Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 2017-04-25-10-07-33-41125

2017-04-25-10-07-33-41125

Description: 2017-04-25-10-07-33-41125

Search

Read the Text Version

ISSUE 26 l JANUARY - MARCH 2017 www.snpfood.com S&P SP“ธEสCถIติ AในLดวงEใจDไทIยTนริIนัOดNร”์

ISSUE 26 SPECIAL EDITION JANUARY-MARCH 2017 CONTENTS 05 IN MEMORIES 20 SECRET RECIPES กษตั รยิ ผ์ ทู้ รงอจั ฉรยิ ภาพ ปลานลิ ปลาพระราชทาน จากในหลวง รชั กาลที่ 9 09 SOCIAL HAPPENINGS ประมวลขา่ วสาร 24 DRINKS & DESSERTS ผลติ ภณั ฑจ์ ากโครงการ 12 CHARITY ในพระราชดำ� ริ อาคาร 84 พรรษา เพอื่ ผปู้ ว่ ยดอ้ ยโอกาส 26 S&P DESTINATION สมั ผสั สายลมหนาว 14 SPECIAL REPORT ตามรอยพระบาท รชั กาลท่ี 9 Cake in Honor of Our King 28 DIY กรวยดอกไมท้ ำ� มอื และรบิ บน้ิ ดำ� 18 QUICK BITE คกุ กี้ S&P เพอ่ื มลู นธิ ริ ามาธบิ ดี Owner S&P Syndicate Public Co., Ltd. 2034/100-107 Italthai Tower, 23-24th Floor, New Petchburi Road, Bangkapi, HuayKwang, Bangkok 10310 Thailand Tel. 0-2785-4000 Fax. 0-2785-4040 www.snpfood.com Produced by WordPlay Communications Company Limited Tel. 0-2234-8096-8 www.wordplay.co.th 4 SIMPLY DELICIOUS

OUR KING พอ่ ผรู้ อบรู้ กษตั รยิ ผ์ ทู้ รงอจั ฉรยิ ภาพ ผบู้ ำ� บดั ทกุ ขบ์ ำ� รงุ สขุ แกพ่ สกนกิ ร ตลอดระยะเวลากวา่ 70 ปี ทพี่ ระบาทสมเดจ็ พระปรมนิ ทรมหาภมู พิ ลอดลุ ยเดช ไดท้ รงประกอบพระราชกรณยี กจิ นานปั การเพอ่ื ประโยชนส์ ขุ ของพสกนกิ รชาวไทย การเสดจ็ พระราชดำ� เนนิ เยยี่ มราษฎร นบั วา่ เปน็ พระราชกรณยี กจิ หลกั ซง่ึ พระองคเ์ สดจ็ พระราชดำ� เนนิ ไป ทวั่ ทกุ ทอ้ งถน่ิ ของประเทศ เพอื่ เยย่ี มเยอื นประชาชนและทรงรบั ทราบปญั หาตลอดจนศกึ ษาขอ้ มลู ทเ่ี กดิ ขน้ึ ทำ� ใหเ้ กดิ โครงการอนั เนอื่ งมาจากพระราชดำ� รติ า่ งๆ มากกวา่ 4,000 โครงการ S&P Simply Delicious ฉบบั พเิ ศษน้ี ขอนอ้ มนำ� พระราชกรณยี กจิ ทส่ี ำ� คญั ของพระองคท์ า่ น เพอ่ื รว่ มรำ� ลกึ ในพระมหากรณุ าธคิ ณุ เปน็ ลน้ พน้ อนั หาทสี่ ดุ มไิ ดข้ องมหากษตั รยิ ผ์ ทู้ รงอจั ฉรยิ ภาพ และพอ่ หลวงผรู้ อบรขู้ องปวงชนชาวไทยทง้ั ปวง IN MEMORIES SIMPLY DELICIOUS 5

ทำ� กนิ แนวพระราชดำ� รแิ ละพระราชกรณยี กจิ เกยี่ วกบั การ จดั การทรพั ยากรทด่ี นิ สามารถแบง่ ไดเ้ ปน็ 3 ดา้ น ไดแ้ ก่ การจดั และพฒั นาทดี่ นิ การพฒั นาและอนรุ กั ษด์ นิ และการดำ� เนนิ การ เกยี่ วกบั กรรมสทิ ธทิ์ ด่ี นิ การจัดการทรัพยากรประมง พระราชกรณียกิจในด้าน การจัดการทรัพยากรประมงต่างๆ เช่น “โครงการส่วน พระองค์สวนจิตรลดา” เพาะเลี้ยงปลานิลและพันธุ์ปลา พระราชทาน “งานศึกษาวิจัยด้านการจัดการทรัพยากร ประมงนำ�้ จดื ” โดยทรงเนน้ ใหท้ ำ� การศกึ ษาการพฒั นาดา้ น การประมง เพอ่ื นำ� ผลมาใชใ้ นทอ้ งทแี่ ละสามารถปฏบิ ตั ไิ ด้ จรงิ “งานดา้ นการอนรุ กั ษท์ รพั ยากรประมง” เพอื่ ฟน้ื ฟแู ละ อนุรักษ์ทรัพยากรประมงด้วยการสงวนพันธุ์สัตว์น้�ำ เช่น ปลาบกึ เปน็ ตน้ “การจดั การทรพั ยากรประมงทเ่ี กยี่ วกบั การ พฒั นาการเพาะเลยี้ งสตั วน์ ำ้� ชายฝง่ั ” โดยเฉพาะการเพาะเลย้ี ง กงุ้ กลุ าดำ� เปน็ ตน้ พระราชกรณยี กจิ ดา้ นการจดั การ ทรพั ยากรธรรมชาติ การจดั การทรพั ยากรการผลติ ทางการเกษตร พระองค์ โครงการอนั เนอื่ งมาจากพระราชดำ� รติ ่างๆ เปน็ โครงการท่ี ทรงทรงเนน้ เรอ่ื งการทดลอง คน้ ควา้ และวจิ ยั หาพนั ธพ์ุ ชื ใหมๆ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางแผนพัฒนาและทรง ทงั้ พชื เศรษฐกจิ และพชื สมนุ ไพร เชน่ ทฤษฎกี ารพฒั นาการ เสนอแนะให้ส่วนราชการร่วมด�ำเนินการตามพระราชด�ำริ เกษตรแบบพง่ึ ตนเอง เศรษฐกจิ พอเพยี ง และเกษตรทฤษฎี โดยทรงงานร่วมกับหน่วยงานของส่วนราชการต่างๆ ใหม่ (แนวทางการจดั การทดี่ นิ และนำ้� เพอ่ื การเกษตรทยี่ งั่ ยนื ) ทเี่ กยี่ วขอ้ งสามารถแบง่ ออกเปน็ ประเภทตา่ งๆ ดงั นี้ เปน็ ตน้ การจดั การทรพั ยากรนำ้� พระบาทสมเดจ็ พระปรมนิ ทรมหา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการอันเนื่องมาจากพระ- ภมู พิ ลอดลุ ยเดช ทรงเลง็ เหน็ ถงึ ความสำ� คญั ของทรพั ยากรนำ้� ราชดำ� รดิ า้ นสงิ่ แวดลอ้ มทสี่ ำ� คญั ไดแ้ ก่ หลกั การนำ�้ ดไี ลน่ ำ้� เสยี โดยเฉพาะนำ้� เพอื่ ใชใ้ นการเกษตร อนั จะชว่ ยใหเ้ กษตรกรมี หลกั การบำ� บดั นำ�้ เสยี ดว้ ยผกั ตบชวา ทฤษฎกี ารบำ� บดั นำ้� เสยี ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และช่วยให้การพัฒนาทางการเกษตร ด้วยการผสมผสานระหว่างพืชนำ�้ กับระบบการเติมอากาศ เกดิ ผลสำ� เรจ็ พระองค์จงึ มพี ระราชด�ำรใิ หพ้ ฒั นาแหล่งนำ้� ทฤษฎกี ารบำ� บดั นำ้� เสยี ดว้ ยระบบบอ่ บำ� บดั และวชั พชื บำ� บดั ตา่ งๆ เชน่ โครงการฝนหลวง เขอ่ื นปา่ สกั ชลสทิ ธิ์ เขอ่ื นคลอง และกงั หนั นำ้� ชยั พฒั นา เปน็ ตน้ ทา่ ดา่ น และโครงการพฒั นาพนื้ ทล่ี มุ่ นำ้� ตา่ งๆ เปน็ ตน้ พระราชกรณยี กจิ ดา้ นการศกึ ษา การจัดการทรัพยากรป่าไม้ พระราชกรณียกิจที่ส�ำคัญ พระบาทสมเดจ็ พระเจา้ อยหู่ วั รชั กาลที่ 9 ทรงมพี ระราชดำ� ริ เกยี่ วกบั การจดั การทรพั ยากรปา่ ไมค้ อื “โครงการปา่ สาธติ และจดั ตง้ั โครงการสว่ นพระองคต์ า่ งๆ เพอื่ สนบั สนนุ การศกึ ษา สว่ นพระองค”์ พระตำ� หนกั สวนจติ รลดา เพอ่ื อนรุ กั ษ์ รวบรวม ดงั นี้ และขยายพนั ธพ์ุ ฤกษชาตแิ ละพชื สมนุ ไพร “โครงการชมุ ชน พฒั นาปา่ ชายเลน” ต.หวั เขา อ.สงิ หนคร จ.สงขลา เพอ่ื การพฒั นา มูลนิธิอานันทมหิดล พระองค์ทรงพระราชทานพระราช และฟื้นฟูป่าชายเลน “ศูนย์วิจัยและศกึ ษาธรรมชาตปิ า่ พรุ ทรพั ยจ์ ดั ตง้ั ทนุ สำ� หรบั การศกึ ษาในแขนงวชิ าตา่ งๆ เพอ่ื ให้ สริ นิ ธร” อ.สไุ หงโก-ลก จ.นราธวิ าส เพอื่ การศกึ ษาคน้ ควา้ นกั ศกึ ษาไดม้ ที นุ ออกไปศกึ ษาหาความรตู้ อ่ ในวชิ าการชน้ั สงู ธรรมชาตแิ ละสภาพแวดลอ้ มของปา่ พรุ เปน็ ตน้ ในประเทศตา่ งๆ โดยไมม่ เี งอื่ นไขผกู พนั การจดั การทรพั ยากรทด่ี นิ พระบาทสมเดจ็ พระเจา้ อยหู่ วั สารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชน ทรงมีพระราชด�ำริให้ มีแนวพระราชด�ำริเพ่ือแก้ไขปัญหาในเรื่องของทรัพยากร ด�ำเนินการเป็นสารานุกรมอเนกประสงค์ที่บรรจุเรื่องราว ทดี่ นิ ทง้ั ดนิ เสอื่ มโทรม คณุ ภาพดนิ และการขาดแคลนทด่ี นิ ตา่ งๆ ทเี่ ปน็ สาระไวค้ รบทกุ แขนงวชิ า 6 SIMPLY DELICIOUS IN MEMORIES

กองทนุ นวฤกษ์ พระองคท์ รงกอ่ ตงั้ มลู นธิ เิ พอื่ ชว่ ยใหน้ กั เรยี น ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ท้ังยังพระราชทาน พระราชทรพั ยส์ ว่ นพระองคเ์ ปน็ ทนุ รเิ รมิ่ ในการกอ่ สรา้ งโรงเรยี น ตามวัดในชนบท ตลอดจนมีพระราชด�ำริอันเป็นที่มาของ โครงการพระดาบสอกี ดว้ ย พระราชกรณยี กจิ ดา้ นการแพทย์ ในการเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเย่ียมราษฎรตามท้องท่ี ตา่ งๆ พระองคจ์ ะทรงพระกรณุ าโปรดเกลา้ ฯ ใหม้ คี ณะแพทย์ โดยเสดจ็ พระราชดำ� เนนิ ไปในขบวนอยา่ งใกลช้ ดิ พรอ้ มดว้ ย เวชภณั ฑแ์ ละเครอ่ื งมอื แพทยค์ รบครนั เพอื่ ใหก้ ารรกั ษาพยาบาล ประชาชนทปี่ ว่ ยไขไ้ ดท้ นั ที นอกจากนยี้ งั มโี ครงการตา่ งๆ และ ยงั จดั หนว่ ยแพทยอ์ าสาสมคั รเพอ่ื ออกตรวจสขุ ภาพประชาชน ในพนื้ ทหี่ า่ งไกล พรอ้ มทง้ั ตดิ ตอ่ ประสานงานการพจิ ารณา สง่ ผปู้ ว่ ยไปรบั การรกั ษาตอ่ เปน็ ตน้ โครงการทันตกรรมพระราชทาน ซ่ึงเป็นพระราชดำ� ริท่ี ใหท้ นั ตแพทยอ์ าสาสมคั รออกเดนิ ทางไปรกั ษาโรคฟนั และ สอนการรักษาอนามัยของปากและฟันแก่เดก็ นกั เรยี นและ ราษฎรทอี่ าศยั อยใู่ นทอ้ งทที่ รุ กนั ดาร โดยไมค่ ดิ มลู คา่ พระราชกรณยี กจิ ดา้ นวทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงการฝนหลวง ทรงศกึ ษาคน้ ควา้ หาวธิ กี ารทจี่ ะท�ำให้ เกดิ ฝนตก และพฒั นาจนเกดิ เปน็ “ฝนเทยี ม” ไบโอดีเซล การพัฒนาน้�ำมันปาล์มเพ่ือใช้กับเคร่ืองยนต์ ดเี ซล โครงการแก้มลิง เพื่อแก้ปัญหาน�้ำท่วมในเขตกรุงเทพฯ และปรมิ ณฑล โดยการขดุ คลองตา่ งๆ เพอ่ื ชกั น้�ำมารวมกนั แหลมผักเบี้ย-หนองหาร โครงการศึกษาวิธีการแก้ไข ไวเ้ ปน็ บอ่ พกั แลว้ คอ่ ยๆ ระบายนำ้� ลงทะเลเมอ่ื นำ้� ทะเลลดลง ปญั หาสง่ิ แวดลอ้ มทเ่ี กย่ี วกบั ขยะมลู ฝอย นำ้� เสยี และการ เปรยี บได้กับแก้มลงิ ทีจ่ ะเก็บกล้วยไว้ท่ีแก้ม ก่อนจะค่อยๆ รักษาสภาพป่าชายเลนด้วยวิธีทางธรรมชาติ โดยใช้พื้นท่ี นำ� มาเคยี้ วและกนิ ในภายหลงั สาธารณประโยชน์บริเวณ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบรุ ี กังหันน�้ำชัยพัฒนา การบ�ำบัดน�้ำเสียโดยใช้ทฤษฎี ปั่นนำ�้ เสยี เตมิ ออกซเิ จนดว้ ยกงั หนั นำ้� แบบทนุ่ ลอย สามารถ แกลง้ ดนิ ทรงมพี ระราชดำ� รใิ หท้ ดลอง “แกลง้ ดนิ ” เพอื่ แก้ นำ� ไปใชบ้ ำ� บดั นำ้� เสยี ทง้ั จากแหลง่ ชมุ ชน อตุ สาหกรรม และ ปญั หาดนิ เปรยี้ ว การเกษตร หญา้ แฝก การนำ� หญา้ แฝกไปใชใ้ นอนรุ กั ษด์ นิ คอื การน�ำไป เขอื่ นดนิ คอื อา่ งเกบ็ นำ้� ทไี่ มใ่ ชค้ อนกรตี นยิ มกอ่ สรา้ งดว้ ย ปลูกตามพื้นที่ลาดชันหรือบริเวณเข่ือน เพื่อป้องกันการ การถมดินและบดอัดจนแน่น สามารถส่งน้ำ� ไปตามท่อส่ง กดั เซาะของหนา้ ดนิ อกี ทงั้ ยงั ชว่ ยปรบั ปรงุ ดนิ ทเ่ี สอื่ มโทรม เพอื่ ใชใ้ นการเกษตรและการอปุ โภคบรโิ ภค อกี ทง้ั ยงั ใชเ้ ปน็ และยงั ใชป้ ลกู ปอ้ งกนั สารพษิ ปนเปอ้ื นลงแหลง่ นำ�้ อกี ดว้ ย แหลง่ เพาะพนั ธส์ุ ตั วน์ ำ้� ขนาดเลก็ อยา่ งปลาและกงุ้ นำ�้ จดื ได้ นอกจากนยี้ งั ชว่ ยปอ้ งกนั นำ�้ ทว่ มไดอ้ กี ดว้ ย SIMPLY DELICIOUS 7

ดา้ นการสอื่ สารอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ สถานวี ทิ ยุ อ.ส. พระราชวงั สวนดสุ ติ พระองคท์ รงจดั ตง้ั • พระมหาชนก หลงั จากทพี่ ระองคไ์ ดท้ รงสดบั พระธรรม- สถานวี ทิ ยุ อ.ส.ขน้ึ เพอื่ เปดิ โอกาสใหป้ ระชาชนมชี อ่ งทาง เทศนาของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แห่งวัดราชผาติการาม ในการติดต่อกับพระองค์ได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องผ่าน พระองค์จึงทรงสนพระราชหฤทัยจึงทรงค้นคว้าเพ่ิมเติม กระบวนการขนั้ ตอนพธิ กี ารอยา่ งในอดตี ในพระไตรปฎิ ก และทรงแปลเปน็ ภาษาองั กฤษ และแปล เปน็ ภาษาสนั สกฤตกอ่ นจะแปลเปน็ ฉบบั การต์ นู พระราชกรณยี กจิ ดา้ นภาษา • ทองแดง พระราชนิพนธ์เร่ืองนี้ได้แฝงข้อคิดคติธรรม และวรรณกรรม ที่มีคุณค่า โดยเฉพาะความกตัญญูรู้คุณของคุณทองแดง ทรงพระราชนิพนธ์และร้อยกรองค�ำอวยพรปีใหม่ สนุ ขั ทรงเลยี้ ง พระองคท์ รงพระราชนพิ นธร์ อ้ ยกรองค�ำอวยพรปใี หม่ มอบแด่ งานแปล พสกนกิ รชาวไทยทง้ั ประเทศ • ตโิ ต ผลงานแปลชน้ิ แรกของพระองค์ โดยทรงแปลจาก วรรณกรรมทรงพระราชนพิ นธ์ หนงั สอื Tito (บคุ คลทท่ี ำ� ใหป้ ระเทศยโู กสลาเวยี ทป่ี ระกอบ • เมอ่ื ขา้ พเจา้ จากสยามสสู่ วติ เซอรแ์ ลนด์ พระราชนพิ นธ์ ด้วยประชาชนจากหลากหลายชนเผ่าสามารถรวมตัวกัน รูปแบบบันทึกประจ�ำวัน ต้ังแต่เสด็จฯ จากประเทศไทย เปน็ ปกึ แผน่ ) ของ Phyllis Auty เพอ่ื ทรงศกึ ษาตอ่ ณ ประเทศสวติ เซอรแ์ ลนด์ พระราชนพิ นธน์ ี้ • เศรษฐศาสตรต์ ามนยั ของพระพทุ ธศาสนาบทที่ 4 เลก็ ดี ทรงพรรณนาความรู้สึกของพระองค์ขณะจากเมืองไทย รสโต ทรงแปลจากหนงั สอื A Man Called Intrepid ของ สะทอ้ นใหเ้ หน็ ถงึ ความรกั ความผกู พนั และความหว่ งใยใน William Stevenson พสกนกิ รของพระองค์ โครงการตามพระราชประสงค์ คอื โครงการทท่ี รงศกึ ษา ทดลอง ปฏบิ ตั เิ ปน็ การสว่ นพระองค์ ทรงปรกึ ษาหารอื กบั ผ้ชู ำ� นาญการเฉพาะด้านนนั้ ๆ เพอื่ พฒั นาและส่งเสรมิ ดแู ลผลผลติ ทงั้ ในและนอกเขตพระราชฐาน ซงึ่ ต้องทรงใช้ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการด�ำเนินงานทดลองจนกว่าจะเกิดผลดี เม่ือทรงแน่พระราชหฤทัยแล้วว่าจะ เกดิ ประโยชนแ์ กป่ ระชาชนจงึ ทรงพระกรณุ าโปรดเกลา้ ฯ ใหร้ ฐั บาลเขา้ รบั ดำ� เนนิ งานในโอกาสตอ่ มา โครงการหลวง เปน็ โครงการทเี่ กดิ ขน้ึ เนอ่ื งจากทรงหว่ งใยตอ่ คณุ ภาพชวี ติ ของราษฎรภาคเหนอื โดยเฉพาะชาวไทย ภเู ขาใหม้ คี วามเปน็ อยทู่ ด่ี ขี น้ึ โดยทรงแนะนำ� ใหร้ าษฎรปลกู พชื หมนุ เวยี นทมี่ มี ลู คา่ ตลอดจนใหป้ ลกู พชื ประเภทไมด้ อก และไมผ้ ล ซงึ่ สามารถเจรญิ เตบิ โตไดด้ ใี นพนื้ ทสี่ งู หนาวเยน็ ของภาคเหนอื ทดแทนการปลกู ฝน่ิ โครงการตามพระราชดำ� ริ เปน็ โครงการทพ่ี ระองคท์ รงวางแผนพฒั นาและเสนอแนะใหท้ างรฐั บาลเขา้ รว่ มด�ำเนนิ งาน ตามพระราชดำ� ริ เพอื่ บำ� บดั ทกุ ข์ บำ� รงุ สขุ แกร่ าษฎรในพน้ื ทต่ี า่ งๆ อาจมกี ารมอบหมายแตล่ ะหนว่ ยงานทเ่ี กย่ี วขอ้ ง ของรฐั หรอื ประสานความรว่ มมอื กบั หนว่ ยงานตำ� รวจหรอื ทหารเพอื่ รว่ มสนองพระราชดำ� ริ โครงการอนั เนอื่ งมาจากพระราชดำ� ริ คอื โครงการทท่ี รงพระกรณุ าโปรดเกลา้ ฯ ใหห้ นว่ ยงานทหารเขา้ ไปพฒั นา ในพนื้ ทที่ ม่ี กี ารแทรกซมึ หรอื ปฏบิ ตั กิ ารของฝา่ ยตรงขา้ ม เปน็ การปฏบิ ตั ภิ ารกจิ ทตี่ อ้ งใชค้ วามระมดั ระวงั และจะมกี าร เปดิ เผยเมอ่ื สถานการณด์ ขี น้ึ เชน่ โครงการพฒั นาตามพระราชดำ� รใิ นพน้ื ที่ อ.เตา่ งอย จ.สกลนคร อ.ละหานทราย จ.บรุ รี มั ย์ หรอื พนื้ ทรี่ าบเชงิ เขา จ.ปราจนี บรุ ี โครงการพฒั นาตามพระราชดำ� ริ เปน็ โครงการทพ่ี ระบาทสมเดจ็ พระเจา้ อยหู่ วั รชั กาลที่ 9 สมเดจ็ พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมราชวงศ์ได้ทรงมีพระราชดำ� ริให้จัดท�ำข้ึน เพ่ือช่วยเหลือประชาชนทางด้านการ ทำ� มาหากนิ และปญั หาอน่ื ๆ เชน่ ศนู ยศ์ กึ ษาการพฒั นาตา่ งๆ เปน็ ตน้ ขอขอบคณุ สำ� นกั งานคณะกรรมการพเิ ศษเพอ่ื ประสานงานโครงการอนั เนอ่ื งมาจากพระราชดำ� ริ (สำ� นกั งาน กปร.) 8 SIMPLY DELICIOUS IN MEMORIES

SOCIAL HAPPENINGS WHAT’S ประมวลขา่ วสารแลHะกAจิ PกรPรEมNดๆีINจGากครอบครวั S&P S&P ไดร้ บั พระกรณุ าโปรดเกลา้ ฯ ใหบ้ ำ� เพญ็ พระราชกศุ ลถวาย ณ พระทนี่ งั่ ดสุ ติ มหาปราสาท บรษิ ทั เอส แอนด์ พี ซนิ ดเิ คท จำ� กดั (มหาชน) รว่ มเปน็ เจา้ ภาพ ในการบ�ำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ เพ่ือร�ำลึกถึงพระมหา กรณุ าธคิ ณุ และถวายเปน็ พระราชกศุ ลสวดพระอภธิ รรม พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิต มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั โดยมผี บู้ รหิ าร นำ� โดย คณุ ภทั รา- คณุ อมเรศ ศลิ าออ่ น คณุ ประเวศวฒุ -ิ คณุ เกษสดุ า ไรวา รอ้ ยโทวรากร- คณุ พรพไิ ล ไรวา และคณุ ขจรเดช-คณุ พนั ทพิ า ไรวา พรอ้ มดว้ ยพนกั งาน เอส แอนด์ พี จำ� นวน 450 คน เขา้ รว่ มในพระราชพธิ ี S&P อาสา นอกจากน้ี บรษิ ทั ฯ ยงั นำ� ผลติ ภณั ฑ์ S&P อาทิ ไสก้ รอก ขนมปงั ฮอทดอก บทั เทอรเ์ คก้ เคก้ กลว้ ยหอม เคก้ กลว้ ยตาก โดรายากิ คกุ กี้ และเจลโิ อ เจลล่ี ไปรว่ มแจกประชาชนทม่ี ารว่ มถวายความอาลยั แดพ่ ระบาทสมเดจ็ พระปรมนิ ทรมหา ภมู พิ ลอดลุ ยเดช ใหไ้ ดอ้ ม่ิ อรอ่ ย โดยมี คณุ มณสี ดุ า ศลิ าออ่ น ผจู้ ดั การฝา่ ยสอ่ื สารองคก์ ร นำ� ทมี พนกั งานจติ อาสาไปรว่ ม แจกขนมบรกิ ารประชาชนกบั หน่วยงานตา่ งๆ อาทิ มลู นธิ ริ ว่ มกตญั ญู สมาคมแม่บา้ นทหารบก แพทยสภา กองทพั เรอื มลู นธิ นิ อ้ มเกลา้ พฒั นา และโรงเรยี นจติ รลดา ในทกุ วนั พฤหสั บดขี องสปั ดาห์ ตง้ั แตว่ นั ที่ 17 ตลุ าคม-22 ธนั วาคม 2559 ณ บรเิ วณทอ้ งสนามหลวง เพอ่ื นอ้ มรำ� ลกึ ในพระมหากรณุ าธคิ ณุ หาทส่ี ดุ มไิ ด้ SIMPLY DELICIOUS 9

SOCIAL HAPPENINGS Solar Roof โรงงานเบเกอรี่ หลงั คาขนาด 2,700 ตารางเมตร สามารถผลติ ไฟฟา้ ไดถ้ งึ ปลี ะ S&P ประหยดั พลงั งาน 720,000 หนว่ ย ซง่ึ เราคาดหวงั วา่ จะสามารถขยายโครงการน้ี บรษิ ทั เอส แอนด์ พี ซนิ ดเิ คท จ�ำกดั (มหาชน) เปดิ ตวั ไปยงั โรงงานอนื่ ๆ ของเราไดอ้ กี ในอนาคต” โครงการ “Solar Roof โรงงานเบเกอร่ี S&P ประหยดั พลงั งาน” สำ� หรบั ผลติ ภณั ฑ์ S&P ทผี่ ลติ จากพลงั งานแสงอาทติ ยแ์ ละ ณ โรงงานผลติ เบเกอรี่ S&P บางพลี กม.23.5 อยา่ งเปน็ ทางการ ไดร้ บั ความนยิ ม มที งั้ เคก้ กลว้ ยหอม บทั เทอรเ์ คก้ มารเ์ บล้ิ เคก้ โดย คณุ กำ� ธร ศลิ าออ่ น รองผจู้ ดั การใหญอ่ าวโุ สสายการผลติ พฟั พาย คกุ กี้ ขนมไหวพ้ ระจนั ทร์ และพซิ ซา่ และซพั พลายเชน บรษิ ทั เอส แอนด์ พี ซนิ ดเิ คท จำ� กดั (มหาชน) กลา่ วถงึ โครงการนวี้ า่ “โครงการ Solar Roof เปน็ สว่ นหนง่ึ ในการยกระดบั ศกั ยภาพโรงงาน ควบคกู่ บั การรกั ษา ความสมดลุ ของสงิ่ แวดลอ้ ม โดยมวี ตั ถปุ ระสงคเ์ พอื่ ลดการ ใชพ้ ลงั งานไฟฟา้ และลดการปลอ่ ยกา๊ ซคารบ์ อนไดออกไซด์ จากการเผาไหมเ้ ชอื้ เพลงิ ทก่ี อ่ ใหเ้ กดิ มลพษิ ไดถ้ งึ ปลี ะ 390 ตนั ตอ่ ปี หรอื เทยี บเทา่ การปลกู ตน้ ไมถ้ งึ 15,000 ตน้ ซงึ่ Solar Roof ถือได้ว่าเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ดว้ ยการตดิ ตงั้ แผงโซลารร์ ฟู ขนาด 510 กโิ ลวตั ต์ บนพนื้ ท่ี 10 SIMPLY DELICIOUS

S&P รบั รางวลั บคุ คล ตวั อยา่ งภาคธรุ กจิ แหง่ ปี 2016 คณุ กำ� ธร ศลิ าออ่ น รองผจู้ ดั การใหญ่ อาวุโสสายการผลิตและซัพพลายเชน บรษิ ทั เอสแอนด์พีซนิ ดเิ คทจำ� กดั (มหาชน) รับมอบโล่เกียรติยศ “บุคคลตัวอย่าง ภาคธรุ กจิ แหง่ ปี 2016 ภาคธรุ กจิ อาหารและ เครอ่ื งดม่ื ” จาก พล.อ.พจิ ติ ร กลุ ละวณชิ ย์ องคมนตรี ในโครงการ “บคุ คลคณุ ภาพ แหง่ ปี 2016” โดยมลู นธิ สิ ภาวทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยแี หง่ ประเทศไทย (มสวท.) พร้อมกันน้ีมี คุณอมเรศ-คุณภัทรา คณุ มณสี ดุ า-คณุ ณดาธร ศลิ าออ่ น รว่ ม แสดงความยนิ ดี ณ สถาบนั วจิ ยั จฬุ าภรณ์ S&P รว่ มเสรมิ สรา้ งคณุ ภาพชวี ติ ของนกั เรยี นในโรงเรยี นดอ้ ยโอกาส บรษิ ทั เอส แอนด์ พี ซนิ ดเิ คท จ�ำกดั (มหาชน) ใหก้ าร สนบั สนนุ เงนิ และมอบเครอ่ื งครวั มลู คา่ รวม 620,000 บาท ผ่านโครงการ “เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนใน โรงเรยี นทดี่ อ้ ยโอกาส” ภายใตก้ ารจดั การของ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เพื่อพัฒนาโรงครัว อาคารเรยี น และระบบตา่ งๆ ภายในโรงเรยี น ใหเ้ ดก็ และ เยาวชนได้รับโอกาสในการเสริมสร้างสมรรถนะของตน ใหก้ า้ วสคู่ ณุ ภาพชวี ติ ทด่ี ขี นึ้ ตลอดจนมสี ภาพแวดลอ้ มและ บรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิต ณ โรงเรียนบ้านโพนทอง จ.อำ� นาจเจรญิ SIMPLY DELICIOUS 11

CHARITY NAVAMINDRAPOBITR 84th ANNIVERSARY BUILDING อาคาร 84 พรรษา เพอื่ ผปู้ ว่ ยดอ้ ยโอกาส จากปญั หาอหวิ าตกโรคระบาดในปี พ.ศ.2424 พระบาทสมเดจ็ ทพี่ กั ของพยาบาล ทรงบรจิ าคเงนิ เปน็ ทนุ แกม่ หาวทิ ยาลยั พระจลุ จอมเกลา้ เจา้ อยหู่ วั จงึ มพี ระราชประสงคใ์ หจ้ ดั สรา้ ง สำ� หรบั สง่ เสรมิ นกั ศกึ ษาออกไปศกึ ษาตอ่ ในวชิ าแพทย์ ทรงเปน็ โรงพยาบาลขึ้น เพื่อการบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขแก่พสกนิกร ผแู้ ทนของรฐั บาลตดิ ตอ่ กบั มลู นธิ ริ อ็ กกี้ เฟลเลอร์ เพอ่ื ดำ� เนนิ ผู้ป่วยไข้ท้ังแผนโบราณและแผนปัจจุบัน โดยพระองค์ การชว่ ยเหลอื การแพทยแ์ ละพยาบาลไทย อกี ทง้ั ปรบั ปรงุ และ ทรงพระราชทานนามว่า “โรงศิริราชพยาบาล” ซ่ึงต่อมา วางมาตรฐานการศึกษาทางการแพทย์จนสามารถรับรอง ไดเ้ ปลยี่ นชอื่ เปน็ “โรงพยาบาลศริ ริ าช” โรงพยาบาลแหง่ แรก กิจการแพทย์ของประเทศได้อย่างในปัจจุบัน พระบาท ของประเทศไทย ในกาลต่อมาสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็ทรงสานต่อ อดุลยเดชวิกรมก็ทรงช่วยเหลือในการขยายกิจการของ ปณธิ านของพระราชบดิ ามาโดยตลอด และการสรา้ งอาคาร โรงพยาบาลศิริราช โดยประทานเงินส่วนพระองค์สร้าง นวมนิ ทรบพติ ร 84 พรรษา กเ็ ปน็ โครงการสดุ ทา้ ยทพ่ี ระองค์ ตกึ คนไข้ ทรงซอื้ โรงเรยี นวงั หลงั ของคณะสอนศาสนาใหเ้ ปน็ พระราชทาน เพอื่ ชว่ ยแกป้ ญั หาใหแ้ กโ่ รงพยาบาลศริ ริ าช 12 SIMPLY DELICIOUS

พระปรมนิ ทรมหาภมู พิ ลอดลุ ยเดชจงึ ทรงพระกรณุ าโปรดเกลา้ โปรดกระหมอ่ มพระราชทานนามอนั เปน็ มงคลวา่ “อาคาร นวมินทรบพิตร 84 พรรษา” (Navamindrapobitr 84th Anniversary Building) แบบอาคารนวมนิ ทรบพติ ร 84 พรรษา อาคารนวมนิ ทรบพติ ร 84 พรรษา เปน็ อาคารสงู 25 ชน้ั คาดวา่ จะสรา้ งเสรจ็ ในปี พ.ศ.2561 และชั้นใต้ดิน 2 ช้ัน ประกอบด้วยหน่วยตรวจโรคท่ัวไป หากใครท่ีเคยแวะไปที่โรงพยาบาลศิริราช ไม่ว่าจะในฐานะ และโรคเฉพาะทางด้านอายุรกรรม การตรวจทางห้อง ผปู้ ว่ ย ญาตผิ ปู้ ว่ ย หรอื เปน็ เพยี งทางผา่ น กจ็ ะตอ้ งพบเจอ ปฏบิ ตั กิ ารและการตรวจพเิ ศษตา่ งๆ อาทิ การตรวจระบบ ผปู้ ว่ ยมากมายนง่ั รอควิ เพอ่ื รบั การรกั ษา หลายคนมาแตเ่ ชา้ ตรู่ ทางเดินอาหารและตับ ประสาทวิทยา โรคไต โรคด้าน กวา่ จะไดต้ รวจกค็ ลอ้ ยบา่ ย บางรายหากตอ้ งนอนโรงพยาบาล จติ เวช ดา้ นกระดกู และขอ้ ดา้ นรงั สวี นิ จิ ฉยั และรงั สรี กั ษา ก็ต้องรอคิวเตียงกันอีก อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา เปน็ ตน้ มจี ำ� นวนหอ้ งและเตยี งผปู้ ว่ ย 355 เตยี ง หอผปู้ ว่ ย จงึ ไดถ้ กู กอ่ สรา้ งขนึ้ เพอื่ แทนทกี่ ลมุ่ อาคาร 3 หลงั ทที่ รดุ โทรม วิกฤต 62 เตียง สามารถรองรับการบริการรักษาผู้ป่วย ได้แก่ ตึกหริศจันทร์-ปาวา ตึกผะอบ และตึกเวชศาสตร์ นอกประมาณ 500,000 รายตอ่ ปี และผปู้ ว่ ยในประมาณ ป้องกันและสังคม ซึ่งมีอายุการใช้งานมานานกว่า 50 ปี 20,000 รายต่อปี แม้จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และไม่สามารถขยายงานบริการได้ ท้ังนี้พระบาทสมเด็จ แต่ก็ยังขาดงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ประจ�ำ อาคาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้ระดม ความร่วมมืออย่างกว้างขวาง เพ่ือหารายได้สนับสนุน ใหก้ ารดำ� เนนิ งานแลว้ เสรจ็ สมบรู ณเ์ พอ่ื ใหป้ ระเทศไทยไดม้ ี สถานทบี่ รกิ ารตรวจรกั ษาทท่ี นั สมยั กา้ วหนา้ ทดั เทยี มนานา อารยประเทศ และ S&P กไ็ ดเ้ ลง็ เหน็ ถงึ คณุ คา่ แหง่ การใหน้ ี้ ดว้ ยการรว่ มเปน็ สว่ นหนงึ่ ของการกอ่ สรา้ ง โดยรว่ มสมทบทนุ เป็นเงินจ�ำนวน 10 ล้านบาท ด้วยส�ำนึกในพระมหา- กรณุ าธคิ ณุ อยา่ งหาทสี่ ดุ มไิ ด้ เพอ่ื การสานตอ่ ปณธิ านการ ให้ของ “พ่อ” ผู้จะยังคงอยู่ใจหัวใจของชาวไทยท้ังชาติ ตลอดไป ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสร้าง “อาคารนวมนิ ทรบพติ ร 84 พรรษา” สามารถบรจิ าค ได้ทุกวันที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบ�ำเพ็ญ ช้ัน 1 โรงพยาบาลศิริราช โทร. 0 2419 7658-60 และท่ี คณะแพทยศาสตรศ์ ริ ริ าชพยาบาล มหาวทิ ยาลยั มหดิ ล สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ีงานประชาสัมพันธ์และกิจการ พเิ ศษ โทร.0 2419 7646-9 SIMPLY DELICIOUS 13

CAKE IN HONOR OF OUR KING เคก้ เฉลมิ พระเกยี รติ พระบาทสมเดจ็ พระปรมนิ ทรมหาภมู พิ ลอดลุ ยเดช รชั กาลท่ี 9 กวา่ 10 ปี นบั ตง้ั แต่ พ.ศ. 2549 ที่ S&P ไดม้ โี อกาสเขา้ เฝา้ มาทอดพระเนตรและทรงย้ิมพอพระทัยทุกคร้ัง ยังความ พระบาทสมเดจ็ พระปรมนิ ทรมหาภมู พิ ลอดลุ ยเดช องคร์ าชา ปลาบปลม้ื ใหก้ บั พวกเราเปน็ อยา่ งยงิ่ ” และเพอ่ื เปน็ การนอ้ ม ผเู้ ปน็ “พอ่ ” ของปวงชนชาวไทย ทำ� ใหเ้ คก้ กอ้ นแรกถกู จดั ทำ� ขนึ้ รำ� ลกึ ถงึ พระองคท์ า่ น S&P Simply Delicious ฉบบั นี้ จงึ ไดน้ ำ� ถวายในวนั เฉลมิ พระชนมพรรษา และเคก้ กอ้ นพเิ ศษเหลา่ นี้ เรอื่ งราวของการจดั ท�ำเค้กแสนพเิ ศษเหลา่ นม้ี าบอกเลา่ แก่ กไ็ ด้ถกู จดั ท�ำขน้ึ ถวายในวนั ท่ี 5 ธนั วาคมของทกุ ปี ซ่งึ เป็น ผอู้ า่ น เพอ่ื เกบ็ เปน็ ตำ� นานอนั ทรงเกยี รตขิ องชาว S&P ตลอดไป วนั พระราชสมภพของพระองคท์ า่ น นบั เปน็ เกยี รตสิ งู สดุ ของ พวกเราชาว S&P เปน็ อยา่ งยงิ่ ซง่ึ คณุ ใหญ่ (ภทั รา ศลิ าออ่ น) The Design ไดถ้ า่ ยทอดเรอื่ งราวแสนภาคภมู ใิ จนวี้ า่ “ในทกุ ๆ ปี S&P จะ การออกแบบและการตกแต่งเค้กแต่ละคร้ัง เราจะมี ตอ้ งทลู เกลา้ ฯ ถวายเคก้ วนั เกดิ แสนพเิ ศษนแ้ี ดพ่ ระบาทสมเดจ็ นกั ออกแบบเคก้ ทเี่ ชยี่ วชาญเปน็ ผรู้ า่ งแบบ โดยจะนำ� ความ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงเค้กในแต่ละปีล้วน พเิ ศษทเ่ี กยี่ วกบั พระองคท์ า่ นในแตล่ ะปี มาเปน็ แนวคดิ หลกั จัดท�ำอย่างสุดฝีมือ ด้วยวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม พร้อม ในการออกแบบ ดงั เชน่ ออกแบบอยา่ งประณตี งดงามโดยชา่ งมอื หนึ่ง เราตง้ั ใจทจ่ี ะ ทำ� ถวายพระองคท์ า่ นดว้ ยใจ และทกุ ครง้ั ทพี่ ระองคท์ า่ นทรง ทราบวา่ มเี คก้ จากทางเราสง่ ขน้ึ ไปถวาย พระองคท์ า่ นกจ็ ะ 14 SIMPLY DELICIOUS SPECIAL REPORT

เคก้ เฉลมิ พระเกยี รติ “...ตา่ งคนตา่ งมหี นา้ ที่ แตก่ ไ็ มไ่ ดห้ มายความวา่ พระบาทสมเดจ็ พระปรมนิ ทร ทำ� เฉพาะหนา้ ทน่ี นั้ เพราะวา่ ถา้ คนหนงึ่ คนใด มหาภมู พิ ลอดลุ ยเดช รชั กาลท่ี 9 เค้กชั้นพิเศษ ขนาด 199 ปอนด์ ผลิตโดยใช้ ทำ� หนา้ ทเี่ ฉพาะตวั โดยไมม่ องไมแ่ ลคนอนื่ สีเหลืองอันเป็นสีประจ�ำพระองค์ แต่งเป็นลาย งานกด็ ำ� เนนิ ไปไมไ่ ด้ เพราะเหตวุ า่ งานทกุ งาน ไทยประยุกต์ ประดับตกแต่งด้วยดอกดาวเรือง จะตอ้ งพาดพงิ กนั จะตอ้ งเกย่ี วโยงกนั ฉะนนั้ อันเป็นดอกไม้ประจ�ำพระองค์ ประดับพานพุ่ม ตรงมมุ ฐานเคก้ วางตกแตง่ ดว้ ยพระราชกรณยี กจิ แตล่ ะคนจะตอ้ งมคี วามรถู้ งึ งานของผอู้ น่ื ด้านการพัฒนา 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ แลว้ ชว่ ยกนั ทำ� ...” เกษตรทฤษฎใี หม่โดยยึดหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง โครงการแกม้ ลงิ โครงการปกปอ้ งหนา้ ดนิ พระราชดำ� รสั ของพระบาทสมเดจ็ พระปรมนิ ทรมหาภมู พิ ลอดลุ ยเดช ดว้ ยหญา้ แฝก และโครงการกงั หนั ชยั พฒั นา ซง่ึ พระราชทานแกค่ ณะบคุ คลตา่ งๆ ทเ่ี ขา้ เฝา้ ฯ ถวายชยั มงคล รูปแบบเค้กสื่อความหมายถึง “ความจงรักภักดี ในโอกาสวนั เฉลมิ พระชนมพรรษา ณ ศาลาดสุ ดิ าลยั การเทิดทนู และส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วนั องั คารท่ี 4 ธนั วาคม 2533 อยา่ งหาทส่ี ดุ มไิ ด”้ พระบารมปี กเกลา้ ไพศาล เค้กก้อนพิเศษเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 88 พรรษา ทูลเกล้าถวายเม่ือวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ โรงพยาบาลศริ ริ าช เคก้ ชนั้ แบบพเิ ศษ ขนาด 18 ปอนด์ ประดบั ตราสญั ลกั ษณ์ “ภปร” และตวั อกั ษร “ทรงพระเจรญิ ” แตง่ โทนสเี หลอื ง ตกแตง่ ลายพวงมาลยั พเิ ศษ มพี ู่ อบุ ะจำ� นวน 5 พู่ ลายดา้ น ขา้ งตกแตง่ ลายเสน้ 3 มติ ิ ดา้ นบนตกแตง่ ลายหยดนำ้� ประยกุ ตแ์ บบแผร่ ศั มแี ละ ดอกกหุ ลาบสเี หลอื ง สอ่ื ความหมาย “พระบารมี ป ก เ ก ล ้ า แ ผ ่ ไ พ ศ า ล ยั ง ประชาชนทกุ หมเู่ หลา่ ” ทรงพระเจรญิ ทลู เกลา้ ถวาย เมอื่ วนั ท่ี 17 ตลุ าคม 2557 เปน็ รปู เคก้ ดอกไม้ ทรงสรา้ งแผน่ ดนิ ไทยใหเ้ ปน็ แผน่ ดนิ ทอง ขนาด 18 ปอนด์ จดั ทำ� ขนึ้ เพอื่ ถวายพระพรในโอกาสทที่ รง เคก้ พวงมาลยั พเิ ศษ ขนาด 20 ปอนด์ ประดบั เปน็ สญั ลกั ษณ์ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ตกแต่งเป็นลายไทย งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 พรรษา และตัวอักษร ปิดสีทอง หน้าเค้กแต่งด้วยดอกดาวเรืองและดอกไม้ใน “ทรงพระเจรญิ ” จัดท�ำขึ้นเน่ืองในงานฉลองสิริราชสมบัติ โทนสีเหลืองหลากชนิดเป็นพุ่มนูนโค้งประดับตัวอักษร ครบ 70 พรรษา 2559 และไดน้ ำ� ขนึ้ ทลู เกลา้ ถวายเมอื่ วนั ท่ี “ทรงพระเจรญิ ” 9 มิถุนายน 2559 ณ โรงพยาบาลศิริราช ออกแบบโดย การนำ� เอาลวดลายของฉลองพระองค์ (เครอื่ งแตง่ กาย) เชน่ กรองศอ สงั วาล ทบั ทรวง เปน็ ต้น มาผสมผสานกนั และ ประยุกต์เพ่ือให้เกิดเป็นลายพวงมาลัย ด้านข้างแต่งลาย เครอื่ งประดบั ขอบเคก้ แตง่ เปน็ “พวงมาลยั ดอกพดุ จวิ๋ ” ลาย ข้าวหลามตัดสีขาวขลิบลายสีเหลืองทอง สื่อความหมาย “70 ปีทรงครองราชย์ พระทรงสร้างแผ่นดินไทยให้เป็น แผน่ ดนิ ทอง” SIMPLY DELICIOUS 15

ใตร้ ม่ พระบรมโพธสิ มภาร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา เค้กพิเศษ 3 มิติ รูปพระตำ� หนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล ได้ถูกนำ� ขึ้น ทลู เกลา้ ถวายเมอื่ วนั ที่ 5 ธนั วาคม 2556 ณ วงั ไกลกงั วล อ.หวั หนิ จ.ประจวบครี ขี นั ธ์ มขี นาด 99 ปอนด์ ประดบั ปา้ ย ตัวอักษร “ทรงพระเจริญ” ช้ันล่างแต่งด้วยขอบลายเสา นางเรยี งประยกุ ต์ หนา้ เคก้ ชนั้ แตง่ ลายพวงมาลยั ตวั หนอน สเี หลอื ง-ขาว ผกู เปน็ รปู ขา้ วหลามตดั ชอ่ งตรงกลางแตง่ พู่ ดอกโปรยสขี าวรปู หยดนำ�้ เชน่ กนั กบั เคก้ ชนั้ สองทแ่ี ตง่ ฐาน ลายเสานางเรยี งประยกุ ต์ คน่ั กลางดว้ ยชอ่ ชยั พฤกษ์ แนวคดิ ในการออกแบบ คอื “บา้ นของพอ่ ” บา้ น (ประเทศไทย) ท่ีมีแต่ ความสุขสงบ ความ ทรงพระเกษมสำ� ราญ ร่มเย็นภายใต้พระบรม ทลู เกลา้ ถวายเมอื่ วนั ที่ 26 มกราคม 2553 ณ โรงพยาบาล โพธสิ มภาร ศริ ริ าช เปน็ เคก้ พวงมาลยั พเิ ศษ ขนาด 9 ปอนด์ ประดบั ดว้ ยตวั เลข ๙ และตวั อกั ษร “ทรงพระเจรญิ ” ออกแบบเปน็ สีชมพู แต่งพวงมาลัยดอกไม้สีสดใส เพ่ือสื่อความหมาย และถวายพระพรใหพ้ ระองคท์ รงมพี ระพลานามยั ทแ่ี ขง็ แรง สมบรู ณ์ ทรงพระเกษมสำ� ราญ และ “ความสขุ ของพระองค์ ทา่ น คอื ความสขุ ความสดชน่ื ของปวงชนชาวไทย” ความสามคั คี ความกลมเกลยี วของทวยราษฎร์ เนอ่ื งในวนั เฉลมิ พระชนมพรรษา 80 พรรษา ทลู เกลา้ ถวาย เคก้ พวงมาลยั พเิ ศษ ขนาด 9 ปอนด์ เมอื่ วนั ท่ี 5 ธนั วาคม 2550 ซึ่งจัดท�ำขึ้นเพ่ือถวายพระพรและแสดงความจงรัก ภกั ดี ในวโรกาสทที่ รงพระเจรญิ พระชนมพรรษา 7 รอบ การ ออกแบบลวดลายแสดงถงึ ความสามคั คี ความกลมเกลยี ว ของทวยราษฎร์ ดว้ ยพระบารมแี ละทรงเปน็ ศนู ยร์ วมจติ ใจ ของพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า โดยสะท้อนผ่านลายเกลียว คลนื่ ลายสาน และลายถกั รอ้ ยของพวงมาลยั พระผทู้ รงปกครองบา้ นเมอื ง ธ ทรงเปน็ ศนู ยร์ วมจติ ใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา S&P ได้ เนอื่ งในวโรกาสฉลองสริ ริ าชสมบตั ิ ครบ 60 พรรษา 2549 ทูลเกล้าถวายเค้กพวงมาลัยพิเศษ เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม ทลู เกลา้ ถวายเมอื่ วนั ที่ 27 มกราคม 2549 ณ พระราชวงั ดสุ ติ 2554 ณ โรงพยาบาลศิริราช มขี นาด 9 ปอนด์ ประดบั เคก้ พวงมาลยั พเิ ศษนม้ี ขี นาด 9 ปอนด์ ประดบั ตราสญั ลกั ษณ์ ตกแต่งด้วยตราสัญลักษณ์ของงานพระราชพิธีมหามงคล เฉลมิ ฉลอง 60 พรรษา และตวั อกั ษร “ทรงพระเจรญิ ” และใช้ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ลวดลายของพวงมาลัย สีเหลืองซ่ึงเป็นสีประจ�ำพระองค์เป็นหลักในการตกแต่ง มแี รงบนั ดาลใจจากลายฝกั ของ “พระแสงขรรคช์ ยั ศร”ี ซง่ึ ออกแบบเป็นพวงมาลัยดอกพุดและกลีบดอกไม้ประกอบ เป็นพระแสงศาสตราวุธประจ�ำพระองค์พระมหากษัตริย์ เปน็ ลวดลาย ตกแตง่ ดอกบานไมร่ โู้ รย หมายถงึ ความจงรกั ภกั ดี และเปน็ หนง่ึ ใน 5 ของเบญจราชกธุ ภณั ฑ์ (เครอ่ื งประดบั ตราบนริ นั ดร์ ลอ้ มกรอบฐานลา่ งเปน็ ลายเลข 1 หมายถงึ เกียรติยศของพระเจ้าแผ่นดิน) พระขรรค์ หมายถึง สติ “ธ ทรงเปน็ ศนู ยร์ วมใจใหไ้ ทยเปน็ หนง่ึ เดยี ว” ปญั ญา ความรอบรใู้ นการปกครองบา้ นเมอื ง 16 SIMPLY DELICIOUS SPECIAL REPORT

ทีมงานของเราทุกคนได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มท่ี ในการสร้างสรรค์เค้กก้อนพิเศษเหล่านี้ให้งดงามที่สุด ท่ามกลางความปลาบปล้ืมและภาคภูมิใจเป็นที่สุดที่ได้ มโี อกาสถวายงานพระองคท์ า่ น The Taste เนอื้ เคก้ ทเ่ี ลอื กใชค้ อื “บทั เทอรเ์ คก้ ” สตู รตน้ ต�ำรบั ของ S&P ทมี่ รี สสมั ผสั นมุ่ ละมนุ ละไม หวานหอม กลมกลอ่ ม เหมาะ ส�ำหรับเสิร์ฟคู่กับเคร่ืองด่ืมหลากชนิดท้ังร้อนและเย็น โดยได้เลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม ผสมอย่างพิถีพิถัน และอบด้วยความร้อนที่พอเหมาะ เพ่ือให้ได้เค้กเน้ือที่ สมบรู ณแ์ บบทส่ี ดุ เคก้ ถวายพระพรในหลวง ร.9 26 มกราคม 2553 บรษิ ทั เอส แอนด์ พี ซนิ ดเิ คท จำ� กดั (มหาชน) จดั งาน Season’s Giving ตอ้ นรบั เทศกาลปใี หม่ โดยมี คณุ ภทั รา ศลิ าออ่ น ประธานกรรมการ คณุ วทิ รู ศลิ าออ่ น รองผจู้ ดั การใหญอ่ าวโุ สธรุ กจิ อาหารในประเทศ คณุ กำ� ธร ศลิ าออ่ น รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายการผลิตและซัพพลายเชน และคุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร รว่ มเปดิ งาน “ซซี น่ั สก์ ฟี วงิ่ ” (Season’s Giving) รวบรวมผลติ ภณั ฑค์ อลเลคชน่ั ปใี หม่ 2017 อาทิ เคก้ คกุ ก้ี แฮมเปอร์ และไฮไลทพ์ เิ ศษเคก้ เฉลมิ พระเกยี รติ พระบาทสมเดจ็ พระปรมนิ ทรมหาภมู พิ ลอดลุ ยเดช รชั กาลที่ 9 ขนาด 199 ปอนด์ และเคก้ ถวายพระพร ที่ S&P เคยทลู เกลา้ ถวาย ณ โซนเวริ ค์ แอนด์ เพลย์ ชน้ั 1 ศนู ยก์ ารคา้ เซน็ ทรลั พลาซา่ พระราม 9 เมอ่ื วนั ที่ 9-12 ธนั วาคม 2559 ทผ่ี า่ นมา SIMPLY DELICIOUS 17

QUICK BITE S&P DANISH BUTTER COOKIES 18 SIMPLY DELICIOUS

GIVING UNLIMITED คกุ กี้ S&P สำ� หรบั จำ� หนา่ ยเพอ่ื บรจิ าครายไดใ้ หก้ บั มลู นธิ ริ ามาธบิ ดี DANISH BUTTER COOKIES ปใี หมน่ ้ี S&P ขอมอบความอรอ่ ยของ Danish Butter Cookies คกุ กเ้ี ดนชิ เนยสดแท้ กรอบ หอม มนั ชนิ้ นา่ รกั พรอ้ มไปกบั การรว่ มทำ� บญุ จดั สรา้ งสถาบนั การแพทยจ์ กั รนี ฤบดนิ ทร์ คณะแพทยศาสตรโ์ รงพยาบาลรามาธบิ ดี โดยทาง S&P ไดจ้ ดั ทำ� เดนชิ บทั เทอรค์ กุ กส้ี ดุ พเิ ศษ บรรจใุ นกลอ่ ง ลายดอกไมส้ วยงาม ขนาด 230 กรมั ออกจำ� หนา่ ยในราคากลอ่ งละ 325 บาท โดยจะนำ� เงนิ จำ� นวน 25 บาท จากการจำ� หนา่ ยคกุ กเ้ี ดนชิ ทกุ 1 กระปอ๋ ง มอบใหก้ บั มลู นธิ ริ ามาธบิ ดฯี เพอื่ ชว่ ยเหลอื ในการกอ่ สรา้ ง สถาบนั การแพทยจ์ กั รนี ฤบดนิ ทร์ คณะแพทยศาสตรโ์ รงพยาบาลรามาธบิ ดี โครงการสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็นสถาบัน การแพทยแ์ หง่ ใหมข่ องคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิ ดี มหาวทิ ยาลยั มหดิ ล กอ่ ตงั้ ขนึ้ เพอื่ เฉลมิ พระเกยี รตพิ ระบาทสมเดจ็ พระปรมนิ ทรมหาภมู พิ ลอดลุ ยเดช ตงั้ อยบู่ นพน้ื ที่ 19 ไร่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมทุ รปราการ ซง่ึ เปน็ โรงพยาบาลขนาดใหญม่ ี 400 เตยี ง สามารถบริการผู้ป่วยนอกได้มากกว่า 1,000,000 รายต่อปี และ ผปู้ ว่ ยในประมาณ 17,000 รายตอ่ ปี โดยมวี ตั ถปุ ระสงคห์ ลกั เพอ่ื ผลติ แพทย์และบคุ ลากรทางการแพทย์ที่มีศกั ยภาพสงู ซึง่ จะเป็นกำ� ลัง ส�ำคัญในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน ทั่วท้ังประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการและ ใกลเ้ คยี ง โดยคาดวา่ จะเปดิ ใหบ้ รกิ ารไดใ้ นชว่ งปลายปี 2560 S&P SIMPLY DELICIOUS 19

SECRET RECIPES TILAPIA DISHES ปลานลิ ปลาพระราชทานจากในหลวง รชั กาลท่ี 9 DEEP FRIED NILE TILAPIA WITH THAI HERBS AND CASHEW NUTS ● ภาพอาหารและภาชนะถกู ตกแต่งเพอ่ื ใช้ในการโฆษณาและประชาสมั พันธ์เท่านั้น 20 SIMPLY DELICIOUS

DEEP FRIED NILE TILAPIA WITH THAI HERBS AND CASHEW NUTS ปลานลิ ทอดสมนุ ไพรเมด็ มะมว่ งหมิ พานต์ ปลานลิ ทอดกรอบสเี หลอื งทอง โรยหนา้ เมด็ มะมว่ งหมิ พานตก์ รบุ กรอบ อมิ่ เอมดว้ ยรสชาตทิ ลี่ งตวั และรสสมั ผสั กรอบนอกนมุ่ ใน สว่ นผสม วธิ ที ำ� ● ปลานลิ (ชอ้ นเนอื้ ) 500 กรมั /ตวั 1. ผสมแปง้ กรอบกบั นำ้� เยน็ จดั ใหเ ้ ขา้ กนั พกั ไว้ ● เมด็ พรกิ ไทยออ่ น 1 ชอ้ นโตะ๊ 2. ตงั้ กระทะไฟปานกลางพอรอ้ น นำ� ปลาชบุ แปง้ ● เมด็ มะมว่ งหมิ พานต ์ 10 เมด็ ทเ่ี ตรยี มไว้ ทอดจนสกุ กรอบนอกเนอื้ ในนมุ่ ● แปง้ ทอดกรอบ ½ ถว้ ยตวง 3. ตงั้ กระทะไฟออ่ น ควั่ เครอ่ื งปรงุ ทกุ อยา่ งพอหอม ● นำ�้ เยน็ จดั ¾ ถว้ ยตวง ตกั ขน้ึ วางบนตวั ปลานลิ ทอด โรยพรกิ ไทยออ่ น ● นำ้� มนั พชื ทอดปลาทว่ มตวั ปลา และเมด็ มะมว่ งหมิ พานตท์ อด นำ�้ จม้ิ ซฟี ดู้ วธิ ที ำ� นำ�้ จม้ิ ซฟี ดู้ ● กระเทยี ม 1 ชอ้ นชา ผสมสว่ นผสมทกุ อยา่ งรวมกนั ปน่ั พอหยาบ ● พรกิ ขห้ี นเู ขยี ว 1 ชอ้ นโตะ๊ ● นำ้� ปลา 2 ชอ้ นโตะ๊ ● นำ�้ มะนาว 2 ชอ้ นโตะ๊ ● นำ�้ ตาลทราย 1 ชอ้ นโตะ๊ ดว้ ยทรงหว่ งใยสขุ ภาพของพสกนกิ รชาวไทย พระบาทสมเดจ็ พระปรมนิ ทรมหาภมู พิ ล อดุลยเดชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพันธ์ุปลาให้แก่กรมประมง เพ่ือแจกจ่ายประชาชน และได้พระราชทานช่ือว่า “ปลานิล” ซ่ึงเป็นปลา ทเี่ ลยี้ งงา่ ย มคี ณุ คา่ ทางอาหารสงู อดุ มดว้ ยโปรตนี โอเมกา้ 3 ไขมนั อมิ่ ตวั ตำ�่ และแคลอรน่ี อ้ ย ปลานลิ เปน็ ปลาในตระกลู ทลิ าเปยี ทพี่ ระองคท์ รงขยายพนั ธ์ุ เพาะเลยี้ งไว้ เมอื่ ครงั้ สมเดจ็ พระจกั รพรรดอิ ากฮิ โิ ต แหง่ ประเทศญป่ี นุ่ ไดน้ อ้ มเกลา้ ฯ ถวายเมอื่ วนั ท่ี 25 มนี าคม 2508 ดว้ ยเหน็ วา่ เปน็ พนั ธป์ุ ลาทเ่ี หมาะสมกบั ระบบ นิเวศน์ของไทย ปัจจุบัน ปลานิลจึงกลายเป็นปลาเศรษฐกิจสำ� คัญของไทย สร้างรายได้มหาศาลจากการส่งออกปีละหลายแสนตัน สามารถสร้างงานให้ ผู้คนนับล้านด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ S&P ขอร่วมส�ำนึกใน พระมหากรณุ าธคิ ณุ พระมหากษตั รยิ ร์ ชั กาลท่ี 9 ผทู้ รงอจั ฉรยิ ภาพ SIMPLY DELICIOUS 21

SECRET RECIPES STEAMED NILE TILAPIA WITH VEGETABLES ปลานลิ นง่ึ -ผกั ลวกเสริ ฟ์ พรอ้ มนำ้� จมิ้ ซฟี ดู้ และนำ้� จม้ิ แจว่ อรอ่ ยเรยี บงา่ ยไดส้ ขุ ภาพ อกี ทง้ั ยงั อดุ มดว้ ยคณุ คา่ ทางโภชนาการ สว่ นผสม 1 ตวั สว่ นผสมนำ้� จม้ิ แจว่ 1 ชอ้ นโตะ๊ 2 ตน้ 1 ชอ้ นชา ● ปลานลิ (เลาะกา้ งกลางออก) 3 ใบ ● พรกิ ปน่ 1 ชอ้ นชา ● ตะไคร้ (ทบุ แลว้ หนั่ ทอ่ น 3 นวิ้ ) 5 แวน่ ● หอมควั่ สกุ 1 ชอ้ นชา ● ใบมะกรดู ¼ ชอ้ นชา ● กระเทยี มควั่ สกุ 2 ชอ้ นโตะ๊ ● ขา่ หน่ั แวน่ 7 แทง่ ● นำ้� ตาลปบ๊ี 2 ชอ้ นโตะ๊ ● เกลอื (โรยเนอ้ื ปลากอ่ นนง่ึ ) 7 แทง่ ● นำ้� ปลา ● แครอทแทง่ ตม้ สกุ 6 ชนิ้ ● นำ้� มะนาว ● ถว่ั ฝกั ยาวทอ่ นลวกสกุ เขยี ว 1 ชอ่ ● ผกั กาดขาวมว้ นคำ� วธิ ที ำ� ปลานงึ่ ● โหระพาชอ่ 1. วางปลา ตะไคร้ ขา่ ใบมะกรดู โครงปลา และเนอ้ื ปลา วธิ ที ำ� นำ้� จมิ้ แจว่ 2 ชนิ้ โรยเกลอื 2. นำ� ปลาไปนงึ่ หลงั นำ�้ เดอื ด 10 นาที ผสมสว่ นผสมทกุ อยา่ ง ปน่ั รวมกนั พอละเอยี ด 3. จดั ปลานง่ึ ลงจานใหส้ วยงาม 22 SIMPLY DELICIOUS

WDITEHESPTIRF-FRRIIEED DEGGNPLIALNET TILAPIA & SWEET BASIL ปลานลิ ทอดราชบรุ -ี มะเขอื ยาวผดั เตา้ เจยี้ ว ปลานลิ เนอ้ื แนน่ ทอดจนกรอบฟู ทานคกู่ บั มะเขอื ยาวผดั เตา้ เจย้ี วรสกลมกลอ่ ม สว่ นผสม วธิ ที ำ� ปลานลิ ทอด ● ปลานลิ (ชอ้ นเนอ้ื ) 500 กรมั ● เกลอื ¼ ชอ้ นชา 1. ผสมแปง้ กรอบกบั นำ้� เยน็ จดั ใหเ้ ขา้ กนั พกั ไว้ ● แปง้ กรอบ ½ ถว้ ยตวง 2. คลุกปลานิลกับเกลือ น�ำไปชุบกับแป้งที่เตรียมไว้ ● นำ�้ เยน็ จดั ¾ ถว้ ยตวง ทอดจนกรอบนอกนมุ่ ใน ตกั ขน้ึ พกั พอสะเดด็ นำ้� มนั สว่ นผสมมะเขอื ยาวผดั เตา้ เจย้ี ว มะเขอื ยาวหนั่ เฉยี ง 200 กรมั วธิ ที ำ� มะเขอื ยาวผดั เตา้ เจยี้ ว เตา้ เจย้ี ว 1½ ชอ้ นโตะ๊ นำ้� มนั หอย 1 ชอ้ นโตะ๊ 1. ตง้ั กระทะไฟกลางพอรอ้ น ใสน่ ำ้� มนั พชื ผดั เตา้ เจย้ี วกบั พรกิ สดเขยี วแดง 5 ชน้ิ นำ้� มนั หอยพอหอม ใสม่ ะเขอื ยาวผดั รวม ลดไฟเลก็ นอ้ ย ใบโหระพา 15 ใบ 2. ปรงุ รสดว้ ยเครอื่ งปรงุ เรง่ ไฟ ใสพ่ รกิ โหระพา พอสกุ เขยี ว นำ้� ตาลทราย 1 ชอ้ นโตะ๊ ตกั ขนึ้ พกั ไว้ วางขา้ งปลานลิ จดั จานใหส้ วยงาม พรกิ ไทยปน่ ¼ ชอ้ นชา SIMPLY DELICIOUS 23

DRINKS & DESSERTS ROYAL PROJECT DRINKS เปรย้ี วหวานกลมกลอ่ มดว้ ยผลติ ภณั ฑ์ จากโครงการในพระราชดำ� ริ Strawberry Orange Freeze Strawberry Snow Bread 24 SIMPLY DELICIOUS

FRESH STRAWBERRY SNOW BREAD นำ�้ แขง็ เกลด็ หมิ ะเนยี นนมุ่ ราดดว้ ยซอสสตรอเบอรร์ เี่ ปรย้ี วหวานชมุ่ ฉำ่� และสตรอเบอรร์ ส่ี ดๆ ลกู โต เสริ ฟ์ พรอ้ มนำ�้ ผงึ้ หอมหวาน อรอ่ ยสดชน่ื โดนใจสาวกสตรอเบอรร์ ี่ สว่ นผสม 1 ชอ้ นโตะ๊ ● นมขน้ หวาน 1 ชอ้ นโตะ๊ ● นำ�้ เชอ่ื ม 2 ถว้ ยตวง ● นำ�้ แขง็ ตามชอบ ● สตรอเบอรร์ ี่ ตามชอบ ● ขนมปงั ฮอทดอก ตามชอบ ● ทอ็ ปปง้ิ สตรอเบอรร์ ่ี วธิ ที ำ� ● ปน่ั สว่ นผสมสโนวเ์ บรดใหเ้ ขา้ กนั จนเนอ้ื เนยี นละเอยี ด ● ใสล่ งภาชนะทตี่ อ้ งการ ● ตกแตง่ ดว้ ยสตรอเบอรร์ แ่ี ละขนมปงั ตามชอบ STRAWBERRY ORANGE FREEZE เปรย้ี วหวานสดชน่ื ไปกบั สม้ สมทู ตเ้ี ยน็ สดุ ขว้ั จดี๊ ถงึ ใจ ผสานความหวานฉำ่� จากซอสสตรอเบอรร์ ส่ี ดใหม่ เพม่ิ รสสมั ผสั ดว้ ยสตรอเบอรร์ ล่ี กู โตเตม็ ปากเตม็ คำ� สว่ นผสม 4 ผล ● สม้ สายนำ�้ ผงึ้ 1 ผล ● สตรอเบอรร์ ส่ี ด 3 ชอ้ นโตะ๊ ● นำ�้ เชอ่ื ม 2 ถว้ ยตวง ● นำ�้ แขง็ วธิ ที ำ� ● คนั้ สม้ สายนำ�้ ผง้ึ จนไดน้ ำ�้ สม้ 1 ถว้ ยตวง ● นำ� นำ้� สม้ ทไ่ี ดใ้ สโ่ ถปน่ั เตมิ นำ้� เชอื่ ม ใสน่ ำ�้ แขง็ ปน่ั ใหล้ ะเอยี ด ● ใสท่ อ็ ปปง้ิ สตรอเบอรร์ ล่ี งในแกว้ ● เทนำ�้ สม้ ทปี่ น่ั ไวค้ รง่ึ แกว้ แตง่ สตรอเบอรร์ ด่ี า้ นขา้ งแกว้ ● เตมิ นำ�้ สม้ ใหเ้ ตม็ แกว้ ● แตง่ แกว้ ดว้ ยชนิ้ สม้ และสตรอเบอรร์ ตี่ ามชอบ ดว้ ยพระบารมขี องพระบาทสมเดจ็ พระปรมนิ ทรมหาภมู พิ ลอดลุ ยเดชทท่ี รงพลกิ ฟน้ื ทงุ่ ฝน่ิ ใหก้ ลายเปน็ สวนผกั ผลไม้ เมอื งหนาวนานาชนดิ ภายใตก้ ารดำ� เนนิ งานของโครงการหลวงทำ� ใหพ้ วกเราคนไทยไดม้ ผี กั ผลไมท้ ส่ี ดใหมร่ บั ประทาน ในราคาทย่ี อ่ มเยา อาทิ ลน้ิ จี่ พชี ทอ้ โดยเฉพาะสตรอเบอรร์ ที่ ห่ี ารบั ประทานยาก ปจั จบุ นั ทางโครงการหลวงไดป้ รบั ปรงุ สตรอเบอรร์ ใ่ี หม้ ลี กู โตหวานหอม ดว้ ยรสชาตอิ รอ่ ยและอดุ มดว้ ยสารตา้ นอนมุ ลู อสิ ระ ชว่ ยเสรมิ สรา้ งกลา้ มเนอื้ หวั ใจ ใหแ้ ขง็ แรง และชว่ ยบำ� รงุ สายตา จงึ ทำ� ใหเ้ ปน็ ทช่ี น่ื ชอบสำ� หรบั คนไทยทกุ เพศทกุ วยั SIMPLY DELICIOUS 25

S&P DESTINATION REMINISCENT TRIP สมั ผสั สายลมหนาวตามเสน้ ทางรอยพระบาท รชั กาลท่ี 9 หนา้ หนาวในปนี อี้ าจเปน็ ความหนาวทแ่ี ฝงไปดว้ ยความรสู้ กึ มากมาย ทง้ั เศรา้ โศกและความหวงั แหง่ การเรมิ่ ตน้ ครง้ั ใหม่ S&P Simply Delicious ฉบบั พเิ ศษนี้ ขอนำ� ทกุ ทา่ นเรม่ิ ตน้ ปใี หม่ ชนื่ ชมความงดงาม และยงั ไดค้ วามรู้ ดว้ ยการเยยี่ มชม โครงการหลวงทจี่ งั หวดั เชยี งราย ทพ่ี รอ้ มตอ้ นรบั ประชาชนทกุ คนตลอดทง้ั ปี โครงการพฒั นาดอยตงุ (พน้ื ทท่ี รงงาน) อนั เนอื่ งมาจากพระราชดำ� ริ จ.เชยี งราย โครงการในพระราชดำ� รเิ พอ่ื ยกระดบั คณุ ภาพชวี ติ อนรุ กั ษ์ และสบื สานศลิ ปะ วฒั นธรรม ประเพณขี องชาวไทยภเู ขา และชาวไทยภาคเหนอื ใหค้ งอยตู่ ลอดไป ทเ่ี ทย่ี วหา้ มพลาด • พระตำ� หนกั ดอยตงุ ทปี่ ระทบั แปรพระราชฐานเพอื่ ทรงงาน กจิ กรรมหา้ มพลาด ของสมเดจ็ ยา่ • เรียนรู้เร่ืองราวความเป็นมาของโครงการท่ีหอพระราช- • ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือของ ประวตั ิ ดอยตุง อาทิ เสื้อผ้า ผ้าทอมือ พรมทอมือ และของ • ร้านมุมกาแฟ โครงการพัฒนาดอยตุง จิบกาแฟสด ตกแตง่ บา้ น รสเยยี่ มของโครงการ (08.00 -17.00 น.) 26 SIMPLY DELICIOUS

ศนู ยพ์ ฒั นาโครงการหลวง ผาตงั้ จ.เชยี งราย ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร โดยเนน้ การปลกู ผกั ภายใตโ้ รงเรอื นและลดการ ใชส้ ารเคมบี รเิ วณดอยผาตงั้ ชว่ งเดอื นมกราคม คือช่วงผลิดอกของต้นนางพญาเสือโคร่ง (ซากรุ ะดอย) เตม็ สองขา้ งทาง ทเี่ ทย่ี วหา้ มพลาด • แปลงทดสอบการปลกู ผกั และไมเ้ มอื งหนาว ชมพชื ผกั เมอื งเหนอื บนแปลงดนิ กวา่ 16 ชนดิ • ศนู ยส์ ง่ เสรมิ เกษตรทสี่ งู • ดอยผาหม่น ชมดอกไม้เมืองหนาว เช่น ทวิ ลปิ และลลิ ลี่ • ดอยผาตง้ั จดุ ชมววิ ไทย-ลาว และจดุ ชม ทะเลหมอก สงู จากระดบั นำ้� ทะเล 1,800 เมตร กจิ กรรมหา้ มพลาด • ชมวถิ ชี วี ติ ชมุ ชนในละแวกใกลเ้ คยี งของชาวเขาเผา่ มง้ ชาวจนี ยนู นาน และเยา้ • อดุ หนนุ ผลติ ผลจากโครงการและงานหตั ถกรรมชาวเขา ศนู ยว์ จิ ยั และพฒั นาชานำ�้ มนั และพชื นำ้� มนั จ.เชยี งราย จากเมลด็ ชาหนา้ ตาคลา้ ยเกาลดั ทส่ี มเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ ไดพ้ ระราชทานใหก้ บั มลู นธิ ชิ ยั พฒั นา เพอ่ื ศกึ ษาหาวธิ กี ารนำ� มาปลกู ในไทย วนั นจี้ งึ เกดิ ศนู ยว์ จิ ยั และพฒั นาชานำ�้ มนั ขน้ึ เพอ่ื สานตอ่ พระราชดำ� ริ ทเ่ี ทย่ี วหา้ มพลาด • นิทรรศการจัดแสดงความแตกต่างของชาน้�ำมันและ ชาทวั่ ไป พรอ้ มบอกเลา่ ความเปน็ มาของไรช่ านำ้� มนั • ร้านขายผลิตภัณฑ์ นอกจากน�้ำมันต่างๆ ท้ังน้�ำมันชา นำ�้ มนั เมลด็ ไนเจอร์ นำ้� มนั เมลด็ งามอ้ น และนำ้� มนั มะรมุ ยังมีจ�ำหน่ายเครื่องส�ำอางหลากหลายชนิดที่ผลิตจาก นำ้� มนั ชาอกี ดว้ ย กจิ กรรมหา้ มพลาด • ชมิ อาหารอรอ่ ยสขุ ภาพดจี ากเมลด็ ชา ในบรรยากาศรา้ น อาหารรมิ นำ�้ สดุ ชลิ การนั ตวี า่ ทกุ จาน ใชน้ ำ�้ มนั ชาในการประกอบอาหาร • ชมการสาธิตการสกัด นำ้� มนั จากเมลด็ ชา ทมี่ า: หนงั สอื “70 เสน้ ทางตามรอยพระบาท” โดย การทอ่ งเทย่ี วแหง่ ประเทศไทย ผสู้ นใจสามารถรบั หนงั สอื ไดด้ ว้ ยตวั เองคนละ 1 เลม่ สอบถามรายละเอยี ดเพม่ิ เตมิ ไดท้ ง่ี านบรกิ ารขา่ วสาร การทอ่ งเทย่ี วแหง่ ประเทศไทย (สำ� นกั งานใหญ)่ โทร. 0 2250 5500 อเี มล [email protected] หรอื www.tatcontactcenter.com และศนู ยบ์ รกิ ารขา่ วสารการทอ่ งเทย่ี ว ททท.1672 SIMPLY DELICIOUS 27

DIY HANDMADE MINI BOUQUET & BLACK BOW กรวยดอกไมท้ ำ� มอื และรบิ บนิ้ ดำ� 28 SIMPLY DELICIOUS

รว่ มถวายความอาลยั แดพ่ อ่ หลวงของเราดว้ ยกรวยดอกไมง้ ดงามทที่ �ำเองจากใจดวงนอ้ ยอยา่ งสดุ ฝมี อื เพอ่ื น�ำไปกราบ สักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหากษัตริย์ผู้ย่ิงใหญ่ในดวงใจของเราทุกคน พรอ้ มดว้ ยการประดษิ ฐโ์ บวด์ ำ� สำ� หรบั ตดิ เสอ้ื เพอ่ื แสดงความอาลยั แดพ่ ระองคท์ า่ น อปุ กรณ์ กรวยดอกไม้ 1 ● กระดาษคราฟท์ (กระดาษสนี ำ�้ ตาล) หรอื กระดาษหนงั สอื พมิ พ์ ● กหุ ลาบขาวหรอื ดอกไมต้ ามชอบ ● เชอื กปา่ น ● กรรไกร 2 3 4 วธิ ที ำ� 1. นำ� ดอกไมท้ เี่ ตรยี มไวม้ ารวมกนั เปน็ ชอ่ ผกู ดว้ ยเชอื กปา่ น 2. มว้ นกระดาษเปน็ รปู กรวย 3. ผกู เชอื กปา่ นเปน็ โบวร์ อบกรวยใหส้ วยงาม 4. นำ� ชอ่ ดอกไมท้ เี่ ตรยี มไวม้ าใสใ่ นกรวย พรอ้ มจดั ใหส้ วยงาม SIMPLY DELICIOUS 29

DIY เขม็ BLACK BOW เขม็ กลดั ดา้ ยสดี ำ� 1 กรรไกร รบิ บน้ิ สดี ำ� ขนั้ ตอนท่ี 1 ทำ� ดอกกหุ ลาบ 1. พบั รบิ บนิ้ ใหเ้ ปน็ มมุ 45 องศา จากดา้ นขวาเขา้ มา 2 ครงั้ 2. พบั มมุ รบิ บนิ้ ดา้ นซา้ ยไปดา้ นหลงั 3. พบั รบิ บนิ้ จากดา้ นขวาทบกนั เขา้ มาเรอ่ื ยๆ จนสดุ ปลาย ดา้ นซา้ ยทพ่ี บั ไว้ 4. พบั ดา้ นซา้ ยไปขา้ งหลงั และพบั ดา้ นขวาตามมา ทำ� ไป เรอื่ ยๆ จนไดข้ นาดดอกกหุ ลาบทต่ี อ้ งการ 5. ตดิ กาวแลว้ ตดั ปลายรบิ บน้ิ ทง้ิ 23 วธิ ที ำ� รบิ บนิ้ 4 6. ตดั รบิ บน้ิ สดี ำ� ใหม้ คี วามยาวประมาณ 20 ซม. 5 มว้ นรบิ บนิ้ ตามภาพท่ี 6 7. เยบ็ ดอกกหุ ลาบทเี่ ตรยี มไวท้ ด่ี า้ นหนา้ สว่ นดา้ นหลงั 7 ตดิ เขม็ กลดั 6 30 SIMPLY DELICIOUS


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook