Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 09 HAZİRAN 2018

09 HAZİRAN 2018

Published by korfezdehakimiyet, 2018-06-10 07:57:39

Description: 09 HAZİRAN 2018

Search

Read the Text Version

Insaa. t - H a z r Beton AK PARTİ'Yİ BAHANE ETTİ, AKOVA'YI YAYINLADI Burhan ye’de yerel b r gazete olan Demokrat vatandaşlar ta- verd sorusunu nsanların akıl- rafından sol görüşlü b r gaze- larına get rd . te olarak b l n yor. Geçt ğ m z günlerde manşet olarak “AK Part l ler n Bahçel evler çı- kartması” başlıklı haber le çıktı. Haberde kullandığı fo- toğrafta se esk beled ye baş- kanı F kret Akova’nın olması, Akova’nın, resm n yayınla- mak ç n m manşetten AK Part ’n n seç m çalışmalarınıKÖRFEZ’DE MANŞET AK PARTİ'NİN, RESİMDE “AKOVA” VAR HAKİMİYET MİLLETİNDİR 09 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - FİYAT: 35 Kr. SİYASİ GÜNLÜK GAZETE www.korfezhakimiyet.com Burhan ye'de yayınlanan DemokratBURHANİYE VE HAVRAN'DA gazeten n sol görüşlü olduğu b l n yor.KARNE HEYECANI YAŞANDI Şuana kadar Ak Part n n İl ve İlçede yapmış olduğu seç m çalışmalarını yayınlamayan gazete F kret Akova'yı, Ak Part l ler le aynı res m kares ç nde görünce gazetes n n manşet n Ak Part ye ayırdı. F kret Akova'yı, Ak Part l g b göstermeye çalışan gazeten n manşet sayfasında özell kle F kret Akova'nın res mler n n yer alması Burhan ye kamuoyu tarafından şaşkınlık le karşılandı. Akova'nın bu res m le lg l açıklama yapıp yapmayacağı merak ed l yor. Haber: Aysun Karabayır Türk ye, 2017-2018 Eğ t m- Öğret m yılını Cuma günü karneler n dağıtılmasıyla tamamlanmış oldu. Körfez lçeler nden Burhan ye, Havran lçeler nde de karne heyecanı vardı. Burhan ye'de 9 b n 150 öğrenc n n karne alırken, Havran 'da karne alan bütün öğrenc ler n sev nçler yüzler nden okunuyordu.Burhan ye 8 Eylül İlkokulunda yapılan karne da- zaev Jandarma Bölük Komutanı, As- HAVRAN ‘DA DUYGU h l n de Havran genel nde açılacak sosyal - kültü-ğıtım tören , lçe Kaymakamı Hüsey n Öner, Be- kerl k Şube Başkanı, katılırken, Havran DOLU ANLAR rel ve sport f kurslara katılmalarını tavs yeled ye Başkanı Necdet Uysal, İlçe M ll Eğ t m Mü- lçes Sey tonbaşı İlkokulu’nda düzen- Havran ‘da düzenlene ett .(Haber merkez )dürü Aytaç Ayaz, İlçe Jandarma Komutanı, Ce- lenen karne tören ne Havran Kaymaka- programda se yoğun ve mı Şeref Aydın, Havran Beled ye Baş- yorucu geçen b r yılın ar- kanı Em n Ersoy, Havran İlçe M ll Eğ - dından karneler ne kavu- t m Müdürü Yusuf Söbüoğlu, kurum şan öğrenc ler n heyecanı am rler ve vel ler katıldı. yüzler nden okunurken öğ- ÖNER’DEN, KİTAP TAVSİYESİ retmenl k kar yer n n so- Karne heyecanın paylaşan Burhan ye nuna gelen Bedr Şah n’ n Kaymakamı Hüsey n Öner, başarılı b r emekl olacağını açıkla- eğ t m-öğret m yılının ger de bırakıldığı- ması duygu dolu anların nı fade ett . Öner, “Bu ves leyle başta yaşanmasına neden oldu. öğretmenler m z olmak üzere çocukla- Havran Kaymakamı Şeref rımızın, gençler m z n eğ t m nde, y ye- Aydın ve beraber ndek ler t şmes nde emeğ geçenlere çok teşek- öğrenc lere karneler n da- kür eder m” ded . Öğrenc lere yaz tat l ğıttıktan sonra yaz tat l n dönem nde sevd kler yle vak t geç r- nasıl değerlend recekler mekle b rl kte hoşlandıkları şeyler yap- konusunda sohbet ett . malarını tavs ye eden Kaymakam Öner, sevd k- Havran Kaymakamı okuldan ayrılmadan önce ler şeylerden b r n n de k tap okumak olmasını öğrenc lere yaz tat l nde bol bol d nlenmeler , tavs ye ett . k tap okumaya devam etmeler ve mkânları dâ-

2 H09 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ ABERMezarlıklar bayrama hazırlanıyorKÖRFEZ REHBERİ Balıkes r Büyükşe- res Başkanlığı tarafından l ge- h r Beled yes Kent nel nde 20 lçede yürütülen me- ÖNEMLİ Estet ğ Da re Baş- zarlıkların ot tem zl ğ ve herb - TELEFONLAR kanlığı sorumluluk s tle laçlama çalışmaları 1 sahasındak mezar- Mayıs 2018 tar h nden bu yanaAcil Yardım 112 lıklarda yapılan laç- sürdürülmekted r. Bu çalışma-Yangın İhbar 110 lama faal yetler tüm larda 25 adet araç, 110 adetOrman Yangın 177 hızıyla sürüyor. Ya- akülü laçlama pompası, 50Polis 155 pılan çalışmalara adet ot b çme mak nes le ara-Jandarma 156 l şk n sabah saatle- lıksız olarak devam etmekted r.Telefon Arıza 121 r nde Başçeşme Me- Çalışmalarımız Halk Sağlığı ta-PTT Dasışma 161 zarlığı’nda düzenle- rafından eğ t m almış 100 per-Sahil Güvenlik 158 nen organ zasyon sonel tarafından yürütülmekte-Uyandırma 163 le yapılan çalışma- d r. Halkımızın rahat ve huzurluSağlık Dasnışma 184 lar anlatılırken, 20 l- b r şek lde kab r z yaretler nSu Arıza 185 çede devam eden yapmaları amacıyla bundanElektrik Arıza 186 laçlama şlemler ne sonra yaz sezonu, kış sezonuVergi Danışma 189 ara vermeden ayrımı yapılmaksızın mezarlık- devam ed ld ğ n n larımız da m şek lde tem z ola- caktır. Başkanlığımız tarafın- altı ç z ld . dan oluşturulan ş programı çer- çeves nde Balıkes r l genel n- Tanıtıma Balıkes r Bü- de bulunan 962 mahallem zde yükşeh r Beled ye Baş- bulunan b n 123 mezarlığın kanı Zeka Kafaoğ- heps n n tem zl ğ ve laçlaması lu’nun yanı sıra Bü- ek pler m z tarafından yapıla- yükşeh r Beled yes caktır. Balıkes r l genel nde bünyes nde faal yet ek pler m z tarafından yapılan gösteren Da re Baş- çalışma sonucunda 17 m lyon kanları katıldılar. Tö- 466 b n 967 m2’l k alanın me- rende konuşan Balıke- zarlık alanı olduğu sonucuna s r Büyükşeh r Beled - varılmış ve coğrafi b lg s stem - ye Başkanı Zeka Ka- ne ver g r şler yapılmıştır. İşe faoğlu, bu tür çalışma- başlamış olduğumuz lara büyük önem ver- 01.05.2018 tar h nden bu yana d kler n d le get rerek 20 lçem zde toplamda 3 m l- özetle şunları söyled ; yon 187 b n 582 m2’l k alanın “Dünden bugüne nsa- ot tem zl ğ yapılarak b yos dal noğlu doğar, büyür ve ürünlerle laçlama şlem ta- ölür. D n m ze göre mamlanmıştır. Mezarlıkların te- kab r z yaretler ve kab- m zl ğ yle lg l Kent Estet ğ Da- r stanların tem zl ğ res Başkanlığı tarafından ger- önem arz etmekted r. çekleşt r len çalışmaların yanı Bu kapsamda Balıke- sıra mahalle muhtarlarımız ve s r Büyükşeh r Beled - halkımızın destekler ç n teşek- yes Kent Estet ğ Da- kür eder m”ded . (İHA)BALIKESİRValilik 249 99 63Büyükşehir Belediye 239 15 10Asayiş Şube Müdürlüğü 241 88 44Emniyet Müdürlüğü 243 81 00Jandarma 221 24 00Yangın 241 78 75Zabıta 241 13 46PTT 244 95 77Devlet Hastanesi 245 90 20Atatürk Devlet Hastanesi 221 35 10Trafik Şube Müdürlüğü 243 31 12HAVRAN KÖRFEZ’DEKaymakamlık 432 30 30 HAKİMİYET KAYITSIZ SİYASİ GÜNLÜK GAZETEBelediye Başkanlığı 432 10 02 ŞARTSIZ MİLLETİNDİREmniyet Amirliği 432 11 24Jandarma 432 10 51 09 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ YIL: 8 SAYI: 2652Sağlık Ocağı 432 15 67 Öztürkler Medya Basın Yayın Matbaa Reklam İnş. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti adına İMTİYAZ SAHİBİEDREMİT Ahmet Nevzat KATİPOĞLU SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜKaymakamlık 373 10 78Belediye Başkanlığı 373 44 24 Reyta IRMAKEmniyet Amirliği 373 11 14Jandarma 373 10 89 SAYFA EDİTÖRÜDevlet Hastanesi 373 10 82 Hüseyin ŞENBIYIKBURHANİYE HABER MERKEZİKaymakamlık 422 10 21Belediye Başkanlığı 412 64 50 Aysun KARABAYIREmniyet Müdürlüğü 422 17 43 Yahya ALTINTAŞJandarma 412 86 22Devlet Hastanesi 412 69 99 HUKUK DANIŞMANIGÖMEÇ Av. Mehmet GÜLCÜKaymakamlık 357 15 45 BASKI SORUMLUSUBelediye Başkanlığı 357 10 53Emniyet Amirliği 357 20 69 Ahmet Nevzat KATİPOĞLUJandarma 375 10 42Sağlık Ocağı 357 10 27 [email protected] Körfez’de Hakimiyet Gazetesi Öztürkler Medya Basın Yayın Matbaa Reklam İnş. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti Tesislerinde hazırlanıp basılmıştır. Adres: Hamidiye Mah. Yeni Garaj Caddesi No:17 Kat:1 Daire:3 EDREMİT / BALIKESİR Burhaniye Temsilciliği: Mahkeme Mah. Cumhuriyet Meydanı 27/A Daire:2 Burhaniye / BALIKESİR Tel: 0.266 412 77 11 Bilgi İşlem: 0532 342 11 82 Matbaa Adresi: Cumhuriyet Mah. Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı No:2 8 Nolu iş yeri Burhaniye / BALIKESİR Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Gönderilen yazı ve resimler yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Köşe yazılarının sorumluluğu yazarlarına aittir. (İHA Abonesidir.) Yayın Türü: Yerel Süreli Satış Bedel 3 TL’d r. (Aboneler Har ç), Bay F yatı 0.30 Kr.

HABER 09 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ 3Başkan Kafaoğlu “Bende bundan sonra mesa m n haftada b r gününü burada, Edrem t'te, Körfez Koord nasyon B namızda geç receğ m”BAŞKAN KAFAOĞLU KÖRFEZDEKİ MAKAMINA OTURDUBalıkes r Büyükşeh rBeled ye Başkanı ZekaKafaoğlu Edrem tlçes nde KörfezKoord nasyon Da reBaşkanlığı yen h zmetb nasının açılışını yaptı.Başkan Kafaoğlu“Bende bundan sonramesa m n haftada b rgününü burada,Edrem t'te, KörfezKoord nasyonB namızdageç receğ m” ded .Edrem t lçes nde kısa sürede çalışmaları tamam- nız yer s z n değ ld r. Büyükşeh r 20 lçes 900 kır- reve gel r gelmez kör- Daha sonra h zmet b nasının açılış kurdelası ke-lanarak h zmete sokulan Körfez Koord nasyon sal mahalles ne ulaşma mecbur yet var. İşler ko- feze b r tane koord - s ld ve davetl ler le b rl kte b na gez ld . BaşkanDa re Başkanlığı h zmet b nası düzenlenen tören laylaştırmak lazım. Zorlaştırmamak lazım. B z m natör da re başkanı Zeka Kafaoğlu daha sonra kend s ç n hazırlananle h zmete açıldı. Törende konuşan Edrem t Kay- m llet m z n geleneğ nde şu vardır. Tab burada atadık.\"ded . makam odasına geçerek lk m safirler n ağırladımakamı Al Sırmalı vatandaşlara daha y ve kal - bütün b r mler m z var b z m. BASK ’s nden İtfa ye- Haftanın bel rl b r ve lçen n sorun ve stekler hakkında davetl ler-tel h zmet hızlı ve güven l r b r şek lde sunmak s ’ne, Beyaz Masa’sından d ğer b r mler m ze günü mesa s n Ed- den b lg aldı. Edrem t Otogarı ç n farklı stekler nç n yapılan bu çalışmayı tebr k ederek hayırlı ol- kadar burada b r mler m z var. Heps şler n yapı- rem t’te geç receğ n olduğunu ancak esk otogar bölges n n ne olarakmasını d led . yor. Ama b z m vatandaşlarımız özell kle mutlaka fade eden Başkan tanz m ed leceğ n y ne halka sorarak halkın kararDaha sonra kürsüye gelen Balıkes r Büyükşeh r daha üst yönet c ye ulaşmak; mutlaka onunla Kafaoğlu “Bende vereceğ n fade ett .Beled ye Başkanı Zeka Kafaoğlu “Ulaşamadığı- dertler n paylaşmak st yor. İşte onun ç n b zde gö- bundan sonra mesa- (İHA) m n haftada b r gü- nünü burada, Edre- m t’te, Körfez Koor- d nasyon B namızda geç receğ m. S zler le daha fazla bera- ber olacağım nşal- lah. Y ne haftada me- sa m n b r gününü de tab k Bandırma’da k b namızda geç re- rek vatandaşlara daha yakın olacağız. Çünkü Balıkes r’ n coğrafya- sı gerçekten çok büyük. İstanbul’un üç katı yüz öl- çümüne sah p. 20 tane lçes yle 900 kırsal mahal- les yle oldukça büyük b r coğrafyadayız. M llet n ayağına h zmet götürüyoruz. B z mle görüşmek s- teyen, b ze ulaşmak steyen nsanlarımızın artık Balıkes r’e kadar gelmes ne gerek yok. Haftanın b r günü mesa m z burada geç receğ m z ç n va- tandaşlarımız le burada buluşmuş olacağız\" ded .HAVRAN FAALİYETLERİNE İLGİ BÜYÜK k ş ve kurumlara plaket takd m ed lmes yle devam ett . 4.sınıf öğrenc ler n n, öğretmeler Mehtap Dem r nezare- Havran’da yapılan faal yetler n ardı arkası kes lm yor. t nde hazırladıkları res m serg s n n açılış kurdeles n n ke- B r yandan Havran Halk Eğ t m Merkez tarafından s lmes n n ardından Havran Kaymakamı Şeref Aydın ve açılmış olan kurslarla okuma – yazma b lmeyen vatan- beraber ndek ler eserler tek tek nceleyerek eser sah ple- daşlara ulaşılmaya devam ed l rken d ğer yandan açı- r nden detaylı b lg aldı. Öğrenc ler n yaptıkları çalışmalar lan serg ler le eğ t m alanında ne kadar emek serg len- büyük beğen topladı. Bu arada lk k tabını yayımlayan Se- d ğ n göster yor. y tonbaşı İlkokulu 3. Sınıf öğrenc s Betül Kahya z yaretç - Havran Halk Eğ t m Merkez açmış olduğu kurslar ne- lere mzalı k tabını hed ye ett . Havran Kaymakamı ve be- t ces nde belge almaya hak kazanan kurs yerlere dü- raber ndek ler le hatıra fotoğrafı çek ld .(Aysun Karabayır zenlenen törenle sert fikalar ver l rken, Sey tonbaşı İlköğret m Okulu öğretmen ve öğrenc ler n hazırladığı serg ye se vatandaşlar tarafından büyük lg gördü. Farklı yerlerde düzenlene törenlere Havran Kaymaka- mı Şeref Aydın, Havran İlçe M ll Eğ t m Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Havran Halk Eğ t m Müdürü Hasan Çam, Havran Beled ye Başkanı Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Sey tonbaşı İlkokulu Müdürü Kazım Kaya ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen sert fika tören n n ardından kurs yer- lerle sohbet eden Havran Kaymakamı ve beraber ndek - ler başarı d lek ve temenn ler nde bulundu. AYDIN, ESERLERİ İNCELEDİ Havran Kent Müzes nde düzenlenen program Sek zeylül Ortaokulu Müz k Öğretmen Ferda Çırpıcı ve öğrenc ler - n n müz k d nlet s le başladı. Program 3. Sınıf öğrenc s Betül Kahya’nın h kaye k tabının basımında destek olan

4 H09 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ ABERÇOCUKLARIN HAYATINI DEĞiŞTiREN VALi Balıkes r Val s Ers n Yazıcı, hayata geç r lmes nde önderl k ett ğ BENGİ ve Sporda Yetenek 10'la gelecek projeler le öğrenc ler sosyal hayatın ç ne sokarak suça sürüklenmeler ne karşı adeta b r kalkan oluşturuyor. Haftada en az k okul z yaret eden ve b nlerce öğrenc yle b reb r temas kuran Val Yazıcı, terör stler n, ha nler n, suç örgütler n n özell kle alt gel r gruplarındak a leler n çocuklarını kandırmak sted kler n vurgularken, ha nler n kökünü 'adam g b adam' yet şt rerek kazıyacaklarını söyled .Balıkes r Val s Ers n Yazıcı, Balıkes r'de uygu- l k yapab lecek k ş ler. çocuğu yatırmamış. O çocuk basket takımına BAŞKAN GENÇER, “ KİTAPlamaya koyduğu ve Türk ye'ye örnek olan Balı- Ancak TEOG ortalama- g rmek ç n 9'da yatakta oluyor. 40 yaşındak OKUMAYI EKSİK ETMEYİN”kes r'de Eğ t mde N tel ğ Gel şt rme ve İzleme sına baktığınızda b raz adamlar halı sahaya çıkıyor b rb r n öldürecekProjes 'n n (BENGİ) ulaştığı noktayı ve projen n ger de kalmış. Demek k g b maç yapıyor. Bu sporun doğasında var. Ka- 2017-2018 eğitim öğretim yılının son günü ya-detaylarını İhlas Haber Ajansı Balıkes r Tems l- b r şeyler eks k kalmış. zanma steğ , hırs. Çocuğun b r müddet sonra s- pılan karne töreni Ayvalık’ta, iki ayrı okuldac s Bahadır Dem rçev ren'e anlattı. Val l k ma- B r s nerj oluşturduk ve temeden hayatı d s pl ne olmaya başlıyor. Bu gerçekleştirildi. Öğrencilere karnelerini verenkamında açıklama yaparak 2017-2018 eğ t m yı- bu kabullen ld . Yönet c projede futbol yok sadece. O konuda b raz tepk Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in öğren-lını da değerlend ren Val Yazıcı, \"BENGİ le olarak da hem denetle- alıyorum. Futbolda da d s pl n var ama her cilere verdiği tatile ilişkin mesaj, “Gönlünüzce dinle-2016-2017 eğ t m yılının k nc yarısında yola me görev n yer ne ge- yerde oynanıyor. Çocuğun hayatına b r düzen nin, verimli bir tatil ve kendinizi geliştirmek için kitapçıktık. İlk yıl okullarımızı tam anlamıyla hareke- t rm ş oluyorsunuz hem gel yor, başta okul olmak üzere hayatı değ ş - okumayı eksik etmeyin” oldu.te geç remed k. İsteğ m z neyd ? Balıkes r'de de yardımcı oluyorsu- yor. Anne çocuğun maçlarına gelmeye başlıyor.eğ t m konuşulur hale get rel m, öncel kl hale nuz. S z n ısrarınızı gö- H çb r sosyal hayatı olmayan anne, o çocuğun Uzun soluklu eğitim öğretim yılı 8 Haziran Cumaget rel m. Eğ t m n ç ndek bazı sorunları kend rünce geçen yıl hareke- maçlarına gelmeye başlıyor. İnsanların ç ne g - günü sona erdi. İlçe genelinde 10 bin 275 öğrenciç nde çözel m. Kaymakam, lçe müdürü, okul te geçmeyenler de ha- r yor. Bu noktada b r şey bel rteceğ m. Bu konu karne alırken 873 öğretmen de öğrencileriyle birlik-müdürü, öğretmen arkadaşlarımız olumlu etk - rekete geçt \" ded . araştırması yapılmış, güvenl k güçler nce sap- te yaz tatiline çıktı. İlköğretim Okulu öğrencilerileş m le b r hareketlenme yapıyor. İsted ğ m s - Okuma alışkanlığı ko- tanmış b r durumdur. En çok çeteye bulaşanlar, sabah saatlerinde Atatürk İlk Okulu’nda düzenlenennerj y yüzde yüz olmasa da oluşturdum. İlçe be- nusunda Türk ye'n n kar- organ ze suça g ren mahalle alt gel r grubunun törenle karnelerini alırken orta öğretim için tören 15led ye başkanlarımızın okullara lg s arttı bu sü- nes n n kötü olduğunu bulunduğu yer. Aklınıza gelen ha nl kler, bence Eylül Orta Okulu’nda düzenlendi. Ayvalık Atatürk İlkreçte, okulların gelen g den arttı. Bu ş n merke- kaydeden Val Yazıcı, terör stlerden farkı yok. Buralardan çocuk dev- Okulu’nda saat 10.00’da başlayan törene Kayma-z nde öğretmenler var. Vatandaş d yor k , 'İlçede \"Bu konuda ısrarcı, natçı ve sabırlıyız. Yaşamı- ş r yorlar. Burası o ha nler ç n ver ml araz . Ben kam Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkanıb rkaç okul y d r, d ğerler sıradandır.' Ben asla mızda bazı alışkanlıklarımızı küçük yaşlarda ka- spor le buraya g rd ğ mde, çocuğun hayatı dü- Rahmi Gençer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Ba-kabul etm yorum bunu. Neye göre yapılıyor bu zanıyoruz. Bazen ş m ze gelmeyen konularda zene g r yor, çocuğun hayatında a les n n haya- hadır, daire amirleri ve okul müdürleri, öğretmen,sınıflandırma? Neye göre kötü d yeb l yorsunuz b le a lem z b z zorluyor ve alışkanlıkları o şek l- tında b r k nsan daha oluyor. Onunla özel b r le- öğrenciler ve veliler katıldı.b r okula? Bu okullarda eğ t m veren arkadaşla- de kazanıyoruz. D ş fırçalama alışkanlığını or- t ş me g r yor. Kuşak atlamak st yor, takıma g r-rımız da Türk ye'dek ün vers teler n eğ t m fa- taokula kadar kazanmamış b r k ş n n sonradan mek st yor hocasının her şeyden haber oluyor. “KENDİNİZİ GELİŞTİRMENİN EN ÖNEMLİ VEkülteler nden mezun olmadı mı? Herkes lçes n- bu alışkanlığı kazanması daha zor. Bu b l msel B z çocuğu spor okulların aldığımızda çocuk kö- GÜZEL YOLU KİTAP OKUMAKTIR”dek b r okulu sah plend . B r tanes n kayma- olarak da kanıtlanmış b r şeyd r. 40 yaşın üze- tülüklerden de uzak kalacak\" ded .kam sah plend . B r tanes n M ll Eğ t m Müdürü r ndek nsanların alışkanlıklarını değ şt rme Açıklamalarının sonunda projeler n ortak hede- Karnelerini verirken öğrencileri tebrik eden Belediyesah plend . Onların derd le dertlend ler. Okulla- oranı yüzde 20 dah değ l. Balıkes r'de k tap fin açıklayan Val Yazıcı sözler n şöyle tamam- Başkanı Rahmi Gençer, “Oyunlar oynayacaksınız,ra g tt ler. Ben l val s olarak her hafta 2 okula g t- okuma ş ne başladığımızda tüm öğretmenler - ladı: denize de gireceksiniz ama kitap okumayı eksik et-t m. Ben ısrarla meslek l ses ne g d yorum. Mes- m ze k tap hed ye ett k. Sadece öğretmenlere \"Gerek BENGİ ç n gerekse Sporda Yetenek meyin çünkü kendinizi geliştirmek için en önemli velek l seler nde sorunlar var. O çocuklar gelece- 15 b n k tap hed ye ett k. Tüm lçeler m zdek öğ- 10'la Gelecek projeler ç n şunu fade ed yorum. en güzel yolu kitap okumaktır. Her türlü kitabı oku-ğe d ğerler kadar umutla bakmıyor. Hayaller renc ler m ze k tap hed ye ed ls n sted k. 367 B z adam g b adam yet şt receğ z. Öğretmen, yun, çocuk kitaplarını okuyun güzel şeyler öğrenin.eks k, bazılarında yok. 18 yaşındak gençlerle b n k tap dağıtıldı. Bunun katkısını 3 5 yıl sonra çöpçü, gazetec , subay olsun ama adam g b Hepinizi kutluyorum ve seneye daha büyük başarı-sohbet ed yorsunuz, yaşını başını almış nsan- göreceğ z\" şekl nde konuştu. adam olsun. Çocuklara, nsanları sevmey ve lar bekliyorum” dedi.larla sohbet ed yor g b oluyoruz. Oralara do- saymayı öğreteceğ z. Adam g b adam olmadık-kunmaya çalışıyoruz, bunu da bu kampanya le Suça karşı spor tan sonra ne olursa olsun, hang mesleğ yapar-yapmak sted k. Adına da BENGİ ded k. Bu kam- Val Yazıcı en az BENGİ kadar önem verd kler sa yapsın fark etmez. Ondan sonra kal fiye ola-panyada da k tap okumayı ve değerler eğ t m n Sporda Yetenek 10'la gelecek projes n n hang cak. İş n mükemmel yapacak. Her şey n mer-öne çıkardık\" ded . amaçla yapıldığını açıkladı. Yazıcı, \"B r d ğer kez nsandır. Türk ye'n n de gelecekte en büyük projem z 'Sporda yetenek 10'la gelecek' Bu pro- varlığı genç nsan gücüdür. Çocuklarla ve genç-367 b n k tap dağıtıldı jey Kocael Büyükşeh r Beled yes nde uygula- lerle uğraşmamızın temel sebeb budur. Ülke-2017-2018 eğ t m yılında 47 okula b zzat g den dık. Spor yapamayan, ekonom k anlamda m z onlara tems l edeceğ z\"(İHA)ve 3 b n 888 öğrenc yle b reb r temas kuran Val bunun zorluğu ç nde olan çocuklara bunu yap-Yazıcı, projen n detaylarını anlattı. Val Yazıcı, tırmak. Gençl k Spor, M ll Eğ t m, Kaymakamlar\"Bu eğ t m öğret m yılında kaymakamlarımız toplandık. 20 lçem zde alt gel r grubunun yoğunokulların tamamına en az 1 kez g tt ler. Başka olduğu okullarda 7-13 yaş arasındak çocuklarab r l var mıdır k dönem ç nde bütün okullara g t- spor yaptırılacak. Bu zorunlu olacak. B reyselm ş olsun. Kaymakam g d p ders yapmıyor tab malzemeler sosyal yardımlaşmadan, beled ye-k . Yönet c y z b z, eks ğ görmem z lazım. Hare- lerden tamamlayacağız. A lelere de şunu söyle-ketlenme oldu, okullarımızı tatlı b r rekabete sok- d k. H çb r malzeme almayacaksınız ded k. Spo-tuk. Bu şeh rde 367 b n 923 adet k tap hed ye run vücut üzer ndek faydalarını anlatmamaed ld . Haftada k okuma saat m z hemen gerek yok. Alt gel r grubundak a lelerde a le çhemen tüm okullarımızda yapılıyor. S z oraya düzen olmuyor, düzenl gel r yok, a le ç ş ddetdokunduğunuzda ses gel r. Meslektaşlarımdan olab l yor. Parasızlık, b r takım yanlışları bera-da sorun oluyor. B z Amer ka'yı yen den keşfet- ber nde get reb l yor. Ş md bu ortamda çocu-m yoruz. Okullara g d yorum, dokunuyorum. ğun h çb r günahı yok. Çocuk, öyle b r ortamdaBen m okulum Mehmet Azman Çavuş Ortaoku- hayatını düzene sokamıyor. Spor, adı konulma-lu. G d n görün değ ş m . B z m g tmem z, kay- dan b r d s pl n barındırıyor. Çocuk adeta antre-makamlarımızın g tmes okulun çehres değ şt . nörü ne derse yapıyor. Basket takımına almamOradak öğretmenler m z, her okulda öğretmen- ç n akşam 9'da yatacaksın d yor. Anne baba o

HABER 09 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ 5VALi YAZICI'DAN ÖĞRENCiLERE KiTAPOKUMAYI UNUTMAYIN ÇAĞRISIBalıkes r Val s Ers n Yazıcı ve Büyükeşh r Beled yeBaşkanı Zeka Kafaoğlu Namık Kemal İlkokulu'na g dereköğrenc ler n karne heyecanına ortak oldular. Öğrenc lerekarneler n dağıtan Val Yazıcı yaz tat l ç n tavs yelerdebulunarak “K tap okumayı unutmayın” çağrısı yaptı. ş l ğ n ölçmüyor. Sadece b r yıllık çalış- Karnesini evde aldı malarınızın karşılığında b r değerlen- d rme cetvel aldınız. İnanıyorum k ek- s kler n z görüp önümüzdek yıl daha düzenl , daha ştahlı çalışarak arzu ett - ğ n z sev yelere ulaşacaksınız. Gelece- ğ parlak, özgüven yüksek öncü ku- şaklar olmak ç n çok çalışmalısınız. S zler sev yor ve s zlere güven yo- ruz”ded . K tap okumayı unutmayın 2017-2018 eğ t m ve öğret m yılını ta- mamladığını bel rten Val Ers n Yazıcı “B z m açımızdan güzel b r yıl oldu. Ba- lıkes r’de eğ t m b r nc gündem oldu veBalıkes r l genel nde lk ve orta de- Marmara Adası’ndan, Savaştepe’ye Dursun- Edrem t lçes nde sağlık ne-recel 834 okulda, 184 b n 366 öğ- bey’den Ayvalık’a kadar her yerde BENGİ Projes denler sebeb yle evde eğ -renc ve 15 b n 99 öğretmen yaz ta- kapsamında çeş tl etk nl kler n olduğu lk başta t m görmekte olan Şeh t Hal lt l ne g rd . Val Ers n Yazıcı ve Bü- da okuma etk nl ğ n n aksatılmadan devam ett r l- Kantarcı Ortaokulu 7.c sınıfyükeşh r Beled ye Başkanı Zeka öğrenc s Muzaffer Çev k’ z -Kafaoğlu, Altıeylül Kaymakamı Dr. d ğ b r eğ t m ve öğret m yaret eden Edrem t Kayma-Oktay Kaya, İl M ll Eğ t m Müdürü sezonu oldu. Ben tüm kamı Al Sırmalı, İlçe M ll Eğ -Yakup Yıldız ve Altıeylül Beled ye öğretmen arkadaşlarıma t m Müdürü Yusuf Koç veBaşkanı Hasan Avcı Namık Kemal teşekkür ed yorum. Bu Okul Müdürü Hakan Yıldızİlkokulu’na g derek öğrenc lere yıl çer s nde 367 b n kend s ne karnes n verd ler.karne ve hed yeler dağıttılar. Balı- k tap hed ye ed lm ş öğ- İk nc dönem başarı le ta-kes r İl M ll Eğ t m Müdürü Yakup renc ler m ze. Bu kam- mamlayarak takd r belgesYıldız yaptığı açıklamada “18 Eylül panya proje çerçeves n- le ft har belges alan Muzaf-2017 Pazartes günü l genel nde de b r farkındalık oluştu. fer’e karnes n n yanında he-834 okulda, 184 b n 366 öğrenc n n Emeğ ve katkısı olan d yeler de takd m ed ld .ve 15 b n 99 öğretmen le 2017- tüm öğretmen arkadaş- Evde eğ t m alan Muzaffer2018 eğ t m-öğret m başlandığını larıma, öğrenc lere, da- Çev k’ ev nde z yaret edenfade ederek “Yorucu ve yoğun geçen b r yılın ar- rec lere teşekkür ed yo- Kaymakam Sırmalı “Devlet -dından heyecanla beklenen karne gününde s z- rum. Herkese y tat ller m z n değ ş k engellerden do-lerle aynı heyecanı paylaşmanın mutluluğunu ya- d lerken k tap okumayı layı evde eğ t m h zmet n öğ-şamaktayım. Şüphes z k bu karneler s zler n k - unutmayın d yo- renc ler m ze sunmaktadır. rum”ded .(İHA) Bu kapsamda İlçem zde 11 çocuğumuz evde eğ t m h z- met nden faydalanmaktadır. “Bundan sonra da a leler m z n yanında olma- B zde her eğ t m öğret m dö- ya devam edeceğ z” ded . nem nde öğrenc ler m z yal- ( ha) nız bırakmayarak karneler n ve hed yeler n takd m ed yo- ruz.\" ded . Gelecekte hang mesleğ se- çeceğ n soran Kaymakam Sırmalı’ya, doktor olmak s- ted ğ n d le get ren Muzaffer Çev k’e Kaymakam Sırmalı, “Bu hedefin gerçekleşt rece- ğ ne em n m” ded . Evde eğ - t m h zmet alan a leler n her zaman yanında olduklarını d le get ren Kaymakam Sırmalı ELEMAN ALINACAKTIR İş yer m zde çalışmak üzere deney ml Tır- Çek c şoförü ve ş mak nası operatörü aranmaktadır. İLETİŞİM: 0533 380 83 25

6 H09 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ ABERBALIKESİR'DE MESLEK KAZANAN LİSELİLER ŞET KUŞANDIBurhan ye lçes nde, Şeh t Hasan Çoban dürü Ferhan Levent, “Okulumuzda düzenled ğ m z ah l k Burhaniye'de RamazanMeslek ve Tekn k Anadolu L ses ’n b t - tören nde, mezun olan öğrenc ler m ze örf ve adetler m - umrecileri uğurlandıren 97 öğrenc ç n mezun yet tören dü- ze ve gelenekler m z devam ett rmeler ç n çalışıyoruz.zenlen rken, bölüm b r nc ler nede ah l k Bu sene 97 öğrenc m z okulumuzdan mezun oldu. İnşal-geleneğ gereğ nce şet kuşatıldı. Okul lah ş hayatına atılıp kültürümüzü örfünü adet n b len, ha-bahçes nde düzenlenen törende b r kız rama helale d kkat eden ş hayatında güzel yerlere gelenöğrenc de şet kuşandı. nsanlar olmalarını Cenabı Hak'tan temenn ed yorum” ded . Veb Tasarım b r nc s Aleyna Yılmaz da, ”Kuşak bağ-Şeh t Hasan Çoban Meslek ve Tekn k Anadolu L ses nde lama tören nde bölüm b r nc s olduğum ç n bana da hak6 bölümden 97 öğrenc mezun olurken, d ploma dağıtım tanındı. Bundan çok memnunun. Teşekkürler her şeytören sırasında düzenlenen Ah Evren göster s büyük ç n” ded . Okul b r nc Mehmet Erdoğan se, “İnşaatlg gördü. Törende dualar yapılıp b r çırağın ustalığa ter- bölüm öğrenc s y m. 4 yıllık okul sürec n b t rd k. Bölü-fis canlandırılırken, 6 bölümün b r nc ler nede şet kuşatıl- mümde b r nc olduğum ç n kuşak bağladım. Bundan çokdı. Öğrenc ler, bol bol mezun yet hatırası çekt r rken, okul memnunum. Kuşağımı aldığımı ç n çok gururluyum.b r nc s Mehmet Erdoğan b r konuşma yaptı ve yaş kütü- Bunun hakkını vereceğ m. İş m en y şek lde yapaca-ğüne plaket çaktı. Mezun yet tören ne Beled ye Başkanı ğım” ded . Olcay Temurcan da, ”Tes sat teknoloj ler ve k-Necdet Uysal le İlçe M ll Eğ t m Müdürü Aytaç Ayaz ve l mlend rme bölüm öğrenc s y m 4 yılda okulu b t rd m.vel ler katıldı. Törene katılanlara teşekkür eden Okul Mü- Kuşak bağladım. Tatlısıyla açısıyla okul b tt . Arkadaşlara da başarılar d ler m” ded .(İHA)AYDEMİR KÜÇÜKKÖY Burhan ye lçes nde, Umre ç n Kılıç’ın öncülüğünde umreye g decek kutsal topraklara g den 80 k ş 80 vatandaş ç n uğurlama tören ya-İLE ANLASMAK ÜZERE törenle uğurlandı. Kocacam de pıldı. Kocacam de okunan mevl d n ar- okunan Mevl d n ardından dualarla dından, İmam Ramazan Aşık’ın get r-Tecrübel tekn k d rektör Kad r uğurlanan vatandaşlar, 17 gün sonra d ğ tekb rlerden sonra otobüslereAydem r, geçt ğ m z sezon ger dönecek. b nen vatandaşlar yakınları le veda-şamp yon yaptığı Küçükköy Burhan ye’de emekl mam Saadett n laştı. Emekl İmam Saadett n Kılıç,spor le anlaşmak üzere... uğurlama tö-Geçt ğ m z yıl Körfez 1. Amatör L g 'nde ren ne katı-Küçükköy sporu şamp yon yapan tecrübel lanlara te-tekn k adam Kad r Aydem r, bu yıl Balıkes r şekkür eder-Süper Amatör L g nde mücadele edecek ken, Allah’ınolan sarı kırmızılılar le büyük ölçüde kutsal top-anlaşma sağladı. rakları gör-Başarılı tekn k d rektör Kad r Aydem r se mey herke-konuyla lg l olarak yaptığı açıklamada, se kısmet et-\"geçt ğ m z yıl şamp yon olarak çıkmış mes n sted .olduğumuz Süper Amatör L g nde mücadele Uğurlama tö-edecek olan Küçükköy spor le büyük ren sırasın-ölçüde anlaşma sağladık. Yen sezona da duygusalbomba g b g receğ z.\" ded . anlar yaşan- dı.(İHA) Yahya ALTINTAŞ

HABER 09 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ 7 YaĞ ORANI YÜKSEK BESİNLERDEN UZAK DURUN!Kansere Yağ oranı yük- ler sonucunda lk dört saat çer s nde kan- y nde pıhtı oluşmasına ve an damar tıka-çare sek bes nlerle dak yağ düzeyler nde an yükselmeler nıklığına bağlı kalp kr zler görülme olası-bulundu beslenmen n tesp t ed l rken, oks jen taşıyan alyuvar lığını arttırmaktadır’’.mu? kalp damar hücreler nde deformasyon ve damar c - Ramazanda ve Bayramda d kkatl olun! hastalığı r sk - darının bozulmasına neden olan b rtakım Özkara, hem Ramazan ayının son günler n n arttırdığı enz mler n akt v teler nde artış saptan- ç n hem de bayram ç n şu öner lerde bu- herkes tara- mıştır. lunuyor; ‘’Ramazan ayı neden yle üzer n- fından b l n- LIV Hosp tal Kalp ve Damar Cerrah s Uz- de durmakta fayda olduğunu düşündü- mekted r. Ame- manı Prof.Dr.Ahmet Özkara araştırma le ğüm konu se kalp damar hastalığı olan r ka Augusta lg l şunları söylüyor; ‘’ Sürekl yağlı y ye- k ş ler n oruç tutup tutmalarıdır. Kalp has- Ün vers tes ’nde yapılan araş- ceklerle beslenen b reylerde araştırma so- talığı olduğu b l nen k ş ler doktorlarının z- tırmada yüksek yağ oranı çe- nucunda yer alan bulgular kalıcı hale gel- n yle oruç tutab l rler, ancak d kkat etme- ren b r öğünden sonra meta- mekte ve damar elast k yet n bozarak ler gereken en öneml konu ftarda veya bol k değ ş mler n sonuçları ve damar sertl ğ ne yan kalp kr z ne davet - sahurda yüksek yağlı y yeceklerden ka- mekan zmaları değerlend r l- ye çıkarmaktadır. Sadece beslenme alış- çınmak olmalıdır. Y ne aynı şek lde bay- m şt r. kanlıkları değ l aynı zamanda s gara ve ramda da oldukça yoğun b r şek lde üç yüksek kolesterol değerl de damar yüze- öğün yağlı y yecekler tüket leb lmekted r. B r hafta boyunca sağlıklı b reylere yük- y üzer nde pıhtı oluşumuna neden olur. Bu nedenle kalp hastalığı olan k ş ler n sek oranda yağ çeren d yet uygulanmış Özell kle kalp damar hastalığı olduğu b l - özell kle Ramazan ayında öner lere d k- ve her gün kan değerler tak p ed lm şt r. nen k ş ler n bu beslenme prens pler ne kat etm ş olsalar b le, bayramda da bu Yağ çeren öğünden sonra yapılan tetk k- d kkat etmeler öneml d r. Bu araştırmada alışkanlıklarından vazgeçmemeler ge- da vurgulandığı g b sadece b r öğünde rekt ğ n bel rtmekte fayda görmektey m’’. yüksek oranda yağ çeren y yecekler tü- ketmen n zaten hasta olan damar yüze- Haber Merkez Sırt Ağrısı Ned r? Neden Olur?Henüz erken olmasına rağmen, st smar haklarına sah p. Sırt bölgem zde omurga çatısı bulu- g den s n rler n alanı daralır ve s n r da- de sırt ağrısı görülmekted r.Portek z’dek Co mbra Ün vers - Redaporfin b r fotosens t zer, nur. Bu omurga çatısının k yanında marları baskıya maruz kalır. Bu şek lde SIRT AĞRISINI GEÇİRMEK İÇİN NE YA-tes ’nden b r araştırma ek b , bu yan doğru ışığı aldığında akt fle- bulunan kasların ger lmes neden yle uzun süre baskı altında kalan s n r da- PILMALIDIR?hafta nsanlar üzer ndek lk kl - ş r, bu durumda kızılötes nsan k ş lerde oluşan ağrıya sırt ağrısı marları baskıdan dolayı gerg nleş r ve Öncel kle bazı hususlarda bel rtme yap-n k araştırmanın baş ve boyun dokusuna daha etk l nüfuz eder. den r. Her beş k ş den b r nde rastla- kas topakları oluşmaya başlar. mak gerek rse, uzun sürel sırt ağrısı çe-kanser tedav s nde poz t f so- Molekül tam konumdaysa, nan bu durumun oluşmasına en büyük SIRT AĞRISI NEDEN OLUŞUR? k yorsanız eğer uzman b r hek me danış-nuçlar verd ğ n ve b r vakada tü- başka b r dey şle, yok etmes he- sebep se strest r. Sırt ağrısının b rçok neden bulunmakta- manız yararınıza olacaktır.mörün tamamen kaybolduğunu deflenen tümöre hedeflend ğ n- Boyun omurgamız C harfine benzer. Bu dır. Bu nedenler n başında b l nenler,açıkladı. de, kızılötes ışın tarafından ha- omurga yapısının zamanla g derek düz- Masa başı b r şte çalışmak. Uzun süre İdeal k lonuzu tesp t ederek, deal k lonu- rekete geç r l r, k olmadan tama- leşmes neden le omuz ve sırt bölges ne aynı şek lde duruş neden yle oluşan sırt za ulaşmaya çalışın.Buna fotod nam k terap den r. men nakt f kalır. ağrıları b rçok k ş n n ortak problem d r. Düzenl b r şek lde spor ve egzers zRedaporfine molekülü, Co mbra Bu molekül tamamen sentet k ve Bunun dışında kalp, safra keses ve akc - yapın. Sırt kaslarınızı güçlend rmeye çalı-Ün vers tes araştırma ek b tara- Co mbra Ün vers tes K mya Bö- ğerde meydana gelen çeş tl hastalıklar şın.fından gel şt r ld . Kızılötes ışık- lümü’nden Profesör Lu s Arna- sırt ağrısı olarak bel rt göstereb lmekte- D k yürümek ve d k oturmak en öneml ku-la akt ve ed l r ve oks jen le te- ut’un l derl ğ nde gel şt r ld . d r. ralınız olsun.masa geld ğ nde çevres ndek Kl n k araştırmalar, Doktor Lúc o Sırt çantası ve kol çantası taşımaktan ka-tüm dokuları yok eden d ğer mo- Lara Santos tarafından, Opor- Boyun ve sırt bölges nde bulunan omur- çının.leküller üret r. Dolayısıyla d rekt to’dak Hosp tal CUF’ n Onkoloj galarda k reçlenme meydana gelmes le Sırtınıza uygun ortoped k yataklardaolarak hedefled ğ tümöre yön- bölümler nde ve baş ve boyun sırt ağrısı oluşab l r. Boyun fıtığı da aynı yatın.lend r leb l r ve dozaj en yüksek sp noselüler kanserler ne sah p şek lde ağrıya neden olur. Yumuşak do- Doktor eşl ğ nde D v tam n tedav s neetk nl k sev yes ne ayarlanır. Mo- on dört gönüllü üzer nde L z- kularda meydana gelen romat zmalar ve başlayınlekül daha sonra harekete geçer bon’da bulunan Portek z Onko- omurga eğr l durumlarında da aynı şek l-ve onu çevreleyen sağlıklı doku- loj Enst tüsü’nde koord ne ed l- www.sagl kportal .netyu değ l de tümörü yok eder. d . Sonuçlar çok umut ver c ydPalyat f bakımdak hastanın tü- ve yan etk ler hafif ve kontrolmörün yok olduğu b ld r ld . ed lmes kolaydı.Denemeler k yıldan fazla ler Bu kanser ç n sonun başlangıcıevre baş-boyun kanser olan on olab l r m ? Değ ş k kanser türlerdört hastanın b r grubunda ger- vardır ve bu terap sp noselülerçekleşt r ld . En d kkat çek c t p baş-boyun kanserler ç nsonuç, palyat f bakımda olan b r artık etk l olmaktadır. Bununlahastanın tümörünün tamamen b rl kte, radyoterap ve kemote-kaybolduğuydu. rap kullanılan b r hastada çalı-Kl n k araştırmalar artık daha şan esk terap b rçok durumda,büyük b r grupta yapılacak ve bu tümörün kend s n n yok ed ld ğ ,tedav n n 2022 yılına kadar pa- ancak çevredek dokunun olma-zarda satışa sunulması umulu- dığı k ş selleşt r lm ş hedefl te-yor. Portek zl firma Luz t n, Co- dav ye yol açab l r.mbra Ün vers tes tarafından ge-l şt r len molekül redaporfin ç n www.hastaloped .com Tavuklu Mantarlı Panna Cotta Fettucini Alfrede www.karakasotel.com 0.266 416 42 46 KARAKAŞ TERAS CAFE KIŞ SEZONUNDA DA SİZLERE HİZMET VERMEKTEDİR Ispanaklı Pizza Pçeizşziatl,eMrimakiaz rmneavvceutTtautrl.ı. 0.537 767 15 15 Ören mh. H.Öğütcen Bul. No: 57

HABER 09 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ 8 BALIKESİR'İN DÜNYACA ÜNLÜ PLAJLARINA 5 MAVi BAYRAK TÜRÇEV tarafından yapılan Dünya Çevre Haftası etk nl kler kapsa- kanları ve vatandaşlar katıldı. valık’ta se 8 mav bayrak bulunuyor. değerlend rmeler sonucunda mında Balıkes r Büyükşeh r Beled yes BELEDİYELER ÇEVRE B z m ç n en öneml aşama se mav Balıkes r' n, dünyaca ünlü 5 plajına 5 Kent Estet ğ Da re Başkanlığı tarafın- ETKİNLİKLERİ YAPIMALI bayrak çalışmalarımıza Büyükşeh r Be- dan düzenlene program kapsamında Törende konuşan TÜRÇEV Kuzey Ege led yes ’n n de dah l olmasıdır. B z 3 yıl- mav bayrak ver ld . Türk ye Çevre Eğ t m Vakfı tarafından Mav Bayrak Koord natörü Doğan Kara- dan bu yana Büyükşeh r Beled yes le bel rlenen standartlar doğrultusunda taş Türk ye’de tur zm alanında en yaptığımız çalışmaların ardından den z suyunun tem zl ğ , donanım ve h z- öneml et ketlerden b r n n Mav Bayrak geçen yıl 4 olan mav bayrak sayısını bu metler, çevre yönet m ve çevre eğ t m olduğunu vurguladı. 1993 yılından bu yıl 5’e çıkardık. Böylel kle de beş b r konularında Mav Bayrak kr terler ne yana Türk ye’de Mav Bayrak le lg l ça- yerde de tamamlamış olduk” fadeler n gösterm ş olduğu uygunluk g b şartları lışmaları TÜRÇEV’ n yürüttüğünü hatır- kullandı. yer ne get ren Balıkes r Büyükşeh r Be- latan Karataş, “Mav bayrak demek sa- led yes ’ne bu yıl 5 Mav Bayrak b rden dece den z n tem zl ğ demek değ ld r. MAVİ BAYRAK GÖKLERDE ver ld . Mav Bayrak demek, güvenl tem z ve Törende konuşan Balıkes r Büyükşeh r Bu kapsamda Sarımsaklı Halk Plajı’nda sağlıklı b r çevre demekt r. Mav bayrak Beled ye Başkan Zeka Kafaoğlu da, düzenlenen törende; Sarımsaklı, Ören- kapsamında b z m çok sted ğ m z b r “Büyükşeh r Beled yem z sorumlulu- Öğretmenler S tes , Erdek ve 2 adette Al- konu var. Ebettek den z m z n, kumu- ğunda olan tüm sağlık ve çevre stan- tınoluk olmak üzere 5 mav bayrak TÜR- muzun ve plajımızın tem z tutulmasını dartlarını taşıyan n tel kl plaj, mar na ve ÇEV Kuzey Ege Mav Bayrak Koord na- st yoruz. Bu çok öneml b r şey. Ama yatlara ver len uluslararası b r çevre törü Doğan Karataş tarafından Balıkes r mav bayrak sert fikasını almaya hak ka- ödülü olan mav bayraklı plaj sayısı bü- Büyükşeh r Beled ye Başkanı Zeka Ka- zanan beled yelerden de çevre eğ t m et- yükşehr n sorumluluğunda olan plajlar- faoğlu’na tesl m ed ld . Mav Bayrağın k nl kler yapmalarını st yoruz. Çünkü da bu yıl 5’e yükseld . Balıkes r Büyük- Sarımsaklı Halk Plajına çek lmes ç n çocuklarımız geleceğ m z olacaklardır. şeh r Beled yes Çevre Koruma ve düzenlenen törende; Balıkes r Büyük- Bu yüzden de çocuklarımıza yönel k bu Kontrol Da re Başkanlığı Atık Yönet m şeh r Beled ye Başkanı Zeka Kafaoğlu, tür çalışmalar son derece öneml d r. Şube Müdürlüğü Koord nasyonunda 5- Ayvalık KaDymakamı Gökhan Görgülü- Mav Bayrak uluslararası b r ödüldür” 11 Haz ran Dünya Çevre Haftası çerçe- aslan, Çevre ve Şeh rc l k Balıkes r İl Mü- ded . ves nde TÜRÇEV Sorumlusu bürokrat- dürü Sadullah Özel, Ak Part İl Başkanı 23 BAYRAK BALIKESİR’DE larımız, çevre gönüllüler , öğrenc ler ve Hasan Dem raslan, AK Part İlçe Başka- Türk ye’n n 2018 yılı t bar yle 459 mav vatandaşlarımızla mav bayrağımızı nı Hasan Kıtay, TÜRÇEV Kuzey Ege bayrak le dünyada 3. sırada olduğunu göndere çekerek kıyı ve sah ller m zde Mav Bayrak Koord natörü Doğan Kara- kaydeden Karataş, “Balıkes r se 23 tem zl k çalışmalarını açılışını gerçek- taş, Büyükşeh r Beled yes Da re Baş- adet mav bayrak le tems l ed l yor. Ay- leşt rm ş oluyoruz” ded . (İHA)veBraSilyueiclieğki tir. Klas şömine 0.266 412 12 44 BURHANIYEDOYA SU 0.533 334 46 62 TelefonGIDA İNŞ.NAK.DAĞ.PAZ.SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ Merkez: Yıldırım Mah. Cumhur yet Cad. No: 36/B BALIKESİR 0266 Tel: (0266) 244 05 05 - 245 67 59 Fax: (0266) 244 10 05 422BERRAK DÜDÜKLÜ SU ŞİŞELEME TESİSLERİ 21 07 Merkez Showroom: Atatürk Mh. Bandırma Cd. Al Şayakçı Sk. No: 2/A BALIKESİRYUNUS MAH. ATATÜRK CAD. N O.160 BURHANİYE Tel: (0266) 244 05 01 - 244 05 30 Hürriyet Mahallesi Nazım Usta Cad. No:1 / Burhaniye Edrem t Showroom: Gaz Celal Cd. Akçay Yolu Üzer . No: 114 EDREMİT / BALIKESİR www.ozsanasansor.com - [email protected] - edrem [email protected]


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook