Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Weibo Live @ Thousand years for you 09/2022

Weibo Live @ Thousand years for you 09/2022

Published by JINSIA52, 2022-11-18 08:33:32

Description: 24-09-2022
Allen Ren's Weibo Live
Thousand years for you (รักข้ามสหัสวรรษ)
30 ยฟเำห

Search

Read the Text Version

แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 1/30 Allen Ren’s Weibo Live @ ThousandYearsForYou (รกั ข้ามสหสั วรรษ) Date 24-09-2022 คลิปท่ีมียอดวิว 33.95 ล้านวิว ณ วนั ท่ีแปล ความยาวคลิป 1 ชวั ่ โมง แปลโดย Twitter @JINSIA52 RJL: เหรินเจียหลนุ (weibo @ 任嘉伦Allen) AXIN: ซ่งเหวินจวั้ (weibo @ Will宋文作) Q: พิธีกร / (ข้อความในวงเลบ็ คือ สิ่งที่ผ้แู ปลเสริม) เร่ิมแปล RJL: หาทางเขา้ ไมเ่ จอ? ตรงน้รี เึ ปล่า ตรงน้รี เึ ปล่า? (ผแู้ ปลอธบิ ายเพม่ิ กนั งง เจยี หลุนกาํ ลงั หาทางเขา้ หอ้ งไลฟ์ ) RJL: ตอนน้ีผมอยใู่ นหอ้ งแชทแลว้ นะ (พดู กบั สตาฟขา้ งๆ) RJL: ฮลั โหล ฮลั โหล ตา้ เจย่ี หา่ ว ผมชอ่ื เหรนิ เจยี หลุน ผมมาแลว้ ๆ RJL: หวา่ นซ่าง หา่ ว หวา่ นซ่าง หา่ ว (สวสั ดตี อนเยน็ ๆ) RJL: ลู่เหยยี นมาแลว้ ๆ (วนั น้พี ม่ี าแบบหลอ่ มากเลยจา้ เพม่ิ ความอยากดไู ลฟ์ ไปอกี 10% พดู เสรจ็ พก่ี ย็ ม้ิ หวานให้ FC ไป 1 กรบุ อ๊ากกก ประหน่งึ โดน ขา้ วสารเสก 555 น่ารกั เวอ่ รๆ์ แลว้ กเ็ ดดแอรไ์ ปประมาณ 10 วนิ าที คอื เปิดหน้าจอไลฟ์ ไดป้ ๊ ปุ พดู แนะนําตวั จบป๊ ปุ พก่ี ไ็ มท่ าํ อะไรอกี นงั่ อา่ นคอมเมน้ ทแ์ ฟนๆ แลว้ ยม้ิ มมุ ปากนดิ ๆ อ๊ากกก ละลาย แปลไมไ่ หวแลว้ เน่ยี จบการแปลเพยี งแคน่ ้เี นาะ ^^!)


แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 2/30 (รวบรวมสติ เรมิ่ แปลใหมอ่ กี รอบ ><!) RJL: ทานขา้ วแลว้ ยงั ? ทานแลว้ ครบั ผมทานขา้ วแลว้ วา้ วววว (มหี น้าจอไลฟ์ โผลข่ น้ึ มาอกี 1 คน นนั่ คอื ซ่งเหวนิ จวั้ ทแ่ี สดงเป็นอาซนิ ขา้ รบั ใชล้ เู่ หยยี นจากเรอ่ื งรกั ขา้ มสหสั วรรษนนั ่ เอง ขอเรยี กวา่ อาซนิ Axin แทน) Axin: วา้ วๆ RJL: น่ใี ครอ่ะๆ Axin: อลั โหลๆ RJL: อลั โหล น่ีพวกเราตอ้ งมาทาํ ทา่ เหนิ หา่ ง? แลว้ ตอ้ งกลา่ ว ทกั ทาย เซยฮ์ ลั โหลกนั แบบน้ีจรงิ ๆเหรอ? (หวั เราะ) Axin: เราไมเ่ จอกนั นานมากเลยนะ ตงั้ แต่ครงั้ สดุ ทา้ ยทผ่ี มไดพ้ บ กบั คุณอะ่ (ตลกล่ะ นงั ่ รถเดนิ ทางมาไลฟ์ ดว้ ยกนั เม่อื ครู่ เหน็ นะ) Axin: เออ่ ไมเ่ จอกนั ซกั ไมก่ น่ี าทไี ดม้ งั ่ (หวั เราะ) RJL: ใชๆ่ ซกั พกั แลว้ แหละ ซกั ครง่ึ ชวั ่ โมงไดม้ งั ่ Axin: ใชๆ่ วา้ ว ผมต่นื เตน้ จงั เลย น่เี ป็นครงั้ แรกของผมเลยนะทม่ี ี โอกาสไดม้ าไลฟ์ ดว้ ยกนั แบบน้ี RJL: ไมต่ อ้ งต่นื เตน้ ครบั ผมอยขู่ า้ งๆหอ้ งของคณุ น่ีเอง (555 อพิ ่ี โวย้ ย เล่นใหม้ นั เนียนๆหน่อยเด)้ Axin: ชวู่ วว น่มี นั ความลบั ของเรานะ อยา่ ไปบอกพวกเขาดิ RJL: บอกไปแลว้ อ่ะ บอกไปแลว้ วา้ ว คณุ นงั ่ หา่ งจากกลอ้ งมากเลยนะ ไมเ่ ป็นไร งนั้ ขอผมนงั ่ แบบนนั้ ดว้ ยแลว้ กนั (วา่ แลว้ เจยี หลุนกข็ ยบั ตวั ถอยหา่ งจากกลอ้ งออกไป) Axin: ผมวางโทรศพั ทเ์ อาไวบ้ นโต๊ะน่ะ RJL: ไดอ้ ยนู่ ะ ไดแ้ ลว้ (สองหนุ่มกพ็ ยายามขยบั หามมุ กลอ้ งทท่ี าํ ใหต้ วั เองดหู ล่อทส่ี ดุ 55) Axin: แบบน้ีแหละไดแ้ ลว้ อมื ทกุ คนพดู วา่ พวกเขาคดิ ถงึ คณุ นะ (อา่ นคอมเมน้ ทแ์ ฟนๆ ทบ่ี อกวา่ คดิ ถงึ เจยี หลุน) RJL: จรงิ เหรอครบั ? (ไมต่ อ้ งมาทาํ เนียน กอ่ นหน้าพก่ี อ็ ่าน คคห แฟนๆไปแลว้ น่ี) RJL: ผมกค็ ดิ ถงึ พวกคุณทุกคนเชน่ กนั อยั โหยวว (มหี น้าจอไลฟ์ โผล่ขน้ึ มาอกี 1 ซง่ึ กค็ อื คนทท่ี าํ หน้าทพ่ี ธิ กี รในวนั น้ีน่ีเอง) RJL: ฮลั โหล Axin: ฮลั โหลเหล่าซอื Q: สวสั ดคี ะ่ RJL: สวสั ดคี รบั ออฟฟิเชยี ลเวย่ ป๋ อรกั ขา้ มสหสั วรรษ (Weibo: 请君官微 หมายถงึ เวย่ ป๋ อหรอื เพจทางการของละครเรอ่ื งรกั ขา้ มสหสั วรรษ) Q: แอดมนิ ของเวย่ ป๋ อทางการ ละครเรอ่ื งรกั ขา้ มสหสั วรรษมาแลว้ คะ่


แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 3/30 Q: ฉนั รสู้ กึ ตน่ื เตน้ เลก็ น้อยทไ่ี ดเ้ จอคุณทงั้ สองคน แลว้ ฉนั ยงั เป็นผหู้ ญงิ ทม่ี อี าการของไขใ้ จ RJL: อ่อ คุณมอี าการไขใ้ จดว้ ยเหรอ เหมอื นผมเลย Axin: ผหู้ ญงิ ทม่ี อี าการไขใ้ จงนั้ เหรอ? Q: ใช่ ฉนั รสู้ กึ ไมค่ อ่ ยดี (อาการอกั เสบภายใน) จากการดลู ะครน่ะ RJL: ออ้ คุณรสู้ กึ ไมค่ อ่ ยดดี ว้ ยงนั้ เหรอ Q: ทกั ทายทกุ คนกอ่ น Axin: หวา่ นซ่าง หา่ ว (สวสั ดตี อนเยน็ ) RJL: ฮลั โหล ตา้ เจย่ี หา่ ว ผมช่อื เหรนิ เจยี หลุน ผมแสดงเป็นลู่เหยยี นจากละครเรอ่ื งรกั ขา้ มสหสั วรรษ ฟังเป็น ทางการไปป่าวครบั ? (หวั เราะ) Axin: ฮลั โหล ตา้ เจย่ี หา่ ว ผมชอ่ื ซ่งเหวนิ จวั้ .ในละครรกั ขา้ มสหสั วรรษ ผมเล่นเป็นคนรบั ใชผ้ ซู้ ่อื สตั ยข์ องแมท่ พั ลู่ เหยยี น ผมรบั ใชท้ งั้ คณุ ชายลูแ่ ละคุณนายลู่ (หมายถงึ อวเี๋ ตงิ เตงิ ) แลว้ ผมยงั เป็นแฟนพนั ธุแ์ ท้ คอยจดั การดแู ล เหตุการณส์ วที แสนหวานทเ่ี กดิ ขน้ึ ระหวา่ งครู่ กั ลู่เตงิ ของเรา (ลู่เหยยี น + อวเี๋ ตงิ เตงิ รวมเป็นครู่ กั ล่เู ตงิ ) กเ็ ป็น สมาชกิ VIP แถวแรกเลยละ่ ครบั RJL: วา้ วววว คาํ จาํ กดั ความน้ี ใชไ้ ดอ้ ยนู่ ะ (เจยี หลุนสง่ เสยี งแซว) Axin: กเ็ ป็นสง่ิ ทผ่ี ชู้ มสรปุ ใหก้ บั บทบาทของผมในละคร (หวั เราะ) RJL: วา้ วว ใชไ้ ดๆ้ ดมี ากๆเลย อาซนิ คณุ มขี องดว้ ยนะ (เจยี หลุนแซวเรอ่ื งการเปิดตวั แบบอลงั การงานสรา้ ง) Q: งนั้ เจยี หลุน แลว้ คณุ ล่ะ? คุณจะแนะนําตวั กบั ผชู้ มยงั ไง ถา้ ใหค้ ณุ แนะนําตวั แบบลู่เหยยี น การแนะนําตวั ของ คุณเมอ่ื ครดู่ เู ป็นทางการไปหน่อย แลว้ ถา้ เปลย่ี นเป็นลูเ่ หยยี นล่ะ เขาจะแนะนําตวั เองอยา่ งไร? RJL: (หวั เราะ) ลู่เหยยี น? ลู่เหยยี นใชไ่ ม๊? ลู่เหยยี น (เอนตวั หลบกลอ้ ง แลว้ เอนตวั กลบั มาใหมแ่ บบหน้าเขม้ ๆ) Q: จะหายตวั ไปแลว้ เหรอ? RJL: (พดู เสยี งเขม้ ) ผมคอื ลเู่ หยยี น (หวั เราะ) คณุ เขา้ ใจทผ่ี มส่อื ใชป่ ่ะ? เรอ่ื งการเทเลพอรต์ (การหายตวั ไป) Axin: เทเลพอรต์ ? ไมอ่ ะ่ ผมไมเ่ ขา้ ใจ (หวั เราะ) RJL: ไมเ่ ขา้ ใจเหรอ งนั้ ไมเ่ ป็นไร ผมทาํ มนั อกี ครงั้ กไ็ ด้ (เอนตวั หลบกลอ้ งอกี รอบ แลว้ เอนตวั กลบั มาใหมแ่ บบทาํ หน้าเขม้ ๆ) RJL: ผมคอื ลูเ่ หยยี น Q: แสดงใหเ้ หน็ ถงึ ประตทู จ่ี ะเปิดไปทไ่ี หนกไ็ ด้ (หวั เราะ) Axin: ใชไ้ ดๆ้ RJL: ไมอ่ ่ะ รอบน้ีทาํ ไมส่ าํ เรจ็ (กม้ หน้าลงหวั เราะ)


แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 4/30 Q: ทุกคนยงั ตามทนั ใชไ่ ม๊ ประตทู จ่ี ะเปิดไปทไ่ี หนกไ็ ดท้ แ่ี มท่ พั ลู่เหยยี นใช?้ RJL: อยั ยะ่ น่ีพวกคณุ ทราบกนั ไมว๊ า่ มนั ยากเยน็ แคไ่ หนในการเทเลพอรต์ ? เล่นเอาผมเหน็ดเหน่อื ยจรงิ ๆ Q: ผชู้ มของเราบอกวา่ คณุ น่ารกั มากๆเลย และพวกเขากเ็ ขา้ ใจวา่ คณุ กําลงั เลน่ อะไรอยู่ RJL: ขอบคณุ ทุกคนมากเลยครบั ทช่ี ว่ ยรกั ษาหน้าผมไว้ ขอบคุณครบั (5555 โอ๊ยย เลน่ ใหญ่มากเพ)่ Axin: (หวั เราะตลอดเวลา) Q: ถงึ แมท้ า่ นแมท่ พั ลเู่ หยยี นของเราจะดเู ยน็ ชาและหา่ งเหนิ แตจ่ รงิ ๆแลว้ เขาไมใ่ ชค่ นแบบนนั้ นะ พวกคณุ เหน็ รเึ ปล่าวา่ เขาตอบรบั คาํ ขอของพวกคณุ ในทนั ที แสดงการเทเลพอรต์ ใหพ้ วกคณุ เหน็ RJL: (ยม้ิ ) กใ็ นละครมนั ผา่ นมาตงั้ 3000 ปีแลว้ น่คี รบั ลเู่ หยยี นกต็ อ้ งเจ๋งขน้ึ เร่อื ยๆ แตล่ ่เู หยยี นทน่ี งั ่ อยตู่ รงน้ี จรงิ ๆแลว้ เขาไมใ่ ชล่ ูเ่ หยยี นนะ (หวั เราะ) เขาเป็นใครบางคน ทช่ี อ่ื วา่ เหรนิ เจยี หลุน แลว้ แสดงเป็นลู่เหยยี น Axin: ใชค่ รบั คนทน่ี งั ่ อยตู่ รงน้คี อื เชาเกอ (เอามอื ป้องปากบอก) RJL: เชาเกอ? อยั ยะ่ ความลบั ของผมถกู เปิดเผยแลว้ Q: ฉนั เพง่ิ คน้ พบวา่ เจยี หลุนมรี อยยม้ิ ไดต้ งั้ 5 แบบแหน่ะ ไมเ่ หมอื นกบั แมท่ พั ลเู่ หยยี นของเรา เมอ่ื ครเู่ จยี หลุนกย็ ม้ิ ใหเ้ ราเหน็ ไปแลว้ 18 แบบ RJL: 18 แบบ? Q: ใชๆ่ รอยยม้ิ ทแ่ี ตกตา่ งกนั ทงั้ 18 แบบ RJL: วา้ วว การตคี วามทแ่ี ตกตา่ งกนั แบบน้ี ทาํ ใหผ้ มเป็นท่ี กลา่ วขวญั จรงิ ๆ (พดู พรอ้ มยกหวั แมโ่ ป้งขน้ึ มา) Q: กผ็ ชู้ มของเราน่ะสทิ พ่ี ดู กนั วา่ แมท่ พั ล่เู หยยี นมรี อยยม้ิ ทแ่ี ตกตา่ งกนั ถงึ 5 แบบ ถงึ แมส้ หี น้าของคุณไมไ่ ดม้ กี าร เปลย่ี นแปลงมากนกั แตพ่ วกเรากท็ ราบอยดู่ วี า่ แมท่ พั ลเู่ หยยี น มคี วามสุขหรอื ไม่ คณุ ชว่ ยแสดงใหพ้ วกเราดหู น่อยไดไ้ มว๊ า่ คุณทาํ ไดย้ งั ไง? ยกตวั อยา่ งเชน่ คุณจะมปี ฏกิ ริ ยิ าอยา่ งไร ถา้ คณุ ไดเ้ จอใครบางคนทแ่ี ตกตา่ งกนั ไป RJL: ทุกครงั้ เวลามคี นถามผมวา่ ผมแสดงไดย้ งั ไง? ผมไมเ่ คยใชเ้ วลามากในการตอบคาํ ถามน้ีเลย ผมกแ็ คอ่ ยาก บอกวา่ ถา้ คณุ รสู้ กึ ยงั ไงในหวั ของคุณ หนา้ ตาคุณกจ็ ะแสดงออกมาแบบนนั้ เอง (หวั เราะ)


แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 5/30 RJL: ยกตวั อยา่ งนะ ถา้ คณุ รสู้ กึ วา่ คณุ เป็นคนหยงิ่ ยะโส หน้าตาของคณุ กจ็ ะดหู ยงิ่ ยะโส Axin: รอยยม้ิ ทม่ี าจากใจสนิ ะ RJL: ใชค่ รบั แตส่ าํ หรบั รอยยม้ิ 5 แบบทแ่ี ตกตา่ งกนั ไปทค่ี ุณพดู ถงึ ก่อนหน้า มนั กส็ ามารถควบคมุ สงั่ การไดน้ ่ะ คอื คณุ สามารถควบคุมไดว้ า่ จะยม้ิ มาก-ยม้ิ น้อยแคไ่ หน ดงั นนั้ ถา้ คุณไดว้ เิ คราะหม์ าเป็นอยา่ งดแี ลว้ วา่ เวลาเจอ สถานการณ์ทแ่ี ตกตา่ งกนั ออกไป คุณจะยม้ิ มาก หรอื ยม้ิ น้อยแคไ่ หน คณุ กจ็ ะทราบเองแหละวา่ คณุ จะยม้ิ ออกมา แบบไหน ยม้ิ อยา่ งเป็นธรรมชาตแิ บบอตั โนมตั เิ ลยน่ะ Q: แสดงวา่ คณุ ยอมรบั งนั้ สวิ า่ คุณมวี ธิ กี ารยม้ิ ทแ่ี ตกตา่ งกนั ไป? คณุ ไดแ้ สดงใหผ้ ชู้ มเหน็ วา่ คุณกาํ ลงั มคี วามสขุ ถงึ แมจ้ ะไมม่ รี อยยม้ิ บนใบหน้า คณุ จะชว่ ยสาธติ ใหพ้ วกเราดหู น่อยไดไ้ ม?๊ RJL: แสดงใหค้ นอ่นื เหน็ วา่ ผมกําลงั มคี วามสขุ ถงึ แมจ้ ะไมม่ รี อยยม้ิ บนใบหน้างนั้ เหรอ? Q: ใช่ กท็ ุกคนขอมาแบบนนั้ RJL: แลว้ ผมตอ้ งแสดงตอนน้ีดว้ ยเหรอ? Q: ใช่ คณุ กส็ อนพวกเรามาสิ แลว้ มาดวู า่ พวกเราสามารถมที กั ษะแบบคณุ ไดไ้ ม?๊ แถมยงั ไดส้ อนเหวนิ จวั้ ไปดว้ ยไง แลว้ ดวู า่ พวกเราสามารถมรี อยยม้ิ ทแ่ี ตกตา่ งกนั ถงึ 5 แบบไดไ้ ม๊ RJL: งนั้ ผมขอทาํ พรอ้ มกบั ซง่ เหวนิ จวั้ ไดไ้ มล๊ ่ะ? Axin: โอว้ ว น่มี นั ยากมากเลยนะ ทจ่ี ะทาํ เหมอื นเดมิ เป๊ ะๆแบบนนั้ Q: ใช่ แตฉ่ นั คดิ วา่ .. Axin: ผมทาํ ทา่ ทางเลยี นแบบเอาแลว้ กนั RJL: แสดงใหท้ กุ คนเหน็ วา่ ผมกาํ ลงั มคี วามสุขโดยไมม่ รี อยยม้ิ บนใบหน้า นะ โอเคๆ Axin: คุณทาํ แลว้ ยงั อ่ะ? Q: แลว้ คณุ เหน็ รยึ งั ละ่ ตกลงเจยี หลุนไดย้ ม้ิ รเึ ปล่า? RJL: ฮา่ ๆ ผมเหน็ บางคนคอมเมน้ ทว์ า่ ยม้ิ เหมอื นพนกั งานตอ้ นรบั ลูกคา้ เลย (หวั เราะ)


แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 6/30 Q: โอเค บทเรยี นจบลงแลว้ เหวนิ จวั้ คุณแสดงไดพ้ วกเราดหู น่อยสไิ ดเ้ รยี นรอู้ ะไรไปบา้ ง Axin: คุณชายล่เู ขาเกง่ เรอ่ื งควบคุมการแสดงอารมณผ์ า่ นทางสหี น้าเลก็ ๆน้อยๆอะ่ ผมทาํ ไมไ่ ด้ ผมตอ้ งยม้ิ นดิ ๆ RJL: คุณทาํ ไมไ่ ด?้ Q: แลว้ จะทาํ ไงตอ่ ด?ี Axin: (ยม้ิ ใหผ้ ชู้ มดู แบบมรี อยยม้ิ นดิ ๆ แลว้ เผลอหลุดหวั เราะออกมา) RJL: ผมรแู้ ลว้ น่เี ป็นการแสดงทกั ษะใบหน้าของเหวนิ จวั้ จากมี ความสขุ แตไ่ มม่ รี อยยม้ิ เป็นอดไมไ่ ดท้ จ่ี ะยม้ิ ออกมาใชป่ ่ ะ? Axin: (หวั เราะ) คุณชายครบั กต็ อนน้ีผมมคี วามสุขมาก มนั กย็ ากมากแหละ Q: คอื คณุ ตอ้ งยกมมุ ปากขน้ึ นดิ ๆ พรอ้ มกบั สง่ สายตานิ่งๆใชป่ ่ ะ? RJL: อ่า จะพดู แบบนนั้ กไ็ ดค้ รบั Axin: ดวงตาผมมนั เลก็ เกนิ ไปอ่ะ แลว้ มนั ชอบทรยศผมเรอ่ื ยเลย RJL: ยน่ื หน้ามาใกลก้ ลอ้ งมากๆหน่อย เดยี๋ วดวงตากด็ โู ตขน้ึ เอง (เจยี หลุนทาํ ใหด้ ู พรอ้ มเบง่ิ ตาใหด้ เู ป็นตวั อยา่ ง) (ผแู้ ปล: พไ่ี ปเดบวิ ทส์ ายฮาเถอะ น่าจะรุง่ โรจน์กวา่ 555) (อยา่ มาแสดงเป็นพระเอกมาดขรมึ เลย้ ยย หลุดทกุ รอบ) Q: การยม้ิ เป็นการแสดงใหเ้ หน็ ถงึ ตวั ตนของคณุ อาซนิ คุณเป็น ขา้ รบั ใชข้ องลู่เหยยี นมานานแสนนาน แถมยงั เป็นคนทน่ี งั ่ แถว แรกอกี ดว้ ยในการรบั รเู้ หตกุ ารณท์ เ่ี กดิ ขน้ึ ทกุ สงิ่ ทกุ อยา่ ง ถา้ อยา่ ง นนั้ เหวนิ จวั้ คุณชว่ ยเลา่ ใหพ้ วกเราฟังหน่อยไดไ้ มว๊ า่ ลเู่ หยยี นเขาเป็นคนแบบไหน จากมมุ มองของอาซนิ น่ะ? คณุ จะอวยหรอื ชน่ื ชมเขา กไ็ ดห้ มด Axin: งนั้ ผมตอ้ งทาํ ใหด้ ๆี หน่อยแลว้ RJL: อยั ยะ่ ๆ


แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 7/30 Axin: จากมุมมองของอาซนิ นนั้ มนั เรม่ิ ตน้ เม่อื 3000 ปีทแ่ี ลว้ แมท่ พั ลู่เหยยี นเขาเป็นคนทม่ี มี โนธรรมและมจี ติ ใจท่ี ดงี าม เป็นคนทส่ี ามารถเสยี สละชวี ติ ของตวั เองได้ (เจยี หลุนฟังไปกพ็ ยกั หน้าเหน็ ดว้ ยไป พรอ้ มเอามอื มาจบั ทห่ี น้าอก ใหค้ วามหมายวา่ เกอซาบซง้ึ กบั คาํ พดู ของนอ้ ง มาก จงทาํ ตอ่ ไป ไอน้ ้องชาย 555) Axin: หลงั จากทเ่ี ขาไดเ้ จอกบั อวนิ๋ ซี เขากไ็ ดก้ ลายเป็นสามที ซ่ี ่อื สตั ย์ แลว้ ตงั้ แตอ่ าซนิ ไดก้ ลายเป็นขา้ รบั ใชข้ องลู่ เหยยี น อาซนิ กค็ อยดแู ลเขาอยา่ งดี ลู่เหยยี นเขาเป็นเจา้ นายทด่ี ี คอยดแู ล ปกป้องลกู นอ้ ง Q: ในคอมเมน้ ทม์ คี นแซววา่ ล่เู หยยี นเรม่ิ จะหน้าใหญ่ขน้ึ เรอ่ื ยๆแลว้ (หมายความวา่ โดนชมจนตวั พองโต) RJL: ใชค่ รบั ใช่ Axin: ขอผมพดู ประโยคสาํ คญั กอ่ นนะ คอื ลู่เหยยี น เจา้ นายของผมนะ เขาหล่อเอามากๆเลยล่ะ คอื ไมว่ า่ จะมองมมุ ไหนกห็ ล่อหมดจด RJL: (เจยี หลุนทาํ เสยี งกระแอม ฮะแฮม่ ๆ แลว้ ยดื คอออกมารบั คาํ ชม 555) Axin: แถมน้ําเสยี งของเขากฟ็ ังแลว้ ร่นื หู (เจยี หลุนรบั คาํ วา่ ฮม้ึ ) บุคลคิ ภาพของเขากด็ ี (เจยี หลุนรบั คาํ วา่ ฮม้ึ ) แถมยงั มเี ซน้ สใ์ นการแตง่ ตวั ดว้ ยนะ (เจยี หลุนรบั คาํ วา่ ฮม้ึ ) ออ้ ๆ อกี อยา่ งคอื เขามอี ายุยนื ยาว RJL: โอว้ ว ขอ้ น้ีดมี ากๆเลย ดมี ากๆ Axin: ใชค่ รบั ขอ้ สดุ ทา้ ยคอื ทรงพลงั ทส่ี ดุ RJL: คนธรรมดาทวั ่ ไป ทาํ ไมไ่ ดน้ ะ เร่อื งน้อี ะ่ Axin: สกลิ การตอ่ สขู้ องเขากม็ าเป็นอนั ดบั 1 สรุปแลว้ เขาสมบรู ณ์แบบทกุ อยา่ ง (555 อาซนิ มาเพอ่ื อวย กองอวยเจยี หลุนแบบเคา้ หมองไปเลยอ่ะ เจออาซนิ อวยเขา้ ไป) Axin: ผมคดิ วา่ ผชู้ ายทกุ คนในโลกใบน้ีตา่ งตอ้ งการเป็นเหมอื นเขา ใชค่ รบั น่เี ป็นมมุ มองของอาซนิ ทม่ี ตี อ่ ลูเ่ หยยี น (เจยี หลุนยกมอื เชยี รน์ ้อง สดุ ยอดมากไอน้ ้องสาํ หรบั คาํ อวย 555)


แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 8/30 RJL: ขอบคุณอาซนิ วา้ ววว Axin: (ปรบมอื พรอ้ มทงั้ หวั เราะ) Q: ตอนน้ีลเู่ หยยี นกาํ ลงั ดม่ื ด่าํ ไปกบั บรรยากาศทเ่ี ตม็ ไปดว้ ยคาํ ช่นื ชม คุณคดิ ยงั ไงบา้ งอ่ะ? RJL: วา้ ว ผมไมเ่ คยคดิ มากอ่ นเลยวา่ ลเู่ หยยี นเขาจะพเิ ศษไดข้ นาดนนั้ (หวั เราะ) วา้ ว จรงิ ๆนะ Axin: น่เี ป็นสง่ิ ทท่ี ุกคนคดิ เกย่ี วกบั ลูเ่ หยยี น RJL: จรงิ ด?ิ Q: แลว้ ตวั คณุ ละ่ คดิ อยา่ งไรกบั ลูเ่ หยยี น? RJL: ผมเหรอ? เอาแลว้ ๆ คอื ผมคงคดิ อยา่ งอ่นื ทด่ี กี วา่ ทอ่ี าซนิ พดู ไมอ่ อกแลว้ Q: คาํ ชมทเ่ี ขามอบใหเ้ มอ่ื ครนู่ ้นี ่ะเหรอ (หวั เราะ) RJL: กเ็ ขาพดู ไปทุกอยา่ งแลว้ น่ี คณุ ควรถามคาํ ถามน้ีกบั ผมก่อน แลว้ คอ่ ยใหเ้ ขาพดู ในภายหลงั Q: งนั้ เอาง้ี คุณพดู เกย่ี วกบั สง่ิ ทค่ี ณุ คดิ หรอื ความรสู้ กึ ของคณุ หลงั จากไดย้ นิ คาํ ชน่ื ชมจากเขา RJL: ผมเหน็ ดว้ ยกบั สง่ิ ทอ่ี าซนิ พดู ทกุ อยา่ งเลยครบั ใชแ่ ลว้ ลูเ่ หยยี นกเ็ ป็นคนแบบนนั้ แหละ Q: เหน็ ดว้ ยใชป่ ่ะ Axin: แลว้ พวกคุณเหน็ ดว้ ยกบั ผมรเึ ปล่า (ถามผชู้ ม) ชว่ ยคอมเมน้ ทม์ าใหผ้ มอ่านหน่อย RJL: ไดอ้ ยนู่ ะ Q: หลายๆคนบอกวา่ เหน็ ดว้ ยนะ RJL: อาซนิ พดู ถกู ตอ้ งทส่ี ดุ แลว้ Q: แมท่ พั ทม่ี คี วามสามารถรอบดา้ น Axin: ใชแ่ ลว้ ครบั ใชแ่ ลว้ RJL: แมท่ พั ทม่ี คี วามสามารถรอบดา้ นสนิ ะ Q: แตฉ่ นั พบวา่ ถงึ แมว้ า่ ลูเ่ หยยี นจะมจี ุดแขง็ หลายๆอยา่ งตามทอ่ี าซนิ พดู แตเ่ ขากย็ งั มจี ุดออ่ นอยดู่ ี RJL: มนั คอื อะไรครบั ? Q: นนั่ คอื ความสามารถในดา้ นเกย้ี วพาราสี RJL: แลว้ มปี ัญหาอะไรในเร่อื งน้ีเหรอ? (555 รอ้ นตวั เหรอเพ่??) Q: กค็ วามสามารถในการเกย้ี วพาราสขี องเขา ผหู้ ญงิ ทุกคนจะทราบดี คอื ชว่ งแรกๆเขาคอ่ นขา้ งจะเฉ่อื ยชาในเรอ่ื ง น้ี แลว้ หลงั จากเขาไดไ้ ปอ่าน “บนั ทกึ 3 พนั ปี” นนั ่ มา กเ็ หมอื นกบั เขาเล่นโกงมาเลย RJL: (หวั เราะ)


แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 9/30 Q: ฉนั อยากจะถามพวกคณุ ทงั้ สอง ขอเป็นวชิ าความรใู้ หก้ บั ผชู้ มของเราหน่อย วา่ อะไรเป็นสงิ่ ทท่ี าํ ใหล้ ู่เหยยี นรแู้ จง้ เรอ่ื งน้ีขน้ึ มาได้ ชว่ ยบอกใหท้ ุกคนฟัง หน่อย RJL: ผมคงตอ้ งขอเคลยี รเ์ ร่อื งบางอยา่ งกอ่ นนะ สกลิ เกย้ี วพาราสที ค่ี ณุ พดู ถงึ ซง่ึ ไมไ่ ดเ้ กดิ ขน้ึ ในชว่ งแรก ลู่เหยยี นรกั อวนิ๋ ซแี คค่ นเดยี วมาตลอด แลว้ เขา กแ็ คส่ งสยั ในตวั อวเี๋ ตงิ เตงิ วา่ น่าจะมจี ติ ภตู ขิ องอวนิ๋ ซอี ยู่ เขาจงึ จาํ เป็นตอ้ ง สอบสวนและยนื ยนั เร่อื งน้ี และทเ่ี ขาเขา้ ไปปกป้องอวเี๋ ตงิ เตงิ กเ็ ป็นเพราะอวนิ๋ ซี Q: อมื งนั้ แสดงวา่ ทล่ี ู่เหยยี นเฉ่อื ยชาเป็นเพราะเขายงั ไมม่ นั ่ ใจในเร่อื งน้ีงนั้ เหรอ? RJL: เออ่ กต็ อนทเ่ี ขาต่นื ขน้ึ มาหลงั จากผา่ นไป 3000 ปีแลว้ ในโลกยุคสาธารณรฐั เขากย็ งั ไมม่ นั ่ ใจ จนกระทงั ่ เขายนื ยนั ไดแ้ ลว้ วา่ อวเี๋ ตงิ เตงิ คอื อวนิ๋ ซี Axin: เขายนื ยนั ไดใ้ นฉากทย่ี า่ งปลานนั ่ ไง RJL: ใชค่ รบั ใช่ ฉากทล่ี ู่เหยยี นเลา่ เร่อื งราวในอดตี ใหอ้ วเี๋ ตงิ เตงิ ฟัง เตงิ เตงิ กเ็ ขา้ ใจทกุ อยา่ งหลงั จากลู่เหยยี นฉาย หนงั จบ (ในละครคอื เป็นการฉายภาพยอ้ นอดตี ขน้ึ มา เจยี หลุนจงึ พดู แซววา่ หลงั จากฉายหนงั จบ) RJL: หลงั จากนนั้ ก็ นนั ่ แหละ มนั น่าทง่ึ มากใชไ่ ม๊ ทผ่ี มสามารถฉายหนงั แบบโปรเจคเตอรไ์ ดน้ ่ะ Q: มนั เป็นฉากยา่ งปลาและฉายภาพยอ้ นอดตี และชว่ ยจุดประกายความรสู้ กึ ทม่ี ตี อ่ อกี ฝ่าย RJL: แลว้ คุณยงั เหน็ ดว้ ยวา่ ผมสามารถเรยี นรทู้ า่ ทางการเคล่อื นไหวบางอยา่ งมาจาก “บนั ทกึ 3 พนั ปี” Axin: (ป้องปากกระซบิ ) อาจเป็นไปไดว้ า่ คุณชายไปแอบอา่ นบนั ทกึ ในครง่ึ หลงั มาอยา่ งลบั ๆ กอ่ นทเ่ี ขาจะนอน หลบั ไปในทุกๆคนื น่ะ RJL: บนั ทกึ ครง่ึ หลงั ใชไ่ ม๊ อาจจะเป็นไปได้ กไ็ มม่ ใี ครไปคน้ หา ยกเวน้ ผม ผมกต็ อ้ งเจอมนั สิ Axin: ใช่ ในทส่ี ุดคณุ กเ็ จอมนั RJL: และนนั่ ทาํ ใหผ้ มไดร้ บั สกลิ พเิ ศษๆน้ีมา Axin: หลงั จากเหตุการณ์นนั้ เป็นตน้ มา พวกเรากต็ ามปกป้องเธอ ขนาดฝนยงั เสกใหเ้ ธอ แลว้ พอคุณตามเธอไปท่ี หอ้ งพกั ทอ่ี งิ ตู คุณกบ็ อกคนอ่นื วา่ คณุ เป็นสามขี องเธอ แลว้ ยา้ ยตามเขา้ ไป ใชป่ ่ ะ? RJL: ใชค่ รบั ใช่ Axin: นนั่ เป็นลาํ ดบั ของเหตุการณท์ งั้ หมด Q: การไดเ้ ฝ้ามองไปทพ่ี วกเขา ไดเ้ ป็นประจกั ษพ์ ยานในการดแู มท่ พั ลู่เหยยี นเกย้ี วพาราสภี รรยาของเขา พวกเรา ซง่ึ เป็นพยานนนั้ จะเขา้ ใจเรอ่ื งราวทกุ อยา่ งทเ่ี กดิ ขน้ึ ไดด้ กี วา่ เจา้ ตวั ใชป่ ่ ะ?


แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 10/30 RJL: (หวั เราะ) ครบั ๆๆ Axin: แลว้ ในตอนทก่ี าํ ลงั จะมาถงึ จะมกี ารสง่ ขอ้ ความบอกรกั จากแมท่ พั เหยยี นของเราดว้ ยนะ ชว่ ยจดเอาไวด้ ว้ ย นะครบั แลว้ อยา่ ลมื ดู RJL: อยั โหยววว Axin: อยา่ ลมื ตดิ ตามรบั ชมละครเร่อื งน้ดี ว้ ย RJL: อยั หยา สาํ หรบั ผมแลว้ ผมขอขา้ มชว่ งน้ีแลว้ กนั นะ ชว่ งไหนทไ่ี มอ่ ยากดู ผมกก็ ดขา้ ม ชว่ งไหนทผ่ี มชอบดู ผมกด็ ซู ํา้ ๆ (เจยี หลุนเขลิ ทอ่ี าซนิ พดู เร่อื งขอ้ ความบอกรกั ฮเี ลยบอกวา่ ฮไี มด่ นู ะชว่ งน้ี จะกดขา้ มไป) Q: เรมิ่ จะมกี ารสปอยละครแลว้ นะ RJL: แจง้ เตอื นการสปอยดว้ ยนะ Q: เม่อื ครทู่ พ่ี วกคุณเล่าถงึ ฉากยา่ งปลา แลว้ กม็ กี ารฉายเรอ่ื งราวยอ้ นอดตี ระหวา่ งพวกเขาทงั้ สองเม่อื 3 พนั ปีท่ี แลว้ สาํ หรบั แมท่ พั ลเู่ หยยี นกบั อาซนิ ขอถามหน่อยวา่ ฉากไหนเป็นฉากทน่ี ่าจดจาํ ทส่ี ุดของพวกคุณ เป็นฉากยอ้ น ความทรงจาํ รเึ ปล่า หรอื ฉากอะไรทค่ี ลา้ ยๆแบบน้ี RJL: ฉากไหนเป็นฉากทน่ี ่าจดจาํ สาํ หรบั คณุ ทส่ี ุด อาซนิ ? Axin: เป็นฉากแรกของผมทฉ่ี ายในละคร เป็นฉากทน่ี ่าจดจาํ มากทส่ี ุดสาํ หรบั ผมแลว้ หลงั จากทน่ี ายทา่ นลมู่ าซอ้ื เกย้ี วทร่ี า้ น (อาซนิ หมายถงึ นายทา่ นลอู่ กี คนทม่ี าซอ้ื เกย้ี วทร่ี า้ น หรอื ซอ้ื เกา้ อเ้ี ก๋ง/วอ/เสลย่ี ง เพอ่ื ใชใ้ นการพาลกู ชายตวั เองหลบหนี ซง่ึ แซล่ ูเ่ หมอื นกบั ลูเ่ หยยี น) หลงั จากนนั้ ผมกเ็ ดนิ กลบั ไปทโ่ี ต๊ะเพ่อื ทาํ บญั ชี แลว้ ผมกร็ สู้ กึ ไดว้ า่ คุณชายไดต้ น่ื ขน้ึ จากการหลบั ใหลเมอ่ื 3000 ปีทแ่ี ลว้ RJL: ใช่ ผมรวู้ า่ น่าจะเป็นฉากนนั้ แหละ Axin: ใช่ นนั่ เป็นฉากทน่ี ่าจดจาํ มากทส่ี ดุ ในจาํ นวนฉากทงั้ หมดในละครเร่อื งน้ี RJL: อมื ม อมื มม (สง่ เสยี ง อมื ๆ พรอ้ มพยกั หน้าทาํ ทา่ เหน็ ดว้ ย) Axin: ทงั้ ความรสู้ กึ ทงั้ อารมณ์ และหลายๆอยา่ งทต่ี อ้ งใชใ้ นการถา่ ยทาํ ฉากน้ี ผมเองไดเ้ ตรยี มตวั สาํ หรบั ถา่ ยทาํ ฉากน้นี านมากครบั RJL: นนั่ เป็นเพราะอาซนิ รอมา 3000 ปี Axin: ใช่ เป็นการรอคอยทท่ี ุกขท์ รมานมาก RJL: 3000 ปีเลยนะ พวกคุณนึกภาพออกไมว๊ า่ มนั ยาวนานขนาดไหน Axin: แตธ่ ุรกจิ ทาํ เกย้ี วขายกท็ าํ เงนิ ไดม้ ากอยนู่ ะในชว่ ง 3000 ปีทผ่ี า่ น RJL: คณุ ต่นื มากอ่ นผมใชป่ ่ ะ คณุ น่าจะต่นื มากอ่ น 10 ปีแลว้ ล่วงหน้าใชป่ ่ ะ (เจยี หลุนถามอาซนิ ) Q: เม่อื ครผู่ ชู้ มของเราคอมเมน้ ทว์ า่ ครอบครวั ของคุณจะอยไู่ มร่ อดถา้ ไมม่ อี าซนิ RJL: ใชค่ รบั ใช่ ถา้ ไมม่ อี าซนิ เรากท็ าํ อะไรไมไ่ ดเ้ ลย ถา้ ไมม่ อี าซนิ ตอนผมตน่ื ขน้ึ มา ผมจะไปหาใครไดล้ ่ะ


แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 11/30 RJL: กผ็ มไมร่ จู้ กั ใคร ไมร่ อู้ ะไรเลยน่นี า ขนาดตอนผมเหน็ รถยนตข์ บั มา ผมยงั ไมร่ เู้ ลยวา่ มนั คอื อะไร มองไปท่ี ผคู้ นรอบๆ ผมกเ็ อาแตค่ ดิ วา่ พวกเขาดแู ปลกๆนะ แตจ่ รงิ ๆแลว้ พวกเขาคงคดิ วา่ ผมน่ีแหละ ทเ่ี ป็นคนแปลก ประหลาด (นึกถงึ ฉากอพิ อ่ สวมชดุ นกั รบเตม็ ยศ เดนิ อวดโฉมในตลาดสดกม็ า 555) Q: แลว้ คณุ ละ่ แมท่ พั ลู่ ฉากไหนเป็นฉากทน่ี ่าจดจํามากทส่ี ดุ ของคุณ ยกเวน้ ฉากทพ่ี วกคณุ สองคนกลบั มาพบหน้า กนั อกี ครงั้ RJL: สาํ หรบั ผมมอี ยู่ 2 ฉากครบั แลว้ ผมเคยไดเ้ ลา่ ไปแลว้ ในการสมั ภาษณ์กอ่ นหน้า ฉากแรกเป็นฉากทอ่ี วนิ๋ ซใี ห้ ตน้ พลงั กบั ผมเมอ่ื 3000 ปีทแ่ี ลว้ ผมรอ้ งใหท้ า่ มกลางหมิ ะในขณะอาซนิ บอกผมวา่ เกดิ อะไรขน้ึ สาํ หรบั แมท่ พั ลู่ เหยยี น เร่อื งนนั้ ถอื วา่ เป็นการเปลย่ี นแปลงครงั้ ยง่ิ ใหญ่ ฉากนนั้ ถอื วา่ เป็นจดุ หกั เหทท่ี าํ ใหเ้ กดิ เรอ่ื งราวตา่ งๆตามมา ในภายหลงั สว่ นฉากท่ี 2 กเ็ ป็นฉากทผ่ี มยนื ยนั ไดว้ า่ อวเี๋ ตงิ เตงิ กค็ อื อวนิ๋ ซี ผมไดเ้ ตรยี มตวั และรอถา่ ยทงั้ สองฉาก ลว่ งหน้าก่อนทจ่ี ะเรมิ่ ถา่ ยทาํ ซะอกี แลว้ ผมกต็ งั้ ตารอทจ่ี ะถา่ ยทงั้ สองฉากน้ีมากๆ สาํ หรบั ตวั ผมเอง ถา้ ไดถ้ า่ ยฉาก สาํ คญั ๆลุลว่ งไปแลว้ ผมจะรสู้ กึ ผอ่ นคลายขน้ึ แตก่ ร็ อจนเกอื บจะสน้ิ สดุ การถา่ ยทาํ ประมาณ 1-2 อาทติ ยก์ ่อนจะ ปิดกองทผ่ี มไดร้ บั การแจง้ เตอื นวา่ จะมกี ารถา่ ยฉากสาํ คญั ทงั้ สองฉากน้ี กลายเป็นวา่ ผมเตรยี มตวั เตรยี มใจมา ตลอด 3 เดอื นเตม็ ๆ (หวั เราะ) ทกุ ๆวนั ทผ่ี มถา่ ยแตล่ ะฉาก กเ็ อาแตค่ ดิ วา่ ผมจะถา่ ยฉากสาํ คญั 2 ฉากน้อี ยา่ งไรดี จรงิ ๆแลว้ หลงั จากทผ่ี มถา่ ยทาํ ฉากอ่นื ๆ ทงั้ ก่อนและหลงั เกดิ เหตุการณข์ อง 2 ฉากสาํ คญั น้ี ผมกเ็ กดิ ความคดิ มากมายทแ่ี ตกตา่ งกนั ไปวา่ จะถา่ ยทาํ ฉากสาํ คญั 2 ฉากน้อี อกมาอยา่ งไร คดิ ถงึ ขนาดทว่ี า่ จะรอ้ งใหอ้ อกมาอยา่ งไร จะแสดงออกมาอยา่ งไรใหด้ ที ส่ี ดุ สง่ิ เหล่าน้ีเอาแตค่ ดิ ทกุ ๆวนั คดิ ทุกๆวนั แตล่ ะวนั กค็ ดิ แตกตา่ งกนั ออกไป เร่อื ง จาํ พวกน้ีอาจจะไมไ่ ดส้ าํ คญั อะไรมาก แตม่ นั ทาํ ใหผ้ มทรมานมากเลยครบั Q: อมื เขา้ ใจคะ่ อยากจะทราบวา่ คณุ ไดแ้ อบฝึกซอ้ มฉากรอ้ งใหจ้ าํ พวกน้ีมาก่อนไม๊ RJL: จรงิ ๆแลว้ ผมไมไ่ ดฝ้ ึกมาก่อนครบั แตค่ อื ในใจของผม มไี อเดยี ผุดขน้ึ มากมายวา่ จะแสดงออกมาอยา่ งไร ถงึ ขนาดจนิ ตนาการไวแ้ ลว้ วา่ ฉากน้ีจะถา่ ยทําออกมาอยา่ งไร ผมจะนงั ่ ลงหรอื ยนื ขน้ึ หรอื ไม่ สว่ นฉากรอ้ งใหน้ นั้ กค็ ดิ เอาไวแ้ ลว้ วา่ จะรอ้ งใหอ้ อกมาดงั ๆหรอื ไม่ หรอื วา่ คอ่ ยๆปลอ่ ยใหน้ ํ้าตาคอ่ ยๆไหลลงมาเงยี บๆ แลว้ อวเี๋ ตงิ เตงิ จะมี ปฏกิ ริ ยิ ายงั ไง แตฉ่ ากรอ้ งใหท้ า่ มกลางหมิ ะฉากนนั้ คอ่ นขา้ งงา่ ยมาก เพราะผมอยคู่ นเดยี ว ในขณะทอ่ี าซนิ กย็ นื เงยี บๆขา้ งๆ สว่ นอวเี๋ ตงิ เตงิ นนั้ ผมไมท่ ราบปฎกิ ริ ยิ าของเธอเหมอื นกนั คดิ ไปถงึ ขนาดวา่ ถา้ สงิ่ ทผ่ี มเตรยี มเอาไว้ ไมเ่ ขา้ กบั ปฏกิ ริ ยิ าตอบสนองของอวเี๋ ตงิ เตงิ ล่ะ ถงึ ตอนนนั้ คงไดแ้ ตย่ นื ตะลงึ งนั ไปละนะ (หวั เราะ) Q: สงิ่ น้ีพสิ จู น์ถงึ เคมี (ความเขา้ กนั ได)้ ทด่ี เี ยย่ี มระหวา่ งนกั แสดงของเรา ทา่ มกลางความยากเหล่านนั้ ฉากน้กี ลบั เป็นฉากทน่ี ่าจดจาํ และลมื ไมล่ งสาํ หรบั ผชู้ มอยา่ งเรา RJL: ใชค่ รบั เคมี (ความเขา้ กนั ได)้ ทเ่ี กดิ ขน้ึ ระหวา่ งนกั แสดงเป็นสง่ิ ทส่ี าํ คญั มากๆ ถา้ อาซนิ ไมไ่ ดย้ นื อยตู่ รงนนั้ กบั ผม ผมเดาวา่ ผมคงยนื อยตู่ รงนนั้ แลว้ ไมร่ วู้ า่ ตอ้ งทาํ อยา่ งไรตอ่ ไป (โวย๊ ย อพิ !่ี ! พธิ กี รหมายถงึ เคมรี ะหวา่ งพก่ี บั นางเอกสิ จะลากไปเคมรี ะหวา่ งพก่ี บั อาซนิ ทาํ ไมอ่า 5555 เขา้ ใจเบย่ี งประเดน็ )


แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 12/30 RJL: ผมไมเ่ หลอื ใครอยขู่ า้ งๆเลย ขนาดผคู้ นจากหมบู่ า้ นกย็ งั ตอ่ ตา้ นผม ผมเหลอื แคอ่ าซนิ คนเดยี ว แตเ่ ขากไ็ มไ่ ดเ้ ป็นลูกน้องผมอกี เจา้ นายของเขา คอื อวเี๋ ตงิ เตงิ เมอ่ื 3000 ปีทแ่ี ลว้ Axin: (หวั เราะ) อาซนิ เรม่ิ ตดิ ตามคณุ ในตอนทอ่ี วนิ๋ ซจี ากไป RJL: ใช่ คุณเหน็ ป่ะวา่ ผมน่าสงสารมากแคไ่ หน ผมตวั คนเดยี วเลยเน่ยี Q: มนั ทาํ ใหฉ้ นั ตระหนกั วา่ คุณไมเ่ พยี งแตเ่ ขา้ ถงึ ตวั ละคร.... RJL: อยั โหยวๆ (เจยี หลุนสง่ เสยี งทกั แมวทโ่ี ผลเ่ ขา้ มาในกลอ้ งฝัง่ พธิ กี ร) Q: มผี ชู้ มทเ่ี ป็นผชู้ ายแลว้ เป็นไขใ้ จอกี คน แสดงความคดิ เหน็ มาวา่ พวกเขาชอบทจ่ี ะเหน็ ใบหน้าทห่ี ลอ่ เหลางดงามของคณุ (แฟนบอยพเ่ี ยอะ) RJL: อ่อออ ผชู้ ายทเ่ี ป็นไขใ้ จงนั้ เหรอ ไมใ่ ชห่ มายถงึ พวกเราเหรอ? กพ็ วก เราทงั้ หมดเป็นไขใ้ จอยตู่ อนน้นี ะ (หมายถงึ อนิ กบั ละครสดุ ๆ อาการหนกั จนเป็นไขใ้ จ) Axin: ใชๆ่ ผมเองกเ็ ป็นไขใ้ จอยใู่ นตอนน้ี RJL: พวกเราตอนน้กี เ็ ป็นไขใ้ จกนั หนกั หนามาก กเ็ พราะคาํ วา่ “เหยยี น” น่แี หละ (หมายถงึ ลูเ่ หยยี น) Q: พวกคุณสองคนกเ็ ขา้ ขากนั ไดด้ มี ากเลยนะ เหมอื นกบั คลปิ ทอ่ี าซนิ โพสไปกอ่ นหน้า เป็นคลปิ ทค่ี ุณสองคนเดนิ มา แลว้ เสอ้ื ผา้ กเ็ ปลย่ี น จากยุคอดตี เป็นเสอ้ื ผา้ ในยคุ ปัจจุบนั (ดภู าพ >) RJL: อยั โหยวๆ คุณเอ่ยถงึ มนั อกี แลว้ Q: แลว้ อาการตอนนนั้ เป็นไง เป็นไขใ้ จดว้ ยรเึ ปลา่ (หวั เราะ) Axin: ตงั้ แตผ่ มไดโ้ พสคลปิ นนั้ ออกไป กไ็ ดร้ บั คาํ ชมมากมาย (หวั เราะ) RJL: ใชๆ่ พดู ตามตรงเลยนะ ผมไมค่ อ่ ยไดถ้ า่ ย คลปิ ทาํ นองนนั้ บ่อยนกั เป็นเพราะเหวนิ จวั้ นนั่ แหละเป็นคนเรมิ่ ชกั นํากอ่ น คอื ง้ี วนั หน่ึงเขาเดนิ มาถามผมวา่ เจยี หลุน มาถา่ ยคลปิ ระหวา่ งเราสองคนกนั ดไี ม๊ Axin: กเ็ ราสองคนอยใู่ นชดุ โบราณ ซง่ึ หาไดย้ ากมากเลยนะ


แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 13/30 RJL: เราทงั้ คมู่ าจากเม่อื 3000 ปีทแ่ี ลว้ นอกจากอวนิ๋ ซแี ละลูเ่ หยยี นแลว้ กม็ แี คอ่ าซนิ เน่ยี แหละทเ่ี ป็นอกี คน ออ้ ยงั มจี หู รงดว้ ย แตก่ ไ็ มถ่ กู ตอ้ งใชป่ ่ะ ถา้ จะไปถา่ ยกบั จหู รง คอื ผมขอโทษดว้ ยนะ ล่ายอ้ี (นกั แสดงทแ่ี สดงเป็นจหู รง) ผมไมไ่ ดจ้ ะตอ่ ตา้ นคุณนะ คุณไมไ่ ดม้ คี วามผดิ อะไร ล่ายอ้ี คอื พอดวี นั นนั้ เราสองคนอยใู่ นชดุ คอสตมู โบราณพอดี ใชป่ ่ะ? แลว้ ผมเองกเ็ พงิ่ เสรจ็ จากการถา่ ยฉากรอ้ งให้ ใชป่ ่ ะ? Axin: ใชๆ่ ๆ RJL: เพง่ิ ถา่ ยฉากรอ้ งใหเ้ สรจ็ Axin: กค็ อื ตอนทเ่ี ราถา่ ยทาํ ฉากในวนั นนั้ เสรจ็ แลว้ RJL: ครบั ผมเพง่ิ จะถา่ ยฉากรอ้ งใหเ้ สรจ็ แลว้ เพง่ิ จะถอดคอนเทคเลนสอ์ อก แลว้ เรากเ็ รมิ่ ถา่ ยคลปิ สนั้ ๆน้ี ผมก็ มองอะไรไมค่ อ่ ยชดั นะเพราะไมไ่ ดส้ วมคอนเทคเลนส์ อาซนิ มาถงึ ก็ มา เรามาถา่ ยคลปิ กนั เถอะ ผมกว็ า่ โอเค ได้ เลย พวกเราเป็นเพ่อื นสนิทกนั น่นี า มาถา่ ยคลปิ กนั เถอะในเมอ่ื เราทงั้ คกู่ อ็ ยใู่ นชุดคอสตมู โบราณอยลู่ ะ่ ผมกอ็ ยากรู้ เหมอื นกนั วา่ มนั จะออกมาอยา่ งไร หลงั จากถา่ ยเสรจ็ ผมกข็ อดู ผมกค็ ดิ วา่ มนั คงจะโอเคแหละถา้ ตดั ตอ่ เสรจ็ แลว้ (หวั เราะ) คอื คดิ วา่ มนั น่าจะโอเคแหละ ปรากฏวา่ คลปิ ออกมาน่าทง่ึ มาก ใชป่ ่ ะ? Q: รสู้ กึ วา่ มาตรฐานของลู่เหยยี นจะสงู สง่ มากไปแลว้ RJL: หลงั จากนนั้ พวกเรากไ็ ดถ้ า่ ยทาํ ฉากในชุดยุคสาธารณรฐั เรากถ็ า่ ยคลปิ สว่ นทเ่ี หลอื กนั ตอ่ ผมไดแ้ ตน่ กึ ภาพ เอาเองวา่ คลปิ จะถา่ ยออกมายงั ไง คงแคด่ ไู ดแ้ หละ คอื ก่อนจะโพสคลปิ เหวนิ จวั้ ไดส้ ง่ คลปิ มาใหผ้ ม เขาพดู วา่ เจยี หลุน คลปิ เสรจ็ เรยี บรอ้ ยแลว้ นะ ผมจะใสเ่ พลงของคณุ เขา้ ในในคลปิ ดว้ ย (หมายถงึ เพลง “หวอ่ ” ทเ่ี จยี หลุนขบั รอ้ ง เป็น Theme song ของละครเร่อื งรกั ขา้ มสหสั วรรษ) ตอนทผ่ี มไดด้ คู ลปิ นนั้ ผมกป็ ระมาณวา่ ววู้ วววววว ออกมาดู ดมี ากๆเลย (เจยี หลุนหวั เราะ แลว้ เขลิ เอง อวยตวั เอง เขลิ เอง นกั เลงพอ 5555) Axin: โดยเฉพาะเมอ่ื ใสเ่ พลง “หวอ่ ” ของเจยี หลุนลงไป RJL: ใชๆ่ หลงั จากใสเ่ พลงลงไป (555 อะไรจะตุย้ ๆ (ใช)่ ตอบรบั ไดร้ วดเรว็ ปานนนั้ ) Axin: มนั เขา้ กนั มากเลยนะ ทงั้ ภาพ ทงั้ เพลง RJL: กห็ ลงั จากเหวนิ จวั้ สง่ คลปิ มาใหผ้ ม อยั ยะ่ ผมเหมอื นถกู ดงึ ดดู เลยอ่ะ Axin: ใช่ สดุ ยอดมากเลย Q: พวกคุณไดอ้ ่านความคดิ เหน็ จากผชู้ มบา้ งรเึ ปล่า พวกเขาบอกวา่ ใหค้ ณุ ถา่ ยทาํ คลปิ แบบน้ีอกี RJL: ใหถ้ า่ ยอกี ? คอื ตอนน้พี วกเราทงั้ คสู่ วมชดุ คอสตมู โบราณกนั ทกุ วนั เลย ไมส่ ามารถถา่ ยแบบนนั้ อกี ไดแ้ ลว้ Q: นอกจากคลปิ น้ีแลว้ ยงั มอี ะไรเบอ้ื งหลงั อกี ทพ่ี วกคุณยงั ไมไ่ ดโ้ พสมนั ออกมา RJL: อยั ยะ่ ผมบอกอะไรคณุ อยา่ งนะ พวกสงิ่ ลํ้าคา่ ทงั้ หลาย มนั ดลู าํ้ คา่ เพราะวา่ มนั มนี ้อยมากๆไง Q: ฉนั พยายามจะหาคลปิ ผชู้ มของเราทม่ี อี าการไขใ้ จ ไมว่ า่ จะเป็นชายหรอื หญงิ RJL: เร่อื งพวกน้ีนะ มนั ถกู มองวา่ ล้ําคา่ เพราะวา่ มนั มนี ้อยมากยงั ไงละ่


แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 14/30 Axin: เหน็ ดว้ ยครบั เหน็ ดว้ ย RJL: ใชๆ่ ๆ มนั ดเู ป็นเร่อื งปกตนิ ะ ถา้ มนั มมี ากเกนิ ไป คุณกจ็ ะเป็นแบบวา่ แลว้ ยงั ไงตอ่ ? แคน่ ้ีน่ะเหรอ? กจ็ ะสญู เสยี ความรสู้ กึ พเิ ศษนนั้ ไป Q: กลบั มาพดู ถงึ สง่ิ ทห่ี าไดย้ ากบา้ ง ความสามารถทพ่ี เิ ศษจากคนปกติ ทวั่ ๆไป ถอื วา่ เป็นความสามารถทห่ี าไดย้ ากมากในละคร RJL: ความสามารถพเิ ศษเหนอื คนทวั ่ ไป? Q: ความสามารถพเิ ศษเหนอื คนทวั ่ ไปของลู่เหยยี น คนทม่ี ตี น้ พลงั และมี ทกั ษะทพ่ี เิ ศษมากมาย RJL: ทกั ษะทท่ี รงพลงั ทส่ี ุด Q: อยา่ งเชน่ ความสามารถในการเทเลพอรต์ ทค่ี ุณแสดงใหพ้ วกเราดไู ปเม่อื ครู่ RJL: ความสามารถในการเทเลพอรต์ กแ็ คพ่ น้ื ๆเอง (หวั เราะ) Axin: เทเลพอรต์ เหรอ ผมรวู้ า่ ตอ้ งทาํ ไง Q: งนั้ ชว่ ยเทเลพอรต์ ใหด้ หู น่อยไดไ้ ม๊ คุณไดส้ ง่ มอบพลงั น้ใี หก้ บั อาซนิ รเึ ปล่า? Axin: ใช่ RJL: อะไรอะ่ คุณเหน็ ทผ่ี มทาํ แลว้ ใชป่ ่ะ กแ็ คเ่ อนตวั หลบจากกลอ้ ง กจ็ บแลว้ ไม?๊ Axin: คณุ ชายสอนผมหน่อยสิ เดยี๋ วผมขอเอนตวั หลบจากกลอ้ งกอ่ นนะ (อาซนิ เอนตวั หลบจากกลอ้ ง) RJL: อยั ยะ่ คณุ เรยี กสง่ิ น้วี า่ เป็นการเทเลพอรต์ เหรอ คณุ เลน่ ถอื กลอ้ งไปดว้ ยน่ี Q: ภาพมนั คา้ งไปแลว้ นะ RJL: โวว้ ววๆ Axin: มาแลว้ การเทเลพอรต์ (อาซนิ มาโผล่ตรงทเ่ี จยี หลุนนงั ่ ไลฟ์ ) RJL: คุณมาโผล่ตรงน้ไี ดย้ งั ไงอ่ะ (หวั เราะงอหงาย) Axin: น่ไี มเ่ รยี กวา่ เป็นการเทเลพอรต์ เหรอ RJL: คณุ น่นี ะ วา้ ว การเทเลพอรต์ ของคุณมนั ชา่ งยอดเยย่ี มมาก Q: น่เี ลน่ เอาฉนั อง้ึ ไปเลยนะ คุณทาํ ไดย้ งั ไงน่ะ


แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 15/30 RJL: ทาํ เอาผมตกใจนะเน่ีย การเทเลพอรต์ ของคุณชา่ งยอดเยย่ี มจรงิ ๆ (คอื 2 นสด ผยู้ ง่ิ ใหญ่ กเ็ ดนิ เขา้ มาไลฟ์ ดว้ ยกนั แมะ๊ ?? อยากจะแหมมมมมมม ใหถ้ งึ ดาวองั คาร) Axin: กแ็ คเ่ รยี นรู้ แลว้ กใ็ ชม้ นั แหละ เทเลพอรต์ RJL: ผมกอ็ ง้ึ ไปเลยนะ ใชไ้ ดๆ้ Q: อาซนิ แลว้ คุณเคยนงั ่ เกย้ี ว (เกา้ อเ้ี ก๋ง วอ หรอื เสลย่ี ง) รเึ ปลา่ Axin: อาซนิ กค็ อื เกย้ี วอยแู่ ลว้ ครบั (ตอนนห้ี น้าจอไลฟ์ เหลอื แค่ 2 จอแทน) RJL: อาซนิ กค็ อื เกย้ี วนนั ่ แหละครบั Axin: ใชแ่ ลว้ โดยแทจ้ รงิ แลว้ อาซนิ กค็ อื เกย้ี วของคณุ ชายลเู่ หยยี น ตวั ตนของเขาในตอนแรก จรงิ ๆแลว้ เขาก็คอื รา่ งวญิ ญาณสปิรติ ของเกย้ี ว RJL: ใชค่ รบั ชว่ งแรกเป็นแบบนนั้ Axin: ใชค่ รบั ถา้ คณุ ชายเรยี กหาอาซนิ อาซนิ กจ็ ะปรากฏกายทนั ที RJL: ใชค่ รบั ใช่ ถา้ ผมเรยี กหาเกย้ี ว นนั ่ กค็ อื การเรยี กหาอาซนิ (หวั เราะ) Axin: เรยี กหาอาซนิ นนั ่ แหละ RJL: ใช่ อาซนิ (ตะโกนเรยี ก) แลว้ เกย้ี วกโ็ ผลม่ า Axin: ใช่ มาแบบทนั ทที นั ใด Q: ผชู้ มของเราไดส้ ง่ ความคดิ เหน็ มาวา่ ทาํ ไมพวกคณุ ไมถ่ า่ ยภาพเพอ่ื บนั ทกึ เร่อื งราวหลงั จาก 3 พนั ปีเอาไว้ RJL: อยั โหยว 3000 ปีเลยนะ เราสองคนอยดู่ ว้ ยกนั มาตลอดเมอ่ื 3 พนั ปีทแ่ี ลว้ จนถงึ ยุคสาธารณรฐั จนมาถงึ ยคุ ปัจจุบนั ในขณะน้ีอกี ชา่ งเป็นความคดิ ทส่ี ดุ ยอดเอามากๆเลยนะ พวกเราใชช้ วี ติ อยยู่ นื ยาวขนาดน้ี Axin: สงิ่ ทพ่ี วกเขาพดู ตลกมากๆเลย Q: เม่อื ครทู่ ฉ่ี นั พดู ถงึ เกย้ี ว นกึ ถงึ ฉากดงั ตอนทอ่ี าซนิ มนี ํ้าตาไหลเตม็ ใบหน้า เมอ่ื รวู้ า่ ลเู่ หยยี นไดต้ ่นื จากการ หลบั ใหลแลว้ RJL: ใช่ น้ําตาไหลเป็นทางเลย Q: ในเมอ่ื เราไดก้ ล่าวถงึ แลว้ อาซนิ คณุ ชว่ ยบอกลเู่ หยยี นไปหน่อยซวิ า่ ในตอนนนั้ คณุ รสู้ กึ อยา่ งไร Axin: โวว้ ว Q: บอกไดไ้ ม๊คะ? RJL: ใหบ้ อกตอนน้มี นั น่าอายไปหน่อยไม?๊ Q: กเ็ ป็นการกลบั มาพบกนั อกี ครงั้ ของพวกคณุ RJL: น่มี นั น่าอายมากเลยนะ แคเ่ ราสองคนน้ีเหรอ? (เจยี หลุนหนั ไปมองหน้าอาซนิ แลว้ หวั เราะ 555 เขลิ อ่าด)ิ


แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 16/30 Axin: กอ็ ยา่ งทผ่ี มเลา่ ไปก่อนหน้า วา่ ผมไดเ้ ตรยี มตวั ถา่ ยทาํ ฉากน้ีมาหลายวนั เพ่อื จะแสดงอารมณ์ความรสู้ กึ ใน ตอนนนั้ ไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ ง กค็ ดิ วา่ จะแสดงอยา่ งไรดี แลว้ ความรสู้ กึ ของอาซนิ ในตอนนนั้ คอื ตงั้ แต่ 3000 ปีทแ่ี ลว้ เจา้ นายเก่าของผม (อวนิ๋ ซ)ี กบ็ อกกบั อาซนิ วา่ ตอ่ ไปลู่เหยยี นจะเป็นเจา้ นายคนใหมข่ องผม แลว้ บอกใหอ้ าซนิ คอย รบั ใชล้ ูเ่ หยยี นตงั้ แตน่ นั้ เป็นตน้ มา เรอ่ื งน้ีเป็นสง่ิ ทอ่ี าซนิ โหยหามาตลอดชวี ติ ของเขา ดงั นนั้ หลงั จากผา่ นไป 3000 ปี วนิ าทที ไ่ี ดร้ ู้ ปฏกิ ริ ยิ าแรกของอาซนิ คอื “เจา้ นายกลบั มาแลว้ ทา่ นแมท่ พั ไดก้ ลบั มาแลว้ ” หลงั จากนนั้ RJL: คอื ในชว่ งนนั้ ผมเองกไ็ มท่ ราบวา่ เขาจะเรยี กผมวา่ คณุ ชาย Axin: มนั เป็นฉากทท่ี กุ สง่ิ ทุกอยา่ งหยดุ คา้ งอยกู่ บั ทด่ี ว้ ยอํานาจพเิ ศษของล่เู หยยี น ซง่ึ มแี คเ่ ขาคนเดยี วทม่ี ี ความสามารถพเิ ศษน้ี ดงั นนั้ ถงึ แมว้ า่ ทุกสงิ่ ทกุ อยา่ งจะหยดุ นง่ิ อยกู่ บั ท่ี แตค่ วามรสู้ กึ ภายในใจของอาซนิ กลบั คุกรุน่ เพม่ิ ขน้ึ ๆ RJL: เหมอื นการตดิ ตอ่ กนั ทางกระแสจติ Axin: อารมณ์และความรสู้ กึ ทค่ี กุ รุน่ อยภู่ ายในใจ RJL: การตดิ ตอ่ กนั ทางกระแสจติ เกดิ ขน้ึ แคเ่ ราสองคนเทา่ นนั้ (จา้ าาาาาาา แหมมมมมม แคเ่ ราสองคนเนาะ) Axin: ใช่ ดงั นนั้ วนิ าทตี อ่ มา อาซนิ กเ็ ตม็ ไปดว้ ยนํ้าตาแหง่ ความดใี จ เป็นฉากทเ่ี ขาทงั้ รอ้ งใหท้ งั้ ยม้ิ ไปในเวลา เดยี วกนั การแสดงออกทางสหี น้าของเขากค็ อ่ นขา้ งขดั แยง้ กนั จะยม้ิ หรอื จะรอ้ งใหด้ ?ี (หวั เราะ) RJL: เตม็ ไปดว้ ยอารมณค์ วามรสู้ กึ คอื เขารอคอยมาถงึ 3000 ปี (โอ๊ยย สองคนน้ี คอื คพู่ ระนางเร๊อะ มบี รรยายอารมณ์ความรสู้ กึ แรกพบหน้าอกี นะ 555 แปลไปกห็ มนั่ ไป) Axin: ใชๆ่ ๆ แลว้ น่กี เ็ ป็นครงั้ แรกสาํ หรบั ผม ทต่ี อ้ งแสดงสหี น้าทเ่ี ตม็ ไปดว้ ยอารมณ์ความรสู้ กึ แบบนนั้ เป็นประสบการณท์ ย่ี อดเยย่ี มมากเลยครบั RJL: การแสดงของเขายอดเยย่ี มมากเลยครบั คอื ผมเพงิ่ จะกลบั มา ถา้ อาซนิ แสดงออกเป็นอยา่ งอ่นื การกลบั มา ของผมคงกลายเป็นเร่อื งตลกแลว้ แหละ (หวั เราะ) Axin: ครบั แลว้ ผมกไ็ ดอ้ ่านความคดิ เหน็ ของผชู้ ม ผชู้ มบอกวา่ การแสดงสหี น้าของอาซนิ ในตอนแรกนนั้ ทาํ ใหพ้ วกเขาแยกไดว้ า่ น่ีเป็นเรอ่ื งราวหลงั จาก 3000 ปี RJL: ใชๆ่ ๆ Axin: จากความคดิ เหน็ ของผชู้ ม ทาํ ใหผ้ มทราบวา่ ผมแสดงไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ งแลว้ RJL: ใชค่ รบั ใช่ ถา้ ผมเดนิ เขา้ ไปในรา้ ยขายเกย้ี วหลงั จากผา่ นมา 3000 ปี แลว้ อาซนิ กแ็ คพ่ ดู วา่ เฮ้ คณุ กลบั มาแลว้ เหรอ แลว้ ผมกแ็ คต่ อบกลบั ไปวา่ เย้ Axin: หรอื อาซนิ แคถ่ ามวา่ คณุ ทานขา้ วเทย่ี งมารยึ งั ? RJL: (หวั เราะ) ใชป่ ่ ะ ถา้ เป็นแบบนนั้ ทกุ อยา่ งจะกลายเป็นเรอ่ื งทด่ี ผู ดิ พลาดไปหมด


แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 17/30 Axin: ในชว่ งสาธารณรฐั ผมเรยี กเขาวา่ คุณชาย ผมไมไ่ ดเ้ รยี กเขาวา่ ทา่ นแมท่ พั อกี ตอ่ ไป RJL: ใชๆ่ เรยี กวา่ คุณชาย คาํ นนั้ แหละทําใหผ้ มชะงกั คณุ ชาย? คุณชายคอื อะไร? ตอนนนั้ ผมยงั ไมไ่ ดอ้ ่านบนั ทกึ เลย ยงั ไมไ่ ดใ้ ชท้ กั ษะของผมอา่ นบนั ทกึ (จงึ ไมร่ วู้ า่ โลกยุคปัจจบุ นั เป็นอยา่ งไร?) Axin: พวกเราเดนิ ไปหอ้ งสมดุ หลงั จากนนั้ อา่ นบนั ทกึ แลว้ ไดร้ ทู้ กุ สงิ่ ทุกอยา่ งตามมา RJL: แตท่ กั ษะน้มี นั สุดยอดมากๆเลยนะ Q: พวกคณุ ทราบไม๊วา่ ความสมั พนั ธท์ แ่ี น่นแฟ้นของคณุ สองคนสรา้ งความประทบั ใจใหก้ บั ผชู้ มมากมาย มนั เป็น สงิ่ ทผ่ี ชู้ มของเราตงั้ ตารอดู วา่ จะเกดิ อะไรขน้ึ ตอ่ ไปเมอ่ื คุณสองคนไดพ้ บหน้ากนั อกี ครงั้ จะรว่ มตอ่ สดู้ ว้ ยกนั หรอื ไม่ RJL: เรารว่ มตอ่ สดู้ ว้ ยกนั มา ถงึ แมว้ า่ ในทกุ ๆครงั้ อาซนิ จะทาํ ใหผ้ มรสู้ กึ นกึ สงสารกต็ าม (หวั เราะ) ผมถามเขา ทกุ ๆฉากเลยนะ อาซนิ น่ีนายทาํ ไดแ้ คน่ ้จี รงิ ๆเหรอ? (หวั เราะ) Axin: ผมกไ็ มท่ ราบเหมอื นกนั วา่ เมอ่ื ถงึ เวลาตอ่ สขู้ องผม ทาํ ไมผมตอ้ งสลบทกุ รอบ RJL: จรงิ แทแ้ น่นอน เหตุการณ์กเ็ ป็นเชน่ น้แี หละ ทุกๆคนกม็ ภี ารกจิ ทต่ี อ้ งทาํ ใหส้ าํ เรจ็ เพอ่ื ทาํ ใหเ้ รอ่ื งราวในละคร คบื ไปขา้ งหน้า และในบางครงั้ เรากต็ อ้ งเสยี สละตวั เอง Axin: ใชๆ่ ยงั ไงผมกเ็ ป็นแคพ่ ลเรอื นธรรมดาแหละนะ RJL: เป็นหน่วยเซอรว์ สิ น่ะ Axin: กจ็ ะชว่ ยไดแ้ คน่ ดิ ๆหน่อยๆ RJL: ใชๆ่ เขาจะชว่ ยตอ่ สนู้ ิดๆหน่อย แต่กท็ รงพลงั มากเลยนะ Axin: กค็ อื ชว่ ยประคบั ประคองกนั ไป ถอื วา่ เป็นสง่ิ สาํ คญั มากๆเลยนะทา่ มกลางการตอ่ สู้ Q: ยงั ไงกไ็ มแ่ พ้ RJL: อยา่ งน้อยกพ็ สิ จู น์วา่ เราสองคนรวู้ า่ ตอ้ งทาํ อยา่ งไร ใหเ้ กดิ ประสทิ ธภิ าพ Axin: อยา่ ลมื ตดิ ตามดฉู ากตอ่ สขู้ องพวกเราในตอนตอ่ ไปนะ ผมจะแสดงใหพ้ วกคุณดถู งึ ฉากตอ่ สขู้ องอาซนิ RJL: โอว้ วว ยงั มอี กี หลายๆอยา่ งทต่ี อ้ งตดิ ตาม Q: พวกเราเรม่ิ สนใจแลว้ วา่ ยงั มอี ะไรตามมาอกี มาอา่ นความคดิ เหน็ ของผชู้ มกนั หน่อย พวกเขาสง่ คาํ ถามมาตงั้ แต่ เรมิ่ แรก แมท่ พั ลเู่ หยยี นสามารถสอนพวกเราไดห้ รอื ไมว่ า่ คณุ ทาํ ทา่ รา่ ยเวทมนตรอ์ ยา่ งไร? RJL: ทา่ รา่ ยเวทมนตรเ์ หรอ? Q: คณุ ยงั จาํ ไดร้ เึ ปล่า? RJL: คุณพดู ไปเร่อื ยๆกอ่ นนะ (เอนตวั หลบกลอ้ ง) Q: น่ีคณุ พยายามรอ้ื ฟ้ืนความทรงจาํ อยเู่ หรอ (หวั เราะ) RJL: คุณพดู ไปกอ่ นครบั พดู ไปเรอ่ื ยๆ Axin: พดู ตอ่ ไปเลยครบั


แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 18/30 RJL: (เอนตวั กลบั มา หลงั จากแอบไปดโู พยวา่ ทาํ ทา่ รา่ ยเวทยย์ งั ไง 55) RJL: อะไรนะๆ คณุ วา่ อะไรนะ ทา่ ร่ายเวทมนตรเ์ หรอ เป็นคาํ ถามถดั ไปใชป่ ่ ะ (ไมเ่ นยี นไปเรยี นมาใหมจ่ า้ 555) Q: น่คี ณุ เทเลพอรต์ ไปทอ่ี ่นื เพ่อื ไปเรยี นทา่ รา่ ยเวทมนตรม์ ารเึ ปล่า? RJL: อา่ คณุ มองเหน็ ทะลุปรโุ ปรง่ เลยเหรอ ทา่ รา่ ยเวทมนตรใ์ ชป่ ่ ะ? Q: แลว้ คุณยงั จาํ ไดไ้ ม๊ วา่ ทา่ รา่ ยเวทมนตรท์ าํ อยา่ งไร? คุณตอ้ งใชเ้ วลาฝึกมาหลายรอบแน่ๆเลย เพราะทา่ รา่ ยเวท มนตรม์ นั ดซู บั ซอ้ นยงุ่ ยากมากเลยนะ RJL: ใชค่ รบั ใชๆ่ ผมยงั จาํ ได้ ทาํ ไมเหรอ? Q: ถา้ งนั้ กแ็ สดงใหพ้ วกเราดหู น่อยสิ ไดไ้ ม๊? RJL: อะไรนะ แสดงใหด้ เู หรอ อยั ยะ่ (อยา่ มาเนยี น แอบกม้ หน้าไถคลปิ ดมู าแลว้ เมอ่ื คร)ู่ Q: กผ็ ชู้ มของเราเอาแตถ่ ามเร่อื งน้มี านานมากแลว้ RJL: แตผ่ มไดโ้ พสเวย่ ป๋ อสอนทา่ น้ีไปแลว้ ทาํ ไมพวกคุณถงึ น่าเวทนาขนาดน้ีนะ? ผมโพสแสดงทา่ ใหด้ แู ลว้ ไง Q: แตต่ อนน้เี ป็นการไลฟ์ (ถา่ ยทอดสด) นะ Axin: แสดงใหด้ ตู อ่ หน้า Q: น่ีคอื การกลบั มาพบหน้ากนั อกี ครงั้ หลงั จาก 3000 ปีผา่ นไป มนั มคี วามหมายมากๆเลย ใชป่ ่ะ? RJL: โอเคๆ แสดงใหด้ อู กี ครงั้ แลว้ กนั นะ อมื ในเม่อื มนั ผา่ นมาซกั พกั แลว้ ดงั นนั้ การแสดงทา่ รา่ ยเวทมนตรใ์ นวนั น้ี อาจจะเป็นทา่ ใหมๆ่ หรอื อาจจะไมใ่ ชท่ า่ ใหม่ แตท่ งั้ หมดน้ีเป็นเพราะผมมตี น้ พลงั มนั จะทาํ ใหพ้ ลงั ของผมไมค่ อ่ ย เสถยี รอะนะ กอ็ าจจะทาํ ใหบ้ างอยา่ งเปลย่ี นแปลงไป เรามาลองดแู ลว้ กนั (555 โอ๊ยยย อพิ อ่ ประเดน็ คอื ฮลี มื เพราะถา่ ยละครจบนานมากแลว้ แลว้ ฮกี ไ็ มม่ นั ่ ใจวา่ จะทาํ ทา่ ไดเ้ หมอื นเดมิ จงึ ใชส้ กลิ แถทม่ี ตี ดิ ตวั แตก่ าํ เนดิ บอกวา่ ตน้ พลงั ทาํ ใหพ้ ลงั ตอนน้ไี มค่ อ่ ยจะคงทอ่ี ะนะ ถา้ ทาํ ทา่ แลว้ ไมเ่ หมอื นในละคร หรอื ทาํ ทา่ ผดิ กเ็ ป็นอนั รกู้ นั 555 กะล่อนจรงิ ๆ) RJL: (กระซบิ ) จรงิ ๆคอื ผมจาํ ไมไ่ ดแ้ ลว้ วา่ ตอ้ งทาํ ไง (หวั เราะ) RJL: ขนั้ ตอนแรกทาํ แบบน้ีนะครบั ( ภาพ 1) Q: กวดวชิ าออนไลน์เรมิ่ แลว้ คะ่ RJL: ตอ่ ดว้ ยทา่ น้ี ( ภาพ 2) แลว้ ตอ่ มากท็ าํ แบบน้ี เอามอื มาประกบกนั ดงึ มอื กลบั มา ( ภาพ 3) หงายฝ่ามอื ออก (ภาพ 4) แลว้ ดงึ มอื กลบั มาอกี ครงั้ เอาสองน้ิวประกบกนั ( ภาพ 5) ผลกั ฝ่ามอื ออก ( ภาพ 6) แลว้ กว็ างทา่ ซะ (ภาพ 7)


แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 19/30 Axin: โอเค ผมเขา้ ใจแลว้ RJL: ถกู ตอ้ งรเึ ปลา่ ? Axin: คดิ วา่ งนั้ นะ RJL: เหน็ ป่ะ ผมทาํ ไดถ้ กู ตอ้ งนะ กบ็ อกคณุ ไปแลว้ ไงวา่ ผมจาํ ไดท้ ุกอยา่ ง (แหม๊ มมมมม ก่อนโน้นใครออกตวั วา่ จาํ ไมไ่ ดอ้ ะ่ ยอ้ นกลบั ไปอ่านดา้ นบนไดน้ ะ เรามหี ลกั ฐาน 555) Q: คุณไดแ้ รงบนั ดาลใจจากการเทเลพอรต์ รเึ ปลา่ RJL: อา่ ตยุ้ ๆๆ (ใชๆ่ ๆ) Q: คณุ ไดแ้ สดงใหเ้ ราเหน็ การเทเลพอรต์ ดว้ ยน่ีนา RJL: ตยุ้ ๆๆ จะใหแ้ สดงอะไรตอ่ ครบั (55555 โอย๊ ย เกลยี ดความมนั่ หน้าเน้) Q: คาํ ถามตอ่ ไปจะตอบยากหน่อยนะ ฉนั เป็นตวั แทนของผชู้ มทงั้ ชายและหญงิ ทม่ี อี าการไขใ้ จ พวกเขาขอใหช้ ว่ ย สปอย (เล่าเรอ่ื งราวในละครหลงั จากน้)ี ใหฟ้ ังหน่อย ซง่ึ ฉนั กไ็ ดพ้ ยายามถามคุณมาหลายรอบแลว้ พวกเรารมู้ า วา่ อวนิ๋ ซไี ดเ้ สยี สละชวี ติ ใหล้ ู่เหยยี น สว่ นลเู่ หยยี นกไ็ ดป้ ิดผนึกกกั ตวั เองเป็นเวลา 3000 ปีเพอ่ื รวบรวมจติ ภูติ ของอวนิ๋ ซี เมอ่ื พวกเขาไดม้ าพบกนั อกี เป็นล่เู หยยี นทด่ี แู ลปกป้องอวเี๋ ตงิ เตงิ พวกเขาทงั้ สองคนตา่ งฝ่ายตา่ งรกั กนั รกั กนั มาตลอดเป็นเวลา 3000 ปี แลว้ จะมฉี ากหวานๆใหพ้ วกเราไดช้ มในภายหลงั บา้ งหรอื ไม?่ กใ็ นเมอ่ื ตา่ งฝ่าย ตา่ งรกั กนั RJL: อา่ ในความคดิ เหน็ ของผม ความรกั ระหวา่ งล่เู หยยี นกบั อวนิ๋ ซนี นั้ บรสิ ุทธเิ ์ อามากๆ เร่อื งราวหลงั จากน้ีเทา่ ท่ี ผมจาํ ไดค้ อื จะคอ่ ยๆขมวดปมในใจขน้ึ เรอ่ื ยๆ แตก่ ไ็ มไ่ ดถ้ งึ กบั ทาํ ใหเ้ ตม็ ไปดว้ ยนํ้าตาหรอกนะ กจ็ ะมเี รอ่ื งราวตลก ขบขนั แทรกปนอยู่ ถา้ พวกคณุ อยากรวู้ า่ เร่อื งราวหลงั จากน้ีจะเป็นเร่อื งโรแมนตกิ หรอื ทาํ ใหใ้ จสลาย ผมวา่ คณุ รอ ตดิ ตามจากละครดกี วา่ ครบั (โธ่ ลุน้ แทบแย่ สุดทา้ ยกบ็ อกแตเ่ หมอื นไมไ่ ดบ้ อก) Axin: ใช่ ผมมสี ง่ิ หน่ึงทอ่ี ยากจะเสรมิ ครบั คอื เรอ่ื งราวเหมอื นมใี บมดี อยใู่ นน้ําตาล และในน้ําตาลนนั้ กเ็ ตม็ ไปดว้ ย ใบมดี RJL: อยั โหยวๆๆ (หวั เราะ)


แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 20/30 Axin: จงด่มื ด่าํ ไปกบั มนั RJL: เป็นคาํ ไมก่ ค่ี าํ ทท่ี รงพลงั จรงิ ๆ Q: ในฐานะคนทเ่ี ฝ้ามอง อาซนิ ไดบ้ อกแลว้ วา่ ทา่ มกลางคราบน้ําตา ยงั คงมเี รอ่ื งราวแสนหวาน แลว้ เขายงั ไดเ้ ตอื น พวกคุณดว้ ยวา่ ใหร้ ะวงั ใบมดี ทค่ี มกรบิ ไวใ้ หด้ ๆี ผชู้ มของเราไดแ้ สดงความคดิ เหน็ มาวา่ ขอแคพ่ วกเขาทงั้ คยู่ งั มี ชวี ติ อยู่ (หมายถงึ ล่เู หยยี นและอวเี๋ ตงิ เตงิ ) RJL: ขอใหม้ ชี วี ติ อยใู่ ชป่ ่ ะ? Q: ตุย้ (ใช)่ RJL: งนั้ รอดแู ลว้ กนั Q: พวกเขาถามเพราะตอ้ งการใหค้ ุณชว่ ยสปอยตอนจบ ไมไ่ ดถ้ ามวา่ เน้ือเรอ่ื งถดั ไปจะเป็นยงั ไง RJL: ตอนจบเหรอ? Axin: ตอนจบคอื (หวั เราะ) RJL: ตอนจบเหรอ ตอนจบ? อา่ รอดแู ลว้ กนั วา่ ใครรอด (โวย๊ ยย จบั ตวั เขยา่ ซะดไี ม๊ 555) Axin: ใชๆ่ รอดแู ลว้ กนั วา่ ใครรอด Q: กลายเป็นวา่ ผชู้ มทงั้ ชายหญงิ ของเราทต่ี อนแรกเป็นแคไ่ ขใ้ จ ตอนน้ีกเ็ รม่ิ จะปวดศรษี ะขน้ึ มาแลว้ (เป็นการ เปรยี บเปรยวา่ ดลู ะครจนรสู้ กึ ปวดทใ่ี จ) พวกคณุ ไดเ้ หน็ มมี (รปู ภาพทใ่ี ชแ้ ทนความรสู้ กึ ในขณะนนั้ ) จาก อนิ เตอรเ์ นตบา้ งหรอื เปล่า เป็นมมี ทบ่ี อกวา่ คุณสองคนเป็นไขใ้ จน่ะ Axin: ผมเหรอ? RJL: คุณเหน็ มนั เมอ่ื ไหรน่ ่ะ? (เจยี หลุนหนั ไปถามเหวนิ จวั้ ) Axin: น่าจะ 2 วนั ทแ่ี ลว้ นะ วนั ท่ี 4 หรอื 5 ของการฉายละครเน่ยี แหละ กค็ อื พวกเขาเป็นไขใ้ จกนั หมดเลย RJL: แลว้ พวกเขากไ็ ดแ้ สดงความคดิ เหน็ ในเร่อื งน้ดี ว้ ย Axin: แลว้ ผมกไ็ มส่ บายกอ่ นหน้านนั้ 1 วนั คอื ผมรสู้ กึ เจบ็ คอจรงิ ๆน่ะ (หวั เราะ) RJL: ไมไ่ ดล้ อ้ เลน่ ใชป่ ่ ะ? Axin: คอื ผมเจบ็ คอเพราะนอนดกึ จากการตามดลู ะครน่ะครบั RJL: สว่ นผม ตอนทผ่ี มเรม่ิ ดลู ะครเร่อื งน้ี ผา่ นไปได้ 1 วนั ผมกส็ ง่ ขอ้ ความหาทมี งานของผมวา่ ทาํ ไงดอี ่ะ น่ผี ม หลงเสน่หล์ ่เู หยยี นเขา้ ซะแลว้ ผมมอี าการ “เหยยี น” เกดิ ขน้ึ แลว้ นะ (เป็นการเล่นคาํ เหยยี น /炎 แปลวา่ การ อกั เสบ หรอื แผลอกั เสบ) ผมเรม่ิ มอี าการอกั เสบ เป็นไขใ้ จซะแลว้ หลงั จากผมพดู ไปแบบนนั้ ผมกน็ กึ ขน้ึ มาไดว้ า่ น่มี นั ชา่ งเหมาะเจาะจรงิ ๆ ลเู่ หยยี น (陆炎) กบั อาการอกั เสบ แลว้ เม่อื ผมไดเ้ ขา้ เวย่ ป๋ อ ผมกเ็ หน็ ทุกคนพดู ถงึ ใน ทาํ นองน้เี ชน่ กนั ผมกเ็ ลยคดิ วา่ เหน็ ป่ ะๆ พวกเราคดิ เหมอื นกนั เลย เหน็ ป่ ะๆ พวกเราถกู กําหนดใหเ้ ป็นแบบน้ี ชา่ งเป็นคทู่ เ่ี พอรเ์ ฟคจรงิ ๆ


แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 21/30 Axin: เฝ้าระวงั อาการอกั เสบภายในของคณุ ดว้ ย RJL: อยั ยะ่ ประโยคน้ียอดเยย่ี มมากเลย เพอรเ์ ฟค (หวั เราะ) Axin: ดม่ื นํ้ามากๆหน่อยนะ Q: คุณสองคนชา่ งใสใ่ จจรงิ ๆเลย มาเลน่ คาํ พอ้ งเสยี งกนั แบบน้ี (คาํ ทอ่ี อกเสยี งเหมอื นกนั แตค่ วามหมายตา่ งกนั ) RJL: คาํ พอ้ งเสยี งน่ะ คาํ พอ้ งเสยี ง กพ็ วกเขาคดิ กนั มาแบบน้ี Q: พวกเราตงั้ ขอ้ สงั เกตวา่ เวลาคุณสองคนถา่ ยทาํ ละคร หรอื ไลฟ์ อยใู่ นขณะน้ี พวกคณุ สองคนเลน่ กนั สนุกสนาน มากเลยนะ แลว้ มเี ร่อื งอะไรสนุกๆเกดิ ขน้ึ ระหวา่ งการถา่ ยทาํ หรอื มเี หตกุ ารณ์น่าประทบั ใจอะไรบา้ ง? สามารถทจ่ี ะ เลา่ ใหพ้ วกเราฟังไดไ้ ม๊ เพ่อื ชว่ ยลดอาการอกั เสบลง (หมายถงึ อาการปวดใจจากการดลู ะคร) RJL: เร่อื งสนุกๆทช่ี ว่ ยลดอาการอกั เสบเหรอ? (เอามอื ปิดปากหวั เราะ ปรบมอื เสยี งดงั ) Axin: กส็ นุกในทุกๆวนั แหละครบั RJL: ในความทรงจาํ ของผมนะ ผมมกั ชอบแกลง้ อาซนิ ผมชอบแกลง้ อาซนิ น่ะ ผมบอกเขาทกุ ๆครงั้ เลยวา่ ทกุ ๆครงั้ ทม่ี ฉี ากตอ่ สเู้ กดิ ขน้ึ ผมมกั จะทาํ ใหเ้ ขากลายเป็นพวกเด๋อดา๋ ไปเลย คุณมาน่มี า! เดยี๋ วผมสอนคณุ เอง คุณตอ้ งทาํ ทา่ แบบน้ีนะ แลว้ ตอ้ งทาํ แบบน้ี ในขณะทผ่ี มจะทาํ ทา่ แบบน้ี (เอามอื ผลกั หลงั อาซนิ ) (5555 นิสยั !! ชอบแกลง้ เพอ่ื นนะกวั ๋ เชา) Axin: ไมร่ วู้ า่ พวกคุณไดเ้ หน็ คลปิ นนั้ กนั รยึ งั นะ เป็นเบอ้ื งหลงั ฉากในตอนทพ่ี วกเรากาํ ลงั ถา่ ยทาํ (ทาํ ทา่ ตอ่ สใู้ หด้ )ู RJL: ใชๆ่ ทา่ ตอ่ สจู้ าํ พวกนนั้ Axin: จากทา่ ตอ่ สู้ กก็ ลายเป็นทา่ เตน้ ซะงนั้ RJL: คอื พวกเราชอบมไี อเดยี สรา้ งสรรคผ์ ุดขน้ึ มาในระหวา่ งกาํ ลงั เรยี นรทู้ า่ ทางการตอ่ สจู้ ากผกู้ ํากบั ควิ บู๊ Axin: พวกทา่ รา่ ยเวทยท์ ท่ี าํ โดยไมม่ สี ง่ิ ของอะไรอยตู่ รงหน้าเลย RJL: ตอ้ งใชจ้ ติ นาการมากเลย ผมไมแ่ น่ใจเหมอื นกนั วา่ พวกเขา (หมายถงึ ทมี งานละคร) ไดโ้ พสคลปิ เบอ้ื งหลงั ไป กค่ี ลปิ แลว้ แตผ่ มบอกไดว้ า่ ผมทาํ ใหเ้ ขายงุ่ ยากมากเลยล่ะ (555 หมายถงึ ป่วนแหละ) ทมี งานทกุ คนไดโ้ ปรดให้ อภยั ผมดว้ ย กเ็ ขา (หมายถงึ อาซนิ ) เป็นเพยี งคนเดยี วทผ่ี มลอ้ เลน่ ได้ (เอามอื ปิดปากหวั เราะ) กไ็ มม่ คี นอ่นื ใหเ้ ลน่ ดว้ ยแลว้ อะ่ ยกเวน้ จหู่ รงทย่ี นื อยขู่ า้ งหน้าผม Axin: จหู่ รงเขายนื หา่ งเกนิ ไป RJL: ยนื หา่ ง แลว้ ทรงพลงั มากเกนิ ไปทจ่ี ะไปลอ้ เล่นดว้ ย (555 เขาไมเ่ ลน่ กบั พม่ี ากกวา่ คนอ่นื เคา้ ตงั้ ใจแสดง) Q: ผชู้ มของเรากําลงั พดู ถงึ ฉากทค่ี ุณปัดอาซนิ กระเดน็ ไปตดิ กําแพงในคอมเมน้ ทอ์ ยนู่ ่ะ (ฉากน้อี ยใู่ นตอนท่ี 9) RJL: ปัดเขาไปตดิ กาํ แพง? มนั ตลกมากๆเลย Axin: ผลกั ผมไปตดิ กาํ แพง? แลว้ เขายงั ผลกั ผมอกี หลายๆครงั้ ดว้ ย


แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 22/30 RJL: ผมไดค้ ุยกบั ผกู้ ํากบั วา่ มนั ตลกมากๆเลย ตอนทผ่ี มผลกั เขาไปตดิ กําแพงในฉากนนั้ ผกู้ ํากบั เป็นคนดไี ซน์ฉากนนั้ เอง Axin: ครบั คอื ในวนั นนั้ สงสยั ผมจะพดู มากไปหน่อย ผกู้ าํ กบั ถงึ ขนาด บอกใหป้ ิดไมคข์ องผมดว้ ย แลว้ หลงั จากนนั้ ผกู้ าํ กบั กด็ ไี ซน์ฉากโดน ผลกั กระเดน็ ไปตดิ กาํ แพงขน้ึ มา RJL: ผมกไ็ มแ่ น่ใจเหมอื นกนั วา่ จะทาํ ออกมายงั ไง อาซนิ จะกระเดน็ ไปตดิ กําแพงไดย้ งั ไง Axin: ฉากนนั้ ผมอยบู่ นรางเล่อื นน่ะ RJL: อ่า ใชๆ่ Axin: ผมตอ้ งแกลง้ ทาํ เป็นวา่ ผมกาํ ลงั วง่ิ ถอยหลงั ในขณะทท่ี มี งาน ผลกั ผมไปดา้ นหลงั RJL: ใชๆ่ หลงั จากกระเดน็ ไปตดิ กําแพง แวน่ ตาของเขากเ็ อยี งกระเทเ่ ร่ ผมหวั เราะหนกั มาก Axin: ใชๆ่ หลงั จากถา่ ยจบ ทมี งานกว็ า่ ถา่ ยออกมาไดด้ มี าก ทงั้ แวน่ ทงั้ ทรงผม RJL: (หวั เราะ) (ยงั ยงั ไมร่ ตู้ วั น่ีวา่ ผกก คงหมนั ่ ละ่ เลน่ กนั มากเกนิ 55 น่าจะจดั ใหพ้ ด่ี ว้ ยซกั 1 ฉากนะ) Q: แลว้ พวกคุณไดม้ กี ารสง่ มมี (รปู ภาพทใ่ี ชแ้ ทนความรสู้ กึ ในขณะนนั้ ) ระหวา่ งกนั บา้ งไม๊ หรอื มมี มี อะไรทพ่ี วก คุณช่นื ชอบบา้ ง? RJL: เวลาทผ่ี มตอ้ งการจะแกลง้ เขา (อาซนิ ) ผมจะสง่ มมี ใหเ้ ขา คณุ กส็ ามารถทาํ ไดน้ ะ (555 ไปยุคนอ่นื อกี ) Axin: แลว้ ผมกจ็ ะตอบกลบั ไปวา่ “คุณชาย Thank you” RJL: Thank you? ขออกี รอบๆ Axin: ไมๆ่ ๆๆๆๆ ไมท่ าํ แลว้ RJL: งนั้ เอารางเล่อื นมาอกี รอบ (หมายถงึ จะจดั ฉากโดนผลกั ไปตดิ กาํ แพงอกี รอบ 555 รา้ ยยย) Q: ฟังพวกคุณเล่าแลว้ ดเู หมอื นพวกคุณจะสนุกสนานกนั มากเลยนะในชว่ งการถา่ ยทาํ ในขณะเดยี วกนั คงตอ้ งทาํ การบา้ นมาอยา่ งหนกั มากทต่ี อ้ งถา่ ยทาํ ฉากตอ่ สทู้ งั้ ชุดคอสตมู แบบนนั้ (หมายถงึ สวมชุดเกราะ) แลว้ มฉี ากตอ่ สู้ ฉากไหนทพ่ี วกคุณยงั จาํ ไดไ้ มล่ มื บา้ ง? อาจจะเป็นฉากทท่ี าํ ใหร้ สู้ กึ สนุก หรอื เป็นฉากทต่ี อ้ งทมุ่ เทอยา่ งหนกั พวก เราตอ้ งการทราบวา่ ฉากพวกน้ีถา่ ยทาํ มายงั ไงในแตล่ ะตอนทเ่ี ราดมู า?


แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 23/30 (สองหนุ่มหนั มามองหน้ากนั ) RJL: อยั ยะ่ ฉากตอ่ สทู้ ผ่ี มชอบมากทส่ี ุดเหรอ? เป็น ฉากทผ่ี มตอ้ งตอ่ สกู้ บั จหู่ รง กเ็ ป็นฉากเดยี วกบั ทผ่ี มแกลง้ อาซนิ เอามอื ผลกั หลงั เขานนั ่ แหละ คอื ฉากนนั้ จากนกั รบท่ี มที กั ษะรอบดา้ น สง่ิ หน่ึงทไ่ี มค่ อ่ ยเป็นประโยชน์ตอ่ ลูเ่ หยยี น เทา่ ไหร่ นนั ่ คอื การทไ่ี มม่ ใี ครสามารถทาํ รา้ ยเขาได้ สงิ่ นนั้ มนั ไมค่ อ่ ยดเี ลย แตใ่ นชว่ งเวลานนั้ มบี างสง่ิ เกดิ ขน้ึ แลว้ ตน้ พลงั ของลูเ่ หยยี นกไ็ มค่ งทห่ี รอื สงู เทา่ ไหร่ แลว้ ยงั ตอ้ งมาตอ่ สกู้ บั จหู่ รงอกี ทาํ ใหฉ้ ากนนั้ กลายเป็นหน่งึ ในฉากตอ่ สทู้ ผ่ี มชอบ มากทส่ี ดุ แลว้ ฉากน้ยี งั ฉายใน MV (มวิ สคิ วดี โี อ) ดว้ ย ฉากทจ่ี หู่ รงสอดมอื ของเขาเขา้ มาในหวั ใจผม เพอ่ื จะเอาตน้ พลงั ของผมไป (เจยี หลุนหมายถงึ มวิ สคิ วดี โี อเพลง “吾” เพลงประกอบละครเร่อื งรกั ขา้ มสหวั วรรษ ทต่ี วั เองขบั รอ้ ง) Axin: ใชๆ่ ผมเหน็ ภาพพรวี วิ แลว้ RJL: ใชๆ่ จะมาเอาตน้ พลงั ของผมไป พอผมมองขน้ึ ไป อยั ยะ่ (หวั เราะ) ผมชอบฉากน้ีมากๆเลย (หวั เราะเสยี งดงั ) ตอนน้ผี มไมใ่ ชล่ ู่เหยยี นแลว้ นะ ผมเป็นเพยี งแคผ่ ชู้ มทต่ี ดิ ตามละครเหมอื นๆกบั พวกคุณ (คอื เขลิ แหละ 555 เล่น เอง ชอบเอง อวยเอง นกั เลงพอ 555 นก่ี ช็ อบสายตาของลเู่ หยยี นในฉากนนั้ มากๆเลย) ดงั นนั้ ในฐานะผชู้ มคนหน่ึง เมอ่ื ผมไดเ้ หน็ ฉากนนั้ ผมจงึ รสู้ กึ วา่ น่ผี มไมไ่ ดห้ ลงตวั เองนะ (ครอื .. มกี ารออกตวั ไวก้ อ่ น) คอื ผมดฉู ากน้ีไปหลาย ครงั้ มากๆเลย (เอน็ ดู คอื ฮแี สดงดแี หละฉากน้ี พค่ี งทง่ึ ในการแสดงของตวั เองชา่ ย? จงึ วนดไู ปหลายรอบ) แลว้ ตอนทค่ี ณุ เอย่ ถงึ มนั กท็ าํ ใหผ้ มคดิ ถงึ ฉากตอ่ สพู้ วกนนั้ จรงิ ๆ ผมคดิ ถงึ ฉากนนั้ มากๆ จรงิ ๆนะครบั Axin: แลว้ มอื ของจหู่ รงละ่ มอื ของจหู่ รงทาํ ยงั ไง ตอนทเ่ี ขายน่ื มาเขา้ มาทห่ี วั ใจของคุณน่ะ


แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 24/30 RJL: ดเู หมอื นมอื ของเขาจะย่นื เขา้ มาในหวั ใจผม แตจ่ รงิ ๆแลว้ เขากท็ าํ มอื ย่นื ออกมาตรงๆแบบน้ี คอื เขากท็ าํ มอื ชนกบั หน้าอกของผมแบบน้ี (ทาํ มอื แสดงใหด้ )ู Axin: ทาํ แบบน้เี หรอ? RJL: ใชๆ่ ผมจาํ ไดแ้ มน่ ยาํ เลยครบั เพราะเขากดมอื ลงมาคอ่ นขา้ งแรง ผมจงึ ตอ้ งยนื ใหม้ นั่ คงเพ่อื ตา้ นพลงั ของเขา จหู่ รงชา่ งทรงพลงั จรงิ ๆ พวกเรากม็ ชี ว่ งเวลาดๆี ดว้ ยกนั ในระหวา่ งการถา่ ยทาํ ฉากนนั้ มนั เหมอื นกบั วา่ ในทส่ี ดุ พวกเรากไ็ ดต้ อ่ สดู้ ว้ ยกนั แบบจรงิ ๆจงั ๆแลว้ ความเจบ็ ปวดจากการเป็นนกั รบทท่ี รงพลงั คอื ไมม่ ใี ครสามารถทาํ รา้ ยคณุ ได้ แถมคุณยงั ไมม่ โี อกาสไดต้ อ่ สกู้ บั ใครแบบจรงิ ๆซกั คน อะไรจะโดดเดย่ี วไดถ้ งึ ขนาดนนั้ Q: เป็นเพราะจหู่ รงทาํ ใหค้ ณุ คน้ พบจดุ อ่อนของตวั เอง มนั ใชจ่ ดุ อ่อนรเึ ปล่า? RJL: ใชค่ รบั ในชว่ งเวลานนั้ ดว้ ยเหตุผลหลายๆอยา่ ง ตน้ พลงั กค็ อื จุดออ่ นของผม แลว้ แถมตอนนนั้ พลงั ของจหู่ รง กด็ นั เพม่ิ ขน้ึ อกี เขากค็ งคดิ แบบวา่ นายตอ้ งการจะประนีประนอมอยา่ งนนั้ เหรอ? งนั้ ฉนั ตอ้ งทาํ บางอยา่ งกบั นาย แลว้ Axin: เขา (จหู่ รง) ตรงดง่ิ มาเพอ่ื มาเอาตน้ พลงั เลยนะ RJL: ใช่ แตผ่ มจะยอมใหเ้ ขาเอาตน้ พลงั ไปแบบงา่ ยๆงนั้ เหรอ? แบบน้ีกจ็ ะทาํ ใหเ้ รอ่ื งราวน่าสนใจขน้ึ Q: แลว้ คณุ ยงั จาํ ฉากตอ่ สทู้ เ่ี กดิ ขน้ึ ในละครไดไ้ ม๊ วา่ มที งั้ หมดกฉ่ี าก? เกดิ ขน้ึ มากน้อยแคไ่ หน RJL: เราใชเ้ วลาสว่ นใหญ่ไปกบั การถา่ ยทาํ ฉากตอ่ สู้ แตจ่ รงิ ๆแลว้ ผมกลบั รสู้ กึ ผอ่ นคลายมากในการถา่ ยทาํ ฉาก ตอ่ สชู้ ว่ งแรกๆ คอื เป็นครงั้ แรกสาํ หรบั ผมในการถา่ ยทาํ ฉากตอ่ สใู้ นลกั ษณะแบบน้ี มคี รงั้ หน่ึงทพ่ี วกเขาถกู กาํ หนดใหถ้ า่ ยทาํ ฉากตอ่ สู้ แลว้ ทมี กํากบั ควิ บูก้ ็ โอวว ไมใ่ ชๆ่ แบบน้ี กลายเป็นวา่ พวกเขาตอ้ งถา่ ยทาํ กนั ทงั้ วนั ทงั้ คนื จนหมดแรงกนั ไปตามๆกนั ณ จดุ นนั้ คอื มนั หนกั หนาสาหสั เอามากๆเลย แตเ่ ม่อื ผมไปถงึ สงิ่ ทผ่ี มตอ้ งทาํ คอื แคไ่ ปยนื นิง่ ๆตรงนนั้ เพราะผมใชแ้ คพ่ ลงั จติ เทา่ นนั้ ฝ่ายตรงขา้ มผมน่ะสทิ ต่ี อ้ งทาํ งานหนกั มากๆเลย ยกตวั อยา่ ง นะ เฉนิ ซจี วน้ิ เป็นฝ่ายตรงขา้ มผม (รบั บท กเู้ ป่ยซ)ี แลว้ มนั เกดิ บอ่ ยมากๆเลยทเ่ี ขาตอ้ งยนื พดู ประโยคทว่ี า่ โอย้ ย โอย้ ย อยคู่ นเดยี ว (หวั เราะ) ผมกบ็ อกเขาไปวา่ การแสดงของนายน่ะ ขน้ึ อยกู่ บั พลงั ของฉนั แลว้ นะ ในทางตรงขา้ ม พลงั ของผมดนู ่าเกรงขามแคไ่ หน กข็ น้ึ อยกู่ บั การแสดงของเขาเชน่ กนั อา่ ผมขอฝากความหวงั ไวท้ น่ี ายแลว้ นะ น่ี เป็นประสบกาณ์ทแ่ี ตกตา่ งจากทผ่ี า่ นมามากเลย Q: สงิ่ น้เี ป็นการทดสอบพลงั ความศรทั ธาของนกั แสดงเชน่ กนั RJL: ใชค่ รบั เป็นการทา้ ทายความสามารถของนกั แสดงทา่ นอ่นื ๆน่ะ แตส่ าํ หรบั ผมกไ็ มไ่ ดห้ นกั หนาขนาดนนั้


แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 25/30 RJL: น่าจะทา้ ทายความสามารถนกั แสดงคนอ่นื ๆทอ่ี ยใู่ นฉากสรู้ บมากกวา่ Q: ตอนน้ีทพ่ี วกเรากล่าวถงึ ฉากสรู้ บจาํ พวกนนั้ รวมถงึ ฉากสรู้ บเมอ่ื 3000 ปีทแ่ี ลว้ ดว้ ย แตฉ่ นั ขอถามหน่อยวา่ คุณ จาํ ไดห้ รอื ไม่ ในละครเรอ่ื งน้ีคณุ ตอ้ งเปลย่ี นชุดไปทงั้ หมดกช่ี ุด ชดุ คอสตมู ของคณุ น่ะ? RJL: (หนั ไปถามอาซนิ ) คณุ ยงั จาํ ไดใ้ ชป่ ่ ะ? Axin: ผมนบั ชดุ ของผมไดน้ ่ะ RJL: ใชค่ รบั เขายงั จาํ ได้ (หนั มาตอบพธิ กี ร) Q: อาซนิ ยงั จาํ ชดุ ของเขาไดเ้ หรอ? RJL: ใชค่ รบั ผมเคยบอกแลว้ ไงวา่ ธุรกจิ ขายเกย้ี วของเขา (เกา้ อเ้ี ก๋ง วอ หรอื เสลย่ี ง) ทาํ เงนิ ใหเ้ ขามากมาย ทาํ ไมคุณไมล่ องเลยี นแบบชุดของผมดบู า้ งล่ะ? ชดุ ทม่ี สี ไตลเ์ หมอื นๆกนั แตส่ ารพดั สนี นั ่ แหละ Axin: ชุดสทู ของคณุ ชายลเู่ หยยี นตอ้ งเป็นชุดสทู 3 ชน้ิ เสมอ ตอ้ งเป็นแบบนนั้ RJL: กค็ อื เวลาผมถอดสทู เสอ้ื นอกออกไป ผมยงั สวมเสอ้ื กกั๊ ดา้ นใน Axin: ใชค่ รบั ใช่ เสอ้ื กกั๊ แลว้ ตามดว้ ยเสอ้ื สทู RJL: คอื ผมจะมี 1 ชุดตอ่ 1 พล๊อตเรอ่ื งน่ะครบั เรอ่ื งราว 1 พล๊อต กใ็ ช1้ ชุด แตร่ องเทา้ บูท้ ของผมมแี คค่ เู่ ดยี ว ผม ชอบรองเทา้ บูท้ นนั่ มากๆเลย คอื ผมบอกพวกเขาไปวา่ รองเทา้ บูท้ เป็นสงิ่ ทต่ี อ้ งมเี ลยนะ ขาดไมไ่ ด้ เพราะวา่ ผมจะ สวมรองเทา้ บทู้ ประเภทน้ใี นเรอ่ื งอ่นื ๆไมไ่ ด้ ยงิ่ ถา้ เป็นละครในยคุ ปัจจบุ นั กย็ งิ่ สวมไมไ่ ดใ้ หญ่เลย ใชๆ่ ผมคดิ วา่ มนั ทาํ ใหบ้ ุคลคิ ของล่เู หยยี นดเู ฉียบคมขน้ึ นะ (ดว้ ยรองเทา้ บทู้ คนู่ นั้ ) Axin: ทาํ ใหด้ มู พี ลงั ตอ่ สเู้ ตม็ เป่ียม RJL: รองเทา้ บทู้ ชว่ ยใหผ้ มสรา้ งคาแรคเตอรข์ น้ึ มา (หวั เราะ) Axin: ใช่ มนั คอื ไอเทม็ ทช่ี ว่ ยสรา้ งคาแรคเตอรข์ องแมท่ พั ลูเ่ หยยี น Q: ฉนั สงสยั วา่ รองเทา้ บทู้ 1 คจู่ ะชว่ ยสรา้ งคาแรคเตอรข์ องลเู่ หยยี นไดอ้ ยา่ งไร? RJL: ชว่ ยครบั ชว่ ย คอื มนั ชว่ ยใหค้ าแรคเตอรข์ องลเู่ หยยี นดมู เี อกลกั ษณ์ขน้ึ สองมอื ผมตอ้ งลว้ งสอดไวใ้ นกระเป๋ า เสอ้ื ตลอดเวลา สวมเสอ้ื โคท้ ตวั ยาว กา้ วเดนิ ไปขา้ งหน้าอยา่ งเปลง่ ประกาย บวกกบั รองเทา้ บูท้ 1 คู่ เสรจ็ แลว้ กล็ ุย ไปขา้ งหน้าไดเ้ ลย (เจยี หลุนพดู บรรยายถงึ คาแรคเตอรข์ องลเู่ หยยี น) Axin: ทาํ ใหด้ เู จ๋งมากๆเลย Q: พวกเรากาํ ลงั คุยกนั วา่ แมท่ พั ลเู่ หยยี นมเี สอ้ื สทู หลายตวั มากๆในละคร แลว้ คุณจาํ ไดไ้ มว๊ า่ คุณตอ้ งสวมเสอ้ื ผา้ ทงั้ หมดกช่ี น้ิ มากสุดคุณตอ้ งสวมกช่ี น้ิ ? RJL: นบั รวมทงั้ หมดเลยใชไ่ ม๊ รวมพวกทส่ี วมดา้ นในดว้ ยรเึ ปลา่ ? (55 หมายถงึ ใหน้ บั รวมชนั้ ในดว้ ยรเึ ปลา่ ?) Q: รวมดว้ ยสิ RJL: 4 ชน้ิ ครบั (ชนั้ ใน กางเกง เสอ้ื กกั ๊ เสอ้ื สทู ตวั นอก)


แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 26/30 Q: สทู ทค่ี ุณสวมมกี ารตดั เยบ็ ออกแบบมาอยา่ งดี แลว้ คณุ ภาพเสอ้ื สทู กด็ ปู ระณตี งดงามมาก RJL: อ่อ ตอ้ งขอบคุณทมี งานฝ่ายผลติ นะครบั ทเ่ี ตรยี มเสอ้ื ผา้ คอสตมู ไวใ้ หผ้ มมากมายแบบน้ี ตอ้ งขอบคุณทช่ี ว่ ย ผมสรา้ งคาแรคเตอรข์ องลเู่ หยยี นขน้ึ มา Q: แลว้ คุณชอบชุดแบบไหนมากกวา่ ชุดคอสตมู ยอ้ นยคุ หรอื ชดุ สทู ในชว่ งสาธารณรฐั ? RJL: (หนั ไปมองหน้าอาซนิ ) ใครตอบกอ่ นด?ี คุณชอบแบบไหนมากกวา่ ? Axin: ผมชอบทงั้ สองแบบครบั เพราะวา่ ผมไดส้ วมชดุ คอสตมู ยอ้ นยคุ แค่ 2-3 ฉาก แลว้ มนั กเ็ ป็นโอกาสทห่ี ายาก มากๆทจ่ี ะไดส้ วมชุดคอสตมู ทงั้ สองแบบในเร่อื งเดยี วกนั (หมายถงึ ชดุ ยอ้ นยคุ และชุดสทู ในชว่ งสาธารณรฐั ) มนั เป็นครงั้ แรกสาํ หรบั ผมในการถา่ ยทาํ ละครทม่ี ที งั้ 2 ยุคในเรอ่ื งเดยี วกนั โอกาสในการถา่ ยทาํ ละครประเภทน้เี ป็นสงิ่ ทห่ี าไดย้ ากมาก ดงั นนั้ ผมจงึ ชอบชุดทงั้ สองสไตลน์ ้ีมากครบั RJL: แตผ่ มชอบชุดในตอนน้ีของเขามากกวา่ นะ Axin: (หวั เราะ) ถา้ มโี อกาส ผมกอ็ ยากจะถา่ ยละครประเภทน้ีนะ RJL: ละครยคุ ปัจจบุ นั Axin: ใชๆ่ แลว้ คณุ ชายล่ะ? ชอบชุดสไตลไ์ หน? (หนั หน้าไปถามเจยี หลุน แลว้ เรยี กคุณชายดว้ ยนะ 555 อาซนิ ไมม่ หี ลุดคาแรคเตอร์ วนั น้ีเหวนิ จวั้ โคฟเป็นอาซนิ ทงั้ ไลฟ์ ) RJL: จากละครเรอ่ื งน้ี ผมชอบชุดในยุคสาธารณรฐั มากกวา่ ครบั เพราะวา่ มนั คอ่ นขา้ งยากทจ่ี ะหาลเู่ หยยี นใน 3000 ปีใหห้ ลงั ไดจ้ ากเรอ่ื งอ่นื ๆ ไมว่ า่ จะเป็นชุดของเขา (เขาในทน่ี ้ีหมายถงึ ลู่เหยยี น) คาแรคเตอรข์ องเขา ทา่ ทางของเขา หรอื วา่ รายละเอยี ดดา้ นอ่นื ๆ มนั มโี อกาสเกดิ ขน้ึ น้อยมากๆ แลว้ ผม เองกถ็ า่ ยละครยอ้ นยคุ มา แทบจะเรยี กวา่ ถา่ ยละครยอ้ นยุคบอ่ ยมาก ดงั นนั้ ผมจงึ ชอบชุดในยุคสาธารณรฐั มากกวา่ จรงิ ๆนะครบั มนั มโี อกาสเกดิ ขน้ึ น้อยมากๆเลยทจ่ี ะไดส้ วมชุดในยคุ สาธารณรฐั Axin: ใชแ่ ลว้ Q: ไมใ่ ชเ่ ป็นเพราะคณุ ไดย้ นิ คนอ่นื ๆพดู กนั เหรอวา่ คณุ น่าจะสวมชดุ สทู ไปตลอดกาล? (เป็นคาํ ชมวา่ ทาํ ใหด้ ดู )ี RJL: อ่า ในทส่ี ุดพวกคุณกไ็ มพ่ ดู แลว้ วา่ .. ผมตอ้ งสวมชุดคอสตมู ยอ้ นยคุ ตลอดไป Axin: คณุ ไดป้ ลดลอ็ ค “ชุดทต่ี อ้ งสวมไปตลอดกาล” เรยี บรอ้ ยแลว้ RJL: ใชๆ่ ๆ Q: มาถงึ ตอนน้ี เรากไ็ ดพ้ ดู สปอยละครมาพอสมควรแลว้ แถมยงั ไดร้ ว่ มกนั โปรโมทละครอกี เมอ่ื เร่อื งราวในละคร ไดด้ าํ เนนิ ไปเรอ่ื ยๆ มนั กย็ งิ่ น่าสนใจมากขน้ึ เรอ่ื ยๆ อยากใหค้ ณุ ชว่ ยพดู สรปุ การดาํ เนินเรอ่ื งตอ่ ไปของละคร มา 1 ประโยค


แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 27/30 Q: นอกจากนนั้ อยากใหพ้ วกคุณชว่ ยแนะนําละครเร่อื งน้ีใหแ้ ก่ผชู้ มของเรา RJL: หน่ึงประโยคเหรอ? Q: .ใชแ่ ลว้ RJL: คอื มนั มเี ร่อื งราวพลกิ ผนั น่ะ ซง่ึ เป็นสงิ่ ทผ่ี มช่นื ชอบทส่ี ุด หลงั จากทไ่ี ดอ้ ่านสครปิ ทแ์ ลว้ ผมกเ็ กดิ อารมณร์ ว่ ม ไปกบั บทละครอยา่ งลกึ ซง้ึ ผมชอบมากๆเลยครบั สาํ หรบั ผมแลว้ น่เี ป็นจดุ พลกิ ผนั ของบททผ่ี มชอบเอามากๆ แต่ ละฉาก แตล่ ะขนั้ ตอน Q: อยา่ งเชน่ ? RJL: ตอ้ งยกตวั อยา่ งดว้ ย? (หวั เราะ) Axin: ยกตวั อยา่ งดว้ ย เชน่ คนๆนนั้ คอื ใคร? RJL: กใ็ กลจ้ ะถงึ กําหนดฉายแลว้ เรอ่ื งราวหลงั จากนนั้ ช่อื ตวั ละครมสี องพยางคน์ ะครบั Q: งนั้ ผชู้ มของเราชว่ ยจดบนั ทกึ เอาไวด้ ว้ ยนะ แขกรบั เชญิ ของเราไดเ้ ปิดเผยเรอ่ื งราวสาํ คญั ออกมาแลว้ RJL: โอเคๆ งนั้ มาถงึ รอบเหวนิ จวั้ เล่าบา้ งแลว้ Axin: ประโยคเดยี วของผมเหรอ เม่อื เร่อื งราวดาํ เนินตอ่ ไปเรอ่ื ยๆ ไมว่ า่ มนั จะเป็น BE (มตี อนจบทเ่ี ลวรา้ ย) หรอื HE (มตี อนจบทส่ี ขุ สม) แตม่ นั กย็ งั เป็น L.O.V.E (หมายถงึ ยงั เตม็ ไปดว้ ยความรกั ) RJL: โอ๊ยๆๆๆ (เจยี หลุนเอามอื ปิดปากแลว้ หวั เราะดว้ ยความสยวิ 555 สยวิ หรอื เลย่ี นกบั คาํ พดู อาซนิ เอาดๆี ) Axin: กใ็ นเมอ่ื อาซนิ เป็นผชู้ มแถวหน้าสดุ ของละครเร่อื งน้เี ลยนะ (หมายถงึ บทของอาซนิ จะเป็นพยานคนสาํ คญั ใน ทุกเหตุการณส์ าํ คญั ๆทเ่ี กดิ ขน้ึ ในละคร) แถมยงั เป็นประจกั ษ์พยานเรอ่ื งราวความรกั ของทงั้ คอู่ กี ดว้ ย (สว่ นเจยี หลุนนนั้ คว่าํ ลงไปกองกบั พน้ื โตะ๊ แลว้ ดว้ ยความสยวิ ในคาํ พดู ของอาซนิ เลฟิ น๊ออ เลฟิ 555) RJL: อยั โหยว Q: เหน็ ป่ะ พวกเราอยไู่ มไ่ ดเ้ ลยถา้ ไมม่ อี าซนิ RJL: อยั โหยว อาซนิ นายมนั แน่มากๆ โอว้ ว เทยี นหน่า (แปลวา่ โอว้ ว my God) Axin: ผมหวงั วา่ ทกุ คนจะมคี วามสุขในการรบั ชมละครเรอ่ื ง รกั ขา้ มสหสั วรรษ และมคี วามสขุ ในทกุ ๆวนั ดว้ ยนะครบั (เจยี หลุนยงั นงั่ ขาํ กบั คาํ พดู ของอาซนิ ) Axin: อยา่ ลมื รบั ชมนะครบั ละครจะฉายตอ่ ในวนั พรงุ่ น้ี Q: เพราะวา่ จะมกี ารฉายตอนใหมใ่ นวนั พรุง่ น้ี RJL: ตยุ้ ๆๆ พวกคุณตอ้ งตดิ ตามรบั ชม Q: งนั้ ขออกี ซกั ประโยคเพ่อื กระตุน้ ใหผ้ ชู้ มของเราตดิ ตามดลู ะครทจ่ี ะฉายในวนั พรุง่ น้ี


แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 28/30 Q: ใหพ้ ดู แบบทล่ี ู่เหยยี นพดู นะ RJL: ตามดลู ะครดว้ ยวนั พรุง่ น้ี (ทาํ หน้าเขม้ ทาํ เสยี งเขม้ แบบลูเ่ หยยี น / ภาพ 1) RJL: น่ีมนั ฟังกระอกั กระอว่ นมากเลยอ่ะ แตแ่ บบน้เี ป็นวธิ ที ล่ี เู่ หยยี นพดู ไมใ่ ชเ่ หรอ? (หวั เราะ หลุดขาํ / ภาพ 2) Axin: ลองทาํ อกี ครงั้ RJL: ทาํ พรอ้ มกนั สิ Axin: คุณทาํ ก่อน คุณเป็นลู่เหยยี นนะ ผมเป็นอาซนิ (เจยี หลุน สวมบทบาทเป็นลู่เหยยี น พรอ้ มทาํ เสยี งเขม้ ) RJL: พรุง่ น้ีดลู ะครตอนใหมด่ ว้ ย Axin: คณุ ชาย อะไรนะ? จะมลี ะคร ตอนใหมฉ่ ายในวนั พรงุ่ น้ีเหรอ? RJL: นายไมร่ เู้ หรอ (ยงั คงทาํ เสยี งเขม้ แบบลู่เหยยี น) Axin: ผมไมร่ เู้ ลย RJL: ตอนน้นี ายรแู้ ลว้ นะ (เสยี งยงั เขม้ เหมอื นเดมิ ) Axin: ทราบแลว้ ๆ RJL: ดลู ะครตอนใหมด่ ว้ ยพรุง่ น้ี (ยงั คงเป็นล่เู หยยี น) Axin: ทุกคน อยา่ ลมื ตดิ ตามดลู ะครตอนใหมใ่ นวนั พรุง่ น้ีนะ RJL: ตุย้ (เสยี งเขม้ แบบลูเ่ หยยี น หลุดขาํ ) Q: แสดงกนั สดๆตรงน้ีเลยนะ (หวั เราะ)


แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 29/30 Q: เวลาของพวกเราใกลจ้ ะหมดลงแลว้ RJL: มนั ดเู งอะงะใชป่ ่ะ จๆู่ กน็ งั่ เงยี บพรอ้ มๆกนั Q: ผชู้ มคาดหวงั สาํ หรบั วนั พรุง่ น้ีแลว้ นะ ประตทู จ่ี ะนําไปทใ่ี ดกไ็ ดใ้ นโลกใบน้ี เปิดประตรู บั ดว้ ยล่ะ RJL: งนั้ ลาเลยแลว้ กนั เจอกนั พรงุ่ น้ีเลยนะ ไปกอ่ นเลย Axin: แทบจะรอไมไ่ หวแลว้ Q: ใหห้ ายตวั ไปเลยเหรอ? RJL: อ่อ ใหผ้ มหายตวั ไปใชป่ ่ ะ งนั้ 1, 2, 3 ไป! (เอนตวั หลบกลอ้ งพรอ้ มกนั ) RJL: อยั โหยววว พวกเราวง่ิ ไปไกลมากๆ จรงิ ๆนะ เฮอ้ อ (เอนตวั กลบั มาหากลอ้ งใหม)่ RJL: การเทเลพอรต์ แบบน้ี คอื เกย้ี วของเรา พาพวกเราไปไกลมากๆเลย Axin: ใชๆ่ RJL: แลว้ พวกคุณคยุ อะไรกนั เม่อื ครนู่ ้ี ทา่ ทางทุกคนดมู คี วามสขุ มากๆเลย Axin: ใชๆ่ พวกเรากลบั มาแลว้ RJL: ใชๆ่ กลบั มาแลว้ แตก่ ย็ งั ดแู ปลกๆอยดู่ ี อยั ยะ่ (หวั เราะพรอ้ มกนั ) RJL: เอ๋ ผมไมไ่ ดย้ นิ เสยี งของคณุ นะ (หมายถงึ เสยี งพธิ กี ร) Axin: ผมกด็ ว้ ย (ไมไ่ ดย้ นิ เสยี งพดู ของพธิ กี ร) RJL: ผมไมไ่ ดย้ นิ เสยี งพดู ของคณุ แลว้ นะ Q: ฉนั ไปตงั้ ปิดเสยี งไวร้ เึ ปลา่ ? RJL: อะ่ มนั กลบั มาปกตแิ ลว้ ผมไดย้ นิ เสยี งคณุ แลว้ เอ๋ๆ ไมไ่ ดย้ นิ เสยี งอกี แลว้ น่ะ คุณปิดเสยี งไวร้ เึ ปล่า? Q: ไดย้ นิ เสยี งรยึ งั ? RJL: โอเค ไดย้ นิ เสยี งแลว้


แปลโดย Twitter @JINSIA52 หน้า 30/30 Q: .จากชอ่ งทม่ี ไี วแ้ สดงความคดิ เหน็ ผชู้ มของเรารอ้ งขอใหค้ ณุ ทงั้ สองชว่ ยทาํ อะไรบางอยา่ งใหห้ น่อย ชว่ ยอวยพร ใหพ้ วกเขาหน่อย ทน่ี งั่ อา่ นความคดิ เหน็ ของพวกเขา กอ่ นหน้ากม็ ขี อใหเ้ จยี หลุนชว่ ยรอ้ งเพลงใหฟ้ ัง RJL: รอ้ งเพลงเหรอ? ทาํ ไมพวกคณุ ไมห่ ดั รอ้ งเพลงก่อนละ่ แลว้ ผมจะรอ้ งเพลงใหพ้ วกคณุ ฟังในภายหลงั ผมรวู้ ธิ ี ทจ่ี ะรอ้ งเพลงแลว้ น่ะ แลว้ พวกเขายงั พมิ พอ์ ะไรมาอกี นอกจากบอกใหร้ อ้ งเพลง (เจยี หลุนหมายถงึ ผชู้ ม) Axin: ออ่ อ่านเจอมาอกี หน่ึง พวกเขาบอกวา่ ใหเ้ จยี หลุนดแู ลตวั เองดๆี RJL: อ่อ โอเคครบั ผมจะดแู ลตวั เองใหด้ ี Q: แลว้ ทุกคนยงั ขอใหค้ ุณโพสภาพเซลฟ่ีของตวั เอง แลว้ บอกใหค้ ุณทานขา้ วดว้ ยละ่ RJL: ใหท้ านขา้ วดว้ ยเหรอ Q: ใชๆ่ RJL: โอเคครบั Axin: ขอใหม้ สี ขุ ภาพทแ่ี ขง็ แรง RJL: มสี ุขภาพทแ่ี ขง็ แรง? ไดค้ รบั ทุกคนกด็ แู ลสุขภาพของตวั เองใหด้ ๆี มสี ขุ ภาพทแ่ี ขง็ แรง Q: ออ่ มอี กี หน่ึงความตอ้ งการ พวกเขาบอกวา่ ชว่ ยจดั ใหม้ กี จิ กรรมพบปะกบั แฟนๆดว้ ย RJL: กจิ กรรมพบปะแฟนๆเหรอ แลว้ คณุ จะมารเึ ปลา่ ละ่ ? (หนั ไปถามอาซนิ ) Axin: ออ้ อาจจะ RJL: แน่นะ (หวั เราะ) อยั ยะ ผมกอ็ ยากไปเหมอื นกนั นะ แตต่ อนน้ีผมกาํ ลงั ถา่ ยละครเร่อื งอ่นื อยแู่ ลว้ ยงั ไมเ่ สรจ็ เรยี บรอ้ ยเลย (เจยี หลุนหมายถงึ ละครเร่อื ง The Demon Hunter's Romance (无忧渡) ซง่ึ กําลงั ถา่ ยทาํ อยใู่ น ขณะน้ี) แลว้ ผมกจ็ าํ เป็นตอ้ งมสี มาธกิ บั ละครทก่ี ําลงั ถา่ ยทาํ อยู่ กไ็ ดแ้ ตห่ วงั วา่ ในอนาคต ผมจะมโี อกาสไดพ้ บเจอ พวกคุณผา่ นการไลฟ์ Q: งนั้ พวกเราตงั้ ตารอวนั ทไ่ี ดพ้ บเจอพวกคณุ อกี จากละครตอนใหมท่ ่ี กําลงั จะฉาย และหวงั วา่ พวกเราจะมโี อกาสไดพ้ บเจอกนั ผา่ นทาง ออนไลน์แบบน้อี กี RJL: โอเคครบั Q: ไลฟ์ วนั น้คี งตอ้ งจบลงเพยี งแคน่ ้ี RJL: โอเค บ๊ายบาย //จบ ไมอ่ นุญาตให้นําไปโพสหรือเผยแพร่ท่ีอ่ืนนอกจากอ่านท่ีทวิตเตอร์ ถ้าอ่านเจอจากท่ีอื่น หรือจาก FB กรณุ าแจ้งแอดมิน หรือผโู้ พสให้ลบด้วยค่ะ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook