Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore อีบุ๊คเรื่อง ความหมายของซอฟต์แวร์ 20911 20938

อีบุ๊คเรื่อง ความหมายของซอฟต์แวร์ 20911 20938

Published by บังพัด หวานเจี๊ยบ, 2022-11-15 08:12:28

Description: Ebook เรื่องความหมายของพิวเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา วิทยาการคำนวณและมัลติมีเดีย เสนอ ครูสุนทร และ ครูเอกศักดื์

Search

Read the Text Version

อีบคุ เรอื่ ง ความหมายของซอฟตแวร โดยเดก็ ชาย พัฒนศักดิ์ สวุ ภาพกลุ 20911 เด็กชาย วิวัฒน สรปุ ราษฎร 20938


ความหมายของคอมพวิ เตอร คอมพวิ เตอร (Computer) หมายถงึ อปุ กรณช นดิ หนงึ่ ทที่ าํ งานดวยระบบ อเิ ล็กทรอนิกส สามารถเก็บและจาํ ขอมูลรวมถึงชุดคําสงั่ ในการทํางานได ทาํ ใหสามารถทํางานไดโดยอตั โนมตั ิ ดวยอัตราความเร็วทส่ี งู มาก ใชเ พอ่ื ประโยชนใ นการคํานวณหรือทํางานตา ง ๆ ไดเกอื บทุกชนดิ ทกุ ประเภทและ แสดงผลลพั ธอ อกมาในรปู แบบตาง ๆไดอยางรวดเร็วถกู ตอ ง คอมพวิ เตอรม า จากรากศพั ทภ าษาลาตนิ วา Computare


หนวยสง ออก (Output Unit) ฮารด แวรท ี่หนวยน้ีจะแสดงผลลัพธทีม่ าจากการประมวลผลขอมูล ของหนว ย ประมวลผลกลาง โดยปกติ มอี ยู 2 แบบ คอื 1.แบบทสี่ ามารถเกบ็ ไวด ภู ายหลงั ได เชน เคร่อื งพิมพ (Printer) เคร่ืองวาด (Plotter) เปนตน 2.แบบท่ไี มม สี ําเนาเก็บไว เชน จอภาพ (Monitor) เครื่องฉายภาพ (LCD Projector) เปน ตน หนวยสง ออก (Output Unit)


เคร่อื งปริ้น เครอื่ งพมิ พ เปน อปุ กรณท ตี่ อเขากับคอมพวิ เตอรโ ดยผา นพอรตขนานท่มี ีขนาด 25 พนิ เพ่อื ทําหนาท่แี สดงผลที่ไดจ ากกาประมวลผลของเคร่อื งคอมพิวเตอรใหอ ยูใ นรูปของอกั ษรหรือ รปู ภาพทจี่ ะไปปรากฏอยบู นกระดาษ เครอ่ื งพิมพแบง ออกเปน 4 ประเภท


หนาจอคอม จอคอมพิวเตอรเปนอปุ กรณแ สดงผล สามารถแบงไดห ลายรูปแบบ จอภาพ เปนอุปกรณทร่ี บั สัญญาณจากการด แสดงผล มาแสดงเปนภาพบน จอภาพ การท่ีผูใชมองเห็นสิ่งตาง ๆ ปรากฏ บนจอภาพไดน ้ัน เปนเพราะฮารด แวรอกี ตวั หน่ึง ท่ที ํางาน ควบคูก ับจอภาพเรียกวา การดสาํ หรบั แสดงผลจอภาพ ประเภท


แรม Ram คือหนวยความจาํ หลกั ของคอมพวิ เตอร เปนสว นประกอบสาํ คัญทม่ี ีผลตอ การทาํ งานและความเรว็ ของเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยคําวา Ram ยอ มาจาก Random Access Memory มีหนาท่ใี นการรับขอมลู หรอื ชุดคําสั่งของโปรแกรมเพื่อสง ตอ ไปประมวลผลที่ CPU แรมจัดเปน หนว ยความจาํ ชั่วคราวโดยการทํา งานจะเปนการเขียนหรือบันทึกขอมลู แบบสมุ คอื CPU


cpu ซพี ียู (CPU) หรือ ไมโครโปรเซสเซอร (Microprocessor) นั้น ยอ มาจากคําวา Central Processing Unit ซงึ่ หมายความวาเปน หนว ยประมวลผลกลาง ซง่ึ เปรยี บเสมือนสมองของคอมพิวเตอรในการทําหนาท่ีตดั สินใจหรอื คํานวณ จากคําส่งั ท่ไี ดรับมา ถือเปนหวั ใจหลกั ในการประมวลผลของคอมพิวเตอร โดยพนื้ ฐานแลว ซพี ียูทาํ หนา ที่ ประมวลผลขอ มลู ทางคณติ ศาสตรและขอมลู เชงิ ตรรกะ


แฟลชไดรฟ Flash Drive (หรือทีห่ ลายคนเรยี ก Handy Drive, Thumb Drive, USB Drive) เปน อุปกรณท ใ่ี ชในการเก็บ ขอมูลหรอื ไฟลจ ากคอมพิวเตอรม ีขนาดเล็กและนํ้าหนักเบา สะดวกในการพกพาติดตัว แตใ นขณะเดียวกันมีค วามจุสูง สามารถเก็บขอมลู ไดจํานวนมากตง้ั แต 128 MB ถึง 4 GB และขนาดความจุขอมลู กไ็ ดรับการพฒั นา เพ่ิมขน้ึ เรอ่ื ยๆ


ลาํ โพง ลาํ โพง (อังกฤษ: loudspeaker, speaker) เปน อปุ กรณไฟฟา เชิงกลอยางหนึ่ง ทําหนาท่แี ปลงสญั ญาณไฟฟา ใหเปนเสยี ง มีดวยกนั หลายแบบ คาํ วา ลาํ โพงมกั จะเรยี กรวมกัน ทงั้ ดอกลาํ โพง หรอื ตัวขบั (driver) และลําโพงท้ังตู (speaker system) ท่ีประกอบดวยลาํ โพงและวงจรอเิ ลก็ ทรอนิกสส ําหรบั แบง ยานความถ่ี (Crossover Network) ลําโพงนับเปนองคป ระกอบที่สําคญั ในระบบเคร่อื งเสยี ง โดยมีขนาดตงั้ แตเ ลก็ เทาปลายนิ้ว จนถึงใหญข นาด เสนผาศนู ยกลางนบั สิบน้ิว โดยมโี ครงสรางที่แตกตางกัน และใหเสยี งที่แตกตางกนั ดว ย


แผนดสิ ก แผน ดสิ กแบบออ น หรือ ฟลอปปดสิ ก (อังกฤษ: floppy disk) หรือทน่ี ยิ มเรยี กวา แผน ดสิ ก หรือ ดิสเกตต (diskette) หรือ แผนบนั ทึก (ศัพทบ ญั ญัติ) เปน อปุ กรณเก็บขอ มูล ท่อี าศยั หลกั การเหนี่ยวนําของสนาม แมเ หล็ก โดยทวั่ ไปมลี ักษณะบางกลมและบรรจอุ ยใู นแผนพลาสติกสเี่ หลย่ี ม คอมพวิ เตอรส ามารถอา นและ เขียนขอ มูลลงบนฟลอปปด ิสก