Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore คู่มือการใช้งาน Photoshop

คู่มือการใช้งาน Photoshop

Description: ใช้ในการแต่งภาพ และออกเเบบ

Search

Read the Text Version

Adobe Photoshop CS6 โปรแกรม Photo shop เปน็ โปรแกรมในตระกลู Adobe ท่ใี ชส้ ำหรับตกแต่งภำพถำ่ ยและภำพกรำฟิก ได้ อยำ่ งมปี ระสิทธิภำพ ไม่ว่ำจะเปน็ งำนด้ำนสง่ิ พมิ พ์ นิตยสำร และงำนดำ้ นมัลติมีเดยี อกี ทั้งยังสำมำรถ retouching ตกแต่งภำพและกำรสรำ้ งภำพ ซึง่ กำลงั เป็นท่ีนิยมสงู มำกในขณะน้ี เรำสำมำรถใช้โปรแกรม Photoshop ในกำรตกแต่งภำพ กำรใส่ Effect ต่ำง ๆใหก้ ับภำพ และตวั หนังสอื กำรทำภำพขำวดำ กำร ทำภำพถ่ำยเปน็ ภำพเขยี น กำรนำภำพมำรวมกนั กำร Retouch ตกแตง่ ภำพตำ่ ง

ควำมสำมำรถพ้นื ฐำนของ Adobe Photoshop ทีค่ วรทรำบ ตกแตง่ หรอื แกไ้ ขรูปภำพ ตัดตอ่ ภำพบำงสว่ น หรอื ท่ีเรียกว่ำ crop ภำพ เปลี่ยนแปลงสขี องภำพ จำกสีหนึ่งเปน็ อีกสหี นง่ึ ได้ สำมำรถลำกเสน้ แบบฟรีสไตล์ หรือใส่รูปภำพ สเี่ หลีย่ ม วงกลม หรอื สรำ้ งภำพไดอ้ ยำ่ งอิสระ มกี ำรแบ่งชนั้ ของภำพเป็น Layer สำมำรถเคลือ่ นย้ำยภำพไดเ้ ปน็ อสิ ระตอ่ กัน กำรทำ cloning ภำพ หรอื กำรทำภำพซ้ำในรูปภำพเดียวกัน เพ่ิมเติมข้อควำม ใส่ effect ของขอ้ ควำมได้ Brush หรือแปรงทำสี ทสี่ ำมำรถเลอื กรูปแบบสำเร็จรปู ในกำรสรำ้ ง ภำพไดแ้ ละอนื่ ๆ อกี มำกมำย

1. แถบเมนู ด้ำนบน (Photoshop Menu Bar) : หลกั ๆ แลว้ จะใชจ้ ัดกำรกับองค์ประกอบภำพรวม ของ โปรแกรม photoshop เชน่ กำรสรำ้ งไฟล์งำน และบนั ทึกไฟล์งำน (File) , ปรบั แสงสีรูปภำพ (Image) , เพ่มิ เอฟเฟคใหร้ ูปภำพ (Filter) , ปรบั แตง่ รปู แบบหนำ้ ตำของโปรแกรม (View) และ อนื่ ๆ

2. กลอ่ งเครอ่ื งมอื ด้ำนซำ้ ย (Photoshop Tools 3. แถบจดั กำรเลเยอร์ ดำ้ นขวำ (Photoshop box) : เปน็ สว่ นทรี่ วบรวมเคร่อื งมอื ต่ำงๆ ให้เลอื กใชง้ ำน Layer Panel) : เป็นสว่ นท่ใี ช้จดั กำรกับ ได้สะดวกมำกขนึ้ ไมว่ ำ่ จะเปน็ เครอื่ งมือตัดภำพ ลบภำพ องคป์ ระกอบย่อยๆ ทง้ั หมดท่รี วมอยู่ในไฟล์งำน เทสี ระบำยสี เพม่ิ ขอ้ ควำม Text และ อืน่ ๆ โฟโต้ชอป (Photoshop ‘s Layer) ไม่วำ่ จะ เป็น องค์ประกอบของรูปภำพแตล่ ะรูป (Image Layer) , ขอ้ ควำม (Text Layer) รวมถึง องคป์ ระกอบย่อยอ่นื ๆ

กำรสร้ำงไฟล์งำน (Create File in Photoshop) ในกำรเริ่มต้นทจี่ ะสร้ำงผลงำนอะไรกแ็ ล้วแตด่ ้วย โปรแกรม Photoshop น้นั เรำจะตอ้ งทำกำรสร้ำงไฟล์งำนขึ้นมำก่อน ซึ่งกำรสร้ำงไฟล์งำนนน้ั ก็เปรยี บเสมอื นกับกำรที่ สร้ำงแผน่ กระดำษวำ่ งๆ ข้นึ มำ 1 แผ่น เพื่อใชส้ ำหรับวำดรูป หรือ ใส่ รูปภำพอะไรก็ตำม ท่ตี อ้ งกำรจะตกแต่งลงไปในแผน่ กระดำษแผน่ นั้นๆ นั่นเอง ซึ่งวิธีกำรสรำ้ งไฟลง์ ำนน้ัน ให้กดท่ี ปมุ่ File ในแถบเมนดู ้ำนบน แลว้ ตำมดว้ ย ปมุ่ New (จำง่ำยๆ วำ่ File > New)

กำรดงึ รูปภำพเขำ้ โปรแกรม (Images to Photoshop) สำหรบั กำรนำรูปภำพเขำ้ มำใชง้ ำนในโปรแกรม Photoshop สำมำรถทำได้หลำยวิธีด้วยกนั แตว่ ธิ ีท่ีงำ่ ยสดุ คือ กำร ลำกและวำง (Drag and Drop) เรำแคเ่ ลอื กไฟลร์ ปู ภำพที่ต้องกำรจะใช้ จำกนน้ั ก็ใช้เมำ้ สค์ ลกิ ทีไ่ ฟลร์ ปู ภำพน้ันๆ (คลิกซ้ำยค้ำง) แล้วก็ลำกมำวำงลงในสว่ นของหนำ้ กระดำษ (ไฟลง์ ำนที่เรำสร้ำงไว้ในโปรแกรม โฟโตช้ อป

กำรจดั กำรเลเยอร์ (Photoshop ‘s Layer Panel) ซ่งึ ถำ้ จะพดู ให้เขำ้ ใจงำ่ ยๆ แลว้ ในส่วนของ เลเยอร์ (Layer) ในโปรแกรม โฟโต้ชอป กเ็ ปรยี บเหมือนกบั เศษ กระดำษชนิ้ เล็กๆ ทอี่ ยบู่ นไฟล์งำนของเรำ โดยเรำจะนำเศษกระดำษน้นั ๆ มำตัด หรอื ตอ่ กนั กไ็ ด้ ยงิ่ ถำ้ มเี ศษ กระดำษชิ้นเลก็ ๆ อยู่มำกเท่ำไร ก็เท่ำกับวำ่ ในไฟลง์ ำนนั้นๆ กจ็ ะมีเลเยอรม์ ำกขน้ึ เทำ่ น้นั นนั่ เอง

กำรใสข่ ้อควำม (Text in Photoshop) สำหรับกำรใส่ข้อควำมตวั อักษรลงในไฟล์งำนของ โปรแกรม โฟโต้ชอป น้นั เปน็ เร่อื งท่ีง่ำยมำก เพยี งแคก่ ดปมุ่ เครือ่ งมือ Text ท่เี ป็นไอคอนสญั ลกั ษณต์ ัว T แลว้ คลิกลงในตำแหน่งที่ต้องกำรจะพิมพข์ อ้ ควำม เพียงเท่ำน้ี โปรแกรมกจ็ ะสรำ้ ง Layer Text ขึ้นมำ ให้เรำสำมำรถพิมพ์ขอ้ ควำมไดท้ ันที

กำรบันทกึ ไฟล์งำน (Save As from Photoshop) สำหรบั ข้ันตอนกำรบันทกึ ไฟล์ หรอื กำร Save ไฟล์งำนนน้ั จัดเป็นขั้นตอนที่สำคัญมำกๆ เลยทีเดียว เพรำะถำ้ ทำงำนจน เสรจ็ แต่ลมื เซฟ หรือ เซฟไฟล์ผดิ อำจทำใหเ้ กดิ อำกำรงำนเขำ้ ได้ ซ่งึ โปรแกรมโฟโตช้ อป สำมำรถแปลงไฟล์ และ บันทึก ไฟลร์ ูปภำพออกมำไดห้ ลำกหลำยนำมสกุล (Format) ดว้ ยกนั แต่นำมสกลุ หลักของตัว โปรแกรมโฟโต้ชอป จะมนี ำมสกลุ วำ่ .PSD


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook