Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore DESIGNER JANUARY 2022 STOCKHOLM

DESIGNER JANUARY 2022 STOCKHOLM

Published by THE DESIGNER magazine Stockholm, 2022-01-14 22:28:47

Description: DESIGNER JANUARY 2022 STOCKHOLM

Search

Read the Text Version

SPIS TREŚCI MUSIC DESIGNER January 2022 DESIGN 7 ROYAL ARTIST / ANTONIO MIGUEL ROA LOPEZ FROM SPAIN. PHOTO 3 DESIGNER 13 LAUREACI NAGRODY OSOBOWOŚĆ POLONIJNA ROKU BIZNES IM. EDYTY FELSZTYŃSKIEJ 2021. 18 KREATYWNA WYOBRAŹNIA. 23 KOLEKCJA UBRAŃ KOZACKA & ROSA, NOWA ODSŁONA 73 SYMBLIKA RÓŻY/SYMBOLIKA IMIENIA „RÓŻA” DR AGNIESZKA MALCZEWSKA – BŁASZCZYK. 55 WYWIAD Z HALINĄ ROSA. 55. RICHARD CARLSSON EGENFÖRETAGARE OCH ENTRE- PRENÖR MED STARK ERFARENHET INOM IT FÖRSÄLJNING. 20 AXEL LENARDUZZI/ I WILL PLAY A LOT OF RECITALS. 25 PLAY POLAND FILM FESTIVAL. 61 POLAK ROKU WE WŁOSZECH. 37 THE EUROPEAN CHAMPIONSHIP WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION, DIANA KICIA. 31 IVO BRUNO POMORSKI PREZYDENTEM DANCE VISION WORLD. 78 JOANNA ISKRA/ ZRĘCZNIE ZROBIONE. 84 DANUTA KOZŁOWSKA/ MAMMAKI ART. 89 SYMBOLIKA, PRZESĄDY, WIERZENIA LUDOWE - MIOTŁA/ DR AGNIESZKA MALCZEWSKA – BŁASZCZYK.

SPIS TREŚCI ART 51 KREACJE Z PLASTIKU/ KATRIN ART. SPORT DESIGNER January 2022 47 SŁAWOMIR TALER/ WIĘKSZOŚĆ MNOICH RZEŹB JEST ZMECHANI- ZOWANA. 68 WYSTAWA GRUPY PROFORMART ARTYSYÓW W SZTOKHOLMIE W GAKERII ZEBRA. 71 NAJNOWSZA KSIĄŻKA AKELSANDRY SEGHI TO JEST ITALIA JUŻ W SPRZEDAŻY. 43 DANUTA ZASADA/ BALLADA DLA POLONII. 63 CEZARY KURMIEL, ODDAŁEM SWÓJ OBRAZ NA LICYTACJĘ WOŚP. 27 FRANCESCO AZULEA/ A POET OF ANCIENT CIVILIZATIONS. DESIGNER 4

5 DESIGNER OD REDAKCJI

rodzy czytelnicy, chciałam wam krótko agazyn, który wydawany jest w wer- przedstawić historię mojej drogi artystycznej sji interaktywnej skierowany jest i dlaczego postanowiłam wydać ten magazyn. do aktywnych zawodowo artystów, DJak wielu już wie, moja droga artystyczna za- Mdesignerów w szerokim znaczeniu częła się od cudownego snu i przesłania, które otrzyma- tego słowa, fotografów, ludzi biznesu. Magazyn łam od Boga 2010 roku. Minęło 9 lat, a ja wciąż podą- DESIGNER to pismo dla osób, którzy przedsię- żam za głosem serca i realizuje boskie plany, daje mi to biorczo połączyli swoje pasje z biznesem, dzia- ogromną satysfakcję oraz samospełnienie. W przeciągu łających w sferze sztuki, mody, kultury i bizne- 9 lat, krok po kroku rozwijałam i wciąż rozwijam swoje su. Będziemy publikować artykuły poruszające talenty, które darował mi sam Bóg. Przyczyniły sie one tematykę ekologii, designu, filozofii sztuki, me- do mojego rozwoju duchowego, intelektualnego, moral- tafizyki, psychologii, nowej technologii w me- nego i biznesowego. diach, tematykę biznesu połączonego z pasją. PODĄŻAJĄC ZA GŁOSEM SERCA, rozwinęłam Nasz magazyn wydawany jest w Sztokholmie, sporo talentów między innymi : malarstwo artystyczne, kierujemy go do wszystkich duszyczek z całego malarstwo na tkaninie, meblach, projektowanie wzo- świata, stąd też w każdym numerze znajdziecie rów tekstylnych, pisanie i wydawanie książek, porad- kilka artykułów w języku angielskim, hiszpań- ników, artykułów... Pomysł na magazyn pojawił się po skim i szwedzkim. Magazyn będzie obejmował tym, jak osiągnęłam pewne umiejętności copywritera/ prezentację artystów, designerów i ludzi bizne- piśmiennicze. Postanowiłam wydać własny kwartalnik. su. Zapraszam do współpracy. Organizujemy Magazyn ten poświęcony jest ludziom sztuki i biznesu, wystawy oraz plenery, imprezy kulturalno-ar- wszystkim, którzy planują założyć własną działalność tystyczne ubogacone konkursami. Ze wzglę- lub prowadzą ją od kilku dobrych lat. Znajdziecie w nim du na moje góralskie pochodzenie, magazyn sporo sekretnych zagadnień, których nie znaliście wcze- jest zabarwiony akcentami folklorystycznymi. śniej. Nie jest to czasopismo do pospiesznej lektury, ta- kie, które bez wyrzutów wrzuca się później do kosza. To Redaktor Naczelna piękna książka, na którą się czeka, wyjątkowa publikacja Halina Bartoszek/Rosa zawierająca historię ludzi sukcesu, ich upadki i wzloty. Publikacja ta stanie się dla Was częścią kolekcji i zosta- DESIGNER 6 nie z wami na długo. Tak właśnie chcemy żyć, otaczając się dobrymi ludźmi, pięknymi ekologicznymi przedmio- tami– delektując się przyrodą, ciesząc się szczęściem i sukcesami innych, doceniając piękno drobnych gestów i zachwycając się urokami natury. Wierzę, że takie jest też wasze nastawienie. Podzielimy się z Wami, wspólnie z zespołem, sekretami udanego biznesu. Wszystko jest proste moi kochani, wystarczy, że poznacie odpowied- nich ludzi i strategie. Pomyślicie pewnie, że nie jest to takie proste. Z życzliwymi ludźmi wszystko jest jasne i proste. Bardzo chcę, abyście odnosili sukcesy, dlatego pokaże- my Wam razem z zespołem, krok po kroku w jaki spo- sób możecie rozwijać swoje biznesowe talenty. Na mojej stronie www i w magazynie znajdziecie darmowe inte- raktywne poradniki. Zapraszam serdecznie do kolabora- cji wszystkich, którzy są u progu swojej kariery, począt- kujących przedsiębiorców i właścicieli przyszłych firm, a w szczególności firm kobiecych. Szczególnie wspieram kobiety i samotne matki. Piszcie i wysyłajcie swoje arty- kuły na temat swoich pasji na adres e-mail [email protected]

ANTONIO MIGUEL ROA LÓPEZ 7 DESIGNER ANTONIO MIGUEL ROA LÓPEZ/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM

Antonio Miguel Roa López. Jiennense painter is known as a self-taught painter, he has studied artistic studies on: „Sculptural procedures”, „function of art on the social sciences”, introduction to Andalusian cultu- ral anthropology „and” Contemporary art „in the art school of Úbeda. History teacher in the province of Jaén, con- sidered by critics and gallery owners as one of the painters with the most projection within the difficult world of art and specifically pa- inting. More than 140 individual exhibitions in the best galleries in Spain and Europe: Madrid, Barcelona, V​​ alencia, Galicia, Alicante, Tole- do, Seville, Malaga, Cádiz, Czech Republic ... More than 200 group exhibitions throughout Spain. The author’s work can be found in institu- tions and organizations in Spain and abroad: Madrid, Barcelona, ​G​ alicia, Toledo, Valen- cia, the Basque Country, Malaga, Granada, Jaén, Seville, Argentina, Europe, New York and Mexico. Thank you for sharing your beautiful art with the DESIGNER magazine Stockholm. https://thedesigner.se/en/antonio-miguel- -roa-lopezc-onsiderado-por-criticos-y-gale- ristas-como-uno-de-los-pintores-con-mas- -proyeccion-dentro-del-dificil-mundo-del- -arte-y-en-de-la-pintura/ Halina Rosa/ Stockholm , Sophia Calvo/ Peru DESIGNER 8

9 DESIGNER ANTONIO MIGUEL ROA LÓPEZ/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM

ANTONIO MIGUEL ROA LÓPEZ DESIGNER 10

11 DESIGNER ANTONIO MIGUEL ROA LÓPEZ/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM

ANTONIO MIGUEL ROA LÓPEZ DESIGNER 12 MORE THAN 140 INDIVIDUAL EXHIBITIONS IN THE BEST GALLERIES IN SPAIN AND EUROPE

13 DESIGNER LAUREACI KONKURSU/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM

LAUREACI KONKURSU OSOBOWOŚĆ POLONIJNA ROKU IM. EDYTY FELSZTYŃSKIEJ 2021 Podczas gali finałowej zostali docenieni ludzie nietu- Kongresu 60 MILIONÓW- Zbigniew Klonowski, Prezes zinkowi, pomysłowi, promujący naszą piękną ojczy- Stowarzytszenia Polska 360- Artur Konrad, przedstawi- znę- POLSKĘ. Osoby, które pociągają za sobą innych ciele radia KOSMO z Berlina. do działalności polonijnej, mają na swoim koncie sukcesy i ogromny potencjał, aby odnosić jeszcze większe sukcesy W części artystycznej wystąpili: w przyszłości. Statuetkami uhonorowani zostali ci, którzy zdobyli najwięcej głosów, oddanych przez internautów. Zespół reprezentacyjny pieśni i tańca ZAWIERCIE, pani Polały się łzy szczęścia. Kapituła wyłoniła również osoby Danuta Zasada, która specjalnie napisała utwór na galę wyróżnione w konkursie i również poza konkursem. p.t. Ballada dla Polonii oraz Halina Bartoszek Rosa i jej folklorystyczny design. Halina Rosa Design Serdeczne podziękowania składamy na ręce organizato- rów konkursu: Bożence Krasoń, Ursuli Golda, Paulinie Link do gali online https://fb.watch/a0oMdqsf0n/ Maćkowskiej oraz rodzinie Edyty Felsztyńskiej. Gośćmi honorowymi byli: Oto laureaci konkursu : Pani Konsul Agata Ibek-Wojtasik z wydziału konsularnego MARZENA NOWAK, LAUREATKA W PLEBISCY- RP w Rzymie, rodzina Edyty Felsztyńskiej, pani Barbara CIE OSOBOWOŚĆ POLONIJNA ROKU IM. EDY- Kosmowska, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego TY FELSZTYŃSKIEJ 2021. DESIGNER 14

Gratulujemy!!! kich trudności, z jakimi spotykają się emigrantki stawia- jąc pierwsze kroki w Berlinie. Jej otwartość na pomysły Marzena Nowak i inicjatywy kobiet, współpraca z organizacjami innych narodowości, a co chyba najważniejsze umiejętność wsłu- Dobrze jest mieć choć jeden adres, pod który można za- chiwania się w potrzeby kobiecych środowisk, pozwoliło w wsze pójść i mieć pewność, że zostanie się przyjętym. Do- ramach stowarzyszenia Polki w Berlinie e.V. zorganizować brze jest też mieć choć jeden numer telefonu pod którym i przeprowadzić (dzięki zaangażowaniu wielu ekspertek zawsze jest ktoś, do kogo można zadzwonić i kto się ode- z różnych dziedzin) takie projekty jak:- Cykl wykładów i zwie bez względu na porę dnia, bez względu na wszystko! warsztatów ‚‚Kształcenie dla zdrowia i kariery” (oczywiście Taki adres, czy numer telefonu to adres i numer Marzeny z dodatkową organizacją opieki na dziećmi),- ”Rodzina w Nowak – Kobiety Instytucji, założycielki kobiecego stowa- Berlinie” wraz z telefon zaufania- psychologiczną infolinią, rzyszenia Polki w Berlinie e.V., członkini Frauenbeirat w która zyskała szczególne znaczenie w czasie pandemii- Po- Pankow, założycielki ponad 30 grup na Facebook, wolon- radnik „Polka w Berlinie”, wyjątkowe kompendium wiedzy tariuszki i społecznika. Podobno jej doba też ma 24 godzi- i doświadczeń stworzone przez emigrantki dla emigrantek, ny. który doczekał się już 3 wznowień i jest na bieżąco uaktu- alniany, dostępny za darmo w wersji drukowanej i elek- Podobno będąc emigrantką z Polski Marzena Nowak prze- tronicznej. Zawarte są w nim obszerne informacje z takich szła dokładnie taką samą drogę, jak wiele kobiet, które dziedzin jak miejsca integracji i kultury, system edukacji mogą obecnie liczyć na jej pomoc ponad politycznymi po- szkolnej, rozwój dzieci i ich prawa, system kształcenia, na- działami, bez względu na wyznanie, w jakim są wieku, czy uka języka niemieckiego, uznawanie i respektowanie kwa- na jakim etapie życia. lifikacji zawodowych, praca i kształcenie zawodowe dla dorosłych, zdrowie i system opieki zdrowotnej, abc rodzi- Jej główne motto to: nie oceniamy- pomagamy mądrze. ca w Berlinie, wielojęzyczność, rozpowszechnianie wiedzy o Jugendamt i możliwości współpracy z niemieckimi urzę- dami. Wydanie broszury informacyjnej, która wyjaśnia i Wiedziała, że droga kobiety na emigracji jest podwójnie zwalcza stereotypy wyobrażeniowe wśród Polaków na te- ciężka i że to kobiety właśnie muszą włożyć o wiele wię- mat tej instytucji. A ostatnio: „Kobieca Manufaktura Roz- cej wysiłku, by odnaleźć się w nowym miejscu, kulturze woju” – Networking w Berlinie – Projekt, który powstał z i środowisku. Dlatego wszystkie starania i działania Ma- potrzeby stworzenia przestrzeni do wymiany myśli, otwar- rzeny skoncentrowane są obecnie na ułatwieniu kobiecej tych dyskusji oraz kobiecych spotkań, a także cykl warsz- społeczności mniej bolesnej i szybszej integracji w nowym tatów i szkoleń organizowanych na platformie zoom. kraju a szczególnie w wielokulturowym, mieście jakim jest (Więcej na stronie: www.polkiwberlinie.de, która została Berlin, który stawia przed nowoprzybyłymi niełatwe wy- przystosowana również dla osób niepełnosprawnych). zwania. Integracja ze społeczeństwem niemieckim przy jednoczesnym zachowaniu swojej wyjątkowej tożsamości Od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora w pra- kulturowej to główny cel tych działań. Problemy z reali- cy. Bo spotkanie, bo ktoś dzwoni, ktoś coś potrzebuje, trze- zacją zawodową, uznawanie dyplomów, zdrowie (również ba jechać i pomóc, zorganizować. Do tego zaangażowanie emocjonalne), dzieci i rodzina, własny rozwój, czy biznes. w akcje dobroczynne i wolontariat. Pośród tego wszystkie- Do tego dostęp do specjalistów, również polskojęzycznych go jeszcze czas na kawę, ot tak po prostu, po przyjacielsku, i Networking; to właśnie dzięki Marzenie Nowak powstał bo która z nas właśnie tego nie potrzebuje. Pandemia po- w Berlinie cykl spotkań polskojęzycznych doradztw, a tak- stawiła pod znakiem zapytania dotychczasowa działalność że na bieżąco aktualizowana jest baza kontaktów, niespo- stowarzyszenia, wielu pomysłów nie udało się zrealizować. tykana w żadnej polskojęzycznej organizacji, która umoż- Marzena, we współpracy z kobietami, które chciały się za- liwia komunikację z całym system berlińskich instytucji i angażować zareagowała na potrzebę chwili. Lockdown i urzędów. Dotyczy to nie tylko wspomnianej już wyżej inte- pandemia pokazały, że głównym problemem kobiet stała gracji wewnątrz polskiego środowiska, ale przede wszyst- się przemoc domowa i znów dzięki sieci kontaktów, zaan- kim możliwość szybkiego zaaklimatyzowania się i odna- gażowaniu i szybkiej reakcji udało się pomóc wielu kobie- lezienia wśród niemieckiej i wielokulturowej berlińskiej tom. Stowarzyszenie Polki w Berlinie działa już 8 lat. Ma- społeczności. rzena, na rzecz kobiecej i polskiej społeczności – drugie tyle. Wszystko organizowane jest z domowego biura, nie Wszystko to, to tematy, którym Marzena poświęca od lat rzadko nawet z samochodu, bo Polki nie mają swojej sie- najwięcej uwagi i znajduje realne rozwiązania różnora- dziby, aktora pozwoliłaby prowadzić kolejne projekty na 15 DESIGNER

LAUREACI KONKURSU/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM jeszcze szerszą skale. Zaangażowanie Marzeny, przez lata żytecznych dla mieszkańców Bolonii i okolic, organizacja zdobywana wiedza i doświadczenie, a także po prostu do- spotkań polskich itp. Wielokrotnie reprezentuje Polskę na bre serce jest inspiracją i realnym wsparciem dla kobiet, wystawach fotograficznych i malarskich. Założycielka pro- które miały szczęście spotkać ją na swojej drodze. jektu promującego polskość ,,Polskie Dumne Kobiety na Jako członkinie stowarzyszenia i nie tylko, ale przyjaciół- świecie,, – projekt przedstawia obraz polskiej kobiety za ki i koleżanki, których drogi szczęśliwie skrzyżowały się granicą, która nigdy nie zapomniała o swoich korzeniach z tą niezwykłą osobą, zgłaszamy niniejszym kandydaturę i jest dumną Polką na świecie. Projekt polega na portreto- Marzeny Nowak w konkursie ”Osobowość Polonijna Roku waniu kobiet, pochodzących z Polski, których losy tak się im. Edyty Felsztyńskiej ” będąc przekonanymi, że zasługu- potoczyły, że żyją poza ojczyzną, w dowolnym miejscu na je ona w pełni na uznanie za swoją pracę na rzecz kobiet, świecie. Celem jest zaprezentowanie w ujęciu przekrojo- równouprawnienia, rozsądnej integracji i wyrównania wym zbiorowego portretu kobiet, świadomych swoich ko- szans. Podobno nie ma ludzi niezastąpionych. Ale tylko rzeni i odczuwających dumę ze swojego polskiego pocho- podobno! dzenia. KOLEJNĄ LAUREATKĄ, KTÓRA OTRZYMAŁA STATUETKĘ JEST ANETA MALINOWSKA Gratulujemy!!! Aneta Malinowska to kobieta pełna pomysłów, serdecz- na i ciepła mocno działająca na rzecz Polonii. Korespon- dent polskiego portalu ”Polacy we Włoszech”. Od kilku lat prowadzi grupę w Bolonii ”Polacy z Bolonii” i okolic gru- pa integracyjno/informacyjna ma za zadanie informować o ważnych wydarzeniach, pomoc osobom w potrzebie w różnych sytuacjach życiowych, wymiana informacji po- DESIGNER 16

TRZECIA STATUETKA W PLEBISCYCIE OSO- Redakcja magazynu DESIGNER Stockholm gratuluje BOWOŚĆ POLONIJNA ROKU IM. EDYTY wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym w konkursie! FELSZTYŃSKIEJ ZOSTAŁA PRZYZNANA PAW- ŁOWI BUREMU. 01.01.2022 Stockholm Gratulujemy!!! https://thedesigner.se/en/laureaci-konkursu-osobo- wosc-polonijna-roku-im-edyty-felsztynskiej-2021/ Paweł Bury – Irlandia. To barwna postać na polonijnej mapie Irlandii. Dziennikarz, publicysta, operator filmowy. Kocha muzykę, jest pasjonatem wszystkiego co związane z realizacją telewizyjną i tym kanałem opisywania świata. Od wielu lat tworzy kanał „Music Dublin / Muzyczny Du- blin”, który jest kulturalno – muzyczną wizytówką życia irlandzkiej Polonii. Oprócz rozmów z gwiazdami polskiej estrady, filmu i teatru Pawła Burego interesuje także los naszych rodaków, których wiatry rzuciły na Szmaragdową Wyspę. Aby doskonalić swój warsztat ukończył krakowską Akademię Filmową AMA, na wydziale operatorskim. Jak twierdzi łatwo nie byłoby pogodzić pracę zawodową i pa- sje na Wyspie z regularnymi (co dwa tygodnie) naukowy- mi podróżami do Krakowa. Często powtarza, że robienie tego, co się kocha wymaga od nas wysiłku i organizacji. Ale radość z osiągnięcia celu osładza absolutnie wszystko. „Rób to, co Kochasz” to jego domena życiowa. 17 DESIGNER

KREATYWNA WYOBRAŹNIA PORTRET CÓRKI, OLEJNY 30X40CM HALINA ROSA DESIGNER 18

wórcza wyobraźnia to coś więcej niż tylko Prawdziwie kreatywne umysły też zawsze wymyślają py- KREATYWNOŚĆ/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM aktywna wyobraźnia. Umiejętność aktyw- tania, a nie tylko rozwiązania. Jeśli chcesz być przez cały Tnego wyobrażania sobie rzeczy, widzenia i czas bardziej kreatywny, skup się na trzech rzeczach: słyszenia rzeczy w umyśle jest ważną umiejętno- ścią. Nie musi to jednak wiązać się z dużą kreatyw- Zmiana perspektywy myślenia i działania. nością, prawda? Na przykład marzenia to proces wyobraźni. Może składać się z rozbudowanego Kwestionowanie swoich założeń. świata fantasy, ale pełnego wszystkich rzeczy, o których myśli wiele osób. Pozwól swoim pomysłom szaleć. Twórcza wyobraźnia musi więc obejmować zdolność nie Aby te techniki stały się stałym elementem twojego myśle- tylko wyobrażania sobie rzeczy, ale także wyobrażania so- nia, używaj ich regularnie. Ponieważ wyrobienie nawyku bie rzeczy oryginalnych. To dostrzeganie rzeczy, których zajmuje kilka tygodni, pamiętaj o używaniu ich każdego inni nie widzą i wymyślanie nowych pomysłów. Więc jak dnia. Zapisz kilka swoich ulubionych technik na kartce to jest z tym u Tobie? i noś ją przy sobie. Przyjrzyj się temu przez cały dzień i zastosuj techniki do wszystkiego. Wkrótce będziesz mieć Najpierw ćwicz swoją podstawową wyobraźnię. Może to bardziej kreatywną wyobraźnię i zaczniesz krok po kroku być tak proste, jak myślenie obrazami lub słuchanie mu- tworzyć wspaniałe rzeczy! zyki w umyśle. Odtwarzaj w myślach małe „filmy”, aż bę- dziesz mógł je oglądać na polecenie. Jest to prosty proces, ale dla tych z nas, którym nie jest łatwo zrobić to w natu- ralny sposób, może to wymagać dużo praktyki. Na szczę- Halina Rosa ście nie jest to nieprzyjemna czynność. 04.01.2022 Stockholm Drugą częścią rozwijania twórczej wyobraźni jest zwięk- szenie kreatywności w myśleniu i wyobrażaniu sobie. Za- https://thedesigner.se/en/kreatywna-wyobraznia/ cznij od zwrócenia uwagi na swoją kreatywność. Nasza podświadomość daje nam więcej tego, na co zwracamy uwagę. Ignoruj ​k​ reatywne aspekty swojego życia i mówisz swojej podświadomości, że są nieważne. Z drugiej strony, jeśli zauważysz, kiedy jesteś kreatywny, twoja podświado- mość zacznie karmić cię bardziej kreatywnymi pomysła- mi. Różne otoczenie może również zachęcać do kreatywności. Chcesz więcej kreatywności w swoim życiu artystycznym? a moCzy ty piszesz? Spróbuj usiąść na dachu i pisać. Szu- kasz nowych pomysłów na swój biznes? Zabierz zeszyt do parku i usiądź przy stawie z kaczkami. Zmiana otoczenia może wyrwać twoje myślenie z rutyny. Nie czekaj na kreatywną wyobraźnię, zacznij działać już dziś! Inspiracja twórcza z pewnością może uderzyć w każdej chwili, ale częściej, gdy jest praca, a nie czekanie. Więc je- śli chcesz wymyślać kreatywne wynalazki, zacznij mental- nie przeprojektowywać wszystko, co widzisz. Kontynuuj to przez trzy tygodnie, a stanie się to nawykiem. Oczywiście twórcza wyobraźnia wykracza poza rozwią- zywanie konkretnych problemów czy wymyślanie rzeczy. 19 DESIGNER

AXEL LENARDUZZI DESIGNER 20

AXEL LENARDUZZI I WILL PLAY A LOT OF RECITALS IN 2022 The next year 2022 will be so exciting and interesting for me. Musically, humanely and professionally Musical- ly, with a rich and varied concert program. I will do a new tour in the United States, to play a recital of works by Franz Liszt. The study, piano transcription of works by Schubert, and the amazing piece “Dante Sonata”. Franz Liszt is a very important composer for me, for his humanist side, tireless worker who worked a lot for his contemporaries, for his philosophy, for his advances in the art of playing the piano and musical harmony. He is a big influence on me. Before this, I will play at, and be the artistic director of the “Festival Murmures”, in France near Paris. This Festival I emphasizes contemporary musical creation, forging links between eras. It will be an occasion for me to begin a new musical col- laboration with Cellist, Singer, and Violinist. For this oc- casion, I will create a new piece composed by Constantine Caravassilis, a piece dedicated to me. It’s a new role and a very important chapter of my life. Besides this event, I will play a lot of recitals, with my pro- gram “Voice of the heart”, with music by Debussy, Grieg, Schubert, Liszt, and Rachmaninoff. For example, I will be invited to a beautiful festival “les grands crus classiques” where I will play this program and melody with the sopra- no Ulrike Van Cotthem. And some surprises will come, like a concert in Spain! 03.01.2022 Stockholm 21 DESIGNER

AXEL LENARDUZZI DESIGNER 22 I WILL PLAY A LOT OF RECITALS IN 2022

KOZACKA & ROSA KOZACKA&ROSA/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM KOLEJNE DZIEŁO Z NOWEJ KOLEKCJI FOLKOWEJ- KOZACKA & ROSA! Uroczyście przed- stawiam Wam ko- lejne dzieło z nowej kolekcji folkowej- Kozacka & Rosa! Dorotka znów zaskoczyła mnie kolejną kreacją. Kolekcję projektujemy i wykonujemy wspólnie z Dorotą Kozak, która jest nie- zwykle utalentowaną artystką- kraw- cową i jednocześnie niepełnosprawną osobą. Oto kolejny płaszczyk z naszej wspólnej kolekcji, wygląda przecudnie w zimo- wej scenerii na tej pięknej dziewczynie. Sesja zdjęciowa: Dorota Kozak Modelka: Anna Mąka 23 DESIGNER

KOZACKA & ROSA DESIGNER 24 KOLEJNE DZIEŁO Z NOWEJ KOLEKCJI FOLKOWEJ- KOZACKA & ROSA!

25 DESIGNER

FESTIWAL FILMOWY/ DESIGNERJUANUARY 2022/ STOCKHOLM iódma edycja Play Poland Film Festival wra- Więcej informacji udziela: ca w czasach pandemii w nowej formie. Jest Sto możliwe dzięki współpracy z The Blob Stu- Magdalena Zawadzka-Wojtaszek dio, które opracowało internetową formułę festi- Tel: +48 606632181, walu z wykorzystaniem platformy VOD. 75 filmów od 11 do 25 listopada. mail: [email protected] Największy międzynarodowy festiwal polskich filmów już 09.01.2022 Stockholm od 11 listopada w kinach i w domach. Play Poland Film Festival po raz siódmy promuje polskie kino, kulturę i sztukę. Prezentuje głos polskich artystów na niezwykle ważkie współczesne tematy. Człowiek, społeczeństwo, kultura, ekologia, to główna oś tematyczna tegorocznej edycji Play Poland Film Festival. 75 filmów pełnometrażowych, dokumentalnych, anima- cji, wyróżniających się etiud studenckich. Filmy prezen- towane I nagradzane na festiwalach filmowych w Berlinie, Gdyni, Karlowych Warach czy Cannes. Dzieła Łódzkiej i Katowickiej Szkoły Filmowej, Studia Wajdy, filmy stwo- rzone przez Studio Munka oraz niezależnych twórców. Dwa główne moduły: jeden z nich skupiony na relacjach międzyludzkich, zagadnieniach, z którymi ludzkość bory- ka się w dzisiejszych czasach, a drugi poświęcony jednemu z największych futurologów, pisarzy i filozofów XX wieku Stanisławowi Lemowi, którego stuletnią rocznicę urodzin obchodzimy właśnie teraz. Filmom będzie towarzyszyć wystawa ilustracji autorstwa Daniela Mroza poświęconych prozie Lema. Świat stoi na progu klęski ekologicznej. Zanieczyszczenie środowiska. Eksploatacja zasobów naturalnych Ziemi. Efekt cieplarniany. Przemysłowa hodowla zwierząt Wizje przyszłości. Wykluczenie. Dyskryminacja i nierówność. Nienawiść. Cyberprzemoc.Samotność. Zamęt i dezorien- tacja. Zawiłe relacje rodzinne. Play Poland Film Festival zaprezentuje filmy poruszające te tematy, widziane okiem polskich twórców filmowych. Przeszło 1000 minut nspi- rujących historii, które sygnalizują problem i zaintrygują widza, filmów, do których scenariusz napisało życie. 11-25 listopada: festiwal ważnego polskiego głosu w kine- matografii, festiwal filmów, które poruszą do głębi! Zapraszamy na: http://www.playpoland.org.pl/ DESIGNER 26

FRANCISCO AZUELA FRANCISCO AZULEA/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM A CONTEMPORARY POET OF ANCIENT CIVILIZATIONS Francisco Azuela is a Mexican writer/poet born in Chicimecs, and Mixtecs are his greatest inspiration. In 1948. He studied law at the University of Guana- his poems, he wrote about the suffering, sadness, and lo- juato and the National Autonomous University of neliness of today’s people, referring to the preColumbian Mexico –UNAM; Literature at the Ibero-Ameri- empires. Francisco Azuela’s poetry is not only a passion can University of Mexico City and Pedagogy at the for ancient civilizations but also is a spirit of nationalism, Free Studies Department of the Pan-American war, neglect, fear, as well as love, life, death, and nature. It University of Mexico City; He also received cour- is worth mentioning that his poetry also reflects the fate of ses, workshops, and seminars in philosophy and oppressed nations. literature at Complutense Universities in Madrid and Laval de Québec in Canada. Francisco is the author of many books of poetry and prose, winner of many national and international awards. Most of his writings are in Spanish, but some of his poems have been translated into English. In the years 1973 – 1983, he served as a diplomat at the Mexican embassy in Costa Rica and then in Honduras, https://thedesigner.se/en/francisco-azuela-a-contempo- during these years the Honduras government awarded rary-poet-of-ancient-civilizations/ him the Order of the Liberator of Central America by Francisco Morazán, and in 1981 the Honduran Academy of Language nominated him for the Cervantes Internatio- nal Literary Award. He then served for several years as the Director of the Library of the Chamber of Deputies of the State of Guanajuato and he became the General Director and Founder of EI Condor de Los Andes – Aguila Azte- ca. AC: an international cultural center currently based in Cochabamba, Bolivia. He is currently the Director of the Library at the Universidad Simón I. Patiño in Cochabam- ba, Bolivia. Francisco Azuela comes from an artistic family. His great- -uncle was Mariano Azuela, the author of one of the most famous novels about the Mexican Revolution (Los De Abajo). Fracisco’s mother, Maria Esperanza de Los Dolo- res Espinosa Hernandez was a writer and actress, and his father Ricardo Azuela Martin del Campo was a poet. Thus, Francisco from birth was surrounded by art and culture. He breathed the air of the word. Literature became part of himself. Even as a little boy, he expressed himself by putting his thoughts down on paper, but it had his fasci- nation with preColumbian civilizations that shaped him as a poet. The Olmecs, Mayans, Aztecs, Incas, Zatopecs, 27 DESIGNER

DESIGNER 28

FRANCISCO AZUELA A CONTEMPORARY POET OF ANCIENT CIVILIZATIONS 29 DESIGNER

FRANCISCO AZULEA/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM Here are some of his poems transla- I could not come back, I shall inhabit one-half of your body. ted into English by Ron Hudson and death embraced me Thus the horses of dawn, Margarit Feliciano. in its eternities. will unfasten your tresses The Death of the Poet You told me farewell when the day will grow old without recalling my memory on your thighs made of water, in a city such as this when you and I, shall hear the hymn that rains tears of wind. of joyfulness. I © Francisco Azuela © Franciso Azuela Like a regret Translated by Ron Hudson Translated by Margarita Feliciano the sad eye of the homeland cries for the death of the poet, Mayar XII 10.01.2022 Stockholm the flight of the birds Ewelina Maria Bugajska – Javorka understood its geography, it was hiding No one will come to say l am a corpse in his Soul, without being aware that l lived, it was raining pain in his life, my expectation was a stifled chant the evening was falling emerging from the depths forever like the last sign of a mystery. silenced, breaking contact with foliage II so to become embalmed He sleeps beneath the starry night, in the earth’s dampness. the homeland is in combat No one will come to say with its silences. I died two times, The poet has already left, the wings are way too large he has gone away without farewell. to remain without motion. Life will continue on its sequel of blood. III © Francisco Azuela Tomorrow will be another day, Translated by Margarita Feliciano the day of a silent and profound de- ath Aztecal II like the ultimate sign of life Caught between emotion and desire, that is lost, we shake play the world’s guitar of the lost life as our bodies stand naked by the sea- in the flight of the birds -shore, whose small bodies like two periwinkles. sketch figures of illusion in the air You and I, Will become sea-anemo- guided by the magic of the setting nes sun, when the waves flutter in the twilight, by the eternal sun. on the feverish sand. The I shall find a place where dreams IV will nestle, You left me in the emptiness, A reef of water in each one of your you freed my hand from your heart, breasts. I did not know how to return, And like a naked tree scattering white flowers, DESIGNER 30

THE DANCE VISION WORLD BY IVO BRUNO POMORSKI INTERVIEW BY DIANA KICIA IVO AT DISCOFOX DANCE SCHOOL Hello Diana,Thanks for having me here. It’s a pleasure for me :-) How its all started ? My adventure with dance began relatively early because of my mother, who was a well-known and recognized dance choreographer in Lower Silesia, Poland. I remember those times very well, Poland was in the com- munist bloc and the most popular form of dancing activity was the state community centers. This is how I started my childhood career. I was 6 years old when my mother took me to my first ballet class in my hometown of Boleslawiec. I hated these classes but I had to lead by example as a choreographer’s son so I attended these classes no matter if I liked them or not :-) From that moment on, my life path was probably already precisely defined. As it turned out later, I have never strayed from this path. Who was and are your biggest icons within art, musical, dance and why? At the beginning, my greatest fascination was, of course, my older friends attending the same classes, but later, as I grew up, I got into disco dancing, so my music idols were: Koll & The Gang, Electric Light Orchestra, etc. This music inspired me, we were the dance elite in my ho- metown. All the local discos were ours. I even went to the Polish Disco Dance Championship for the first time. Farther on it was faster, I started to get interested in ballroom dancing, I started to dance in standard and La- tin American style in my hometown AKT DEBIUT Marek Czajkowski. Soon after, I moved to Wrocław, where I dan- ced at the AKTAN Dance Club with Professor Beata Lich- tarska. This is the most turbulent period in my life. I was 31 DESIGNER

IVO BRUNO POMORSKI/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM IVO W PROGRAMIE APETYT NA SLAWE DISCOVEY CHANNEL the President of this club. Artistic creation defines my current life :-) After 3 years I started dreaming about professional skil- Already at the beginning I had a feeling that only an origi- ls and knowledge in this field. English teachers were my nal and unique work can distinguish a man in the crowd. idols. I dreamed about going abroad permanently and I did a dance show that always had to be different, surpri- staying permanently in United Kingdom. Walter Laird sing, often controversial, but it made sure that it would be was my dance bible. Donnie Burns & Gainor Fairweather, watched regardless of whether someone liked it or not. As Marcus & Karen Hilton. They were my idols, and of co- it turned out later in United Kingdom and America, my urse, my teachers in Wrocław, Roman and & Malgotzata works were always very highly rated by critics. I was a pro- Chraczynscy. One of the leading Polish couples in 10 dan- ducer of many projects, I worked for BBC 1, Dancing in ces in this period. the England National Team as the only Pole at that time. I was a private student of Mrs. Peggy Spencer. Member of British Empire. What does artistic creation mean for you, what Then in America I worked for John Galiano, fashion desi- are your favorite artistic performance you have gner, I worked for Arthur Murray international. The lar- done? gest dance school network in the world. I was also a pro- fessional couple in american smooth & american rhythm. DESIGNER 32

loved:-) IVO BRUNO POMORSKI/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM My first Dance Vision school was also established in the USA, which gave me the direction of work and then it also operated in Poland as Dance Vision Poland. it’s such a lar- ge summary of what has happened over the years. During your career you were moving and mentioned earlier about the problem of adaptation in different countries. What is the difference in acting in Europe or Ame- rica? What are the biggest challenges? Could you please tell us more about acceptance and toleran- ce? I think that the biggest problem and at the same time a trap for a young artist and dancer is what I call „young wolf syndrome” :-) This is what the so-called american way of being ... be the best! I was like that too and ..... unfortunately I continue to laugh at myself that I am still like that. The desire to be the best in the world makes a person have few feelings because they either see you as arrogant or chauvinistic or as a dangerous enemy because your know- ledge and experience is so enormous that you threaten their business. IVO AND MAGDALENA MIKOLAJEWSKA Added to all this is the so-called empty space between co- untries. Emigration sometimes causes many problems. In England I was treated as a talented Pole, in America as a strange Englishman, in Poland as a Polish-American hybrid. Nowhere to the end does not feel belonging to this day. I feel like a citizen of the world and it will probably remain so for the rest of my life. Tolerance is very debatable and depends largely on who you are? if you are very professio- nal in what you do, you are a force that must be respected. Only this approach gives you tolerance in every country in the world. The power of professionalism in the profession. People accept you when ...... you are the best because they have no way out :-) :-) :-) Who is your biggest support in development within your artistic career? If you ask for a person? then I will tell you that, unlike my older colleagues, I am fascinated by young people. Ivo Bruno Pomorski & Megan Sistrunk, from Ohio. I believe that nowadays young, efficient human organisms As you can see always .... I had to be original and one step are capable of much greater challenges than, for example, ahead of everyone else :-) 20 years ago. The perception of dance and physical activi- After I passed my professional exams in Imperial Society ty has changed dramatically. of Teachers of Dancing in London, My First Dance Factory 33was in Warsaw called Art Imperium.Very successful and My source of energy and inspiration in dance is in young DESIGNER

musicians and dancers from all over the world, who every quarter of the year reveal themselves with new ideas and a new point of view. I like to reach for new media, physical movement has to develop and teaching methods as well. my help is to observe the world, analyze and wish to do better. Nothing has changed in this regard. My request to young dance teachers or just artists! Don’t try to be modest, don’t try to be calm, don’t try to IVO AS A JUDGE OF WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION be perfect and politically correct, distance yourself from yourself! Only rebels have a big career .... calm people do not get anywhere ... because they are too normal and do not stand out from the crowd. Think it over :-) You have many talents from different styles of dance. What is your biggest focus? Yes it is true, Working and contact with the best and most original individuals in the world has made me have know- ledge in many areas of dance which is fundamental to un- derstanding how a world champion is created. Each of us knows that concentration in only one dance style gives a limitation that will be deadly in confrontation with coaches who have knowledge in several dance styles. That is why I feel good where I can solve a technical pro- blem in a clear and transparent way. I have to feel that my student understands me and is satisfied with the results in a short time. Everything costs money, so I try to do it as quickly and efficiently as a student or a group of students allows me. However, if you ask .. what do I like in private? :-) Musical Dance, Hip Hop New Age, Ballroom Dance ... in the end, I was also a 3-time Great Britain Champion in Latinamerican. In hip hop I have raised multiple Polish champions and How did you find your spirit in the dance compe- 4-time world champions. tition challenge to share your emotions and cha- I did so many Musicals..... like FROZEN also for my dau- risma? ghter Mia Pomorska :-) Like Captain America ... I can fight until the morning :-) :-) You know what? ... hmmm ... here the answer is very sim- Oh no jokingly and seriously ...... I love analyzing move- ple and fast :-) ment from a scientific point of view. I have always danced at 120% of my ability in the practice room. I don’t know what stage fright means. The correct process of movement gives immediate results I am explaining the same to my students today. and gives you a chance to delight your heart in dance and You are to go on the dance floor, kill them and come down feelings that have never been felt before. with a smile on your face. DESIGNER 34

one else ... this desire to prove to the world every day that IVO BRUNO POMORSKI/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM you are the best gives you not a single day off. There is no retirement pension in our profession. You have to marry the dancer, then you have 2 wives :-) They are both jealous of each other and you have no cho- ice. You have to give advice whether you are tired or not. This is the essence of the choreographer’s life :-) As an experienced international judge, choreo- grapher and dancer what would you advise to younger dancers who lose their motivation during pandemic? What does motivation mean? I understand that sick organisms need motivation to survi- ve? Healthy organisms live and work normally and do not need motivation. We are ambassadors of a healthy life- style, mass meetings and a happy life. If we stop dancing, training and taking part in dance competitions, what’s left for us ? lockdown at home 24/24 ? We, the artists, give humanity a sense of happiness and worth. Let us not forget about it and let us cultivate it. The pandemic will not stop us. IVO AT OLESKI FESTIVAL TANCA POLAND You are an entrepreneur, could you please tell us more about your dance academies and what dri- ves you? Yes, It’s almost the 30th anniversary. So far there were companies: Polish Dance Centre Art Imperium Polish Dance Vision Factory Dance Vision Poland Academy Now this huge experience has turned into the final pro- duct: Dance Vision World Foundation with headquarters in Warsaw and branches in Warsaw and London. The deve- lopment of everything depends, of course, on the epide- miological situation in the world, but it is the Foundation that will be the guardian of the interests of the owners of dance schools and event organizers. You will only do this when you involve your feelings in the Contact with businessmen from all over the world will ena- dance. Make sure the viewers are picking you up in HD :-) ble the exchange of interests and product and commercial sales through events. Specialist training and funding for How did you mentally manage hard training and young talents is also a priority for the Foundation. intensive competition period, is there anyone who provided motivation consultancy for you? We want the dancers and owners of dance schools to enjoy nothing but pleasure ... that is, creating the world of dan- Yes, of course, This person was always my Mom, then the ce.Bills shouldn’t be too much for them. And I can assure English Mom Peggy Spencer and then I think, like every- you that we will be good at it :-) 35 DESIGNER

Our experiences are huge. In many boards all over the enthusiasts of this profession, hard-working people who World we still see the majority of male judge boards. deserve to be helped. These include, for example, Szko- la Tanca DiscoFox Poznan with whom we maintain good Do you have any examples of women empowering relations. It is also the Head Office of the Polish Dance in your cooperation within dance businesses and Society.(PDS) (OTT) what is your point of view? I think that others will follow, regardless of federation and internal politics. Well .... I think I have a different point of view than yours :-) What are your 3 biggest dreams? My experience shows that women are more useful for jud- ging a dance, women are beauty, beauty can judge what is Well ... I only have one :-) beautiful :-) I’d like You to smile when I die one day and You see me Men also appreciate the beauty of dance. on the other side. I would like people to remember me as It all comes down to the beauty of a woman assisted by a a nice guy, full of love and humanity. Money is nothing to man! :-) me. I prefer to help others. Is it not so? :-) We live because of it, we love because of it. Is there anything you would like to add? Secondly, My Trainer and Mentor Mrs Peggy Spencer was I would like to extend my heartfelt thanks to the Swedish the head of the biggest dance federation in the world. quarterly magazine Designer Stockholm. Many thanks to And this is the answer to your question :-) Mrs. Diana Kicia ! For having me here With you the world becomes more beautiful. Thanks to you, the world speaks Can you observe any evaluation of dance in Ballro- to people and this is what we need today in a pandemic om dancing from different perspectives technical, world. I am here for you if you have any questions or do- behavioral and political? ubts. The behavioral, technical point of view of dance judges Kind regards can be a major obstacle to the development of a modern Ivo Bruno Pomorski dancer. We all understand that there must be some ru- Dance Vision World les by which we develop and evaluate artists, but a certain flexibility and openness to new trends should be a priority President in the development of individuality in dance today. I am against locking everything in rigid clamps just because an organization makes money from it. I am for development. I will always be behind young people looking for better solutions. What kind of dance styles will you provide in World Dance Vision? As I mentioned before, Dance Vision World today is a Fo- undation. This means that it is a support for every dance community, mainly in Poland and the UK. We are to make dance school owners feel free from economic hassles. We want to build financial programs that will help them deal with common problems of costs and expenses. We want them to take care of creating ONLY the world of dance. At this point, it doesn’t matter what dance style the dance school represents. I hope that we will be able to help eve- ryone organizationally and financially. The first project will be carried out for the organizer of the WADF Dance Event. We will see how the situation deve- lops :-) We also have in mind great dance schools run by DESIGNER 36

DANCE SPORT/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM LATIN ARTISTIC BALLROOM SOLO 37 DESIGNER DIANA KICIA

DANCE SPORT – BALLROOM AND LATIN DANCING REPORT FROM EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN WARSAW, POLAND SHOWS FORMATIONS This championship was under the World Artistic Ballro- om Federation which exists since 2013 and is led by pre- sident Nils-Håkan Caltzon from Sweden. Nils created his first dance school Nerikes in 1963 and has been President T of the International Dance Organization for 9 years and a he European Championship  took place on the Vice President in the World Dance Council for 14 years. 9-10th of October in Sangate Hotel organized by Aga- ta Koziol from Paso Dance Academy. Designer Magazine Paso Academy put enormous effort to organize this com- had the opportunity to join this event and participant. We petition, everything was well prepared. We have seen had dancers in different disciplines like Caribean, Latin, them working at night to get into the schedule to start on standard, artistic ballroom from whole Europe and judges time, however, sometimes our dancer’s discipline might from Chech Republic, Poland, France, Greece, Slovakia, be a little bit late on the floor which in the end can delay and Sweden.   competition.  DESIGNER 38

We could watch strong tournaments in different sty- DANCE SPORT/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM LATIN FORMATION les. The artistic ballroom is similar to Standard and Latin dancing with the difference of using more up- per body and more focus on performance than tra- ditional strict technique focused ballroom dancing. In both one can develop parallel different skills as it happens that some technique-focused dancers don’t dare to show up their authenticity in performance while participating in traditional competition. So both styles are an advantage to develop unique skills and share charisma.  Another very exciting part was also shows conduc- ted by different age groups, couples, solos. The variety of possibilities of different age and disci- plines categories makes this competition flourish.  On top of all disciplines, we were very mostly im- pressed by formations synchronized beautifully cho- reographed sessions like Paso Academy or Costa La- tina and clubs from Russia. We could watch also dancers from AirDance Acade- my Warsaw and Tyresö Dance club from Stockholm. It was fascinating to see all united. The music and atmosphere were amazing and the audience did the most effort, it was such a pleasure to watch this positive and reciprocated connection when the dancer/artist can catch the audience’s full attention and support. This creates special energy and an unforgettable experience. When one leaves this kind of competition realizes how much impor- tant are the moments we create in life. When you dance  “Dance your heart out”  –Kristina Moshenskaya-World Champion Latin 2021 Article by Diana Kicia. 39 DESIGNER

DIANA KICIA WITH NILS HÅKAN CALRZON THE PRESIDENT DIANA KICIA WITH AGATA KOZIOL THE ORGANIZER OF COMPE- OF WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION TITION AND OWNER OF PASO ACADEMY DESIGNER 40

DANCE SPORT/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM STANDARD ARTISTIC BALLROOM SOLO 41 DESIGNER

DANCE SPORT – BALLROOM AND LATIN DANCING DESIGNER 42 REPORT FROM EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN WARSAW, POLAND LATIN ARTISTIC BALLROOM DUO LATIN COUPLES

WYWIAD Z DA-NUTĄ ZASADA DANUTA ZASADA/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM ZDJĘCIE, PIOTR KORYTKOWSKI 43 DESIGNER

Witam serdecznie pani Danusiu. Wiele pięknych słów sły- szałam o pani. Jest pani bardzo aktywną działaczką spo- łeczną, artystką, komponuje pani piękne utwory, poezję śpiewaną. Gratuluję wspaniałego talentu. Cieszę się, że mogę gościć panią na łamach magazynu DESIGNER Stoc- kholm. Oto kilka moich pytań. H.R. Czym dla pani jest patriotyzm i emigracja, kiedy po raz pierwszy poczuła pani chęć do dzia- łalności polonijnej oraz tworzenia swoich dzieł? Wiele pytań w tym jednym pytaniu. Postaram się odnieść do tych wszystkich zagadnień, choć muszę przyznać, że w trzech słowach będzie trudno. Myślę, że patriotyzm to na- turalna cecha osobowości, raczej wrodzona, genetycznie zakotwiczona i oczywista. Przejawia się potrzebą kultywo- wania i troski o dobre imię kraju, w którym było się dziec- kiem i wrastało w dorosłość. Ojczyzny, w której poznawało się, czym jest życie i skąd odpłynęło się w dalekie porty, by to życie poznać także na obczyźnie. Działalność polonijna jest konsekwencją tęsknoty za krajem i potrzebą scalania polskich dusz w grono, które tworzy własną małą ojczy- znę, pielęgnuje jej walory językowe i wartości kultury, jaka charakteryzuje nasz charakter narodowy. Wyrażanie myśli przez wiersze towarzyszy mi od lat szkol- nych, gdy jeszcze nie miałam pojęcia gdzie ścieżki ka- pryśnego losu rzucą mnie w dalszych latach. Poetyckie spojrzenie na trudności życiowe wielokrotnie pozwalały z filozoficznym dystansem podchodzić do spraw codzien- i wnioski z naszych międzyludzkich relacji. Osobiste de- nych, z przymrużeniem oka, czy też odkrywaniem perspek- finicje. Ale też przede wszystkim chciałabym uwrażliwić tywy lotu ptaka. Emigracja to tylko jedna z wielu ścieżek czytelnika na spojrzenia z różnych perspektyw, żeby sma- w wielkim lesie życiowych decyzji. Próba zobaczenia, czy kować życie i z perspektywy żyrafy i mrówki. Zamienić się u sąsiada trawa faktycznie zieleńsza. A chęć tworzenia to na chwilę w deszcz, który mówi kroplami, czy wiatr, któ- coś, co sprawia, że czas wchodzi w inny wymiar. Że grawi- remu wszędzie jest po drodze. Żeby czytelnik poczuł dro- tacja zmienia parametry. Poezja to elastyczna trampolina. biazgi, które sprawiają, że zmienia się kolor i waga chwili. Pomaga prozę życia subtelnie doświetlić nawet tam gdzie Najczęściej piszę w klasycznym stylu. Rytmicznym tek- zdaje się że słońce zapomniało zostawić promień. stem, który łatwo zaśpiewać, jeśli zechce się melodii jakiejś zaplątać w wersy. Wiele wierszy stało się już piosenkami. H.R. Co chce pani przekazać w swoich utworach Do wielu zabłąkanych melodii dopisały się słowa i tak so- młodemu pokoleniu, co dokładnie wyrażają pani bie brzmią gdy struna gitary zadrga pod palcami. dzieła i w jakim stylu pisze pani najczęściej? H.R. Na drodze artystycznej zawsze pojawiają się W moich wierszach opisuję swiat który dostrzegam z wła- ludzie, którzy nas wspierają i motywują. Kim są snego piętra zrozumienia. Sprawy widziane przez pryzmat ludzie, którzy pojawili się na pani drodze, kogo moich konkluzji. Jednocześnie unikając wykładania przy- lub co ceni sobie pani najbardziej w życiu? słowiowej “kawy na ławę”. Zostawiam w wierszach emocje DESIGNER 44

Trudno wyróżnić jedna osobę, wielu cenię – to zbiorowy bohater, wielowątkowy, wieloosobowy. H.R. Jak wyglądało pani dzieciństwo, kto lub jakie przeżycia życiowe zaszczepiły w pani artystyczne- go ducha ? Dzieciństwo było raczej klasycznym przykładem PRL-ow- skiego wychowania. W duchu niebieskich mundurków szkolnych i pustawych półek sklepowych. Wychowałam się w inteligenckiej rodzinie. Rodzice dużo czytali. Oboje jednak mocno stąpali po ziemi. Dbali, by niczego nie bra- kowało na tyle na ile pozwalały warunki tamtych czasów. Lubiłam budować z klocków. Z czasem wymyślne kon- strukcje zastąpiły słowa. Podobnie jak klocki lubią spinać się ze sobą tworząc coś z niczego. Duch artystyczny obu- dziły chyba najpierw wiersze z książek dla dzieci, Brze- chwa, Tuwim, oraz geny przodków uzdolnionych muzycz- nie i artystycznie. Czy to zresztą da się precyzyjnie określić skąd co i dlaczego..? H.R. Jest pani laureatką kilkunastu ogólnopol- skich konkursów literackich, kiedy zaczęła się pani przygoda z pisaniem I komponowaniem tek- sów i muzyki? Przygoda z konkursami zaczęła się jeszcze, gdy byłam na- stolatką. Po nagrodę trzeba było pojechać, aż do Łodzi. To był kawał drogi z Zagłębia. Napisałam wtedy balladę o dwóch niesfornych kasztanach i karkołomnym wietrze. Cała skomplikowana historia relacji prawieludzkich z tego powstała. W następne konkursy weszłam wiele lat później. Kiedy literacki portal “postscriptum” dodał mi nieco od- wagi by spróbować. Muzyka przyszła jeszcze później, nie spieszyła się. Choć pierwszą w pełni autorską piosenkę To prawda, że ludzie są najczęstszą inspiracją. Zwłaszcza napisałam mając 14 lat. O wędrowcu, co się bezdrożami spotkania z innymi piszącymi zawsze są bardzo motywu- szwendał. Potem długo długo nic. jące. Zaczęło się od literackiego portalu internetowego “postscriptum.net.pl” i wiele lat mimo wielu innych por- H.R. Jest pani wspaniałą a zarazem bardzo skrom- tali w sieci ten właśnie szlifował i kusił by parać się słowem ną osobowością. Napisała pani specjalnie Balladę pisanym. Tam rozstrzygały się mniej i bardziej ważne kwe- dla Polonii na wydarzenie Osobowość Polonijna stie i tam dostawało się pierwsze kopniaki i brawa. To była Roku im Edyty Felsztynskiej 2021. Skąd pojawił era przedfacebookowa. Ludzi z portali literackich zawsze się taki pomysł? wiąże ze sobą umiłowanie do pisania. Wzajemna relacja czytelnicza i krytycyzm, który o ile nie posiada złośliwości Na to wydarzenie napisałam Balladę dla Edyty. Polonijna i zazdrości jest zdrowym i potrzebnym narzędziem do szli- ballada została napisana nieco wcześniej dla Zrzeszania fu. Pierwsze konkursy literackie. Pierwsze potyczki i laury. Organizacji Polonijnych w Szwecji, ale z racji jej uniwersal- Poczucie swoistej wspólnoty. Potem otwarły się niezmie- nego przesłania pasuje do każdego kraju, czy wydarzenia rzone przestrzenie facebookowych otchłani i nowe możli- polonijnego, bo opisuje nasze wzajemne relacje i wspólne wości publikowania oraz poznawania literackich talentów cele. Naszą integrację i starania, by wszystko, co robimy i ich dzieł. Szersze audytorium. Tą drogą poznałam Sto- razem było zrobione z serca i przekonania, że warto. warzyszenie Autorów Polskich w Warszawie. Zacne grono Zostałam zaproszona do wzięcia udziału w tym pięknym wspaniałych literatów, z którym było mi bardzo po drodze. wydarzeniu przez współorganizatorkę Bożenkę, a ponie- 45 DESIGNER

DANUTA ZASADA/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM waż będąc dwukrotnie na zjeździe polonijnym w Rzymie coś. Obecny moment to silna informacja. Dla każdego in- poznałam niegdyś osobiście Edytę i Bożenkę, które były na.H.R Pani życiowe motto ? organizatorkami tychże, nie było mi trudno odnieść się do wspomnień o Edycie. Myślę zresztą, że to ona podszepnęła „ jeśli myślisz, że nic nie możesz zmienić - zmień myślenie” mi melodię do tej Ballady. Słowa same w nią wpadły. H.R. Publikuje pani poezję i prozę, gdzie można H.R. Jakie jest Pani największe marzenie? zobaczyć pani dzieła ? Mieć okazję poznać Polonię we wszystkich miejscach na Poezję publikuję na internetowych stronach grup facebo- świecie. Zobaczyc ich specyfikę. Poczuć tę wspólną więź, okowych, na swoim profilu, profilu Inkubatora i w literac- niezależnie od tego, ile kilometrów nas dzieli. Zobaczyć kim portalu “postscriptum.net.pl” – choć tam pod pseu- miejsca które ich przyciągnęły do siebie i usłyszeć ich in- donimem Nuta Niepokorna. dywidualną historię tułaczą. Wydałam 2 tomiki wierszy pt. “Grypsy zza morza” i “Z Wypic kawę z Polakami w Portugalii, Grecji, Szwajcarii i mocy dostrojeń”. Było też kilka publikacji w warszawskich długo by wymieniać gdzie jeszcze..., bo przecież jestesmy gazetach np. “Własnym głosem” stowarzyszenia RSTK, w obecni w tylu miejscach na świecie, że nie sposób na tej “Świerszczu praskim” czy w literackim dodatku “Angory”. kawie być wszędzie.... Sporo międzynarodowych Antologii wyszło drukiem, gdzie również znajdują się moje wiersze. Lista tytułów nie- H.R. Jakie są pani plany na przyszłość? potrzebnie zajęłaby sporo miejsca. Nie mam sztywno sprecyzowanych planów, ale spełnia- nie marzeń leży w strefie moich przyszłych realizacji. Ela- Autorką słowa wstępnego i pomysłodawczynią tegoż wy- stycznie będę się starała coś zdziałać. Chodzi też za mną nalazku jest Pani Profesor ze Sztokholmu, Ewa Teodo- napisanie prozą powieści obyczajowo satyrycznej, ale nie rowicz-Hellman. 11 moich wierszy zostało tam zamiesz- mam wciąż czasu, by się za nią zabrać. czonych. W skład całości dzieła wchodzą teksty 18 poetek zamieszkałych w Szwecji a piszących po polsku. H.R Jest pani założycielką i prezesem Inkubatora Talentów Polonii w Szwecji, proszę nam opowie- Na bieżąco publikuję artykuły w kwartalniku “Polonia dzieć coś wiecej o tej interesującej inicjatywie. Nowa” wydawanego przez Zrzeszenie Organizacji Polonij- nych w Szwecji, którego jestem współredaktorem. Można W 2014 roku postanowiłam, że będę promować polskie ta- podczytywać wersję elektroniczną wpisując – Relacje.se – lenty za granicą. Że będę motywować artystyczne dusze by Polonia Nowa wyciągnęły z szuflad i innych zakamarków swoje prace, by pokazać je innym. Że będziemy się wzajemnie inspirować H. R. Serdecznie dziękuję za rozmowę pani Danusiu. i sprawiać, że codzienność okaże się motywacją do nieco- Życzę z całego serca wszystkiego najlepszego w Nowym dzienności. I tak się zaczęło. Przyjeżdżali tez do Göteborga Roku, owocnej veny. znajomi literaci, czy muzycy z Polski i innych krajów, by świętować z nami Dni Polskie, lub inne wydarzenia polo- Bardzo dziękuję i wzajemnie życzę najpiękniejszych reali- nijne. Długo by o tym opowiadać, bo trochę tych wizyt i zacji w Nowym Roku, a przede wszystkim twórczej prze- wydarzeń było. strzeni, zdrowia i wielu powodów do radości. H.R Dla jednych okres pandemii był czasem nie- 12.01.2022 Stockholm pewności i strachu, dla drugich motorem do no- wych działań. A jak wpłynął ten czas na pani twór- https://thedesigner.se/en/da-nuta-zasada-wyrazanie- czość artystyczną? -mysli-przez-wiersze-towarzyszy-mi-od-lat-szkolnych/ Raczej inspirująco. Sporo ciekawych wniosków i obserwa- cji z tego wynikło. Niepewność i strach lepiej wystawić za okno. Nie pomagają w rozwoju. Trzeba raczej zrozumienia sytuacji i spojrzenia na nią z perspektywy, która pozwo- li wypracować własną metodę poruszania się w chaosie informacji. Z buforem, który nie dopuści niszczącej siły strachu do naszej codzienności. Zawsze coś się dzieje po DESIGNER 46

47 DESIGNER

SŁAWOMIR TALER/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM SŁAWOMIR TALER MOJE RZEŹBY SĄ ZMECHANOZOWANE Nazywam się Sławomir Taler, mam 60 lat, sztuką zajmuje się od dzieciństwa, jestem po szko- le rzeźbiarskiej. Większość moich rzeźb jest zme- chanizowana. Urodzilem sie 13.07.1961 roku w Polsce, ale na stale mieszkam w Niemczech, ponad 30 lat, w Menden (Sauerland). Miałem kilka wystaw regionalnoch i bylem zapreznotowany w niemieckiej telewizji WDR . Mój ulu- biony kierunek w sztuce to metaloplastyka. Maluję, pro- jektuję, rzeźbię oraz zajmuję się również fotografią. My name is Sławomir Taler, I am 60 years old, I have been dealing with art since childho- od, I graduated from sculpture school. Most of my sculptures are mechanized. I was born on July 13, 1961 in Poland, but I live permanently in Germany, for over 30 years, in Menden (Sauerland). I had a few regional shows and was featured on the German WDR television. My favo- rite art direction is metalwork. I paint, design, sculpt and also deal with photography. DESIGNER 48

SŁAWOMIR TALER/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM Drodzy państwo więcej moich zmechanizowanych rzeźb możecie zobaczyć w linku poniżej You can see more of my mechanized sculptures in the link below HTTPS://THEDESIGNER.SE/EN/SLAWOMIR-TALER-WIEKSZOSC-MOICH-RZEZB-JEST-ZMECHANIZO- WANA/ 49 DESIGNER

SŁAWOMIR TALER / ART DESIGNER 50 SŁAWOMIR TALER / SCULPTURES

KREACJE Z PLASTIKU KREACJE Z PLASTIKU/ DESIGNER JANUARY 2022/ STOCKHOLM KATRIN BELEN Kreacje powstały podczas urlopu. Do dwóch Fotograf Oliver Rindelaub od razu miał wizję, gdzie mo- kreacji zmotywowała mnie moja koleżanka Nata- żemy zrobić taką sesje. Zaprosiliśmy do projektu dwie lia Rymarkiewicz, która dała mi wielkie worki pla- modelki Jana Tych, Alina Zagwocka. Wspaniały make- stikowych gąbeczek oraz plastikowe bąbelkowe woreczki. -up zrobiła Rosaria La losa. Powstały kreacje niesamowi- Następne stylizacje powstały z plastikowych łyżeczek, te, które robią wrażenie. oraz z plastikowych pasków. Przyszła vena twórcza, aby zrobić coś szalonego, nie typowego właśnie z recyklingu. Modelka1: Jana Tych Moje kreacje powstają właśnie z 80% z odpadów recyklin- Modelka2: Alina Zagwocka gowych. Kreacje powstały w ciągu trzech tygodni ciężkiej Zdjęcia: Oliver Rindelaub i żmudnej pracy. Design: Katrin Belen 02.01.2022 Stockholm 51 DESIGNER


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook