Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รายวิชาโครงงานอาชีพ

รายวิชาโครงงานอาชีพ

Published by Guset User, 2022-11-15 11:44:11

Description: รายวิชาโครงงานอาชีพ

Search

Read the Text Version

รายวิชาโครง งานอาชีพ เสนอ ครูโกศล คนขยัน จัดทำโดย เด็กชายสุริโย ทองอ่วม

คำนำ รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ รายวิชาโครงงานอาชีพเพื่อให้ได้ศึกษาหา ความรู้ใน เรื่องโครงงานอาชีพและได้ศึกษา อย่างเข้าใจเพื่อเป็นเป็นประโยชน์กับการ เรียน ผู้จัดทำหวังว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ กับผู้อ่าน หรือนักเรียนที่กำลังหาข้อมูล เรื่อง นี้อยู่ หากมีข้อแนะนำหรือข้อผิดพลาด ประการใด ผู้จัดทำข้อน้อมรับไว้และขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วย

ส า ร บั ญ การเรียนการสอนโครงงานทำอย่างไร ขั้นต อนการทำโครงงานทำอย่างไร โครงงานมีกี่ประเภท

การเรียนการสอนโครงงานทำ อย่า งไร เรียนรู้แบบบูรณาการ ผ่าน กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ โครงงาน (PROJECT) หมายถึง การศึกษาเรื่อง ตามแผน ประเมินผล นำ ใดเรื่องหนึ่งที่นักเรียนเป็น เสนอผลงาน (วัฒนา ก้อน ผู้ศึกษา ค้นคว้า และลงมือ เชื้อรัตน์. 2547 ; วิชาการ, ปฏิบัติด้วยตนเอง โดย กรม. 2544 : 28-31) อาศัยวิธีการทาง การจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ภายใต้คำ แบบโครงงาน คือ การจัด แนะนำ ปรึกษา และดูแล ประสบการณ์ในการปฏิบัติ ของครู/อาจารย์ที่ปรึกษา งานให้เด็กเหมือนกับการ โดยอาจใช้เครื่องมือและ ทำงานในชีวิตจริง เพื่อให้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยในการ เด็กมีประสบการณ์ตรง เด็ก ศึกษา เพื่อให้การศึกษา จะได้เรียนรู้ วิธีการแก้ ค้นคว้า นั้นบรรลุผลตาม ปัญหารู้จักการทำงานอย่าง วัตถุประสงค์ นักเรียนได้ มีระบบ รู้จักการวางแผนใน ศึกษา ค้นคว้า คิดวิเคราะห์ การทำงาน ฝึกการคิด วิเคราะห์ และเกิดการเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ การจัดการเรียนการสอนแบบโครง งานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน 1. มีประสบการณ์โดยตรง 2. ได้ทำการทดลองและพิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ด้วย ตนเอง 3. รู้จักการทำงานอย่างมีระบบ มีขั้นตอน 4. ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 5. ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา 6. ได้รู้จักวิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา 7. ฝึกวิเคราะห์ และประเมินตนเอง

ขั้นตอนการทำโครงงานทำอย่างไร ขั้นตอนของการทำโครงงาน มีดังนี้ 1) คิดและเลือกปัญหาที่จะศึกษา : นักเรียนจะต้องเป็นผู้กำหนดปัญหา แนวคิดและวิธีการที่จะ ใช้แก้ปัญหา 2) วางแผนในการทำงาน ประกอบด้วย 1. การกำหนดปัญหาและขอบเขตของการศึกษา 2. การกำหนดวัตถุประสงค์ แนวคิด วิธีการที่จะนำมาใช้แก้ปัญหา สมมติฐาน และนิยามเชิงปฏิบัติ การ 3. การวางแผนรวบรวมข้อมูล และการค้นคว้าเพิ่มเติม 4. กำหนดวิธีดำเนินงาน ได้แก่ แนวทางการศึกษา ค้นคว้า วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ การออกแบบการ ทดลอง การควบคุมตัวแปร การสำรวจและรวบรวมข้อมูล การประดิษฐ์คิดค้น การวิเคราะห์ข้อมูล การกำหนดระยะเวลาในการทำงาน แต่ละขั้นตอน 3) ลงมือทำโครงงาน : นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ในข้อ 2 และถ้ามีปัญหาให้ ขอคำแนะนำ ปรึกษา ครูหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 4) การเขียนรายงาน : นักเรียนจะต้องเสนอผลงานการศึกษา ค้นคว้า เป็นเอกสาร อธิบาย ให้ผู้อื่นเข้าใจ และทราบถึงปัญหา วิธีการ และผลสรุปที่ได้จากการศึกษา พร้อมอภิปรายผล และให้ ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะศึกษาค้นคว้า

โครงงานมีกี่ประเภท 1 โครงงานประเภทสำรวจ โครงงานแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ​ – ไม่มีการจัดหรือกำหนดตัวแปร อิสระที่ต้องการศึกษาเหมือนโครง 3 โครงงานประเภทการพัฒนาหรือประดิษฐ์ งานประเภททดลอง​ คิดค้น -เป็นโครงงานที่ประยุกต์ทฤษฎีหรือหลักการทาง 2 โครงงานประเภทการทดลอง – เป็นโครงงานที่ออกแบบการ วิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ทดลองเพื่อศึกษาผลของตัวแปร หรืออุปกรณ์เพื่อประโยชน์ใช้สอยต่าง​ๆ หนึ่งที่มีผลต่อตัวแปรหนึ่ง โดย ควบคุมตัวแปรอื่นๆที่อาจมีผลต่อ 4 โครงงานประเภทการสร้างหรืออธิบายทฤษฏี ตัวแปรที่ต้องการศึก​ษา – เป็นโครงงานที่เสนอทฤษฎีหลักการหรือแนว คิดใหม่ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตร สมการหรือ คำอธิบาย อาจขัดแย้งกับทฤษฎีเดิม อาจเป็น ของใหม่หรือยังไม่มีใครคิดมาก่อน


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook