Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 3.4 ด้านที่ 3.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3.4 ด้านที่ 3.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Published by kanitthap.kp, 2022-11-11 14:00:22

Description: 3.4 ด้านที่ 3.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Keywords: ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Search

Read the Text Version

เอกสารประกอบการประเมิน เพอ่ื ประกอบการพจิ ารณาให้มีวทิ ยฐานะชานาญการ ด้านที่ ๓ ดา้ นผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิหนา้ ท่ี ตอนท่ี ๔ ผลการปฏิบตั หิ นา้ ทีอ่ นื่ ตามทีไ่ ดร้ ับมอบหมาย นางสาวกนษิ ฐา ภัทรธนาพรรณ ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านนาปรงั สานกั งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พื้นฐาน กระทรวงศกึ ษาธกิ าร


หลักฐานรอ่ งรอยประกอบการประเมิน เพ่ือขอเลอื่ นข้นั วิทยฐานะชำนาญการ ดา้ นที่ ๓ ดา้ นผลงานทเ่ี กดิ จากการปฏบิ ตั หิ น้าที่ ตอนที่ ๔ ผลการปฏิบตั หิ นา้ ทต่ี ามทีไ่ ดร้ ับมอบหมาย นางสาวกนิษฐา ภทั รธนาพรรณ ครูโรงเรยี นบ้านนาปรงั สำนกั งานเขตพน้ื ท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ สำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศกึ ษาธกิ าร


คำนำ เอกสารหลักฐานร่องรอยการประเมินด้านท่ี ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ตอนท่ี ๔ ผลการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย ฉบับนี้ เป็นร่องรอยหลักฐานของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการครูผู้สอน จดั ทำขึ้นเพอ่ื เป็นเอกสารประกอบการขอเลอื่ นวทิ ยฐานะชำนาญการ ซึง่ มเี นื้อหานำเสนอเกีย่ วกบั ผลจากการปฏบิ ัติ หน้าทีอ่ ่ืน ๆ ตามที่ไดร้ ับมอบหมายของข้าพเจ้า ซง่ึ ขา้ พเจ้าไดร้ วบรวมหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องนำมาจัดทำเปน็ แฟ้มเพ่ือ สะดวกต่อคณะกรรมการในการประเมิน กนิษฐา ภัทรธนาพรรณ ครโู รงเรียนบา้ นนาปรงั


แบบรายงานดา้ นท่ี ๓ ดา้ นผลงานท่เี กดิ จากการปฏบิ ตั หิ นา้ ที่ สายงานการสอน ตอนที่ ๔ ผลการปฏบิ ตั หิ น้าทต่ี ามทไ่ี ดร้ ับมอบหมาย เพอ่ื ประกอบการประเมินข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษามีวทิ ยฐานะชำนาญการ ขอ้ มลู ผ้รู ับการประเมิน ช่ือ นางสาวกนิษฐา นามสกุล ภัทรธนาพรรณ ตำแหนง่ ครู วิทยฐานะ ตำแหน่งเลขที่ ๒๓๘๑ สถานศกึ ษา/หนว่ ยงาน โรงเรียนบา้ นนาปรงั อำเภอนาทวี สำนกั งานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศกึ ษาสงขลา เขต ๓ สว่ นราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พื้นฐาน รับเงนิ เดอื น อันดบั คศ.๑ ขน้ั ๒๓,๐๗๐ บาท


๔. ผลการปฏบิ ัตหิ น้าท่อี ื่นตามท่ไี ด้รบั มอบหมาย


๔. ผลการปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ีอืน่ ตามที่ได้รบั มอบหมาย ข้าพเจา้ ได้มกี ารปฏบิ ตั งิ านในหน้าทอี่ ่นื นอกเหนอื จากงานการจัดการเรียนการสอนตามที่ ไดร้ บั มอบหมาย ได้แก่ ๑. ผ้ชู ว่ ยงานสนับสนนุ ฝ่ายบรหิ ารวิชาการของโรงเรียน ช่วยจัดทำระบบสารสนเทศขอ้ มูลดา้ น ผลสมั ฤทธิท์ างการเรียนของนักเรยี น จดั ทำโปรแกรมกรอกข้อมลู ปพ.๖ โปรแกรมประมวลผล สารสนเทศของผู้เรยี น ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขยี น สมรรถนะทส่ี ำคัญของผู้เรยี น ๒. ผชู้ ่วยงานสนับสนนุ ฝ่ายบรหิ ารงานทว่ั ไปของโรงเรยี น โดยรบั ผิดชอบโครงการพฒั นาระบบ การบริหารงานธุรการ มีหน้าที่วางแผนออกแบบระบบงานธรุ การ จดั ทำเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ ทใ่ี ช้ ในงานธรุ การและค่มู อื การปฏบิ ัติงาน จัดหา จดั ซอื้ วัสดุ ครภุ ัณฑท์ ี่ใชใ้ นการปฏิบัติงานธุรการ ๓. ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดบั ผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี นของผู้เรยี น มีหน้าที่สนับสนุนการใช้ สอ่ื และแหล่งเรยี นรูใ้ นการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมลู สารสนเทศเกย่ี วกับผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรยี นแก่คณะ ครู เพื่อชว่ ยในการวางแผน และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่อื ยกระดบั ผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียนของ ผ้เู รยี น ๔. รับผดิ ชอบงานสนับสนนุ ระบบประกนั คณุ ภาพภายในของสถานศึกษา โดยมหี นา้ ทร่ี วบรวม ขอ้ มลู วเิ คราะห์ และสรุปเป็นสารสนเทศ เก่ียวกบั ผลสัมฤทธข์ิ องผ้เู รยี น ตามมาตฐานการศกึ ษาท่ี ๑.๑ ดา้ นผลสัมฤทธิท์ างการเรยี นของผเู้ รยี น เพ่อื ประกอบการรายงานผลการปฏิบตั งิ านของ สถานศกึ ษาประจำปี (SAR) ๕. รบั ผิดชอบงานระบบจดั เก็บขอ้ มูลนักเรียนรายบคุ คล (Data management Center : DMC) ในการจัดทำขอ้ มลู กรอกขอ้ มลู ในระบบ ใหเ้ ปน็ ไปอยา่ งครบถว้ นตามกำหนดเวลา ๖. รับผดิ ชอบงานโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) ในการรายงานผล การเรียนของผู้เรยี น รายภาคเรยี น และรายปใี นระบบให้ถกู ต้องและเรียบร้อยตามเวลาที่กำหนด ๗. รบั ผดิ ชอบจัดทำขอ้ มลู ระบบปจั จยั พ้ืนฐานนกั เรยี นยากจนภายใต้โครงการพฒั นาระบบ สารสนเทศเพือ่ หลกั ประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (CCT) ของนักเรยี นชัน้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี ๑ โดยการ กรอกขอ้ มูลพืน้ ฐานของนกั เรยี น เวลาเรยี น นำ้ หนัก ส่วนสูง ในระบบใหถ้ กู ต้องครบถว้ นตามเวลาที่ กำหนด


๘. ครเู วรประจำวนั อังคาร มีหนา้ ทีค่ ัดกรองนักเรียนและผปู้ กครองก่อนเข้าโรงเรียนตาม มาตรการควบคุมโรคติดต่อ Covid-๑๙ และควบคมุ กำกบั ดูแลกจิ กรรมหนา้ เสาธง บันทกึ แบบสถติ ิ การมาเรียนของนักเรียน และควบคมุ ดแู ลการเข้าแถวเดนิ กลบั บ้านของนักเรยี นอยา่ งสวสั ดิภาพ ๙. ครูเวรโรงอาหารประจำวันพธุ มีหน้าทีค่ วบคุม กำกับ ดูแลกระบวนการผลติ อาหารกลางวัน ประจำวนั องั คาร ตลอดจนดูแลความสะอาด และความเปน็ ระเบียบของนักเรียนขณะใชโ้ รงอาหาร ๑๐. รบั ผดิ ชอบดแู ลหอ้ งวิทยาศาสตร์ ให้สะอาด มีป้ายนิเทศ จดั ทำสอ่ื การเรียนรู้ ดแู ล สภาพแวดล้อมใหเ้ ปน็ ไปด้วยความเรียบรอ้ ย พรอ้ มใช้ในการจัดการเรยี นรู้ ๑๑. รับผดิ ชอบดูแลความเรยี บรอ้ ยของเขตพน้ื ท่ีบริการ ให้นกั เรยี นชั้นมธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๑ ทำ ความสะอาด จดั บริเวณพน้ื ทนี่ งั่ ดา้ นหลังหอ้ งน้ำนักเรยี นช้ันประถม และพ้นื ทจี่ อดรถดา้ นหลังหอ้ ง ประชมุ ใหส้ ะอาดและเรียบร้อย นา่ น่ังพักผ่อนและน่าใชง้ าน ซง่ึ การปฏบิ ัตงิ านในหน้าท่ีอื่น นอกเหนือจากงานการจดั การเรยี นการสอนตามท่ไี ดร้ บั มอบหมายดงั กล่าวน้ัน ส่งผลในเรื่องต่าง ๆ ดงั นี้ ผลทเี่ กดิ กบั ผู้เรยี น ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและทั่วถึง ดังเห็นได้จากนักเรียนระดับช้ัน ม. ๑ ที่ข้าพเจ้ามีหน้าท่ีประจำช้ันและเป็นผู้สอนซ่อมเสริมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการ เรียนรู้ที่สถานศึกษากำหนด นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม หลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีการแสดงออกด้วยความมั่นใจ ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้อื่นมีความกระตือรือร้น มาเรยี นอยา่ งสม่ำเสมอ ในระหว่างกจิ กรรมการเรยี นใหค้ วามร่วมมอื ในการทำกจิ กรรมอย่างมีความสุข ปรบั ตวั เข้ากับเพอื่ นและสถานการณ์ตา่ งๆ ไดด้ ี เป็นท่ียอมรับของเพอื่ นและครู ผลทีเ่ กดิ กับครู ครูมีการพัฒนาทางท้ังทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เช่น การมีส่วนร่วมในการวางแผน งานวิชาการ การได้รับผิดชอบงาน กจิ กรรมตา่ ง ๆ อันเป็นประสบการณ์ทางวิชาการที่ดี นอกจากนั้น กรปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ยงั ชว่ ยสร้างความสมั พันธ์อันดีระหว่าง ครูกับครูด้วยกัน ซึ่งส่งผลทำให้นอกจากครูจะมีการอบรมส่ังสอนนักเรียนเป็นไปอย่างมีคุณภาพแล้ว ยังช่วยให้การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย เช่น การร่วมมือกันในการอบรมสง่ั สอนศิษย์ การชว่ ยเหลือเกอ้ื กูลกันในทางด้านวิชาการ แนะนำการสอน


แนะนำเอกสาร หรือแหลง่ วิทยาการให้ เกิดการร่วมมือร่วมใจกนั ทำงาน สามารถทำหน้าที่แทนกนั เมื่อ คราวจำเป็นได้ ผลทเี่ กิดกับสถานศึกษาและชมุ ชน การปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้เกิดเครือข่าย และบริการสังคมดา้ นวชิ าการระหว่างสถานศกึ ษากับชุมชน ดังเชน่ กิจกรรมทนุ การศึกษาของนักเรยี น ท่ีขา้ พเจา้ เปน็ ผู้ดแู ลรับผดิ ชอบ เมือ่ ถึงเวลาดำเนินกิจกรรม ครจู ะต้องติดตอ่ ประสานกับผ้ปู กครองและ ผมู้ ีส่วนรับรองท่ีเก่ยี วข้องอื่น ๆ ทำให้เกิดการติดต่อกับผู้ปกครองเพอื่ ช่วยแก้ปญั หาของศิษย์ในกรณีท่ี ศิษย์มีปัญหาทางการเรยี น ความประพฤติ สุขภาพ อ่ืน ๆ และเม่ือมีการติดต่อระหว่างครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ แล้ว ก็จะส่งผลให้กลายเป็นเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาและชุมชน เมื่อมีการ ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนก็จะได้รับการประสานงานที่ดีจากเครือข่ายดังกล่าวมากข้ึน จะเปน็ ส่วนเป็นพลังอกี สว่ นหนงึ่ ที่คอยสนับสนนุ งานการศึกษาของโรงเรยี นใหก้ ้าวหนา้ ต่อไปได้ เอกสารหลกั ฐานอา้ งองิ - คำส่ัง - รายงานผลการปฏิบตั กิ ิจกรรม - ภาพถ่าย


รูปภาพชว่ ยงานบรหิ ารวชิ าการ จดั ทำขอ้ มูลสารสนเทศผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียน หรือ Scan QR-Code เพอ่ื ดูสารสนเทศผลสัมฤทธท์ิ างการเรียนของนกั เรยี นโรงเรียนบ้านนาปรัง ปกี ารศึกษา 2564 หรือกดที่ link น้ี https://online.pubhtml5.com/nbgd/czkd/#p=1


รปู ภาพการมีหน้าท่ีครูประจำชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ ๑ จดั ทำเอกสารธุรการในช้ันเรยี น พรอ้ มท้งั อมรบส่งั สอนให้กบั นกั เรยี น


รบั ผดิ ชอบดูแลหอ้ งวิทยาศาสตร์ ให้สะอาด มปี า้ ยนิเทศ จดั ทำสื่อการเรยี นรู้ ดูแล สภาพแวดลอ้ มให้เป็นไปดว้ ยความเรยี บรอ้ ย พร้อมใชใ้ นการจดั การเรยี นรู้


รูปภาพการมีหน้าท่ีครูเวรประจำวนั องั คาร มีหน้าท่ีควบคุม กำกบั ดแู ลกจิ กรรมหนา้ เสาธง บันทึกแบบสถิตกิ ารมาเรยี นของนกั เรยี น และควบคุมดแู ลการเขา้ แถวเดนิ กลบั บ้านของนักเรียนอย่างสวัสดภิ าพ รูปภาพการมหี นา้ ท่ีครเู วรโรงอาหารประจำวันพธุ มหี น้าท่ีควบคมุ กำกบั ดูแล กระบวนการผลิตอาหารกลางวนั ประจำวนั องั คาร ตลอดจนดแู ลความสะอาด และความเปน็ ระเบยี บของนักเรยี นขณะใช้โรงอาหาร


งานระบบจดั เก็บขอ้ มูลนักเรยี นรายบุคคล (Data management Center : DMC) ในการจดั ทำ ขอ้ มลู กรอกข้อมูลในระบบ ให้เป็นไปอยา่ งครบถ้วนตามกำหนดเวลา รับผดิ ชอบดแู ลความเรยี บรอ้ ยของเขตพนื้ ท่บี รกิ าร


ผลที่เกดิ ขึ้นกบั ผู้เรยี น


ผลการทดสอบ O-NET วชิ าวทิ ยาศาสตร์ ประถมศกึ ษาปีท่ี 6


ผลการทดสอบ O-NET วชิ าวทิ ยาศาสตร์ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 3


ผลที่เกดิ กับสถานศกึ ษา


การใชค้ วามรู้โปรแกรม Excel มาชว่ ยพัฒนางานวิชาการของโรงเรยี น การสรา้ งโปรแกรมประเมนิ คุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์ของผูเ้ รยี น โปรแกรมประเมนิ การ อา่ น การคิดวเิ คราะห์ การเขียน โปรแกรมประเมินสมรรถนะทีส่ ำคัญของผูเ้ รยี น


การสรา้ งโปรแกรม ปพ.๖


ผลท่เี กิดกบั ชมุ ชน