Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ข่าวรอบสัปดาห์

ข่าวรอบสัปดาห์

Published by cmuccarc, 2022-05-02 08:44:33

Description: ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 18 วันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2565

Search

Read the Text Version

มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ มหาวิทยาลยั แห่งความยง่ั ยนื อนั ดับท่ี 70 ของโลก จากการจดั อนั ดับ THE Impact Rankings 2022 และเป็นอนั ดับท่ี 2 ของประเทศไทย ส�ำ นกั งานมหาวทิ ยาลยั มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ จดั พธิ มี ฑุ ติ าจติ สระเกลา้ เมอ่ื วันที่ 28 เมษายน 2565 The Times Higher Education Impact Rankings 2022 ด�ำ หวั ศาสตราจารยค์ ลนิ กิ นายแพทยน์ เิ วศน์ นนั ทจติ อธกิ ารบดมี หาวทิ ยาลยั ประกาศผลการจดั อนั ดบั มหาวทิ ยาลยั ระดบั โลกทส่ี รา้ งผลกระทบสงู ตอ่ สงั คม จาก 1,406 มหาวทิ ยาลยั เชียงใหม่ เน่ืองในประเพณีป๋ีใหม่เมือง ประจำ�ปี 2565 เพ่ือเป็นการแสดง ทวั่ โลก ทง้ั นก้ี ารจดั อนั ดบั ดงั กลา่ วใชเ้ กณฑก์ ารประเมนิ มหาวทิ ยาลยั ตามเปา้ หมายการพฒั นาทยี่ งั่ ยนื การสุมาคารวะและเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่ แห่งสหประชาชาติ หรอื Sustainable Development Goals (SDGs) สบื ไป ณ หอ้ งพระยาศรวี สิ ารวาจา ส�ำ นกั งานมหาวทิ ยาลยั มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ โดยในปนี ี้ มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ ไดร้ บั การจดั อนั ดบั เปน็ อนั ดบั ที่ 70 ของโลก ดขี น้ึ จากปี เมื่อวนั ท่ี 26 เมษายน 2565 2021 ซง่ึ ไดอ้ นั ดบั 101-200 ของโลก และเปน็ อนั ดบั ที่ 2 ของประเทศไทย คะแนนรวม 90.4 คะแนน จาก 100 คะแนน ซงึ่ จากการจดั อนั ดบั แสดงใหเ้ หน็ ในเชงิ ประจกั ษว์ า่ มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหมเ่ ปน็ มหาวทิ ยาลยั ข่าวรอบสปั ดาห์ ชั้นนำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีผลงานที่โดดเด่นตามเป้าหมายของ SDG ทีม่ หาวิทยาลยั เชยี งใหม่เขา้ รว่ ม ดังน้ี SDG5 Gender Equality มหาวทิ ยาลัยเชียงใหม่ CHIANG MAI UNIVERSITY WEEKLY NEWS ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของโลก จากท้ังหมด 938 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ขยับข้ึนมา อยา่ งก้าวกระโดดจากปี 2021 ซงึ่ ไดอ้ ันดับที่ 54 ของโลก และเป็นอันดบั 1 ของไทย และยงั มี https://ccarc.cmu.ac.th SDG13 Climate Action ที่เปน็ อนั ดบั 1 ของไทย และอันดับท่ี 50 ของโลก »·‚ Õè 17 ©ºÑº·Õè 18 วันที่ 2 - 8 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาระดมความคิดเห็น (อา่ นตอ่ หนา้ 2) เชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร มหาวิทยาลัย ประจำ�ปี 2565 เรื่อง “Digital Transformation” ระหวา่ งวันที่ 23 – 24 เมษายน 2565 ณ โรงแรมพลู แมน ภูเกต็ อาเคเดีย จังหวดั ภเู กต็ โดยไดร้ ับเกยี รตจิ าก ศาสตราจารย์เกยี รตคิ ณุ นายแพทยเ์ กษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดการสัมมนาฯ พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชยี งใหม่ และคณะผู้บริหาร ร่วมงานสมั มนาฯ

ข่าวรอบสปั ดาห์ มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ ฉบับท่ี 18 ปที ่ี 17 วนั ที่ 2 - 8 เมษายน 2565 เขตร้ัว มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ มหาวทิ ยาลัยเชยี งใหม่ มหาวทิ ยาลัยแหง่ ความย่งั ยนื อนั ดบั ที่ 70 ของโลก ฯ (ต่อจากหน้า 1) ทง้ั นี้ มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ไดร้ บั การจัดอนั ดบั Top 100 ของโลก ในอกี 5 SDGs ได้แก่ SDG1: No Poverty อันดบั ที่ 26 ของโลก อันดับท่ี 2 ของไทย SDG2: Zero Hunger อันดับที่ 68 ของโลก อนั ดบั ที่ 4 ของไทย SDG12: Responsible Consumption and Production อันดับท่ี 71 ของโลก อันดับท่ี 2 ของไทย SDG15: Life on Land อนั ดบั ที่ 78 ของโลก อนั ดบั ท่ี 3 ของไทย SDG17: Partnership for the Goals อันดับที่ 79 ของโลก อันดับที่ 4 ของไทย มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ รว่ มเปน็ เจา้ ภาพการบ�ำ เพญ็ กศุ ลสวดพระอภธิ รรมศพ เจา้ ประคณุ สมเดจ็ พระวนั รตั (จนุ ท์ พรฺ หมฺ คตุ โฺ ต) อดตี เจา้ อาวาสวดั บวรนเิ วศวหิ าร โดยมี ศาสตราจารยค์ ลนิ กิ นายแพทยน์ เิ วศน์ นนั ทจติ อธกิ ารบดี มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ พรอ้ มด้วยคณะผบู้ รหิ ารมหาวิทยาลยั และคณะศิษยานุศษิ ย์ ร่วมกนั เป็นเจ้าภาพ จ�ำ นวน 4 คณะ ณ ห้องบ�ำ เพ็ญกศุ ล ชนั้ 2 อาคาร 100 ปี วัดบวรนเิ วศวิหาร เมือ่ วนั ท่ี 21 เมษายน 2565 ศาสตราจารยค์ ลนิ กิ นายแพทยน์ เิ วศน์ นนั ทจติ อธกิ ารบดมี หาวทิ ยาลยั อีกทั้ง ในส่วนของบทบาทการพัฒนาท่ีย่ังยืนด้านอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ เชยี งใหม่ เปน็ ประธานในพธิ ที �ำ บญุ ส�ำ นกั งานมหาวทิ ยาลยั เนอ่ื งในประเพณปี ใี๋ หมเ่ มอื ง ได้รับการจัดอันดับอีกทั้งหมด 8 SDGs ดังน้ี SDG3, SDG4, SDG7, SDG8, SDG9, SDG11 ประจำ�ปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อำ�นวยการและเจ้าหน้าท่ีของสำ�นักงาน อยู่ในอนั ดบั ท่ี 101 – 200 ของโลก และ SDG10, SDG16 อนั ดับที่ 201 – 300 ของโลก มหาวทิ ยาลยั เข้าร่วมพิธีฯ ณ หอ้ งพระยาศรวี ิสารวาจา ส�ำ นกั งานมหาวทิ ยาลัย มหาวทิ ยาลยั เชียงใหม่ เม่ือวนั ท่ี 26 เมษายน 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำ�เว็บไซต์ https://sdgs.cmu.ac.th/ เพ่ือเป็นแพลทฟอร์มกลาง ความม่ันคงของมนุษย์ และ นางพัชรี อาระยะกลุ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสงั คม ในการนำ�เสนอผลงานจากคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนา และความมน่ั คงของมนษุ ย์ เปน็ สกั ขพี ยานในพธิ ลี งนามบนั ทกึ ขอ้ ตกลงความรว่ มมอื ที่ย่ังยืนทั้ง 17 ข้อต่อประชาคมโลก โดยในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 แสดงเจตจำ�นงในการร่วมขับเคลื่อน “การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนา ได้มุ่งสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำ�เทคโนโลยี ทักษะงานในยุคดิจิทัล” ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมกิจการผู้สูงอายุ มาพัฒนาการดำ�เนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนา กรมกจิ การเดก็ และเยาวชน ส�ำ นกั งานการวจิ ยั แหง่ ชาติ เครอื ขา่ ยโรงเรยี นผสู้ งู อายุ สงั คมอยา่ งยัง่ ยนื แหง่ ประเทศไทย และเครอื ขา่ ย YEN-Dx เมอื่ วนั ที่ 28 เมษายน 2565 ณ ส�ำ นกั บรกิ าร ท้ังนี้ การท่ีมหาวทิ ยาลัยเชยี งใหม่ไดร้ บั การจดั อันดบั โลกที่ดขี ึ้นในแตล่ ะปนี น้ั สะทอ้ นถึงด�ำ เนนิ งาน เทคโนโลยสี ารสนเทศ มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ โดยศาสตราจารยค์ ลนิ กิ นายแพทย์ ของมหาวิทยาลัย และการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกส่วนงาน ท้ังคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา นิเวศน์ นนั ทจติ อธกิ ารบดีมหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ นางสจุ ิตรา พทิ ยานรเศรษฐ์ ทมี่ งุ่ หวงั ใหเ้ กดิ การพฒั นามหาวทิ ยาลยั เพอ่ื เปน็ มหาวทิ ยาลยั แหง่ นวตั กรรมตน้ แบบเพอ่ื ชมุ ชน และรว่ มพฒั นา อธบิ ดกี รมกจิ การผสู้ งู อายุ นางจตพุ ร โรจนพานชิ อธบิ ดกี รมกจิ การเดก็ และเยาวชน สังคมอย่างย่ังยืนผ่านการเรียนการสอน การวิจัยและบริการสังคม รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมและ ดร.วภิ ารตั น์ ดอี อ่ ง ผอู้ �ำ นวยการส�ำ นกั งานการวจิ ยั แหง่ ชาติ พระครปู ยิ วรรณพพิ ฒั น์ สามารถทำ�ใหบ้ รรลุเป้าหมายการพฒั นาอยา่ งยั่งยืน ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ และนายกิตติ์รเมศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ทุกส่วนงาน และคณาจารย์บุคลากรนักศึกษา อธกิ รธรี พฒั น์ ประธาน Yen-d frontier Thailand-Laos และรองประธานสมาพนั ธ์ ทีร่ ่วมกนั ขับเคลื่อน มช. สูม่ หาวทิ ยาลยั แหง่ ความยั่งยนื SME อีสานเหนือตอนบนและผู้แทนเครือข่าย YEN-Dx ร่วมลงนามในบันทึก สามารถติดตามผลการจัดอันดับเพ่ิมเติมได้ท่ี https://www.timeshighereducation.com/ ขอ้ ตกลงความเข้าใจ rankings/impact/2022/overall รองศาสตราจารย์ โรม จริ านกุ รม รองอธกิ ารบดี พรอ้ มดว้ ยคณะผบู้ รหิ าร มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ ใหก้ ารตอ้ นรบั H.E. Mr. Thierry Mathou เอกอคั รราชทตู ฝร่ังเศสประจำ�ประเทศไทยและคณะ ในโอกาสที่มาร่วมการประชุมแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือ ฝร่ังเศส – ไทย ร่วมกับคณะผู้บริหารของ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 1 ชั้น 2 2 ส�ำ นักงานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยั เชยี งใหม่ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 www.cmu.ac.th

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ ฉบบั ที่ 18 ปที ่ี 17 วนั ที่ 2 - 8 เมษายน 2565 เขตรั้ว มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ ใหก้ ารตอ้ นรบั Prof. Vasco Fitas da Cruz ศาสตราจารย์ อาคนั ตกุ ะภายใตโ้ ครงการ Erasmus+ staff mobility project ระหวา่ ง มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ กับ University of Evora ประเทศโปรตเุ กส ณ ห้องรบั รองสำ�นกั งาน คณบดี จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลาง และบรรยายพิเศษ หัวข้อ \"Notes on Precision Agriculture in Portugal\" ในการประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั กิ าร เร่อื ง Smart Agriculture and BCG ร่วมกับคณาจารย์ของคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชมุ สุขมุ อัศเวศน์ ช้ัน 3 อาคารเฉลมิ พระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ เมือ่ วนั ที่ 7 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตรจ์ ัดพธิ ปี ิด โครงการเดิน วง่ิ ป่นั มา-หากุศล 60 ปี 60,000 กม. เพือ่ กองทนุ 60 ปี ศนู ยก์ ารศกึ ษามหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ \"หรภิ ญุ ไชย\" จงั หวดั ล�ำ พนู รว่ มกบั คณะวทิ ยาศาสตร์ มช. โดยไดร้ บั เกยี รตจิ ากศาสตราจารย์ ดร.ธรณนิ ทร์ ไชยเรอื งศรี คณบดคี ณะวทิ ยาศาสตร์ จสขค�ำัณุอดนงอภกแั บางมพราลมนนงก�ทำ้ น\"าร้ำ�เรพั พใยซอ่ืชา่ึงแ้ปกมลรรีคกะแวเโลปายะลมชสยี่สนงิ่ นำ�แ์จเควราัญดยีกลนตคอ้ร่อวกู้มกาาจมารงั รหศหอกึลวนษดัาุรกลาักท�ำหษพรลพั์ทนู ายรยจาัพขดั กยออราบงชกแวีรรมภมอเาลชยพงงิ่านแปงล้ำ�ฏเปะเบิพค็นตั ื่อวรกิาเะาปมบรห็น บ ลด\"ใโาัชคหกนร้คหงีบุ้มลกค่งาาชย่ราี้ ศาสตราจารยเ์ กยี รตคิ ณุ ดร.ทวศี กั ด์ิ ระมงิ คว์ งศ์ หวั หนา้ โครงการฯ รองศาสตราจารย์ ดร.นรนิ ทร์ สริ กิ ลุ รตั น์ และยั่งยนื ตอ่ ไป โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อนุ จะน�ำ ผู้อ�ำ นวยการ ประธานชมรมผู้เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและเจ้าหน้าท่ี รองอธกิ ารบดมี หาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ ตลอดจนผบู้ รหิ าร ผเู้ กษยี ณ ศษิ ยเ์ กา่ และบคุ ลากร รว่ มเปน็ เกยี รตใิ นพธิ ี ท่เี กีย่ วข้องจากหนว่ ยงานปกครองส่วนท้องถน่ิ ในจงั หวัดลำ�พนู เข้ารว่ มโครงการฯ ณ บรเิ วณลานกจิ กรรม ชนั้ 1 อาคาร 40 ปี คณะวทิ ยาศาสตร์ เมอื่ วนั ที่ 1 เมษายน 2565 ทผ่ี า่ นมา โดยภายในงาน ณ อาคาร HPB5 ศูนยก์ ารศกึ ษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ \"หริภุญไชย\" จงั หวัดล�ำ พนู มกี ารจดั พธิ มี อบเงนิ สมทบกองทนุ 60 ปี คณะวทิ ยาศาสตร์ และพธิ ที �ำ บญุ อทุ ศิ สว่ นกศุ ลแด่คณุ ชาลี ตงั้ จรี วงษ์ เม่อื วันที่ 7 เมษายน 2565 อดีตประธานกองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และผกู้ ่อตั้งสมาคมศิษยเ์ กา่ คณะวทิ ยาศาสตร์ การจดั กจิ กรรม ในครั้งนี้ ประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมโครงการสะสมระยะทางเดิน วิ่ง และป่ัน รวมกันได้ถึง อาจารย์ ดร.ดนยั ธญั พงษพ์ ชั ราธรเทพ รองคณบดฝี ่ายบริการสังคม 69,666.69 กโิ ลเมตร และไดร้ บั เงนิ สมทบกองทนุ ฯ รวมกวา่ 1,296,060 บาท ซงึ่ สว่ นหนงึ่ ไดร้ บั การสมทบทนุ และวจิ ยั วิทยาลัยศิลปะ สอื่ และเทคโนโลยี มหาวทิ ยาลัยเชียงใหม่ พร้อมดว้ ย จากกลมุ่ ศษิ ยเ์ กา่ รหสั 155 จ�ำ นวน 400,155 บาท คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ ขอขอบพระคณุ อาจารย์ ดร.อจั ฉรา ค�ำ อกั ษร ผปู้ ฏบิ ตั หิ นา้ ทช่ี ว่ ยคณบดดี า้ นการบรหิ ารมาตรฐาน ผมู้ อี ปุ การคณุ ทกุ ทา่ น ทใ่ี หก้ ารสนบั สนนุ กองทนุ 60 ปี คณะวทิ ยาศาสตร์ ซง่ึ กอ่ ตง้ั ขนึ้ โดยมวี ตั ถปุ ระสงคส์ �ำ คญั ระบบ ISO 30401 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพ เพื่อบูรณะอาคารใหเ้ ปน็ ศูนยก์ ารเรียนรู้ของนักเรียน นกั ศึกษา ตลอดจนสนบั สนุนทนุ การศกึ ษาแก่นักศึกษา ผู้บริหารระดับสูง เพ่ือประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและการดำ�เนินงานตาม ซึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้คณะวิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านการวิจัยและการเรียนการสอน มาตรฐานสากล ISO 30401 หัวข้อ การแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการความรู้ อย่างย่งั ยืนตอ่ ไป (Knowledge Management : KM) ในระดับมาตรฐานสากล และการรบั รอง ISO 40401 ณ ห้องประชุมข้ัน 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ “เลา่ สู่กนั ฟงั กบั มหาวิทยาลยั เชยี งใหม”่ มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2565 ทกุ วันอาทติ ย์ เวลา 08.10 – 08.30 น. ทางสถานีวิทยเุ สียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการส่ือสารมวลชน มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ วทิ ยาลยั นานาชาตนิ วตั กรรมดจิ ทิ ลั มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ รว่ มอนรุ กั ษแ์ ละ สจดับื กสิจานกวรฒัรมนตธัดรตรมุงปปใ๋ีรหะมเพเ่ มณอื อี งนั สดรงี งานม�ำ้ เพนอื่ระงในปเรทะศจกำ�าปลี ส2ง5ก6ร5านเพตอื่์ (ปเปา๋ ็นเวกณาปีรทใี๋ ห�ำ มนเุ่บม�ำอื รงุง) • วนั อาทติ ย์ ที่ 1 พฤษภาคม 2565 • วฒั นธรรมประเพณอี นั ดงี ามของไทย และเพอื่ สง่ เสรมิ ใหบ้ คุ ลากรวทิ ยาลยั นานาชาติ และนกั ศกึ ษาตา่ งชาตทิ ศ่ี กึ ษาในมหาวทิ ยาลยั เชยี งใหมไ่ ดส้ ง่ เสรมิ ศลิ ปวฒั นธรรมไทย- \"พพิ ิธภณั ฑก์ ายวภิ าคและพยาธวิ ทิ ยาศาสตรท์ างสัตวแพทย์\" ลา้ นนา และเรยี นรเู้ พอ่ื เกดิ ความเขา้ ใจเกย่ี วกบั ประเพณที ส่ี �ำ คญั ของลา้ นนาไทยยงิ่ ขน้ึ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัย นานาชาตนิ วตั กรรมดจิ ทิ ลั ผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สขุ สถติ ย์ รองคณบดี สง่ เสริมการเรยี นรู้นอกห้องเรียน ฝา่ ยพฒั นานกั ศกึ ษาและวเิ ทศสมั พนั ธ์ เปน็ ประธาน พรอ้ มคณะผบู้ รหิ าร คณาจารย์ บุคลากร ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณชิ ย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมท้ังนำ�ตุงไปปักกองทรายท่ีวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร คณบดีหคณะสตั วแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั เชยี งใหม่ จงั หวดั เชียงใหม่ เมื่อวนั ที่ 12 เมษายน 2565 3www.cmu.ac.th ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนกั ศกึ ษาเกา่ สัมพนั ธ์ สำ�นกั งานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยั เชียงใหม่

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลยั เชยี งใหม่ ฉบบั ท่ี 18 ปีท่ี 17 วันที่ 2 - 8 เมษายน 2565 อาจารย์และนักศกึ ษาคณะวทิ ยาศาสตร์ คว้ารางวัลท่ี 1 และ 2 การน�ำ เสนอแผนธรุ กจิ พพิ ิธภณั ฑเ์ รอื นโบราณลา้ นนา มช. ภายใต้โครงการ Empowering Women Through Business ไดร้ บั รางวลั อนุรักษ์ศลิ ปสถาปัตยกรรม ประจำ�ปี 2565 พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สถานกงสลุ ใหญส่ หรฐั อเมรกิ า เชยี งใหม่ รว่ มกบั อทุ ยานวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี ประจำ�ปี 2565 ประเภทงานอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุมชน ระดับดี มหาวทิ ยาลัยเชยี งใหม่ (STeP) จัดกจิ กรรมนำ�เสนอแผนธุรกิจ (Pitching) ภายใต้โครงการ จากสมาคมสถาปนกิ สยาม ในพระบรมราชูปถมั ภ์ Empowering Women Through Business เพอื่ ชิงโล่รางวัลและสิทธิพิเศษในการร่วม เมือ่ วันท่ี 22 เมษายน 2565 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ บม่ เพาะธรุ กจิ กบั อทุ ยานฯ โดยไดร้ บั เกยี รตจิ ากคณะกรรมการผทู้ รงคณุ วตุ ใิ นการรว่ มตดั สนิ ไดป้ ระกาศรางวลั อนรุ กั ษศ์ ลิ ปสถาปตั ยกรรม ประจ�ำ ปี 2565 โดยพพิ ธิ ภณั ฑเ์ รอื นโบราณ การนำ�เสนอแผนธุรกิจ ได้แก่ คุณฌอน เค.โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ล้านนา สำ�นักสง่ เสรมิ ศิลปวฒั นธรรม มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ ได้รับรางวลั อนุรกั ษ์ศลิ ป รองศาสตราจารย์ ดร.สรณะ สมโน อาจารย์ประจ�ำ ภาควิชาพชื ศาสตร์และปฐพศี าสตร์ สถาปตั ยกรรม ประจำ�ปี 2565 ประเภทงานอนรุ ักษม์ รดกทางสถาปตั ยกรรมและชมุ ชน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยเชยี งใหม่ แพทย์หญิงชุตมิ า ดลุ ยม์ ณี กรรมการ บริษทั ในระดับดี โอแคร์ เฮลท์ ฮบั จำ�กัด อาจารย์ใจรัตน์ จตุรภทั รพร อาจารย์พิเศษภาควิชาการตลาด ส�ำ หรบั พพิ ธิ ภณั ฑเ์ รอื นโบราณลา้ นนา ส�ำ นกั สง่ เสรมิ ศลิ ปวฒั นธรรม มหาวทิ ยาลยั คณะบรหิ ารธรุ กจิ มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ เมอ่ื วนั ท่ี 20 มนี าคม 2565 ณ อทุ ยานวทิ ยาศาสตร์ เชียงใหม่น้ัน ดำ�เนินการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นท่ียัง และเทคโนโลยี มหาวทิ ยาลัยเชยี งใหม่ คงหลงเหลอื อยู่ โดยการยา้ ยจากทตี่ งั้ เดมิ เพอื่ มาอนรุ กั ษไ์ วย้ งั ทต่ี งั้ ปจั จบุ นั ณ พพิ ธิ ภณั ฑ์ กจิ กรรมดงั กลา่ ว มอี าจารยแ์ ละนกั ศกึ ษาจากคณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ เรือนโบราณล้านนา ภายใต้การดูแล และกำ�กับของ สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เขา้ รว่ มการแขง่ ขนั และไดร้ บั รางวลั ชนะเลศิ - รองชนะเลศิ อนั ดบั หนง่ึ โดยไดร้ บั โลร่ างวลั ดงั น้ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเน้นรูปแบบการอนุรักษ์ การจัดทำ�แบบสถาปัตยกรรม รางวลั ชนะเลศิ ทมี ANGKAEW Le Cafe' LAB การซอ่ มแซมดว้ ยเทคนคิ ฝมี อื ชา่ งดว้ ยวธิ ดี งั้ เดมิ โดยผเู้ ชยี่ วชาญ ภายในอาคารมกี ารจดั แสดง หวั ขอ้ Lower Risk of Uterine-Fibroids (tumor) in Women by non-Alcoholic และส่ือความหมายด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงภูมิปัญญาเชิงช่าง นอกจากน้ี Beverages สมาชิกทีม ประกอบดว้ ย ผ้ชู ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. จอมขวญั มรี ักษ์ อาจารย์ ยงั เปดิ โอกาสใหส้ าธารณชนมสี ว่ นรว่ มในการอนรุ กั ษส์ ถาปตั ยกรรม และเรยี นรศู้ ลิ ปวฒั นธรรม ประจ�ำ ภาควิชาชีววทิ ยา คณะวทิ ยาศาสตร์ นายธีรวัฒน์ งามนอก นักศกึ ษาปริญญาโท ผา่ นรปู แบบ workshop และเรยี นรผู้ า่ นองคค์ วามรทู้ ง้ั ในรปู แบบ onsite และรปู แบบ online ภาควิชาชวี วทิ ยา นายพชิ ญุตม์ ศรีใส นกั ศกึ ษาปริญญาเอก ภาควชิ าชวี วทิ ยา ท้ังน้ี จะมีพิธีพระราชทานรางวัลดังกล่าว โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า รางวลั รองชนะเลิศอนั ดบั หนึ่ง ได้แก่ ทีม Five Angels กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยจะแจ้งหมายกำ�หนดการให้ทราบอีกครั้ง หวั ขอ้ Date Palm Fiber Drink สมาชกิ ทมี ประกอบดว้ ย อาจารย์ ดร.หทยั ชนก และมีการจัดนิทรรศการรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำ�ปี 2565 ปันดิษฐ์ อาจารย์ประจำ�ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ นางสาวนิพิฐพร หลิม ระหวา่ งวนั ที่ 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพค พาณชิ นกั ศกึ ษาปรญิ าโท ภาควชิ าชวี วทิ ยา คณุ อรญั ญา มทิ ธศิ ร ผจู้ ดั การ Local leasing เมอื งทองธานี กรงุ เทพฯ เขตภาคเหนอื บจม เซน็ ทรัลพฒั นา คณุ ลนิ ดารตั น์ ปิติธรรม marketing manager Vo innovation คุณเจซลีย์ พาพงษ์พนั ธ์ นักธรุ กจิ อิสระ ขอบคณุ ภาพถา่ ยจาก อทุ ยานวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม:่ STeP 29 นกั ศกึ ษาวิศวฯ คอมฯ มช. สอบผา่ นทกั ษะ CCSK รับประกนั ความรู้ ความสามารถ ดา้ นความปลอดภัยและการใชง้ านของระบบ Cloud นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการสอบวัด ทักษะความร้แู ละได้รับประกาศนยี บตั รของ Cloud Security Alliance: สมาคมความมัน่ คงปลอดภัยคลาวด์ ในสาขา \"Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK)\" เปน็ จำ�นวนถงึ 29 คน ประกอบด้วย นกั ศกึ ษาระดบั ปรญิ ญาตรี สาชาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครอื ข่าย ได้แก่ นายณพวฒั น์ เกง่ ระดมกจิ นายนพรจุ ซอ่ื ตรง นายภมู ิ สมวงษ์ นางสาวมนปรยี า กนั หาภยั นายรวชิ พชิ ติ ปจั จา นายวรชั ญ์ ดวงจติ นายศานติ แขอดุ ม นายธรี ภทั ร กนั ธบปุ ผา นายชนพฒั น์ ดวงพกิ ลุ นางสาวชนื่ ฤทยั ชยั อนนั ตร์ ตั น์ นางสาวณฐั วรรณ เวทชญากลุ นางสาวนรนิ ทรา ปอ๊ กแกว้ นายพงศกร ทองอรา่ ม นางสาวนลนิ รตั น์ ทองทบั ทมิ นายพรี ณฐั กฬี าแปง นางสาวแพรจนี นนทรยี ์ นายเศวตฉตั ร สธุ รรม นางสาวสุชัญญา สริ ิธนากจิ และ นางสาวสพุ รรษา นิยมไทย รวมถึงนกั ศกึ ษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไดแ้ ก ่ นางสาวกฤตธนิ นั ท์ ทวบี ญุ นางสาวกฤตยิ าภรณ์ ตาค�ำ นายกษดิ เิ์ ดช ค�ำ มลู นายไตรภพ ศรมี ณ ี นายวศิ รตุ วงตา นายสหสั วรรษ ไชยลว้ น นายอัครพนั ธ์ รัตนโกศ นายวราดร ศริ พิ ันธ ์ุ นายเมธสิ กันทวี แล นายอคั ราช ชณุ หภญิ โญกลุ (นกั ศึกษาระดับปรญิ ญาโท) ความสำ�คัญของการสอบวัดทักษะความรู้ดังกล่าวสืบเนื่องจากปัจจุบันข้อมูลจำ�นวนมากอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบดิจิทัล หรือ “คลาวด์” องค์กรจำ�ต้องให้ความสำ�คัญแก่ การปกป้องข้อมูลเหล่าน้ัน หรือเรียกอีกอย่างว่าการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ ซ่ึงจะ ครอบคลุมเร่ืองการรวบรวม การประมวลผล ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลจำ�นวนมากบน คอมพวิ เตอร์ และอปุ กรณ์อ่นื ๆ ซง่ึ มคี วามละเอยี ดออ่ น เปน็ ทรพั ยส์ ินทางปัญญา, ขอ้ มลู ทางการเงิน, ข้อมูลสว่ นบคุ คล หรอื ขอ้ มลู ประเภทอนื่ ๆ ที่อาจมบี ุคคลใด ๆ สามารถเข้าถงึ และ พรอ้ มเปิดเผยไดโ้ ดยไมไ่ ดร้ บั อนญุ าต ดังนั้น ข้อมลู ขา้ งต้นจงึ จ�ำ เปน็ ต้องไดร้ บั การปกป้อง และมกี ารเข้าถึงข้อมูลนน้ั ๆ ได้อยา่ งถูกตอ้ ง โดยเฉพาะในยุคท่กี ารโจมตีทางไซเบอร์ และการ สอดแนมทางดจิ ทิ ลั ทวคี วามซบั ซอ้ น และรุนแรงข้นึ จนเป็นภยั คกุ คามตอ่ การท�ำ ธุรกิจ ส�ำ หรบั Cloud Security Knowledge เปน็ เครื่องการันตีของผ้ทู �ำ งานเก่ยี วขอ้ งกับระบบคลาวด์ คอมพวิ ต้ิง ทงั้ ด้านเทคโนโลยี รวมถงึ การบริหารจัดการระบบคลาวดใ์ หเ้ ปน็ ไปอยา่ งม่นั คงปลอดภยั อกี ทัง้ สรา้ งความเชื่อม่ันของผู้ใช้บรกิ ารคลาวด์ ขา่ วรอบสัปดาห์ ท่ีปรึกษา : ศาสตราจารยค์ ลินกิ นายแพทย์นิเวศน์ นนั ทจิต อธิการบดมี หาวิทยาลัยเชยี งใหม่ บรรณาธิการบริหาร : รองศาสตราจารยโ์ รม จริ านุกรม รองอธิการบดี CHIANG MAI UNIVERSITY WEEKLY NEWS บรรณาธกิ าร : ผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์อาคม ตนั ตระกลู กองบรรณาธิการ : ม.ล.กัตติกา เกษมสันต์ ละอองศรี นายอนญุ าชยั ตนั ติเสนียพ์ งศ์ นางสาวศภุ วรรณ ขำ�เจรญิ นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง https://ccarc.cmu.ac.th นางสาวเมธาพร เฉลมิ เขตต์ นางสาวจันทรจ์ ิรา วรรณฤทธิ์ นางสายฝน จัตุรตั น์ นางวรศิ รา มาละแซม ฝ่ายภาพ : ว่าที่ ร.ต.มงคล ลายค�ำ นายกนั ตคณุ วงศอ์ าษา ฝ่ายศิลปกรรม : นายพิเศษ ขันติพงษ์ ฝ่ายเผยแพร่ : นางสาวคำ�แสน อนิ ตะ๊ นลิ 4 cmuส่งข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำ�นักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พมิ พท์ ี่ : หจก.นันทกานต์ กราฟฟคิ การพมิ พ์ www.nantakarngraphic.com โทร. 0-5394-4444 โทรสาร 0-5394-4900 E-mail : [email protected] www. .ac.th


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook