Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore การประเมินความพร้อมของหลักสูตร ปี 2566

การประเมินความพร้อมของหลักสูตร ปี 2566

Published by Niyada Chuvanichanon, 2022-11-12 08:05:39

Description: การประเมินความพร้อมของหลักสูตร ปี 2566

Search

Read the Text Version

การประเมินความพร้อม หลกั สูตรเทคโนโลยบี ณั ฑติ สาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเน่ือง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565

ด้านหลกั สูตร

หลกั สูตรเทคโนโลยบี ัณฑิต สาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเน่ือง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ชื่อสถาบัน : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนั ออก วทิ ยาลยั : สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี หลกั สูตรเทคโนโลยบี ณั ฑติ สาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเน่ือง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

1.รหัสและชื่อหลกั สูตร รหัสหลกั สูตร : xxxxxxxxxxxxxxx ช่ือภาษาไทย : หลกั สูตรเทคโนโลยบี ณั ฑิต สาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเน่ือง) ช่ือภาษาองั กฤษ: Bachelor of Technology Program in Hotel (Continuing Program) 2. ชื่อปริญญาและสาขาวชิ า ชื่อเตม็ (ไทย) : เทคโนโลยบี ณั ฑติ (การโรงแรม) . ช่ือย่อ (ไทย) : ทล.บ. (การโรงแรม) ช่ือเต็ม (องั กฤษ) :Bachelor of Technology (Hotel) ช่ือย่อ (องั กฤษ) :B.Tech. (Hotel) หลกั สูตรเทคโนโลยบี ณั ฑิตสาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเน่ือง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

ปรัชญาของหลกั สูตร มุ่งผลติ บณั ฑิตอาชีวศึกษาทมี่ คี วามรอบรู้ เสริมสร้างสมรรถนะ พฒั นาตนเองให้มี ความก้าวหน้าทางวชิ าการและวิชาชีพ และพฒั นางานระดับเทคโนโลยดี ้านการโรงแรม สามารถ จัดการและควบคุมการทางานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิ าชีพเหมาะสม สอดคล้องกบั ความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพ อสิ ระ มุ่งเน้นการฝึ กอาชีพโดยให้ความร่วมมือกบั สถานประกอบการหรือการเรียนระบบทวภิ าคี เป็ นสาคญั เพ่ือการยกมาตรฐานของอุตสาหกรรมบริการของประเทศให้มคี ุณภาพและ ประสิทธิภาพ เป็ นกาลงั สาคญั ในการพฒั นาเศรษฐกจิ และสังคมไทย หลกั สูตรเทคโนโลยบี ณั ฑิตสาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเน่ือง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

หลกั สูตรเทคโนโลยบี ณั ฑิตสาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเน่ือง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 วตั ถุประสงค์ของหลกั สูตร 1 เพื่อผลติ บัณฑิตที่มีสมรรถนะในการปฏบิ ตั งิ านด้านการโรงแรมให้เกดิ ทกั ษะแบบมืออาชีพสู่การพฒั นาในสถานประกอบการ 2 เพื่อผลติ บณั ฑติ ที่สามารถใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศและเครื่องมือในการ ปฏิบัตงิ านทกี่ ้าวสู่ยคุ 4.0 ด้านการโรงแรมอย่างมปี ระสิทธิภาพ 3 เพ่ือผลติ บัณฑติ ท่สี ามารถวเิ คราะห์ และบริหารจดั การด้านการโรงแรม สอดคล้องกบั ความต้องการของสถานประกอบการและอตุ สาหกรรมท่องเทย่ี ว 4 เพ่ือผลติ บณั ฑิตทมี่ ีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิ าชีพ สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

เอกลกั ษณ์ และอตั ลกั ษณ์ของหลกั สูตร เอกลกั ษณ์ นักจัดการธุรกจิ บริการทมี่ คี วามรอบรู้ สร้างสรรค์งานบริการอย่างมืออาชีพ เป็ นผู้มคี ุณธรรมพร้อมรองรับประเทศไทย 4.0 อตั ลกั ษณ์ นักจดั การธุรกจิ บริการด้านงานโรงแรมแบบมืออาชีพ รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลกั New S-curve หลกั สูตรเทคโนโลยบี ณั ฑิตสาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเนื่อง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

สถานประกอบการทลี่ งนามความร่วมมือกบั การจดั การศึกษาท่ตี รงกบั สาขา ได้แก่ 1 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ 2 โรงแรมฮอลเิ ดย์ อนิ น์ พทั ยา 3 โรงแรมไอยราพาเลส หลกั สูตรเทคโนโลยบี ณั ฑิตสาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเนื่อง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ หลกั สูตรเทคโนโลยบี ณั ฑติ สาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเน่ือง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ หลกั สูตรเทคโนโลยบี ณั ฑติ สาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเน่ือง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ หลกั สูตรเทคโนโลยบี ณั ฑติ สาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเน่ือง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

โรงแรมฮอลเิ ดย์ อนิ น์ พทั ยา หลกั สูตรเทคโนโลยบี ณั ฑติ สาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเนื่อง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

โรงแรมฮอลเิ ดย์ อนิ น์ พทั ยา หลกั สูตรเทคโนโลยบี ณั ฑติ สาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเนื่อง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

โรงแรมฮอลเิ ดย์ อนิ น์ พทั ยา

โรงแรมมิตร์บชี

โรงแรมมิตร์บชี

โรงแรมมิตร์บชี

โรงแรมเมอเวนพคิ สยาม โฮเทล นาจอมเทยี น

โรงแรมเมอเวนพคิ สยาม โฮเทล นาจอมเทยี น

โรงแรมเมอเวนพคิ สยาม โฮเทล นาจอมเทยี น

โรงแรมเมอเวนพคิ สยาม โฮเทล นาจอมเทยี น

โรงแรมไอยรา พาเลซ หลกั สูตรเทคโนโลยบี ัณฑิตสาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเนื่อง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

โรงแรมไอยรา พาเลซ หลกั สูตรเทคโนโลยบี ัณฑิตสาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเนื่อง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

โรงแรมไอยรา พาเลซ หลกั สูตรเทคโนโลยบี ัณฑิตสาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเนื่อง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

โรงแรมไอยรา พาเลซ หลกั สูตรเทคโนโลยบี ัณฑิตสาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเนื่อง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

อาชีพทีส่ ามารถทาได้หลงั สาเร็จการศึกษา พนักงานบริการตามมาตรฐานคุณวุฒิวชิ าชีพ ระดบั 6 ผู้ช่วยผู้จดั การโรงแรมในฝ่ ายต่างๆ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านโรงแรม และด้านธุรกจิ บริการ ผ้ปู ระกอบการธุรกจิ โรงแรมสมยั ใหม หลกั สูตรเทคโนโลยบี ัณฑิตสาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเนื่อง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

อาชีพตามมาตรฐานคุณวุฒวิ ชิ าชีพ วตั ถุประสงค์ อาชีพ รายวชิ า ผลลพั ธ์ท่ีคาดหวงั 1 เพือ่ ผลิตบณั ฑิตที่มีสมรรถนะในการ พนกั งานบริการส่วน การจดั การทรัพยากรมนุษยใ์ น มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานท่ีซบั ซ้อน มี ปฏิบตั ิงานดา้ นการโรงแรมใหเ้ กิด หนา้ ของโรงแรม ช้นั 2 อุตสาหกรรมการบริการ ส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจดั การ ทกั ษะแบบมืออาชีพสู่การพฒั นาใน (Human Resource Management in และกาหนดนโยบายขององคก์ รโดยใช้ สถานประกอบการ พนกั งานบริการอาหาร Hospitality Industry) ทฤษฎีและเทคนิคในการแกป้ ัญหาอยา่ ง และเคร่ืองด่ืม ช้นั 5 จริยธรรมทางธุรกิจและกฎหมายสาหรับ อิสระ สามารถพฒั นานวตั กรรม 2 เพอ่ื ผลิตบณั ฑิตที่สามารถใช้ การจดั การโรงแรม (Business Ethics and เทคโนโลยใี หม่ ๆ ได้ สามารถใช้ เทคโนโลยสี ารสนเทศและเคร่ืองมือใน Laws for Hotel Management) ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยใี นการ การปฏิบตั ิงานที่กา้ วสู่ยคุ 4.0 ปฏิบตั ิการงานส่วนหนา้ โรงแรม ปฏิบตั ิงานและสามารถอบรมและฝึกฝน (Front Office Operations) บุคคลอ่ืนได้ ดา้ นการโรงแรมอยา่ งมีประสิทธิภาพ 3 เพื่อผลิตบณั ฑิตที่สามารถวเิ คราะห์ การเขียนรายงานในอาชีพ (Report Writing สามารถพฒั นากลยทุ ธ์ทางการตลาดและ และบริหารจดั การดา้ นการโรงแรม สอดคลอ้ งกบั ความตอ้ งการของสถาน in Careers) ประสานงานดา้ นกิจกรรมการขาย สร้าง ประกอบการและอุตสาหกรรม ทอ่ งเท่ียว ภาษาองั กฤษเพ่อื การนาเสนอในงานอาชีพ และรักษาความสมั พนั ธ์ทางธุรกิจ พฒั นา 4 เพ่อื ผลิตบณั ฑิตท่ีมีคุณธรรม (English for Presentation in Careers) และดาเนินการตามแผนธุรกิจ พฒั นา จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิ าชีพ การจดั การทรัพยากรมนุษยใ์ น ผลิตภณั ฑแ์ ละบริการใหม่ ๆ จดั งาน อุตสาหกรรมการบริการ (Human Resource ประเภทตา่ ง ๆ ควบคุมแนวทางการ Management in Hospitality Industry) ปฏิบตั ิงาน เป็นผนู้ าและบริหารคน ปฏิบตั ิการงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม บริหารการจดั งานในโอกาสพิเศษต่าง ๆ (Food and Beverage Operations) จดั การรายการซ้ือและจดั เกบ็ สินคา้ จดั การความหลากหลายในที่ทางาน หลกั สูตรเทคโนโลยบี ัณฑติ สาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเนื่อง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

อาชีพตามมาตรฐานคุณวฒุ วิ ชิ าชีพ วตั ถุประสงค์ อาชีพ รายวชิ า ผลลพั ธท์ ี่คาดหวงั 1 เพื่อผลิตบณั ฑิตท่ีมีสมรรถนะใน พอ่ ครัว อาหารตะวนั ตก ช้นั 5 การบริหารจดั การยคุ ใหมแ่ ละภาวะผนู้ า (Modern ควบคุมคุณภาพในการผลิตอาหาร การจดั เก็บ การปฏิบตั ิงานดา้ นการโรงแรมใหเ้ กิด Management and Leadership) อาหารที่ปลอดภยั จดั การทาอาหารเมนูจดั เล้ียง ทกั ษะแบบมืออาชีพสู่การพฒั นาใน มนุษยสมั พนั ธใ์ นองคก์ ร (Human Relations in วางแผน เตรียมการ และจดั วางอาหารบริการ สถานประกอบการ Organization) บุฟเฟต์ ใชห้ ลกั การและวธิ ีการประยกุ ตใ์ ช้ 2 เพื่อผลิตบณั ฑิตท่ีสามารถใช้ ปฏิบตั ิการงานครัวโรงแรม เทคนิคพ้นื ฐานของการปรุงอาหารเชิงพาณิชย์ เทคโนโลยสี ารสนเทศและเคร่ืองมือ (Main Kitchens Operations) ออกแบบอาหารท่ีตรงกบั โภชนาการพเิ ศษและ ในการปฏิบตั ิงานที่กา้ วสู่ยคุ 4.0 วฒั นธรรม รายการอาหารที่ตรงกบั ความ ตอ้ งการของตลาด เลือกวธิ ีการ/ระบบการ ดา้ นการโรงแรมอยา่ งมีประสิทธิภาพ จดั การงานเล้ียงที่เหมาะสม พฒั นาและ 3 เพือ่ ผลิตบณั ฑิตท่ีสามารถวเิ คราะห์ ควบคุมแนวทางการปฏิบตั ิงานรวมท้งั เป็น ผนู้ าและบริหารคน สามารถจดั การและการ และบริหารจดั การดา้ นการโรงแรม รักษาความสมั พนั ธใ์ นท่ีทางาน สอดคลอ้ งกบั ความตอ้ งการของสถาน แมบ่ า้ นในโรงแรม ระดบั 5 ความปลอดภยั และอาชีวอนามยั ในสถาน ติดตามและประเมินผล ความมีประสิทธิภาพ ประกอบการและอุตสาหกรรม ประกอบการ (Safety and Occupational Health in ของการฝึ กอบรม ทอ่ งเท่ียว the Workplace) วางแผนและดาเนินการการจดั การดา้ น 4 เพ่อื ผลิตบณั ฑิตท่ีมีคุณธรรม มาตรฐานระบบการจดั การส่ิงแวดลอ้ มในธุรกิจ ทรัพยส์ ินที่เป็ นวตั ถแุ ละอาคารและ จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิ าชีพ โรงแรม (Environmental Management System สาธารณูปโภค Standards in Hotel Business) สรรหาและคดั เลือกพนกั งาน ติดตาม การจดั การทรัพยากรมนุษยใ์ นอตุ สาหกรรมการ ประเมินผลการดาเนินงานพนกั งาน บริการ (Human Resource Management in จดั ใหม้ ีการรักษาความปลอดภยั ในที่ทางาน Hospitality Industry) บริเวณอาคารท่ีทางานและทรัพยส์ ิน ปฏิบตั ิการงานแมบ่ า้ นโรงแรม (Housekeeping Operations)

รายงานความต้องการกาลงั คนสาขาวชิ าการโรงแรม ข้อมูลความต้องการแรงงานไทยในเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก (พ.ศ.2561 - 2570) สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

หลกั สูตรเทคโนโลยบี ัณฑิตสาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเน่ือง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

โครงสร้างหลกั สูตร โครงสร้างหลกั สูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคลอ้ งกบั ท่ีกาหนดไวใ้ นเกณฑม์ าตรฐานหลกั สูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดงั น้ี 1) หมวดวชิ าศึกษาท่วั ไป 18 หน่วยกติ 1.1) กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต 1.2) กลุ่มวิชาวทิ ยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 1.3) กลุ่มวชิ าสงั คมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 2) หมวดวชิ าเฉพาะ 51 หน่วยกติ 2.1) วชิ าเฉพาะพ้ืนฐาน 18 หน่วยกิต 2.1.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวทิ ยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต 2.1.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 12 หน่วยกิต 2.2) วชิ าเฉพาะดา้ น 30 หน่วยกิต 2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยเี ฉพาะสาขา 24 หน่วยกิต 2.2.2 กลุ่มวชิ าโครงงาน 6 หน่วยกิต 2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ/วิชาบูรณาการ / การเรียนรู้ร่วมกบั สถานประกอบการ 3 หน่วยกิต 3) หมวดวชิ าเลือกเสรี 6 หน่วยกติ หลกั สูตรเทคโนโลยบี ัณฑิตสาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเน่ือง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

แผนการเรียนตลอดหลกั สูตร หลกั สูตรเทคโนโลยบี ัณฑติ สาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเน่ือง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

แผนการเรียนตลอดหลกั สูตร หลกั สูตรเทคโนโลยบี ัณฑติ สาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเน่ือง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

แผนการเรียนตลอดหลกั สูตร หลกั สูตรเทคโนโลยบี ัณฑติ สาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเน่ือง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

แผนการเรียนตลอดหลกั สูตร หลกั สูตรเทคโนโลยบี ัณฑติ สาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเน่ือง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

แผนการเรียนตลอดหลกั สูตร หลกั สูตรเทคโนโลยบี ัณฑติ สาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเน่ือง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

อาจารย์ผู้สอนประจาแผนการเรียน แผนการเรยี นระดบั ปริญญาตรสี ายเทคโนโลยีหรอื สายปฏบิ ตั ิการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยอาชีวศกึ ษาชลบรุ ี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนั ออก ปที ่ี 1 ภาคเรยี นที่ 1 รหัสวิชา ช่อื วิชา น (ท-ป-ศ) อาจารย์ผสู้ อน ครฝู กึ สถานที่ (กรณีจดั การเรยี นการสอนในสถาน วทิ ยาลัยอาชีวศกึ ษาชลบรุ ี ประกอบการ) วิทยาลัยอาชวี ศึกษาชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศกึ ษาชลบรุ ี 23-40000-1103 การเขยี นรายงานในอาชีพ 3 (3-0-6) นางฐติ ิมา ลาภมาก วิทยาลัยอาชวี ศึกษาชลบรุ ี วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาชลบุรี 23-40000-1502 การบริหารจัดการยุคใหมแ่ ละภาวะผู้นา 3 (3-0-6) นางจารุวรรณ กะวเิ ศษ 23-40000-2301 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพวิ เตอร์ 3 (3-0-6) นางสรุ รี ัตน์ อนสุ นธิ 23-40701-2401 การจดั การทรัพยากรมนุษยใ์ นอตุ สาหกรรมบรกิ าร 3 (2-2-5) นางวยิ ะวรรณ ปิน่ โพธิ์ 23-40701-2402 การจัดการคุณภาพการบริการในธุรกจิ โรงแรม 3 (2-2-5) นางสาวณยิ ดา ชวู ณชิ ชานนท์ หลกั สูตรเทคโนโลยบี ัณฑติ สาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเนื่อง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

อาจารย์ผู้สอนประจาแผนการเรียน ปที ี่ 1 ภาคเรียนท่ี 2 รหสั วิชา ชื่อวชิ า น (ท-ป-ศ) อาจารย์ผ้สู อน ครูฝกึ สถานที่ (กรณจี ดั การเรียนการสอนในสถาน วิทยาลัยอาชวี ศึกษาชลบุรี ประกอบการ) วทิ ยาลยั อาชวี ศึกษาชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบรุ ี 23-40000-1303 วิทยาศาสตร์เพอื่ ส่ิงแวดลอ้ ม 3 (3-0-6) นางสาวปญั จาภา สง่ เสรมิ วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาชลบุรี 3 (3-0-6) นางสาวนภิ า วิรเศรษฐ์ วิทยาลยั อาชวี ศึกษาชลบรุ ี 23-40000-1405 สถติ ิเพ่อื งานอาชีพ 3 (3-036) นางสาวกานต์ธิดา โพธมิ า วิทยาลยั อาชีวศกึ ษาชลบุรี 3 (3-0-6) นางวิยะวรรณ ปน่ิ โพธิ์ วทิ ยาลัยอาชวี ศกึ ษาชลบุรี 23-40000-2101 ระเบยี บวิจยั ทางธรุ กจิ วทิ ยาลัยอาชีวศกึ ษาชลบุรี 3 (3-0-6) นางฐิติมา ลาภมาก 23-40000-1602 มนษุ ยสมั พันธ์ในองคก์ ร 3 (3-0-6) นางสาวณยิ ดา ชูวณิชชานนท์ 23-40000-2202 นวัตกรรมและเทคโนโลยเี พอ่ื สิ่งแวดลอ้ ม 3 (2-2-5) นางสาวอาทติ ยา สมุทรคชรนิ ทร์ 23-40000-2302 การพฒั นาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 3 (2-2-5) นางสาวชาด แสงศรีเรือง 23-40701-2403 มาตรฐานระบบการจดั การส่งิ แวดลอ้ มในธรุ กจิ โรงแรม 23-40701-2404 จรยิ ธรรมทางธุรกิจและกฏหมายสาหรับการจดั การ โรงแรม หลกั สูตรเทคโนโลยบี ณั ฑิตสาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเนื่อง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

อาจารย์ผู้สอนประจาแผนการเรียน ปที ี่ 1 ภาคฤดรู ้อน รหสั วชิ า ชอ่ื วิชา น (ท-ป-ศ) อาจารย์ผสู้ อน ครฝู ึก สถานท่ี วทิ ยาลัยอาชีวศกึ ษาชลบุรี 23-40000-1203 ภาษาองั กฤษเพ่ือการนาเสนอในงานอาชีพ 3 (3-0-6) นางสาวศิรวิ ฒั น์ ลวดทอง (กรณีจดั การเรยี นการสอนในสถาน วทิ ยาลัยอาชีวศกึ ษาชลบรุ ี 23-40000-1602 มนษุ ยสมั พนั ธ์ในองค์กร 3 (3-0-6) นางวิยะวรรณ ป่ินโพธิ์ ประกอบการ) วทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษาชลบุรี 23-40000-2202 นวัตกรรมและเทคโนโลยเี พอ่ื สิ่งแวดลอ้ ม 3 (3-0-6) นางฐิติมา ลาภมาก นายวสิ ทุ ธิ์ คาเวยี ง วทิ ยาลัยอาชีวศกึ ษาชลบุรี นายสจั จานนั ท์ สัจจารักษ์ สถานประกอบการ ปที ี่ 2 ภาคเรยี นที่ 1 นางสาววรณุ กาญจน์ ไชยสวสั ดิ์ นางสาวพลอยไพลิน พรทิพยศ์ ริ กิ ลุ สถานประกอบการ 23-40000-2304 ความปลอดภัยและอาชวี อนามยั ในสถานประกอบการ 3 (3-0-6) นางอติณัช แสนยศ วทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษาชลบรุ ี 23-40000-2309 การเรยี นรูส้ าหรบั ยุคดิจิทัลและทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 3 (3-0-6) นางสาวชาด แสงศรีเรอื ง วิทยาลัยอาชวี ศกึ ษาชลบุรี 23-40701-2405 ปฏบิ ตั ิการงานส่วนหนา้ โรงแรม 3 (0-9-0) นางสาวณยิ ดา ชูวณิชชานนท์ 23-40701-2406 ปฏิบัติการงานแมบ่ ้านโรงแรม 3 (0-9-0) โครงการศึกษาและพฒั นาวิชาชพี การโรงแรมและการ 23-40701-2501 ท่องเทีย่ วตามแนวทางการพฒั นาระเบยี งเขตเศรษฐกิจ 3 (3-0-6) นางวิยะวรรณ ปน่ิ โพธ์ิ พเิ ศษภาคตะวันออก (EEC) 23-40701-3001 การจัดประชมุ และนิทรรศการ 3 (2-2-5) นางสาวชาด แสงศรเี รอื ง หลกั สูตรเทคโนโลยบี ณั ฑติ สาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเนื่อง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

อาจารย์ผู้สอนประจาแผนการเรียน ปีท่ี 2 ภาคเรยี นที่ 2 รหัสวชิ า ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) อาจารยผ์ ้สู อน ครูฝึก สถานท่ี 23-40701-2407 ปฏบิ ตั ิการงานบริการอาหารและเครอื่ งด่มื 3 (0-9-0) นางอตณิ ชั แสนยศ (กรณจี ัดการเรยี นการสอนในสถาน สถานประกอบการ 23-40701-2408 ปฏิบตั ิการงานครัวโรงแรม 3 (0-9-0) นางสาวอาทติ ยา สมุทรคชรินทร์ ประกอบการ) สถานประกอบการ นายตรที พิ ปัญญาสาระคณุ นายสจั จานันท์ สัจจารกั ษ์ 23-40701-2502 โครงการศึกษาและพฒั นาวชิ าชพี ใน 3 (0-9-0) นางสาวชาด แสงศรเี รือง นายไกรรินทร์ จันทร์ไทย สถานประกอบการ อตุ สาหกรรมบริการ 23-40701-2601 การฝกึ ประสบการณ์วชิ าชีพการโรงแรม 3 (0-9-0) นางสาวณิยดา ชูวณิชชานนท์ นายวิสุทธ์ิ คาเวยี ง สถานประกอบการ 23-40701-3002 การสมั มนาเชงิ วชิ าชีพงานโรงแรม 3 (0-9-0) นางสาวชาด แสงศรีเรือง นางสาวพลอยไพลนิ พรทิพย์ศริ ิกุล วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาชลบรุ ี หลกั สูตรเทคโนโลยบี ณั ฑติ สาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเน่ือง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

อาจารย์ประจาหลกั สูตร - มคี ุณสมบัตติ รงตามสาขาวชิ า - มผี ลงานวชิ าการมาแล้วทุกท่าน - มคี รูฝึ กในสถานประกอบการ

อาจารย์ประจาหลกั สูตรจานวน 5 คน นางสาวณิยดา ชูวณิชชานนท์ นางวยิ ะวรรณ ปิ่ นโพธ์ิ นางอติณชั แสนยศ นางสาวอาทิตยา สมุทรคชรินทร์ นางสาวพฎั ฐร์ ดา แสงศรีเรือง

อาจารย์ประจาหลกั สูตร วุฒิการศึกษา ระดบั ปริญญาโท มหาวทิ ยาลยั นเรศวร ศิลปศาสตร์มหาบณั ฑิต สาขาวชิ าการจดั การโรงแรมและการท่องเที่ยว (2555) ระดบั ปริญญาตรี มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ราชนครินทร์ ศิลปศาสตร์บณั ฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว (2547) ผลงานวชิ าการ ณิยดา ชูวณิชชานนท์ (2564) “การวเิ คราะห์สภาพแวดลอ้ มภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการดาเนิน ธุรกิจท่ีพกั แรมในจงั หวดั ชลบุรี ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19” การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและ นวตั กรรมอาชีวศึกษา ระดบั ชาติ คร้ังท่ี 5 ในวนั ท่ี 30 ตุลาคม 2564 ผา่ นระบบประชุมทางไกล (Video Conference) หลกั สูตรเทคโนโลยบี ัณฑติ สาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเนื่อง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

อาจารย์ประจาหลกั สูตร วุฒกิ ารศึกษา ระดบั ปริญญาโท วทิ ยาลยั การจดั การกรุงเทพมหานคร มหาวทิ ยาลยั พะเยา ศิลปศาสตร์มหาบณั ฑิต สาขาวชิ าการจดั การโรงแรมและการท่องเท่ียว (2561) ระดบั ปริญญาตรี มหาวทิ ยาลยั สุโขทยั ธรรมาธิราช ศิลปศาสตร์บณั ฑิต สาขาการโรงแรมและภตั ตาคาร (2552) ผลงานวชิ าการ วยิ ะวรรณ ป่ิ นโพธ์ิ (2564) “ปัจจยั ที่มีผลตอ่ การตดั สินใจในการเลือกใชบ้ ริการท่ีพกั ประเภทโรงแรม และรีสอร์ทของนกั ท่องเที่ยวชาวไทย ในอาเภอสตั หีบ จงั หวดั ชลบุรี” การประชุมวชิ าการสถาบนั การ อาชีวศึกษาเกษตร คร้ังท่ี 3 วนั ท่ี 10 มีนาคม 2564 หลกั สูตรเทคโนโลยบี ัณฑติ สาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเน่ือง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

อาจารย์ประจาหลกั สูตร วุฒกิ ารศึกษา ระดบั ปริญญาโท วิทยาลยั การจดั การกรุงเทพมหานคร มหาวทิ ยาลยั พะเยา ศิลปศาสตร์มหาบณั ฑิต สาขาวชิ าการจดั การโรงแรมและการท่องเที่ยว (2558) ระดบั ปริญญาตรี มหาวทิ ยาลยั ศรีนครินทรวโิ รฒประสาทมิตร กรุงเทพมหานคร การศึกษาบณั ฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ (2531) ผลงานวชิ าการ อติณชั แสนยศ (2564) “ปัจจยั ที่มีผลตอ่ การตดั สินใจในการเลือกใชบ้ ริการที่พกั ประเภทโรงแรมและ รีสอร์ทของนกั ท่องเที่ยวชาวไทย ในอาเภอสตั หีบ จงั หวดั ชลบุรี” การประชุมวชิ าการสถาบนั การ อาชีวศึกษาเกษตร คร้ังท่ี 3 วนั ที่ 10 มีนาคม 2564 หลกั สูตรเทคโนโลยบี ัณฑิตสาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเนื่อง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

อาจารย์ประจาหลกั สูตร วุฒกิ ารศึกษา ระดบั ปริญญาโท มหาวิทยาลยั นเรศวร ศิลปศาสตร์มหาบณั ฑิต สาขาวชิ าการจดั การโรงแรมและการท่องเที่ยว (2555) ระดบั ปริญญาตรี สถาบนั ราชภฏั ราไพพรรณี ศิลปศาสตร์บณั ฑิต สาขาการจดั การทวั่ ไป (2544) ผลงานวชิ าการ อาทิตยา สมุทรคชรินทร์ (2564) “ปัจจยั ท่ีมีผลตอ่ การตดั สินใจในการเลือกใชบ้ ริการท่ีพกั ประเภท โรงแรมและรีสอร์ทของนกั ท่องเท่ียวชาวไทย ในอาเภอสัตหีบ จงั หวดั ชลบุรี” การประชุมวิชาการ สถาบนั การอาชีวศึกษาเกษตร คร้ังท่ี 3 วนั ท่ี 10 มีนาคม 2564 หลกั สูตรเทคโนโลยบี ัณฑิตสาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเน่ือง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

อาจารย์ประจาหลกั สูตร วุฒกิ ารศึกษา ระดบั ปริญญาโท มหาวทิ ยาลยั ขอนแก่น บริหารธุรกิจมหาบณั ฑิต สาขาวชิ าการจดั การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (2559) ระดบั ปริญญาตรี มหาวทิ ยาลยั ขอนแก่น บริหารธุรกิจบณั ฑิต สาขาการจดั การโรงแรมและการท่องเที่ยว (2553) ผลงานวชิ าการ พฏั ฐร์ ดา แสงศรีเรือง (2564) “ปัจจยั ท่ีมีผลต่อการตดั สินใจเขา้ ใชบ้ ริการโรงแรมในจงั หวดั ชลบุรี ช่วงสถานการณ์การ แพร่ระบาดของ COVID-19 (โควดิ -19)” การประชุมวชิ าการเทคโนโลยแี ละนวตั กรรมอาชีวศึกษา ระดบั ชาติ คร้ังที่ 5 ในวนั ท่ี 30 ตุลาคม 2564 ผา่ นระบบประชุมทางไกล (Video Conference) หลกั สูตรเทคโนโลยบี ัณฑิตสาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเนื่อง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

ผลงานวชิ าการ วยิ ะวรรณ ปิ่ นโพธ์ิ, ณิยดา ชูวณิชชานนท,์ อติณชั แสนยศ, อาทิตยา สมุทรคชรินทร์ (2564) เร่ือง “ปัจจยั ท่ีมีผลต่อการ ตดั สินใจในการเลือกใชบ้ ริการท่ีพกั ประเภทโรงแรมและ รีสอร์ทของนกั ท่องเที่ยวชาวไทย ในอาเภอสตั หีบ จงั หวดั ชลบุรี” การประชุมวชิ าการสถาบนั การอาชีวศึกษาเกษตร คร้ังที่ 3 วนั ท่ี 10 มีนาคม 2564 หลกั สูตรเทคโนโลยบี ัณฑิตสาขาวชิ าการโรงแรม (ต่อเน่ือง) หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี

ผลงานวชิ าการ พฏั ฐร์ ดา แสงศรีเรือง (2564) “ปัจจยั ที่มีผลต่อการ ตดั สินใจเขา้ ใชบ้ ริการโรงแรมในจงั หวดั ชลบุรี ช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควดิ -19)” การประชุมวชิ าการเทคโนโลยแี ละนวตั กรรมอาชีวศึกษา ระดบั ชาติ คร้ังท่ี 5 ในวนั ท่ี 30 ตุลาคม 2564 ผา่ นระบบ ประชุมทางไกล (Video Conference)

ผลงานวชิ าการ จารุวรรณ กะวเิ ศษ (2564) “พฤติกรรมนกั ท่องเท่ียวในเขต พ้ืนที่ทหาร: กรณีศึกษา ฐานทพั เรือสตั หีบ” การประชุม วชิ าการเทคโนโลยแี ละนวตั กรรมอาชีวศึกษา ระดบั ชาติ คร้ังท่ี 5 ในวนั ท่ี 30 ตุลาคม 2564 ผา่ นระบบประชุมทางไกล (Video Conference)


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook