Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 2011-09 Eylül

2011-09 Eylül

Published by Dijital Rotary Kampüsü Kütüphanesi, 2021-03-05 21:07:22

Description: 2440 Bölge Eylül 2011 Guvernör Mektubu

Search

Read the Text Version

EYLÜL’11 Bursa YeĢil Rotary Kulübü‟nün düzen- lediği bölgemizin ilk Halkla ĠliĢkiler Eğitim Semineri geçtiğimiz hafta sonu Bursa Gönlüferah Otel‟de yapıldı. Guvernörümüz Ahmet Gürmeriç ve Halkla ĠliĢkiler Komite BaĢkanı Nedim Atilla, dönem baĢkanları, halkla iliĢkiler komite baĢkanları ve üyelerin hazır bulunduğu seminer büyük bir ilgi gördü. Mesleklerinde baĢarılı olmuĢ ve aynı zamanda gerçek- leĢtirdikleri projelerle pek çok sivil toplum kuruluĢuna örnek olan isimlerin konuĢmacı olarak katıldığı seminer- de; mesleğinde 50. yılını kutlayan halkla iliĢkiler duayeni Dönemimizin 1.Üyelik GeliĢtirme ve Büyüme Semineri yoğun katılımla 17 Eylül Cumartesi günü Ġnegöl Rotary Ergüder Tırnova “Sivil Toplum Örgütleri ve Halkla ĠliĢki- Kulübü organizasyonunda gerçekleĢti. Ana Komite baĢkanı Aslı Musal'ın ve Üyelik GeliĢtirme ve Büyüme ler”, Kiraz Halkla ĠliĢkiler Yönetim Kurulu BaĢkanı Gonca Koordinatörü Cengiz Üzün'ün ustalığının birleĢtiği bu sıra dıĢı Üyelik seminerinin sonunda katılımcılar giderken Yerliyurt, “Rotary projelerinde halkla iliĢkiler”, Sönmez yanlarında çok Ģey götürdüler. Medya Yönetim Kurulu Üyesi Necati Kartal “Medya ve “Balzamikli Çilek” ile “Arada R var” bölümleri katılımcıları çok etkiledi. Güvenilirlik” konularında birer konuĢma yaptılar. Semi- ner sonunda 2440. Bölge Guvernörü Ahmet Gürmeriç, 2440. Bölge Halkla ĠliĢkiler BaĢkanı Nedim Atilla ve YeĢil Rotary Kulübü BaĢkanı Cüneyt Kalyoncu tarafından Ergüder Tırnova, Gonca Yerliyurt ve Necati Kartal‟a su- numları nedeniyle teĢekkür plaketi verildi.

EYLÜL’11 Çok Değerli Rotary Ailem, Rotary'nin gençleĢmesindeki en önemli kaynaklardan birisidir. Ben buradan tüm hami kulüplerimizi Rotaract Rahmetli Kemal Sulaoğlu kulüpleriyle daha da sıkı iliĢkiler kurmaya çağırıyorum ve Guvernörümünde kitabında hizmette ortaklık prensibiyle birlikte projeler üretmelerini alıntı yaptığı 1996-97 UR BaĢ- kanı Luis V.Giay 'ın bir sözü istiyorum. vardır; Genç liderlerin fark edildiği ve onların liderlik yetilerinin Gençler, Rotary Dünyasının geliĢtirilmesi amacıyla 1949 tarihinden bu yana geliĢerek özel ilgi alanını oluĢturur. “Her ve artan bir ilgiyle süren RYLA programı ve seminerleri Rotaryen Gençliğe Örnektir” elbette Rotary'nin en önemli Gençlik Hizmetlerinden biri- özdeyiĢi bu ilginin ifadesidir. Her sidir. Bu dönem Bölgemizde düzenlenecek olan RYLA Rotaryen bilir ki, Genç KuĢaklar görev sırası kendilerine seminerlerine Kulüplerimizin yoğun bir ilgi göstermelerini geldiğinde, o görevin gerektirdiği donanım ve bilgi biriki- ve böylelikle bu seminerlere gönderdikleri gençlerin lider- mine sahip değil iseler, bunun sorumlusu bizler olacağız. lik yeteneklerinin ortaya çıkartılmasına ve geliĢtirilmesine katkıda bulunmalarını rica ediyorum. Bölgemde sekiz yıl süreyle Gençlik DeğiĢim Programı ile hem Türkiyemin gençleriyle hem de dünyanın öbür Ve elbette benim de yıllarca hizmet ettiğim ve bundan ucundaki ülkelerden gelen gençlerle birlikte yaĢamını son derece keyif aldığım GENÇLĠK DEĞĠġĠM PROGRA- paylaĢmıĢ biri olarak benim için Genç KuĢaklar Ayı olan MI. Dünya barıĢının geliĢtirilmesindeki temel taĢlarından Eylül Ayı'nın çok özel bir anlamı var. Ama yarınların li- biri olan bu çok önemli program Rotary 'nin tüm dünya- derleri ve bizlerin geleceği olan Gençlerin hepimiz için daki en cazip programlarından biri. Kültürel değiĢim yö- çok önemli ve farklı bir anlamı olması gerektiğini düĢü- nüyle ve kurulan bir ömür boyu sürecek olan dostlukları nüyorum. ile muhteĢem bir program. Uzun ve kısa dönemiyle, ola- naklar çerçevesinde Genç KuĢaklar değiĢimiyle bu prog- Hepinizin bildiği gibi artık Dört Hizmet alanımıza dönemi- rama kulüplerimizin adaylar göstermelerini ve gelecek mizle beraber beĢinci hizmet alanı olan New olan çocuklarımıza evlerini Ģefkat duygularıyla açmalarını Generations = Genç KuĢaklar da eklendi. Artık Rotary‟de Hizmetler dediğimiz zaman mutlaka Genç Ku- diliyorum. Ģaklarla ilgili projeleri de gerçekleĢtiriyoruz. Ve elbette Uluslararası bir Rotary Programı olmamakla Interactlar, Rotaractlar, Gençlik DeğiĢim ve New beraber, Ülkemizde ve bölgemizde yıllardır son derece Generations programına katılan öğrenciler, RYLA Semi- baĢarıyla uygulanan TLG programımızdan söz etmemek nerlerine Katılan Gençlerimiz ve elbette Bölgemizde de olur mu? Özellikle Üniversitelerimizin Eğitim Fakültelerin- yıllardır baĢarıyla uyguladığımız Toplum Liderleri Geliyor deki öğrencilerimiz için geliĢtirdiğimiz ve uyguladığımız seminerlerinin katılımcıları olan Üniversiteli Gençlerimiz bir proje. Onları okullarında, Ülkemizin konularında en çok iyi biliyoruz ki hem bizim geleceğimiz hem de yarın- yetkin kiĢileriyle ve sunumlarıyla, bir dizi söyleĢi ve kon- larımızın liderleridirler. Rotary olarak eriĢkinliğe adım feranslarda buluĢturuyor, Etik değerler ve çağdaĢlık ilke- attıkları yaĢa kadar onları Rotary Ailemiz içine alarak leriyle hizmete hazırlıyoruz. Artarak devamını dilediğimiz bireysel ve sosyal geliĢimlerine destek olarak hem toplu- Bölge Programımız. mumuz için örnek yurttaĢlar olarak yetiĢmelerine katkı koymalıyız hem de onlardan geleceğin liderleri olarak Ve Elbette Genç KuĢaklar için Hizmetin En kusursuzunu nasıl yararlanmalıyızı planlayarak onlara Kulüplerimizde vermek için üstün gayretler içindeki Sevgili Komite baĢ- kanlarıma; Gökhan Görçiz'e, Kayhan Aydın'a, Latif Gök- Rotaryen olarak yer vermeliyiz. çe'ye, Hülya Köseleci'ye, GökĢin Akçalı'ya ve Sedef Ne- hir El'e çok teĢekkür ediyorum. Ġnteract kulüplerimizin sayılarını arttırmamız gerekiyor sevgili dostlar. Uluslararası Toplum Hizmetleri Progra- Çok Değerli Rotary Ailem, mında yer alan, üyelerinin liderlik yeteneklerini geliĢtire- rek, hizmet hazzını ilk kez tattıkları, kurucu kulüplerine Anıtkabir ziyaretimizle baĢlayan dönemimizin geçen üç projelerde destek olan Rotaractların geleceği Ġnteractlarımız için bugüne kadarki olan yaptıklarımızdan ayı içerisinde Bursa, Denizli, Ġzmir ve Çanakkale basın fazlasını yapmamız gerekiyor dostlarım. toplantılarıyla UR ve Dönem Hedeflerimizi anlattık. Prog- Rotaract Kulüpleri; Rotary'nin en heyecan verici toplum projesi. Rotaractların Kulüp yapısı, içinde yaĢadığımız ramımız elverdikçe Kulüplerimizin devir teslim toplantıla- toplumun ve dünyamızın gereksinimleri ve sorunlarını kavrayabilmeyi, mesleki ve liderlik yeteneklerini geliĢtir- rına katıldık. Gündoğdu ve ÇeĢme kulüplerimizin yelken meyi, hoĢgörü ve haklara saygı göstermeyi, etik değerle- re bağlılığı öğrendikleri program. ve yat yarıĢları etkinlikleriyle yelkenci denizcilerimizle bu- Toplumumuz ve iĢ dünyası için örnek ve üretken bireyler luĢtuk. IYFR devir teslimimizi yaptık. Burs seçmelerimizi ve liderler kazandıran Rotaract Kulüplerimiz Rotary'nin geleceğidir sevgili dostlarım. yaptık. YeĢil Rotary Kulübümüzce düzenlenen Ġlk halkla Sf. 2 iliĢkiler seminerine ve Ġnegöl Rotary Kulübümüzce dü- zenlenen ilk üyelik seminerine katıldık. Tophane ve Mu- danya Kulüplerimizin ortaklaĢa düzenledikleri Bisiklet Tu- runa katıldık ve Sevgili Hakan ile Nuray'ı bir kez daha andık.

EYLÜL’11 Çekirge kulübümüzün düzenlediği ve muhteĢem bir katı- Sevgili Dostlar, lımın yaĢandığı Ģenliğe katıldık. Yazın rehavetini yavaĢ yavaĢ Bu Ģenlik aynı zamanda Çekirge kulübümüzün Projesi üzerimizden attığımız, kulüpleri- SERMER için Fon yaratmaya yönelik bir projeydi. Buca mizin programladığı projelere Kulübümüzün düzenlediği Yarımada Toplantısı Eylül baĢladığımız Eylül ayına girdik. ayının son etkinliği idi. Ve elbette Guvernör Ziyaretlerimi- Bu güne kadar Guvernör ziyareti- zi gerçekleĢtirerek Çanakkale, Muradiye, ÇeĢme, Efes, ni gerçekleĢtirdiğimiz kulüplerde Didim, Nilüfer, Osmangazi, Bademli, Uludağ, Tophane, gördüm ki eĢlerimizin de, prog- YeĢil, Edremit, Salihli, Menemen ve Buca Rotary Kulüp- ramlanan hizmet projelerine katkı lerimizin üye ve eĢleriyle beraber olduk. koymak, birebir projelerin içinde olmak ve bunun yanında kadın Ekim Ayında ise; Göztepe Kulübümüzün düzenleyeceği sağlığı, çocuk sağlığı, Hijyen konusundaki projelerde de Ġkinci Halkla iliĢkiler seminerimiz, Gaziemir Kulübümü- etkin olarak hizmet edebilme heyecanı içinde olduklarını zün düzenlediği Bisiklet ġenliği, Ġzmir Rotary Kulübümü- gözlemledim. zün 22 Ekim‟de düzenleyeceği ikinci Üyelik Semineri, Salihli Rotary Kulübümüzün düzenleyeceği \"Aydınlık Ya- Eylül ayında Guvernör ziyareti yaptığımız Didim, Nilüfer, rınlar Liderleri ile BuluĢuyor\" temalı ilk RYLA semineri- Osmangazi, Bademli, Uludağ, Tophane, YeĢil, Edremit, miz 15-16 Ekim‟de Salihli‟de. Katılımlarınız bize güç ve- Salihli, Menemen ve Buca Kulüpleri BaĢkan ve eĢlerine, recek. Ve elbette Cumhuriyet Etkinlikleri kapsamında tüm Kulüp Üyelerine çok teĢekkür ediyorum. Bizleri ağır- Halka açık Tuluyhan Uğurlu konserleriyle bir araya geli- ladıkları ve her gittiğimiz kulüpte sıcacık bir ortamda ol- yoruz. Agora Kulübümüzün düzenlediği ilk konser 27 duğumuzu hissettirdikleri için. Ekim‟de Ġzmir‟de. Ġkincisini 30 Ekim‟de Bursa‟da Bademli Dostlarım, Eylül ayı gençlik (Genç KuĢaklar) ayı. Genç Kulübümüz düzenliyor. Bornova Kulübümüzün düzenle- KuĢakların içinde bildiğiniz gibi Rotaractlar, Ġnteractlar, diği 29 Ekim Kortejinde Ġzmir‟de muhteĢem bir katılımla Gençlik DeğiĢim öğrencileri, RYLA Seminer ve katılımcı- bir arada olmamızı rica ediyorum. ları var. Tatil aylarının daha çok dinlenceye ayrıldığı günlerinden Bu projelerden bir tanesi olan Gençlik DeğiĢim Progra- sonra daha hareketli ve dolu dolu geçeceğine inandığım mından kısaca bahsetmek istiyorum. 8 yıl projenin içinde aylar bizi bekliyor. Biliyorum ki Kulüplerimizin proje ve oldum ve bu süre içinde gelen öğrencilerle hep iç içeydik. etkinlikleri de artık daha yoğun olarak gündeme gelecek. Nasıl ki yurt dıĢına gönderdiğimiz en kıymetli varlığımız olan evlatlarımızın 1 yıl süreyle gittiği ülkede sorunsuz Ġnsanlığı içinizdeki güçle kucaklayın ve sevgiyle kalın. olarak kalması, bir problem yaĢamaması, evimizdeki gibi sıcak bir aile ortamında olmasını, ilgilenilmesini istiyorsak Ahmet Gürmeriç bizlerde gelen öğrencileri aynı sıcaklıkla, ilgiyle ve kendi çocuğumuz gibi sarıp sarmalamalıyız. Rotary 2440. Bölge Federasyon BaĢkanı Bunun içinde anne olan biz eĢlere çok görev düĢüyor. 2011-2012 Sanıyorum ki bu program sayesinde birçok ülkede bir çocuğumuz ve bir evimiz olduğu hazzını yaĢıyoruz. Rotary‟nin bu muhteĢem projesini desteklerimizle sorun- suz devamını sağlayalım. Ayten Gürmeriç Guvernör EĢi 2011-12 Guvernörümüz Ahmet Gürmeriç beraberinde Bölge Saymanı- mız Salih ġirin olduğu halde Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢka- nı'na bir nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Rotary'nin hiz- metlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ġzmir BüyükĢe- hir Belediye BaĢkanı Aziz Kocaoğlu, yapılacak iĢbirliklerinde kulüplerimizle çalıĢmaktan mutluluk duyacağını söyledi. BaĢ- kan Kocaoğlu'na bir dönem flaması armağan eden Guvernörü- müz Ahmet Gürmeriç, bu dönemde Ġzmir sınırları içinde kulüp- lerimizin yapmayı planladığı hizmetler hakkında bilgi verdi. Sf. 3

EYLÜL’11 Bodrum Rotary Kulübü‟nün 15 Eylül 2011 PerĢembe gü- Ġlköğretim yılının baĢlaması ile MaviĢehir Rotary Kulübü nü “Eğitim Projesi” yararına düzenlediği söyleĢide Toplum Birliklerinde \"Eğitim Ailede BaĢlar\" projesini baĢ- Showmen Beyaz (Beyazıt Öztürk) Bodrumlularla buluĢtu. lattı. Projenin velilere tanıtımı amacı ile 26 Eylül Pazarte- si günü Toplum Birliklerinden biri olan KemalpaĢa'ya Bodrum Marmara Koleji Halikarnassos Kültür Merkezi‟nde bağlı Kavaklıdere Köyü \"Saliha Hüseyin Özyavuz Ġlköğ- gerçekleĢen söyleĢiye Bodrum Rotary Kulübü 2011-12 retim Okulu\"nda saat 11:00'de Ġzmir Devlet Senfoni Or- Dönem BaĢkanı Erhan Ünaldı, Bodrum Rotary Kulübü kestrası\" Sanatçıları \"Çocuklara Müziği Sevdirmek\" ana üyeleri, Bodrum Rotaract Kulübü ve Bodrum Interact Ku- fikirli bir konser vererek projeye farkındalık yarattılar. lübü üyeleri, gençler ve Bodrumlular katıldı. YaklaĢık 450 kiĢinin katıldığı söyleĢide Showmen Beyaz Ġlköğretim okulu çocukları konser sırasında önce tempo izleyicilere kendi yaĢantısından kesitler anlattı. Sohbet tuttular, daha sonra piste çıkarak vals eĢliğinde dans içinde seyircilerden sorulan alan Beyaz tüm samimiyetiyle ettiler. Yeniden Konser talep ettiler. Anneler ise proje ile sorulara cevap verdi. Ġki saat süren söyleĢi sonunda izle- çok ilgilendi ve bir an önce baĢlamasını rica etti- yici olarak katılan Bodrum Sağlık Vakfı öğrencilerini sah- ler.\"Eğitim Ailede BaĢlar\" projesi, annelerin kiĢisel geliĢi- neye davet eden Beyaz, vakıf öğrencilerinin kendisine mine katkıda bulunarak ailenin toplu olarak bilinçlenme- verdiği çiçeği ve seramikten yapılan plaketi alarak teĢek- sine katkı sağlaması ve dolayısıyla da çocukların baĢarı- kür etti. sına olumlu etkide bulunması ana fikrinden hareket al- mıĢtır. Proje kapsamında her hafta 1 gün konusunda Bodrum Rotary Kulübü 2011-12 Dönem BaĢkanı Erhan uzman bir kiĢi seminer verecek ve bu süreç yıl sonuna Ünaldı, program sonunda katılan ve “Eğitim Projesi”ne kadar devam edecektir. destek veren herkese teĢekkür ederek, showmen Beyaz ile birlikte, Bodrum Marina Müdürü Ömer Karacalar‟a, Bodrum Marmara Koleji Müdürü Ömer Çekmeceligil ve Yarımada Gazetesi sahibi Hüseyin Anıl‟a katkılarından dolayı birer plaket verdi Sf. 4

EYLÜL’11 Didim RK Guvernör Ziyareti 8 Eylül; Didim Rotary Nilüfer Halk eğitimle meslek edindirme ve KOYE için or- Kulübü ziyaretimizde Sevgili Guvernör Yardımcım Mahfi tak projeler planlamıĢlar. Rotary Toplum Birliğini kurduk- Ġsçe, eĢi Mine ve ları Fethiye mahalle- sevgili kızları da bize eĢlik ettiler. Ziyareti- sindeki okulun semi- mizin en ilginç rast- ner salonunu tefriĢ lantısı da Sevgili BaĢkan Kerem ile EĢi edecekler. Aslı ve Sevgili Mahfi Kitap okuma yarıĢı ve ile eĢi Mine'nin evlilik okulları Yılmaz Akkılıç yıldönümlerinin de bu Kütüphanesine üye gece olmasıydı. yapma çalıĢmaları çok ilgi çekici. Karbon Büyük bir katılımla gerçekleĢtirdiğimiz ziyaretimizde emekli Nazilli Rotaract Kulübü üyesi Pınar Kısa'nın bu emisyonu, okullarda kez Rotaryen olarak Didim Kulübüne katılım törenini ger- çekleĢtirdik. GeçmiĢ Dönem BaĢkanları Ġslam Uysal ve su ve elektrik tasarru- Kubilay Avlayıcı‟nın da Kulübe yeniden dönmüĢ olmaları fu, nemrut tırmanıĢına özürlü gönderme, balıkadam hobi bizi fazlasıyla mutlu etti. Ġkinci kez ziyaret ettiğimiz Didim grubu, kulüp içi Rotary eğitimi, kan bağıĢı kampanyası, Rotary Kulübü artık güçlü bir birliktelikle planladıkları ikinci el kermesi, aile resim ve kompozisyon yarıĢması, projelerini gerçekleĢtirmek için büyük bir gayret içindeler. dörtlü öz denetimi tanıtıcı faaliyetler, okullarda meslek Toplantıya değerli eĢi ile birlikte katılan Didim Belediye tanıtımı diğer projelerinden sadece bazıları. Üyelik hedef- BaĢkanı da kulübe olan katkılarına devam edecekleri leri Nilüfer Rotary kulübü tarafından çok iyi algılanmıĢ. konusunda söz verdi. Yeni üye alımı konusunda profesyonel gençlere, kadın üyelere ve Rotaractlara hedeflenmiĢler ama eski üyelerin Önceki dönemden devreden Tam donanımlı Ambulansı tekrar kazanımları da onlar için çok önemli. Dönem so- bu dönem ilgili sağlık KuruluĢuna teslim etmek üzere yoğun caba harcıyorlar. Belediye ile ortak olarak yürüte- nunda % 100 Paul Harris dostu olacaklar. cekleri Kentte YaĢam Kalitesinin Yükseltilmesi projesi ile Dönemimizin Ġkinci RYLA sını Nilüfer Kulübümüz organi- ilgili olarak giriĢimlere baĢlamıĢlar. ze edecek. Sanırım çok güzel bir seminer bizi bekliyor. Çok mutlu olduğumuz bir baĢka konuda Ġnteract Kulübü- Didim Rotaract Kulübünü kurmak için çalıĢmalara baĢla- nün tekrar yola çıkması. mıĢlar. Akköy'de Ekonomik hayatın canlandırılması pro- Büyük bir katılımla gerçekleĢtirdiğimiz Guvernör ziyareti jesi ile ilgili olarak bölgede Zeytinciliğin arttırılması ve sonrasında bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile Sevgili geliĢtirilmesi çalıĢmalarına devam ediyorlar. Ayrıca proje Ertuğrul 'un liderliğinde Nilüfer Rotary Kulübünün yolu ile birlikte bu köyde birde Rotary Toplum Birliği kuracak- açık olsun diyoruz. lar. Almanya ve Ġngiltere‟den iki kulüple EĢli bağıĢ ve ortak proje konusunda mutabakatları var. Didim Rotary Osmangazi RK Guvernör Ziyareti 13 Eylül; Üçün- Kulübünün Kerem BaĢkan Liderliğinde eĢleriyle beraber cü Grup kulüplerine ilk ziyaretimizi Bursa'nın üç guvernör el ele çok önemli iĢlere imza atacağı inancı içindeyiz. çıkarmıĢ önemli bir kulübü olan Osmangazi Rotary Kulü- BaĢta Sevgili Mahfi, Kerem ve eĢleri ile Didim Rotary büne 13 Eylül Salı akĢamı gerçekleĢtirdik. Kulübünün çok değerli üyelerine ve EĢlerine tekrar çok Ziyaretimize Guvernör Yardımcım Sevgili Murat Ergüzel teĢekkür ediyoruz. ve EĢi Ece‟de katıldılar. Osmangazi Rotary Kulübünün üyesi olan Bölge Sekreterimiz Murat Evke, Meslek Hiz- Nilüfer RK Guvernör Ziyareti 12 Eylül; Sevgili Gu- metleri Ana Komite BaĢkanımız Ġsmail Rodoplu, Hukuk vernör yardımcım CoĢkun ve eĢi beste ile birlikte Bursa'- Komitesi BaĢkanımız Deniz ġahin de doğal olarak hazır nın nadide kulüplerinden biri olan Nilüfer Rotary Kulübü- nü ziyaret ettik. Sevgili BaĢkanımız Ertuğrul'un ve Yöne- bulundular. tim Kurulunun özenle hazırlandığı çok baĢarılı bir Yıllardır Federasyonumuza ve düzenlenen çeĢitli bölge- Asamble gerçekleĢtirdik. Son derece etkin bir toplantı sel organizasyonlara lojistik destek veren ReĢit Köseleci yöntemiyle toplanıyorlar ve Komitelerini çalıĢtırıyorlar. bu kez Osmangazi Rotary Kulübünün lideri olarak Bu yöntemle zaman ve hız kazanmak, iĢbirliğini ve katılı- Rotary'e hizmet ediyor. Kulüp komitelerinin son derece mı arttırmak amaçlanıyor. Sevgi evleri ve çağdaĢ eği- mükemmel olarak planladıkları proje ve etkinlikleri tüm üyelerin ve eĢlerimizin de katılımıyla gerçekleĢtirilen timle 12 ayda 12 proje yapacaklar. Asamble'de ilgiyle ve keyifle dinledik. Çoğu Kulübümüzde olduğu gibi Osmangazi Kulübümüz- de de GDG Tuncer Tokol önderliğinde üç yıllık stratejik plan çalıĢmaları son aĢamaya gelmiĢ. Yeri kolay kolay doldurulamayacak olan Kemal Guvernörümün yaĢamının son anlarına kadar büyük emek sarf ederek yazdığı ve Sf. 5

EYLÜL’11 tüm giderlerini üstlenerek Türk Rotary'sine hediye ettikleri Bademli RK Guvernör Ziyareti 14 Eylül; 2.Grup TEMEL KĠTAP projeleri gerçekten bir prestij projesi. Yine Guvernör Yardımcım CoĢkun ve Değerli EĢi Beste ile Kemal Guvernörümün çalıĢması olan \"KurtuluĢ SavaĢı birlikte Bademli Rotary Kulübümüzü ziyaret ettik. Destanı\" Adlı sunumun tiyatral bir gösteri haline dönüĢtü- rülmesine çalıĢıyorlar. Bölgemizin yeni kulüplerinden Bademli Kulübümüz Ersel BaĢkanımın da dediği gibi öncelikle dostlukları geliĢtirici Bölgemizin ve dolayısıyla benim 2011-12 dönem Konfe- ve üyeleri motive edici programlar yapıyorlar. Etkinlik ve ransını Osmangazi Kulübümüz düzenliyor. Bu konuda faaliyetleri ağırlıklı olarak bu yönde. 60.sını gerçekleĢtir- Ģimdiye dek pek de ser verip sır vermemelerine karĢın dikleri toplantıları esnasında yaptığımız Kulüp Asamble- mükemmel bir organizasyon gerçekleĢtireceklerini çok iyi mizde BaĢkanımız Sevgili Ersel Oytun tarafından yapıl- biliyorum. Herkes müthiĢ sürprizlere hazır olsun. ması planlanan etkinlikler konusunda bilgiler aktarıldı. Bu Osmangazi Kulübümüzün planladığı ve gerçekleĢeceği dönem en önemli projeleri Mudanya ilçesinin Esence kö- konusunda hiç Ģüphemiz olmadığı o kadar çok projeleri yüne atık su arıtma tesisi yapmak. Yaz aylarında nüfusu var ki burada hepsini yazmak olanaksız. En önem verdiği- binlerce kiĢiyi bulan Esence‟nin kanalizasyonun doğru- miz Üyelik GDB miz Handan Ök' e emanet edilmiĢ. Nite- dan Marmara‟ya akmak yerine Bursa Valiliği ile yapılan likli üye alımı için arzuladığımız ve olmasını istediğimiz protokol gereği arıtılması sağlanacak. Bu projenin yapımı tüm kriterler Ģimdiden oluĢturulmuĢ ve titizlikle uygulanı- ile ilgili olarak Fon oluĢturmak amacıyla da eĢlerin bir yor. Çoğu kulübümüzde olduğu gibi Mentorları belli. Ku- lüp içi eğitimlerine sık sık yer veriyorlar. Konser organizasyonu olacak. Kalan 4 üyelerini de Paul Harris dostu yaparak dönem Somali‟ye Gıda yardımı yapmıĢlar, Esence Toplum Birli- sonuna kadar %100 Paul Harris dostu olmayı hedeflemiĢ- ği, meslek edindirme kursları dikkati çeken diğer projele- ler. iki üyeleri Benafaktör olmuĢ. Onları kutluyoruz. Polio ri. 30 Ekimde Cumhuriyet Bayramı haftası etkinlikleri için Dart projelerine bu dönemde devam edecekler. Halk- kapsamında Bir Bölge projesi olan Konsere sponsor ola- la iliĢkiler çok iyi yorumlanmıĢ ve PR projeleri hazırlan- caklar ve organizasyonu düzenleyecekler. mıĢ. En önemlisi de bu dönem 2.sini düzenleyecekleri Bölgemizin bu yeni Kulübünün yolu açık olsun diyoruz ve \"Bursa Osmangazi Rotary Klasik Otomobil Tur'u. Elbette baĢarılar diliyoruz. Sevgili BaĢkanımız Ersel'e, EĢine ve bu tanıtım projesinin birde fon oluĢturma yönü var ve bu tüm Bademli Rotary Kulübünün üyelerine teĢekkür ediyo- fonla son derece hayati bir Sağlık cihazı alınarak Uludağ Üniversitesine bağıĢlanacak. ruz. Mahmudiye Toplum Birliğinden sonra ikinci bir Toplum Birliği kuracaklar. Engellilere GaloĢ üretim cihazı tahsis Uludağ RK Guvernör Ziyareti 15 Eylül; 15 Eylül etmek ve satıĢı için aracı olmak, çeĢitli toplumsal semi- PerĢembe günü Uludağ Kulübümüzü ziyaret ettik. Ziyare- nerler, meslek kursları, 50 okula 50 kitaplık 5000 kitap timizde 2.Grup Guvernör Yardımcımız Sevgili CoĢkun ve EĢi Beste'de bizimle beraberdi. projeleri Toplum Hizmetleri projelerden sadece dikkati Ziyaretimizin hemen iki gün öncesinde bu güzide Kulübü- çeken bazıları. EĢler her zaman olduğu gibi projelerin ve müzün çok değerli ve çok eski bir üyesi olan Rtn.Tamer aktivitelerin en büyük destekçileri. Onlar da bir çok Top- Zümbülova'yı ebediyete yolcu etmenin hüznü içinde lumsal projede kulüpleri adına liderlik yapıyorlar. Osman- Sevgili BaĢkanım ve Kulübün çok değerli üyelerinin ço- gazi Kulübümüze baĢarılarla dolu bir dönem diliyorum. Bu ğunlukla katıldığı baĢarılı bir Asamble gerçekleĢtirdik. ziyaretimizde bizimle beraber olan Guvernör Yardımcım Kulübün Stratejik Planı bazı ayrıntıları dıĢında özellikle Murat Ergüzel'e ve EĢi Ece'ye, titizlikle hazırlanılmıĢ, ku- üyelik kapsamında nerdeyse hazır gibi. Kulübün yeni, sursuz Asamble ve ziyaret toplantısı için BaĢkanım ReĢit genç ve nitelikli üyelerle takviye edilmesi gibi yenilenme ve EĢi Lale liderliğinde Kulübün tüm Komite baĢkanlarına oluĢturulmaya çalıĢılıyor. ve üyelerle eĢlerimize çok teĢekkür ediyorum. Sf. 6

EYLÜL’11 Kulüplerimizi hemen hemen hepsinde olduğu gibi üyeleri halkla iliĢkilerini sürdürüyorlar. Bu dönem geçmiĢ dönem- bir arada tutan bağlardan biri olan dostluk etkinliklerine çok önem veriliyor. Keles KıranıĢıklar Köyü Ġlköğretim lerden süregelen projelerin dıĢında yeni projeler planla- Okuluna çeĢitli eğitim malzemeleri, UÜ Tıp Fakültesi Hastanesine tıbbi cihazlar ve Lösemili Çocuklar Derneği- mıĢlar. Bu ilginç Projelerin içinde en önemlisi \"D Vitamini ne gerekli malzemeler bağıĢlanmıĢ. Zübeyde Hanım Ġlköğretim Okuluna 50 öğrencilik anao- eksikliği ve Giderilmesi\" projesi. Son derece iddialı ve kulunun tüm malzemeleri verilmiĢ. Bölgemizin Burs ġampiyonlarından biri olan Kulübümüz bu dönemde 70 geniĢ kapsamlı bu proje üzerinde en baĢta ikisi de tıp Üniversite Öğrencisine yıl boyunca burs vermeye devam ediyor. Uludağ‟daki ilçemiz Keles'te meme kanseri eğiti- doktorun olan BaĢkan ve EĢi kulüp üyelerinin de büyük mi verilecek. Yine aynı yörede Belki de en önemli sosyal yaralardan biri olan Kadına yönelik Ģiddetin engellenme- desteği ile bu değerli projeye hazırlık yapıyorlar. Bu kap- si konusunda konferans verilecek. Bir diğer sosyal yara olan Çocuk istismarı konusunda bir konferans düzenle- samlı projeye toplum adına baĢarılar diliyorum. necek. Aynı yörede hijyen eğitimi, ilaçlama ve budama eğitimi gibi yöre için önemli etkinlikler planlanmıĢ du- Gölyazı Toplum birliğinden sonra Firuzköy Toplum Birliği- rumda. Uludağ Kulübümüz tüm Bursa Kulüpleriyle bera- ber Geleneksel Kros yarıĢmasını bu dönemde yapmaya ni kuran Kulübümüz burada faaliyetlerini sürdürüyor. Mu- kararlı. Ülkemize kazandırılacak genç yetenekler için bu yarıĢma son derece önemli. Karbon salınımının azaltıl- danya Kulübü ile birlikte Geleneksel Bisiklet Turlarının ması, okuma yazma kursları, model uçak kursu RYLA seminerlerine katılım ve 2.Grup Kulüpleriyle beraber or- 3.sünü bu dönem gerçekleĢtiriyorlar. Birbirinden önemli tak TLG semineri diğer faaliyetleri. Sevgili BaĢkanım Tayfun'a,değerli EĢine ve onların nezdinde Tüm Uludağ diğer toplumsal ve mesleki projeleri içinde baĢarılar dili- Rotary kulübüne çok teĢekkür ediyorum. yorum. Tophane RK Guvernör Ziyareti 20 Eylül; Tophane Gelecekte daha katılımlı toplantılarda birlikte olmayı ar- RK ziyaretimizde bize 3.Grup Guvernör Yardımcımız zuladığımız Tophane Kulübümüzün Rotaractlarıyla Asamble sonrası bir araya geldik. Pınar Çiftpınar liderli- Murat Ergüzel ve EĢi Ece eĢlik ettiler. Sevgili BaĢkan ğindeki Rotaract Kulübümüzün son derece özenli olarak gerçekleĢtirdiği sunumlarını büyük bir heyecanla dinledik. Faruk ve Komite baĢkanlarını güzel sunumları sonrasın- Rotapota, 1 günlük askeri eğitime alınacak gençlerimize asker uğurlaması, Görme engelliler için restoranlarda da özellikle stratejik plan üyelerle birlikte detaylı olarak özel menü uygulaması ve enerji kaynaklarının tasarrufu- nu anlatan ve okul öncesi eğitim gören çocuklarımız için konuĢuldu. Planın hazırlanması konusunda komitelerini boyama kitabı projeleri müthiĢ. Tophane Rotary ve Rotaract Kulüplerimizin yolları açık olsun. kurmuĢlar ve esaslarını belirlemiĢler. Üyelik konusunda Yeşil RK Guvernör Ziyareti 21 Eylül; YeĢil Rotary gösterdikleri titizliği aralarına alacakları yeni üyeler için Kulübümüzü 2.Grup Guvernör Yardımcım CoĢkun ve EĢi Beste ile birlikte ziyaret ettik. Bölgemizin iki değerli Komi- belirledikleri kriterlerle gösteriyorlar. 3 Yeni üye almayı te BaĢkanı Sevgili Meltem Turan ve Hülya Köseleci' ninde üyesi bulundukları sevgili BaĢkanımız Cüneyt'in planlıyorlar. Mentorlarını tespit etmiĢler. Deneyimli Rtn. liderliğindeki kulübümüz birbirleriyle olan dostluklarını geliĢtirerek ve ileriye dönük olarak elbirliği ile hareket ve GDB Orhan Durmaz'ın baĢkanlığını yaptığı kulüp eği- ettiklerinde çok büyük bir güç oluĢturacaklarının ve sinerji yaratacaklarının farkındalar. Projelere eksiksiz katılımın tim Komiteleri var. Kulüp içi eğitimin önemi çok iyi algı- kulüp içi motivasyonu arttıracağını çok iyi kavramıĢ bulu- nan YeĢil Kulübümüz gücünü daha da arttırmak için akti- lanmıĢ. \"Kendimizi anlattıkça güçlenebiliriz\" inancıyla vitelerinde olduğu gibi toplantılarını eĢlerine açmıĢ. Yeni Üye kazanımı ile beraber üye muhafazasını planla- Sf. 7 mıĢlar.

EYLÜL’11 Temel Kurallardan biri olan devam üzerinde titizlikle du- Stratejik Plan ve uygulanması Konusunda son derece ruyorlar. Bu dönem 3 yeni üye alacaklar. Halkla iliĢkilere ilkeliler ve kararlılar. Kulübün sağlam bir yapıya ulaĢma- çok önem veren kulübümüz geçtiğimiz hafta sonu Bölge- sının yolunun stratejik plandan geçtiğini çok iyi algılamıĢ- mizin 1.Halkla ĠliĢkiler Seminerini gerçekleĢtirdi. Kendile- lar. KarĢılıklı sevgi ve Saygı içinde gençler büyükleriyle rini bu seminer için kutluyorum ve teĢekkür ediyorum. kaynaĢmıĢlar. Bu Dönem en az biri bayan olmak üzere Kulüp üyelerinin belirli bir sıra ile toplumun çeĢitli kesim- üç üye almayı planlıyorlar. Kulübün ve Rotary'nin tanıtımı lerinden toplantılarına misafir getirmelerini sağlayarak için her toplantılarına misafir getirme konusunda üyelerini kulübü ve Rotary'i tanıtmak istiyorlar.ÇeĢitli sağlık tara- özendiriyorlar. Çok sayıda Planladıkları projelerinin için- maları ve seminerler gibi toplumsal hizmetlerinin en de Dereli Köyü Toplum Birliği Projesi çerçevesindeki faa- önemlilerinden biri geçen dönem baĢladıkları \"Hasta ve liyetleri , Zeytinli Beldesi ve Edremit‟te ana yol üzerinde- yaĢlı bakım meslek eğitim kursu\" na bu dönemde devam ki köprülerin yanlarına Engelliler ve Yayalar için yan yol- edecekler.Üyeler kendi Ģirketlerinde Üniversite öğrenci- lar ve Çocuk parkı projeleri dikkati çekiyor. Bu projelerini lerine staj imkanı sağlıyorlar. Rotaract ve Ġnteract Kulüp- Ġnteractlarıyla birlikte gerçekleĢtirecekler. Son sınıf öğ- leri yok ama söz konusu kulüplere üye kazandırma ça- rencilerine meslek tanıtım seminerleri, Ġnteractlarıyla be- bası içindeler. DemirtaĢ Rotary Kulübü ile birlikte \"Bir raber sevgi evlerine sağlık taramaları, EĢli bağıĢ projesi günde bir milyon gülücük\" kampanyasına hazırlanıyorlar. kapsamında gerçekleĢtirecekleri bedensel ve zihinsel YeĢil Kulübümüze yaptığımız bu ziyaret nedeniyle Sev- etkinlikler rehabilitasyon merkezi içinde kurmayı planla- gili BaĢkan Cüneyt ve EĢi Mürvet baĢta olmak üzere tüm dıkları Seramik Atölyesi ,Akçay Yunusemre Ġlköğretim üyelere ve EĢlerimize, Guvernör Yardımcım CoĢkun ve okulu sunum odası tefriĢatı, Dereli Köyü Organik Paza- eĢi Beste'ye çok teĢekkür ediyorum. Rotary'i yaĢamak rı , engelliler için yaya kaldırımları, Balıkesir Zeytin ve ve projeleri ile topluma hizmet etmek isteyen YeĢil Kulü- Zeytinyağı tanıtım grubuyla beraber bilgilendirme semi- bümüze yolu açık olsun diyoruz. neri diğer projeler ve etkinlikleri. Edremit Rotary Kulü- büne, BaĢkanımıza, eĢlerimize çok teĢekkür ediyorum. Edremit RK Guvernör Ziyareti 22 Eylül; 4.Grup Bir teĢekkürümde BaĢkanım Umut ile birlikte bizleri karĢı- Guvernör Yardımcım Yakup ve EĢi Aygül ile birlikte Ed- lama nezaketini gösteren Fahri Molvalıoğlu Guvernörüm remit Kulübümüzü ziyaret ettik. ve Değerli EĢi Nihal Molvalıoğlu‟na. Yeni nesillerin beĢinci Hizmet Alanı olarak kulüplerimiz- Salihli RK Guvernör Ziyareti 26 Eylül; Salihli de Hizmetler Avenüsü içinde yer bulduğu bir dönemde Rotary kulübümüzü ziyaret esnasında Toplum Hizmetleri Kurulmasını tekrar arzu ettiğimiz Edremit Rotaract kulü- Ana Komite BaĢkanı Alaeddin Demircioğlu ve değerli eĢi bünden emekli olarak katılan üyeler ve üzerlerine titre- Güliz bize eĢlik ettiler. Guvernör Yardımcım sevgili Can dikleri pırıl pırıl Interactlarımızla adeta üç kuĢağın temsil Ersoy annesinin ani rahatsızlığı nedeniyle bizimle bera- edildiği GeniĢ katılımlı bir Asamble ve Guvernör Ziyareti ber olamadı. Kendisine geçmiĢ olsun diliyoruz. Guvernör gerçekleĢtirdik. gençlerin temsili ve Bölgemizin Gençlik ziyareti öncesinde Salihli Belediye baĢkanımızı maka- DeğiĢim Programını kuran ve yıllarca baĢkanlık yaptık- mında ziyaret ederek hem kendilerine teĢekkür ettik hem tan sonra Bölgemizin Guvernörlüğünü Yapan GDG Fahri Molvalıoğlu‟nun kulüp üyesi olarak bulunması Gençlik de ilgilerinin devam etmesini diledik. için bölgemize katkıda bulunan benim için çok keyifli bir ortam yaĢamamıza neden oldu.Genç BaĢkanımız Umut Yüzde yüze yakın bir katılımla ve eĢlerle birlikte coĢku Değirmen liderliğindeki Edremit Rotary Kulübü ile birlik- dolu, dinamik bir Asamble gerçekleĢtirdik. Asamble önce- te gerçekleĢtirdiğimiz Asamblemizde sunulan Dönem si geniĢletilmiĢ bir yönetim kurulu toplantısı yaptık. Top- Faaliyetlerini ve planlamalarını gözden geçirdik. lantıya neredeyse tüm üyeler katıldılar. Sf. 8

EYLÜL’11 Salihli Kulübümüz Dönem baĢından bu yana büyük bir Ama eski baĢkan ve üyelerini de tekrar aralarında gör- titizlikle ve disiplin içinde tüm üyeleriyle, eĢleriyle, mek istiyorlar. Rotary kuruluĢ haftası etkinlikleri içinde Rotaractlarıyla düzenleyecekleri RYLA seminerine hazır- aktif olarak yer alma dilekleri var. Yeni nesillere önem lanıyorlar. veriyorlar. Gençlik değiĢime yıllardır hizmet vererek bü- yük katkılar koyan Sevgili Dostumuz Ayhan Semiz'inde 14-16 Ekim tarihinde gerçekleĢtirecekleri \"Aydınlık Ya- üyesi olduğu kulübümüz bu dönem biri ABD diğeri Brezil- rınlar Geleceğin Liderleri ile BuluĢuyor\" temalı bu semi- ya olmak üzere iki değiĢim öğrencimizi misafir ediyor. nerin mükemmel olacağı konusunda hiçbir endiĢemiz Menemen Halk eğitim merkezi ile beraber \"iĢaret dili yok. ġimdiden kendilerini kutluyoruz. Üyeler ve eĢler Tercümanlığı\" kursu düzenleyecekler. Toplum birliği pro- arasındaki dostluğun çok iyi durumda olduğunu gözlem- jesi olan Hatundere de DiĢ taraması, iki okuma odası lediğimiz kulübümüz planlama ve üyelik geliĢtirme ve kurma ve böylelikle Menemen köylerindeki okuma odası büyüme konusunda çok ilgili. En az bir üye almayı plan- sayısını altıya çıkarma gibi çeĢitli projelerinin içinde; Et- lamıĢlar. Büyüme konusunda beĢe bir planını uygulama- kin Zirai Yöntemlerin Topluma Ġletilmesi ve Uygulamala- ya koymuĢlar. Facebook da bir kulüp sayfaları var. rın anlatılması için düzenleyecekleri Tarım ÇalıĢtayı dik- Okullara yaptıkları yardımlar, burslar ve seminerler gibi kati çekiyor. Ben bu ziyaret için Ebru ve Ertan'a ve De- çeĢitli projelerinin yanında Salihli'nin bir mahallesinde ğerli eĢi Dilekle beraber Sevgili BaĢkanım Osman 'a ve Rotary Toplum birliği kurma, KurĢunlu Kaplıcaları yolun- Ģahsında Menemen kulübüne teĢekkür ediyorum. Yolu- daki orman yangını ile yok olan ormanlık alanı yeniden nuz açık olsun. oluĢturma ve \"okul çağı çocuklarında Obezite\" projeleri dikkat çekiyor. Neredeyse Salihli ile bütünleĢmiĢ bu gü- Buca RK Guvernör Ziyareti 28 Eylül; Buca Rotary zide kulübümüze kendileriyle her zaman beraber hare- Kulübümüze yaptığımız ziyaret 8.Grup kulüplerimize yap- ket eden Rotaract kulüpleriyle beraber baĢarılar diliyo- tığımız ilk ziyaret idi. Guvernör Yardımcım ve Buca Kulü- bünde üyesi olan Sevgili Sedat Haciraifoğlu ve değerli ruz. eĢi Binnur'da bu ziyaretimizde bize eĢlik ettiler. Asamble öncesi Sevgili BaĢkanım KürĢat Selçuk'un titiz- Menemen RK Guvernör Ziyareti 27 Eylül; 5.Grup likle hazırlandığı Yönetim Kurulu Toplantısının ardından Guvernör Yardımcım Ebru Yağcı ve eĢi sevgili Ertan ile yine eĢlerimizle beraber ve neredeyse üyelerimizin tama- birlikte grubun ilk Guvernör ziyaretini Menemen Rotary mının katılımıyla Asamblemizi gerçekleĢtirdik. Bu kulübüne yaptık. Toplantı yerini değiĢtiren Menemen Asamblemizde Buca Rotaract Kulübümüzün BaĢkanı Rotary Kulübümüz kesinlikle doğru bir kararla Güzel bir toplantı mekanına kavuĢmuĢ. Ve bu keyifli mekan gibi Sevgili Burcu Bekemler'de bizimle birlikteydi. son derecede keyifli bir Guvernör ziyareti yaptık. Geç- miĢteki sorunlarından arınmıĢ ve ileriye çok daha umutlu Buca kulübümüzün üç yıllık Stratejik planı bir Komite ile bakma noktasında ve hedefleri olan bir yapıya kavuĢ- hazırlanıyor. UR‟nin tüzük ve değiĢikliklerinin, Rotary ilke muĢ olan kulübümüzün toplantısında eski üyeleri ve ve Teamüllerinin her üye tarafından iyi bilinmesi gerekir baĢkanları görmek bizi ayrıca heyecanlandırdı. Devam titizliği ile kulüp içi eğitimlere, Bölge seminerlerine katılı- yüzde yüzdü. Sevgili Enerjik BaĢkanımız Osman ErĢat ma, Devam yüzdesinin en üst seviyelerde olmasına, ar- Atak liderliğindeki Menemen Kulübümüzle dönem he- Ģivleme sistemine ve kulüp içi dostluklara çok önem veril- deflerimizi bir kez daha paylaĢtık . mesi gerektiği Yönetimsel olarak ön plana çıkarılmıĢ. Sf. 9

EYLÜL’11 götürülmesi, Bal spor plaj voleybol turnuvası, Torbalı‟- 4. Gruptaki Balıkesir, Çanakkale, Bandırma, Edremit daki bir köy ilkokulun boyanması ve ısınma için klimalar Rotary Kulüpleri, 4. Grup BaĢkanlar Toplantısı öncesin- takılması, okullara sonsuz destek kapsamında demirbaĢ de bir basın toplantısı düzenledi. 4. Grup Guvernör Yar- yardımı, RYLA seminerleri ve Gençlik değiĢim program- dımcısı Rtn. Yakup Bardakçı‟ nın basına dünyadaki ve larına katılımcı gönderme, okuma yazma kursları, eĢli Türkiye‟ deki Rotary hakkında sayısal bilgileri, bağıĢ gerçekleĢmese bile bir sağlık kuruluĢuna cihaz Rotary‟nin amaçlarını ve ulusal ve uluslar arası düzeyde yardımı projeleri var.Üye korunması ve yeni üye alımın- gerçekleĢtirilen büyük projeleri aktarmasından sonra da belirledikleri stratejide kulüp içi eğitimleri, mentorluğu, dostluğun geliĢtirilmesini, yeni üyenin titiz- sırası ile Balıkesir Rotary Kulübü BaĢkanı Rtn. Halit likle seçimini, alımda tüm kuralların uygulanmasını, da- AKÇAL, Çanakkale Rotary Kulübü BaĢkanı Rtn. Emine ha sonra bilgilendirme ve yeni üye eğitim ve oryantas- ġengören Güzel, Bandırma Rotary Kulübü BaĢkanı Rtn. yonunu programlamıĢlar. Ben Kulübümüzün alacağı Osman MuslubaĢ ve Edremit Rotary Kulübü BaĢkanı yeni üye ve üyelerini heyecanla bekliyorum. Asamblenin Rtn. Umut Değirmen, yerel ve ulusal basının temsilcile- sonunda Buca Rotaract Kulübü BaĢkanımız bize rine bu tarihe kadar gerçekleĢtirdikleri ve önümüzdeki Rotaract Kulüp hakkında bilgiler verdi ve hami kulüpleri dönemde gerçekleĢtirecekleri proje ve etkinlikler hakkın- ile birlikte hareket ettiklerini ve destek aldıklarını söyle- da bilgi verdiler. Tüm baĢkanlar etkinlik ve projelerinin yerek en önemli projeleri olan Giysi bankası konusunda hedef kitlelerini ve amaçlarını detaylı bir Ģekilde basına aktardılar. Özellikle okuma – yazma kursları, yüksek bilgi verdi. Ben BaĢkanımız KürĢat ve EĢi Yonca'ya, Gu- öğrenim öğrenci bursları, eğitime katkı, kültürel etkinlik- vernör yardımcımız Haluk ve Binnur'a ve elbette Buca ler, sağlık eğitimleri, çevre etkinlikleri, meslek ödülleri ve Rotary Kulübümüze çok teĢekkür ediyoruz. Balıkesir Rotary Kulübü tarafından gerçekleĢtirilecek olan “Toplum Liderleri Geliyor” projesi hakkında detaylı bilgi aktarıldı. Balıkesir Rotary Kulübü BaĢkanı tüm ba- sın mensuplarına “Rotary Nedir?” broĢürü dağıtarak ba- sının elinde doğru bilgilerin olmasının önemini vurgula- dı. Alsancak Rotary Kulübü, her yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı yaptı. Yardım et- tikleri okullardan biri olan GürçeĢme Leman Alptekin ilköğretim okulundaki veli- lere erzak torbalarını dağı- tarak ihtiyaç sahiplerini sevindirdiler. Sf. 10

EYLÜL’11 Spastik Engelli- YaklaĢık 900 adet bilet satıldı. Gün boyunca 800 kiĢinin katıldığı Ģenlikte 18 sponsor firma stand kurdu. Bu stant- ler Rehabilitas- lardan çok iyi bir gelir sağlandı. Çekirge BaĢkanımız Bülent Sezer Erol ; “Günlerdir tüm yon Merkezi ya- Rotaryen, Rotaract, Interact, EĢler, Çocuklar adeta bir rarına organize “Çekirge Ordusu” olarak hazırladığımız Ģenliğimiz, he- deflediğimiz Ģekilde sona erdi. Hepimiz çok çok yorgun edilen 4. Çekir- ama, mutlu bir Ģekilde oradan ayrıldık” dedi. ge Rotary & DemirtaĢ Rotary Kulübü önderliğinde, Bursa Rotary Ku- lübü, Muradiye Rotary Kulübü, Gökdere Rotary Kulübü Rotaract & ve Gemlik Rotary Kulüpleri biraya gelerek, 18 Eylül tari- hinde Onkoday Derneği ile beraber 66 kanser tedavisi Interact ġenliği görmüĢ öğrencinin okul ihtiyaçlarını karĢıladı. Bu aktivite Onkoday Derneğinin Nilüfer ilçesindeki merkezindeki SinpaĢ Bursa parkta gerçekleĢtirildi. Guvernörümüz Ahmet Gürmeriç ve eĢi Ayten bu etkinliğe katılarak 1. Grup Kulüplerine Modern Evleri Festival Alanında 25 Eylül 2011 Pazar destek verdiler. sabahı saat 10.30‟ da brunch ile baĢladı. Brunchın bü- tün malzemeleri bedelsiz olarak günler süren çalıĢmalar- la sağlandı. Brunch sonrası, çeĢitli yiyecek içecek ve Toplum Birliği olan Dikkaldırım-Hüdavendigar Kadınları‟- nın kurduğu gözleme stantları devreye girdi. Ġnteract‟lar buralarda satıĢ yaparak katkı sağladılar. Tavla Turnuva- sı gerçekleĢti ve bu turnuvadan güzel bir gelir sağlandı. Emine Örnek Okulları, stant kiralamanın yanında çok güzel gösteriler yaptı. Rotary Hobi Müzik Grubu (Sinan Akın,Erhan Gökdağ,Sibel Akkol,Serdar Çapa,Barbaros Koçanalı ve Erkin Biyan) gün boyu çok nefis canlı müzik sundular. Toplum Hizmetleri Komite BaĢkanı Hakan Oka saatlerce DJ‟lik yaptı. Kahve falı standı çok zengindi. Hem fal bakılarak gelir sağlandı,hem kahve satıldı hem de otantik kahve servisleri yapıldı. KardeĢ Kulüp olan Edirne Mimar Sinan Rotary Kulübü BaĢkanı Erhan Avcu ve eĢi GeçmiĢ Dönem BaĢkanı RaĢit Günaydın ve eĢi misafir olarak etkinliğe katıldılar. Spastik Engelli çocuk- lar ve aileleri de, her sene olduğu gibi bu sene de kulü- bümüzün yanındaydı. ġenliğe Guvernörümüz Ahmet Gürmeriç, GLD Güvernörü GüneĢ ErtaĢ eĢleriyle birlikte katıldılar. Kulüp baĢkanları, Bölge Görevlileri, Guvernör Yardımcıları da eĢleriyle birlikte katıldılar. Guvernörü- müz tavla Ģampiyonası 1.sine Divan Oteli‟nin verdiği 2 kiĢilik 1 gece konaklama ödülünü verdi. Sevgili Can Köseleci‟de her yıl olduğu gibi bu yıl da 2.likle yetin- di.Çok çeĢitli etkinlikler gerçekleĢti. sandal gezileri, pal- yaçolar, boyamacılar, baloncular vs..gibi. Sf. 11

EYLÜL’11 22 Eylül PerĢembe günü Osmangazi Rotary Kulübü eĢ- Tophane Rotary Kulübü ile Mudanya Rotary Kulübü 25 leriyle birlikte Çekirge Devlet Hastanesi Yeni Doğan Üni- Eylül 2011 tarihinde Bursa Tophane sırtlarından baĢla- tesine bir ziyaret gerçekleĢtirdi. EĢler Yeni Doğan Ünite- sindeki tüm anneleri ziyaret ederek onlara bebek eğitim yan ve Mudanya Mütareke Evinin önünde biten bisiklet setleri ve temin ettikleri bazı bebek malzemelerini hediye turunu düzenledi. Bu yıl üçüncüsü gerçekleĢtirilen etti. Aynı zamanda hastanenin Acil bölümü de ziyaret edilerek Almanya‟da ki bir yardım kuruluĢundan temin 'Sağlıklı YaĢam Ve Çevre Ġçin Bisiklet' sloganı ile bisik- edilen 5 adet Tekerlekli sandalye BaĢhemĢireye teslim letçiler pedal çevirdiler. Bu tura bisikletleri ile yaklaĢık edildi. 250 kiĢi katıldı. Bisiklet turuna katılanlar arasında Bursa Nilüfer Belediye BaĢkanı Mustafa Bozbey açılıĢ startını Guvernörümüz Ahmet Gürmeriç ile birlikte verdiler. Turu 260 kiĢi tamamladı. Turun sonunda Guvernörümüz Ah- met Gürmeriç kapanıĢ konuĢması yaptı. RYLA komite BaĢkanı Hülya Köseleci ve RYLA Ko- mite Üyesi Kasım Çapraz Nilüfer RK‟nün misafiriydi. Dö- nemin ikinci RYLA‟sını 3-4 Aralık‟ta gerçekleĢtirecek olan ku- lüpte Hülya Köseleci ve Ka- sım Çapraz oldukça değerli bilgiler paylaĢtı- lar. Sponsor adayla- rının da katıldığı toplantıdan sonra değerlendirmeler yapıldı. RYLA hazır- lıkları hızla devam ediyor. Kulübümüz RYLA Komite BaĢkanı Hülya Köseleci ve Kasım Çapraza katkıların- dan dolayı çok teĢekkür ediyoruz. Sf. 12

EYLÜL’11 16 Eylül 2011 Dünya Çevre günü kapsamında Çanakka- Bademli RK GLD BaĢkanı Rtn. Musta- le Rotary Kulübü geleneksel 5. Çevre projesini Avustral- fa KIRCI Bursa Mer- ya Konsolosluğu, Çanakkale Belediyesi ve AKUT ile or- kez ilçesi Yıldırım‟da tak proje olarak gerçekleĢtirdi. Proje sloganı dönem slo- bir milyon TL ye ya- kın bir harcama ya- ganına uygun olarak , “ Doğa‟yı içinizdeki güçle kucakla- parak KĠMSESĠZ- LER KONAĞI yaptı.. yın “ , “ Naylon PoĢete Hayır “ olarak görselleriyle yayın- Bursa Valisi landı. Halk pazarında stant kurarak, naylon poĢet kulla- ġahabettin HAR- PUT, Yıldırım Bele- nımının zararları, çevre bilincini oluĢturmakla ilgili tanıtım diye BaĢkanı Özken KESKĠN, Bademli broĢürleri dağıtıldı. Özel afiĢler hazırlanarak çeĢitli bölge- RK. BaĢkanı ve üye- leriyle, çok sayıdaki lere asıldı. Esnafa Özel hazırlanan 3000 adet kese kağı- davetlinin katlımı ile dı, halk„a ise Pazar filesi kullanımını yaygınlaĢtırmak ve Kimsesizler Kona- ğı‟nın açılıĢı yapıldı. özendirmek GiriĢ katında aĢevi, hem bir üst katta amaçlı organik kimsesizlerin katıla- cağı beceri kursları pamuktan yapıl- için salonlar ve yine mıĢ 1500 adet file kimsesizlerin yarar- lanacağı yatakhane bölümü ise en üst katta yer almakta- dır. dağıtımı gerçek- leĢtirildi. Halkın yoğun ilgisini çe- ken proje, Çanak- Mudanya Rotary Kulübü ve EMÖV ĠĢitme Vakfının birlikte kale RK BaĢkanı gerçekleĢtirdiği ĠĢitme Tarama Projesi kapsamında; Top- Emine ġengören Güzel proje lam 162 kiĢinin mu- ortakalrı Avustralya konsolosu Andrew Koc Mc- DO- ayenesini gerçekleĢ- NALD ve Çanakkale Belediye BaĢkan Yardımcısı Belgin tirildi. 162 kiĢiden Akpınar Çanakkale RK üye ve eĢleri ile birlikte keyifli bir iĢitme sorunları Pazar alıĢveriĢini paylaĢtı. Örnek projeye gösterilen ilgi, olanlar yetkili sağlık Çanakkale Rotary Kulübünü oldukça mutlu etti. kuruluĢlarına yön- Aynı günün akĢamı Yat Limanında, gönüllü AKUT dalgıç- larının deniz temizliği ile süren ve halkı bilgilendirmek lendirildi. ĠĢitme ci- amaçlı broĢür dağıtımı ile devam eden etkinlik sonrası, hazına ihtiyacı olan denizden çıkarılan atıklar kordonda sergilendi. “ Denizde- ve maddi gücü ye- ki yüzümüzü “ ortaya çıkaran, hayat akıĢında farkında tersiz olan 5 kiĢiye olmadan çevremize verilen zarar tüm Çanakkale halkıyla iĢitme cihazı sağlanması için çalıĢmalara baĢlandı. Tara- paylaĢıldı . Çanakkale RK BaĢkanı Emine ġengören Gü- ma çalıĢmalarına Mudanya Rotary Kulübü BaĢkanı Tijen zel, Akut dalgıçlarına ve gönüllülerine Avustralya Konso- Yener ve Vakıf Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcı Müge losu Andrew Koc Mc- DONALD ile birlikte teĢekkür bel- gesi takdim etti . Çanakkale Rotaract Kulübü de katılarak Örnek „te katıldı. Köy halkı tarafından sevinçle karĢılanan destek olduğu, Proje sonrasında Proje ortakları ile eĢli muayenelerde yediden yetmiĢe herkese hizmet verildi. gece düzenlendi. Sf. 13

EYLÜL’11 Söke Rotary Kulübünün oldukça önem verdiği ÇATAK Ġlkini 2010-11 dönemi sonunda yapılmıĢ olan “Yarımada” projesi ; Çevreye toprak iĢlemesine, suyun iyi kullanılma- toplantısının ikincisi Buca Rotary Kulübü ev sahipliğinde sı ve tabiata son derece önem veren bir projedir. Bu pro- Kordon Otel‟de 29 Eylül tarihinde kahvaltılı olarak ger- je kapsamı içerisine giren çiftçilere Devlet dekar baĢına çekleĢtirildi. oldukça kayda değer destek vermektedir. Bu destek de- “Yarımada” konulu toplantı, Ġzmir BüyükĢehir Belediye kar baĢına 80-120 TL arasındadır. Bu projeye uygun böl- BaĢkanlığının Urla ÇeĢme Karaburun yarımadası için ge Tuzburgazı, Doğanbey, Batıköy Balat ve Akköy açtığı Ulusal Fikir YarıĢmasında birincilik ödülü alan eki- Yeniköydür, bu köy arazileri milli park ve doğal sit alanı bin projesinden yola çıkılarak gerçekleĢtirilmiĢ bir Rotary içerisinde. Yani daha iĢin baĢında çevre koĢulları uygun- projesidir. Toplantıda birinci olan projenin ekip lideri Sn. dur. Bu bakımdan yukarıda sıralanan yerlerin ÇATAK Koray Velibeyoğlu “yerel kalkınmada varlık temelli yakla- projesi kapsamına alınması için Söke Rotary Kulü- Ģım” konulu bir sunum yaptı. Velibeyoğlu, varlık tanımla- bü, STK‟nın katılımı ile birlikte bir proje gerçekleĢtirdi. rına yönelik olarak ekonomiklik, sürdürülebilirlik ve birikti- rilebilirlik kavramları üstünde durdu ve yerel varlıkların nasıl harekete geçirilebileceği konusunda “AKUPUNKTUR” tarzı bir çözüm önerdi. 15 Eylül‟de Mudanya RK BaĢkanı Tijen Yener ve GDB Toplantıya baĢkanlarımız dıĢında Guvernörümüz Ahmet Zeynep ġen Mirzaoba Toplum Birliğini ziyaret etti. Gürmeriç, GDG Orhan Güçkan, ĠYTE Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden, Urla Belediye BaĢkanı Selçuk Karaos- Mirzaoba Ġl- manoğlu, Seferihisar Belediye BaĢkanı Tunç Soyer ve köğretim Oku- Kadıovacık Köyü Muhtarı Nazif Çakıroğlu katılmıĢlardır. Toplantıda söz alan konuklar yarımadanın sorunlarını lunu ziyaret tartıĢmıĢ ve geleceğe ait çözüm öneri sunulmuĢtur. Top- lantıda söz alan Urla Rotary Kulübü BaĢkanı Erdoğan ederek idareci- Dereli‟de Kadıovacık Köyünde yapmıĢ oldukları projeleri ler ve öğret- menlerle gö- sundu. rüĢtüler. Anao- kulu öğretmeni Esra Öğret- men ile ana sınıfını ziyaret ettiler. Ana sınıfının pek çok eksiği olduğunu ve yardıma ihtiyaçları olduğunu belirten Esra Öğretmenden ayrıntılı bilgi olan BaĢkan Tijen Yener ana sınıfının resimlerini çekerek eksikleri tespit etti. En kısa zaman da Mudanya RK olarak eksikleri tamamlayacaklarını söyledi. Sf. 14

EYLÜL’11 2420., 2430. ve 2440. Bölge Rotaractları Rotatürk Projesi kapsamında Ġzmir'de Dokuz Eylül Rotaract Kulübü ev sahipliğinde bir araya geldiler. Ortak yapılan toplantının konuĢmacı konuğu Atatürk AraĢtırmacısı Ġlknur Türkün Kalıpçı idi. Pamukkale Interact Kulübü düzenlediği Bruchtan elde Urla Rotary ve Urla Rotaract ku- ettiği gelir ile temin ettiği giyecek ve oyuncakları çocuk lüplerinin Temmuz ayı baĢından yuvasına bağıĢladı. beri ortaklaĢa olarak yürüttükleri Urla – Kadıovacık Köyü Sağlık Odası iyileĢtirme çalıĢmaları so- nuçlandı. Köy Konağı merkezinde olan Sağlık Odasının açılıĢında Urla Kaymakamı ġehmus Günay- dın, Urla Belediye BaĢkanı M.Selçuk Karaosmanoğlu, Ġzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden, Kadıovacık Köyü Muhtarı Nazif Çakıroğlu, Urla Rotary Kulübü BaĢkanı Erdoğan Dereli, Urla Rotaract Kulübü BaĢkanı A.Süha Deviren, Sağlık odasında görevli aile hekimi Dr. GülĢen ġenol ve çok sayıda köy halkı yer aldı- lar. Urla Rotary Kulübü BaĢkanı Erdoğan Dereli açılıĢ konuĢmasında; Yapılan sosyal sorumluluk projelerinin devamlılığını sağlamak istediklerini dile getirerek, katkısı geçen herkese teĢekkürlerini iletti. Sf. 15

EYLÜL’11 Guvernörün Yol Haritası… EYLÜL AYI DEVAM RAPORU Ekim Meslek Hizmetleri Ayı... KULÜP ADI 30 Haziran 2011 30 Eylül 2011 Dönem Ağustos Devam Toplantı 01 Ekim 2.Halkla İlişkiler Sem.-Göztepe RK Üye Sayısı Üye Sayısı Artış-Azalma Ortalaması Sayısı 01 Ekim 1. Koordinasyon Toplantısı 04 Ekim Balçova RK Guv.Resmi Ziy. BURSA 44 43 -1 58% 4 05 Ekim Manisa RK Guv.Resmi Ziy. DEMĠRTAġ 23 GEMLĠK 21 24 1 72% 3 10 Ekim Karia RK Guv.Resmi Ziy. GÖKDERE 19 14-16 Ekim 1.RYLA Sem.-Salihli RK MURADĠYE 23 20 -1 75% 4 17 Ekim İnegöl RK Guv. Ziy. BADEMLĠ 34 18 Ekim Gökdere RK Guv.Resmi Zİy. ÇEKĠRGE 19 19 0 70% 4 19 Ekim Bursa RK Guv.Resmi Ziy. * 22 -1 68% 4 20 Ekim Demirtaş RK Guv.Resmi.Ziy. 22 Ekim 2.Üyelik Geliştirme ve Büyüme 34 0 70% 4 Sem – İzmir RK 24 Ekim Bodrum RK Guv.Resmi Ziy. 19 0 81% 25 Ekim İzmir RK Guv.Resmi Ziy. 27 Ekim Cumhuriyet Konseri-Agora RK MUDANYA 15 16 1 85% 4 28 Ekim Cumhuriyet Çelenk Koyma Mera- NĠLÜFER simi 27 27 0 85% 5 29 Ekim Cumhuriyet Korteji 30 Ekim Cumhuriyet Konseri-Bademli RK ULUDAĞ 42 42 0 62% 4 31 Ekim Balıkesir RK Guv. Resmi Ziy. YEġĠL 25 ĠNEGÖL 19 24 -1 70% 4 Çeşme Rotary Kulübü Üyesi Can KARAGÖZ 16 ÖZGEN' in Babası, OSMANGAZĠ 41 19 0 58% 3 Uludağ RK Üyesi Haluk Diniz’in Babası Uludağ RK Üyesi Tamer Zümbülova 18 2 71% 4 Vefat etmiştir, Tanrı’dan Rahmet ailelerine 40 -1 65% 4 sabır ve başsağlığı diliyoruz. TOPHANE 27 26 -1 74% 4 YIDIRIM BAYEZĠD 47 47 0 74% 4 AYVALIK 10 10 0 90% 4 BALIKESĠR 31 30 -1 68% 4 BANDIRMA 29 28 -1 60% 4 ÇANAKKALE 35 EDREMĠT 18 33 -2 68% 4 18 0 80% 4 BOSTANLI 32 32 0 78% 4 MAVĠġEHĠR * 48 47 -1 78% 4 MENEMEN 11 11 0 68% 4 ÇĠĞLĠ 30 30 0 85% 4 KARġIYAKA 38 37 -1 85% 4 BORNOVA 39 38 -1 75% 4 ĠZMĠR MANĠSA 62 57 -5 65% 4 17 18 1 55% 4 SALĠHLĠ 30 29 -1 79% 3 TURGUTLU 21 21 0 65% 4 BALÇOVA ÇEġME 22 22 0 79% 4 20 22 2 70% 4 EFES 16 18 2 60% 4 GÜNDOĞDU 31 31 0 68% 4 KONAK 33 31 -2 55% 4 URLA 22 21 -1 76% 3 ALSANCAK 48 48 0 44% 4 BUCA 27 27 0 65% 4 DOKUZEYLÜL 46 47 1 45% 4 KORDON 34 32 -2 68% 4 GÜZELYALI 36 37 1 67% 4 AGORA 27 27 0 56% 4 EGE 20 20 0 41% 4 GAZĠEMĠR 19 17 -2 61% 4 GÖZTEPE 50 50 0 63% 4 100.YIL G.BAHÇE 27 25 -2 75% 4 K.ÇALIKUġU 21 KÜLTÜRPARK 27 21 0 70% 4 27 0 70% 4 BODRUM 29 29 0 81% 4 DĠDĠM KARĠA 15 16 1 69% 4 KUġADASI SÖKE 25 25 0 60% 4 23 23 0 73% 4 16 16 0 60% 3 AYDIN 19 19 0 60% 4 DELĠKLĠÇINAR 16 16 0 72% 4 DENĠZLĠ 22 22 0 85% 4 GÜZELHĠSAR 20 17 -3 65% 4 PAMUKKALE 14 15 1 85% 4 FETHĠYE 11 MARMARĠS 22 11 0 52% 4 23 1 80% 4 ÖLÜDENĠZ 19 19 0 87% 4 1670 1653 -17 69% * PİLOT KULÜP UR 2440. BÖLGE ROTARY İLETİŞİM ADRESİ Hürriyet Bulvarı No: 4/1 D. 208 Kavala Plaza Çankaya - İZMİR Tel : 0 (232) 441 05 16 - (232) 441 05 17 Fax: 0 (232) 441 14 24 GSM:0 (533) 689 20 20 web: rotary2440.org Sf. 16


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook