Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 2011-06 Haziran

2011-06 Haziran

Published by Dijital Rotary Kampüsü Kütüphanesi, 2021-03-05 21:05:37

Description: 2440 Bölge Haziran 2011 Guvernör Mektubu

Search

Read the Text Version

HAZİRAN‘11 24 Haziran Cuma günü 250 kiĢilik bir katılımla Bölge Devir Teslim Töreni- mizi ÇeĢme Altınyunus Oteli‟nde gerçekleĢtirdik. UR BaĢkanı Ray Klinginsmith ve GeçmiĢ dönem UR Direktörümüz Örsçelik Balkan‟ın da aramızda olması ise ayrıca bizlere onur verdi. Törenin baĢında üstün hiz- metlerinden dolayı Guvernörümüz YeĢim Yöney‟e UR GD Direktörü Örsçelik Balkan tarafından hediye edilen Paul Harris rozeti UR BaĢkanı Ray Kinginsmith tarafından takıldı. Yıldırım Bayezid RK üyesi ġahap AktaĢ‟ın büyük bağıĢçı rozeti de yine UR baĢkanı tarafından takıldı. Dö- nem boyunca kovboy mantığını anlatan Ray Klinginsmith, Guvernörümü- zün sürpriziyle cowboy logic Ģarkısı eĢliğinde sahneye çıktı ve bölgemiz- de dönem hedeflerine uygun ve Rotary‟e yakıĢan çok etkileyici projelerin gerçekleĢtirildiğini, yenileĢme kültürünün hakim kılındığını ve özellikle gençlere yönelik yapılan projelerden çok etkilendiğini, bölge hedefimiz olan Rotary kulüplerinin Rotaractlarla en az bir ortak proje üretmesi fikrini mütevelli heyete öneri olarak götüreceğini belirti. Guvernörümüz YeĢim Yöney‟in duygu dolu veda konuĢmasının ardından bölge görevlilerinin devir teslimi gerçekleĢtirildi. Guvernörlük kolyesini 2011-12 Dönem Gu- vernörü Ahmet Gürmeriç‟e takan YeĢim Yöney 2010-11 döneminde yara- tılan sinerjinin Ahmet Gürmeriç ve eĢi Ayten‟in liderliğinde artarak devam edeceğine olan inancını dile getirdi ve yeni dönem baĢkan ve bölge gö- revlilerine baĢarılar diledi. UR BaĢkanı Ray Klinginsmith dahil tüm katı- lımcıların dans pistinde tüm hünerlerini sergilediği gece 2010-11 dönemi baĢkan ve bölge görevlilerinin YeĢim Guvernöre söylediği sürpriz veda Ģarkısı ile son buldu.

HAZİRAN‘11 Sevgili Rotary Ailem, Nasıl unutabiliriz Engelli KardeĢlerimizle birlikte Engelsiz Konserde yaĢadıklarımızı, Unutmak ne mümkün Islahevinde, YetiĢtirme Yurt- “Toplumları GeliĢtirelim – Kıtaları BirleĢtirelim” te- larında, Sevgi Evlerinde çocuklarımızla paylaĢtıklarımızı. masıyla yola çıktığımız bu dönem hep birlikte ger- RYLA‟larda tanıĢtığımız bursiyer gençlerimizin gözlerindeki ıĢıltıyı, çekleĢtirdiğimiz etkinliklerle ve projelerle Rotary‟nin Guvernörüm ben de sizin gibi Guvernör olmak istiyorum diyen toplum tarafından daha iyi tanınmasını sağladık. Interact kardeĢimizi nasıl unutabiliriz? Uludağ Kulübümüzün düzen- lediği muhteĢem Uluslararası RYLA‟da büyük dedesi Çanakkale‟de Medyada hizmetlerimizle her zamankinden daha ölmüĢ Avustralyalı genç kızımızın “bugüne kadar anlayamamıĢtım fazla yer aldık. “Rotary insanlık için çalıĢır” görsel- Mustafa Kemal‟in ne demek istediğini ama Ģimdi anlıyorum. Mustafa lerini etkinliklerimizde, billboardlarda sürekli olarak Kemal demiĢti ki: kullandık. Ücretsiz etkinliklerimizle toplumumuzla “Bu memleketin topraklarında kanlarını döken Ġngiliz, Fransız, kucaklaĢmaya çabaladık dönem boyunca. Yerel Avustralyalı, Yeni Zelandalı, Hintli kahramanlar! Burada, dost bir va- yönetimler ve diğer STK‟larla birlikte hizmet ürettik. tanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler, Meh- Hizmetlerimizi toplum birliklerimiz kanalıyla belirli metçiklerle yan yana koyun koyunasınız. mahalle ve köylerde yoğunlaĢtırarak , iz bıraktık. Rotary imajını iyileĢtir- Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! GözyaĢlarınızı dik. Tanınırlığımızı ve saygınlığımızı arttırdık. dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve ra- Kulüplerimizin ve bölge federasyonumuzun kurumsal yapı kazanması hat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık için önemli çalıĢmalar yaptık. Egolarımızdan uzak durduk. AnlayıĢ, hoĢ- bizim evlatlarımız olmuĢlardır.” Gerçekten onlar sizin evlatlarınız ol- görü ve dostluklarımızı geliĢtirdik. Misyonumuzun dünyada anlayıĢın muĢ sizin bağrınızda Mehmetlerle birlikte uyuyor deyiĢini unutabil- geliĢmesi ve kalıcı barıĢın sağlanması olduğunu, hizmetlerimizin toplu- mek mümkün mü? Ya da Mirzoba‟da yanımıza yaklaĢan 75 yaĢların- mun kendi dinamiklerini hareketlendirecek, onlara yön verecek projeler da bir emekli öğretmenin ben 1981‟de Rotary Bursu ile Amerika‟da olması gerektiğini, liderliğimizin bu anlama geldiğini sürekli vurguladık. eğitim alıp Türkiye‟de 43 tane engelli okulu kurudum. Hepinize çok Temel değerlerimize ve geleneklerimize sahip çıktık. Politika, uygulama teĢekkür ediyorum deyiĢini unutabilmek ne mümkün. Ne mümkün ve yöntemlerimizi sorguladık. Nasıl iyileĢtireceğimizi hep birlikte belirle- unutabilmek hizmet projelerinin açılıĢında yüzünüzdeki gururu, gözü- dik. YenileĢme kültürünü hakim kıldık. Stratejik planlarımızı yaptık. EĢ- nüzdeki mutluluğu. Ne mümkün Perihan kızımızın son ameliyatından lerimizle omuz omuza çalıĢtık. Rotary‟i diğer sivil toplum örgütlerinden sonra kurduğu Rotary‟e teĢekkür ederim ilk cümlesini unutabilmek, ayıran en önemli özelliklerden birinin Rotary‟nin ailecek yaĢandığı gerçe- Ne mümkün unutabilmek telefonda “Guvernörüm Polio‟yu dartladık ği olduğunu vurguladık. Bölgemizin eğitim ihtiyaçlarını belirleyip, eğitim Ģimdi de Bizim Ev Projesi için ritim dersleri alıyoruz dönem bitmeden konularımızı çeĢitlendirdik. Hangi kurumlarla neler yapabileceğimizi ve bu projeyi de gerçekleĢtireceğiz”, “Guvernörüm size bir sürprizimiz projelerimizin mantığını belirledik. ĠĢsizlikle mücadele ettik. Okuma- var Interact Kulübü kuruyoruz”, “Guvernörüm Toplum Birliğimizin ku- yazma, sağlık, su, ekonomik ve toplumsal kalkınma, engelliler konuları ruluĢu tamamlandı”, “Guvernörüm eĢli bağıĢımızın onayı geldi” der- projelerimizin ana konuları oldu. Genç nesillere sahip çıktık. Verdiğimiz ken sesinizdeki mutluluk tınılarını. Ne mümkün unutabilmek, Guver- burslarla, RYLA, TLG programlarıyla, Rotaract ve Interact kulüplerimizle; nör ziyaretlerindeki güler yüzünüzü, sıcaklığınızı, dostluğunuzu. Me- gençlerimizin çağdaĢ, donanımlı, dünya barıĢına inanan, toplumun so- rak etme Guvernörüm onu da hallederiz sen yeter ki üzülme deyiĢini- runlarına duyarlı, geleceğin liderleri olmaları için emek harcadık. Spor zi bu can unutur mu hiç... aktiviteleri, bilgi, resim, müzik, karikatür, satranç, kompozisyon yarıĢma- Hani derler ya insanların ölürken gözlerinin önünden bir Ģerit gibi ge- ları ile yeni nesillerimize yön vermeye çalıĢtık. Rotary kulüpleri ile çermiĢ yaĢamları. Eğer bu doğruysa ve bir Ģerit gibi geçecekse ya- Interact ve Rotaract kulüpleri iliĢkilerinin bütünleyici olmasını sağladık. Ģamlarımız gözlerimizden. Ben ve Necati için en önemli kareler bu BaĢlayacak, baĢlıyor derken bir dönemin daha sonuna geliverdik. Rüz- yıldan olacak. Ġkimiz için de yaĢadığımız sürece unutamayacağımız, gar gibi geçti derler ya aynen öyle oldu. Bölge Basın Toplantıları, Anıtka- her anında Rotary Ailesinin birer ferdi olmaktan gurur duyduğumuz bir ziyaretleri, Kulüp ziyaretleri, proje açılıĢları, Cumhuriyet ġenlikleri, bir yıl geride kaldı. Kulüplerimizin gerçekleĢtirdiği birbirinden güzel Dünya AnlayıĢ ve BarıĢ Haftası etkinlikleri, açılan ana sınıfları, toplum projelerden duyduğumuz gurur ve her kulüp ziyaretinden sonra dost- birlikleri, köylere temiz su götürme projeleri, hastanelere ve sağlık ocak- larımıza yeni dostlar katarak daha da zenginleĢtiğimizi hissetmek ise larına temin edilen yüzlerce cihaz, açılan meslek kursları ile meslek sa- bambaĢkaydı. Ġyi ki varsınız. Sevgili BaĢkanlarım, Bölge Görevlile- hibi yapılan insanlar, okuma yazma kursları ile binlerce okuma yazma rim iyi ki varsınız, yanımda ve canımdasınız. öğrenen her yaĢtan insan, meme ve rahim ağzı kanseri bilinçlendirme Bütün kulüplerimle, muhteĢem baĢkanlarımla, özverili bölge görevli- çalıĢmaları. Eğitimevi, cezaevi ve yetiĢtirme yurtlarındaki genç insanlara lerimle ve eĢlerimizle birlikte takım ruhunu doyasıya yaĢadığımız, yönelik yürütülen projeler, yüzlerce okulda yapılan diĢ, göz ve genel sağ- sevgiyle hizmet ürettiğimiz, toplumumuzla kucaklaĢtığımız, her anı lık taramaları, sağlanan iĢitme cihazları ile ilk sesini duyan çocuklar, bin- dolu dolu bir dönem yaĢadık. Ben bu hizmet maratonunu bitmez lerce yüksek öğrenim öğrencilerine verilen burslar. RYLA programları ile tükenmez enerjileriyle, yüzlerinden eksiltmedikleri gülümseme, o yetiĢtirilen genç liderler, Toplum Liderleri Geliyor projesi ile önlerinde kocaman yüreklerindeki sonsuz sevgiyle benimle birlikte koĢan yeni ufuklar açılan yüzlerce öğretmen adayı, Gençlik değiĢim programları 2440. Bölge Rotaryenleri, sevgili dostlarıma çok teĢekkür ediyorum. ile farklı kültürü tanıma fırsatı yakalayan gençler, Gurup Ġnceleme Deği- Hepinizle sonsuz gurur duyuyorum. DüĢler yalnız yaĢanmaz bu dü- Ģim Programları sayesinde mesleki geliĢim fırsatı yakalayan genç profes- Ģü biz birlikte yaĢadık ve baĢarı da hepimizin. yoneller, Toplum Birlikleri, EĢli BağıĢlar, Yeni Kurulan Rotaract ve Toplumları geliĢtirip kıtaları birleĢtirdik hep birlikte. Ben ve Necati bu Interact Kulüpleri, Yeni Kurulan Hobi Gurupları, Dostluk DeğiĢim Prog- muhteĢem orkestranın sadece Ģefiydik. Ortaya çıkan senfoni ise ramları, Gençlik DeğiĢim öğrencileri ile paylaĢılan unutulmaz anlar, Ha- hepimizin eseriydi. Sağ olun var olun dostlarım. yatlarına dokunduğumuz binlerce insan. Her anı unutulmaz, her anı gu- Evet Sevgili dostlarım bizler dönemimizi tamamlamaya hazırlanırken rur verici bir yıl geride kaldı. Bazen bir engellinin gülümsemesinde, ba- gelecek dönem guvernörü sevgili dostlarımız yepyeni heyecanla gö- zen bir bursiyerin mektubunda, Bazen bir çocuğun gözlerinden yansıyan revi devralmaya hazırlanıyorlar. Bizler de onların heyecanlarına or- mutlulukta, bazen okuma yazma kursundan mezun olan yaĢlı teyzenin tak olmaya, bilgi ve deneyimlerimizle daima yanlarında olmaya, her mektubunda, bazen Uluslararası RYLA‟da taa uzaklardan Avustralya‟dan zaman onları desteklemek için var gücümüzle çalıĢmaya ve Türk gelen bir kızımızın duygu dolu konuĢmasında unutuverdik yorgunlukları, Rotary‟sinin hizmet çıtasını yükseltmek için verilecek her görevi ek- uykusuzlukları. siksiz yerine getirmeye hazırız. Artık zaman Ġçimizdeki güçle insanlı- Ama unutamayacağımız o kadar çok anı var ki. ğı hep birlikte kucaklama zamanı. Sevgili Guvernörüm Ahmet Nasıl unutabiliriz tanıĢma toplantısındaki heyecanınızı, motivasyonunu- Gürmeriç ve Ayten‟in liderliğinde tüm bölge görevlisi dostlarıma ve zu. Unutabilir miyiz Bölge Asamblesinde yaĢadığımız coĢkuyu? Unutu- kulüp baĢkanlarına baĢarılı ve unutulmaz bir dönem diliyoruz. lur mu Cumhuriyet Haftası etkinlikleri, KuruluĢ haftasındaki Dünya Anla- Dostlukla ve sevgiyle kalın. YaĢamınızdan sevgi ve dostluk, yüzü- yıĢ ve barıĢ haftasında yaĢadıklarımız, Nasıl unutabiliriz Yoksullağa Ses- nüzden gülümseme hiç eksik olmasın. Dostça kalın benim canım siz Kalma Gecesinde ele ele hayat bayram olsa Ģarkısını 1200 kiĢinin ailem. Sizi çok seviyorum. hep bir ağızdan söylemesini? Mümkün mü unutmak 30 Ağustos Çanak- kale Yüzme yarıĢlarında kuvvetli rüzgar ve akıntıya rağmen yarıĢı ta- YeĢim Yöney mamlayan bacakları olmayan ama azmi ve kocaman yüreği olan sporcu Guvernör 2010-11 kardeĢimizi? 2

HAZİRAN‘11 Bu yıl kendimizi sorgulayarak baĢladığımız, temel Kulüp liderlik planının amaçlarından biri “kulüp üyeleri arasında değerlerimizi, geleneklerimizi, politikalarımızı uy- dostluğu ve arkadaĢlığı geliĢtirme fırsatları yaratma”dır. gulama ve yöntemlerimizi gözden geçirdiğimiz, nasıl iyileĢtirebileceğimizi araĢtırdığımız bir dö- “Rotary kulüpleri ve Rotaryenler, Rotary etkinliklerinin planlan- masında, üye eĢleri ve aile bireylerini dikkate almalıdırlar. Bu nem oldu. kiĢiler, Rotary‟nin hizmet amaçlarına ve dostlukların geliĢtirilme- Rotary‟i diğer tüm organizasyonlardan farklı kılan, sine yarar ve katkı sağlarlar.” UR Stratejik planında beĢ çekirdek değer olarak adlandırılan DOSTLUK, HĠZMET, ÇEġĠTLĠLĠK, BÜTÜNLÜK ve Bölge konferansının amaçlarından biri de bölgedeki tüm Rotaryenleri LĠDERLĠK‟in en önemli elemanı da DOSTLUK‟tur. bir araya getirerek “hatırlarda kalacak ve unutulmaz bir dostluk Dönemimizin bu son yazısında Dostluk‟u sorgulayıp, nasıl bir dostlu- deneyimi yaĢamak”tır. ğa ihtiyacımız olduğunu hep birlikte belirleyelim. Öncelikle, dönem boyunca çeĢitli dostlarımın farklı ortamlarda söyle- “Rotary‟nin amacı, değerli teĢebbüslerin temeli sayılan hizmet idealini teĢvik etmek ve özellikle: diklerine kulak verelim: “EĢlerimizin çok yakın dostlukları, birliktelikleri bizleri de bir arada tu- Ġlk olarak:TanıĢıklığın bir hizmet fırsatı sayılarak geliĢtirilmesi; tuyor. 20 yıldır hiçbir üyemiz kulüpten istifa etmedi. Sadece tayin ne- deniyle ayrılanlar var. Bu nedenle yeni üye alırken çok seçiciyiz, eĢine Ġkinci olarak: ĠĢ ve meslek hayatında ahlak standartlarının teĢvi- çok önem veriyoruz.” ki bütün yararlı mesleklerin değerlerinin tanınması ve takdir edil- “Biz iyi günümüzde, kötü günümüzde, kulüp projelerinde, gezilerinde mesi ve her Rotaryenin kendi iĢ ve mesleğini topluma bir hizmet hep birlikteyiz, devam yüzdemiz hep yüksek, eĢlerimiz hep bizimle beraber. Biz gerçekten dostuz. Çocuklarımız da birbirleriyle arka- fırsatı sayarak yüceltmesi; daĢ.” “Kulüpte oluĢturduğumuz komitelerde eĢler üyelerle birlikte yer alıyor. Üçüncü olarak: Her Rotaryenin hizmet idealini kiĢisel yaĢamı Bazı proje liderlerimiz eĢ, bu komiteler aynı zamanda ocakbaĢı grup- da, iĢ ve meslek hayatında ve toplum hayatında uygulaması; ları. Kulübümüze heyecan geldi, devam yüzdesi arttı, gruplaĢmalar bitti, dostluklarımız geliĢti.” Dördüncü olarak: Hizmet idealinde birleĢmiĢ iĢ ve meslek sa- “Bizim kulüp pek proje yapmaz, ama dostluklarımız mükemmel. Bir hipleri arasında dünya çapında dostluk iliĢkileri kurmak suretiyle arada olmaktan çok zevk alıyoruz. EĢlerimiz de kendi aralarında bir arada oluyorlar. Devam oranımız %80 lerin üzerinde.” uluslararası anlayıĢın, iyi niyetin ve barıĢın geliĢtirilmesi; “Guvernör ziyaretinde katılımın eĢlerle birlikte 20 kiĢi olması ve de- vam oranımızın %50nin altında olması sizi ĢaĢırtmasın. Biz yaptığı- UR Yönetim Kurulu, Rotary‟nin amacında belirtilen dört ana he- mız birkaç projeyi baĢkan ve birkaç kiĢiyle yaparız. 50‟ye yakın üye ve defin hepsinin aynı önemde olduğu ve hepsinin aynı zamanda eĢlerimiz ancak yatılı bir gezide bir arada olabiliyoruz. Dostluklarımız mükemmel!” uygulanmasının gerekliliğine karar vermiĢtir.” “Kulübümüzde konuĢmacı olduğu zamanlar devam yüzdemiz düĢük olur ancak biz bize toplantılarımız %90 - %100 devamlarla olur. Biz- “Uluslararası Rotary‟nin misyonu, baĢkalarına hizmet vermek, ler çok iyi birer dostuz. Birlikte olmaktan çok zevk alıyoruz. Toplantı- üstün ahlaki standartları teĢvik etmek ve iĢ, meslek ve toplum lara eĢlerimiz katılmaz.” hayatındaki liderler arasında dostluklar tesis ederek dünya anla- “Ben on yıllık bir üyeyim. OcakbaĢlarımızı kulüp ofisinde erkekler bir araya gelip, dıĢarıdan yemek getirterek yapıyoruz. Evlerde ailecek yıĢ, iyi niyet ve barıĢına katkıda bulunmaktır.” yapmamız gerektiğini bilmiyordum.” “Dostluk değiĢime katıldım. Rotary‟nin ne olduğunu Ģimdi anladım. “Uluslararası Rotary‟in temel değerleri hizmet, dostluk, çeĢitlilik, Ġnanılmaz Ģekilde ağırlandık, sanki kırk yıllık dostlarız. Utanmasam bütünlük ve liderliktir.” her dostluk değiĢimde yer almak isterim. “ “Bu yıl dünya barıĢı diye tutturdunuz. Bana ne dünya barıĢından. “Uluslararası hizmetler Rotary‟nin dördüncü amacı ile belirlen- Benim için kulüpteki dostluklar her Ģeyden önemli. Bu da bize yeti- miĢtir. Bu amaç, hizmet idealinde birleĢmiĢ iĢ ve meslek sahip- yor.” lerinin dünya çapında oluĢturacakları arkadaĢlık ile toplumlar “Gurup Ġnceleme değiĢim grubuyla ABD Farragut Rotary Kulübünden gelen Rotaryenle kurulan dostluk bölgeye 5 eĢli bağıĢ ve bir 3H proje- arası anlayıĢ ve dünya barıĢının geliĢtirilmesidir.” si kazandırdı.” “Rotary Dostluk DeğiĢim, farklı ülkelere mensup Rotaryenlerin Dostlarımın bu söyledikleri kafala- ve aile fertlerinin birbirlerini karĢılıklı olarak ziyaret ederek, ülke rı iyice karıĢtırdı sanırım. Bunlara sınırları dıĢına taĢan bireysel temas ile toplumlar arası anlayıĢ, benim de ekleyeceğim var. 2007 dostluk ve dünya barıĢının geliĢtirilmesine katkı sağlayan yılında dostluk değiĢim ile Ġsveç‟e gittik. Skara Ģehrinde kaldığımız UR‟nin yapısal bir programıdır.” süre boyunca Ģehir meydanında Türk bayrağımız Ġsveç bayrağı ile “Ülkelerarası Komiteler (ICC), iki veya daha fazla kulüpteki üyele- birlikte gönderdeydi. Yanda fo- rin ve bölgelerin birbirleriyle iliĢki kurmalarını teĢvik etmek ve toğrafını koydum. O günden bu- değiĢik ülkelere mensup kiĢiler arasındaki dostluk ve kültürel güne de iki bayrak evimizde yan anlayıĢı geliĢtirmek amacını güder. Rotaryenlerin, yeni ülkelera- rası komiteler kurarak, kulüpler, bölgeler ve Rotaryenler arasın- yana. da daha kuvvetli iliĢkiler ve uluslararası bir ağ geliĢtirmeleri arzu ġimdi neyin doğru, neyin yanlıĢ edilir… olduğunu irdeleme zamanı! Yöntem el kitabını açalım ve Ülkelerarası komitelerin üç amacı vardır. Dostluk kelimesinin geçtiği tüm alıntılarımızı alt alta yazıp, konu- Farklı ülkelerde buluna Rotaryenlerin birbirlerinin ülke ve ev- lerini ziyaret etmelerini teĢvik etmek; yu irdeleyelim. Kulüp ve bölgelerin diğer ülkelerdekilerle iliĢki kurmalarını teĢvik ederek dostlukları ve projeleri güçlendirmek; Dünya barıĢına katkıda bulunmak.” 3

HAZİRAN‘11 “Rotary Hobi Gurupları dostlukları geliĢtirmek amacı ile, hobileri- ULUSLARARASI ROTARY BAġKANI KUġADASI ROTARY KU- ni ve mesleki ilgi alanlarını paylaĢmayı arzu eden Rotaryenlerin LÜBÜNÜN EġLĠ BAĞIġ PROJESĠNĠN AÇILIġI ĠÇĠN KUġADASI'N- kurdukları gruplardır.” DAYDI... “UR Yönetim Kurulu, aynı konulara ilgi duyan ve aynı meslekler- deki Rotaryenler arasında uluslararası dostluk ve iĢbirliğini geliĢ- tirmek, bu guruplara katılımı arttırmak ve programın anlaĢılması- nı sağlamak amacıyla Haziran ayını „Rotary Dostluk Ayı‟ olarak ilan etmiĢtir. UR Yönetim Kurulu; Hobi Gruplarının geliĢtirileceği projeler ve yapacağı etkinlikleri „Rotary Dostluk Ayı‟ çerçevesin- de öne çıkarmasını istemektedir.” “Interact Kulüpleri gençlere birlikte çalıĢma fırsatı vererek, hiz- mete ve uluslararası anlayıĢa yönelik dostlukları geliĢtirmek amacıyla organize edilmiĢtir. YaĢları 12 ila 18 arasındaki gençler Interact Kulübü üyesi olabilirler.” “Rotaract programının amacı, toplumların fiziki ve sosyal gerek- sinimlerine hizmet edebilmek, dostluk ve hizmet ile dünyadaki bütün topluluklar arasındaki iliĢkileri geliĢtirmek, genç yetiĢkin üyelerinin bireysel geliĢmelerinde kendilerine yardımcı olacak beceri ve bilgilerini arttırmaktır. Rotaract kulüpleri 18 ila 30 yaĢ arasındaki yetiĢkin, hami Rotary kulübünün bulunduğu yörede oturan, çalıĢan ve okuyan kiĢilerden meydana gelir.” “ Hizmet yoluyla arkadaĢlık‟ sloganı, Rotaract kulüpleri ve üyele- KuĢadası Rotary Kulübünün 2010-11 döneminde '' Engelsiz YaĢam “ rinin kullanmaları amacı ile saptanmıĢtır.” projesi adı altında, KuĢadası Engelliler Köyü için düzenlediği etkinlik- lerin sonuncusu kulüp içinde bir ilk olan EĢli BağıĢ projesinin açılıĢı Gurup Ġnceleme DeğiĢim programı katılımcılara “… arkadaşlık fırsat- ile gerçekleĢti . Günün anlamını pekiĢtiren ise Rotary Uluslararası ları, ekip üyeleri ile ev sahipliği yapanlar, arkadaĢlık ve iyi niyet BaĢkanı Ray Klinginsmith'in aramızda olmasıydı. UR GeçmiĢ Dö- düĢünceleri ile buluĢarak, görüĢerek ve beraber yaĢayarak bir- nem Direktörü Örsçelik Balkan ve EĢi Afet, Guvernörümüz YeĢim Yö- birlerinin problemlerine karĢı duyarlı olabilme, kalıcı dostluk ve ney ve EĢi Necati, GDG Faik Tokatlıoğlu ve EĢi Ġnci, GLDGA GüneĢ toplumlararası anlayıĢı geliĢtirme olanağı sağlayacaktır.” ErtaĢ ve Proje ortaklarından Williamsburg Rotary Kulübünden Marty Weber‟in katıldığı törende ; Ray Klinginsmith yaptığı konuĢma da Rotary Kulübü Ana Tüzüğü‟nün 5. Maddesinde belirtilen beĢ hizmet kendisinin de ülkesinde bir Engelli Okulu'nun kurulmasında önderlik alanın dördüncüsü olarak da “uluslararası hizmetler “ belirlenmiĢtir.” ettiğini, bu oluĢumların ne kadar özveri ve emek istediğini bildiğini Rotaryenlerin diğer ülkelerdeki insanlara yardımcı olmak üzere dolayısıyla KuĢadası Engelliler Köyü'nün varoluĢunda emeği geçen geliĢtirilen bütün kulüp etkinlikleri ve projelerine katılarak, ulus- herkese teĢekkürlerini iletti. Rotary'nin dönem teması olan '' Toplum- lararası anlayıĢ, iyi niyet ve barıĢın geliĢtirilmesi için diğer ülke ları GeliĢtirelim, Kıtaları BirleĢtirelim '' sloganına paralel yapılan pro- insanları ile dostluklar kurarak, onların kültürlerini, geleneklerini, jenin iki kıta Rotaryenlerinin iĢbirliği ile gerçekleĢtirilmiĢ olması baĢarılarını, isteklerini ve sorunlarını öğrenmeyi içermektedir.” Rotary'nin uluslararası boyutunu bir kez daha yaĢamamıza vesile oldu. KuĢadası Rotary Kulübü gelecek dönemlerde de Engelliler Kö- Bu yıl yapılan projeleri, kulüplerin aldığı ödülleri ve devam çizelgeleri- yü adına projelerine devam edecek. ni incelediğimizde dostlukların ailecek yaĢandığı kulüplerde: devam yüzdelerinin arttığı, hizmet projelerinin yapıldığı, Rotary felsefesi ve temel değerlerinin iyi bilindiği ve uygulandığı, üye kayıpları yaĢanma- dığı, komitelerin çalıĢtığı, üyelerin Rotaryen olmaktan gururlandığını görmekteyiz. Bence Rotaryen dostluğu, dünyada iyi niyet, anlayıĢ ve barıĢı kalıcı Bölgemizin gerçekleĢtirdiği, Hindistan ile tarihindeki ilk Kısa Dönem kılmak amacıyla bir araya gelen yüksek ahlaki değerlere sahip, hiçbir Öğrenci DeğiĢim Programı öğrencilerimizin dönüĢü ile tamamlandı. konuda ayrımcılık yapmayan, hoĢgörülü, empati yapabilen, farklılıkla- rın bütünlüğüne inanan iĢ, meslek ve toplum liderlerinin ailecek top- 19 Mayıs günü Bursa'ya lumları geliĢtirip kıtaları birleĢtirebilmek için ulusal ve uluslararası bo- gelen 2 Hindistan'lı erkek yutta hizmetler ürettiği, birlikte gülen, birlikte ağlayan, birlikte eğle- öğrencinin misafir edilmesi- nen, birlikte çalıĢarak hizmetleriyle toplumlarına liderlik yaptığı bir yol arkadaĢlığıdır. Bir sevgi yumağıdır. Ġyi birer dünya vatandaĢı olmanın ni takiben 11 Haziran 2011 ta kendisidir. Ya sizce? günü öğrencilerimiz Ediz Yaprakkıran, Ahmet Yağız Dostlukla kalın! Boğa ve Zeynep Gökçe Hindistan'ın Ahmet Abad Saygılarımla. bölgesine gittiler. Gençleri- miz, ilk günlerde Hindistan Necati Yöney mutfağına uyum sağlamak- Guvernör EĢi ta zorluk çekse de, Kısa Dönem DeğiĢim deneyimlerinden son derece memnun olarak 27 Ha- ziran 2011 günü döndüler. 4

HAZİRAN‘11 2010-2011 Dönemi Uluslararası Rotary Dünya BaĢkanı Ray Klinginsmith 21-25 Haziran 2011 tarihlerinde Türkiye‟yi ziyaret etti. 22 Haziran‟da Türkiye‟deki 2420. Bölge Guvernörü Ahmet Kara, 2430. Bölge Guvernörü Kemallettin Erbilgin ve 2440. Bölge Guvernörü Ye- Ģim Tanık Yöney ile birlikte önce anıtkabir‟i ziyaret ederek Mustafa Kemal Atatürk‟ün dehasına ve liderliğine olan hayranlığını dile getiril- di. Daha sonra CumhurbaĢkanı Abdullah Gül tarafından Çankaya köĢkünde kabul edilen UR BaĢkanı Türk Rotaryenlerin Atatürk‟ün aç- tığı çağdaĢ uygarlık yolunda ülkelerine katkıda bulunabilmek için can- la baĢla çalıĢtıklarını ve bundan gurur duyduğunu vurguladı. Cumhur- baĢkanı Abdullah Gül de Rotaryenlerin özellikle çocuk felci mikrobunu yeryüzünden silmek için yaptıkları çalıĢmalardan övgüyle söz ederek BaĢkan Ray Klinginsmith‟ten 200 ülkede örgütlenmiĢ dünyanın en büyük sivil toplum örgütünün baĢkanı olarak 2020 Ġzmir Expo için des- tek talebinde bulundu. 24 Haziran‟da Uluslararası Rotary 2440. Böl- geyi ziyaret etmek üzere Ġzmir‟e gelen Ray Klinginsmith KuĢadası Özürlüler köyünde KuĢadası Rotary Kulübü tarafından yapılan çalıĢ- maları ve ÇeĢme Rotary Kulübü tarafından ÇeĢme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinde gerçekleĢtirilen projeleri ziyaret etti. 24 Haziran akĢamı Altınyunus havuz baĢında 250 kiĢinin katılımıyla gerçekleĢtiri- len Guvernörlük devir teslim törenine katılarak Türk Rotaryenlerinin çalıĢmalarından çok etkilendiğini, Rotary‟nin toplumların geliĢmesi ve dünyada anlayıĢ ve barıĢın geliĢtirilmesi için çok önemli katkılar sağ- ladığını söyledi. 2010-11 döneminde 2440. Bölge Guvernörü YeĢim Tanık Yöney‟in mükemmel liderliğinde Rotaryenlerin sıradıĢı ve top- lumların yaĢamında fark yaratan projelere imza attığını belirtti. 5

HAZİRAN‘11 Ġzmir ve civarında faaliyet gösteren Rotary Kulüplerimiz , Ġzmir Yüksek ABD, 5330 Bölge ,GID (Gurup Ġnceleme DeğiĢim) takımını 100.Yıl Teknoloji Enstitüsü Desteğiyle Karaburun, Urla ve ÇeĢme'yi kapsa- Güzelbahçe RK, Karabağlar ÇalıkuĢu RK, Gaziemir RK. Dokuz Eylül yan, \"yarımadanın kırsal kesiminde ekonominin canlandırılması\" için RK, Bostanlı RK ve Konak Rotary Kulüpleri konuk ettiler. GĠD üyeleri çalıĢma baĢlattı. Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Görevlisi için ortak bir program yapılarak, ilk gün akĢamı Devlet Senfoni Or- Yrd. Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu'nun Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tara- kestrasının konseri izlendi. 2.gün, önce Alaçatı Pazarı, Alaçatı ÇarĢı- fından Aralık 2008'de sonuçlanan Urla-ÇeĢme-Karaburun Ulusal Fikir sı, Alaçatıdaki kiliseden çevrilmiĢ camii‟yi gezdirildi. Daha sonra ÇeĢ- YarıĢmasında birincilik kazanan projeden yola çıkan Rotary, bölgeyi me Marina‟da meĢhur ÇeĢme Kumrusu yiyerek ÇeĢme kalesi ve kalkındırmak için harekete geçti. Kaya Prestij Otel'de 15 Haziran 2011 ÇeĢme çarĢısını gezildi.. Ardından Çiftlikköydeki Sakız Balık Resto- günü düzenlenen Yarımada Yol Haritası Arama Toplantısı'nda Ġzmir ran‟da akĢamüstü Sakız‟a karĢı gün batımını seyredildi ve klarnet eĢ- ve civarındaki Rotary Kulüpleri ve Yarımada Belediye BaĢkanları ile liğinde Ģarkılar söyleyerek güzel bir balık ziyafeti çekildi. 3.gün Urla konuyu masaya yatırdı.Yarımada Yol Haritası Arama Toplantısında Belediyesi tarafından tahsisi edilen rehber eĢlinde Urla gezisi ger- bölgedeki kırsal kalkınmayı teĢvik edebilecek düĢünceler tartıĢıldı. çekleĢti. Sabah, Güvendik Tepesindeki URĠT restoranda kahvaltı ile Toplantıda varlık temelli yaklaĢım üzerinden Urla-ÇeĢme-Karaburun baĢlayan gezi, Klazomenai Liman tepe Kazı BaĢkanı Prof. Dr. Hayat Yarımadası'nın geleceği ve sürdürülebilirliği için yapılacak projeler Erkanal‟ın Tarihi Gemi Yapım Atölyesindeki sunumuyla devam et- tartıĢıldı. Toplantıda özellikle Urla Rotary Kulübü'nün hazırlıklarını ti.Sadece ip ve ağaç kullanılarak yapılan Ege‟nin bilinen en eksi yaptığı Urla Kadıovacık Köyünde ekolojik tarım ile ÇeĢme Rotary Ku- Kiklat adı verilen teknelerini anlatan Prof. Erkanal‟ın sunumunu ko- lübü'nün ilgilendiği ÇeĢme Ildır Köyündeki antik kentin turizme açılma- nuklar orjinaline sadık kalınarak yapılan 19 mt.lik Kiklat teknesinde kürek çekerek dinlediler.Ardından Klazomenai kazıları ve dünyanın sı için çalıĢmalar yapılmasına karar verildi. bilinen en eski Zeytin yağı iĢliği ziyaret edildi.Buradaki Ģarap ve ba- dem ikramının ardından Necati Cumalı‟nın ev‟i ve Urla sokakları da Urla Bld. nin tahsis ettiği rehber eĢliğinde gezilerek, akĢam üstü Tan- ju Okan Yat YarıĢları izlendi. Balık ziyafeti ile biten günün sonunda, ÇarĢamba akĢamı buluĢulmak üzere veda edildi. 30 Mayıs Günü Ta- kım Lideri Karen Bradford Dokuz Eylül RK üyesi Engin Yuncu'nun sahibi olduğu KRT hediyelik ve promosyon eĢya fabrikasını ziyaret etti. Diğer takım üyeleri de meslekleri ile ilgili incelemelerde bulundu- lar. 31 Mayıs günü Bostanlı RK ziyaret edildi. GID takımı toplantıda sunumlarını gerçekleĢtirdiler. Son gün Ġzmir turu yapan konuklarımız akĢam Konak RK ev sahipliğindeki veda partisinin ardından ertesi sabah Ġzmir'den ayrıldılar. Bodrum Karia Rotary Kulübü ile Bodrum Satranç Ġlçe Temsilciliğinin bir araya gelerek, Bodrum Satrancına önemli katkılar sağlayan,17 Ha- ziran 2010 „da aramızdan ayrılan, Karia Rotary Kulübü'nün değerli üyesi, 2008-2009 sezonu Bodrum Satranç Ġlçe Düzenleme Kurulu BaĢkanı Hülya Yolcubal anısına yapılan Haziran Ayı “En Ġyi 32″ turnu- vasında genç sporcularımız baĢarılı maçları ile dikkat çektiler. Turnuvada dereceye giren sporcular; 1- Atilla Gürmen, 2- Mehmet Emin Kılıç, 3- Soner Yücel, 4- Efe Sanlı, 5- Mehmet Çağatay Çevik, 6 -Berke Gökçeoğlu, 7-Olcay Avan, 8-Atilla Dülger madalyalarını Bod- rum Rotary Kulübü BaĢkanı Can Ertem‟den aldılar. Atilla Gürmen ma- dalyasını Hülya Yolcubal‟ın ailesine verilmek üzere Bodrum Karia rotary Kulübü BaĢkanı Can Ertem‟e teslim etti. 2010-2011 dönemi \"Karia Rotary Kulübü En Ġyi 32 Satranç Turnuvası Ağustos ayı karĢılaĢmaları ile bu sezonu kapatacak. 2011-2012 Sezonu karĢılaĢmalar Eylül Ayı sonunda baĢlayacak ve tüm yıl boyunca devam edecek. 6

HAZİRAN‘11 Agora Rotary Kulübü Babalar “Yoksulluğa Sessiz Kalma Projesi Kapsamında” Ġzmir Kent konsey- Günü nedeni ile ; Park Bornova leri Birliği ve Karabağlar Belediyesi ile birlikte kurduğumuz Sürekli Outlet Center ile yaptığı iĢbirliği Eğitim Merkezimizin açılıĢını 20 Haziran 2011 tarihinde hep birlikte çerçevesinde , 16 Haziran 2011 gerçekleĢtirdik. PerĢembe günü Park Bornova AlıĢveriĢ Merkezi‟ndeki Go Kart pistinde düzenledikleri Go Kart Turnuvası sonucunda, 1. Karabağlar ÇalıkuĢu Rotary Kulübü‟nden YAĞIZ SERTER , 2. Ege Rotary Kulübü‟nden HAKAN ÇIDAM, 3.Kültürpark Rotary Kulübü‟n- den MEHMET TANTÜRK oldu. Sıralamadaki yerlerine göre de ödüllerini aldılar. Gemlik Rotary Kulübü‟nün 25 Haziran 2011 tarihinde 2.sini düzenledi- ği Yelken YarıĢlarına ilgi bu sene daha fazla oldu. Optimist ve Laser dallarında yapılan yarıĢmalara bu yıl 8 yelken kulü- bünden 75 spor- cu (Gemlik Yel- ken, Ġstanbul Yel- ken, Karamürsel Yelken, ġiĢecam Çayırova Spor Kulubü, Körfez Yarımca Yelken, Bayramoğlu Yel- ken ,Yalova Yel- ken ve Yalova Alp Yelken Kulübü) katıldı. Ertesi gün düzenlenen Bü- yük Yelkenliler YarıĢına ise 17 büyük yelkenliyle Meyra grubu katıl- dı. YarıĢmacı ve konuklar 26 Hazi- Bursa Çekirge Rotary Kulübü sponsorluğunda yapılmakta olan ran Pazar akĢamı ödül töreni ve SERMER (Spastik Engelliler Rehabilitasyon Merkezi ) projesinin bu kokteylin ardın- dönem bitirilen kaba inĢaat kısmına destek veren kurum ve kiĢiler için teĢekkür plaketi töreni ve mangal partisi 13 Haziran Pazartesi dan Grup Yaban- günü saat 18:00‟de GLDG Ahmet Gürmeriç ve Nilüfer Belediye BaĢ- kanı Mustafa Bozbey‟in katılımı ile gerçekleĢtirildi. cı Değiliz ile birlikte eğlendiler. 7

HAZİRAN‘11 HAZİRAN AYI DEVAM RAPORU 2011-2012 Döneminde Bölgemizden çeĢitli ülkelere gi- KULÜP ADI 30 Haziran 30 Haziran Dönem Aylık Devam Toplantı decek Gençlik DeğiĢim Öğrencilerimizin 1. Uyum kampı 2010 2011 Üye ArtıĢ-Azalma Ortalaması Sayısı Ġzmir Kaya Prestige Otelde gerçekleĢti. Toplantıya Gu- BURSA vernörümüz YeĢim Yöney, GDG Fahri Molvalıoğlu, DEMĠRTAġ Üye Sayısı Sayısı 0 68% 5 GLDG Ahmet Gürmeriç, GLDGA GüneĢ ErtaĢ, Gençlik GEMLĠK 0 67% 4 DeğiĢim Ana Komite BaĢkanı GökĢin Akçalı, Komite GÖKDERE 44 44 2 89% 4 Üyeleri Füsun Toros, Zeynep Derece, Kökten UlaĢ Birant MURADĠYE 23 23 -2 80% 4 ve öğrenciler katıldılar. Toplantıda Rotary, Gençlik Deği- BADEMLĠ 19 21 1 70% 4 Ģim Programı ve Programla ilgili Beden Dili, Hijyen, Ġleti- ÇEKĠRGE 21 19 3 61% 4 Ģim, Algılama ile ilgili çeĢitli uygulamalı eğitimler verildi. MUDANYA 22 23 2 73% 4 NĠLÜFER 31 34 2 83% 4 ULUDAĞ 17 19 -2 76% 4 YEġĠL 14 16 -3 71% 5 ĠNEGÖL 29 27 0 70% 4 KARAGÖZ 45 42 0 78% 4 OSMANGAZĠ 25 25 -2 90% 3 TOPHANE 19 19 -2 74% 4 YIDIRIM BAYEZĠD 18 16 -1 83% 3 AYVALIK 43 41 -1 60% 5 BALIKESĠR 28 27 -7 50% 4 BANDIRMA 48 47 0 86% 3 ÇANAKKALE 17 10 -2 72% 4 EDREMĠT 31 31 -5 67% 4 BOSTANLI 31 29 -2 81% 4 MAVĠġEHĠR 40 35 -3 68% 4 MENEMEN 20 18 -3 60% 5 ÇĠĞLĠ 35 32 -5 68% 5 KARġIYAKA 51 48 -10 93% 4 BORNOVA 16 11 -1 84% 4 ĠZMĠR 40 30 0 69% 4 MANĠSA 39 38 0 58% 4 SALĠHLĠ 39 39 3 53% 3 TURGUTLU 62 62 -2 70% 4 BALÇOVA 14 17 0 65% 5 ÇEġME 32 30 0 72% 4 EFES 21 21 0 63% 5 GÜNDOĞDU 22 22 -1 65% 3 KONAK 20 20 3 75% 4 URLA 17 16 -4 56% 5 ALSANCAK 28 31 6 70% 3 BUCA 37 33 -1 44% 5 DOKUZEYLÜL 16 22 3 67% 5 KORDON 49 48 -2 51% 5 100.YIL GÜZELBAHÇE 24 27 1 74% 5 AGORA 48 46 3 75% 4 EGE 33 34 2 53% 4 GAZĠEMĠR 24 27 2 70% 4 GÖZTEPE 25 27 -1 50% 5 GÜZELYALI 18 20 0 80% 4 KARABAĞLAR ÇALIKUġU 20 19 0 72% 4 KÜLTÜRPARK 50 50 21 64% 4 BODRUM 36 36 -2 65% 5 DĠDĠM 0 21 4 82% 5 KARĠA 29 27 -2 50% 5 KUġADASI 25 29 -3 60% 3 SÖKE 17 15 -6 45% 5 AYDIN 28 25 -2 63% 4 DELĠKLĠÇINAR 29 23 1 70% 4 DENĠZLĠ 18 16 4 87% 4 GÜZELHĠSAR 18 19 -1 83% 4 PAMUKKALE 12 16 0 80% 4 FETHĠYE 23 22 -1 75% 4 MARMARĠS 20 20 -5 54% 4 ÖLÜDENĠZ 15 14 -13 70% 4 16 11 3 78% 4 35 22 16 19 -31 69% 1702 1671 Ayın Devam Şampiyonları:1.Çiğli RK, 2.Karagöz RK, 3.Gemlik RK UR 2440. BÖLGE ROTARY İLETİŞİM ADRESİ Hürriyet Bulvarı No: 4/1 D. 208 Kavala Plaza Çankaya - İZMİR Tel : 0 (232) 441 05 16 (232) 441 05 17 Fax: 0 (232) 441 14 24 GSM:0 (533) 689 20 20 e-mail: [email protected] web: rotary2440.org 8


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook