Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

21: คู่มือขายออนไลน์ สำหรับแม่ค้ามือใหม่ 01

Page 1 - 21: คู่มือขายออนไลน์ สำหรับแม่ค้ามือใหม่ 01

คมู อื ขายออนไลน สาํ หรับแมคา มือใหม คมู ือขายออนไลนส ําหรับแมค ามอื ใหมนจ้ี ะเปน การใหความรูและเทคนคิ ที่ สามารถนาํ ไปใชไดจริง เพื่อพฒั นารานคาออนไลนของคณุ ใหเ ปน ทีร่ ูจกั มาก ย่งิ ขนึ้ ซงึ่ จะครอบคลุมหวั ขอการขายออนไลนหลกั ๆ ไดแ ก การโฆษณาบน แพลตฟอรมตาง ๆ และการสอื่ สารกบั ลูกคาผา นทางเว็บไซตและอีเมล


ส่งิ ที่คุณจะไดเรียนรใู นคูม ือขายออนไลน 1. วธิ ีการทําโฆษณาบน Facebook 2. ปก หมดุ Google My Business ใหร า นคาถูกคนหา ไดง ายขนึ้ 3. เทคนคิ การใช Search Console เพื่อดผู ลการคน หา ของเว็บไซต 4. การทํา Email Marketing เบื้องตน 5. เทคนคิ การทําเว็บไซตเบื้องตนตามหลกั SEO


1. วธิ ีการทาํ โฆษณาบน Facebook วธิ กี ารทําโฆษณาบน Facebook เปนชอ งทางการโปรโมทธุรกจิ ท่ีเรว็ ทส่ี ดุ เนอ่ื งจากคุณจา ยเงินเพือ่ ให โฆษณาของคุณแสดงผลบนหนา ฟดของกลุมเปา หมาย ถาหากคณุ ไมเ คยทาํ โฆษณาบน Facebook มากอน ไมตอ งกงั วล เราจะสอนวธิ กี ารโปรโมทโพสตบน Facebook และวธิ กี ารเรม่ิ ตน อยางงา ยใหกบั คณุ


วธิ กี ารทาํ โฆษณาบน Facebook ส่งิ ท่คี ณุ ตองรูเกี่ยวกับการโปรโมทโพสตแ บบ Multi-image ● การโปรโมทโพสตค ือการโฆษณาโพสตใดโพ สตหน่ึงใหเขา ถงึ กลมุ เปา หมายทม่ี ากขน้ึ ● คุณจะตอ งโปรโมทโพสตจ าก Facebook และ สามารถต้ังคาใหแสดงผลทงั้ บน Facebook หรือ Instagram ● โพสตท ่ีถกู โปรโมทจะมสี ัญลักษณ “ไดร บั การ สนับสนุน”


วธิ กี ารทําโฆษณาบน Facebook ข้ันตอนการโปรโมทโพสตแบบ Multi-image รองเทาหนังแฟชัน่ สีสวย ขั้นท่ี 1 : ล็อกอินเขาบญั ชีการใชงาน เหมาะกบั everyday look เพจ Facebook และ IG Business Account แมตชไ ดก บั ทกุ ชุด จะใสไ ป ของคุณ ทาํ งานหรือหรือใสไปเท่ียว กไ็ ดหมด ขน้ั ท่ี 2 : ไปทไ่ี ทมไ ลนบนเพจ Facebook และ ไปยังโพสตท่คี ณุ ตองการโปรโมท ตวั อยางของตวั หนงั สอื ท่ีมากกวา 20% หมายเหตุ : คณุ สามารถโปรโมทโพสตไดกต็ อ รองเทามาใหม เม่ือโฆษณามตี ัวหนังสือไมเ กิน 20% และ ลา สุดจากแบ ตวั หนังสอื บนภาพปก (Cover) ไมเ กิน 50% รนดของเรา ของรปู ภาพ ตัวอยางภาพปกทีต่ ัวหนงั สอื ไมเกนิ 50% ตัวอยางของตัวหนังสอื ทีเ่ กนิ 50%


วธิ กี ารทาํ โฆษณาบน Facebook 7.1 ขั้นตอนการโปรโมทโพสตแ บบ Multi-image ขั้นที่ 3 : คลิก โปรโมทโพสต บนโพสตทต่ี อ งการโปรโมท จะมหี นา ตา งสาํ หรบั การตงั้ คาแสดงผลข้นึ มา ขัน้ ที่ 4 : หนา เปาหมาย เลอื ก เพิ่มการมีสวนรว ม หนาตางการตงั้ คา จะเปด ขึน้ เลอื กโพสตท ต่ี อ งการโปรโมท


7.1 วธิ กี ารทาํ โฆษณาบน Facebook ข้นั ตอนการโปรโมทโพสตแ บบ Multi-image ขน้ั ที่ 5 : คลิกทปี่ มุ เลือก ไมใชปมุ ขนั้ ที่ 6 : กลมุ เปาหมายคลิก แกไ ข ข้ันท่ี 7 : เพศ เลือก ท้งั หมด ขนั้ ที่ 8 : อายุ เลอื ก ชว งอายุ 20-45 ป เนือ่ งจาก กลุมเปา หมายมีแนวโนม ทีจ่ ะซือ้ สนิ คาออนไลน และใชบ ตั รเครดิตมากกวา ชว งอายุอื่น


วธิ กี ารทาํ โฆษณาบน Facebook 7.1 ขัน้ ตอนการโปรโมทโพสตแ บบ Multi-image ขน้ั ท่ี 9 : ตาํ แหนง ที่ต้งั เลือกเมอื งทร่ี านคา ของคุณตัง้ อยู ข้ันท่ี 10 : การกาํ หนดเปา หมายแบบละเอยี ด พิมพคําศพั ทที่ เก่ียวขอ งกับสินคาทีค่ ณุ ขาย เชน เสื้อผา ข้ันที่ 11 : เล่ือนไปยงั “Automatic Placements” เชก็ ให มนั่ ใจวาระบบขน้ึ วา ON มนั จะทาํ ใหโปรโมทท่ีคุณโพสตแ สดง ผลไปยัง Instagram


วธิ กี ารทาํ โฆษณาบน Facebook 7.1 ขนั้ ตอนการโปรโมทโพสตแบบ Multi-image ขน้ั ท่ี 12 : เลือ่ นไปยัง ระยะเวลา และ งบประมาณ เพื่อ ตง้ั ระยะเวลาเวลา 5 วัน งบอยางนอ ยวันละ 30 บาท ถา หากโพสตท ค่ี ณุ โปรโมทมผี ลดี คุณควรพิจารณาเพม่ิ งบ เขาไป ขน้ั ท่ี 13 : คลิก “โปรโมทโพสต”! ขน้ั ที่ 14 : ถา หากคุณไมเคยใช FB advertising มา กอน หนาตางการจา ยคาโฆษณา Payment Method จะปรากฏขึน้ งายแคน ี้เอง!


วธิ กี ารทาํ โฆษณาบน Facebook 7.1 ข้นั ตอนการโปรโมทโพสตแ บบ Single-Image หรอื Video Post ขั้นตอนทั้งหมดเหมือนกับ ข้ันตอนการโปรโมทโพ สตแบบ Multi-image แตต า งกนั ตรงขัน้ ที่ 5 ใต Post Button มตี วั เลอื กสาํ หรับอ Single-Image หรอื Video Post เลอื ก Learn More แลวใสลงิ กไปยงั รานคาออนไลนข องคณุ แลวทําขน้ั ตอนตอไป


2. ปก หมุด Google My Business ใหรา นคา ถูกคน หาไดงา ยขึน้ รา นคา ทีข่ ายของหนา รา นจําเปนตอ งมี Google My Business เพ่ือเปนการยนื ยันวา ธรุ กิจนัน้ มีจรงิ และจะชวยใหล กู คาหารา นของคุณเจอบน Google และ Google Map อกี ดวย วนั น้เี ราจะมาดูกนั วาคุณสามารถทาํ ใหร านของคุณเปน ทรี่ ูจกั ได อยางไรโดยการใช Google My Business


7.1 การปก หมุด Google My Business (GMB) 3 ขัน้ ตอนการตง้ั คา GMB ❏ ขั้นที่ 1 คลกิ ที่นี่และทาํ ตามขัน้ ตอนท่กี ําหนด เพ่ือ ❏ ขัน้ ท่ี 2 Verify เพื่อยืนยันสิทธกิ์ ารเปน สรางบญั ชีรานคา ของคณุ เจา ของธุรกิจของคณุ คณุ สามารถเลือก ดงั น้ี:- ● สง จดหมาย/โปสการดไปยงั ที่ อยูรา นทีต่ อ งการยนื ยัน ● หรือจะเลอื กยืนยนั ผา น SMS เบอรโทรศัพทราน


7.1 การปก หมุด Google My Business 3 ข้นั ตอนการตั้งคา GMB ( ตอ ) ❏ ขน้ั ท่ี 3 ระหวางรอการยืนยันการเปนเจา ของธุรกจิ ซึง่ ใชเวลาเฉลีย่ 14 วัน ไปทแี่ ถบ “ขอ มูล” เพื่อเพ่มิ ขอ มูลเกีย่ วกบั ธรุ กจิ ของคณุ ขอ มลู ทค่ี ุณควรเพม่ิ ใน Google My Business มีดงั ตอไปน้ี ❏ เวลาทาํ การ ❏ เวบ็ ไซตของรา นคา ❏ เบอรโ ทรศัพท ❏ ตรวจสอบใหแนใจวาตาํ แหนง ของรา นคา ถกู ตอง


การปก หมุด Google My Business เพม่ิ รปู ภาพสินคา/บรกิ าร ตอบรวี ิวเพอื่ สรา งความสัมพนั ธกบั ลูกคา ❏ เพิม่ รปู ภาพสินคา และบรกิ ารเพื่อใหผ ูท่เี หน็ ธรุ กจิ ของคณุ ตดั สินใจซ้อื ไดง ายยง่ิ ขึน้ ❏ หลงั จากไดรบั การยืนยันการเปน เจา ของธรุ กจิ ไปทีห่ นา รวี ิวเพ่อื ตอบคอมเมนตลกู คา เพ่ือสรา งความสัมพันธอ ยา ง สมา่ํ เสมอ


3. เทคนคิ การใช Search Console เพ่ือดูผลการคน หาของเวบ็ ไซต ผูบรโิ ภคปจจบุ ันคน หารานคาหรือบริการผา นทาง Google เปนหลัก การแสดงผลบนหนา แรกบน Google จะ ชว ยเพ่ิมจาํ นวนคนมองเหน็ และรจู ักรานคา ออนไลนข องคุณ เราจะมาคยุ กนั วา คุณสามารถตรวจสอบไดอ ยางไรวา เวบ็ ไซต หรือรานคา ออนไลนของคุณแสดงบน Google ใหค นเห็นหรอื ไมด วยเครือ่ งมอื ทีช่ ือ่ วา Google Search Console


7.1 เทคนคิ การใช Search Console เพ่อื ดูผลการคน หาของเว็บไซต เรม่ิ ตน ตดิ ตัง้ Google Search Console กอนเร่มิ ตน ใช Search Console คณุ ตองแนใ จวาคณุ ไดเ พมิ่ เว็บไซตของคณุ เขาไปยงั บัญชี Google Search Console ของคณุ ซึง่ สามารถทําตามขัน้ ตอนในลงิ กน้ี ทาํ ความรูจักฟเจอรห ลกั ใน Search Console ● ภาพรวม ● ผลปฎบิ ตั ิงาน ● การตรวจสอบ URL ● ความครอบคลุม ● Search bar


7.1 เทคนิคการใช Search Console เพ่อื ดผู ลการคน หาของเว็บไซต รูจกั หนาภาพรวม ความครอบคลุม หนา ภาพรวมของ Google Search Console แบง เปน 3 สวน หลกั คอื ผลปฎิบัตงิ าน, ความครอบคลุม และ การเพิ่มประสทิ ธภิ าพ ผลปฎบิ ัตงิ าน รายงานผลตามจํานวนคนคลิกเขาดูเวบ็ ไซตจ ากทาง Google การเพ่ิมประสิทธิภาพ ดูหนาเว็บไซตท ใี่ ชง านไดป กตแิ ละหนาทีม่ ปี ญ หา ดูหนา เวบ็ ไซตท่ีควรไดรับการปรับปรงุ ตามคําแนะนําตา ง ๆ จาก Google


7.1 เทคนิคการใช Search Console เพ่อื ดูผลการคนหาของเว็บไซต รจู ักกับหนาผลปฎิบตั ิงาน (Performance) ดรู ายงานผลโดยจําแนกตามฟล เตอรน้ี ขอ ความคน หา ( Queries ), หนา ( Pages ), ประเทศ ( Countries ), อปุ กรณ ดูรายงานผลตามจํานวนคนคลกิ ( clicks ), จาํ นวนการแสดง ( Devices ) ผล ( Impressions ), Click Through Rate และ อนั ดับเฉลี่ย ( Average Position )


7.1 เทคนคิ การใช Search Console เพอื่ ดผู ลการคนหาของเว็บไซต ขั้นตอนการ Optimize เวบ็ ไซตด วย Queries จาก Google Search Console คณุ สามารถนาํ คําสําคญั หรอื คยี เวิรด ทีค่ นคน หาเวบ็ ไซ ตข องคุณไป optimize เพ่ือทาํ ใหเ วบ็ ไซตของคณุ เปลยี่ น ตาํ แหนง และคนเจออนั ดบั แรก ๆ ของ Google ตวั อยา งเชนคําคน หา kokochiken อยทู ี่อันดับที่ 9.9 บน Google ถาหากคณุ Optimize คุณมีโอกาสเพม่ิ จํานวนคนคลิ กไดส ูงขน้ึ ❏ ใสค ยี เ วริ ด ลงในบทความหรือหนา เวบ็ ไซต ❏ ใสค ยี เ วริ ด ใน header tag ท้ัง H1, H2, H3 หรือ H4 ❏ ใสค ียเ วิรด ใน Meta Title และ Meta Description ของบทความหรอื เวบ็ เพจนัน้ ๆ


7.1 เทคนคิ การใช Search Console เพื่อดผู ลการคน หาของเวบ็ ไซต ตรวจสอบใหแนใจวาเว็บไมม ปี ญ หา คณุ จะรไู ดอยางไร วาเวบ็ ไซตของคุณสามารถถกู คน พบผา นทาง Google ● คลิกทก่ี ารตรวจสอบ URL และกรอก URL หรือ ● พมิ พ URL ท่ีคุณตองการตรวจสอบลงใน Search Bar ดา นบน หนา การตรวจสอบ URL จะแจง วา เวบ็ ไซตของคณุ ไดอ ยูบน Google แลว หรอื ไม, Indexed แลว หรอื ไม และควรพฒั นาในสว นไหนไดอ กี


4. การทาํ Email Marketing เบือ้ งตน การสงอีเมลเปนหนงึ่ ชอ งทางในการติดตอกลุมลูกคาของคุณ เพื่อสรา งความสมั พนั ธอนั ดใี หพ วกเขากลับมาใช บรกิ ารและซอ้ื สนิ คาซํ้า ๆ ดงั นน้ั เราจะมาดกู ันวา ปจ จยั อะไรบางทีส่ ง ผลใหก ารสงอีเมลประสบความสําเร็จ เปลีย่ นลกู คา ขาจรใหเ ปนลกู คา ประจาํ


7.1 การทํา Email Marketing เบื้องตน ปจจัยทส่ี ง ผลตอการทาํ อเี มลแคมเปญมีดงั ตอไปนี้ ❏ อเี มลของลูกคา ● อเี มลของลูกคาและแพลตฟอรม รา นของคณุ อาจจะตองเรม่ิ คดิ แลว วา คุณจะเกบ็ อีเมลของลกู คาดว ยวธิ ใี ด ไมว า ● หัวขอของอเี มลที่นา เปดอาน จะเปน ● เนอื้ หาหลักในอีเมล ● Call-to-Action ● การจดดว ยมือ ● การพมิ พไ ฟลเอกสารในคอมพวิ เตอร ● หรือจะเลือกใชร ะบบในการชว ยบนั ทึกขอ มลู ของลูกคาอยา งละเอียด เชน เคร่ือง POS ❏ แพลตฟอรมสาํ หรับสงอีเมล ในปจ จบุ ันมแี ฟลตฟอรม มากมายท่ีคณุ สามารถใชส งอีเมลหาลกู คา ซึง่ ถา หากคุณ ตอ งการแพลตฟอรมท่มี กี ารดไี ซนร วมดว ย ทางเราของแนะนําแพลตฟอรม ดังตอไป น้ี ● MailChimp ● GetResponse ● Constant Contact


7.1 การทาํ Email Marketing เบ้ืองตน ❏ หวั ขอ อีเมลทน่ี า เปด อานควรใชเทคนิคดงั ตอไปน้ี; 1. Fear of Missing Out กลวั วา จะพลาดของดี เชน โปรโมชนั ดี ๆ จะหมดอายภุ ายในเท่ียงคนื น้ี 2. ชวนใหส งสยั เชน อยา เปด อีเมลนี้อานเด็ดขาด! หรือ ของขวญั พิเศษสําหรับคุณเทา นัน้ ! 3. พูดเกย่ี วกบั ภาพลักษณ เชน ของชิน้ พเิ ศษทจ่ี ะทําใหคณุ นา ประทับใจในเดตแรก หรอื อยา ใสเ ส้อื ผา เชย ๆ อกี นะ 4. กระตุน ความอยากได เชน โปรพิเศษซื้อ 2 แถม 1 วนั นเี้ ทาน้นั หรือ โปรพเิ ศษลด 50% ซือ้ กอ นสินคา หมด! 5. Retargeting หรอื การสง อีเมลไปหาคนทีเ่ ขามาดสู นิ คาแตไ มไดซ ้ือ เชน “คณุ ทิ้งสินคา ไวใ นตะกรา กดซื้อตอนน้เี พอื่ รบั โป รพเิ ศษ” 6. ใชความเปนสวนตวั และเขา ถงึ ได โดยการใสชื่อผูรับอเี มลในหวั ขอ เชน คุณสมศรี รา นเรามีโปรโมชนั พิเศษสําหรบั เดือน กนั ยายน


7.1 การทํา Email Marketing เบ้ืองตน ❏ เน้อื หาหลักในอเี มล อเี มลท่ดี ีควรมเี นอื้ หาทน่ี า สนใจ และผอู า นตองเขา ใจจดุ ประสงค ของอีเมลไดอ ยา งรวดเร็ว ดังน้ันคณุ ควรเลือกใชรูปภาพเพ่ือส่ือ เนื้อหาไดชัดเจนยิง่ ข้นึ ❏ CTA หรอื Call-to-Action คอื ขอ ความหรือปมุ ทีต่ องการกระตนุ ใหผ ูอ านอเี มลกระทาํ อะไรบา งอยาง ตามจดุ ประสงคข องอเี มล เชน ● ดาวนโ หลดเนื้อหา ● ตดิ ตอ เราตอนนี้ ● รับขอ เสนอพเิ ศษ ● รับโปรโมชน่ั พเิ ศษ เนื้อหาหลัก ● โทรหาเราตอนนี้ CTA


5. ทาํ เว็บไซตเบ้ืองตน ตามหลัก SEO สําหรบั รานคา ทห่ี ันมาเปดเวบ็ ไซตข ายของออนไลนเปนของตัวเอง ไมรวู า จะเริม่ จากตรงไหน ในเวบ็ ไซตต อ ง มีคอนเทนตประเภทอะไรบา ง และเวบ็ ไซตของคณุ ทํา SEO หรือยัง? วันนเ้ี รามคี าํ ตอบ


7.1 ทําเว็บไซตเ บอ้ื งตนตามหลกั SEO เวบ็ ไซตข องคุณควรมเี วบ็ เพจอะไรบา ง? ❏ หนาหลกั (Homepage) ทโ่ี ปรโมทสินคา และโปรโมชัน่ ตา ง ๆ เพ่ือดึงดดู ผทู เ่ี ขาชมเวบ็ ไซต ❏ หนา Contact สําหรับการตดิ ตอ ท่แี สนสะดวก อยาลมื ใสเบอรโทรศัพท อีเมล และ LINE ดว ยละ และสําหรับรานที่มหี นา รานก็ ควรใส Google Map ใหล ูกคามารานไดง า ยยง่ิ ขนึ้ ❏ หนา สินคา ( Product Information Page ) เปนหนาทีใ่ หข อ มูลเฉพาะแตละสนิ คา ทั้งวัสดทุ ่ีใช ขนาด และราคา ❏ หนา ประเภทสนิ คา ( Category Page ) เปนหนาท่รี วบรวมสินคาตามประเภท เนอื่ งจากลูกคาบางรายนิยมคนหาสินคา ตาม ประเภทเชน เส้อื , กางเกง, รองเทา หนา Category Page จะชว ยใหก ารคนหาบนเว็บไซตง ายยิ่งข้นึ ❏ Blog Page หรอื หนา บทความ เปนหนา ทจ่ี ะชว ยใหเ ว็บไซตค นหาเจอดวย SEO


7.1 ทาํ เวบ็ ไซตเบ้ืองตนตามหลกั SEO SEO คืออะไร? Search Engine Optimization คือหลกั การทาํ ใหห นาเวบ็ ไซตข องคณุ ตดิ อันดับตน ๆ ในหนา การคนหา โดยใน ประเทศไทย search engine ท่เี ปนทนี่ ิยมกค็ อื Google ดังน้นั วนั นเ้ี รามาเชก็ กันวา เวบ็ ไซตของคณุ นนั้ มีการทาํ SEO ใหต ดิ หนา Google แลวหรอื ยัง ดาวนโ หลดเคร่ืองมือ SEO ทรงพลัง ● หากคณุ ใชเบราเซอร Chrome อยูแลว คุณ สามารถดาวนโหลด SEO Meta in 1 Click คลิก ทนี่ ี่ ● Plugin จะปรากฏขาง search bar ● เมือ่ คณุ ตองการใชงาน แคค ลกิ ที่ icon ● ระบบจะวเิ คราะหเ วบ็ ไซตข องคณุ ในดาน SEO


7.1 ทาํ เวบ็ ไซตเ บ้ืองตนตามหลกั SEO เช็กลิสตตรวจสอบวา หนา เวบ็ ของคุณมีการทาํ SEO หรือยงั : ❏ Meta Title ❏ Meta Description ❏ มี Header Tag : H1, H2, H3, H4 ❏ URL ของแตละเพจควรสนั้ และไดใจความ บงบอกถงึ เน้อื หาในหนาเพจนน้ั ๆ ❏ ในหนาเว็บ ควรมลี งิ กไปยังบทความภายในเว็บไซต ( internal link ) และควรมลี ิงกจากเว็บไซตอ ื่น ๆ ลงิ กม ายงั เว็บไซตของคณุ ( hyper link ) ❏ รปู ภาพในเว็บไซตควรมีการใส Alt Tag ❏ เวบ็ ของคณุ ถกู คนเจอบน Google หรอื ไม อานทน่ี ี่ ❏ ทํา Keyword Research แลวนาํ คียเ วริ ดน้นั ๆ ไปใชใ นเวบ็ ไซต


คมู ือขายออฟไลน สําหรบั แมค ามอื ใหม สาํ หรับแมคามอื ใหมท ม่ี ีหนา รานเปนของตัวเอง เราไดร วบรวมเทคนิคสาํ หรับ แมคามอื ใหมไ วใน คมู อื ขายออฟไลน ✔ เทคนคิ จดั สินคาในรานใหส ะดุดตาลูกคา ✔ กลยุทธบรหิ ารจัดการพนกั งานใหร านเปนไปอยางราบรืน่ ✔ วธิ ีลดคา ใชจา ย เพม่ิ รายไดรา นถึงขีดสดุ ✔ เทคนคิ มดั ใจลูกคา เพ่ิมฐานสมาชกิ ราน ✔ เพ่ิมยอดขายหลายชอ งทางกับการขายแบบออมนิชานแนล (Omnichannel) แลวอยา ลืมนําเอาเทคนิคดี ๆ เหลานไ้ี ปปรบั ใชก บั ธุรกิจของคุณ