Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore หน่วยที่ 4 ธุรกรรมการเงินดิจิทัล (Fintech)

หน่วยที่ 4 ธุรกรรมการเงินดิจิทัล (Fintech)

Published by Wanwisa Jaranan, 2022-06-24 08:52:19

Description: หน่วยที่ 4 ธุรกรรมการเงินดิจิทัล (Fintech)

Search

Read the Text Version

หน่วยท่ี 4 ธรุ กรรมการเงนิ ดิจทิ ลั

หวั ขอ้ 4.1 ความหมายของธรุ กรรมการเงนิ ดิจทิ ลั เรอื่ ง 4.2 รปู แบบการใหบ้ รกิ ารของธุรกจิ ธรุ กรรมการเงนิ ดิจิทัล 4.3 ประโยชนแ์ ละผลกระทบของธรุ กรรมการเงนิ ดิจทิ ลั 4.4 บทบาทของธรุ กรรมการเงนิ ดิจิทัลกับระบบการเงนิ ของไทยในอนาคต 4.5 การเตรยี มตวั เข้าสยู่ ุคดจิ ทิ ัล

4.1 ความหมายของ ธรุ กรรมการเงินดิจิทัล ธรุ กรรมการเงนิ ดจิ ทิ ัล ฟินเทคมีจดุ เรม่ิ ตน้ จากการนาระบบ หรอื ฟนิ เทค หมายถงึ การ คอมพิวเตอรม์ าใชใ้ นระบบงานของ นาเอาเทคโนโลยีมา ธนาคาร เมอ่ื เทคโนโลยเี ติบโตข้นึ ใชก้ ับการเงินในการสรา้ ง พร้อมกบั ความสามารถในการเขา้ ถงึ ของ นวตั กรรมใหม่ เพอ่ื เปน็ สนิ คา้ บริการ การแกป้ ญั หาทางการเงิน บุคคลทั่วไป รวมถึงเป็นแนวทางในการ ประกอบธุรกจิ ใหม่ ๆ

4.2 รปู แบบการใหบ้ ริการ ของธรุ กิจธุรกรรมการเงินดิจทิ ัล 4.2.1 เทคโนโลยกี ารธนาคาร 4.2.2 เทคโนโลยกี ารใหบ้ ริการ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงนิ สนิ เชอื่ เทคโนโลยเี พอ่ื การขอสินเช่ือหรอื กยู้ มื เงนิ มีลกั ษณะ โดยมจี ุดเดน่ คอื ความชานาญในดา้ น เป็นแพลฟอร์มท่ีเกิดขนึ้ โดยมีจุดประสงคเ์ พื่อใหเ้ กิดการขอ เทคโนโลยแี ละลักษณะการดาเนินธุรกจิ และให้สินเชอื่ ฟนิ เทคประเภทนจี้ ะอยู่บนพนื้ ฐานการสมคั ร 1. เทคโนโลยกี ารประมวลผลแบบกระจาย ขอสินเช่อื ตรวจสอบเครดิต และอนมุ ัตสิ ินเช่อื ศนู ย์ 2. ปญั ญาประดษิ ฐ์ 3. สว่ นตอ่ ประสานโปรแกรมประยกุ ต์

4.2.3 สกลุ เงนิ ดิจทิ ัล 4.2.4 เทคโนโลยกี ารชาระเงนิ สกลุ เงินดจิ ทิ ัลเป็นการสมมติชขุ ้อมูล ระบบการชาระเงนิ ทด่ี าเนนิ การด้วยเทคโนโลยีฟินเทค ขึ้นมาดว้ ยวิธใี ดวิธหี นง่ึ ในโลกออนไลน์ ประเภทน้ี คอื ระบบตวั แทนการใชจ้ ่ายที่ผู้ใช้ตอ้ งเปิด แล้วทาให้ใช้งานไดเ้ หมือนเงินจรงิ บัญชีกับทางแพลตฟอรม์ จงึ จะสามารถใชง้ านได้ สามารถใชจ้ ่ายได้ รวมถงึ เก็งกาไรได้ 1. ระบบการเงนิ แบบอิเลก็ ทรอนกิ ส์ 2. บริการเครอื ขา่ ยบัตรเครดิต 3. บรกิ ารเครือขา่ ยอดี ซี ี 4. บรกิ ารสวิตชิง่ ในการชาระเงนิ 5. บรกิ ารหักบัญชี 6. บรกิ ารชาระดุล 7. บริการชาระเงินแทน 8. บริการชาระเงินทางอเิ ลก็ ทรอนิกส์ผ่านอปุ กรณ์

4.2.6 เทคโนโลยตี รวจสอบความ 4.2.5 สว่ นต่อประสาน ปลอดภยั ทางการเงิน โปรแกรมประยกุ ต์ ฟินเทคสามารถนามาใช้เพือ่ ตรวจสอบ และปอ้ งกนั การเขา้ ถงึ บริการหรอื ผลิตภณั ฑ์ ทาหน้าทีเ่ ป็นเหมือนสะพานเชอ่ื มตอ่ ทางการเงินในลักษณะท่ีไมถ่ ูกตอ้ งดว้ ย ระหวา่ งผใู้ ช้กบั แพลตฟอร์ม เปน็ เหมือน เทคโนโลยีตรวจสอบความปลอดภัยทาง ประตูบา้ นที่อนุญาตให้เฉพาะเจ้าของบัญชี การเงินหรือเรก็ เทค หรือผใู้ ช้ทีถ่ กู ต้องเขา้ ถงึ ขอ้ มลู นัน้ ๆ ได้ส่วน -ฟนิ เทค กาลงั ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ตอ่ ประสานโปรแกรมประยกุ ต์ ซง่ึ คือ คาสั่ง อยา่ งรวดเร็วตอ่ ภาคธรุ กจิ การเงนิ (Code) ท่ีอนญุ าตใหซ้ อฟตแ์ วร์สามารถ -เร็กเทค เปน็ การใชเ้ ทคโนโลยีหรอื ซอฟต์แวร์ ส่ือสารระหวา่ งกันได้ มาเพม่ิ ประสทิ ธิภาพงานด้านการปฏบิ ตั ติ าม กฎเกณฑ์หรือรายงาน

4.2.7 เทคโนโลยกี ารประกนั ภัย การซือ้ ประกนั ภยั ประกันชีวติ คือ การ ลงทนุ รูปแบบหนง่ึ รวมท้ังระบบการคานวณ เบยี้ ประกันมีความซบั ซอ้ น การใช้ฟนิ เทค เข้ามาช่วยดา้ นการคานวณเบ้ยี ประกัน ผลตอบแทน ความเสย่ี ง

4.3 ประโยชน์และ ผลกระทบของธุรกรรมการเงนิ ดิจิทัล 4.3.1 ประโยชนข์ องฟินเทคต่อกลุม่ ผใู้ ชง้ าน 4.3.2 ผลกระทบของฟินเทคตอ่ ธนาคารและอตุ สาหกรรมอื่น ๆ 1.บุคคลท่วั ไป ไดป้ ระโยชนจ์ ากฟนิ เทคในลกั ษณะ 1. ธนาคารหรือสถาบนั การเงนิ การขยายโอกาสการเข้าถึงบรกิ ารทางการเงนิ 2. ห้างสรรพสินค้า 2. สถาบนั การเงิน ใช้ประโยชนจ์ ากฟนิ เทคไดด้ ว้ ย การนาระบบสว่ นตอ่ ประสานโปรแกรมประยกุ ต์มาใช้ 3. ผใู้ หบ้ รกิ ารพาณิชยอ์ เิ ลก็ ทรอนกิ ส์ ใช้ประโยชน์ได้ ท้ังในรูปแบบของระบบการชาระเงิน4. นักลงทุน ฟินเทคเอือ้ ตอ่ การลงทนุ ทั้งในรูปแบบตลาดสกลุ เงิน ดจิ ทิ ลั

4.4 บทบาทของธรุ กรรมการเงนิ ดจิ ิทลั กบั ระบบการเงนิ ของไทยในอนาคต เทคโนโลยีทางการเงนิ เป็นหนง่ึ ในทศิ ทางการพัฒนาระบบการเงินที่ธนาคารแหง่ ประเทศไทยให้ ความสาคัญโดยมงุ่ ใหเ้ กดิ การนาเทคโนโลยมี าสนับสนนุ และสง่ เสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินท่ี หลากหลายรวมถึงผลกั ดันให้เกดิ ระบบนิเวศโดยมีการดาเนินการในหลายดา้ น ไดแ้ ก่ 1.การสนับสนุนการสรา้ ง นวัตกรรมทางการเงิน 2. การสง่ เสรมิ ความร่วมมือ ในการพฒั นานวตั กรรมทางการเงิน 3. การส่งเสริมองค์ความรดู้ า้ นฟนิ เทค แกผ่ ้เู กยี่ วข้อง

4.5 การเตรียมตัวเข้าสู่ยุคดจิ ิทัล การกา้ วทันยคุ ท่เี ปลยี่ นแปลงอย่างรวดเรว็ องคก์ ารตอ้ งการพนักงานที่พร้อมจะ ปรบั ตวั ใหเ้ กง่ ขึน้ รวมถงึ ความรวดเรว็ ในการตัดสินใจ และความเข้าใจในบทบาท หน้าท่ขี องตนเอง รวมถงึ ทักษะในการพัฒนาทตี่ ้องพรอ้ มอยเู่ สมอ 4.5.1 ทกั ษะการวเิ คราะห์ 4.5.2 ทักษะการ 4.5.3 ทักษะทเี่ กย่ี ว ขอ้ มูล ปกป้องความปลอดภัยทางดจิ ทิ ัล ขอ้ งกับการตลาดดจิ ทิ ลั เพือ่ นามาแปรผลและนามาใช้ เมอื่ มีข้อมูลมากมายโดยเฉพาะ ประโยชนก์ ับธรุ กจิ เปน็ ทักษะที่ องคก์ รขนาดใหญห่ รอื ขนาดเลก็ ตา่ ง การตลาดดิจิทลั เปน็ อีกทักษะ มีความจาเปน็ อยา่ งมาก จึงควร มขี อ้ มลู ทจี่ าเป็นต้องใชอ้ ยู่ภายใน หนงึ่ ทม่ี ีความต้องการใน ฝึกฝนดว้ ยการแปรผลขอ้ มลู ต่าง องค์กร ขอ้ มูลเป็นเรือ่ งละเอยี ดอ่อน ตลาดแรงงานในระดบั สงู ๆ การปกป้องข้อมลู เป็นเรือ่ งที่จาเป็น


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook