Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ລວມກິດຈະກຳ

ລວມກິດຈະກຳ

Published by sengdao787, 2022-11-15 15:23:25

Description: ລວມກິດຈະກຳ

Search

Read the Text Version

ກະກຽມກ່ອນເຝກິ ອົບຮມົ • ສາດຮອງສື່ • ແຜນທ່ືປະເທດລາວ • ບດັ ຊ່ແື ຕ່ລະແຂວງ • ແຜ່ນໂພສເຕແຜນທ່ປື ະເທດລາວ • ກຽມອຸປະກອນໄວ້ ສໍາຫັບ 5 ກມຸ່ ເວລຳ • ອະທບິ າຍ 1 ນາທ • ວຽກກ່ມຸ 10 ນາທ • ສະຫຼຸບ 14 ນາທ • ເວລາລວມ: 25 ນາທ ກດິ ຈະກຳ 1. ສງັ ເກດຮູບຮ່າງລກັ ສະນະຂອງແຜນທື່ 2. ແຍກແຕລ່ ະແຂວງອອກຈາກກນັ 3. ປະກອບແຜນທ່ື (ແນະນາໍ ໃຫ້ນກັ ຮຽນປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂນັ້ ຕອນ, ໂດຍບ່ືໍໃຫມ້ ການແຂ່ງຂັນກັນ ) 4. ວາງຊ່ເື ເຂວງໃສ່ແຜນທທ່ື ່ເື ຮາົ ປະກອບ 5. ເອາົ ຮບູ ພາບໂພສເຕຕົວຢ່າງມາສົມທຽບເບືງ່ ຄວາມຖກຕອ້ ງ ຈຸດປະສງົ • ເປນັ ການດຶງດດູ ຄວາມສົນໃຈຂອງຜູເ້ ຂັ້າົ ຮວ່ ມ, ໃຫມ້ ຄວາມຜອ່ ນຄາຍ ແລະ ເຫນັ ພາບລວມຂອງສ່ກື ານ ສອນ. • ສາມາດຮຽນຮທູ້ ຕື່ ງ້ັ ແລະສົມທຽບຂະໜາດເນ້ັອທື່ຂອງແຕລ່ ະແຂວງໄດ້ • ສາມາດປະກອບຮບູ ຮ່າງລກັ ສະນະແຜນທືປ່ ະເທດລາວໄດ້. • ສາມາດກວດຄນຄວາມຖກຕ້ອງຂອງແຜນທືປ່ ະເທດລາວໄດດ້ ້ວຍຕົນເອງ ສະຫຼຸບ (ສາມາດດາວໂຫດຢູ່ໃນແພັດເລັດ) • ສົນນະນາກັບຜູເ້ ຂ້ົາັ ຮ່ວມໂດຍໃຊຄ້ ໍາຖາມ • ສ່ກື ານສອນທດື່ ແມນ່ ມລກັ ສະນະແນວໃດ? ກດິ ຈະກຳຮຽນຮູ້ໃນເວລຳຫວຳ່ ງ • ວາງໄວ້ບ່ອນທືສ່ າມາດເຂັົາ້ ເຖງິ ໄດງ້ າ່ ຍ • ສາມາດປະກອບແຜນທຕື່ າມຮບູ ໂພສເຕ ແລວ້ ຍາຍບັດຊື່ແຕລ່ ະແຂວງໃສ່ ແລະ ກວດຄນຕາມ ແຜນ່ ໂພສເຕນັນ້


ກະກຽມກອ່ ນເຝິກອບົ ຮົມ • ສາດຮອງສື່ • ໂມງໄມ້ຈໍາລອງ • ໂພສເຕັຮ້ ູບໂມງທ່ມື ເວລາຕາ່ ງກັນ • ບັດບອກເວລາ ເວລຳ • ອະທິບາຍ 1 ນາທ • ກດິ ຈະກໍາ 10 ນາທ • ສະຫຼຸບ 9 ນາທ • ເວລາລວມ: 20 ນາທ ກິດຈະກຳ 1. ຜູ້ເຂົັ້າຮວ່ ມສງັ ເກດ ແລະ ສນົ ທະນາກຽ່ ວກັບໂມງ, ການໝູນເຂັມໂມງ 2. ໝນູ ເຂມັ ໂມງຖກຕາມຄູບອກ 3. ຢາຍບດັ ໂມງກັບນາທ ໃຫຜ້ ເູ້ ຂ້ັົາຮວ່ ມ ແລະ ໃຫໝ້ ູນເຂັມໂມງໃຫ້ຖກຕາມບັດ 4. ໃຫ້ຜູເ້ ຂົ້າັ ຮ່ວມໝູນເຂມັ ໂມງຈາໍ ລອງໃຫຖ້ ກຕາມເວລາຕົວຈິງ 5. ຢາຍຮບູ ໂພສເຕໃຫຜ້ ເູ້ ຂາ້ົັ ຮ່ວມສັງເກດ ເເລວ້ ໝູນເຂັມໂມງຈໍາລອງໃຫຖ້ ກຕອ້ ງ ຈຸດປະສົງ • ຜູ້ເຂັ້າົ ຮວ່ ມສາມາດບອກເວລາຈາກເຂັມໂມງໄດ້ໂດຍການໝນູ ເຂມັ ໂມງຕົວຈິງ. • ຜ້ເູ ຂັ້າົ ຮ່ວມສາມາດໝນູ ໂມງຈາໍ ລອງໃຫ້ຖກກບັ ບັດ ແລະ ໂປສເຕ້ັ ສະຫບຼຸ • ຜ້ເູ ຂົັາ້ ຮວ່ ມໄດຮ້ ຽນຮກູ້ ຽ່ ວກບັ ການນໍາໃຊ້ໂມງຈາໍ ລອງຈາກການສໍາຜັດ ແລະ ໝນູ ເຂັມໂມງໂຕຈິງ • ສືເ່ ໝາະສມົ ກັບ ວິຊາຄະນິດສາດ ຂນ້ັ ປ.1 ໜ້າທ 84 ແລະ ປ.2 ໜາ້ ທ 72 ກິດຈະກຳຮຽນຮ້ໃູ ນເວລຳຫວ່ຳງ • ແນະນາໍ ໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດເຝກິ ທດົ ລອງຫມຸນເຂັມໂມງດ້ວຍຕນົ ເອງ ແລະ ຫັິ້ນຮວ່ ມກັບຫມເູ່ ປນັ ກມຸ່ ໄດ້


ກະກຽມກ່ອນເຝິກອົບຮມົ • ສາດຮອງສ່ື ຈາໍ ນວນ 3 ຜນ • ພະຍັນຊະນະລາວ 1 ຊດຸ ກຽມໄວ້ໃນກະຕ່າ • ສະຫະໃນພາສາລາວ 1 ຊດຸ ກຽມໄວໃ້ ນກະຕາ່ • ແມສ່ ະກົດ ແລະ ວນັ ນະຍດຸ 1 ຊຸດ ກຽມໄວ້ໃນກະຕ່າ ເວລຳ • ອະທບິ າຍ 5 ນາທ • ກດິ ຈະກາໍ 30 ນາທ • ສະຫຼຸບ 10 ນາທ • ເວລາລວມ: 45 ນາທ ກດິ ຈະກຳ 1. ການສ າຜດັ ພະຍນັ ຊະນະ 2. ການແຍກພະຍັນຊະນະທ່ືຄາ້ ຍຄກນັ 3. 020 ກກ 01 ການສອນພະຍນັ ຊະນະ 4. 020 ກກ 02 ການສອນສະຫະ 5. ການປະກອບສະຫະ ຫ ການຜັນສຽງ 6. 020 ກກ 03 ການສອນແມ່ສະກົດ ຈດຸ ປະສົງ • ໃຫ້ນກັ ຮຽນໄດ້ສາໍ ຜດັ ແລະ ປຽບທຽບພະຍັນຊະນະ, ສະຫະ ແລະ ແມສ່ ະກົດຕວົ ຈິງ. • ເຫັນໄດເ້ ຖງິ ອງົ ປະກອບຂອງສະຫະໃນພາສາລາວ • ຜນັ ສຽງພະຍັນຊະນະເຂົັ້າກັບສະຫະໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໄວຂຶ້ນັ • ຜນັ ສຽງຕວົ ສະກດົ ກັບ ສະຫະ ສະຫບຼຸ • ນກັ ຮຽນໄດສ້ ໍາຜດັ ແລະ ປຽບທຽບພະຍນັ ຊະນະ, ສະຫະ ແລະ ແມສ່ ະກດົ ຕວົ ຈິງ. • ເຫັນໄດ້ເຖງິ ອົງປະກອບຂອງສະຫະໃນພາສາລາວ • ຜນັ ສຽງພະຍັນຊະນະເຂາັົ້ ກບັ ສະຫະໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໄວຂັ້ຶນ • ຜັນສຽງຕວົ ສະກົດ ກບັ ສະຫະ • ກິດຈະກາໍ ເໝາະສົມກັບວຊິ າພາສາລາວ ຂນັ້ ປ.1 - ປ.2 • ອາດໃຫ້ນັກຮຽນຜທູ້ ື່ຮຽນໄດ້ ມາຊວ່ ຍແນະນາໍ ຜູ້ທ່ືຍງັ ບທໍື່ ັນເຂັົາ້ ໃຈດ ໂດຍໃຫ້ນັກຮຽນຊ່ວຍນກັ ຮຽນໃນ ເວລາຫວາ່ ງ ຫ ເວລາພັກຜອ່ ນ ໂດຍໃຫ້ຄູເປນັ ຜູ້ສງັ ເກດ. ກດິ ຈະກຳຮຽນຮໃູ້ ນເວລຳຫວ່ຳງ • ໃສກ່ ະຕ່າໄວບ້ ່ອນທນື່ ກັ ຮຽນສາມາດເຂົ້າັ ເຖງິ ແລະ ນາໍ ມາທວາຍ ຫ ເຮດັ ກດິ ຈະກໍາເອງຕາມຄວາມເໝາະ ສົມ


ກະກຽມກອ່ ນເຝກິ ອບົ ຮມົ • ບັດເລກແຕ່ 0-9 • ບັດວນັ ໃນ 1 ອາທດິ • ບດັ ເດອນມັງກອນ ຫາ ເດອນທັນວາ • ຮບູ ພາບເທດສະການ ແລະ ລະດູການຕ່າງໆ • ສະພາບອາກາດ ເວລຳ • ອະທບິ າຍ 1 ນາທ • ກດິ ຈະກາໍ 10 ນາທ • ສະຫຼຸບ 10 ນາທ • ເວລາລວມ: 20 ນາທ ກິດຈະກຳ 1. ໃຫນ້ ກັ ຮຽນສງັ ເກດອງົ ປະກອບ ແລະ ສາໍ ຜດັ ປະຕທິ ນິ ພ້ອມທງັ ຈໍາແນກແຕລ່ ະສ້ິັນສ່ວນມຫຍງັ ແດ່? (ວນັ , ເດອນ, ຮູບພາບ ແລະ ລະດູການ) 2. ແບງ່ ນັກຮຽນອອກເປັນກຸມ່ ຫ ບກຸ ຄນົ ຕາມຄວາມເໝາະສົມໃຫ້ມາປ່ຽນຕາມແຕ່ລະວັນ (ເປນັ ກດິ ຈະ ວດັ ປະຈໍາວນັ ) ຈຸດປະສົງ • ໃຫ້ນກັ ຮຽນສາມາດບອກວັນ, ເດອນ, ປ ແລະ ລະດູການຕາ່ ງໆ ສະຫບຼຸ • ໃຫ້ນັກຮຽນເຂາັ້ົ ໃຈກ່ຽວກບັ ປະຕິທິນງາ່ ຍຂັ້ນ. ກດິ ຈະກຳຮຽນຮູ້ໃນເວລຳຫວຳ່ ງ • ນັກຮຽນສາມາດປບັ ປຽ່ ນບັດວນັ , ວນັ ທ, ເດອນ, ລະດູການ, ສະພາບອາກາດ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. • ໃນແຕລ່ ະມ້ນັ ັກຮຽນພດັ ປ່ຽນກນັ ສະຫບັ ວນັ ທ, ເດອນ, ລະດກູ ານ ແລະ ສະພາບອາກາດ.


ກະກຽມກ່ອນເຝກິ ອບົ ຮມົ • ເຄືອ່ ງໝາຍປາກແຂ້ • ສາດຮອງສ່ື • ໂຟສເຕບັ້ ດັ ເລກ • ເຄື່ອງໝາຍໜ້ອຍ, ຫາຍ ແລະ ເຄືອ່ ງໝາຍເທາ່ືົ ກບັ • ຝາກະຕຸກ ເວລຳ • ອະທິບາຍ 1 ນາທ • ກິດຈະກາໍ 10 ນາທ • ສະຫຼູບ 4 ນາທ • ເວລາລວມ: 15 ນາທ ກດິ ຈະກຳ 1. ສນົ ທະນາກຽ່ ວກັບປາກເເຂ້ 2. ນາໍ ເອາົ ບັດເຄືອ່ ງໝາຍປາກເເຂ້ວາງໃສບ່ ັດຕົວເລກໜອ້ ຍ ຫ ຫາຍ 3. ໃຫ້ນັກຮຽນບັນທຶກ (ກໍລະນນັກຮຽນບືໍເ່ ຂົາ້ັ ໃຈສາມາດເອົາຝາຕກຸ ນັໍ້າມາປຽບທຽບໃສ່ກບັ ຈໍານວນຕົວ ເລກ) ຈຸດປະສົງ • ນກັ ຮຽນສາມາດໃຊປ້ າກແຂ້ເພອ່ື ສະແດງຈາໍ ນວນໜອ້ ຍ-ຫາຍ ໂດຍໃຊສ້ ນັ ຍະລກັ ປາກແຂ້. • ນກັ ຮຽນສາມາດຈໍາແນກໄດຈ້ ໍານວນໜ້ອຍ-ຫາຍ ແລະ ເທືົ່າກບັ . ສະຫຼຸບ • ເຄ່ືອງໝາຍປາກແຂເ້ ປນັ ອຸປະກອນປະຈັກຕາທືສ່ າມາດນໍາໃຊ້ໃນການສະແດງ ແລະ ປຽບທຽບໃຫ້ ນັກຮຽນເຫັນຈາໍ ນວນຈາກລັກສະນະປາກຂອງແຂ້ໄດ້. • ເໝາະສົມກັບຫັກສດູ ຄະນດິ ສາດຊ້ັນປະຖມົ ປ.2, ປ.3 ການປຽບທຽບຈໍານວນ ກິດຈະກຳຮຽນຮູ້ໃນເວລຳຫວຳ່ ງ • ວາງໄວບ້ ອ່ ນທ່ືນກັ ຮຽນສາມາດເຂ້ົັາເຖງິ ງ່າຍ • ນກັ ຮຽນສາມາດເຝກິ ການປຽບທຽບຈໍານວນ


ກະກຽມກອ່ ນເຝິກອບົ ຮມົ • ສາດຮອງສື່ • ບດັ ຮູບພາບສັດ ເວລຳ • ອະທບິ າຍ 3 ນາທ • ກິດຈະກາໍ 35 ນາທ • ສະຫຼຸບ 7 ນາທ • ເວລາລວມ: 45 ນາທ ກດິ ຈະກຳ 1. ເອາົ ບັດຢາຍໃຫ້ນກັ ຮຽນ 2. ສອນກ່ຽວກບັ ຄໍາສັບ 3. ແຍກໝວດໝູ່ຂອງສັດ 4. ແຍກທຢື່ ອູ່ າໄສຂອງສດັ 5. ການພນັ ລະນາກຽ່ ວກັບສັດ 6. ທວາຍຊສ່ື ັດຈາກຂໍ້ມັ ນູ ຫັງພາບ ຈດຸ ປະສງົ • ນກັ ຮຽນສາມາດຮກູ້ ານແຍກໝວດໝູ່ຂອງສັດ • ສາມາດຮຮູ້ ບູ ຮ່າງລກັ ສະນະຂອງສັດຈາກການທວາຍປະເພດສັດ • ການອ່ານຄາໍ ສັບໃນບດັ ຮບູ ພາບ. • ຮຂູ້ ໍມັ້ ຸນກຽ່ ວກບັ ສັດຕ່າງໆໃນໂລກ ສະຫຼຸບ • ນກັ ຮຽນຈະຮູ້ກຽ່ ວກບັ ປະເພດຂອງສດັ ແລະ ຊືສ່ ັດຕາ່ ງໆ. • ນກັ ຮຽນມຄວາມມວ່ ນຊ່ນື ກບັ ການທວາຍປະເພດສດັ . • ສາມາດນາໍ ໃຊ້ເຂົັ້າໃນການສອນວິຊາພາສາລາວ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສງືິ່ ແວດລ້ອມ, ພາສາອງັ ກິດ ກິດຈະກຳຮຽນຮູ້ໃນເວລຳຫວຳ່ ງ • ວາງໄວບ້ ່ອນທເ່ື ດັກສາມາດເຂັາົ້ ເຖງິ ງ່າຍ • ນັກຮຽນສາມາດເຝິກອາ່ ນ ແຍກປະເພດສດັ ໄດ,້ ແລະ ຫ້ັນິ ເກມທວາຍ • ນັກຮຽນສາມາດສກຶ ສາເບື່ງິ ຂມ້ໍັ ນູ ຂອງສັດແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ຮກູ້ ່ຽວກບັ ຮູບຮ່າງລັກສະນະຕາ່ ງໆ ຂອງສດັ ແຕ່ລະປະເພດ,ພນັ ລະນາສັດແຕ່ລະປະເພດໄດ້


ກະກຽມກ່ອນເຝິກອົບຮມົ • ໜ່ວຍໂລກຈາໍ ລອງ • ແຜນທື່ໂລກ • ຫ້ອຍໄວບ້ ອ່ ນທ່ເື ໝາະສມົ ກັບລະດບັ ຄວາມສງູ ຂອງ ນກັ ຮຽນ ເວລຳ • ອະທິບາຍ 1 ນາທ • ກິດຈະກາໍ 20 ນາທ • ສະຫຼຸບ 9 ນາທ • ເວລາລວມ: 30 ນາທ ກດິ ຈະກຳ 1. ໃຫ້ນັກຮຽນບອກເນອ້ັ ທ່ຂື ອງປະເທດລາວ 2. ໃຫນ້ ັກຮຽນສັງເກດ ຂອບເຂດຊາຍແດນ ແລະ ຕາໍ ແໜ່ງທ່ຕື ັ້ງຂອງແຕ່ລະປະເທດ 3. ໃຫນ້ ັກຮຽນຮກູ້ ຽ່ ວກບັ ປະເທດຕ່າງໆຂອງແຕ່ທະວບລະໃນໂລກ, ສງັ ເກດໄລຍະຫ່າງລະຫວາ່ ງແຕ່ລະ ທະວບ ແລະ ມະຫາສະໝດຸ . 4. ໃຫນ້ ກັ ຮຽນປຽບທຽບແຜນທ່ື ແລະ ໜ່ວຍໂລກ. ຈຸດປະສົງ • ໃຫນ້ ັກຮຽນຮູ້ທະວບ ແລະ ຈຸດຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນໂລກ • ຮທູ້ ງຸ ຊາດຂອງແຕລ່ ະປະເທດ ແລະ ບນັ ດາປະເທດໃນໂລກ ສະຫບຼຸ • ນັກຮຽນມຄວາມຮູ້ກຽ່ ວກັບບນັ ດາປະເທດໃນແຕ່ລະທະວບ • ນັກຮຽນສາມາດຈໍາແນກທຸງຊາດຂອງແຕ່ລະປະເທດ ກດິ ຈະກຳຮຽນຮູ້ໃນເວລຳຫວຳ່ ງ • ໃນເວລາຫວ່າງນກັ ຮຽນສາມາດຊອກເນ້ອັ ທື່, ທ່ຕື ັ້ງ ແລະ ໄລຍະຫາ່ ງຂອງແຕ່ລະປະເທດ. • ສົນທະນາກ່ຽວກບັ ຂ້ມໍັ ນູ ຂອງແຕ່ລະປະເທດຕາມລະດບັ ຄວາມຮຂູ້ ອງນກັ ຮຽນ


ກະກຽມກອ່ ນເຝກິ ອົບຮົມ • ໂຕເລກໄມ້ 0-9 • ຝາກະຕກຸ 45 ຝາ ເວລຳ • ອະທບິ າຍ 1 ນາທ • ກິດຈະກາໍ 10 ນາທ • ສະຫຼຸບ 9 ນາທ • ເວລາລວມ: 20 ນາທ ກິດຈະກຳ 1. ອ່ານຕົວເລກ 2. ຈັດລຽງຕົວເລກເເຕ່ໜ້ອຍຫາຫາຍ 3. ໃຫນ້ ກັ ຮຽນສໍາຜດັ ດວ້ ຍມ 4. ໃຫນ້ ັກຮຽນຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງຈາໍ ນວນ 5. ເເຍກຈໍານວນຄູ່ ແລະ ຈໍານວນຄກ 6. ທວາຍຕວົ ເລກດວ້ ຍການສາໍ ຜັດ ຈດຸ ປະສົງ • ນກັ ຮຽນຮບັ ຮູ້ຮບູ ຮາ່ ງຂອງຕົວເລກ • ຮຄຸ້ ່າຈໍານວນຂອງຕວົ ເລກ ແລະ ປຽບທຽບຈໍານວນ • ຮູ້ໄດ້ເຖິງຈໍານວນຄູ່ ແລະ ຈໍານວນຄກ ສະຫບຼຸ • ນກັ ຮຽນມຄວາມຈ່ືຈໍາໄດ້ງ່າຍຂ້ຶັນຈາກການສໍາຜດັ ໂຕເລກໄມຕ້ ົວຈງິ • ນກັ ຮຽນມຄວາມຮກູ້ ຽ່ ວກບັ ຈາໍ ນວນ, ການປຽບປຽບຕົວເລກ, ຈາໍ ນວນຄກ ແລະ ຈາໍ ນວນຄູ່ • ສເ່ື ໝາະສມົ ກັບວຊິ າຄະນິດສາດ ຂັ້ນ ປ.1. ກດິ ຈະກຳຮຽນຮູ້ໃນເວລຳຫວຳ່ ງ • ເອົາໃສກ່ ະຕ່າແລວ້ ວາງໄວ້ຖ້ານວາງສື່ໃຫນ້ ກັ ຮຽນສາມາດເຂົ້ັາເຖງິ ແລະ ນາໍ ມາໃຊເ້ ຂັ້າົ ໃນການທວາຍຕົວເລກ ຮວ່ ມກັນ


ກະກຽມກອ່ ນເຝກິ ອົບຮົມ • ສາດຮອງສື່ • ຮບູ ສາມແຈ • ແຜນ່ ຮບູ ສາມແຈອັດແຂງ • ກະຕ່າໃສຮູບສາມແຈ • ກຽມອປຸ ະກອນໄວ້ ໃຫເ້ ໝາະສມົ ກບັ ຈາໍ ນວນນັກຮຽນ ເວລຳ • ອະທິບາຍ 1 ນາທ • ວຽກກ່ມຸ 20 ນາທ • ສະຫຼຸບ 9 ນາທ • ເວລຳລວມ: 30 ນຳທີ ກດິ ຈະກຳ 1. 054 ກກ 01 ໃຫນ້ ັກຮຽນສັງເກດອປຸ ະກອນ 2. 054 ກກ 02 ໃຫນ້ ກັ ຮຽນປະກອບຮບູ ຕາມໃຈ 3. 054 ກກ 03 ໃຫ້ນກັ ຮຽນປະກອບຮບູ ສາມແຈເປນັ ຮູບຕາ່ ງໆເຊັນ່ື : ຮູບປາ, ຮບູ ເຮອນ, ຮບູ ເຮອ... 4. 054 ກກ 04 ການຍາ້ ຍຮບູ ສາມແຈ 1 ຮບູ ໃຫ້ເປັນຮູບເລຂາຄະນິດຕາ່ ງໆເຊ່ັນື : ຮູບ 4 ແຈ, ສາມ ແຈ, ສືແ່ ຈຂາ້ ງຂະໜານ, ຄາງໝ,ູ ລູກສອນ ແລະ ດອກຈນັ . ຈຸດປະສງົ • ນັກຮຽນສາມາດປະກອບຮບູ ຕ່າງໆທໄ່ື ດ້ຈາກຮູບ 3 ແຈ • ຮຽນຮກູ້ ານເຄ່ືອນຍາ້ ຍຮບູ 3 ແຈໃຫ້ເປນັ ຮບູ ອນື່ ໆໄດ້ເຊ່ືັນ: ຮູບ 4 ແຈ, ສາມແຈ, ສ່ແື ຈຂ້າງຂະໜານ, ຄາງໝ,ູ ລູກສອນ ແລະ ດອກຈນັ ... • ການພວົ ພນັ ຂອງຮບູ ສາມແຈ ກບັ ຮບູ ເລຂາຄະນດິ ອ່ນື ໆ ສະຫຼຸບ • ນັກຮຽນສາມາດປະກອບຮູບສາມແຈຕາມຈິນຕະນາການ ແລະ ສາມາດປະກອບຮບູ ສາມແຈໃຫ້ ກາຍເປັນຮູບເລຂາຄະນິດໄດ້ • ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂາັ້ົ ໃນການສອນຂັ້ນ ປ.1, ຂນັ້ ປ.2 ແລະ ປ.3 ໃນການສອນກຽ່ ວກັບຮບູ ເລຂາຄະນິດ ກດິ ຈະກຳຮຽນຮູ້ໃນເວລຳຫວ່ຳງ • ອຸປະກອນ ໃສ່ໃນກະຕ່າ ຫ ກ່ອງ ໄວໃ້ ນມມູ ຮຽນຮ້ບູ ່ອນທື່ນັກຮຽນສາມາດນາໍ ໃຊໄ້ ດງ້ ່າຍ. • ນກັ ຮຽນສາມາດເອາົ ມາຫິັ້ນເອງໂດຍມແບບໃນການຫ້ັນ ແລະ ປະກອບຮູບຮ່າງຕາມໃຈ.


ກະກຽມກອ່ ນເຝິກອົບຮົມ • ສາດຮອງສື່ • ທງັ ກຣາມ • ໂພສເຕຮບູ ທງັ ກຣາມຕາ່ ງໆຈາກງ່າຍຫາຍາກ • ກຽມອປຸ ະກອນໄວຕ້ າມຄວາມເໝາະສມົ ກັບຈໍານວນ ນກັ ຮຽນ ເວລຳ • ອະທບິ າຍ 1 ນາທ • ກດິ ຈະກໍາ 50 ນາທ • ສະຫຼຸບ 9 ນາທ • ເວລາລວມ: 60 ນາທ ກດິ ຈະກຳ 1. 004 ກກ 01 ອງົ ປະກອບຂອງທັງກຣາມ 2. 004 ກກ 02 ການສ້າງຮບູ ຕາມໃຈ 3. 004 ກກ 03 ສ້າງຮບູ ຕາມບດັ ຄ າຖາມ 4. 004 ກກ 04 ສາ້ ງຮບູ ຈາກການເບງ່ືິ ໄວ ຈດຸ ປະສງົ • ໃຫນ້ ກັ ຮຽນຮູປ້ ຽບທຽບສ່ວນຕາ່ ງໆໃນຮູບເລຂາຄະນດິ (ທງັ ກຣາມ) • ນາໍ ໃຊທ້ ັງກຣາມປະກອບໃຫ້ເປນັ ຮບູ ຕ່າງໆໄດ້. • ຝຶກທກັ ສະດ້ານການຈ່ືຈາໍ ແລະ ການຄົັ້ນຄິດ ເພື່ອເສມສ້າງຈນິ ຕະນາການ. ສະຫບຼຸ • ນກັ ຮຽນສາມາດນໍາໃຊຮ້ ບູ ເລຂາຄະນດິ ສ້າງແບບຕາ່ ງໆໄດ້. • ນກັ ຮຽນສາມາດນໍາໃຊເ້ ຂົັ້າໃນຊວິດປະຈໍາວັນໄດເ້ ຊືັ່ນ ຮູບ້ ອກຮູບຊົງ, ຮຈູ້ ໍາແນກສວ່ ນ, ຂອບເຂດ ແລະ ເນ້ັອທືຈ່ າກຮບູ ທາງເລຂາຄະນິດ (ທັງກຣາມ) • ສາມາດສອດແຊກນໍາໃຊ້ເຂາັົ້ ໃນການສອນຄະນິດສາດ ຂນ້ັ ປ.1, ປ.2 ແລະ ປ.3 ເຝິກສະມາທິ, ຄວາມ ຈື່ຈາໍ ແລະ ການຄ້ັົນຄິດຂອງນກັ ຮຽນ. ກດິ ຈະກຳຮຽນຮໃູ້ ນເວລຳຫວ່ຳງ • ນກັ ຮຽນສາມາດຫນ້ິັ ໃນເວລາພັກຜ່ອນ ແລະ ອປຸ ະກອນຄວນວາງໄວ້ບ່ອນທື່ນັກຮຽນສາມາດເຂົັ້າເຖງິ ໄດງ້ າຍ່ື


ກະກຽມກ່ອນເຝກິ ອົບຮມົ • ສາດຮອງສ່ື • ປັ້ມຶ ນິທານ ເວລຳ • ອະທບິ າຍ 3 ນາທ • ກິດຈະກໍາ 15 ນາທ • ສະຫຼຸບ 7 ນາທ • ເວລາລວມ: 25 ນາທ ກິດຈະກຳ 1. ນັກຮຽນອ່ານນທິ ານ 2. ຈດົ ຄໍາສບັ ທ່ືຕົນເອງອາ່ ນບໄໍື່ ດ້ໃນປ້ມັຶ ນິທານອອກມາ 3. ເຝິກອາ່ ນບັນດາຄາໍ ສັບທອ່ື ່ານບໄໍື່ ດ້ ຈຸດປະສງົ • ພັດທະນາທັກສະການອາ່ ນຂອງນັກຮຽນໃຫ້ດຂຶ້ັນ. • ນກັ ຮຽນຈະມວ່ ນຊືນ່ ຈາກການອາ່ ນ ແລະ ມັກໃນການອ່ານນທິ ານ. ສະຫບຼຸ • ນັກຮຽນຈະມທັກສະໃນການອ່ານອອກສຽງທ່ືດ. ສາມາດນໍາໃຊເ້ ຂັ້າົ ໃນການສອນວິຊາພາສາລາວ ຂັ້ນ ປ.1, ປ.2 ແລະ ປ.3 ເປນັ ການຝິກທັກສະການອ່ານ ກິດຈະກຳຮຽນຮູ້ໃນເວລຳຫວ່ຳງ • ນກັ ຮຽນສາມາດຢມໄປອາ່ ນໄດ້


ກະກຽມກອ່ ນເຝກິ ອບົ ຮມົ • ສາດຮອງສື່ • ບັດຫວົ ໜວ່ ຍ 1-9 • ບັດຫົວສບິ ແຕ່ 10-90 • ບດັ ຫົວຮ້ອຍ 100-900 • ບັດຫົວພັນ 1000-9000 • ບດັ ເລກ ເວລຳ • ອະທິບາຍ 2 ນາທ • ກິດຈະກໍາ 40 ນາທ • ສະຫຼູບ 3 ນາທ • ເວລາລວມ: 45 ນາທ ກດິ ຈະກຳ 1. 005 ກກ 01 ນກັ ຮຽນຈັດບດັ ໃຫ້ຖກຕ້ອງ 2. 005 ກກ 02 ຈດັ ຈ ານວນຕາມຄບູ ອກ 3. 005 ກກ 03 ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງຈ ານວນ 4. 005 ກກ 04 ການບວກເລກແບບກະຈາຍ 5. 005 ກກ 05 ຈ ານວນໜ້ອຍທ່ສື ດຸ ແລະ ຈ ານວນຫາຍທ່ສື ດຸ ຈຸດປະສງົ • ເພ່ືອໃຫນ້ ັກຮຽນສາມາດຮູ້ ແລະ ຈາໍ ແນກຄ່າປະຈາໍ ຫັກ • ສາມາດຮຄູ້ າ່ ຈາໍ ນວນຈາກການສາ້ ງບດັ ເລກ ສະຫຼຸບ • ການໃຊບ້ ັດຄາ່ ປະຈໍາຫລັກຈະຊວ່ ຍໃຫ້ນັກຮຽນຮູ້ການສ້າງຈໍານວນຈາກບັດເລກ • ນກັ ຮຽນໄດ້ຮູ້ອົງປະກອບຂອງຈາໍ ນວນ • ບັດຄ່າປະຈໍາຫກັ ສາມາດນາໍ ໃຊເ້ ຂ້ັົາໃນການຮຽນ - ການສອນຊັນ້ ປະຖມົ ສກຶ ສາ ກດິ ຈະກຳຮຽນຮູ້ໃນເວລຳຫວຳ່ ງ • ວາງໄວ້ບ່ອນທືນ່ ັກຮຽນສາມາດເຂ້ັາົ ເຖງິ ໄດ້ງ່າຍ • ນັກຮຽນສາມາດເຝກິ ການສາ້ ງຈໍານວນ ແລະ ປຽບທຽບຈາໍ ນວນ


ກະກຽມກອ່ ນເຝິກອົບຮົມ • ສາດຮອງສື່ • ບັດສະຫະເຄ້ົັາ • ບັດສະຫະປະສົມ ເວລຳ • ອະທິບາຍ 5 ນາທ • ກດິ ຈະກໍາ 15 ນາທ • ສະຫຼຸບ 10 ນາທ • ເວລາລວມ: 30 ນາທ ກດິ ຈະກຳ 1. ໃຫ້ນກັ ຮຽນສັງເກດ ແລະ ອາ່ ນບັດສະຫະປະສົມ ພອ້ ມທງັ ຂຽນໃສປ່ ັມ້ ຂອງຕນົ ເອງ 2. ຄທູ ວາຍບັດສະຫະປະສມົ ຮ່ວມກບັ ນັກຮຽນ 3. ນກັ ຮຽນທວາຍບັດສະຫະປະສົມຮ່ວມກັນ ຈຸດປະສງົ • ນກັ ຮຽນສາມາດອ່ານ ແລະ ຂຽນສະຫະປະສມົ ໄດ້ • ເພ່ອື ເຝກິ ການອ່ານ ແລະ ຈ າແນກສະຫະປະສົມໄດ້ຢ່າງຖກຕອ້ ງ ສະຫບຼຸ • ນກັ ຮຽນສາມາດຈຈື່ ໍາ ແລະ ເຂາ້ັົ ໃຈສະຫະປະສມົ ຈາກການນໍາໃຊບ້ັ ດັ ເຂົ້າັ ໃນການເຝິກອາ່ ນ ແລະ ເຝິກ ຂຽນ. • ກດິ ຈະກາໍ ເໝາະສມົ ກັບວິຊາພາສາລາວ ຂັ້ນ ປ.1 - ປ.2 ກິດຈະກຳຮຽນຮໃູ້ ນເວລຳຫວ່ຳງ • ນກັ ຮຽນສາມາດນໍາເອາົ ບັດສະຫະປະສົມໄປເຝກິ ຫ ທວາຍ ເປນັ ວຽກຄູ່ ຫ ວຽກກມຸ່ ໃນເວລາ ຫວ່າງ


ກະກຽມກອ່ ນເຝກິ ອົບຮມົ • ສາດຮອງສື່ • ບດັ ຄາໍ ຕ່າງໆເຊືນັ່ : ພະຍັນຊະນະ, ຮບູ ພາບ, ຄາໍ ສັບ, ຄະນດິ ສາດ ເວລຳ • ອະທິບາຍ 1 ນາທ • ກິດຈະກາໍ 15 ນາທ • ສະຫຼູບ 4 ນາທ • ເວລາລວມ: 20 ນາທ ກດິ ຈະກຳ 1. ຈັບຄູ່ຮູບພາບ ແລະ ຮູບພາບ 2. ຈບັ ຄູ່ຮບູ ພາບ ແລະ ພະຍນັ ຊະນະ 3. ຈັບຄ່ຮູ ບູ ພາບ ແລະ ຄາໍ ສັບ 4. ຈັບຄ່ຕູ ົວເລກ ແລະ ຜົນບວກ, ຜນົ ຄນູ ຈດຸ ປະສງົ • ນັກຮຽນສາມາດຝຶກຄວາມຈາໍ ຕວົ ອກັ ສອນ, ຮບູ ພາບ, ຕວົ ເລກຈາກເກມຄວາມຈໍາ. • ນັກຮຽນຝກຶ ສະມາທ,ິ ຄວາມອົດທນົ ແລະ ຜອ່ ນຄາຍຈາກການຫ້ນັ ເກມ. ສະຫຼຸບ • ນກັ ຮຽນຈະໄດຮ້ ຽນຮ້ວູ ທິ ຫ້ັນິ ເກມຄວາມຈໍາໃນການຈັບຄູຮ່ ູບພາບກບັ ຮູບພາບ, ຈັບຄຄູ່ ໍາສັບກບັ ຮບູ ພາບ, ຮູ້ຄາ່ ຈໍານວນ ຜນົ ບວກ, ຜນົ ຄນູ • ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສດັ ຕາ່ ງໆໃນເກມ • ນກັ ຮຽນໄດ້ຝກຶ ທັກສະການຈຈ່ື າໍ • ນກັ ຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້, ເຂັາ້ົ ໃຈເນ້ອັ ໃນ ຜາ່ ນການຫັນິ້ ເກມແບບມວ່ ນຊ່ືນ. • ເກມຄວາມຈາໍ ເໝາະສົມກັບຫັກສດູ ຊັນ້ ປະຖມົ ສກຶ ສາ. • ຮຽນຮູ້ ແລະ ອອກສຽງຄໍາສັບຕາ່ ງໆ ກດິ ຈະກຳຮຽນຮູ້ໃນເວລຳຫວຳ່ ງ • ກະກຽມອປຸ ະກອນ ໃສ່ກະຕາ່ ຫ ກອ່ ງ ໄວ້ໃນມມູ ຮຽນຮູ້ ທ່ນື ກັ ຮຽນສາມາດເຂາົັ້ ເຖິງ ແລະ ນາໍ ໃຊ້ ສະດວກ


ກະກຽມກ່ອນເຝກິ ອົບຮົມ • ແຜນ່ ວດັ ແທກລວງສງູ • ສາຍແມັດ ເວລຳ • ອະທບິ າຍ 3 ນາທ • ກິດຈະກໍາ 5 ນາທ • ສະຫຼຸບ 2 ນາທ • ເວລາລວມ: 10 ນາທ ກິດຈະກຳ 1. ແນະນາໍ ຈຸດປະສງົ ແລະ ວທິ ການນໍາໃຊ.້ 2. ສາທດິ ການນາໍ ໃຊ້ ແລະ ການຮກັ ສາ ຈດຸ ປະສງົ • ເພືອ່ ຕດິ ຕາມການພດັ ທະນາທາງດາ້ ນລວງສູງຂອງນກັ ຮຽນ. • ເພອື່ ໃຫ້ນກັ ຮຽນຮກູ້ ານວດັ ແທກ. ສະຫຼຸບ • ນກັ ຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ການນາໍ ໃຊ້ໄມ້ແມັດເຊັືນ່ : ວດັ ແທກຂະໜາດ ແລະ ລວງຍາວຂອງວັດຖຕຸ າ່ ງໆໃນຫອ້ ງ ຮຽນໄດ້. • ແມດັ ວດັ ແທກລວງສງູ ແມ່ນເໝາະສມົ ສາໍ ລັບ ວິຊາຄະນິດສາດ ຂັ້ນ ປ.2- ປ.3 ກດິ ຈະກຳຮຽນຮໃູ້ ນເວລຳຫວ່ຳງ • ນກັ ຮຽນສາມາດວດັ ແທກລວງສງູ ຂອງຕົນເອງ ແລະ ໝເູ່ ພ່ືອນໄດ້ • ສາມາດປຽບທຽບຄວາມສງູ ຂອງຕົນເອງ ກັບ ໝູເ່ ພອ່ື ນ.


ກະກຽມກ່ອນເຝກິ ອບົ ຮົມ • ສາດຮອງສື່ • ກະຕາ່ ໄມ້ດ້ັິວສໍາລບັ ແຕ່ລະກຸ່ມ • ໂພສເຕັ້ກດິ ຈະກາໍ (ປຶັ້ມຄະນິດສາດປ1) • ແຜ່ນພມູ ຫກັ ຫວົ ໜວ່ ຍ, ຫວົ ສິບ, ຫົວຮ້ອຍ ແລະ ຢາງບ້ວງ ເວລຳ • ອະທບິ າຍ 2 ນາທ • ກິດຈະກໍາ 80 ນາທ • ສະຫຼຸບ 8 ນາທ • ເວລາລວມ: 90 ນາທ ກດິ ຈະກຳ 1. ການຈັດຮບູ ແບບ 2. ການທວາຍໄມ້ດວັິ້ ຄະນິດສາດ 3. ການແຍກໄມ້ດັ້ິວ 4. ການໃຊ້ໄມດ້ ັ້ິວເຂັົາ້ ໃນບັດຄ່າປະຈາໍ ຫກັ 5. ການບວກ 6. ການລົບ ຈຸດປະສົງ • ນັກຮຽນສາມາດຮ້ກູ ານນບັ ເລກດ້ວຍໄມ້ດິວ້ັ ໄດ້ • ສາມາດນໍາໄມດ້ ວິັ້ ປະກອບເປັນຮູບພາບຕາ່ ງໆຕາມຮູບເລຂາຄະນິດ • ສາມາດແຍກຫວົ ຫນວ່ ຍໄດ້ ແລະ ແຍກຈໍານວນຫົວສບິ ໄດ້. • ສາມາດບວກມຈ່ື ແລະ ລບົ ມຢມໄດ້ ສະຫບຼຸ • ນກັ ຮຽນສາມາດນາໍ ໃຊ້ໄມດ້ ້ັິວສາ້ ງກິດຈະກໍາການຄິດໄລ່ພັນ້ ຖານ ແລະ ເລຂາຄະນດິ ໄດ້ຫາຍຮບູ ແບບທ່ື ກ່ຽວຂ້ອງກັບປມ້ັຶ ແບບຮຽນ. • ເໝາະສໍາລັບວິຊາຄະນິດສາດ ຂ້ັນ ປ.1 ກິດຈະກຳຮຽນຮໃູ້ ນເວລຳຫວ່ຳງ • ນັກຮຽນສາມາດເຮັດກດິ ຈະກໍາຕ່າງໆດວ້ ຍຕົນເອງ ແລະ ສາມາດຫ້ັນຮວ່ ມກັບໝ່ເູ ພອື່ ນຫາຍຄນົ


ກະກຽມກ່ອນເຝກິ ອບົ ຮມົ • ສາດຮອງສ່ື • ບດັ ຄໍາສັບຕ່າງໆຕາມສ • ກະຕາ່ ຫ ກ່ອງບນັ ຈຸ ເວລຳ • ອະທບິ າຍ 3 ນາທ • ກດິ ຈະກໍາ 35 ນາທ • ສະຫຼຸບ 7 ນາທ • ເວລາລວມ: 45 ນາທ ກິດຈະກຳ 1. ສງັ ເກດ ແລະ ເຝກິ ອ່ານເປັນຄາໍ 2. ຄູທວາຍຄໍາສັບໃຫ້ນັກຮຽນອ່ານ 3. ນກັ ຮຽນເຝິກອ່ານບັດຄາໍ ສບັ ຮ່ວມກນັ ຈດຸ ປະສົງ • ເພ່ອື ເປນັ ການເຝິກທັກສະການອ່ານເປັນຄໍາໃຫ້ຖກ • ເພືອ່ ເຝິກການອອກສຽງໃຫ້ຖກຕອ້ ງ ແລະ ຊັດເຈນ ສະຫຼຸບ • ສາມາດຊວ່ ຍໃຫນ້ ກັ ຮຽນເຝກິ ການອາ່ ນຄາໍ ສັບໄດ້ດວ້ ຍຕົນເອງ. • ນໍາໃຊເ້ ຂັາ້ົ ໃນການສອນວຊິ າພາສາລາວ ປ.1 ແລະ ປ.2 ກດິ ຈະກຳຮຽນຮໃູ້ ນເວລຳຫວຳ່ ງ • ນັກຮຽນນໍາໃຊ້ບັດຄໍາສັບ ເຝິກການອ່ານ, ທວາຍ ເປນັ ຄູ່ ຫ ເປນັ ກຸ່ມ


ກະກຽມກ່ອນເຝກິ ອບົ ຮົມ • ກະດານໃສບ່ ັດເລກ • ບັດເລກ1-100 • ຝາກະຕຸກ • ບດັ ສດູ ຄນູ 2, 5 ແລະ 9 • ແຜນ່ ໂພສເຕຮູບຊ້າງ ເວລຳ • ອະທບິ າຍ 2 ນາທ • ວຽກກຸ່ມ 80 ນາທ • ສະຫຼຸບ 8 ນາທ • ເວລາລວມ: 90 ນາທ ກດິ ຈະກຳ 1. 001 ກກ 01 ແລະ 02 ການຈດັ ລຽງຈ ານວນ ແຕ່1 ຫາ 100 2. 001 ກກ 03 ເປດບັດໃນກະດານຈ ານວນຮ້ອຍ 3. 001 ກກ 07 ຈ ານວນຄ-ູ່ ຈາໍ ນວນຄກ 4. 001 ກກ 06 ຈ ານວນທື່ຫາຍກວາ່ 10 ແລະ ໜ້ອຍກວ່າ 10 5. 001 ກກ 04 ການຄູນໂດຍໃຊກ້ ະດານຈ ານວນຮອ້ ຍ 6. ການຈດັ ໂຕເລກໃຫອ້ ອກມາເປນັ ຮບູ ພາບ ຈດຸ ປະສົງ • ຈດັ ລຽງຈາໍ ນວນ, ຮູຈ້ ໍານວນໜ້ອຍ-ຫາຍ,ຈາໍ ນວນຄກ-ຄູ່ . • ສາມາດເຂ້ັົາໃຈລະບົບຕວົ ເລກແຕ່ 1 – 100 • ພັດທະນາການຄດິ ໄລ່ບວກ, ລົບ ແລະ ຄູນ ສະຫຼຸບ • ຄສູ າມາດນາໍ ໃຊກ້ ະດານຈໍານວນຮອ້ ຍເຂັ້ົາໃນການສອນໄດຫ້ າຍຮູບແບບ ທ່ສື າໍ ຄັນນກັ ຮຽນສາມາດຮ້ຜູ ົນ ການຄໍານວນຕົວເລກ ແລະ ຈັດລຽງຈໍານວນໃຫ້ຖກຕອ້ ງໄດ້ຕາມຈໍານວນແຕ່ໜ້ອຍຫາຫາຍ. • ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂ້ັົາໃນການສອນຂັນ້ ປ.1, ປ.2 ແລະ ປ.3 ກດິ ຈະກຳຮຽນຮູໃ້ ນເວລຳຫວ່ຳງ • ວາງໄວບ້ ອ່ ນທື່ນກັ ຮຽນສາມາດເຂ້ັົາເຖງິ ງາ່ ຍ • ນກັ ຮຽນສາມາດເຝກິ ການຄິດໄລ່ເລກໄວ • ນກັ ຮຽນສາມາດສະຫບັ ຕົວເລກກລໍ ະນຕວົ ເລກຢູຕ່ ໍາແໜງ່ ທ່ືບໍຖ່ື ກຕອ້ ງ


ກະກຽມກ່ອນເຝກິ ອບົ ຮມົ • ສາດຮອງສື່ • ໝາກກະລ໋ອກ • ຝາກະຕກຸ • ໄມດ້ ິວັ້ • ປ້ຶມັ ຄູ່ມ • ເຈຍ້ • ສໍດໍາ • ກະດານຂັ້ນໄດງູ ເວລຳ • ອະທບິ າຍ 2 ນາທ • ກິດຈະກໍາ 80 ນາທ • ສະຫຼຸບ 8 ນາທ • ເວລາລວມ: 90 ນາທ ກິດຈະກຳ 1. ກດິ ຈະກໍາການບວກ 2. ກດິ ຈະກໍາການບວກໂດຍກາໍ ນດົ ໂຕເລກເປາັົ້ ໝາຍ ແລະ ມກໍາມະການ 3. ກິດຈະກາໍ ການລບົ 4. ກິດຈະກໍາການບວກຈາໍ ນວນຮ້ອຍເຂາັົ້ ກັນ 5. ກິດຈະກໍາກະດານເກມຂັນ້ ໄດງູ ຈດຸ ປະສົງ • ເຝກິ ທັກສະພນ້ັ ຖານທາງດ້ານຈາໍ ນວນດ້ວຍອປຸ ະກອນທື່ຫາໄດ້ງ່າຍ, ລາຄາບືແ່ໍ ພງ ສະດວກໃນການ ກະກຽມ. • ໃຫນ້ ກັ ຮຽນສາມາດຄາໍ ນວນການລບົ ແລະ ການບວກຈາກຄາ່ ໝາກກະລ໋ອກ. ສະຫຼຸບ • ນັກຮຽນຈື່ໄດງ້ ່າຍ ແລະ ຜອ່ ນຄາຍຈາກການຮຽນດ້ວຍວິທການຫນ້ິັ . ກດິ ຈະກຳຮຽນຮ້ໃູ ນເວລຳຫວ່ຳງ • ນັກຮຽນສາມາດເຮັດກດິ ຈະກາໍ ຕາ່ ງໆດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ສາມາດຫນິັ້ ຮວ່ ມກັບໝ່ເູ ພື່ອນຫາຍຄນົ


ກະກຽມກອ່ ນເຝກິ ອບົ ຮມົ • ສາດຮອງສື່ ເວລຳ • ອະທບິ າຍ 2 ນາທ • ສນົ ທະນາ 10 ນາທ • ສະຫຼູບ 3 ນາທ • ເວລາລວມ: 15 ນາທ ກດິ ຈະກຳ 1. ສາດຮອງແມນ່ ຈະນາໍ ໃຊ້ເຂ້າັົ ໃນເກອບທກຸ ກດິ ຈະກາໍ ເມື່ອມກດິ ຈະກາໍ ກໍຕ້ອງນາໍ ໃຊສ້ າດຮອງສືເ່ ພືອ່ ໃຫ້ ສະດວກ. 2. ຄູນາໍ ໃຊສ້ າດຮອງສືຕ່ ະຫອດໄລຍະການຝກຶ ອົບຮົມ ຈດຸ ປະສົງ • ໃຊ້ຮອງສ່ເື ພືອ່ ສະດວກແກກ່ ານຈັດກດິ ຈະກໍາ ແລະ ສັງເກດເຫນັ ສ່ໄື ດງ້ າ່ ຍ. ສະຫບຼຸ • ຕອ້ ງນໍາໃຊ້ສາດຮອງສື່ທຸກຄງັ້ ທ່ືຫນ້ັິ ກດິ ຈະກາໍ ເພື່ອໃຫເ້ ຫນັ ສຊື່ ດັ ເຈນ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ໝັນ້ ໃຈວ່າທຸກໆສື່ ຕ້ອງຢູໃ່ ນສາດນັ້ນ ແລະ ເປັນຂອບເຂດສໍາລບັ ປະຕິບດັ ກດິ ຈະກໍາ. • ສາດຮອງສ່ືຕອ້ ງເປັນສດຽວລ້ວນ • ສາດຮອງສ່ືນາໍ ໃຊ້ໄດເ້ ປັນກມຸ່ , ຄູ່ ແລະ ບຸກຄນົ ກິດຈະກຳຮຽນຮໃູ້ ນເວລຳຫວ່ຳງ • ສາດຮອງສ່ແື ມນ່ ໄວໃ້ ຊເ້ ມ່ືອຄູອາຈານມຄວາມຕ້ອງການເສມຄວາມຮໃູ້ ນລາຍວິຊາໃດໜງື່ຶ ແມ່ນຈະໄດນ້ າໍ ພາ ນກັ ຮຽນມາໃຊໃ້ ນຫອ້ ງສື່ໄດ້ ເພ່ືອເສມຄວາມຮ້ໃູ ໝ່ເຂາ້ົັ ໃນການຮຽນການສອນໄດ້. • ຕອ້ ງສອນໃຫ້ນັກຮຽນຮູ້ວທິ ນໍາໃຊ້ ແລະ ການເກບັ ມຽ້ ນ


ກະກຽມກ່ອນເຝກິ ອບົ ຮມົ • ສາຍໝາກປດັ ຈໍານວນ 10 • ສາຍໝາກປດັ ຈໍານວນ 20 • ບັດເລກ (ຈໍານວນ, ບວກ, ລົບ) • ສາດຮອງສ່ື ເວລຳ • ອະທິບາຍ 2 ນາທ • ກິດຈະກາໍ 20 ນາທ • ສະຫຼຸບ 3 ນາທ • ເວລາລວມ: 25 ນາທ ກິດຈະກຳ 1. ນບັ ຈໍານວນໝາກປັດທ່ືມ 2. ນັບຈາໍ ນວນໝາກປັດຕາມບັດເລກ 3. ແບ່ງຈໍານວນອອກເປັນສອງສ່ວນ 4. ການບວກເລກດ້ວຍໝາກປັດ 5. ການລບົ ເລກດວ້ ຍໝາກປັດ ຈດຸ ປະສງົ • ເພ່ອື ໃຫ້ນກັ ຮຽນເຂັົ້າໃຈໃນການນບັ ເລກໂດຍການຈບັ ບາຍ ແລະ ສງັ ເກດແຍກສຈາກໝາກປັດ • ນກັ ຮຽນສາມາດຄໍານວນ ການບວກ, ການລົບເລກຈາກໝາກປດັ ໄດ້ຫາຍວິທ. ສະຫຼຸບ • ໝາກປດັ ເປັນສື່ການສອນໜຶ່ງື ທືຊ່ ວ່ ຍໃຫ້ນກັ ຮຽນມຄວາມມ່ວນຊືນ່ ຈາກການຄິດໄລ່ ແລະ ແຍກຈາໍ ນວນ ຈາກການຈັບບາຍໝາກປດັ ນນັ້ . • ການໃຊ້ໝາກປັດໃນການນບັ ເລກ, ບວກເລກລົບເລກ ເໝາະສົມກບັ ຫັກສູດຊັ້ນປະຖົມສກຶ ສາ ກດິ ຈະກຳຮຽນຮ້ໃູ ນເວລຳຫວຳ່ ງ • ນັກຮຽນສາມາດໃຊລ້ ກູ ໝາກປດັ ເພອື່ ຄິດໄລເ່ ລກ (ການບວກ, ການລບົ ) ເປັນບກຸ ຄົນ ຫ ເປນັ ຄູກ່ ໍືໄ່ ດ້.


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook