Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore My portfolio

My portfolio

Published by wi.kuntarn, 2020-06-24 11:31:25

Description: My portfolio

Search

Read the Text Version

๒๕๖๒แฟม้ สะสมงาน พระมหาวิเชยี ร คุณธาโร หัวหนา้ บริหารงานทั่วไป โรงเรยี นปรยิ ตั ธิ รี วทิ ยา สังกดั กองพทุ ธศาสนศกึ ษา สานักงานพระพทุ ธศาสนาแหง่ ชาติ

Preface คานา แฟม้ สะสมงาน ไดจ้ ดั ทาขึน้ เพอื่ เป็นตวั แทนในการนาเสนอ ขอ้ มูลต่างๆ ซง่ึ ประกอบไปด้วย ประวตั ิส่วนตัว ความรู้ ความสามารถทกั ษะ การ พัฒนาด้านต่างๆ รวมท้ัง รปู ภาพการทากิจกรรม หวงั เป็นอย่างยงิ่ วา่ แฟ้มเลม่ นี้ จะทาให้ทกุ ทา่ นได้ร้จู ักผู้จดั ทา มากข้ึน พระมหาวเิ ชียร คุณธาโร ผู้จัดทา วัตถุประสงค์ 1. เพือ่ นาเสนอขอ้ มลู เก่ียวกับตนเอง 2. เพือ่ ใหผ้ ู้สนใจไดเ้ ห็นถงึ ภาระงาน ของผ้จู ดั ทา 3. เพ่อื การพฒั นางานของตนเองใน โอกาสตอ่ ไป

Coสารnบัญtent Part 1 Profile: ประวตั สิ ว่ นตัว Part 2 Educational: การศกึ ษา Part 3 Activities: กิจกรรม Part 4 Certificate: เกียรตบิ ตั ร

/ Part 1/ Profile: ประวัตสิ ว่ นตัว ชื่อ : พระมหาวิเชียร คุณธาโร ว/ด/ป : 6 เมษายน 2513 เลขท่ีบัตรประชาชน : 3311000980982 สัญชาติ/เช้ือชาติ/ : ไทย/ไทย/ พทุ ธ ทอ่ี ยปู่ ัจจบุ นั 96 วัดกลาง พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมอื ง บรุ รี ัมย์ จ.บุรรี รั มย์ บิดา : นายเอยี่ ม วจิ ิตรศักดิ์ อาชีพ : เกษตรกร มารดา : นางต๊อก ยศแก้วกอง อาชพี : เกษตรกร ความสามารถพเิ ศษ: สวดปาฎโิ มกข์ ถา่ ยภาพ, ตัดต่อวีดิทัศน์ คตปิ ระจาใจ : ทางานวนั น้ี ให้เป็นเหมือนวดั สดุ ท้าย ของชวี ติ .

/ Part 2 / Educational: ประวัตกิ ารศกึ ษา Education ประวัตกิ ารศกึ ษา al• ชั้นประถมปีที่ 6 - โรงเรยี นบา้ นผไทรินทร์ อ.ลาปลายมาศ • นกั ธรรมตรี - วัดจินดาราม ตาบลผไทรินทร์ • ปริญญาตรี ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั (ส่วนกลาง) เอกภาษาองั กฤษ • ปริญญาโท คณะศกึ ษาศาสตร์ - มหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม สาขาเทคโนโลยีการศกึ ษา • นกั ธรรมโท-เอก - วดั หนองโพธ์ิ จังหวดั นครนายก • ประโยค 1-2- ป.ธ.5 วดั หนองโพธ์ิ จังหวดั นครนายก • ประโยค ป.ธ.6 - วดั บางรกั ใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ใบรับรองผล ทางธรรม

ลการศกึ ษา ทางโลก

/ Part 3/ Activities: กจิ กรรม เปน็ พระวทิ ยากรตัดต่อวดี ทิ ศั น์ 5 ก.ค. 2555 เป็นพระวิทยากรตัดต่อวีดทิ ัศน์ ให้กับตารวจภธู รจงั หวัดบุรีรัมย์ โดยมี พล.ต.ต. รฐั พงษ์ ย้ิมใหญ่ เป็นประธาน ณ หอ้ งประชมุ สหกรณอ์ อมทรพั ยต์ ารวจภธู รจงั หวัดบรุ ีรัมย์ โดยมขี า้ ราชการตารวจ เข้าร่วมอบรมกวา่ 100 นาย เป็นวทิ ยากรอบรม Google Apps เป็นวิทยกรอบรมโครงการพัฒนาระบบสอื่ นวตั กรรมและเทคโนโลยี “การใชง้ าน GOOGLE APPS FOR EDUDCATION ใหก้ บั บคุ ลากร โรงเรยี นปรยิ ตั ธิ รี วทิ ยา 28-29

อบรมเชงิ ปฏิบัตกิ าร นเิ ทศก์ ติดตาม เขา้ ร่วมอบรมโครงการเชงิ ปฏิบัตกิ าร การ นิเทศก์ติดตาม ตรวจเย่ียม วนั ท่ี 23-24 สงิ หาคม 2562 ณ หอ้ งประชมุ โรงเรยี น ปริยตั ิธีรวิทยา จ.บรุ รี ัมย์ อบรมคณุ ธรรม ณ เพ ลา เพลนิ เปน็ ตัวแทนองค์กรศาสนาเขา้ อบรม คณุ ธรรมใหก้ ับ 3 ศาสนา พุทธ คริสต์ อสิ ลาม วนั ท่ี 27/6/2019 ณ เพ ลา เพลนิ อ.คูเมอื ง จ.บุรรี มั ย์ ปฏบิ ัติหน้าท่หี ัวหนา้ กลุ่มสาระภาษาตา่ งประเทศ ไดร้ ับคาส่งั ท่ี /2562 แตง่ ตงั้ ครูปฏิบตั หิ น้าทส่ี อน ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2562 เปน็ หวั หนา้ กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาตา่ งประเทศ

/ Part 4/ Certificate: เกียรตบิ ัตร เรียนออนไลน์ คณะมนษุ ย์ สาขาวชิ า ภาษาองั กฤษ

สอบไดเ้ ปรียญธรรม หก ประโยค อบรมสร้างส่อื การเรียนการสอนดว้ ยโปรแกรม Adobe Captivate

ผา่ นการอบรมเชิงปฏบิ ตั กิ าร โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ เปน็ วิทยากรอบรมโครงการ เดนิ ดว้ ยเท้ากา้ วด้วยบุญ ภาคฤดูรอ้ น ปที ่ี ๒

เป็นวิทยากรกจิ กรรมสัปดาหเ์ ผยแผ่พระพทุ ธศาสนา ครฝู กึ สอนนกั เรยี นเข้าแขง็ ขันทักษะทางวิชาการ ดว้ ยโปรแกรม Joomla

ผู้ฝกึ สอนนกั เรยี น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เกียรตบิ ตั รเหรยี ญทอง ผา่ นการประชมุ เชิงปฏบิ ัติการ โครงการพัฒนาหลกั สตู รสถานศึกษา พ.ศ ๒๕๖๐

The End


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook