Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore DESIGNER JANUARY 2022 STOCKHOLM

DESIGNER JANUARY 2022 STOCKHOLM

Published by THE DESIGNER magazine Stockholm, 2022-01-14 22:28:47

Description: DESIGNER JANUARY 2022 STOCKHOLM

Search

Read the Text Version

KATRIN BELEN DESIGNER 52

KREACJE Z PLASTIKU KATRIN BELEN 53 DESIGNER

DESIGNER 54 KATRIN BELEN/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM

WYWIAD Z HALINĄ ROSA HALINA ROSA/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM AMBASADORKA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POLONII ŚWIATA W II części przekroczyłyśmy ,,barierę naddźwiękową’’ z sona, a została mocno rozpropagowana poprzez książkę próbą opisania początków Twojej twórczości w telegra- Malcolma Gladwella Poza Schematen, Sekrety ludzi suk- ficznym skrócie. Życzę nieustającej veny, szerokich ho- cesu. W dużym skrócie głosi ona, że aby dźwignąć swoje ryzontów na niwie współpracy międzynarodowej. Dla umiejętności w danej dziedzinie na poziom mistrzowski, Magazynu Ludzie z Charakterem – o Ludziach dla Ludzi trzeba konkretną rzecz ćwiczyć przez 10.000 godzin. Yvette Poplawska ‘Międzynarodowe Stowarzysze- nie Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników Y.P Jesteś Polką na emigracji, kiedy podjęłaś de- Virtualia ART. 12.03.2021 r. ‘Belgia. cyzję o wyjeździe za granicę. Y.P Jaki szczytny cel obrałaś, aby osiągnąć swój Halina Rosa: Decyzję podjęłam w 2013 roku. Moja ro- sukces?. dzina rozpadała się, zostałam sama z trójką dzieci. Jedną rzecz wiedziałam, że jak zostanę, po rozpadzie małżeństwa Halina Rosa: Obrałam sobie cel filantropijny. Mój spo- w domu, nic nie osiągnę, po prostu tak czułam, nie mia- sób myślenia i działania jest odmienny, kieruję się sercem łam pomysłu na życie w miejscu, w którym mieszkałam. i chęcią niesienia pomocy innym. Magazyn, który wydaje, To miejsce było po prostu dla mnie za małe. Postanowiłam stał się właśnie taką przestrzenią, w której mogę realizo- wyjechać za granicę i wziąć życie w swoje ręce. W 2014 wać swoje przedsięwzięcia. Jak to mówią> obierz sobie roku wyjechałam do Szwecji zabierając z sobą trójkę dzie- szczytny cel, a nie zatrzymasz przypływu gotówki. ci. Y.P Brałaś udział w wystawach i konkursach. Do Sztokholmu przyjechałam z konkretnymi planami, miałam wyznaczony cel, kontynuować moją działalność Halina Rosa: Tak, brałam udział w dorocznych wysta- artystyczną i promować kulturę regionalną mojego kraju. wach i konkursach organizowanych na terenie Podhala Wejście w system szwedzki zabrało mi dokładnie 1,5 roku. i nie tylko. W 2012 roku zdobyłam wyróżnienie w Kon- W 2016 napisałam plan biznesowy. Szwedzkie władze nie- kursie Amatorskiej Twórczości Plastycznej pt. Dumania chętnie akceptują artystyczne plany biznesowe, jednak Dumaca z Gorców za obraz „Aleja Jaworowa” inspirowane mój plan został zaakceptowany i mogłam ponownie otwo- twórczością Władysława Orkana, nagroda Nowotarskiego rzyć swoją działalność gospodarczą. Minęło prawie 10 lat Oddziału Związku Podhalan. Brałam udział w imprezach od momentu wewnętrznej przemiany i podjęcia nowej regionalnych jak: Europejskie Targi Produktów Regional- drogi życia. Nie bój się głosu serca i wychodzić poza ramy nych w Zakopanem, Majówki Tatrzańskie, konkursy pla- czasu. styczne. Marzenia bez celu są tylko marzeniami. Miejcie marzenia, ale miejcie i cel> Denzel Washington. Y.P Czym naprawdę jest talent według Ciebie? Wielkie dzięki Bogu i wszystkim, którzy byli i są narzędzia- Halina Rosa: Bóg daje talent do odkrywania i ulepszania mi w Jego ręku, aby pomóc mi przetrwać i osiągać moje swoich umiejętności, zasiewa ziarenko w Twoim sercu, cele. reszta zależy tylko od Ciebie, co z tym talentem zrobisz, zakopiesz go, czy go powielisz. Talent rozwija się powoli, Y.P Ile razy musisz przegrać, aby wygrać ten jeden krok po kroku, potrzebujesz jedynie wiary, że to uczynisz. wyścig? Twierdziłam, że nie mam talentu, a przez lata nauczyłam się wielu profesji, stałam się ekspertem w moich dziedzi- Halina Rosa: Wszystko, co robiłam w przeciągu wszystkich nach tylko dlatego, że wierzyłam, że to osiągnę, zgłębiałam lat, w których rozwijałam swoje talenty, upadałam i znów wiedzę rozwijając kolejne talenty. Każdy może rozwinąć powstawałam z nowymi pomysłami, przyczyniało się do nieograniczoną ilość profesji. Talent, to nic innego, jak powstawania mojej marki Halina Rosa Design. Między- wieloletnia praktyka i doświadczenie. Słyszeliście o teorii czasie byłam nominowana do wielu nagród, które potem 10.000 godzin do osiągnięcia mistrzostwa w dowolnej dzie- zdobywałam. W ciągu całego tego okresu, kiedy zmagałam dzinie? Teoria ta powstała na bazie badań Andersa Erics- się z trudnościami w kreowaniu mojej marki, ujawniały się 55 DESIGNER

moje talenty i produkty uboczne. Spójrzcie, ile tzw. pro- Halina Rosa: W 2017 roku objęłam stanowisko projektan- duktów ubocznych wyprodukowałam sama, z własnego ta wzorów tekstylnych i tekstyliów. Zaprojektowałam wzór talentu w przeciągu 10 lat, począwszy od założenia galerii, z dziewięćsiłem, który potem przeniosłam na tekstylia re- malowania obrazów, mebli, ścian, tkanin, projektowania gionalne. Moją inspiracją stał się gorset regionalny wyszy- wzorów tekstylnych i tekstyliów, projektowania strojów, wany cekinami. Jestem pierwszą rodowitą góralką, która budowania stron internetowych, publikowania artykułów, zaprojektowała własne tekstylia z akcentami regionalnymi pisania i wydawania książek, poradników, magazynów. podhalańskimi, nie zapożyczonymi z innych kultur. Wzór z dziewięćsiłem przyniósł mi naprawdę wielką popular- Y.P Jak zaczęła się Twoja przygoda z projektowa- ność na polu designera wzorów tekstylnych. Cieszył się niem wzorów tekstylnych. od samego początku dużą nadprzyrodzoną popularnością wśród fanów folkloru i celebrytów. Jestem gó DESIGNER 56

ralką, dla mnie rodzina i tradycja są najważniejsze. Czuje zabrali Twoje szczęście, zapoczątkowały kolejne zmiany HALINA ROSA/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM się wyjątkowo, kiedy zakładam swój 30-letni gorset, wy- na kartach mojej kariery, wspięłam się o jeden szczebel szywany cekinami, a na nim właśnie dziewięćsił, marzenie wyżej. Osiągaj sukcesy, bądź sobą, uparcie dąż do wyzna- każdej góralki. Gorset podarowała mi kochana mama i w czonego celu nie zapominając o wartościach najwyższych. tym momencie zalewam się łzami. Mama to osoba, która Dziel się doświadczeniami z innymi i bądź życzliwy dla zrobi wszystko, żeby pomóc dziecku, a myślę teraz o ko- drugiego człowieka! Chociaż jestem samotną matką i ży- lejnych latach mojego życia. Gorset podhalański stał się cie jest trudne, nie narzekam, ale kontynuuje swoją drogę, moją inspiracją, mój region, moja duma. robiąc coś wielkiego na Chwałę Bożą. Rozrzucam ziarna, które kiełkują. DZIEWIĘĆSIŁ Y.P Sukcesywnie spełniasz swoje marzenia, jaka jest Two- Y.P Wzór dziewięćsił w Twojej karierze odegrał ja definicja sukcesu i szczęścia. kluczową rolę w budowaniu Twojej marki Halina Halina Rosa: …Ziarenko malutkie ma moc wielką i radość Rosa Design?. do życia jest szczęścia zalążkiem, gdy wykiełkuje nim za- owocuje, pielęgnuj je co dzień chwasty usuwaj, by w ogro- Halina Rosa: Pochodzę z regionu podhalańskiego, wycho- dzie miłości nie brakowało nigdy nadziei i cierpliwości, bo wałam się we wsi Biały Dunajec Dolny. Mam do mojego miłość to źródło niewyczerpalne, dobroci serca, nadziei i gorsetu wielki sentyment, posiada on ducha artystycz- wiary. Jestem dobrej myśli i wierzę w te czary… nego. Bardzo kocham tradycję regionalną i mój gorset. Marzenia spełnione to szczęście. Natchnienie zawsze jest, Prezentuję go dumnie przy każdej okazji. Zajmuję się jak światło i ukazuje, co należy wybrać. Piękno drugiego, projektowaniem wzorów tekstylnych i tekstyliów oraz no- człowieka jaśnieje wtedy, kiedy on może wzrastać. watorskich strojów regionalnych. Podczas pokazów mody Gdyby nie rolnicy, artyści nie mieliby chleba. Gdyby nie folklorystycznej promuję góralską i polską tradycję. Gorset artyści, życie rolników byłoby życiem przyziemnych robot- Jest piękny jak słoneczko, cekiny połyskują, jak te skarby ników. Pełny rozwój człowieczeństwa wymaga współpracy w studni, które widziałam we śnie, rubinowy aksamit, dia- jednych i drugich. Tak powiedział kiedyś Ks. Józef Tisch- mentowe koszyczki, cudowne dzieło Boga, rosnące w gó- ner. rach, to mądrość natury. Wyjeżdżając za granicę zabrałam Idź zawsze swoją drogą nawet, jeśli wydaje się przewrot- suchy kwiat do kieszeni. Sam dziewięćsił jest ziołem, które na, jeśli sam czujesz, że jest to Twoje przeznaczenie, idź jest pod ochroną i rośnie w Tatrach. Legenda głosi, że do tą drogą, nie zastanawiaj się, puść hamulce i do przodu, króla Karola Wielkiego przyszedł we śnie Anioł, aby mu spełniaj marzenia. Marzenia stają się celem do osiągnięcia oznajmić, jak wielką moc ma to zioło – dziewięćsił. Przede szczęścia. wszystkim chroni od złych mocy, daje zdrowie i szczęścia, Sekretem ludzi sukcesu jest bezgraniczna wiara. Więk- ma dziewięciokrotnie większą moc uzdrawiania, niż inne szość ludzi nie potrafi zaakceptować prostoty tego sekre- zioła. Ktokolwiek ma dziewięćsił przy sobie, jest bezpiecz- tu, nie mają wyobraźni. Ludzie bogaci duchowo, to aktorzy ny. Górale dawno temu nosili suche zioło w kieszeni. Po- Pana Boga, iluzjoniści, którzy świetnie grają swoje role tu czątek mojej kariery zapoczątkował właśnie ten akcent re- na Ziemi, są bardzo dobrymi twórcami, mówcami, men- gionalny dziewięćsił oraz moje góralskie pochodzenie. torami duchowymi i znają sekret zarabiania i osiągania wszystkiego, czego chcą, są ubrani w doświadczenia życio- Wzór nabrał większej popularności w momencie, kiedy we, są ekspertami w wykorzystywaniu chwil i okoliczności wystąpiłam na scenie polskiego show-biznesu oraz na do budowania własnego JA, często podejmują ryzyko. największym pokazie Mody Folkowej w Polsce w 2018 Odbierz swój wieniec zwycięstwa, czasem proste rze- roku w Zakopanem, POLKI FOLKI. Wzór z dziewięćsiłem czy wydają nam się dosyć dziwne i nieosiągalne, czasem ukazał się prawie we wszystkich kanałach TVP. Najwięk- szczęście jest blisko, zupełnie tego nie zauważamy, czasem szym zaskoczeniem było dla mnie, kiedy po siedmiu la- szczęście jest na wyciągnięcie ręki. Zaufaj Bogu całym ser- tach mojej twórczości artystycznej, całkiem przypadkiem, cem i umysłem to wielki dar, a otrzymasz siedem darów zobaczyłam swój projekt dziewięćsiła w sukience projektu Ducha Świętego, aby przejść przez życie z odwagą. Używa- Folk Design w TVP 2. Olga Szomańska, o cudownym gło- jąc tajemnic swojego mózgu, możesz osiągnąć praktycznie sie śpiewała piosenkę wielbiąc Jezusa tymi słowy: Czcijmy Jezusa, czcijmy Go, oddajmy Mu chwałę. Otrzymałam kolejne potwierdzenie, że Bóg działa. Słowa, które usłyszałam w Rób to co robisz, nie pozwól, by inni 57 DESIGNER

wszystko, o czym sobie tylko zamarzysz. Zaufaj bezgra- czy właściwa forma motywacji i wzajemne wsparcie, aby nicznie Bogu, a zgromadzisz największe skarby, diamenty osiągać to, co kiedyś było niemożliwe do zdobycia. Kobie- mądrości, które doprowadzą Cię do ogromnego bogactwa ty mają wielką siłę, są wciąż nieodkrytym dziełem pełnym duchowego a potem materialnego. Kiedy zaufasz Bogu tajemnic, jak płatki kwiatów w różach, które maluje. Życzę otrzymasz wielką mądrość duchową, która jest najwięk- kobietom, aby mogły rozkwitać jak róże w życiu i biznesie. szym skarbem, bezgraniczna ufność sprawia, że pokonasz Doświadczenie nauczyło mnie, jak z porażki przejść da- trudności życia bez większego wysiłku. lej do właściwego już kroku i podejmować ważne decyzje. Y.P Co jest dla Ciebie ważne w osiąganiu sukce- Sukcesy pokazują, że jestem na właściwej drodze. Piękno sów. drugiego człowieka jaśnieje wtedy, gdy może on wzrastać. Halina Rosa: Sukcesów nie osiągamy sami, trzeba za- Życzę kobietom siły i sukcesu, one są w stanie osiągać wię- stanowić się, jaki obrać cel, z kim tak naprawdę chcesz cej, niż czasem ośmielają się marzyć. współpracować. Stawiam sobie cele i ich osiągam, to mój Y.P. Wspierasz rozwój regionu i kulturę Polską główny motor do działania. Droga do sukcesu usłana jest poprzez projektowanie dedykowanych wzorów różami, kolce to wszystkie trudności, które napotykasz na tekstylnych i tekstyliów z akcentami regionalnymi swojej drodze, to twoja ziemska misja. Zaufaj sile umysłu, i nie tylko. to najcenniejsza część Twojego ciała. Im silniejszy będzie Halina Rosa: Region potrzebuje sztuki, tak samo jak sztuka Twój umysł, tym bardziej będziesz rozumieć, że nie ma w potrzebuje artysty. Moja wiedza i kreacja artystyczna sto- życiu nic, czego człowiek nie potrafiłby się nauczyć. Poja- sowana we wzornictwie i komunikacji wizualnej przynosi wili się ludzie na mojej drodze, którzy pomogli mi w osią- realne efekty przekładając się na wzmocniony wizerunek ganiu moich celów. regionu i kultury folklorystycznej. Wzornictwo wykorzy- Y.P Dla kogo tworzysz ? stywane jest do komunikacji wizualnej -międzyludzkiej. Halina Rosa: Tworzę dla pasji i biznesu. To połączenie W człowieku uruchamiają się ważne procesy twórcze, na- działa, bo unikalność i dedykowana sztuka są dziś w ce- pędzające biznes wielu dziedzin. Sztuka to dziś najlepsza nie. Tworzę też po to, aby ubogacać świat, miejsca i ludzi inwestycja w przyszłość. W ówczesnych czasach coraz bar- w polską kulturę, pełną piękna i inspiracji oraz po to, aby dziej cenimy piękne przedmioty i wzory dedykowane. promować kreatywność i wartości najwyższe. Staram się Sztuka zwiększa efektywność działania jednostki i całej poznać człowieka, jego wartości i cel, jakiemu ma służyć organizacji. Stymuluje chęć poszukiwania nowych rozwią- sztuka, wtedy łatwiej poszukać źródła w sercu i przenieść zań. Sztuka potrzebuje artystów. Artyści to pracownicy dar inspiracji płótno czy materiał. Sztuką dziś jest odkryć niebios i designerzy lepszego świata. Człowiek nie może i pokazać nowe nurty artystyczne i umiejętnie je sprzedać. żyć bez kreacji artystycznej. Analiza sposobu pracy artysty Sztuką jest również pobudzanie wrażliwości twórczych po- może dać ważny wgląd w to, co jest potrzebne do działa- koleń wobec konkurencji wzorów komputerowych. Twór- nia w pracy menadżerów i liderów. Artysta pomaga do- czość artystyczną można połączyć z biznesem. Jestem wła- trzeć do kreatywnego „Ja” w człowieku i tu uruchamiają ścicielką marki Halina Rosa Design. Dzięki nowoczesnym się inne ważne procesy twórcze, napędzające biznes wielu technologiom moja sztuka stała się oryginalnym wzbo- dziedzin. gaceniem kreacji modowych, dekoracją wnętrz, a także większych obiektów użyteczności publicznej. Y.P. Obrałaś ciekawą strategię promocji polskiej Y.P. Kogo wspierasz w swoich działaniach ? kultury, zdradź nam tajniki Twojego nowator- Halina Rosa: Szczególnie wspieram kobiety. Uczestniczę skiego sposobu uwydatniającego piękno kultury w międzynarodowych kongresach, podczas których dzie- regionalnej, podhalańskiej w dalekim świecie. lę się wiedzą i doświadczeniem. Wymiana doświadczeń, Halina Rosa: Strategia mojego wzornictwa dedykowanego wzajemne inspiracje, dzielenie się wiedzą i wiara, że moż- sprawia, że wizerunek regionu, uwydatnia się, to ogrom- na osiągać więcej są dziś bardzo ważne. Kobiety chcą się na przestrzeń dla artysty, możliwość stworzenia unikato- tą siłą podzielić, lub przychodzą, bo jej potrzebują. Takie wych wzorów zaprojektowanych na miarę współczesnych spotkania pomagają nam przypomnieć sobie, ile mamy potrzeb regionalnych, mody i designu wnętrz. Kolejnym pragnień w sercu, które czekają na spełnienie. Wystar- bardzo fajnym działem designerskim jest właśnie projek- towanie wzorów folklorystycznych. Wzornictwo folkowe DESIGNER 58

pozwala dodatkowo na promocję własnego regionu i roz- 6. Wzbudź w sobie pożądanie serca, aż w końcu zacznie HALINA ROSA/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM powszechniać kulturę danego kraju na cały świat. Wzory przemawiać do Ciebie. zdobią, wyrażają piękno osobowości, świadczą o przyna- leżności do klasy społecznej i kulturowej. Tworzę unikalne 7. Powtarzaj wzniosłe słowa po 100 razy, medytuj, aż do- dzieło poświęcone na miarę oczekiwań kupujących. Moja trzesz do wysp marzeń. indywidualność pozwala na wyjątkowość moich pro- jektów, które stymulują wrażliwość klientów na sztukę i 8. Bądź entuzjastyczny i pełen wdzięczności. podhalański folklor. 9. Odrzuć myślenie głową, a zaangażuj serce, doskonal Mój dedykowany projekt, podnosi wartość i różnorodność pola nadziei. kultury regionalnej. Jestem projektantką, która chce osią- gnąć określone efekty, takie jak nadanie strojom atrak- 10. Bądź cierpliwy i zaufaj Sile Podświadomości, aż zacznie cyjnego wyglądu. Moja indywidualność sprawia, że no- wysyłać Ci sygnały. woczesne podhalańskie stroje regionalne są wyjątkowe, a jednocześnie nadają osobie wyjątkowości. Tylko projek- Y.P. O czym marzysz najbardziej? tant/ artysta może dotrzeć do wewnętrznego kreatywnego „Ja” i pobudzić widza do refleksji. Ogólnie rzecz biorąc, Halina Rosa: Marzę o tym, aby mój piękny kraj jakim jest folklorystyczny design ma na celu wywrzeć pozytywne Polska, przenieść pięknem sztuki w różne zakątki Świata. wrażenie i wzmocnić pozycję w kulturze. Moje działania Dziewięciorniki z polskiej tradycji funkcjonują w modzie twórcze doskonale zaspokajają potrzeby rynku regional- i biżuterii, a wiele kobiet mogę ubierać Róże, które uwiel- nego i miłośników folkloru. Koncepcja dedykowanej stra- biam malować. Moje szalone marzenie, które czeka wciąż tegii projektowania wzorów folkowych, okazała się też być na spełnienie to wystąpienie publiczne przed milionem bardzo ważnym czynnikiem w procesie tworzenia mojej ludzi. Wydanie kolejnych poradników, książek, podróż do marki Halina Rosa Design. Projektuję dla znanych pro- Chin i Japonii oraz pokazy mody w Anglii i Dubaju. Moim jektantów mody, którzy ubierają artystów scenicznych, marzeniem jest zaprojektowanie sukni z akcentami regio- sprzedaje tekstylia z własnym oryginalnym projektem na nalnymi na czerwony dywan w Cann lub Wenecji. arenie międzynarodowej. Korzenie kultury są dla mnie najważniejsze. Moje kolekcje są mieszanką mojego talentu Prosimy o zapoznanie się ze stronami www, stron, publi- artystycznego i różnych kultur regionalnych. Moim celem kacji, poradników, poezji, książek, wywiadów: jest również poszerzenie horyzontów myślenia na temat modernistycznego folkloru. Ręcznie malowane róże, kwia- www.halinarosadesign.se ty, mocne kolory to motywy przewodnie moich kolekcji. https://thedesigner.se/zyje-jak-lubie/ Y.P Ustanowiłaś 10 zasad gorącej pasji. 1. Szukaj piękna we wszystkim, co zostało stworzone przez Boga, aż dostrzeżesz cuda żywota. 2. Kochaj wszystko całym swoim sercem, aż Duch rozpali w Tobie duszę artysty. 3. Rozmyślaj o marzeniach intensywnie, aż zbudujesz ogrody wyobraźni. 4. Pogłębiaj wiedzę, rozwijając inteligencję, aż wyzwoli ona w Tobie pokłady kreatywności. 5. Koncentruj się na głosie serca, aż poznasz godzinę nie mylącej się intuicji, to podróż do wewnętrznego Ja. 59 DESIGNER

DESIGNER 60

POLAK ROKU WE WŁOSZECH LAUREACI KONKURSU 61 DESIGNER LAUREACI KONKURSU/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM

Uroczysta gala 5-tej edycji konkursu „Polak Roku we Włoszech” i na POLOAK ROKU WE WŁOSZECH/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM Świecie odbyła się 9 października 2021 w przepięknym zamku śre- dniowiecznym Savelli w podrzymskiej miejscowości Palombara Sa- bina. W podróży do Rzymu towarzyszyła Katrin, Paulina Janicka. Jak co roku laureatów konkursu wyłoniła kapituła, składająca się z przedstawicieli środowisk akademic- kich, organizacji i mediów polonijnych oraz instytucji kulturalnych i władz rządo- wych i samorządowych. W kategorii DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA, drugie miejsce zajęła Katarzyna Hol- ka, znana Polonii niemieckiej jako Katrin Belen. Kasia jest projektantką kreacji artystycznych, którymi lubi zaskakiwać. Do tworzenia swoich kreacji używa w 80% materiałów z recyklingu. Przez swoje niecodzienne pomysły pokazuje, jak można artystycznie wykorzystać rzeczy, które już nikomu nie są potrzebne. Na swoim koncie posiada ponad 40 kreacji stworzonych z ziarenek kawy, papie- rosów, klocków lego, słomy, z filtrów do kawy, kabli, cukierków, owoców, warzyw, a nawet mięsa i szkła. Jej kreacje można również zobaczyć w video klipach, na de- skach teatru, pokazach mody oraz na okładce książki. W jej kreacjach prezentowali się także polscy celebryci np: Magda Narożna, Karolina Pilarczyk, Agata Zalecka, Aleksandra Grysz, Emma Giezno. Wszystkie kreacje wymyśla i wykonuje sama. Talent Katarzyny Holka zauważyła Anna Malczewska, która nominowała zdolną KATRIN BELEN, PAULINA JANICKA. DESIGNER 62

CEZARY KURMIEL POSTANOWIŁEM ODDAĆ SWÓJ OBRAZ NA LICYTACJĘ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY WOŚP Witam serdecznie Cezary. Jest mi niezmiernie miło, że C.K. Na Pewno nie maluję codziennie ale codziennie my- zgodziłeś się na wywiad. Znam Ciebie i Twoją twórczość ślę o tym i tworzę w głowie. Na płótno przelewam swoje artystyczną i muszę przyznać, że jesteś niesamowicie uta- prace, kiedy mam czas. Inspiracje czerpię z otaczającego lentowany. Gratuluję wspaniałego warsztatu. Obrazy są mnie świata, przyrody, architektury, ciekawych ludzi, ale wyjątkowe i bardzo realistyczne. Cieszę się, że mogę Cię też inspirują mnie inni artyści, idole, których sobie znaj- gościć na łamach magazynu DESIGNER Stockholm. Oto duję, nie tylko malarze. Tworzę dla ludzi, którzy potrafią kilka moich pytań. podziwiać moją sztukę. Mogą to być osoby najbliższe, z którymi żyje, znajomi, albo całkiem obcy nieznani mi lu- H.R. Czym dla Ciebie jest twórczość artystyczna, dzie, którzy mogą zobaczyć moje prace. Myślę, że każdy kiedy pierwszy raz poczułeś wewnętrzny głos, artysta potrzebuje odbiorców. Jeśli chodzi o styl mojego który nawoływał Cię do przelania na płótno Two- malarstwa, to kiedyś określałem to, jako malarstwo reali- ich dzieł? styczne. Często myślałem o stworzeniu własnego stylu, ale C.K. Urodziłem się z talentem, mając 4 lata moja mama nie byłem gotowy na to i ciągle szukałem. Wydaje mi się, zachowywała moje rysunki, podpisywała je z datami wyko- że teraz zaczynam powoli wydobywać swój styl, daję jed- nania. Już jako jedynastolatek narysowałem swój pierwszy nak sobie na to jeszcze trochę czasu. Myślę, że teraz moja autoportret i zacząłem ćwiczyć swoją sygnaturę. W szkole twórczość idzie w kierunku modernizmu, sztuki nowocze- podstawowej miałem zlecenia na swoje prace. Siłą rzeczy snej. Na pewno staram się odchodzić od malarstwa kla- kontynuując edukację wybrałem Liceum Plastyczne, gdzie sycznego, przełamuję zasady kompozycji, wprowadzam miałem po raz pierwszy kontakt z malarstwem olejnym. inne nowatorskie techniki malowania Właściwie potrzebę tworzenia czułem od samego dzie- H.R. Na drodze artystycznej zawsze pojawiają ciństwa, tyle że bardziej pracowałem i skupiałem się nad się ludzie, którzy nas wspierają i motywują. Kim swoim warsztatem. Dopiero od czasu pobytu w Szwecji są ludzie, którzy pojawiają się na Twojej drodze, zacząłem uświadamiać sobie, że poprzez malarstwo mogę kogo lub co cenisz sobie najbardziej w życiu? bardziej wyrazić siebie, ale również pobawić się w poszu- C.K… Zawsze w życiu pojawia się osoba, która wspie- kiwaniu różnych form. Malarstwo jest dla mnie pasją, spo- ra i motywuje. Obecnie osobą która mnie wspiera to jest sobem spełnienia się. moja partnerka, która naprawde rozumie mnie nawet w H.R. W jakim stylu malujesz, malujesz codzien- moich szaleństwach, co jest ogromnym wsparciem. Daje nie, czy tylko pod wpływem twórczej veny, dla mi jednocześnie swobodę wyrażania moich uczuć i prze- kogo tworzysz i skąd czerpiesz inspiracje do ma- strzeń myślenia. Pojawiały się osoby w moim życiu, które lowania? wspierały mnie, ale jednocześnie często czegoś oczekiwa- ły i tym samym zawężały mój rozwój. Najbardziej w życiu cenię swobodę w twórczości, a w ludziach wiarę we mnie. Moja partnerka Beata jest rzeczywiście taką osobą. Potrafi w taki sposób wyrazić się na temat moich prac, że sam za- czynam w siebie bardziej wierzyć. 63 DESIGNER

CEZARY KURMIEL/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM PORTRET LECHA WAŁĘSY, CEZARY KURMIEL DESIGNER 64

H.R. Jak wyglądało Twoje dzieciństwo? C.K. Tak naprawde nie wiem, co się dzieje w głowach in- C.K. Może to brzmi banalnie, ale osobą, która wspierała nych ludzi. W obecnych czasach artyści tworzą na różnych mnie w dzieciństwie to była moja mama. Tak, to Ona zbie- płaszczyznach i przestrzeniach, jedni potrzebują spokoju rała moje rysunki, jak już wcześniej wspominałem, często i ciszy inni działają pod wpływem impulsu, szaleństwa, a mówiła mi, że będę artystą. Wtedy jako chłopiec dener- nawet zabawy. Wydaje mi się że artyści to ludzie którzy wowałem się nawet na to, bo jak to wielu chłopców w tym wiecznie poszukują i odkrywają, przez to często czują się wieku, marzyłem bardziej o byciu strażakiem, żołnierzem niespełnieni, a skoro są niespełnieni to mogą być nieszczę- albo kierowcą ciężarówki. Mama nigdy jakoś nie stawiała śliwi. Może coś w tym jest, a może to tylko stereotyp. Rze- mnie na piedestale, ale jednak próbowała zaszczepić we czywiście jest coś takiego, nie raz rozmawiałem z różnymi mnie, czy wesprzeć w drodze do rozwoju artystycznego. artystami, że każdemu z nas sprzyja w pracy twórczej at- Jestem wdzięczny Jej za to, że jako pierwsza dostrzegła mosfera smutku, nostalgii. Jeśli chodzi o mnie to często mój talent i uwierzyła we mnie, tchnęła tę iskierkę, któ- zdarza mi się wpadać w jakieś dziwne stany, czasami na- ra nakierowała mnie w stronę artystyczną. Dzieciństwo wet depresyjne. Może to wynika z braku wiary w siebie, moje wyglądało normalnie, zawsze miałem jakieś swo- co jest ogromnym problemem dla mnie. Czasami to mam je miejsce, pokój gdzie swobodnie jako dziecko mogłem nawet takie wrażenie, że lubię wprowadzać się w taki stan sobie rysować czy malować. Tata mój może był bardziej i robię to świadomie, słucham smutnej muzyki, lubię oglą- konserwatywny i surowy w ocenie, też jego wyobrażenia o dać filmy dramatyczne, sam szukam różnych negatywnych mnie były trochę inne, nigdy jednak nie utrudniał mi mo- bodźców. Nie wiem, czy to mnie bardziej inspiruje, czy ro- ich działań twórczych, a nawet pomagał mi jak tylko mógł, bię to raczej z przyzwyczajenia. Na pewno jest to wielki zresztą sam miał talent i umiejętności plastyczne, których problem dla mnie i najbliższych i z tego powodu czuję się nigdy nie chciał ujawniać. czasem nieszczęśliwy. H.R. Wiele razy słyszałam, że artyści to ludzie nie- H.R. Jesteś wspaniałym człowiekiem, bardzo szczęśliwi, czy to prawda? Jakie jest Twoje zdanie skromnym, co bardzo mi się podoba. W tamtym na ten temat? roku podarowałeś wspaniały obraz olejny z podo- 65 DESIGNER

bizną byłego prezydenta Polski/ Lecha Wałęsy dla artystyczna nabrała tępa. Poza działaniami artystycznymi WOŚP, powiedz nam coś więcej o tym zacnym wy- nasze wspólne spotkania są miłym dopełnieniem czasu, darzeniu. oderwaniem się od szarości dnia. Na co dzień pracuję w firmie na etacie, która zajmuje się renowacją okien. C.K. Jeśli chodzi o moją skromność, to miałbym pewne wątpliwości. Oczywiście, że chcę zachować skromność, H.R… Jakie są Twoje plany na przyszłość? ale zdarzają się czasem działania artystyczne, których nie traktuję komercyjnie. Malując portret Lecha Wałęsy w C.K. Nie mam planów na przyszłość, życie samo układa Skansen na Dniach Polskich z góry założyłem, że obraz ten scenariusz. Na pewno chcę dalej malować i mam kilka po- podaruję komuś, tylko nie wiedziałem jeszcze komu. Ob- mysłów w związku z tym, ale nie mogę nazwać tego plana- raz stał u mnie w domu prawie przez rok. Oglądając Finał mi. Chcę tworzyć, chcę pokazywać swoje prace, prezento- Wielkiej Orkiestry z Gdańska wpadł mi do głowy pomysł, wać je i docierać do jak największej ilości ludzi. Szukam żeby przekazać ten obraz właśnie na aukcję. Obraz został na to różnych sposobów, oprócz tradycyjnych wystaw i zlicytowany, było to dla mnie coś fajnego i motywującego. prezentacji, pokazuję swoje prace na portalach społeczno- Postanowiłem przekazać kolejny obraz z mojej kolekcji, ściowych typu Instagram, Facebook a nawet ostatnio zało- CEZARY KURMIEL/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM którą posiadam i mam zamiar kontynuować to w przy- żyłem profil na TikTok. szłości. Dzięki takim akcjom mogę pokazać swoje prace szerszej publiczności jednocześnie robiąc dobry uczynek. H.R. Cezary, czy Ty łączysz pasję z biznesem? Szczerze, zarabianie na obrazach nie jest dla mnie najważ- niejsze. Już wcześniej udzielałem się charytatywnie. Prze- C.K. Bardzo często dla wielu osób malarstwo równa się kazałem polskim harcerzom w Sztokholmie portret Józefa sprzedaż. W obecnych czasach sztuka ma zupełnie inny Piłsudskiego malowany w Skansen na Dniach Polskich w wymiar niż kiedyś, kiedy artyści faktycznie utrzymywa- 2018 roku. Okazało się bowiem że Piłsudski jest patronem li się z malowania. Na dzień dzisiejszy, jak już wcześniej męskiej grupy harcerzy. W związku z tym na prośbę Prze- wspomniałem, nie zależy mi na sprzedaży moich obra- wodniczącego Rady Huwca Jana Portykusa namalowałem zów. Nie chcę łączyć mojej pasji z pracą zarobkową, dzięki portret Królowej Jadwigi dla żeńskiej grupy harcerek i czemu mam pełną swobodę tworzenia czego chcę i kiedy przekazałem oficjalnie na pikniku rodzinnym w Jarvafal- chcę. Mogę w pełni wyrażać się w swojej twórczości, eks- tet z okazji Dnia Dziecka w 2019 roku. perymentować i bawić się przy tym malowaniem. Na dzień dzisiejszy jestem w stanie podarować komuś każdy swój H.R. Należysz do organizacji artystycznej Profor- obraz, pod warunkiem że trafi on w odpowiednie ręce. mart… opowiedz nam bliżej historię swojej drogi artystycznej na obczyźnie. H.R. Dla jednych okres pandemii był czasem nie- pewności i strachu, dla drugich motorem do no- C.K. Do Szwecji przyjechałem w 2013 roku, zauważyłem że wych działań. A jak wpłynął ten czas na Twoją w tym kraju jest podatny rynek dla artystów. Poczułem od twórczość artystyczną? razu, że będę chciał się skupić na pracy artystycznej. Przez pierwsze lata niewiele mogłem zrobić w tym zakresie ze C.K. Na pewno okres pandemii w jakiś sposób wpłynął na względu na trudności techniczne typu brak stałego miejsca moją twórczość artystyczną. W tym czasie nie odbywały zamieszkania. Dopiero w momencie, kiedy zamieszkałem się spotkania, wystawy i oczekiwana przezemnie impreza z moją partnerką, pojawiły się możliwości moich planów. w Skansen. Miałem pomysł na obraz który chciałem ma- Zacząłem intensywnie malować i gromadzić swoje prace. lować na Polskich Dniach, miał być to portret Olgi Tokar- Zaledwie po kilku miesiącach w polskim sklepie ukazało czuk, który chciałem wysłać na aukcję WOŚP. Nie chcę też się ogłoszenie o tworzącej się grupie polskich artystów w z drugiej strony tworzyć dramatu, przynajmniej w moim Sztokholmie. Po czterech latach pobytu w Szwecji i oczeki- przypadku, miałem jednak czas i chęci na stworzenie kilku wań pojawiła się nagle taka szansa, byłem oczywiście zain- obrazów. Myślę, że aż tak bezpośrednio nie wpłynęło to teresowany tym wydarzeniem. Pamiętam jak dziś pierw- ani na mnie, ani na moje malarstwo. sze spotkanie, wystawę kiedy byłem wręcz oczarowany atmosferą, ludźmi, którzy się tam pojawili. Było to spo- H.R… Twoje życiowe motto… tkanie z osobami, które mają te same pasję, zaintereso- wania, wspólny język. Przynależność do grupy Proformart Żyj zgodnie z własną naturą, obalaj zasady, podważaj au- otworzyła mi wiele furtek, dała mi dużo inspiracji i chęci torytety. do pracy. Poznałem też osoby dzięki, którym moja droga DESIGNER 66

https://www.proformart.se/cezary-kurmiel Serdecznie dziękuję za rozmowę Cezary. Życzę Ci z całego serca wszystkiego dobrego. https://archiwum.allegro.pl/oferta/obraz-lech-wa- lesa-cezary-kurmiel-i10061401771.html Redaktor Naczelna magazynu DESIGNER Stock- holm. Halina Bartoszek Rosa. 01.01.2022 Stockholm 67 DESIGNER

WYSTAWA GRUPY ARTYSTÓW PROFORMART W GALERII ZEBRA W SODERTÄLJE ŻYJEMY W CZASACH POTRZEBY OBCOWANIA ZE SZTUKĄ W grudniu 2021 po raz kolejny grupa artystów, malarzy Obecnie ProFormArt liczy kilkunastu wspaniałych człon- i rękodzeła ProformArt miała zaszczyt wystawiać swo- ków i obok innych stowarzyszeń i związków artystycznych je prace w Galerii Zebra w Södertälje. Tematem wystawy w Szwecji koncentruje swą działalność wokół promocji było \"Świętowanie z ProformArt.\" Polskich twórców i ich malarstwa, grafiki, rękodzieła,rzeź- by i tekstyliów na rynku szwedzkim (międzynarodowym). Wystawa była współfinansowana ze środków Ambasady RP w Sztokholmie. Podczas trwania wystawy została zor- Różnorodność dziedzin naszych artystów, przyciąga uwa- ganizowana loteria fantowa, której nagrody ufundowali gę szerokiej publiczności. PROFORMART/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM członkowie grupy ProformArt. Dochód z loterii został przekazany na ręce Elin Hansson Sztuka jest postrzegana w coraz szerszym kontekście. i Annelie Rehnfors z Södertäljejourerna, dla najbardziej Wrażliwość ludzkich serc otwiera przed nami nowe możli- potrzebujących. Szczególne podziękowania dla przewod- wości współpracy. niczącego galerii Zebra Berndt Noelle, który również Sztuka to wszystko, co otacza nas w naszym życiu, co wy- jest artystą malarzem i fotografem. Wystawa cieszyła się chodzi spod ręki człowieka lub natury, a co wzbudza w nas dużym powodzeniem. emocje. Te emocje mogą być różne, czasem skrajne, cza- Lucyna Wachnicka sem delikatne i ledwo zauważalne, ale ich pojawienie się świadczy najlepiej o fakcie obcowania ze sztuką. Sztuką Kim są artyści grupy ProformArt? jest wszystko, co nas porusza, co zmusza nas do przemy- śleń i zadumy. Jej rolą z kolei jest oczyszczenie nas i nasze- Stowarzyszenie artystyczne zrzesza twórców rę- go umysłu i otwarcie go na coś nowego, nieznanego wcze- kodzieła, artystów malarzy, rzeźbiarzy, projek- śniej, co od zawsze tkwiło w naszych głowach i sercach. tantów i animatorów kultury. Sztuka jest wszędzie i trzeba tylko chcieć ją dostrzec. Trze- Polscy twórcy połączyli się w jedną grupę, aby wspólnie się ba nauczyć się żyć z nią w zgodzie i harmonii, a pozwoli wspierać, rozwijać i promować Polską kulturę w Sztokhol- nam na dostrzeżenie jej piękna i dostarczenie sobie odpo- mie. wiednich emocji. Sztuką może być wszystko i nic zarazem, Ambasadorami Stowarzyszenia ProFormArt są Andre ale to właśnie jest w niej najpiękniejsze – ta niewiadoma Linde, Eva Riviera Sobocińska i Joanna Jonasz. czy mamy do czynienia z czymś, co powstało w celu poru- szenia nas, czy raczej z dziełem przypadku, które również Współpraca ma kluczowe znaczenie w naszej działalności. nie pozostawia nas obojętnymi na swoje istnienie. Wydaje nam się, że, jest konieczna, by twórca wychodził poza ścisły krąg własnego środowiska, poznał inny sposób Zapraszamy serdecznie do kontaktu, wszystkie osoby któ- twórczego myślenia, inną materię i filozofię. Wierzymy w re,zajmują się sztuką w obszernym tego słowa znaczeniu i siłę rozmaitości, dlatego powołaliśmy Stowarzyszenie sku- chciałyby razem z nami współtworzyć projekt ProForma- piające artystów różnych dziedzin oraz animatorów kul- Art. tury, ludzi którym współczesna sztuka nie jest obojętna. Obywateli aktywnie uczestniczących, w życiu kulturalnym https://thedesigner.se/en/wystawa-grupy-artystow-pro- promujących Polską kulturę i realizujących się twórczo w formart-zyjemy-w-czasach-potrzeby-obcowania-ze-sztu- Szwecji. ka/ Stowarzyszenie preferuje akcje o konkretnym zamierzeniu Koniecznie odwiedźcie naszą stronę www.proformart.se docelowym, w tym: organizowanie wystaw wewnętrznych, pikników,artystycznych wydarzeń i promowaniu twór- Jola Stankiewicz czości Artystów np. wystawy międzynarodowe w Sztok- holmie. kontakt: [email protected] DESIGNER 68

69 DESIGNER PROFORMART/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM

DESIGNER 70

TO JEST ITALIA/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM NAJNOWSZA KSIĄŻKA ALEKSANDRY SEGHI JUŻ W SPRZEDAŻY! 71 DESIGNER

Miasteczka pełne barw, skąpane w promieniach PATRON MEDIALNY KSIĄŻKI słońca. Starożytne zabytki, kilkusetletnie kamie- nice, ukwiecone balkony i okna. Znamy ten idyl- liczny obrazek. Kusi każdego, kto choć raz odwie- dził Włochy, i zachęca, by zawitać tam ponownie. Dajmy się uwieść opowieściom Polki, Aleksandry Seghi, która od ponad 20 lat mieszka we Włoszech. Poznajmy ich historię, tradycje, codzienne życie. Zacznijmy od kawy w przytulnym barze, potem wyruszmy w podróż po włoskich miastach i miasteczkach, teatrach i scenach, kościołach i ogrodach. W tej podróży towarzyszyć nam będą znani Polacy, którzy bardzo lubią Italię i chętnie w niej bywają nie tylko ze względów zawodowych, ale i prywatnie. Dali się namówić Autorce na rozmowy o Włoszech, o tym, co ich urzeka, fascynuje, jak się tam czują. Zmęczeni podró- żą? Czas na sjestę i celebrowanie posiłków w rodzinnym gronie. Skosztujmy włoskich przysmaków. Nie zabraknie makaronów, owoców morza, warzyw, ziół i oliwy, a na de- ser koniecznie lody. Zasmakowało? Przepisy kulinarne są już gotowe. Teraz wystarczy tylko poeksperymentować we własnej kuchni. Zapraszamy do lektury przy kawie lub włoskim chianti, co kto lubi. Książka dostępna w księgarniach i na www.km.com.pl 11.01.2022 Stockholm DESIGNER 72

73 DESIGNER SYMBOLIKA RÓŻY SYMBOLIKA RÓŻY/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM

SYMBOLIKA IMIENIA „RÓŻA” DR AGNIESZKA MALCZEWSKA – BŁASZCZYK Róża – wybór imienia i jego znaczenie – Imię to staci pracy z ludźmi. wielokrotnie wypowiadane słowo w waszym kie- runku, z różnym ładunkiem emocjonalnym w za- Patronka: Św. Róża z Limy (1586-1617) – dziewi- leżności, kto i w jakich okolicznościach je wypowiada m ca. Nazywana „pierwszym kwiatem Ameryki. Ochrzczona swoją moc. Każde imię niezależnie posiada swoją wibra- jako Izabela, jednak ze względu na jej delikatną cerę na- cję. Według Pierre Le Rouzic imię „Róża”, ma częstotli- zywano ją Różą. Imię to otrzymała również na bierzmo- wość drgań 94.000 na sekundę. waniu. Znano ją z głębokiej wiary i pobożności. Już jako dziecko złożyła śluby czystości. Pomimo nalegań rodziny Przyporządkowany znak zodiaku Lew. nie zgodziła się na zamążpójście. Ze względu na problemy finansowe jej rodziny dość wcześnie podjęła prace. Zaj- Kolor: żółty mowała się m.in: hodowlą kwiatów, haftem i szyciem. W wieku 20 lat została tercjarką dominikańską. W tym cza- Liczba ekspresji: 3 sie mieszkała w letnim domku w ogrodzie swoich rodzi- ców. Za swoją patronkę i wzór do naśladowania uznawała Liczba serca: 7 św. Katarzynę z Sieny. Czas spędzała głównie na postach, umartwianiach i modlitwach, ale też i pomagała ubogim i Liczba przeznaczenia: 6 chorym, głównie Indianom i niewolnikom. Uznawana za prekursorkę służby socjalnej w Peru. Zmarła w dniu, któ- Róża obchodzi imieniny: 6.03, 30.08, 4.09. ry sama przepowiedziała. Ze względu na to jak żyła już za życia, po śmierci dominikanie pochowali ją w krużgan- Róża – Pochodzenie imienia: od łacińskiej nazwy kwiatu ku klasztornym, a dwa lata później w kościele w Limie w róży „rosa”. kaplicy św. Katarzyny ze Sieny. Całe życie przebywała w Peru. W Polsce w zasadzie nie aż tak znana, ale w dewocjo- Główne cechy: zdecydowanie, wolność myśli, ciekawość. naliach można kupić obraz i obrazki święte z jej podobiz- ną. To pierwsza święta kościoła Katolickiego pochodząca Analiza imienia z Ameryki południowej. Na obrazach i ikonach przedsta- To osoby dalece niezależne, ceniące wolność myśli i dzia- wiana w habicie, a jej symboliczne atrybuty to: Dzieciątko łania, ciągle poszukujące swobody w postępowaniu. Zde- Jezus trzymane w ramionach, korona cierniowa, kotwica, cydowane i pewne siebie, szybko podejmujące decyzje. krzyż, róża, wianek z róż. Nie chcące być zależne od otoczenia, chadzające własnymi ścieżkami i nie potrafiące naśladować innych. Niebywale Świętą Różę z Limy ogłoszono patronką Kontynentu ame- ciekawe, nie znoszące słów krytyki na swój temat. Są wzo- rykańskiego. Jej oficjalny tytuł: „Główna i uniwersalna rowymi gospodyniami, dobrymi matkami, ale w małżeń- patronka wszystkich prowincji, królestw, wysp i regionów stwie niestety niezbyt poprawnymi i lojalnymi partner- stałego lądu w całej Ameryce i na Filipinach”. kami. Chciałyby wszystkim imponować, nie potrafią być koleżeńskie, lubią zmieniać przyjaciół i partnerów. Bardzo Nasze imię i patroni. Mówi się, że kiedy wybieramy ja- silna wola. Z reguły mają kieś imię jesteśmy mocno warunkowali przypisanymi mu cechami. Nie zapominajmy jednak, że ważny jest również Dobre zdrowie, ale ze względu na „grzech” łakomstwa gro- układ planet w domach na kosmogramie, data urodzenia, zi im nadwaga. Mogą mieć kłopoty z układem moczowo wychowanie, karma i wiele jeszcze innych czynników wa- – płciowym. Powinny stronić od leków uspokajających i runkujących. Nie wszystkie Róże, będą posiadały powyżej psychotropowych. opisane, pasujące idealnie cechy charakteru. Wszystko jest mocno personalne. Ich silna i niepohamowana pobudliwość może prowadzić u nich do wszelkiego rodzaju nerwic. Wymagają zawodów Aga – Celeste – dr Agnieszka Malczewska – Błaszczyk – o stałym i wieloaspektowym kontakcie społecznym w po- Institut EsoPositiv DESIGNER 74

INNOVATIONSTEKNIK OCH ENTREPRENÖRSKAP RICHARD CARLSSON/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM INTERVJU MED RICHARD CARLSSON EGENFÖRETAGARE OCH ENTREPRENÖR MED STARK ERFARENHET INOM IT FÖRSÄLJNING 75 DESIGNER

Innan du började arbeta med Navigoo, vad stude- ocommerce, Shopify, Magento osv. rade och arbetade du med då? I dessa system finns det stora möjligheter att på ett säkert Då arbetade jag på ASUS, är stor aktör som pc tillverka- sätt implementera olika metoder för att förenkla för kun- re på den globala marknaden. Intressant resa att vara en den att dels orientera sig men också på ett smidigt sätt stor del av att etableras på den nordiska marknaden och kunna genomföra sina köp. arbetade som Key Account Manager. Skulle du vilja expandera dina företag utomlands Vad var dina största framgångar/utmaningar? eller förhålla dig endast lokalt, varför? En framgång kommer sällan utmaningar och det fanns Om ett bolag ska etableras utomlands beror i första hand många, jag har ingen specifik sådan utan. I regel att eta- på att man ser möjligheter i att göra det. Alla marknader blera sig på en ny marknad är en rejäl utmaning, det är nu har sina egna förutsättningar och för egen del så föredrar gjort och det är jag stolt över både själv men också ge ära jag först och främst att bygga upp verksamheten i Norden åt mina tidigare kollegor. först innan annat blir aktuellt. Du har en stark och långvarig teknisk och försäljnings bakgrund från kända IT företag, samt enorm drift, vilka Du äger också ett företag med skönhetsprodukter, för-och nack- delar kunde du observera under dessa år. det är oftast en bransch som domineras av kvinn- liga ägare, hur kom det sig att du brinner för det? Att arbeta inom IT är som att sitta i framsätet på en sport- Kan du berätta lite om produkterna? bil, det går ganska fort och ena dagen är inte den andra lik, det passar inte in på alla bolag givetvis men majoriteten i Det är en bransch som är bred och ligger högt upp på po- den branschen är vana vid snabba svängningar. Att ena pulariteten inom webhandeln, det är också en bransch dagen ha en glasklar plan men dagen efter kan förutsätt- med mycket stor konkurrens. Jag brinner för att kunna ningarna ha förändrats och man måste anpassa sig till det, erbjuda populära produkter till bra priser främst, att det det sker inte alltid men är vanligt förekommande. just är skönhetsprodukter beror på många anledningar Det är givetvis vanligare på ett globalt företag med många men av några branscher som valdes i samband med eta- instanser att ta hänsyn till. I branschen jag befinner mig i blering av e-handel så blev förutsättningarna bra. Sen är nu, webbutveckling/programmering, där ser man ofta nya det en fördel att dessa produkter mer sällan returneras, de tekniker och uppdateringar att ta hänsyn till. flesta vet vilken produkt de vill ha, kläder är lite annorlun- da pga. storlekar och annat. Berätta vad är Navigoo, företaget och vilka pro- dukter arbetar ni med? Förutom lägre transportkostnader så är miljön ett stort fo- kus för oss, både nu och långsiktigt och det kommer stäl- Företaget är ganska brett inom IT men huvudfokus är att las mera krav i framtiden för att minska klimatavtrycket, agera som en ”digital webbyrå” där vi fokuserar på att få då är det en fördel att vi redan har förberett oss på detta. andra bolag att synas digitalt både genom webbsidor, ap- Dessutom kommer produkterna från EU och produceras i plikationer osv. EU, det minskar också klimatavtrycket. Vi lever i en ny tid och förändringen har skett nu ett längre tag, majoriteten av den information företag/personer är i Inom varje verksamhet är det viktigt vad lovat le- behov av sker digitalt. Det som gör oss unika är att vi dels vererat. Vad är unikt med just dina företag? Hur har lång erfarenhet men också tänker lite utanför ramar- kan du identifiera kundnöjdhet och effekt av din na vad gäller både design och teknik. insats? Vilka innovativa implementationsmetoder använ- Det är givetvis vårt fokus nummer 1. der ni för att hjälpa era kunder att digitalisera de- Kundnöjdhet kommer med god kommunikation, uppfölj- ras processer i samband med t. ex e-handeln? ning och noggranna behovsanalyser. E-handeln har många beprövade tekniker, men i regel så Vi vill att varje samarbetspartner ska kunna växa med oss används i första hand CMS baserade system såsom Wo- och vi med dom. DESIGNER 76

Använder du dig av AI i chatt funktionen för att Vad betyder innovation och entreprenörskap för mäta effekten? dig? Det finns oerhört många olika sätt att mäta trafik och be- Innovation och entreprenörskap är otroligt viktigt och teende på och det är helt nödvändigt för att möta kunder- spännande, det är det som både får individer och företag nas behov. Fysiskt så kan du ställa frågor till din kund men att växa, inte bara ekonomiskt men också utvecklingsmäs- digitalt så är det en helt annan utmaning. Beträffande chatt sigt. funktionen som är ett trevligt sätt att bemöta kunderna på så använder vi oss ej av mätning via denna. Vi anser också Det är viktigt att se vad vi har idag och se vad som att det är viktigt och högprioriterat att respektera GDPR kan förbättras, eller saknas något? men överlag kundens integritet. Om du vill veta mer om Navigoo och Fumes kan du besöka Under den här Corona pandemin, har du som egenföre- hemsidor nedan RICHARD CARLSSON/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM tagare fått ändrade förhållningsregler. Hur har du lyckats fortsätta med ditt arbete? https://navigoo.se/ Jag/Vi arbetar främst digitalt så jag anser inte att det https://fumes.se/ Intervju by Diana Kicia påverkat oss nämnvärt. 12.01.2022 Stockholm På vilket sätt utvecklar du dina verksamheter? Genom kommunikation både digitalt och verbalt. Vem är din målgrupp och hur når du de? Vilka är dina tre mål/drömmar? Alla ingår i vår målgrupp, men Navigoo riktar sig främst mot företag inom alla branscher. Mitt personliga mål är att ständigt utvecklas med nya ut- maningar, det är lite vad entrepenörslivet handlar om och det jag brinner för. Med de verksamheter jag har idag så får jag just detta och att se mina kunders företag lyckas bättre efter min insats är en fantastisk känsla i sig. Brukar du stödja genom dina verksamheter vissa fond inom humanitära engagemang? Det sker ibland ja. Miljön och människors leverne är och kommer alltid vara viktigt för mig/oss. Vilka råd skulle du vilja ge till yngre entre- prenörer? Var aldrig rädda för utmaningar, det är just dom som får er att växa både personligt men också karriärmässigt. För- sök att inte stirra blint på affärsidéer under lång tid, jag säger inte att affärsidé, affärsplan är oviktigt men det får ej ta överhanden, man måste ibland testa sig fram med. 77 DESIGNER

Witam serdecznie Joasiu. Jest mi niezmiernie miło, że zgodziłaś się na wywiad. Przejrzałam Two- ją twórczość artystyczną i muszę przyznać, że jest niesamowicie innowacyjna i pomysłowa. Promu- jesz przez nią polską kulturę na świecie i wszystko to, co zostało w Polsce wykonane czyli tzw. made in Poland – ręcznie robione. Gratuluję talentu. Cie- szę się, że mogę Cię gościć na łamach magazynu DESIGNER Stockholm. J.I. Serdecznie dziękuję za miłe słowa. Ale to ja jestem Tobie Halinko ogromnie wdzięczna, że mogę zaprezentować moje rękodzieło na tak szeroką skalę. Magazyn DESIGNER Sto- cholm, który tworzysz, dociera przecież do wielkiego Świa- ta ! To jest jak marzenie, które się właśnie ziszcza. Mogę o sobie powiedzieć, że teraz czuję się jak ktoś, kto dotychczas tworzył „do szuflady” i nagle na jego drodze staje Artysta, który nie tylko otwiera szufladę, ale to co w niej znajduje nazywa „innowacyjnym i pomysłowym”. To ogromne wy- różnienie – bardzo Ci Halinko dziękuję. Myślę, że nasze spotkanie, nie jest przypadkowe, bo w na- szym życiu nie ma przypadków. Wierzę, że Opatrzność w odpowiednim czasie otwiera przed nami nowe drzwi, sta- wia na naszej drodze Ludzi, którzy wyciągają pomocna dłoń i dodają odwagi. Więc, skoro nadszedł czas, szuflada została otwarta, to wyjmę z niej kilka moich prac i pokażę Światu, a co z tego wyniknie, życie pokaże. Jestem gotowa Joanna Iskra Zręcznie wykonane na nowe wyzwania ! A gdyby ktoś chciał zajrzeć do mojej BIAŁA KOLIA KORONKA ARTYSTYCZNA „szuflady” i obejrzeć więcej moich prac to zapraszam na mój profil na Facebooku Joanna Iskra ZRĘCZNIE WYKO- NANE ( https://www.facebook.com/joanna.iskra.3705/ ) . Prezentuję na nim moje rękodzieło, które powstawało przez lata z zastosowaniem różnych technik. H.R. Kiedy pierwszy raz poczułaś chęć do tworze- DESIGNER 78 nia swoich dzieł? J.I. Rękodzieło to moje hobby od dzieciństwa. Nie nazy- wam moich prac dziełami, ponieważ nie czuję się artystą, czuję się rękodzielnikiem. Już samo poznawanie nowych

technik rękodzielniczych, projektowanie, dobór kolorów wytłumaczę – ukrywa moje inicjały (śmiech). Chyba się i materiałów do tworzenia prac, wszystko to sprawia mi zbytnio zaszyfrowałam … (śmiech) ogromną radość. A kiedy efekt końcowy spodoba się lu- dziom, to radość jest podwójna. H.R. Jak wyglądało Twoje dzieciństwo, kto lub ja- kie przeżycia życiowe zaszczepiły w Tobie arty- Nazwałam moją markę, którą małymi krokami staram się stycznego ducha ? promować „zręcznie wykonane”, ponieważ bardzo chcia- łabym, żeby moje prace promowały nie tylko kraj, w któ- J.I. Zdolności manualne chyba odziedziczyłam. Zamiło- rym tworzę – Polskę, ale także były dowodem na to, że w wanie do rękodzieła pojawiło się w moim życiu bardzo ich tworzenie wkładam całe moje serce, całą moją dokład- wcześnie i stało się moim hobby na długie lata. Nigdy nie ność, staranność i zręczność wykonania. Chciałabym, żeby uczestniczyłam w żadnych profesjonalnych lekcjach. Jak moje rękodzieło było nie tylko : handmade, polishhand- teraz spojrzę wstecz, to wszystko zaczęło się, kiedy byłam made, ale polishdeftlyhandmade – jeśli takie angielskie w Szkole Podstawowej. Pierwszych ściegów na drutach tłumaczenie lepiej odzwierciedli przekaz jaki mają nieść nauczyła mnie moja Mama, która w latach 70-80-tych moje wyroby. poprzedniego stulecia, na które przypadło moje dzieciń- stwo i bardzo wczesna młodość, samodzielnie szyła dla Natomiast logo mojej marki (autorski projekt) także coś nas ubrania i robiła na drutach piękne swetry. Takie były ukrywa, ale jeśli nie widać tego na pierwszy rzut oka, to wtedy czasy, niewiele można było kupić, więc liczyła się 79 DESIGNER

zaradność. A moja Mama to bardzo zaradna osoba i także schematy, a nie jest to łatwe. Powstawały kolejno kwiaty, samouk. potem całe bukiety ( tak zwane ORIBANY, czyli ikebany z origami ), bombki, lalki, tukany i łabędzie w technice or- Pamiętam, dzień, w którym Mama pokazała mi podstawo- giami modułowego, palmy wielkanocne, kurczaki i zającz- we tajniki dziewiarskie – oczko prawe, oczko lewe ( kto ki do wielkanocnego koszyczka prezentowane na kierma- choć raz próbował zrobić choćby szalik na drutach, ten wie szach, żonkile, które wykonywałam na charytatywną akcję o czym mówię ). Miałam wówczas około 12 lat i nie zapo- Pola Nadziei organizowaną przez Wrocławskie Hospicjum mnę jak mnie to zafascynowało. Może to wyda się dziwne, dla Dzieci. Moja przygoda z origami zakończyła się wysta- ale pamiętam, że obudziłam się w nocy i nie mogłam do- wą w Obornickim Ośrodku Kultury, gdzie mogłam moje czekać się dnia, żeby znów wziąć w ręce druty i poćwiczyć. prace zaprezentować szerszej grupie odbiorców. Dzierganie na drutach tak mnie wciągnęło, że w wieku 13 lat ( w 7 klasie) zrobiłam swój pierwszy w życiu sweter. ! ZRĘCZNIE ZROBIONE/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM Pamiętam go do dziś, nosiłam go z dumą, był błękitny z Stworzyłam także kilka prac w technice kansashi – były białym, wrobionym, trójkątnym karczkiem, a wykona- to ozdoby do włosów i lampka nocna, ale ta technika nie łam go z włóczki Anitex, którą oczywiście „zdobyła” moja pozostała ze mną zbyt długo, może jeszcze kiedyś do niej Mama ( w tych czasach wszystko się w Polsce „zdobywa- wrócę. Kwiat, który mam na zdjęciu profilowym wpięty we ło”…). Ten sweter to chyba był początek mojego zafascy- włosy, to właśnie jedna z moich prac w tej technice. nowania rękodziełem . Przez lata powstawały kolejne, na- uczyłam się odczytywać schematy wzorów dziewiarskich, Bardzo lubię technikę makramy, popularną w latach 70- dołączane do czasopism, a to dopiero była łamigłówka ! tych XX wieku. W tej technice stworzyłam już zasłonę na Mama zawsze perfekcyjnie podchodziła do swoich prac i okno, lampę, HAWAJKI, czyli lampiony ze słoików i bu- tego nauczyła także mnie i moją siostrę. Sweter nawet na telki w makramowych koszulkach (recycling art), sowy, lewej stronie musiał być odpowiednio wykończony ( żadna kwiaty, rozety do ozdoby ścian w pokojach, zawieszki ( niteczka nie mogła wystawać, choć na lewej stronie nikt breloki ). To bardzo inspirująca technika, myślę że będę ją przecież tego nie widział ! ) Ale moja Mama widziała i mu- nadal rozwijać i stosować do kolejnych prac. siało być perfekcyjnie ! To nauczyło mnie dokładności i staranności, która do dziś jest moją dewizą przy tworzeniu H.R. Jesteś rękodzielnikiem, kiedy zaczęła się kolejnych zręcznie wykonanych prac. Twoją przygoda ze sztuką ? W kolejnych latach zaczęłam zgłębiać tajniki innych tech- J.I. Po maturze ukończyłam kierunek wychowanie pla- nik rękodzielniczych, takich jak szydełkowanie. Zaczęło styczne w Studium Nauczycielskim we Wrocławiu. To tam się od serwetek, bieżników, obrusów, a potem powstawa- na zajęciach z malarstwa, rysunku, kompozycji, rzeźby, ły etui na komórkę, podkładki pod talerze, etui na sztuć- historii sztuki zaczęła się moja przygoda ze sztuką. Nie ce, dywany i torebki wykonane z grubego bawełnianego mam wyższego wykształcenia artystycznego, dlatego sama sznurka. siebie nie nazywam artystą, bardziej czuję się rękodziel- nikiem. Nie pracowałam jednak w szkole jako nauczyciel plastyki, ale wiedza jaką zdobyłam pomaga w rozwoju mo- Od zawsze marzyłam, żeby nauczyć się technik rękodziel- jego artystycznego hobby. niczych, które były dawniej popularne, a dzisiaj już zapo- mniane. Tak natrafiłam na koronki artystyczne popularne Moja kariera zawodowa nie potoczyła się artystycznymi to- na dworach szlacheckich w Europie w XVII-XVIII wieku. rami. Mam wyższe wykształcenie, ale techniczne. Zdoby- Koronka artystyczna stała się moją kolejną fascynacją. Kie- łam tytuł mgr inż. kończąc kierunek Technologia Żywności dy zgłębiłam jej tajniki, zaczęła się moja przygoda z two- i Żywienie Człowieka na Akademii Rolniczej we Wrocławiu rzeniem misternej biżuterii, do której tworzenia dobieram (dziś to Uniwersytet Przyrodniczy). Po studiach 14 lat pra- odpowiedni gatunek cienkich nici. Tworzę z nich koronko- cowałam w przemyśle cukierniczym na stanowisku Kie- we kolczyki, kolie, bransoletki, ale mogą być to także efek- rownika Działu Technologii i Odbioru Jakościowego. Ale towne dodatki do ozdoby zarówno codziennego stroju, jak przygoda z przemysłem to już zakończony rozdział w moim i sukien ślubnych, czy wieczorowych kreacji. Moje prace życiu. Obecnie od 11 lat pracuję w szkole ucząc przedmio- koronkowe trafiły na wystawę RĘKODZIEŁA organizowa- tów zawodowych na kierunku technik hotelarstwa. Żeby ną przez Miejską Bibliotekę w Obornikach Śląskich. się przekwalifikować i zmienić zawód ukończyłam pody- plomowe studia „Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Na kilka lat pochłonęła mnie technika orgiami. Byłam nią zakresie kierunków technik hotelarstwa i gastronomii” na zafascynowana ! Samodzielnie nauczyłam się odczytywać Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zatoczyłam DESIGNER 80

więc koło, wracając do zawodu nauczyciela. J.I. W głowie mam wiele pomysłów, które chciałabym zre- Jednak moja dusza artystyczna, bez względu na to w jakim alizować. Jeśli jakiś artysta zechciałby zrealizować ze mną zawodzie pracuję, cały czas domagała się rozwoju. Dlatego wspólnie nowy pomysł, byłoby mi miło. Obecnie jestem nieprzerwanie, samodzielnie zgłębiałam tajniki kolejnych na etapie łączenia kilku poznanych technik w jednym technik rękodzielniczych i tworzyłam nowe prace. projekcie, co otwiera kolejne, fascynujące dla mnie moż- liwości. Mój pierwszy autorski projekt torby na laptop z H.R. Gdzie i pod jakąś marką można znaleźć Two- ozdobną koronkową rozetą, połączył technikę szydełkową je artystyczne wyroby ? i zmodyfikowaną przeze mnie koronkę artystyczną. Przez zastosowanie specjalnie do tego celu przygotowanego na- J.I. Zdjęcia moich prac wykonanych w różnych technikach rzędzia, tworzę nowoczesną wersję koronki artystycznej rękodzielniczych można znaleźć na moim profilu na Face- (nazwałam ją koronka artystyczna ARTISAN ). Moja ko- booku – Joanna Iskra ZRĘCZNIE WYKONANE (https:// ronka ARTISAN nie jest już tak zwiewna jak powstające www.facebook.com/joanna.iskra.3705/ Zapraszam do w XVII-XVIII koronki. Dzięki wprowadzeniu innego ma- obejrzenia, a jeśli kogoś zainspiruje moja twórczość, za- teriału do jej wytworzenia, powstaje grubsza, elegancka, praszam do kontaktu. nowoczesna koronka, która staje się wręcz podobna do H.R Czy jesteś otwarta na współpracę z innymi lub płaskorzeźby. z kim ty chciałabyś współpracować w przyszłości? 81 DESIGNER

Koronka artystyczna ARTISAN doskonale wpisuje się w Najpierw przekazywałam moje prace rękodzielnicze kole- modę na koronkowe ozdoby do wystroju wnętrz. Zaczę- żance, która zajmowała się wystawianiem ich na licytacje, łam z niej tworzyć ozdoby do dekoracji mebli, koronkowe z czasem pomyślałam, że warto byłoby wykonywać coś, co ozdoby na ścianę, a nawet dywany. A może koronka AR- będzie kolorowe, lekkie, praktyczne, ciekawe jako prezent TISAN się spodoba i zyska uznanie wśród projektantów i łatwe do wysyłki. Tak powstały zawieszki do kluczy (bre- wnętrz ? Myślę, że to ciekawy, nowatorski pomysł, który loki) – SERDUSZKA JEDNOKOLOROWE, które wyko- będę rozwijać. Zapraszam na mój profil, z pewnością już nuję obecnie w technice makramy w 15 różnych kolorach. wkrótce powstaną nowe prace. Wystawiam je na różnych licytacjach charytatywnych od stycznia 2021 w akcji, którą nazwałam SERCE ZA SER- CE. Efekt przerósł moje oczekiwania ! W ciągu roku już J.I. A teraz Halinko moja niespodzianka dla Ciebie. Po ponad 500 sztuk znalazło odbiorców, a zebrane pieniądze naszej pierwszej rozmowie, kiedy zaproponowałaś mi wy- pomogły ponad 30 osobom, głównie chorym dzieciom. wiad w magazynie DESIGNER Stockholm byłam pod tak Bardzo się cieszę, że mogłam dołączyć do wolontariuszy, ZRĘCZNIE ZROBIONE/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM ogromnym wrażeniem, że zaprojektowałam i wykonałam że SERDUSZKA się podobają i w ten sposób i ja mogę nową wersję torby na laptop. Tym razem połączyłam w wspierać potrzebujących. Wszystkich namawiam do ta- niej technikę szydełkową i makramę. Oczywiście nie mogło kiej działalności charytatywnej, czasem wystarczy choćby obejść się bez ROŻY. Mam nadzieję, że się Tobie spodoba udostępniać posty, można wystawiać na aukcje rozmaite taka foklowa wersja torby dla businesswomen o artystycz- przedmioty, można kupić coś oryginalnego i pomóc zebrać nej Duszy. Dedykuję ją Tobie z podziękowaniem pieniądze na leczenie dziecka. To według mnie bardzo po- za okazaną sympatię i otwarcie mojej „szuflady” (śmiech). zytywna strona mediów społecznościowych ! H.R. Jakie są Twoje plany na przyszłość? H.R. Czym dla Ciebie jest patriotyzm ? Stworzyłaś także zawieszki w barwach polskiej flagi. J.I. Jakie są moje plany…? Hmm Chyba jak się przeżyje pół wieku, to zaczyna się inaczej postrzegać świat, a ja wła- J.I. Urodziłam się w Polsce, całe moje dotychczasowe ży- śnie niedawno przeszłam, na tę podobno ciekawszą poło- cie mieszkam w miejscowości Oborniki Śląskie niedale- wę setki (śmiech). A propos – „Chcesz rozśmieszyć Pana ko Wrocławia. To jest moje małe miejsce na Ziemi. Tutaj Boga powiedz Mu o swoich planach„ (śmiech). Ja teraz żyję, pracuję tworzę moje rękodzieło i mam nadzieję, że już nie planuję, zdaję się na Opatrzność i czuję, że jeśli tak pozostanie. Pewnie inaczej odczuwa się patriotyzm bę- moja artystyczna droga ma się rozwinąć, to tak się stanie. dąc z dala od ojczyzny, a inaczej mieszkając w kraju, ale Wierzę, że Pan Bóg ma dla mnie najlepszy plan, więc cał- myślę, że wszyscy Polacy, bez względu na miejsce zamiesz- kowicie się zdaję na Jego prowadzenie, a On potrafi miło kania mają patriotyzm w genach. Myślę, że sprawcą tego zaskoczyć, już kilka razy się o tym przekonałam. Po prostu odczucia jest „Słowiańska Dusza”, z którą się urodziliśmy jestem otwarta na ludzi, na pomysły, współpracę, może i Rodzina, która nas tak wychowała. jakieś wspólne projekty, życie pokaże. Kocham tworzyć, głowę mam cały czas pełną pomysłów, oczywiście marzy Patriotyzm widoczny jest także w moich pracach. Mój naj- mi się jakiś spektakularny projekt, ale nawet gdyby miało nowszy autorski projekt, który zaczęłam promować wśród to pozostać tylko w moich marzeniach, to też dobrze. Jest Polonii, to kotylion – SERDUSZKO PATRIOTYCZNE. Bar- jeszcze mnóstwo technik rękodzielniczych, których nie wy polskiej flagi, kształt serca i staranność jaką wkładam poznałam, wiec nie będę się nudzić (śmiech) w ich tworzenie wpisują się w misję mojej marki „zręcz- nie wykonane”. Serduszko patriotyczne może pełnić także H.R. Jesteś wspaniałą osobą, bardzo skromną. funkcję zawieszki, breloka, który dyskretnie podkreśli na- Podarowałaś 500 zawieszek, powiedz nam coś rodowość polską. Myślę, że mógłby stać się zawieszką np. więcej na ten temat, na jaki cel przeznaczyłaś te do prac innych polskich twórców, ozdobą, która podkreśli- dzieła? ła by rękodzielniczy charakter i pochodzenie ich wyrobu. Serduszka Patriotyczne wykonuję w technice makramy z J.I. W czasie izolacji spowodowanym pandemią, gdy wię- materiału wysokiej jakości – bawełna. ( wymiary serdusz- cej czasu spędzaliśmy w domu, natrafiłam w Internecie na ka: średnica ok. 5 cm, długość razem z frędzlem ok. 15 grupy, które prowadzą licytacje charytatywne dla chorych cm). To nowość, alternatywa dla papierowych kotylionów, dzieci i osób dorosłych. To niesamowite, że tysiące ludzi które powstają masowo i są nietrwałe. Serduszka znala- w ten sposób pomaga, działając wspólnie potrafią zebrać zły już odbiorców wśród dyrektorów polonijnych szkół w po kilka milionów złotych na leczenie jednego dziecka ! Wielkiej Brytanii. Mogą służyć jako kotylion na obchody DESIGNER 82

świąt patriotycznych lub stać się prezentem na uroczystość ZRĘCZNIE ZROBIONE/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM Pasowania na Ucznia. Zyskują uznanie, ponieważ są trwa- łe, estetycznie wykonane, wielokrotnego użytku, można je nawet wyprać w razie potrzeby. Moim cichym marzeniem jest, aby stały się patriotycznym gadżetem łączącym Po- lonię na całym Świecie. Bo jak marzyć, to z rozmachem (śmiech). H.R Twoje życiowe motto? J.I Moje życiowe motto wynika z mojej wiary. Słyszałam ostatnio, że podobno ludzie dzielą się na tych, którzy po- wiesili już w swoim domu obraz Jezusa Miłosiernego i na tych, którzy jeszcze tego nie zrobili (chyba to ksiądz Piotr Pawlukiewicz powiedział). Ja należę do tej pierwszej gru- py ludzi, a moje motto, to napis umieszczony pod tym ob- razem – JEZU UFAM TOBIE. Może dla niektórych osób to zabrzmi dziwnie, a może są z drugiej grupy ? Osobiście bardzo mi się spodobał taki podział ludzi, brzmi bardzo optymistycznie. H. R. Serdecznie dziękuję za rozmowę Joasiu. Ży- czę Ci z całego serca wszystkiego dobrego. J. I. Ja też Tobie Halinko życzę wszystkiego dobrego i bar- dzo dziękuję za wywiad. Wspaniale się z Tobą rozmawia, jesteś bardzo ciepłą i otwartą osobą, jest mi niezmiernie miło, że Cię poznałam. Ściskam cię mocno i życzę Do Siego 2022 Roku. 12.01.2022 Stockholm 83 DESIGNER

DANUTA KOZŁOWSKA/ MAMMAKI ART CAŁE MOJE ŻYCIE JEST DLA MNIE DROGOWSKAZEM DO ZMIAN SAMEJ SIEBIE I POKAZANIA INNYM, ŻE MOŻNA INACZEJ, ŚWIADOMIE ŻY DESIGNER 84

tystycznych: plenerowych i kameralnych. Poprzez swoje DANUTA KOZŁOWSKA/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM prace i projekty staram się obudzić w odbiorcy pozytyw- ne emocje i kreatywność a poprzez sztukę, pobudzić per- cepcję odbiorcy do wprowadzenia w życie pozytywnych zmian. Stosuję malarstwo intuicyjne, tam gdzie brakuje istotnej techniki i umiejętności, ważny jest dla mnie sam akt tworzenia i spontaniczna możliwość wyrażenia siebie. Tworzę głównie obrazy akrylowe, projektuję i szyję arty- styczne torby skórzane, biżuterię oraz ciuchy. W swoich pracach wykorzystuję kamienie, kryształy, szkło, elementy metalowe, materiały i tkaniny tkane na wzór z XVII – XIX w., skóry naturalne i syntetyczne oraz brokaty. Bawię się kolorem, fakturą i technikami własnej inspiracji.Wszyst- kie projekty są indywidualne i niepowtarzalne. Rollo May / Odwaga tworzenia “Granice, które człowiek napotyka w życiu, są nie tylko nieuniknione, lecz ponadto posiadają swą wartość. Dla twórczości granice są w istocie niezbędne, bowiem akt twórczy wyrasta z walki człowieka przeciwko wszystkiemu, co go ogranicza. Świadomość jako taka rodzi się z uzmysłowienia sobie ograniczeń. Ludzka świadomość jest cechą wyróżniającą nasze istnienie; nie rozwinęlibyśmy jej, gdyby nie nasze ograniczenia. Świado- mość to poczucie, które wyłania się z dialektycznego kon- fliktu między możliwościami a ograniczeniami. Ograniczenia są równie niezbędne jak brzegi rzeki, bez W ostatnich latach działałam jako aktywistka a poprzez których wody rozlały by się po ziemi i w efekcie rzek wcale często świadome performersy i awangardowe, prowoka- by nie było – zatem rzeka jest wynikiem konfliktu między cyjne podejście do życia, dawałam i nadal daje upust swo- płynącą wodą a brzegami. Tak samo dla sztuki niezbęd- im emocjom, zarówno w życiu codziennym jak i w sztuce. ne są ograniczenia, by mogła się narodzić. Twórczość po- Często nie do końca zrozumiałe dla otoczenia. Od dziecka wstaje w wyniku konfliktu pomiędzy spontanicznością i nie były mi to obce tematy, a sytuacje życiowe, które do- ograniczeniami, które (jak rzeka) nadają spontaniczności świadczałam w sposób często dotkliwy, uwrażliwiły mnie różne formy, jako że forma jest zasadniczym elementem samą na proces tworzenia i wyrażania siebie poprzez sztu- dzieła sztuki malarskiej czy wiersza.” kę. Przemyślenia, emocje, metafory nieuchronnej śmierci, Danuta Kozłowska/ MammaKI Art Z pasji jestem malarką zmienność, egzystencjonalne niepokoje, wrodzona empa- a od kilku lat specjalizuje się w kaletnictwie artystycznym. tia, wrażliwość oraz bunt przeciwko temu co się dzieje na Mam kilkuletnie doświadczenie jako manager artystycz- świecie, pozwoliły mi pomóc wielu ludziom, wyjść z trud- ny a moja dotychczasowa praca była powiązana m.in ze nych doświadczeń oraz inspirować twórczo. szkołami Tańca i Teatru. Animatorka i reżyser działań ar- 85 DESIGNER

ANASTASIA SAVUSHKINA DESIGNER 86

GRACJA PIECZĄTEK Wiele lat w swojej pracy artystycznej wspierałam głów- nie kobiety. Poprzez sztukę, liczne projekty artystyczne, które były krzykiem i wołaniem aby zwrócić uwagę na te- maty m.in wykluczenia społecznego, ostracyzmu itd ma- terializowałam potrzebę ducha wolności. Poznałam funk- cjonowanie miejsc z marginesu społecznego, organizacji pozarządowych, pomagałam kobietom doświadczającym przemocy domowej oraz kobietom, które doświadczyły nadużyć seksualnych, wspierałam osoby transseksualne i homoseksualne oraz osoby zakażone wirusem HIV. Oka- zywałam słowa otuchy i wsparcia. Śledzę to co się dzie- Całe moje życie jest dla mnie drogowskazem do zmian sa- je w Polsce i na świecie a w szczególności tematy, które mej siebie i pokazania innym, że można inaczej.. świadomie dotyczą łamania praw człowieka. Idąc tym torem kilka lat żyć. A każda zmiana w procesie wzrostu jest często owiana temu zorganizowałam dwie edycje projektu “Kobiecość swoistym duchowym cierpieniem i bólem egzystencjonal- ponad podziałami” gdzie poprzez sztukę i fotografię za- nym. W swoim życiu przeszłam piekło, dotknęłam dna zła interesowałam polityków, darczyńców obecnymi proble- i obłędu ludzkiego. Doświadczając wielu trudnych życio- mami, przedsiębiorczością i rolą kobiet w świecie. Moje wych sytuacji. Mogę powiedzieć, że mam bogate doświad- działania artystyczne dotykały głównie kobiety, gdyż po- czenie duchowe i wiele wyciągniętych wniosków a sam akt trafiłam wydobyć piękno (czasem z) “brzydoty”, obudzić tworzenia często daje mi możliwość odcięcia się od świata u innych uśpione talenty a sztukę zawsze przedstawić w zewnętrznego, tworząc mój bezpieczny azyl i miejsce do sposób użytkowy i niekonwencjonalny. Dający przestrzeń rozwoju. Pozwala to moim emocjom i uczuciom nabrać i możliwość wewnętrznej transformacji odbiorcy. formy i często przeobrazić się w piękną sztukę. 87 DESIGNER

DANUTA KOZŁOWSKA/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM “Kobiecość ponad podziałami” fot. Paweł Szubski, Styliści/fryzjerzy – Jaga Hupało Born to Create ( Wiktoria Ćwiek i Kamil Pecka) Uczestniczyłam w wielu rozmowach z ludźmi z różnych ttps://www.saskakepa.waw.pl/swiat-wedlug-saskiej/lu- grup społecznych aby zwrócić uwagę na główne problemy i dzie-saskiej/dawne-niedawne-czasy skierować uwagę na ważne kwestie społeczne oraz znaleźć odpowiednie rozwiązania. A końcowym rozwiązaniem za- Jest to rodzinna pracownia zapisana na kartach historii wsze było działanie i kreatywność. Moją zaletą jest auten- jako miejsce związane z takimi osobami jak Władysław tyczność i skuteczność. Cały czas zdobywam wiedzę i uczę Broniewski, Mieczysław Fogg czy Artur Turalski. Na co się. Moja natura rozkłada wszystkie problemy na czynniki dzień wraz z ojcem moich dzieci zajmujemy się szewstwem pierwsze aby lepiej zrozumieć otaczający mnie świat. Ce- naprawkowym oraz kaletnictwem, dzieląc przy tym obo- nię sobie tradycję i kulturę. Nie zapominając jednak przy wiązki rodzinne i kwestie wychowania dzieci. Każdy z nas łączeniu różnych elementów, czasem symboli w duchu ma swój dział i przestrzeń do tego aby szkolić swój fach i awangardy o zachowaniu równowagi w procesie tworze- rzemiosło. Moje projekty indywidualne powstają w wolnej nia. Swoją twórczość tworzę w Warszawie w pracowni, chwili. Jest to wspaniała praca twórcza. która istnieje od 1944 roku. 13.01.2022 Stockholm DESIGNER 88

SYMBOLIKA, PRZESĄDY, WIERZENIA LUDOWE 89 DESIGNER

DR AGNIESZKA MALCZEWSK-BŁASZCZYK/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM SYMBOLIKA, PRZESĄDY, WIERZENIA LUDOWE MIOTŁA To elementy zawarte w każdej kulturze, chcemy je pań- Życzymy miłej zabawy. stwu przybliżyć. Symbole otaczają nas z każdej strony, gdzie tylko nie spojrzymy, trzeba tylko uważnie patrzeć. Wasza Aga – Celeste czyli dr Agnieszka Malczew- Design zawiera ich wiele. Piękne wzory na tkaninach cie- ska – Błaszczyk (Institut EsoPositiv) szą oczy, ale mało kto zdaje sobie sprawę ze znaczenia ich symboliki. Chociaż niektórzy ludzie świetnie się na niej znają i eksponują jej walory w pełni świadomie dumnie za- kładając ozdobną biżuterię, wybrane części garderoby, czy też uwidaczniają w otoczeniu swoich pieleszy domowych w postaci wzorów na tapetach, dywanach, zasłonach, po- ścieli, czy meblach. Dziś parę słów o symbolice miotły. Miotła jest symbolem czystości i porządku. Miotły, zmiotki, miotełki - służą nam do wymiatania, do- słownie i w przenośni. Wymiatamy widoczne i energetycz- ne zabrudzenia z naszego otoczenia. Według wierzeń lu- dowych stanowiła też rodzaj strażnika i ochrony dla domu. Miotła stojąca przed domem lub w sieni miała za zadanie odpędzać, intruzów, złodziei i złe duchy, oraz chorobami. Przed nowym rokiem symbolicznie wymiatamy z domu złe energie. Na straganach w południowej Polsce niektóre handlarki zamiatają do siebie ziemię na swoim stoisku z intencją „klienci chodźcie do mnie”. Miotła to jeden z atry- butów kojarzonych z czarownicami i ich lotami na sabat. Symbolicznie w kartach Lenormand miotły, rózgi oznacza- ją sprzeczki i kłótnie. W wierzeniach ludowych uważano, że jeżeli miotła się przewróci to w niedługim czasie spokój i porządek w domu zostanie zakłócony, a plany domow- ników i szczęście zmącone niepokojem, mogą się zacząć kłótnie. Wierzono też, że jeżeli miotła przewróci się na próg w żadnym wypadku nie można nad nią przechodzić, bo taką osobę, która się ośmieli robiąc ten krok czeka „rychła śmierć”. W Nowy rok nie wolno zamiatać, ponieważ sprzątając wy- miatamy z domu szczęście. No i jak się tu odnieść do tych wszystkich wierzeń i przesą- dów? No na pewno nie panikować! Kreujmy pozytywnie. Po prostu korzystajmy z magii ludowej i kiedy zamiatamy puszczajmy intencje, że wraz z kurzem i brudem, wymiata- my wszystkie nasze troski i zmartwienia z naszego domu! DESIGNER 90


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook