Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore UNITE 03

UNITE 03

Published by kimoostudio, 2020-05-20 02:37:46

Description: UNITE 03

Search

Read the Text Version

ISSUE 03 Jan -Mar 2020 www.GLOBALCOMPACT-TH.COM unsplash.com photo ภาคธุรกิจร่วมกนั สูโ้ ควิด-19 #UNITING BUSINESS FIGHT COVID-19

ภาคธุรกิจร่วมกนั สูโ้ ควิด-19 CONTENTS #UNITING BUSINESS FIGHT COVID-19 P.05 MEMBER ACTIVITY ท่ีปรกึ ษา P.06-07 FROM ESG TO SDGs ศุภชยั เจียรวนนท์ P.08-09 5 SDGs MEGA TREND SPECIAL นพปฎล เดชอุดม P.10-11 #UNITING BUSINESS เนติธร ประดิษฐส์ าร FIGHT COVID-19 บรรณาธิการบริหาร P.12-13 โลกยุคหลงั โควิด...คิดใหม่ทําใหม่ ธนั ยพร กริชติทายาวุธ P.14 GCNT RESOURCES บรรณาธิการ P.15 ABOUT GCNT ภสั นว์ จี ศรีสุวรรณ์ คณะทํางาน นรรณ วงศพ์ วั พนั ธุ ์ ณชั เกษม สุทธาคาร วิภาวี อนนั ตศกั ดิ ์ เจา้ ของ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแหง่ ประเทศไทย Global Compact Network Thailand (GCNT) สํานกั งานใหญ่ หอ้ ง 3101 – 3104 ชน้ั 31 อาคาร เอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรชั ดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2051-9404, 0-2051-9405 www.globalcompact-th.com ISSUE 03 Jan -Mar 2020 www.GLOBALCOMPACT-TH.COM unsplash.com photo ภาคธุรกิจร่วมกนั สูโ้ ควิด-19 #UNITING BUSINESS FIGHT COVID-19 ISSUE 03 | JAN-MAR 2020

07 สภาพฒั นฯ์ กําหนดเป้ าหมายความย่งั ยืน เครือซีพี มุ่งเปิ ดเผยธรรมาภิบาลบริษทั ในยุทธศาสตรช์ าติ ในเครือ 21 ประเทศท่วั โลก ดร.วนั ฉตั ร สุวรรณกิตติ ดร.เนติธร ประดิษฐส์ าร ท่ีปรึกษาดา้ นนโยบายและแผนงาน ผูช้ ่วยบริหาร ประธานคณะผูบ้ ริหาร สํานกั งานสภาพฒั นาการเศรษฐกิจและ รองกรรมการผูจ้ ดั การ ดา้ นความย่งั ยืน สงั คมแหง่ ชาติหรือสภาพฒั นฯ์ และการสื่อสาร เครือเจริญโภคภณั ฑ์ ทผี่ า นมาสภาพฒั นฯ ไดจ ดั ทาํ แผนพฒั นาเศรษฐกจิ และสงั คมแหง ชาติ เครือเจริญโภคภัณฑใหความสําคัญในการนํา SDGs มาเปน ฉบบั ท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) ซงึ่ มเี นอ้ื หาสาระทเ่ี กย่ี วขอ งกบั เปา หมาย สวนหน่ึงในยุทธศาสตรของเครือและมีการวัดผลอยางชัดเจน เชน ของการพฒั นาทยี่ งั่ ยนื เชน การพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ ลดความเหลอ่ื มลา้ํ กําหนดวาภายในปพ.ศ.2563 จะตองมีการเปดเผยผลดําเนินงาน เนนการเจริญเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาเศรษฐกิจให ดานธรรมาภิบาล มีการดําเนินการตรวจสอบรอบดานในเร่ืองสิทธิ เขมแข็ง เพ่ิมธรรมาภิบาลในภาครัฐ เนนความเปนธรรม สรางความ มนุษยชนของบริษัททั้งหมดที่เครือเจริญโภคภัณฑไปลงทุนรวม มั่นคงใหกับประเทศ ซ่ึงทั้งหมดสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 21 ประเทศทวั่ โลก รวมทง้ั ตอ งมกี ารตรวจสอบยอ นกลบั ของคคู า ครบ 20 ป (พ.ศ.2560–2579) 100 เปอรเ ซนต ภายในปพ.ศ.2563 ก.ล.ต. ออกมาตรฐานเตรียมอพั เกรด ธนาคารไทยพาณิชย์ ยึดหลกั ปล่อยสินเช่ือ รายงานประจําปี (One report) เพื่ อใหเ้ กิดความย่งั ยืน คุณจอมขวญั คงสกุล ดร. อารกั ษ์ สุธีวงศ์ ผูช้ ่วยเลขาธิการ ผูจ้ ดั การใหญ่ สํานกั งานคณะกรรมการกํากบั หลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ย์ (ก.ล.ต.) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ท่ีผานมา ก.ล.ต. ไดกําหนดมาตรฐานบรรษัทภิบาล หรือ CG ธนาคารไทยพาณิชยเลือกทําตามเปาหมายความย่ังยืน 6 ขอ คือ (Corporate Governance) ท่ีครอบคลุมท้ังดานธรรมาภิบาล การขจัดความยากจน, การศึกษาที่เทาเทียม, พลังงานสะอาดท่ี ส่ิงแวดลอมและสังคม (ESG) นอกจากนี้ยังมีขอกําหนดใหบริษัท ทุกคนเขาถึงได, การจางงานที่มีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ, จดทะเบียนจัดทํารายงานหลักธรรมา ภิบาลการลงทุนหรือ I Code อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรางพ้ืนฐาน และการรับมือการ เพ่ือใหผูลงทุนสถาบันใชเปนแนวทางในการลงทุนในกิจการที่จะไป เปลยี่ นแปลงสภาพภมู ิอากาศ ลงทุน รวมท้ังใหความสําคัญกับการเงินท่ียั่งยืน (Sustainable Financing) โดยออกหลักเกณฑและยกเวนคาธรรมเนียมการขอ “ในฐานะสถาบันการเงินท่ีตองปลอยสินเชื่อใหนักลงทุน เราใช อนุญาตออกหุนกู เพ่ือนําเงินไปลงทุนในโครงการท่ีเปนประโยชนกับ หลักการปลอยสินเชื่อที่เหมาะสมและกอใหเกิดความยั่งยืนในการ สงั คมชุมชนและส่ิงแวดลอม พจิ ารณาสนิ เชื่อใหกับโปรเจ็กตใหญ สิ่งทีน่ ํามาใชเ พื่ออนุมตั สิ ินเชอ่ื คือ โปรเจก็ ตน นั้ มกี ารดแู ลสงั คมและสง่ิ แวดลอ มหรอื ไมรวมถงึ จะใหค วาม “นอกจากน้ี ก.ล.ต.กําลังรวมมือกับตลาดทรัพยแหงประเทศไทย สําคัญในการพิจารณาปลอยสินเชื่อการลงทุนดานธุรกิจสีเขียวใหมาก กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนรายงานความรับผิดชอบของบริษัทใน ข้ึนดวย” ประเด็น ESG ในรายงานประจําปหรือเรียกวา “One report” เพื่อ ใหนักลงทุนใชเปนขอมูลตัดสินใจในการลงทุนในบริษัทน้ันๆ โดยจะ บังคับใชในปพ.ศ.2565 บังคับใชครอบคลุมทั้งบริษัทจดทะเบียนและ บรษิ ทั ที่จะเสนอขายหลักทรพั ยค รั้งแรก (IPO) ” คณุ จอมขวญั กลาว13 สงั คมสงบสุข ความรว่ มมือ ยุติธรรม เพื่อการพัฒนา การรบั มือการ ไม่แบง่ แยก ท่ียง่ั ยนื เปล่ยี นแปลง ขจัดความ สภาพภูมิอากาศ ยากจน ขจัดความ เมอื งและถิ่นฐาน หิวโหย มนุษย์อย่างย่ังยืน มีสุขภาพและ ความเป็นอยูท่ ี่ดี การจา้ งงานทีม่ ีคุณค่า COVID-19 การศกึ ษาที่ และการเตบิ โตทาง pandemic เทา่ เทยี ม เศรษฐกจิ พลังงานสะอาด ทท่ี กุ คนเข้าถงึ ได้ การจดั การน้ํา ความเท่าเทียม และสขุ าภิบาล ทางเพศ ลดความ เหล่อื มลํ้า

14 GCNT RESOURCES UNGlobalCompact มีภารกิจชวยองคกรทุกภาคสวนทั่วโลก เรายังมีรายงาน ขอ มูล และมุมมองใหมๆ ของภาคธรุ กิจในกระแส ขับเคล่ือนความรับผิดชอบตอสังคมและเสนอแนะกรอบการดําเนิน โลก ทเี่ นนยํ้าหัวใจสาํ คญั ของการดาํ เนนิ ธรุ กิจดว ยความรับผดิ ชอบตอ งานใหแ กธ รุ กจิ ทกุ ประเภทโดยไมค าํ นงึ ขนาด ความซบั ซอ น หรอื ทตี่ ง้ั สังคม สําหรับองคกรสมาชิก UN Global Compact ไดศึกษาและ เพื่อเปล่ียนแปลงโลกใหดีข้ึนกวาเดิม และเราพรอมท่ีจะสนับสนุน ใชเปนแนวทางสูค วามเปนผนู ําดานความยงั่ ยืน อาทิ สมาชกิ ทุกรายอยา งเต็มที่ คูมอื สมาชิก UN Global Compact คูมือ INTEGRATING THE SDGs INTO CORPORATE REPORTING (ฉบบั ภาษาไทย) คูมือ FRAMEWORK FOR BREAKTHROUGH IMPACT ON THE SDGs THROUGH INNOVATION ทง้ั นเ้ี รามี UN Global Compact Academy ซงึ่ มบี ทเรยี นและ ดาวนโ์ หลด หลักสูตรมากมาย ใหสมาชกิ ศึกษาและเพ่มิ ทักษะ เพ่ือสามารถจัดการ คู่มือต่าง ๆ ไดท้ ่ีน่ี นโยบายขององคกรใหสอดคลอง และบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ี ยง่ั ยืน ดวยหลกั สูตรท่หี ลากหลาย เชน นอกจากนี้ ทานยงั สามารถตดิ ตามแนวคิด นวัตกรรม ตวั อยา งการ ลงมือของผูนํา CFO ภาคธุรกิจจากบริษัทระดับแนวหนาทั่วโลก รวม VIRTUAL SESSIONS การอบรมออนไลนท ่ชี ว ยสนับสนุนให ถงึ คาํ แนะนาํ เพอ่ื ประยุกตแ ผนงานดา นความย่งั ยนื ไดจ ากเว็บไซตข อง สมาชกิ สามารถวางกลยทุ ธเพอ่ื ใหส อดคลอ งกบั หลกั การทาํ งานทส่ี รา ง เราคอื เศรษฐกจิ ย่งั ยนื ตามหลักสากล 10 ประการได UN Global Compact E-LEARNING COURSES คอรสอบรมออนไลน ท่ีชวยให https://www.unglobalcompact.org/ และ สมาชกิ เขา ใจหลกั การดําเนินนโยบายองคกรอยางยัง่ ยืน Global Compact Network Thailand https://www.globalcompact-th.com/ INFLUENCER SERIES ประสบการณด ๆี จากผนู าํ องคก รสมาชกิ ทีม่ ีบทบาทสาํ คญั ในการขบั เคล่ือนความย่ังยนื ใหสงั คม SDG Pioneers APPLY NOW ONLINE COMMUNITY แพลตฟอรม ออนไลนท สี่ มาชกิ สามารถ เขา ไปสรา งพันธมิตรใหม และขยายเครอื ขา ยกบั ผูนาํ องคก รมืออาชีพ ทว่ั โลก SDG Pioneers The 2020 Global Compact Network Thailand ทกุ ป UN Global Compact จะเปด รบั สมคั รและคดั เลอื กผนู าํ จาก เวทีของผูน้ ําการเปล่ียนแปลงท่ีมีเป้ าหมายทา้ ทายเพื่ อการพฒั นาท่ีย่งั ยืน องคก รธรุ กจิ ทว่ั โลกทน่ี าํ เปา หมายการพฒั นาทย่ี ง่ั ยนื ไปสภู าคปฏบิ ตั ิ ในองคกรและทองถิ่นของตนเอง ในฐานะ \"ผูนําการเปล่ียนแปลง\" เปด รบั สมัครตวั แทนจากประเทศไทย เพ่ือไปเวทโี ลก เปนครัง้ แรก และ ป2563 จะเปนครั้งแรกในการเฟนหาตัวแทนประเทศไทย ไปสูเวทีโลก *ขยายระยะเวลาเปิ ดรบั ใบสมคั รถึง 15 ตุลาคม 2563 ดรู ายละเอียดเพ่มิ เตมิ ไดทนี่ ี่ https://globalcompact-th.com/news/detail/25
Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook