Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รายงานการประชุมผู้ปกครอง2_2.265

รายงานการประชุมผู้ปกครอง2_2.265

Published by nuntiya, 2022-11-18 07:45:31

Description: รายงานการประชุมผู้ปกครอง2_2.265

Search

Read the Text Version

1


2 บนั ทึกการจดั ประชุมผ้ปู กครองช้นั เรยี น (Classroom Meeting) ชนั้ มัธยมศึกษาปที ี่ 2/2 ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2565 ห้องปฏบิ ัตกิ ารอาเซียน (323) อาคาร มติ รไมตรี วนั ที่ 12 พฤศจกิ ายน 2565 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สำนักงานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษามัธยมศกึ ษาสุรนิ ทร์ ********************************************************************************** ตอนที่ 1 ขอ้ มูลสรุปการประชมุ ผ้ปู กครอง 1. จำนวนผู้ปกครองทัง้ หมด 34 คน มาประชุม 31 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 91.17 ไม่มาประชมุ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.82 2. หัวข้อ/วาระการประชุมของหอ้ งเรียน ได้แก่ - พฤตกิ รรมโดยรวมของนักเรียน - สรุปผลการเรียนในภาคเรียนที่ 2/2565 - การรับทุนปัจจัยพน้ื ฐาน - การจ่ายคา่ เทอม ภาคเรียนที่ 2/2565 - การเลอื กคณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครอง ช้ัน ม.2/2 - หาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนกั เรียนในดา้ นตา่ ง ๆ 3. ขอ้ สรปุ /มติทีป่ ระชุม สรปุ /มีมติวา่ - พฤติกรรมโดยรวมของนักเรียน รายงานพฤติกรรมของนักเรียน พบวา่ นักเรียนชั้น ม.2/2 บางส่วนมี พฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การหนเี รียน การพักการเรยี น เข้าหอ้ งเรยี นช้า มาโรงเรยี นสาย เลน่ เกมใน หอ้ งเรยี น รวมถึงมีการยุ่งเก่ยี วกบั ยาเสพติด (บหุ ร่ี/กญั ชา) และน้ำใบกระท่อม โดยอาศัยความรว่ มมอื ของ เพอ่ื น ครู และผปู้ กครอง ช่วยกนั สอดสอ่ งดแู ล ตดิ ตามแก้ไขพฤติกรรม - การเลือกคณะกรรมการเครือขา่ ยผ้ปู กครอง ชนั้ ม.2/2 จากผลการคดั เลือกคณะกรรมการเครือข่าย ผปู้ กครอง ระดบั ช้นั มัธยมศึกษา 2/2 ปีการศกึ ษา 2565 มีมติประชุม ดงั น้ี 1) นางสาวสนุ ษิ า พรมทอง ตำแหนง่ ประธานกรรมการ 2) นางรัชนี ชาญรอบ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ 3) นางมุกดาวรรณ ทองจติ ต์ ตำแหน่ง กรรมการ 4) นางสาววันทา ดวงใจดี ตำแหน่ง กรรมการ 5) นางสคุ ม วงั คะพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการและเลขานกุ าร 4. บรรยากาศการประชุม และขอ้ สงั เกต 4.1 ความร่วมมอื ในการเสนอความคิดเห็นของผปู้ กครองอยู่ในระดับ ผปู้ กครองใหค้ วามรว่ มมอื ในการแสดงออกทางความคิดเหน็ อยใู่ นระดบั ปานกลาง และรบั ฟังกนั เป็น อย่างดี


3 4.2 ผปู้ กครองเสนอข้อคิดเห็นท่เี ป็นประโยชน์ ในเรือ่ ง อยากใหโ้ รงเรยี นช่วยกวดขันเรอ่ื งพฤติกรรม ระเบยี บวนิ ยั โดยใหโ้ รงเรียนเขม้ งวดมากย่ิงขึน้ และให้ คณุ ครทู ่ีปรึกษาแจง้ ผู้ปกครองให้ทราบทันท่วงที 4.3 ผู้ปกครองให้การสนับสนุน/กลา่ วชน่ื ชมโรงเรยี นในเรื่องผปู้ กครองจะสนับสนุนในเลือกและเป็น ตวั แทนคณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครองนกั เรยี น ระดับห้องเรยี น 4.4 ผูป้ กครองเสนอแนะเรื่อง 1. ผ้ปู กครองเสนอแนะเรื่องการพดู คำหยาบของนกั เรียน ใหท้ างโรงเรียนช่วยดูแลและเสนอแนวทาง ในการแกป้ ญั หารว่ มกัน 2. ผปู้ กครองฝากใหค้ รูชว่ ยดูแลติดตามนักเรียนทีต่ ดิ 0 ร มส ให้ด้วย 3. ผปู้ กครองฝากให้ครชู ่วยตักเตือนนักเรียนในกรณีที่เขา้ บ้านดึก 4. ครูฝากถึงผปู้ กครองเรือ่ งชู้สาว ยาเสพตดิ 4.5 เร่อื งอนื่ ๆ ผ้ปู กครองทีไ่ ม่มาประชมุ ครูที่ปรกึ ษาจะดำเนนิ การรายงานและแจ้งให้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ในภายหลัง ตอนที่ 2 ความคดิ เหน็ เกี่ยวกบั กิจกรรมการประชมุ ผปู้ กครอง 1. เคร่ืองมอื ทใี่ ช้ในการประชุมผปู้ กครองชนั้ เรยี น (Classroom meeting) เครื่องมือท่ีใช้ในการประชุมผูป้ กครองชัน้ เรียน (Classroom meeting) คร้ังท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2565 ระดบั ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 2/2 มดี งั นี้ ₋ แบบบันทกึ การจดั ประชุมผปู้ กครองชน้ั เรียน ₋ แบบลงทะเบียนผูป้ กครองนกั เรยี น ₋ แบบประเมนิ ความพงึ พอใจ Google form 2. การวเิ คราะหข์ อ้ มลู การวเิ คราะห์ข้อมลู ในส่วนของความคดิ เหน็ ในการประชุมผ้ปู กครองชั้นเรียน (Classroom meeting) เปน็ แบบตอบคำถามปลายเปิด และแบบประเมินระดับความพึงพอใจ ซ่ึงมีเกณฑ์การใหค้ ะแนนความพึงพอใจ ดังน้ี ระดบั ความพงึ พอใจ ดีมาก 5 คะแนน ระดับ ความพึงพอใจ ดี 4 คะแนน ระดับ ความพงึ พอใจ ปานกลาง 3 คะแนน ระดับ ความพงึ พอใจ พอใช้ 2 คะแนน ระดบั ความพงึ พอใจ ปรับปรงุ 1 คะแนน การสรุปผลการประเมิน เมื่อได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละข้อแล้ว นำมาเทียบกับเกณฑ์ การประเมินผล ซง่ึ มีการแปลผลตามระดับคา่ เฉลี่ยจากอนั ตรภาคชนั้ ดงั นี้


4 ค่าเฉล่ีย ความหมาย 1.00 – 1.50 ระดบั ปรบั ปรุง 1.51 – 2.50 ระดับพอใช้ 2.51 – 3.50 ระดับปานกลาง 3.51 – 4.50 ระดับมาก 4.51 – 5.00 ระดบั มากทสี่ ุด จากการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน (Classroom Meeting) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2565 สามารถเสนอผลการวเิ คราะห์ขอ้ มลู ดังน้ี 3. สญั ลกั ษณท์ ่ีใชใ้ นการวเิ คราะห์ขอ้ มลู สัญลักษณท์ ใี่ ช้ในการวิเคราะหข์ ้อมูล กำหนดความหมายของสัญลกั ษณ์ที่ใชใ้ นการวิเคราะหข์ ้อมูลดงั น้ี X แทน ค่าเฉลย่ี ของคะแนน S.D. แทน คา่ เบย่ี งเบนมาตรฐาน สรุปผลการประเมินการจัดประชมุ ผูป้ กครองชน้ั เรยี น ประจำภาคเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดย มีผ้ปู กครองตอบแบบสอบถามจากการสุ่มกล่มุ ตวั อยา่ ง จำนวน 20 คน สรุปผลไดด้ ังนี้ ➢ ตอนที่ 1 ข้อมลู เกี่ยวกับผ้ตู อบแบบสอบถาม 1.1 เพศ เพศชาย 3 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 15 คิดเปน็ ร้อยละ 85 เพศหญิง 17 คน 1.2 ความเก่ียวขอ้ งกบั นักเรียน คน คดิ เปน็ ร้อยละ 5 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 60 บิดา 1 คน คดิ เปน็ ร้อยละ - มารดา 12 คน คิดเปน็ ร้อยละ 15 ตา - คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 5 ยาย 3 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 5 ปู่ 1 คน คิดเป็นรอ้ ยละ - ย่า 1 คน คิดเปน็ ร้อยละ - ลุง - คน คิดเป็นร้อยละ 10 ป้า - คน คิดเป็นร้อยละ - น้า 2 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ - อา - พชี่ าย -


5 พสี่ าว - คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ - อ่ืน ๆ - คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ - ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการประชมุ ผู้ปกครองชัน้ เรียน ความคิดเห็นในการเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2565 ปรากฏผลดงั ตารางท่ี 1 ตาราง 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัด การประชุมผ้ปู กครองชัน้ เรยี น (Classroom Meeting) ประเด็นการประเมนิ ความพงึ พอใจ X ร้อยละ S.D. การแปลผล มคี วามเข้าใจถงึ วตั ถปุ ระสงค์ของกจิ กรรมประชมุ ผู้ปกครองในคร้ังน้ี 3.90 78 0.89 มาก มคี วามเข้าใจถงึ ความสำคัญของกิจกรรมประชุมผปู้ กครองในครง้ั นี้ 3.80 76 0.98 มาก ลำดับขั้นตอน/เน้ือหา/และวิธีการดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง มาก มีความเหมาะสม 3.90 78 0.94 ระยะเวลาในการจดั กจิ กรรมประชุมผปู้ กครองมีความเหมาะสม 3.75 75 0.69 มาก สถานที่ท่ใี ช้ในการจัดกจิ กรรมประชมุ ผูป้ กครองมีความเหมาะสม 3.90 78 1.18 มาก มีความประทับใจในการต้อนรับจากคณะครูและบุคลากร 4.10 82 0.77 มาก มีความประทับใจในการให้บริการ/การให้คำแนะนำและตอบคำถาม มาก จากคณะครแู ละบุคลากร 4.00 80 0.89 มีความประทับใจในสภาพห้องเรียนของบตุ รหลานของท่าน 3.75 75 0.83 มาก มคี วามประทับใจในบรรยากาศโดยท่วั ไปของโรงเรยี น 4.05 81 0.92 มาก ภาพรวมของการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในคร้ังน้ีมีความ มาก สมบรู ณค์ รบถ้วน 3.90 78 0.99 รวม 4.27 85.4 0.87 มาก จากตาราง 1 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 พบว่า มีความพึง พอใจ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( X = 4.27, S.D. = 0.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับ ความพึงพอใจมากเป็นอันดับแรก คอื มีความประทับใจในการต้อนรบั จากคณะครูและบุคลากร ( X = 4.10, S.D. = 0.77) รองลงมา ได้แก่ มีความประทับใจในบรรยากาศโดยทั่วไปของโรงเรียน ( X = 4.05, S.D. = 0.92) มีความประทับใจในการให้บริการ/การให้คำแนะนำและตอบคำถามจากคณะครูและบุคลากร ( X = 4.00, S.D. = 0.89) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ ลำดับข้ันตอน/


6 เนื้อหา/และวิธีการดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองมีความเหมาะสม สถานท่ีท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมประชุม ผู้ปกครองมีความเหมาะสม ภาพรวมของการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ( X = 3.90, S.D. = 0.94) มีความเข้าใจถึงความสำคัญของกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ ( X = 3.80, S.D. = 0.98) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองมีความเหมาะสมและมีความประทับใจในสภาพ หอ้ งเรียนของบตุ รหลานของทา่ น ตามลำดับ ( X = 3.75, S.D. = 0.83) ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของท่านตอ่ การร่วมพัฒนาและการดำเนินการของโรงเรยี น - มีความประทับใจเก่ียวกับการประชุมเข้าใจเนื้อหาในการประชุม ระยะเวลาเหมาะสมไม่ช้าเกินและ ไม่นานเกิน - ดีมาก - ดีแล้วค่ะ - อยากให้จัดประชุมอีก - ผู้ปกครอง ด.ญ สตรีรัตน์ เการัมย์ค่ะ - ความสะอาดของห้องน้ำ - ขอบคุณที่จดั ให้มกี ารประชมุ ผู้ปกครองเพื่อชแี้ จงกจิ กรรมต่างๆทง้ั ของโรงเรยี นและของนักเรียนและ ทำใหผ้ ปู้ กครองทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของบตุ รหลาน.ขอให้มีการจัดประชุมแบบนีต้ ลอดไปค่ะ - ฝากครูดูแลตักเตือนเด็กค่ะ - อยากให้คุณครูช่วยดูแลเรื่องการแก้0แก้รด้วยค่ะ - อยากให้ทางโรงเรียนเข้มงวดกว่านี้ค่ะ - จัดได้ดีค่ะ - อยากให้โรงโรงเรียนเข้มงวดพฤติกรรมนักเรียนให้มากกว่านี้ค่ะ อภปิ รายผล ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 มีผู้ปกครองท้ังหมดจำนวน 34 คน มีผู้ปกครองท่ีเข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน ไม่เข้าร่วมประชุม 4 คน ผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมได้ตอบแบบสอบถามจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 คน เป็นเพศหญิงจำนวน 17 คน เพศชายจำนวน 3 คน สถานภาพส่วนมากเกี่ยวข้องเป็น บิดา-มารดากับนกั เรียน ความพึงพอใจในการจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียนในคร้ังนี้ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณา รายข้อ พบว่าอยู่ในระดับ ระดบั มาก ทกุ ข้อ ค่าเฉลี่ยสงู สุด 3 อันดับแรก คือ 1. มีความประทับใจในการต้อนรับจากคณะครูและบุคลากร 2. มคี วามประทับใจในบรรยากาศโดยทั่วไปของโรงเรียน


7 3. มคี วามประทับใจในการให้บริการ/การให้คำแนะนำและตอบคำถามจากคณะครูและบุคลากรการ ใหบ้ รกิ าร คำแนะนำ และข้อมูลของครทู ปี่ รกึ ษา คา่ เฉลี่ยตำ่ สุด 3 อันดบั แรก คือ 1. มีความเข้าใจถึงความสำคัญของกิจกรรมประชุมผ้ปู กครองในครั้งนี้ 2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองมีความเหมาะสม 3. มีความประทับใจในสภาพห้องเรยี นของบตุ รหลานของทา่ น ความคิดเหน็ ของผูป้ กครองต่อการประชมุ ผ้ปู กครองคร้ังน้ีส่วนมากเหน็ วา่ มปี ระโยชน์และไดร้ บั ความรู้ รบั ทราบถงึ พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในปกครอง และหากมีประชมุ คร้ังตอ่ ไปจะมารว่ มกิจกรรมอีก และ ยินดรี ่วมมือกับโรงเรยี นในการร่วมมือกนั แก้ไขและพัฒนาโรงเรียนตอ่ ไป


8 แบบบันทกึ รายช่ือคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดบั ช้ันมธั ยมศึกษาปีที่ 2/2 ลงชอ่ื (นางสาวนันทิยา ชุม่ ชื่นดี) ครทู ี่ปรึกษา ลงชอ่ื (นางสาวสุพารตั น์ บุญพูนเลิศ) ครทู ี่ปรึกษา


9


10 รูปภาพกจิ กรรม การจดั ประชมุ ผูป้ กครองช้ันเรยี น (Classroom Meeting) ระดับชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2/2


11


12


13 แบบประเมนิ กิจกรรมประชมุ ผ้ปู กครองนกั เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2565 วนั ท่ี 12 พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2565 ระดบั ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 โรงเรยี นสวายวทิ ยาคาร อ.เมือง จ.สุรินทร์


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook