัดกิจกรรมท่ีนา่ สนใจ อาท ิ การแสดงสะลอ้ ซอ ซึง การฟอ นเตวดา การแสดงฟอ นสาวไหม การแสดงฟอ นรม่ การฟอ นผางประทปี และการแสดงแสง ส ี เสยี งนาฏศลิ ป คณะแมจ่ า� ปา พรอ้ มรับประทานอาหารแบบขันโตก 34

ที่พกั อ.ปากทอ รานอาหารอรอย กอ่ งกานทค์ าเฟ ก่องกานท์ โทร. 099-2795478 ีมนาคม โทร. 099-2795478 ครวั สวุ ชิ ที่สวุ ิชฟชชงิ่ March บา้ นภเู ขารกั นา�้ รีสอรท์ โฮม โทร. 089-2560248 โทร. 081-3718797 ร้านอาหารเฮือนแกว้ กาหลง สวนประภัคร โทร. 098-2630288 โทร. 081-9437445 ข้าวมันไกค่ าวบอย โรงแรมดรากอนฮลิ สแ์ ละรสี อรท์ โทร. 085-1175501 โทร. 032-228222 ทวชี ัยฟาร์ม จระเขห้ ัน บ้านนกโฮมสเตย ์ โทร. 087-6687455 โทร. 081-9078903 ครวั จริ า โทร. 097-0727165 สำนกั งานวัฒนธรรมจงั หวัดราชบุรี 35 ต�าบลหน้าเมอื ง อ�าเภอเมอื ง จงั หวัดราชบรุ ี 032-322786

แหพประรเพะี างวา้ํ ัประสาทสิธิ์ แหพระทางนํ้าวัด ปราสาทสิทธ์ิ อา� เภอด�าเนนิ สะดวก จังหวัดราชบุรี กิจกรรมที่ส�าคัญคือ ขบวนเรือแห่ องค์จ�าลองหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธ์ิ พระพุทธรูป โบราณสมัยอยุธยา ซึ่งมีต�านานเล่าขานถึงความ ศักด์ิสิทธ์ิจนเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวต�าบล ประสาทสิทธิ์ การแห่องค์จ�าลองหลวงพ่อไตรรัตน์ โรจน์ฤทธิ์แห่ไปตามคลองด�าเนินสะดวกจนถึงวัด หลกั ส ี่ จะทา� ใหช้ าวบา้ นรมิ สองฝงั คลองดา� เนนิ สะดวก ไดม้ โี อกาสสกั การะกราบไหว ้ เพอ่ื ความเปน็ สริ มิ งคล แก่ตัวเองและครอบครัว งานจัดเป็นประจ�าทุกปีใน เดือนมนี าคม 36

ท่พี ัก อ.ดำเนินสะดวก รานอาหารอรอ ย ีมนาคม ไมแ้ กว้ ดา� เนิน รีสอร์ท บ้านไม้ดา� เนนิ คาเฟ March โทร. 032-245120 โทร. 081-5279033 บา้ นคลองรีสอร์ท อารมณ์ศิลป โทร. 080-9449441, โทร. 096-8131666, 088-4546669 089-9144160 บ้านของพอ่ กบั แมโ่ ฮมสเตย์ สวนอาหาร ขวญั ดา� เนิน 2 โทร. 081-4023811 โทร.032-245170, บา้ นสายน�า้ รสี อรท์ 084-5544700 โทร. 092-7268880 coco coffee ปาลิญา โฮมสเตย์ โทร. 081-7784754 โทร. 089-8296289, ร้านมาลยั 083-3080824 โทร. 082-7896622 The Peace Cafe X Hostel เฮือนผา้ ไทโซ่ง คาเฟ โทร. 032-910262 โทร. 086-3060006 บ้านกลั ยาโฮมสเตย์ รา้ นอาหาร ไม้แกว้ โทร. 083-9966916 โทร. 032-245120 วดั ปราสาทสทิ ธ์ิ 37 ต�าบลประสาทสทิ ธ ิ์ อา� เภอด�าเนินสะดวก จงั หวดั ราชบรุ ี 032-322786, 032-241204

เทศาหล นงั ใหญวัขอ เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน จะจัดขึ้นในช่วง จะมีการจัดแสดงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายนของทุกปี ณ วัดขนอน อ.โพธาราม ศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการ หนังใหญวัดขนอน ได้มีการสร้างในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ริเร่ิมในการแกะ สลักตัวหนังคือท่านพระครูศรัทธาสุนทร (หลวงปูกล่อม) ทา่ นมคี วามคดิ ทจี่ ะสรา้ งหนงั ใหญใ่ หม้ ขี นาดใหญก่ วา่ เดมิ จงึ ได้ ชกั ชวนชา่ งฝมี อื มารว่ มกนั สรา้ ง ชดุ แรกทส่ี รา้ งคอื ชดุ หนมุ าน ถวายแหวนต่อมา ได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปะการแสดง ชั้นสูงที่ยังอนุรักษ์การแสดงแบบพื้นบ้านเพียงคณะเดียวใน ประเทศไทย กระทง่ั ในป ี พ.ศ. 2532 สมเดจ็ พระเทพรตั นราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ าร ี ทรงเห็น คณุ คา่ ในการแสดงและศลิ ปะหนงั ใหญ ่ ทรงมพี ระราชดา� รใิ หว้ ดั ขนอน ชว่ ยอนรุ กั ษห์ นงั ใหญท่ ง้ั 313 ตวั จากการสืบทอดการแสดง อนุรักษ์ พัฒนา ฟนฟู ศิลปะการแสดงหนังใหญ่ไว้เป็นอย่างดี จนได้รับ “รางวลั จากยเู นสโก (UNESCO)” ดา้ นชมุ ชนดเี ดน่ ของโลกทม่ี ผี ลงานการอนรุ กั ษฟ์ น ฟมู รดกวฒั นธรรม เชงิ นามธรรมและเปน็ แหล่งอนุรกั ษ ์ เรียนร ู้ ฝก ฝน ศลิ ปะทุกแขนงที่เกยี่ วกับหนงั ใหญ่ 38

ท่ีพัก อ.โพธาราม รา นอาหารอรอย ประกายรีสอร์ท (อ.โพธาราม) สวนอาหารริเวอรว์ ิว โทร. 089-1538554, โทร. 061-6627220, 087-0466265 084-1227448 The Farm Thailand เมษายน โพธาราม 126 โทร. 089-6326083 April โทร. 062-1849666 Secret Space บ้านสขุ พนั ธโ์ พธาราม โทร. 081-9958343 (บา้ นโพธ ิ์ 1) Little Home Cafe’ Photharam โทร. 062-2893594 โทร. 085-9951441 ร้าน Lim cafe Cabbages & Condoms โทร. 081-6331550, 032-354231 โทร. 032-234364-66 Rocha cafe’ Photharam พิง เพลา โทร. 095-9469851 โทร. 062-6149365 สวนศิลป คอฟฟ ี (Suansilp coffee) ไรเ่ บญจวรรณ รสี อร์ท โทร. 094-4958596, 032-740189 เดอ ปัง คอฟฟ ี & เบเกอร่ี โทร. 032-212925 โทร. 095-2322359 รมิ นา้� โพธาราม รีสอรท์ กาลนาน โพธาราม โทร. 087-1627887, โทร. 088-5555140 081-5729313 ตน้ กาแฟ แอท 517 กระทอ่ มสาธ ุ โพธาราม โทร. 032-747588, 098-9549905 โทร. 062-4946424 ครัวลุงรงค์ โทร. 064-1506840 ณ วัดขนอน 39 ตา� บลสรอ้ ยฟา อ�าเภอโพธาราม จังหวดั ราชบรุ ี 089-5554195

วัมะมว งและขอำงเภอี อําปภากอทปาอกกทำหอ นด จัดงานวันมะมวงและของดี อำเ ภ อ ป า ก ท  อ ในช่วงเดือนเมษายน ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอ�าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีเพ่ือส่งเสริมผลิตผลมะม่วงและ ของดีอ�าเภอปากท่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่ วฒั นธรรม 7 ชนเผา่ ของอา� เภอปากทอ่ อาท ิ ไทยทรงดา� ไทยกะเหรย่ี ง ไทย-ยวน ไทยจนี ไทยลาวเวยี ง ไทยเขมร ลาวเดมิ ไทยพนื้ ถน่ิ เผยแพรพ่ ชื ผลและผลติ ภณั ฑท์ างการเกษตร ผลติ ภณั ฑ ์ หนงึ่ ตา� บล หนง่ึ ผลติ ภณั ฑ์ การออกรา้ น และกจิ กรรมตา่ งๆ ไดแ้ ก่ การประกวดมะมว่ งสายพนั ธุ์ต่างๆ การประกวดธิดามะมว่ ง การประกวดชนเผ่า การแข่งขันศึกวันดวลเพลงชาวอ�าเภอปากท่อ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ การประกวดเตน้ แอโรบคิ การแข่งขันส้มต�ามะม่วงแซบ่ เว่อร์สดุ และศลิ ปนดงั อีกมากมาย 40

ทพ่ี ัก อ.ปากทอ รานอาหารอรอ ย กอ่ งกานทค์ าเฟ กอ่ งกานท์ โทร. 099-2795478 เมษายน โทร. 099-2795478 ครวั สวุ ิช ทีส่ วุ ิชฟชช่ิง April บา้ นภเู ขารกั น้า� รีสอรท์ โฮม โทร. 089-2560248 โทร. 081-3718797 ร้านอาหารเฮือนแก้วกาหลง สวนประภัคร โทร. 098-2630288 โทร. 081-9437445 ข้าวมันไกค่ าวบอย โรงแรมดรากอนฮลิ สแ์ ละรสี อรท์ โทร. 085-1175501 โทร. 032-228222 ทวชี ัยฟาร์ม จระเขห้ นั บ้านนกโฮมสเตย ์ โทร. 087-6687455 โทร. 081-9078903 ครวั จริ า โทร. 097-0727165 ณ บรเิ วณสนามหนา ทว่ี าการอำเภอปากทอ 41 ตา� บลปากทอ่ อา� เภอปากท่อ จงั หวัดราชบุรี 032-281261, 032-282183

สรงนำ้� พระสปมี่ รมุ ะเเมพอืณงี อนรุ กั ษ์และสืบสาน ประเพณสี งกรานต์ อบจ. จงั หวดั ราชบรุ ี จดั พธิ สี รงนำ้� พระพทุ ธนริ โรคนั ตราย ชัยวัฒน์จตุรทิศ (พระส่ีมุมเมือง) เนื่องในวันสงกรานต์ เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส�ำคัญองค์พระพุทธนิรโรคันตราย ชยั วัฒนจ์ ตรุ ทศิ (พระส่ีมุมเมอื ง) ซึง่ เป็นพระท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิ บศร มหาภูมิพล อดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานให้กับจังหวัดราชบุรี เม่ือปี 2511 ซ่ึงเป็น พระคู่บ้านคู่เมือง ของชาวจังหวัดราชบุรี อีกทั้งให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม สักการะและสรงน้�ำ พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และมีส่วนร่วมในการท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่สบื ไป 42

ทพ่ี กั อ.เมือง เมษายน อายตานคิ รสี อร์ท April โทร. 094-4841611, 032-327302 เขาแก่นจนั ทน์ โรงแรมราชาปรุ ะ ตำ� บลเจดีย์หกั อำ� เภอเมืองราชบุรี จังหวดั ราชบุรี โทร. 032-919999 032-338601 โรงแรมบ้านไม้แก้ว โทร. 032-325026, 096-3047487 ร้านอาหารอรอ่ ย โอง่ ข้าวโอง่ นำ�้ ราชบรุ ี โทร. 062-7284911 มะม่วงคู่ โทร. 032-240690, 090-9923397 Cowboy Cafe Ratchaburi โทร. 081-9319162 รา้ นอาหาร “บา้ นคอกม้า ราชบุร”ี โทร. 064-9696959 Windy City โทร. 032-720579, 094-1526263 Cottage gallery โทร. 086-5556645 43

งานแห่ดอกไมท้ า้ ยสงกรานต์ เทศบาลเจด็ เสมยี น การประกวดรถบุปผชาติ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณที ้องถิน่ งานประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ ของดีต�ำบลเจ็ดเสมียน จัดเพื่อ ส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในพื้นที่ให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในท้องถิ่น อีกท้ังยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ิมรายได้ ใหแ้ กช่ มุ ชน ภายในงานยังมีการประกวดรถบุปผชาติประเภทสวยงาม และประเภท ความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีชุมชนต่าง ๆ ได้ร่วมกันประดับรถยนต์ด้วยดอกไม้ จัดขึ้น ดว้ ยความรกั ความสามคั คขี องชาวบ้านในท้องถิ่น 44

ในส่วนของกิจกรรมยามค�่ำคืน ทพี่ ัก อ.โพธาราม เมษายน มีการจัดประกวดนางงามหัวไชโป๊ว ประกายรีสอรท์ (อ.โพธาราม) April ซ่ึงหัวไชโป๊วเป็นสินค้าในท้องถิ่นท่ีมี โทร. 089-1538554, 084-1227448 การผลิต และจ�ำหน่ายเป็นของดีใน โพธาราม 126 ต�ำบลเจ็ดเสมียน ที่มีการแปรรูปไปท�ำอาหาร โทร. 062-1849666 ได้หลากหลายเมนู และเป็นสินค้าที่สามารถ พิง เพ ลา เก็บไวไ้ ด้นานนับปี โทร. 062-6149365 หลังจากน้ันจะเป็นการประกวด ธิดาดอกไม้ โดยสาวงามผู้เข้าประกวด ร้านอาหารอรอ่ ย ทกุ คนจะมาในชดุ แบบไทย ทง้ั นงุ่ โจงกระเบน สวนอาหารรเิ วอร์ววิ ผา้ ซนิ่ สำ� เรจ็ ตกแต่งดว้ ยดอกไมห้ ลากสีสนั โทร. 061-6627220, 087-0466265 เวียงคำ� นำ้� ป่ัน ตลาดเก่า 118 ปี โทร. 084-7618499 ตำ� บลเจด็ เสมยี น อำ� เภอโพธาราม จงั หวดั ราชบรุ ี The Farm Thailand 032-397032, 032-397026 โทร. 089-6326083 พอดี แหนมเนือง โทร. 032-910391, 093-6242263 รา้ นเพลนิ ดี โทร. 081-6160245 Secret Space โทร. 081-9958343 45

ประเพณีสงกรานต์ ไทยลาวเวียง ประเพณแี หด่ อกไมฉ้ ลองสงกรานต์ ลาวเวยี งบา้ นสงิ ห์ ในปัจจุบันประเพณีแห่ดอกไม้ฉลองสงกรานต์ลาวเวียงบ้านสิงห์ได้พัฒนา ไปเป็นของลาวเวียงราชบุรี ซ่ึงมีผู้คนมาร่วมงานประเพณีนี้ถึง 8 ต�ำบล คือ อำ� เภอโพธาราม มี ต�ำบลบา้ นสิงห์ บ้านฆอ้ ง ดอนทราย บา้ นเลอื ก อ�ำเภอบา้ นโปง่ มตี ำ� บลกรบั ใหญ่ และปากแรต อำ� เภอเมอื งราชบรุ ี คอื ตำ� บลเขาแรง้ และอำ� เภอจอมบงึ มีต�ำบลท�ำเนียบ และอีก 3 ชนเผ่าในจังหวัดราชบุรี คือ ไทยทรงด�ำ ไทยวน และไทยมอญ มาร่วมงาน และมีจุดเด่นในงานนี้คือ มีขบวนแห่รถท่ีตกแต่งด้วย ดอกไม้สดสวยงาม และทีส่ ำ� คัญ ใช้ดอกไม้พรมน�้ำแทนการสาดน�้ำแก่กัน 46

ทีพ่ กั อ.โพธาราม เมษายน บ้านสขุ พนั ธ์โพธาราม (บ้านโพธิ์ 1) April โทร. 085-9951441 ตำ�บลบา้ นสงิ ห์ Cabbages & Condoms ตำ� บลบา้ นสิงห์ อำ� เภอโพธาราม จังหวดั ราชบรุ ี โทร. 032-234364-66 032-744057-8 ไร่เบญจวรรณ รีสอร์ท (อ.โพธาราม) โทร. 032-212925 เวียงค�ำรีสอร์ท โทร. 081-9863155, 081-3780188 ร้านอาหารอร่อย Little Home Cafe’Photharam โทร. 062-2893594 Be at ease / ตามระเบียบพัก โทร. 092-7706996 รา้ น Lim cafe โทร. 081-6331550, 032-354231 เรือนกาแฟ จงั หวัดราชบรุ ี โทร. 090-9799976 Rocha cafe’ Photharam โทร. 095-9469851 สวนศิลป์ คอฟฟ่ี (Suansilp coffee) โทร. 094-4958596, 032-740189 47

ประเพณี เหยียบหลังกะเหรยี่ ง การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม ของ 8 ชาติพันธุ์ในราชบรุ ี ทกุ ๆ ปี ในชว่ งวนั ข้ึน 14 ค�่ำ 15 คำ่� และวนั แรม 1 ค่�ำ เดอื น 5 ที่วัดแจง้ เจรญิ อำ� เภอวดั เพลง จะมกี ารจดั งาน “ประเพณเี หยยี บหลงั กะเหรยี่ ง” โดยมชี นชาวกะเหรย่ี ง ท่ีได้เดินทางมายังวัดแจ้งเจริญ โดยมิได้นัด เป็นความเช่ือท่ีชาวกะเหร่ียงสืบทอดกันมา หลายช่ัวคน เดินทางรอนแรมมาเพ่ือนมัสการหลวงพ่อนวมซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ที่ชนชาวกะเหรี่ยงให้ความนับถือศรัทธาเป็นอย่างมาก ชนชาวกะเหร่ียงมีการพลีกรรม บวชพระ บวชชี ขอลกู อาบ กนิ น�้ำมนต์ ซึ่งมคี วามเช่ือว่าการท่ใี ห้หลวงพ่อเหยียบหลัง กอ่ นทจ่ี ะเดินทางกลบั ภูมลิ �ำเนาของตนเอง แลว้ อำ� นาจผลบุญท่ีได้ท�ำนนั้ จะส่งผลท�ำให้ พวกเขาเจริญรุ่งเรือง ขจัดปัดเป่าส่ิงสุมอยู่ภายในจิตใจ เพราะถือเป็นสิริมงคลในการ ดำ� รงชวี ติ ตอ่ ไป กจิ กรรมรว่ มในงาน เชน่ การแสดงศลิ ปะและวฒั นธรรมของ 8 ชาตพิ นั ธ์ุ ในราชบุรี และการแสดงของเยาวชนชาวกะเหรยี่ ง นทิ รรศการประวตั คิ วามเป็นมาของ ประเพณเี หยยี บหลงั กะเหร่ียง 48


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook