Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ระบบคอมพิวเตอร์ 20144 20140

ระบบคอมพิวเตอร์ 20144 20140

Published by Sirimongkol Luatanom, 2022-11-16 08:08:00

Description: Ebookเรื่องระบบคอมพิวเตอร์
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวนและมัลติมิเดียเสนอครูสุนทรและครูเอกศักดฺ์

Search

Read the Text Version

อบี คุ เร่อื ง ระบบคอมพวิ เตอร โดย เด็กชายสริ ิมงคล เหลอื ถนอม 20144 เดก็ ชายภทั รกร กะปย ะ 20140

สารบญั ความหมายของรบบคอมพิวเตอร หนา3 องคป ระกอบของคอมพวิ เตอร หนา 4 ซอฟตแวร หนา 6 บุคคลากร(พเิ พิลแวร) หนา 8 ขอ มลู และสารสนเทศ หนา 10 โทษของระบบคอมพิวเตอร หนา 14

ความหมายของระบบคอมพิวเตอร รมพะิ บบคอวเตอร (Computer System) หมายถึง ชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรทเ่ี ชอื่ มตอ เขาดวยกันและสามารถทาํ งานรวมกนั ได โดยมกี ารกาํ หนดชุดคาํ ส่งั หรอื โปรแกรมควบคมุ เพื่อใหชุด อุปกรณท าหนา ทีป่ ระมวลผลขอมลู โดยอตั โนมัตแิ ละไดผ ลลพั ธตามทีต่ องการ โดย มีขน้ั ตอนคือ นาํ เขา ขอ มลู ประมวลผลขอ มลู แสดงผลลพั ธและขอมูลยอ นกลบั

องคป ระกอบของระบบคอมพวิ เตอร 1.ฮารด แวร ฮารดแวรเปน องคประกอบของตวั เคร่อื งท่สี ามารถจับตองได ไดแ ก วงจรไฟฟา ตวั เครื่อง จอภาพ เครือ่ งพมิ พ คีรบ อรด เปนตน ซึ่งสามารถแบง สวนพน้ื ฐานของฮารด แวรเปน 4 หนวยสําคญั 1.1 หนวยรับขอมูลหรืออินพุต (Input Unit) ทําหนา ทร่ี บั ขอมูลและโปรแกรมเขา เคร่ือง ไดแก คียบ อรืดหรอื แปนพิมพ เมาส เครอื่ ง สแกน เครอ่ื งรูดบตั ร Digitizer เปน ตน 1.2 ระบบประมวลผลกลางหรอื ซพี ียู (CPU : Central Processing Unit) ทําหนา ทใ่ี นการทํางานตามคําส่ังท่ีปรากฏอยใู นโปรแกรม ปจจุบันซพี ยี ขู องเคร่ืองพซี ี รจู ักในนามไมโครโปรเซสเซอร(Micro Processor) ไมโครโปรเซสเซอร มีหนา ทีใ่ นการประมวลผลขอ มลู ในลกั ษณะ ของการคาํ นวณและเปรียบเทียบ โดยจะทาํ งานตามจงั หวะเวลาท่ีแนน อน เรียกวา สัญญาณClockเม่ือมกี ารเคาะจงั หวะหนง่ึ ครง้ั กจ็ ะเกิดกจิ กรรม 1คร้งั เราเรยี กหนว ยท่ใี ชในการวัดความเรว็ ของซีพียูวา “เฮริ ท”(Herzt)2.ซอฟตแวร ซอฟตแ วร คือโปรแกรมหรอื ชดุ คาํ สั่ง ทีส่ ัง่ ใหฮ ารด แวรทาํ งาน รวมไปถึงการควบคมุ การทํางาน ของอุปกรณแวดลอ มตางๆ เชน ฮารด ดสิ ก ดสิ กไดรฟ ซดี ีรอม การด อนิ เตอรเฟสตาง ๆ เปนตน ซอฟตแวร เปนสิง่ ท่มี องไมเ ห็นจับตองไมไ ด แตร บั รูการทาํ งานของมนั ได ซงึ่ ตา งกับ ฮารด แวร (Hardware) ท่สี ามารถจบั ตองได3.บุคลากร (พิเพลิ แวร) เครอื่ งคอมพวิ เตอรโดยมากตอ งใชบ คุ ลากรสั่งใหเ ครื่องทาํ งาน เรยี กบุคลากรเหลาน้วี า ผูใช หรือ user (ยูเชอร)4. ขอมลู และสารสนเทศ ในการทาํ งานตาง ๆ จะตอ งมขี อ มลู เกดิ ข้ึนตลอดเวลา ขอมลู ท่ีเกยี่ วของกบั งานทถ่ี ูกเก็บรวบรวมมาประมวลผล เพอื่ ใหไ ดส ารสนเทศทีเ่ ปน ประโยชนต อผูใช ซึ่งในปจ จบุ ันมีการนาํ เอาระบบคอมพวิ เตอรม าเปน ขอมูลในการดดั แปลงขอมลู ใหไดป ระสิทธภิ าพ โดยความแตกตา ง ระหวาง ขอมลู และ สารสนเทศ สารสนเทศ คอื ขอ มูลทผี่ า นกระบวนการเกบ็ รวบรวมและเรียบเรียง เพ่อื เปน แหลงขอ มลู ที่เปน ประโยชนตอผใู ชส ารสนเทศท่ดี ี จะชวยให ผูบ ริหารสามารถตดั สินใจไดถ กู ตอ งแมนยาํ ขน้ึ และชวยใหการประมาณการในดานตางๆ ไมว าจะเปนการลงทุนหรือยอดขโทษของระบบคอมพิวเตอร ● ทําใหเกดิ การวติ กกังวล ... ● ทําใหเกดิ การเส่ียงทางดานธรุ กจิ ... ● ทําใหเกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร ... ● ทําใหม นุษยสัมพันธเ ส่ือมถอย ... ● ทําใหเ กิดอาวธุ รายแรงชนิดใหม ๆ ... ● ทาํ ใหเ สียสขุ ภาพ ●


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook