Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ผลกุมภาพันธ์ 2564

ผลกุมภาพันธ์ 2564

Published by darin.raka11, 2021-03-04 09:30:17

Description: ผลกุมภาพันธ์ 2564

Search

Read the Text Version

นางดารินทร์ ราคา ตำแหน่ง ครู ศรช. บ้านลาดหญ้า รายงานผลปฏบิ ตั ิงานเดอื นกมุ ภาพันธ์ 2564 ครศู รช.บ้านลาดหญ้า 1

คำนำ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็น หนว่ ยงานการศกึ ษานอกโรงเรยี น สงั กัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัย จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนั กงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดการศึกษาให้กับประชาชนโดยทั่วไปที่ต้องการศึกษา ไม่ จำกัดอายุ เพศ เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาตลอดชีวิต ตามพระราชบัญญัติการศึกษา แหง่ ชาติ พ.ศ.2542 กิจกรรมท่ีดำเนนิ การใน กศน.ตำบล มดี ังนี้ - การจดั การศึกษานอกระบบระดับการศกึ ษาข้นั พน้ื ฐาน - การจัดกจิ กรรมพัฒนาผเู้ รยี น - การปฏบิ ตั งิ านอืน่ ๆ ท่ไี ดร้ บั มอบหมายจากผู้บรหิ าร สรปุ ผลการปฏบิ ัตงิ านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ฉบบั น้ีจัดทำข้ึนเพื่อเป็นการรวบรวม ผลการดำเนินงานของ ครู ครู ศรช.บ้านลาดหญ้า โดยได้จัดการศึกษาในรูปแบบของการศึกษาทั้ง การศึกษานอกระบบ ให้นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ การศึกษาในด้านสังคมและชุมชน การศึกษาเพ่ือ พฒั นาอาชีพ ฯลฯ การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และทำงานร่วมกบั นักศึกษา กศน.ตำบล อ่ืน ๆ และ ครู ศรช.บ้านลาดหญ้า จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงได้รวบรวมผลงานไว้เป็นเอกสารการ สรุปผลการปฏิบัติงานกุมภาพันธ์ 2564 และเพื่อเป็นประโยชน์ ตลอดจนเผยแพร่งานด้านต่าง ๆ ขอขอบคณุ มา ณ โอกาสน้ี นางดารนิ ทร์ ราคา ครศู ูนย์การเรียนชุมชนบ้านลาดหญา้ รายงานผลปฏิบตั ิงานเดือนกมุ ภาพนั ธ์ 2564 ครูศรช.บา้ นลาดหญ้า 2

การจดั การศึกษาพน้ื ฐาน บทบาทหน้าที่ ครศู ูนยก์ ารเรยี นชมุ ชน ❖ ขอบเขตงาน ครูศนู ย์การเรียนชมุ ชน 1. จดั ทำฐานข้อมูลนักศึกษาการศกึ ษาขั้นพนื้ ฐานในพ้นื ทีท่ ่ีรับผดิ ชอบ 1.1 สำรวจขอ้ มูลนักศึกษา 1.2 บันทึกและปรับปรุงข้อมูลนักศกึ ษา 1.3 จดั ทำแฟ้มประวตั นิ ักศกึ ษา 2. จดั ทำปฏทิ นิ การปฏิบตั งิ าน 2.1 รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สถานศึกษา ❖ วันพบกลุ่ม วนั พบกลมุ่ วนั พฤหสั บดี เวลา 09.00 – 16.00 น. พบกลมุ่ นักศึกษาระดบั ประถมศกึ ษา สถานท่พี บกลมุ่ กศน.ตำบลลาดหญา้ จ.กาญจนบรุ ี วนั ศกุ ร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. พบกลมุ่ นักศึกษาระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน้ สถานทพี่ บกลุ่ม กศน.กศน.ตำบลลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี วนั เสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. พบกลุ่มนักศึกษาระดบั มธั ยมศึกษาตอนปลาย สถานทพี่ บกลุ่ม กศน.กศน.ตำบลลาดหญ้า จ.กาญจนบรุ ี รายงานผลปฏิบตั ิงานเดือนกมุ ภาพันธ์ 2564 ครูศรช.บ้านลาดหญา้ 3

วนั เดอื น ปี ตารางสรปุ ผลการดำเนนิ งานของ ศรช.บา้ นลาดหญา้ สถานที่ดำเนินงาน 1 กุมภาพันธ์ 2564 นางดารนิ ทร์ ราคา กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี 2 กุมภาพนั ธ์ 2564 กศน.อำเภอเมืองกาญจนบรุ ี 3 กมุ ภาพันธ์ 2564 ประจำเดอื นกุมภาพนั ธ์ 2564 กศน.อำเภอเมืองกาญจนบรุ ี 4 กมุ ภาพันธ์ 2564 โครงการ / กจิ กรรม กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี 5 กมุ ภาพันธ์ 2564 6 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 เขา้ แถวเคารพธงชาตแิ ละประชุมประจำสปั ดาห์ กศน.ตำบลลาดหญ้า 7 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 กศน.ตำบลลาดหญา้ 8 กมุ ภาพันธ์ 2564 ปฏบิ ตั ิงานทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย กศน.ตำบลลาดหญา้ 9 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี 10 กุมภาพนั ธ์ 2564 ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี 11 กมุ ภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอเมืองกาญจนบรุ ี 12 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 ปฏบิ ัตงิ านทไ่ี ด้รับมอบหมาย กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี 13 กุมภาพนั ธ์ 2564 กศน.ตำบลลาดหญ้า พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลลาดหญา้ พบกลมุ่ นักศึกษา ปฏิบตั ิงานทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย เขา้ แถวเคารพธงชาตแิ ละประชมุ ประจำสปั ดาห์ ปฏบิ ตั งิ านที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานท่ไี ด้รับมอบหมาย ปฏบิ ัตงิ านทไ่ี ดร้ ับมอบหมาย พบกลุ่มนักศึกษา สอบกลางภาค (ออนไลน)์ รายงานผลปฏิบตั ิงานเดือนกมุ ภาพันธ์ 2564 ครูศรช.บ้านลาดหญา้ 4

วนั เดือน ปี ตารางสรุปผลการดำเนนิ งานของ ศรช.บ้านลาดหญา้ สถานที่ดำเนินงาน 14 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 นางดารนิ ทร์ ราคา กศน.ตำบลลาดหญ้า 15 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอเมืองกาญจนบรุ ี 16 กุมภาพันธ์ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี 17 กมุ ภาพันธ์ 2564 โครงการ / กิจกรรม กศน.อำเภอเมืองกาญจนบรุ ี 18 กมุ ภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี 19 กุมภาพันธ์ 2564 ปฏบิ ัติงานท่ีได้รบั มอบหมาย กศน.ตำบลลาดหญา้ 20 กมุ ภาพันธ์ 2564 กศน.ตำบลลาดหญา้ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าแถวเคารพธงชาติและประชุมประจำสัปดาห์ กศน.ตำบลลาดหญ้า 22 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอเมืองกาญจนบรุ ี 23 กุมภาพันธ์ 2564 ปฏิบตั งิ านที่ได้รบั มอบหมาย กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี 24 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี 25 กุมภาพนั ธ์ 2564 ปฏิบัตงิ านทไ่ี ด้รับมอบหมาย 26 กุมภาพันธ์ 2564 วดั ท่าเสด็จ ปฏิบตั งิ านทไี่ ดร้ ับมอบหมาย วดั ทา่ เสดจ็ พบกลมุ่ นักศึกษา พบกลมุ่ นักศึกษา ปฏบิ ตั ิงานที่ไดร้ ับมอบหมาย เขา้ แถวเคารพธงชาติและประชุมประจำสัปดาห์ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบตั ิงานท่ไี ด้รับมอบหมาย โครงการค่ายคุณธรรม โครงการค่ายคณุ ธรรม รายงานผลปฏบิ ตั ิงานเดือนกมุ ภาพันธ์ 2564 ครศู รช.บา้ นลาดหญา้ 5

วัน เดือน ปี ตารางสรุปผลการดำเนนิ งานของ ศรช.บ้านลาดหญ้า สถานทดี่ ำเนนิ งาน 27 กุมภาพนั ธ์ 2564 นางดารนิ ทร์ ราคา วัดทา่ เสดจ็ 28 กมุ ภาพันธ์ 2564 ประจำเดือนกมุ ภาพนั ธ์ 2564 กศน.ตำบลลาดหญา้ โครงการ / กิจกรรม โครงการคา่ ยคณุ ธรรม โคงการเพ่ิมผลสมั ฤทธ์ิทางการศกึ ษา(N-NET) ลงช่อื .........................................................ครู ศรช.บา้ นลาดหญ้า (นางดารนิ ทร์ ราคา) รายงานผลปฏิบตั งิ านเดอื นกมุ ภาพนั ธ์ 2564 ครูศรช.บา้ นลาดหญ้า 6

กจิ กรรม เข้าแถวเคารพธงชาติและประชมุ ประจำสัปดาห์ วัน เดือน ปี ทด่ี ำเนนิ การ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สถานทดี่ ำเนินการ กศน.อำเภอเมืองกาญจนบรุ ี กลุม่ เป้าหมาย บุคลากร กศน.อำเภอเมอื งกาญจนบุรี ผลทเี่ กิดขน้ึ จากการดำเนินงาน วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรีเข้าแถวเคารพธงชาติและประชุม ประจำสปั ดาห์ ณ กศน.อำเภอเมอื งกาญจนบุรี จังหวดั กาญจนบรุ ี รายงานผลปฏบิ ตั ิงานเดอื นกมุ ภาพนั ธ์ 2564 ครูศรช.บ้านลาดหญา้ 7

กิจกรรม ปฏิบัติงานท่ีรบั มอบหมาย วนั เดอื น ปี ท่ีดำเนินการ 2 กุมภาพนั ธ์ 2564 สถานทด่ี ำเนินการ กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี กล่มุ เปา้ หมาย ครูศนู ย์การเรยี นชุมชนบ้านลาดหญ้า ผลทีเ่ กิดข้นึ จากการดำเนินงาน วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ครูศนู ย์การเรียนชุมชนบา้ นลาดหญา้ ปฏิบตั งิ านทรี่ ับมอบหมาย ณ กศน. อำเภอเมืองกาญจนบรุ ี จังหวัดกาญจนบุรี รายงานผลปฏบิ ตั งิ านเดอื นกมุ ภาพันธ์ 2564 ครูศรช.บา้ นลาดหญ้า 8

กิจกรรม ปฏิบัติงานท่ีรบั มอบหมาย วนั เดอื น ปี ท่ีดำเนินการ 3 กุมภาพนั ธ์ 2564 สถานทด่ี ำเนินการ กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี กลุ่มเปา้ หมาย ครูศนู ย์การเรยี นชุมชนบ้านลาดหญ้า ผลทีเ่ กิดข้นึ จากการดำเนินงาน วนั ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ครูศนู ย์การเรียนชุมชนบ้านลาดหญา้ ปฏิบตั งิ านทรี่ ับมอบหมาย ณ กศน. อำเภอเมืองกาญจนบรุ ี จังหวัดกาญจนบุรี รายงานผลปฏบิ ตั งิ านเดอื นกมุ ภาพันธ์ 2564 ครูศรช.บา้ นลาดหญ้า 9

กจิ กรรม ปฏิบัติงานที่ไดร้ ับมอบหมาย วัน เดือน ปี ทด่ี ำเนนิ การ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สถานท่ีดำเนนิ การ กศน.อำเภอเมืองกาญจนบรุ ี กลุ่มเป้าหมาย ครู ศรช ผลท่เี กิดข้ึนจากการดำเนินงาน วันท่ี 4 กมุ ภาพันธ์ 2564 ครูศนู ย์การเรยี นชุมชนบา้ นลาดหญ้าปฏิบัติงานท่รี ับมอบหมาย ณ กศน. อำเภอเมืองกาญจนบรุ ี จงั หวัดกาญจนบรุ ี รายงานผลปฏิบตั ิงานเดือนกมุ ภาพันธ์ 2564 ครูศรช.บ้านลาดหญา้ 10

กิจกรรม พบกลมุ่ นักศึกษา วัน เดอื น ปี ท่ดี ำเนนิ การ 5 กุมภาพันธ์ 2564 สถานที่ดำเนนิ การ กศน.อำเภอเมืองกาญจนบรุ ี กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา ผลที่เกิดข้นึ จากการดำเนินงาน วนั ท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564 ครูศนู ย์การเรียนชมุ ชนบ้านลาดหญ้าจดั การเรยี นการสอนให้กับนกั ศกึ ษา ตำบลลาดหญา้ ณ กศน.ตำบลลาดหญา้ จงั หวดั กาญจนบรุ ี รายงานผลปฏบิ ตั งิ านเดือนกมุ ภาพนั ธ์ 2564 ครศู รช.บ้านลาดหญา้ 11

กิจกรรม เขา้ แถวเคารพธงชาติ วนั เดือน ปี ทีด่ ำเนนิ การ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สถานท่ีดำเนนิ การ กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี กล่มุ เป้าหมาย บคุ ลากร กศน.อำเภอเมอื งกาญจนบุรี ผลที่เกดิ ขน้ึ จากการดำเนินงาน วันท่ี 8 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี เขา้ แถวเคารพธงชาติ ณ กศน.อำเภอ เมอื งกาญจนบุรี รายงานผลปฏบิ ตั งิ านเดอื นกมุ ภาพนั ธ์ 2564 ครูศรช.บา้ นลาดหญา้ 12

กจิ กรรม ปฏบิ ัตติ งิ านทไ่ี ด้รบั มอบหมาย วัน เดือน ปี ท่ีดำเนนิ การ 9 กุมภาพนั ธ์ 2564 สถานท่ีดำเนนิ การ กศน.อำเภอเมือง จงั หวดั กาญจนบุรี กล่มุ เป้าหมาย ครูศนู ย์การเรียนชุมชนบ้านลาดหญา้ ผลที่เกดิ ขึ้นจากการดำเนนิ งาน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ครูศูนย์การเรียนชุมชนบ้านลาดหญ้าปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ณ บ้านพัก อำเภอเมือ จงั หวดั กาญจนบรุ ี รายงานผลปฏบิ ตั ิงานเดือนกมุ ภาพนั ธ์ 2564 ครศู รช.บ้านลาดหญา้ 13

กิจกรรม ปฏบิ ตั งิ านทไี่ ด้รบั มอบหมาย วัน เดือน ปี ท่ดี ำเนินการ 10 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 สถานที่ดำเนนิ การ กศน.ตำบลลาดหญา้ กลุ่มเปา้ หมาย ครูศูนย์การเรียนชมุ ชนบา้ นลาดหญา้ ผลที่เกิดขึน้ จากการดำเนนิ งาน วันที่ 10 กุมภาพนั ธ์ 2564 ครศู นู ย์การเรียนชุมชนทำความสะอาดปรับปรุงภมู ิทศั น์ กศน.ตำบลลาดหญ้า รายงานผลปฏิบตั งิ านเดอื นกมุ ภาพันธ์ 2564 ครูศรช.บา้ นลาดหญา้ 14

กิจกรรม ปฏิบัตงิ านทไี่ ด้รบั มอบหมาย วัน เดอื น ปี ท่ดี ำเนินการ 11 กุมภาพนั ธ์ 2564 สถานท่ดี ำเนินการ กศน.ตำบลลาดหญ้า กลมุ่ เปา้ หมาย ครศู นู ยก์ ารเรียนชุมชนบา้ นลาดหญา้ ผลที่เกดิ ข้นึ จากการดำเนนิ งาน วันท่ี 11 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 ครูศูนยก์ ารเรียนชมุ ชนบา้ นลาดหญ้าปฏิบัติงานทีไ่ ดร้ ับมอบหมาย ณ กศน. ตำบลลาดหญ้า รายงานผลปฏิบตั งิ านเดอื นกมุ ภาพนั ธ์ 2564 ครูศรช.บา้ นลาดหญา้ 15

กิจกรรม สอบปลายภาค วนั เดือน ปี ทด่ี ำเนนิ การ 12 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 สถานที่ดำเนนิ การ กศน.ตำบลลาดหญา้ กลุ่มเปา้ หมาย นกั ศึกษา ผลทเ่ี กิดขึ้นจากการดำเนินงาน วนั ที่ 13 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 ครู ศรช.บา้ นลาดหญา้ ดาเนินการสอบกลางภาคเรียน ท่ี 2/63 ณ กศน.ตาบลลาดหญา้ ต.ลาด หญา้ อ.เมืองกาญจนบรุ ี จ.กาญจนบุรี รายงานผลปฏิบตั งิ านเดือนกมุ ภาพนั ธ์ 2564 ครศู รช.บ้านลาดหญา้ 16

กจิ กรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ วนั เดอื น ปี ทดี่ ำเนนิ การ 15 กมุ ภาพันธ์ 2564 สถานทด่ี ำเนินการ กศน.อำเภอเมืองกาญจนบรุ ี กลมุ่ เปา้ หมาย บคุ ลากร กศน.อำเภอเมืองกาญจนบรุ ี ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการดำเนนิ งาน วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 บุคลากร กศน.อำเภอเมอื งกาญจนบุรีเข้าแถวเคารพธงชาตแิ ละสวดมนต์ ไหวพ้ ระ ณ กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี รายงานผลปฏิบตั ิงานเดอื นกมุ ภาพันธ์ 2564 ครูศรช.บ้านลาดหญา้ 17

กิจกรรม ปฏิบัตงิ านทรี่ บั มอบหมาย วัน เดอื น ปี ทด่ี ำเนินการ 16 กุมภาพนั ธ์ 2564 สถานท่ดี ำเนินการ กศน.อำเภอเมืองกาญจนบรุ ี กลุ่มเป้าหมาย ครูศูนยก์ ารเรียนชมุ ชนบา้ นลาดหญ้า ผลท่เี กิดข้นึ จากการดำเนนิ งาน วันท่ี 16 กุมภาพนั ธ์ 2564 ครูศนู ย์การเรียนชมุ ชนบ้านลาดหญ้าปฏบิ ตั ิงานที่รบั มอบหมาย ณ กศน. อำเภอเมืองกาญจนบรุ ี จังหวัดกาญจนบรุ ี รายงานผลปฏบิ ตั งิ านเดือนกมุ ภาพันธ์ 2564 ครูศรช.บา้ นลาดหญา้ 18

กิจกรรม ปฏิบัตงิ านทรี่ บั มอบหมาย วัน เดอื น ปี ทด่ี ำเนินการ 17 กุมภาพนั ธ์ 2564 สถานท่ดี ำเนินการ กศน.อำเภอเมืองกาญจนบรุ ี กลุ่มเป้าหมาย ครูศูนยก์ ารเรียนชมุ ชนบา้ นลาดหญ้า ผลท่เี กิดขน้ึ จากการดำเนนิ งาน วันท่ี 17 กุมภาพนั ธ์ 2564 ครูศนู ย์การเรียนชมุ ชนบ้านลาดหญ้าปฏบิ ตั ิงานที่รบั มอบหมาย ณ กศน. อำเภอเมืองกาญจนบรุ ี จังหวัดกาญจนบรุ ี รายงานผลปฏบิ ตั งิ านเดือนกมุ ภาพันธ์ 2564 ครูศรช.บา้ นลาดหญา้ 19

กจิ กรรม โครงการพฒั นาบุคลกิ ภาพการพดู และการแสดงออกของนักศึกษา วัน เดอื น ปี ท่ีดำเนินการ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สถานทด่ี ำเนินการ อบต.ตำบลลาดหญา้ กลุม่ เป้าหมาย นกั ศกึ ษา กศน.ตำบลลาดหญ้า ผลทเ่ี กดิ ขน้ึ จากการดำเนนิ งาน ในวันที่ 18 กมุ ภาพันธ์ 2564 นายศกั ดช์ิ ยั นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกาญจนบรุ ี มอบหมายให้ กศน.ตำบลลาดหญา้ ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการพฒั นาบคุ ลิกภาพการพูดและการ แสดงออกของนักศึกษา จำนวน 40 คน โดยมีนายธีรพงศ์ พิมใจ ครูผ้ชู ว่ ย เป็นประธานในพิธเี ปิด และมีนาย ทศพล หวานชติ เปน็ วทิ ยากรบรรยาย ณ องค์การบรหิ ารส่วนตำบลลาดหญ้า รายงานผลปฏิบตั ิงานเดือนกมุ ภาพนั ธ์ 2564 ครศู รช.บา้ นลาดหญ้า 20

กจิ กรรม จัดกิจกรรมสง่ เสรมิ การอ่านและการเรียนรู้ ใหก้ บั นักศึกษา วนั เดอื น ปี ท่ีดำเนนิ การ 19 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 สถานที่ดำเนนิ การ กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี กล่มุ เปา้ หมาย นกั ศึกษา ผลทีเ่ กดิ ขน้ึ จากการดำเนนิ งาน วนั ที่ 19 กุมภาพนั ธ์ 2564 นายศกั ด์ิชยั นาคเอยี่ ม ผอู้ านวยการ กศน.อาเภอเมืองกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางศรีเฉลียว จกั ร ทอง บรรณารักษห์ ้องสมดุ ประชาชนอาเภอเมืองกาญจนบรุ ี จดั กิจกรรมส่งเสริมการอา่ นและการเรียนรู้ ใหก้ บั นกั ศึกษา กศน.ตาบลลาดหญา้ อาทิแนะนาการทาสมุดบนั ทึกการอา่ น การทาการ์ดวนั วาเลนไทน์ และชมนิทรรศการ \" ศาสตร์ พระราชา\" รายงานผลปฏิบตั ิงานเดือนกมุ ภาพันธ์ 2564 ครศู รช.บ้านลาดหญ้า 21

กจิ กรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ วัน เดอื น ปี ทด่ี ำเนินการ 22 กุมภาพนั ธ์ 2564 สถานทีด่ ำเนนิ การ กศน.อำเภอเมืองกาญจนบรุ ี กลุ่มเปา้ หมาย บุคลากร กศน.อำเภอเมอื งกาญจนบรุ ี ผลทีเ่ กดิ ขึ้นจากการดำเนินงาน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี เข้าแถวเคารพธงชาติ ณ กศน. อำเภอเมืองกาญจนบรุ ี รายงานผลปฏิบตั ิงานเดือนกมุ ภาพนั ธ์ 2564 ครศู รช.บา้ นลาดหญา้ 22

กิจกรรม โครงการ99ส่1ู 00ปีต่อยอกอบรมอาสายุวกาชาด วนั เดอื น ปี ท่ดี ำเนินการ 23 กมุ ภาพันธ์ 2564 สถานทดี่ ำเนนิ การ ค่ายสมพลโตรกั ษา กลุ่มเปา้ หมาย ครูศูนย์การเรยี นชมุ ชนบ้านลาดหญ้า ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน วนั ท่ี 23 กมุ ภาพันธ์ 2564 โครงการ99ส่1ู 00ปีต่อยอกอบรมอาสายุวกาชาด หลกั สตู รพ้นื ฐาน อาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี ณ คา่ ยสมพลโตรกั ษา ตำบลศรมี งคล อำเภอไทรโยค จังหวดั กาญจนบุรี รายงานผลปฏบิ ตั ิงานเดอื นกมุ ภาพนั ธ์ 2564 ครศู รช.บา้ นลาดหญา้ 23

กิจกรรม ปฏิบตั งิ านท่รี บั มอบหมาย วนั เดอื น ปี ทดี่ ำเนินการ 25 – 27 กมุ ภาพันธ์ 2564 สถานท่ีดำเนนิ การ กศน.อำเภอเมืองกาญจนบรุ ี กลุม่ เป้าหมาย ครศู ูนย์การเรียนชุมชนบา้ นลาดหญ้า ผลทเ่ี กิดข้นึ จากการดำเนนิ งาน วนั พฤหสั บดีที่ 25 กุมภาพนั ธ์ 2564 โครงการค่ายคณุ ธรรมจริยธรรม เขา้ วดั ฟังธรรมสร้างจิตสานึก ระหว่างวนั ที่ 25-27 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 ณ วดั ทา่ เสด็จ ต.จรเขเ้ ผอื ก ซ่ึงมีผเู้ ขา้ รบั การอบรม150คน รายงานผลปฏบิ ตั ิงานเดือนกมุ ภาพันธ์ 2564 ครูศรช.บา้ นลาดหญา้ 24

กจิ กรรม สอบ N-NET วัน เดือน ปี ทด่ี ำเนนิ การ 28 กมุ ภาพันธ์ 2564 สถานทดี่ ำเนินการ กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี กล่มุ เปา้ หมาย นักศกึ ษา ผลท่ีเกิดขึน้ จากการดำเนนิ งาน วนั ที่ 28 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 ดาเนินการกิจกรรมพฒั นาผเู้ รียนโครงการค่ายเพ่ิมผลสมั ฤทธ์ิทางการศึกษาระดบั ชาติ(N-NET) ใหก้ บั นกั ศึกษาผคู้ าดว่าจะจบในภาคเรียนท่ี 2/63 ณ กศน.ตาบลลาดหญา้ รายงานผลปฏบิ ตั งิ านเดอื นกมุ ภาพนั ธ์ 2564 ครศู รช.บา้ นลาดหญ้า 25

รายงานผลปฏบิ ตั ิงานเดอื นกมุ ภาพนั ธ์ 2564 ครศู รช.บา้ นลาดหญา้ 26


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook