Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ຜະລິດຕະພັນແລະແຜນການຕະຫລາດເບື້ອງຕົ້ນ

ຜະລິດຕະພັນແລະແຜນການຕະຫລາດເບື້ອງຕົ້ນ

Published by visithailand2020, 2020-10-14 09:06:34

Description: Lao Sponsor Book

Search

Read the Text Version

LEAD YOUR BEST LIFE Business Platform

TCYDORROEUMUAMERE WHEN?

Active Passive -ເປນັ ເຈົ້າຂອງລະບບົ ໃຊລ້ ະບບົ ເຮັດວຽກ - ລູກຈ້າງ E B ໃຊ້ເງນິ ເຮດັ ວຽກແທນເຮົາ - ຂາ້ ລາຊະການ S -ທຸລະກດິ ເຄືອຂ່າຍ (Network) - ພະນກັ ງານ ລົງທຶນນ້ອຍບໍ່ມຄີ ວາມສຽງ່ - ລດັ ຖະວສິ ະຫະກດິ ມີໂອກາດສ້າງຝັນໃຫ້ເປັນຈິງ - ລກູ ຈາ້ ງເອກະຊນົ Business Owner Employee Self-Employee I Invester - ນກັ ລົງທນຶ ຫຸ້ນ - ທຸລະກິດສວ່ ນຕວົ - ພັນທະບັດ ດອກເບ້ຍ - ວຊິ າຊີບ ແພດໝໍ - ອະສງັ ຫາລມິ ະຊັບ - ວິສະວະກອນ -ນກັ ກດົ ໝາຍ -ທຸລະກດິ ລະບົບຄອບຄົວ -ເຖ້າົ ແກ່ Active Income ຢດຸ ບໍມ່ ີລາຍໄດ້ Passive Income ຢດຸ ກມ່ໍ ີລາຍໄດ້ ທາ່ ນ ມີລາຍໄດຈ້ າກຊ່ອງທາງໃດ?PRODUCTs MAIN INGREDIENT ສ່ວນປະກອບສຳຄນັ ໃນທຸກຜະລດິ ຕະພັນຂອງ ວຊີ າຍ Arctic cloudberry ມັກຮ້ອງກນັ ວາ່ “ທອງຄຳແຫ່ງອາກຕກິ ” ແປຕາມຕວົ ໄດ້ວາ່ “ເບີຣ່ກີ ້ອນເມກ”ໝາກໄມວ້ ເິ ສດນ້ີ ເປນັ ໝາກໄມ້ປ່າຊະນິດໜງ່ື ທເີ່ ກດີ ຕາມພູເຂົາສງູ ແລະຕາມແນວຊາຍຟັງຂອງສະແກນດເີ ນເວຍ ຄື ສະວີເດນ ຟີນແລນ ນເໍ ວ ໄອແລນ ໃນຊວ່ ງລະດູຮອ້ ນເປັນເວລາ 73 ວັນ ທມີ່ ຕີ າເວັນຂນື້ 24 ຊມ. ຈະເປນັ ຊວ່ ງເວລາທ່ຕີ ົ້ນອາກຕກິ ຄຣາວເບຣີ ີ່ ເລີມ່ ງອກເປັນຕ້ນົ ອອ່ ນຈົນເຖີ່ງຊວ່ ງເວລາເກັບກ່ຽວ ໂດຍຕອນດບີ ຈະເປນັ ສແີ ດງ ເມອື່ ສກຸ ເຕັມທຈີ່ ະປ່ຽນສີເປັນສເີ ຫລືອງ ໂດຍໝາກໄມຊ້ ະນິດນີຈ້ ະເປັນປະໂຫຍດຕຮໍ່ າ່ ງກາຍສງູ ຊ່ວຍປ້ອງກນັ ເຊວແລະເສມ່ີ ສ້າງພູມຄມຸ້ ກັນໃຫ້ແກ່ ຮາ່ ງກາຍ, ມີສານຕ້ານອະນຸມູນອດິ ສະຫລະ ທມີ ຄີ ວາມສາມາດໃນການດດູ ຊບັ ອະນມຸ ນູ ອດິ ສະຫລະທຮ່ີ ຽກວາ່ ORAC ທສ່ີ ຸງຫລາຍ ຄຸນຄາ່ ທາງໂພຊະນາການທີສງູ ຂອງໝາກອາກຕິກນ້ນັ ເປັນທີຮຈູ້ ັກກັນມານານ ມາຕ້ັງແຕ່ຍຸກສະໄໝໄວກ່ງິ ແລະ ຖືກໃຊເ້ ປັນແຫລງ່ ສານອາຫານ ທີ່ສຳຄນັ ສຳຫລັ ບນກັ ຮບົ ໄວກງ່ິ ໃນການເດີນທາງທ່ອງທະເລໄປທ່ົວໂລກ ແລະໃນຍຸກຈັກກະວັດລດັ ເຊຍມນັ ຍງັ ເປນັ ຜົນລະໄມ້ທີຖ່ ກື ເສີບໃຫສ້ ະເພາະ ແຕ່ບກຸ ຄນົ ໃນລາຊະວງົ ແລະຈກັ ກະພດັ ເທາ່ົ ນ້ັນ ຄາ່ ORAC ທີໄ່ ດທ້ ຳການສຶກສາວໄິ ຈໂດຍນກັ ວິທະຍາສາດຕ່າງກໍພ່ າກັນຍຍກົ ຍອ້ ງໃຫໝ້ າກ PROBITAອາກຕິກຄຣາວເບີລນີ ້ນັ ເປນັ ສຸດຍອດຂອງໝາກໄມ້ ຫລື Super Fruit ອີກດວ້ ຍ ທ່ໃີ ຊນ້ ະວັດຕະກຳເທັກໂນໂລຊີຂນ້ັ ສູງສຸດທຊ່ີ ່ື AC2 ໂດຍໃຊກ້ ົດໝາກໄມໃ້ ນການຍ່ອຍ ໂປຣຕີນຈາກງວົ ທ່ີມີຄວາມອດຸ ົມສມົ ບນູ ຂອງເອັນໄຊ ທຳມະຊາດ ມີວິຕາມນີ ແຮທ່ າດ ແລະ ສານຊວິ ເຄມທີ ີມ່ ີຄນຸ ຄາ່ ເຊນ່ັ ກດົ ອາມໂີ ນເຖງິ 19 ຊະນດິ ໃຫມ້ ີຂະໜາດນອ້ ຍກວາ່ ທຢີ່ ູໃ່ ນຮບູ ເປບໄທຍ໌ PEPTIDEVISI ຍັງໄດເ້ ພ່ີມກົດອາມີ ໂນ L-tryphophan ເພອື່ ໃຫ້ໄດ້ ກົດອາມໂີ ນ 20 ຊະນິດ ຊ່ຶງສາມາດດດູ ເຊອ່ື ມເຂາ້ົ ສ່ຮູ າ່ ງກາຍເຖງີ 95% ຄລໍ າເຈນເປບໄທເຖີ່ງ 5 Types ( ຊະນິດ) Type: IV = ໄຕ, ອະໄວຍະວະພາຍໃນ Type: I = ກະດູກ, ເສ້ນັ ເອັນ, ຜວິ ໜັງ Type: V = ເລັບ ຜມົ ມດົ ລູກ ແລະຕອ່ ມລກູ ໝາກ Type: II = ກະດູກອ່ອນ ແລະ ຕາ Type: III = ຕັບ,ປອດ, ຫລອດເລອື ດແດງຊດຸ ສະໝກັ ເຂົ້າຮວ່ ມທລຸ ະກດິ Package Price PV / CV Dual Team Bonus Small (S) 9,990 250/100 10% Medium (M) 19,500 500/200 15% Large (L) 38,000 1,000/ 400 20% ສ່ວນລົດ ແລະ ກຳໄລຂາຍຍ່ອຍ 20-30% ລາຄາຂາຍຍອ່ ຍ = 3,650 ບາດ ຕວົ ຢ່າງໄດຂ້ າຍ 10 ຖົງ ໄດກ້ ຳໄລ = 10 X 1,000 =10,000 ບາດ ລາຄາສະມາຊິກ = 2,650 ບາດ ກຳໄລຖົງລະ 1,000 ບາດ 1) First start Bonus ໂບນດັ ຄາ່ ແນະນຳ 20% 2) ໂບນັດ ດບັ ເບນິ່ ຄ່າແນະນຳ Rising Sun Bonus 50% ($) ທາ່ ນຈະໄດ້ຮບັ 20% ຈາກການທ່ລີ ູກທິມສັ່ງຊື້ສນິ ຄາ້ ຄງັ້ ທຳອິດ ທມິ ອອ່ ນ Left Leg ທິມແຂງ Right Leg ຕົວຢ່າງ ແນະນຳແພັກເກດັ L 38,000 ບາດ ແນະນຳແພກັ ເກດັ 1,000PV ພາຍໃນຮອບ1ອາທິດ ຮັບໂບນດັ ເພີ່ມ 50% ຂອງເງິນໂບນັດທ່ີໄດມ້ າ =1,000PV ເອົາ1,000PV X 20%= 200$ X 33 ບາດ = 6,600 ບາດ ໃນກລໍ ະນແີ ນະນຳແພັກເກັດຕາ່ ງກັນ ກ່ຮໍ ບັ ຕາມແພັກເກັດທີແ່ ນະນຳໄດ້ ຄື ຕົວຢ່າງທາ່ ນແນະນຳ 10 ຄນົ ລວມລາຍຮບັ ຈາກຄ່າແນະນຳ 66,000 ບາດ S ເບນ້ິ 25$ ແນະນຳ Size \"S\" 9,990ບາດ ໄດໂ້ ບນດັ 1,650 ບາດ M ເບິນ້ 50$ ແນະນຳ Size \"M\" 19,500ບາດ ໄດ້ໂບນັດ 3,300 ບາດ L ເບິ້ນ 100$ ແນະນຳ Size \"L\" 38,000ບາດ ໄດໂ້ ບນດັ 6,600 ບາດ ເບ້ິນຄາ່ ແນະນຳບຈໍ່ ຳກັດຄູ່ ຫລື ເວົ້າງ່າຍໆວາ່ ແນະນຳໄດເ້ ງນິ ທໍ່ໃດ ເພີ່ມໃຫ້ອກີ ເຄງິ່ ໜ່ືງຄື 50% ຂອງເງນິ ທີ່ໄດ້ມານ້ນັ ເອງ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook