Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ปฏิทิน 2022 อาณาจักรโบราณสากล

ปฏิทิน 2022 อาณาจักรโบราณสากล

Published by nattpat0930064479, 2022-11-14 09:37:14

Description: 50BFBF6A-F8D5-4D8A-97DF-827E0F21BF3F

Search

Read the Text Version

January ม.ค. อาณาจักรโรม อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 234567 โรมโบราณเริ่มต้นจากการตั้งถิ่นฐานของชนชาวอิตาลิกในปี 753 ก่อนคริสตกาล 8 9 10 11 12 13 14 ริมแม่น้ำไทเบอร์บนคามสมุทรอิตาลีเกิดการขยายถิ่นฐานเป็นเมืองจนสามารถ 15 16 17 18 19 20 21 ควบคุมดินแดนเพื่อนบ้านผ่านสนธิสัญญาและยุทธการ กระทั่งในที่สุดสามารถ 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ปกครองทั้งคาบสมุทรอิตาลีและยึดครองดินแดนขนาดใหญ่และผู้คนในทวีปยุโรป และรอบทะเลเมดิเตอเรเนียน 2023

อาณาจักรอินคา February ก.พ. อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 234 อาณาจักรอินคา เป็นจักรวรรดิโบราณที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ในยุคก่อนโคลั มบัส จักรวรรดิอินคามีอำนาจขึ้นบริเวณที่ราบสูงของประเทศเปรูในช่วงต้นคริสต์ 5 6 7 8 9 10 11 ศตวรรษที่ 13 ช่วงปี ค.ศ. 1438 ถึง 1533 อินคาขยายอาณาจักรโดยทั้งสันติวิธี 12 13 14 15 16 17 18 และวิธีทางการทหาร จนสามารถปกครองดินแดนส่วนใหญ่ทางด้านตะวันตกของ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ทวีปอเมริกาใต้ 2023

จักรวรรดิญี่ปุ่น March มี.ค. อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 234 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2023 จักรวรรดิญี่ปุ่น หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ มหาจักรวรรดิญี่ปุ่น เป็น จักรวรรดิที่อยู่ทางตะวันออกที่สุดและเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของโลก ใน คริสต์ศตวรรษที่ 19-20 สถาปนาขึ้นภายหลังจากการปฏิรูปเมจิ เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2411 และสิ้นสุดลงเมื่อ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 ภาย หลังจักรวรรดิญี่ปุ่นพ่ ายแพ้ ในสงครามโลกครั้งที่สอง

อาณาจักรทิเบต April เม.ย. อา จ อ พ พฤ ศ ส อาณาจักรทิเบต คือจักรวรรดิที่ปกครองพื้นที่แถบที่ราบสูงทิเบตตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1 618-842 และยังขยายอำนาจไปตลอดแถบภาคตะวันตกของจีน ไปจนถึงเอเชีย 2345678 กลางและเอเชียใต้ ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าซงแจ็นกัมโป แต่จักรวรรดิทิเบตก็ได้ล่ม 9 10 11 12 13 14 15 ส ล า ย ล ง ห ลั ง จ า ก ที่ ก ษั ต ริ ย์ อ ง ค์ สุ ด ท้ า ย คื อ พ ร ะ เ จ้ า ลั ง ท า ร์ ม า ไ ด้ สิ้ น พ ร ะ ช น ม์ 16 17 18 19 20 21 22 เนื่องจากเกิดความขัดแย้งเรื่องผู้สืบทอดราชบัลลังก์ระหว่างลูกชายสองคนคือ 23 24 25 26 27 28 29 ยุมแต็นกับเออซุง 30 2023

May พ.ค. อาณาจักรโคกูรยอ อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 23456 เป็นจักรวรรดิเกาหลีโบราณ ปัจจุบัน ดินแดนส่วนใหญ่อยู่ใน เกาหลีเหนือ และ 7 8 9 10 11 12 13 คาบสมุทรเหลียวตงของ จีน จักรวรรดินี้ถูกสถาปนาโดย จักรพรรดิดงเมียงยอง 14 15 16 17 18 19 20 ราชวงศ์นี้มีอาณาเขตตั้งแต่เกาหลีเหนือปัจจุบันแมนจูเรียถึงรัสเซียบางส่วนเป็น 21 22 23 24 25 26 27 ราชวงศ์แรก ที่ถูกบันทึกหลักฐานราชวงศ์นี้มีจักรพรรดิที่เป็นมหาราชองค์แรก 28 29 30 31 ของเกาหลีคือ พระมหาจักรพรรดิกวางแกโตมหาราช จักรพรดิองค์ที่ 19 2023

จักรวรรดิจีน ราชวงศ์ฉิน June มิ.ย. อา จ อ พ พฤ ศ ส จักรวรรดิฉิน: หรือ ราชวงศ์จิ๋น เป็นราชวงศ์แรกของจักรวรรดิจีน ปกครองแผ่น 123 ดินในช่วง 221 – 206 ก่อน ค.ศ. ชื่อมาจากรัฐฉิน ราชวงศ์ฉินก่อตั้งโดยจักรพร 4 5 6 7 8 9 10 รดิฉินฉื่อ (จิ๋นซีฮ่องเต้) จักรพรรดิพระองค์แรกของราชวงศ์ จากการปฏิรูป 11 12 13 14 15 16 17 กฎหมายของชาง ยาง ช่วงศตวรรษที่ 4 ก่อน ค.ศ. ในยุครณรัฐ ส่งผลให้รัฐฉิน 18 19 20 21 22 23 24 แข็งแกร่งเพิ่ มขึ้นอย่างมาก ในช่วงกลางและปลายศตวรรษที่ 3 ราชวงศ์ฉินมี 25 26 27 28 29 30 จักรพรรดิเพียง 2 พระองค์ แต่ได้สร้างระบบจักรวรรดิของจีนที่เริ่มตั้งแต่ 221 ก่อน ค.ศ. จนถึง 206 2023

July ก.ค. อาณาจักรคุช อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 2345678 เป็นอาณาจักรของราชวงศ์สุดท้ายของสมัยกลางที่สามของอียิปต์ สถาปนาขึ้น หลังการบุกครองของชาวนิวเบีย ราชวงศ์นี้ปกครองอียิปต์โบราณนานเกือบ 9 10 11 12 13 14 15 ศตวรรษ ระหว่าง 744–656 ปีก่อนคริสตกาล มีเมืองหลวงที่ นาปาทา 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2023

อาณาจักรเเอซเเท็ก August ส.ค. อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 2345 ส่วนใหญ่แล้ว “แอซเท็ก” มักจะหมายถึงเฉพาะชาวเตนอชตีตลัน ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ บนเกาะในทะเลสาบเท็กซ์โคโคในเม็กซิโกที่เรียกตนเองว่า “เม็กซิกาเทน็อคคา” 6 7 8 9 10 11 12 หรือ “โคลฮูอาเม็กซิกาเทน็อคคา” 13 14 15 16 17 18 19 บางครั้งคำนี้ก็รวมทั้งผู้ที่พำนักอาศั ยของเตนอชตีตลันในนครรัฐพั นธมิตรอีกสอง 20 21 22 23 24 25 26 เมือง Acolhua แห่ง เตซโกโก และ เทพาเน็คแห่งทลาโคพานที่รวมกันเป็นสาม 27 28 29 30 31 พันธมิตรแอซเท็ก หรือที่เรียกกันว่า “จักรวรรดิแอซเท็ก” 2023

อาณาจักรอาหม September ก.ย. อา จ อ พ พฤ ศ ส 12 3456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2023 อาณาจักรอาหม ซึ่งปัจจุบันอยู่ในรัฐอัสสัมมาเป็นเวลาเกือบ 600 ปี ราชวงศ์ อาหมก่อตั้งขึ้นโดยเจ้าหลวงเสือก่าฟ้า โดยทรงอพยพออกจากเมืองมาวหลวง จ น ก ร ะ ทั่ ง สิ้ น สุ ด ล ง ห ลั ง จ า ก ก า ร รุ ก ร า น อั ส ลั ม ข อ ง พ ม่ า แ ล ะ ก า ร ผ น ว ก เ ข้ า เ ป็ น ส่ ว น หนึ่งของอังกฤษโดยบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษ หลังจากสนธิสัญญายัน ดาโบ ในปี ค.ศ. 1826

อาณาจักรมัชปาหิต October ต.ค. อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 234567 อาณาจักรมัชปาหิต เป็นอาณาจักรในชวาตะวันออก มีอำนาจอยู่ระหว่าง ค.ศ. 8 9 10 11 12 13 14 1293 ถึงประมาณ ค.ศ. 1527. กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งมัชปาหิต คือ ฮะยัม วูรุค 15 16 17 18 19 20 21 (Hayam Wuruk) ครองราชย์ ในช่วง ค.ศ. 1350 - 1389 นับเป็นยุคที่รุ่งเรือง 22 23 24 25 26 27 28 ที่สุดของอาณาจักรแห่งนี้ โดยได้ขยายอำนาจไปทั่วแหลมมลายูตอนใต้ บอร์เนียว 29 30 31 สุมาตรา บาหลี และฟิลิปปินส์ 2023

อาณาจักรอิทรัสคัน November พ.ย. อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 234 ชาวอิทรัสคันมีภาษาและวัฒนธรรมที่เป็นของตนเองแต่ไม่ทราบที่มาตั้งแต่ยุคก่อน 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ประวัติศาสตร์ก่อนการก่อตั้งกรุงโรมมาจนกระทั่งกลืนไปกับชาวโรมันโบราณใน 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 สาธารณรัฐโรมัน ใ น จุ ด ที่ รุ่ ง เ รื อ ง สู ง สุ ด ร ะ ห ว่ า ส มั ย ก า ร ก่ อ ตั้ ง ก รุ ง โ ร ม แ ล ะ ร า ช 2023 อาณาจักรโรมันอิทรัสคันประกอบด้วยสามรัฐในสมาพันธรัฐ: ในอีทรูเรีย, ใน บริเวณลุ่มแม่น้ำโป (Po Valley) กับทางตะวันออกของเทือกเขาแอลป์ และใน บริเวณละติอุมและคัมปาเนีย

อาณาจักรฮิ ตไทต์ December ธ.ค. อา จ อ พ พฤ ศ ส 12 ฮิตไทต์ เป็นชนอานาโตเลียที่ก่อตั้งอาณาจักรแรกในคูสซารา (ก่อน 1750 ปีก่อน คริสตกาล) ต่อมาในกึลเทเป (ประมาณ 1750–1650 ปีก่อนคริสตกาล) ก่อนจะ 3456789 สถาปนาจักรวรรดิที่มีศูนย์กลางที่ฮัตทูซาทางภาคกลางตอนเหนือของอานาโตเลีย 10 11 12 13 14 15 16 (ราว 1650 ปีก่อนคริสตกาล)จักรวรรดิฮิตไทต์รุ่งเรืองถึงขีดสุดช่วงกลาง 17 18 19 20 21 22 23 ศตวรรษที่ 14 ก่อนคริสตกาลในสมัยพระเจ้าซัปปีลัลลีอูมาที่ 1 โดยครอบครองอา 24 25 26 27 28 29 30 นาโตเลียเกือบทั้งหมด ลิแวนต์ตอนเหนือและเมโสโปเตเมียตอนบน[4] 31 2023


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook