Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 11: เตรียมพร้อมก่าวแรกสู่การตลาดบนโลกดิจิทัล”

11: เตรียมพร้อมก่าวแรกสู่การตลาดบนโลกดิจิทัล”

Published by 3Hmoob Start Up, 2022-04-06 02:10:17

Description: เตรียมพร้อมก่าวแรกสู่การตลาดบนโลกดิจิทัล”

Keywords: ก่าวแรกสู่การตลาดบนโลกดิจิทัล”

Search

Read the Text Version

FIRST STEPS IN D I G I TA L MARKETING

บทนํา ทกุ วนั น้เี ราไมอ าจปฏเิ สธไดวาไลฟสไตลก ารใชช ีวิตของผูค นไดเ ปล่ียนแปลงเขา มาสูระบบออนไลน มากข้ึน ผคู นติดตามขาวสารผานทางเว็บไซตเขา ถึงสือ่ บันเทิงตางๆผานแอพพลเิ คชัน่ ไมวาจะ เปนดหู นัง ฟงเพลง รวมไปถงึ การเลือกซื้อสนิ คา บนชองทางออนไลนม ากข้ึน การเตบิ โตของเศรษฐกิจในยคุ ดิจทิ ลั จงึ เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว กลายเปน ชอ งทางใหญท่ีจะชวย สรางโอกาสใหก ับธุรกจิ ต้งั แตธุรกจิ ขนาดเลก็ ทพ่ี ึ่งกอตงั้ ไปจนถงึ ธุรกิจขนาดใหญท ่ดี าํ เนินมา กวาสบิ ป และนน่ั ทาํ ให Digital Marketing กลายมาเปนสว นสาํ คัญ ไมว า คุณจะเปนเจาของธรุ กิจ นกั การตลาด หรอื กาํ ลงั จะเริม่ ตน กับเสน ทางดิจทิ ลั น้ี แตอ ยางไรกต็ าม ในยุคทใี่ ครๆก็ทําการตลาดบนโลกออนไลนและตา งมีพนื้ ที่ส่อื ของตนเองได เหมอื นๆกัน “เราจะทําอยา งไร ใหอ ยรู อดในตลาดการแขงขนั น”้ี และ “ปจจยั สําคญั อะไรที่ตอ งรู ตองมี เพ่ือเตบิ โตในยุคการตลาดดิจิทัลได?” ซ่งึ วนั นท้ี างทีมงาน STEPS Academy ไดมี E-book ท่ีจะทําใหคุณเขา ใจและเห็นภาพรวมของ Digital Marketing มากข้ึนดวยเน้ือหาทสี่ ามารถทาํ ความเขาใจไดงายมรี ูปภาพและตัวอยา ง ประกอบ ในหัวขอ “First STEPS in Digital Marketing เตรียมพรอ มกาวแรกสูการตลาดบน โลกดจิ ทิ ลั ” ใน E-book เลมนจี้ ะประกอบไปดว ยอะไรบา งไปดูกันเลยคะ

เร่ิมตนทํา Digital Marketing หลายทา นมคี วามเชอ่ื ผิดๆที่วา การทําการตลาดในโลกดจิ ทิ ัลเปน เพียงแคเ ปดเพจของแบรนด สรางโฆษณาบนโซเชียลมเี ดีย แตใ นความเปน จริงการทาํ การตลาดดิจิทลั มขี ้นั ตอนและองคป ระกอบ จํานวนมากทีห่ ลายๆคนมองขามหรอื ไมมีขอ มลู ความรดู าน Digital Marketing อยางแทจรงิ นน่ั ทาํ ใหบางครั้งเราเสยี เงินลงทนุ ไปกบั สง่ิ ทไ่ี มตรงตอ ความตองการทัง้ ขององคกรและลกู คา รวมไปถงึ ไมมีการวดั ผลเพ่อื นาํ ไปพัฒนากลยทุ ธ ท่ีจะทาํ ใหคุณเติบโตในตลาดออนไลนจ นสง ผล ใหธ ุรกิจคณุ สูญเสยี ลูกคาไปใหคแู ขงทม่ี ีความพรอ มมากกวาได ซงึ่ ในการเร่ิมตนทํา Digital Marketing ประกอบไปดว ย 5 ปจ จยั สาํ คญั ดังตอ ไปนคี้ ะ 1. รจู ักเปาหมาย (Goal) 2. รูจ กั ลูกคา (Customer) 3. รูจ กั ตลาดรจู กั ชอ งทาง (Media & Channel) 4. มกี ารวดั ผลลัพธ (KPI) 5. สรางบคุ ลากรในยคุ ดิจิทลั (Team) 5 FACTOR OF DIGITAL MARKETING GOAL CUSTOMER MEDIA &CHANNEL KPIs TEAM

1.รจู กั เปาหมาย (Goal) ส่งิ แรกทีท่ กุ ๆทานตอ งทาํ เมือ่ เรมิ่ ตน ลงมอื ทาํ Digital Marketing น้ันกค็ ือรูจกั ตนเองกอนวา เปาหมายในการทาํ Digital Marketing คืออะไร? การมีเปา หมายที่เฉพาะเจาะจงนัน้ จะชว ยสนับสนุน การต้ังเปา หมายในระยะยาวสาํ หรับธรุ กจิ ของคุณและเปนสงิ่ ที่ขบั เคลอ่ื นธรุ กิจของคณุ ใหเดนิ หนา ในวนั นี้ทางทมี งาน STEPS Academy เลยมีเครอื่ งมอื ดๆี มาฝากกนั ชวยในการตงั้ เปา หมาย ไดอ ยา งชาญฉลาด เปนเครอ่ื งมอื ทน่ี ิยมอยางแพรห ลายและชวยผลกั ดนั ใหเกิดกลยุทธท แ่ี ตกตา ง น้ันกค็ ือเคร่ืองมือ “SMART Goal” โดยการเชือ่ มโยง เปาหมาย กลยุทธ และการวดั KPI เอาไวเ พือ่ ตรวจสอบความคบื หนา ไดอยา งรวดเร็วและสมํ่าเสมอ SMART Goal SMART Marketing Objectives Specific Measurable Attainable Relevant Time Bound

SMART Goal Specific เจาะจง การมีเปา หมายทเี่ จาะจงและชดั เจน จะสามารถนาํ ใหท ีมของคณุ ไปถงึ ปลายทางไดและมองเห็น เปา หมายรว มกัน ทาํ ใหเกดิ แรงผลกั ดันและขบั เคล่ือนไปในทศิ ทางเดียวกันสง ผลใหคณุ สามารถ บรรลเุ ปาหมายไดตามเวลาทีค่ ณุ กําหนดไว โดยท่ไี มเ สยี เวลาในการลองผิดลองถูก Measurable สามารถวดั ผลได การต้ังเปา หมายนั้นตอ ง “สามารถวดั ผลได” ซง่ึ คณุ สามารถตดิ ตามและประเมนิ ความกาวหนา ของเปา หมาย รูวาเปา หมายนน้ั เปนไปได รวู าใชเ วลาอกี เทา ไหร และเมื่อใดท่ีคุณจะ สามารถบรรลเุ ปา หมายได Attainable เปนไปได การต้ังเปาหมายทีด่ นี ั้น ตองมีความเปนไปได โดยทําการประเมนิ จากความสามารถและศักยภาพ ขององคก รตามความเปนจรงิ กอ นท่จี ะลงมอื ทาํ การต้งั เปาหมาย เพื่อดถู งึ โอกาสความเปนไปได ของเปาหมายทเ่ี ราไดตัง้ เอาไว ซ่ึงในการต้งั เปาหมายนั้นตอ งมรี ากฐานมาจากการวเิ คราะหสถิติ หรอื ฐานขอ มลู จริงขององคก ร ไมใ ชการนาํ มาตราฐานทัว่ ไปหรอื เปา หมายทค่ี นอื่นๆทํากนั นาํ มา เปนตัวตัง้ ตน ในการสรางเปาหมาย Relevant สมเหตุสมผล การตัง้ เปา หมายนนั้ ตอ งสมเหตุสมผลและสอดคลองกบั ขอมูลที่วเิ คราะหมาจากองคก รของเรา และเกย่ี วขอ งกับบรษิ ทั หรืออุตสาหกรรมของคุณ ซ่ึงในการต้ังเปาหมายนนั้ จะตอ งทาํ ไดจ รงิ หรือ เมื่อวิเคราะหจ ากปจจัยหลายๆอยางในองคกรแลว มีความเปนไปไดท ่จี ะทาํ ตามเปาหมาย

SMART Goal Time Bound ทันเวลา ชวยใหค ุณทําตามเปาหมายไดภายในเวลาที่กําหนด การกําหนดเปา หมายทดี่ ีนั้นจะตองไมใชเ วลา ท่นี านเกินไป ซึง่ ในการกําหนดเวลาในการทํางานของคณุ จะชวยใหทาํ ตามเปาหมายไดดขี ้ึนและ สง ผลใหท มี ของคณุ สามารถทํางานบรรลุเปาหมายได ซ่งึ มคี วามสําคัญในระยะยาว เราสามารถนยิ าม SMART Goal ในรูปแบบของตนเองไดเชนกนั และนคี้ อื ตารางทจี่ ะชวยใหค ุณ สามารถนิยาม SMART Goal ของธรุ กจิ คณุ ไดตอบโจทยม ากยิง่ ขึ้น S Specific Significant (มีนยั ), Simple (เรยี บงา ย), M Sustainable (ยัง่ ยืน) A R Measureable Motivation (สรา งแรงบนั ดาลใจ), Manageable(ควบคุมได), T Meaningful (มีความหมาย) Attainable Appropriate(เหมาะสม), Achievable(สามารถทำได), Assignable(ท่ีกำหนด), Actionable(การดำเนนิ การ), Adjustable(ปรับแกไขได) , Ambitious(ทะเยอทะยาน) Relevant Results Based(ตามผลลพั ธ) , Resourced(ทรัพยากร), Realistic(เปนจรงิ ), Reasonable(เหมาะสม) Time-Bound Time-Framed(กรอบเวลา), Time-Specific(เวลาท่ีเฉพาะเจาะจง), Timetabled(ตารางเวลา), Time limited(เวลาจำกัด), Trackable(การตดิ ตาม)

SMART Goal ตัวอยาง เปาหมาย : เพ่ิมจาํ นวนผูอา นคอนเทนต Specific : ตอ งการเพิม่ อัตราการเขาชม Blog ของเราโดยการเพ่ิมความถีใ่ นการเผยแพรค อนเทนต ตอ สัปดาหจ าก 5 ครงั้ เปน 8 คร้ัง ตอ สัปดาห นักเขยี นคอนเทนตท ง้ั สองของเราจะเพ่ิมภาระงาน ของพวกเขาจากการเขียน 2 โพสต ตอสปั ดาหเ ปน 3 โพสตต อ สัปดาหและบรรณาธิการของเราจะ เพิม่ ภาระงานของเธอจากการเขียน 1 โพสตต อ สัปดาหเ ปน 2 โพสตต อสปั ดาห Measureable : เปาหมายคอื ตอ งการเพ่มิ อัตราการเขา ชม Blog เพม่ิ ขน้ึ 8% Attainable : ปรมิ าณการใชงาน Blog ของเราเพิ่มขึน้ 5% เมอ่ื เดอื นท่ีแลว เม่ือเราเพิ่มความถี่ ในการเผยแพรจาก 3 คร้งั เปน 5 ครง้ั ตอสปั ดาห Relevant : ดวยการเพ่มิ การเขา ชม Blog เราจะเพมิ่ การรบั รูแบรนดแ ละสรา งโอกาสในการขาย เพิ่มข้ึนทําใหมีโอกาสในการปด การขายมากข้นึ Time-Bound : โดยเรม่ิ ตนจากเดือนกรกฎาคม และทําใหไ ดเ ปา หมายภายในสิ้นเดอื นสิงหาคม

2.รูจักลกู คา (Customer) เม่อื คุณมเี ปา หมายของธรุ กจิ ท่ีชดั เจนไมหลงทางและรูวากาํ ลงั ทาํ การตลาดเพื่อจุดประสงคอะไร ไดแลว สว นสาํ คญั ถัดไปทค่ี ณุ จะตองศึกษาคือ “ลูกคา” ถาคุณรูความตอ งการลูกคา พรอมๆไป กบั เปาหมายธุรกิจจะทาํ ใหคณุ สามารถทาํ การตลาดใหเ กิดประโยชนกบั ทัง้ สองฝายได ตัวอยา งเชน ธรุ กิจบริการ : โรงแรม/ทีพ่ ัก เปาหมายธรุ กจิ : “ไดมาซ่ึงขอ มลู ลกู คา” เปาหมายลกู คา : “ทองเทย่ี วราคาประหยัด” การเขาใจเปาหมายทง้ั สองฝาย จะทําใหค ุณสามารถทาํ การตลาดไดอ ยางเหมาะสม เชน จดั ทาํ แคมเปญ “แลกรับคปู องสว นลดทีพ่ ัก เมื่อลงทะเบียนขอมูลกบั เรา” ซ่ึงแคมเปญนที้ าํ ใหค ุณไดร บั ขอ มูลลกู คา ทีต่ อ งการ สว นลกู คา ไดรับสวนลดท่พี ักและทอ งเทีย่ วในราคาท่ีประหยัดขน้ึ ไดป ระโยชนท ้งั สองฝา ยจากการเขาใจความตองการรว มกัน

เครอ่ื งมอื วิเคราะหล กู คา เครื่องมอื วเิ คราะหล กู คา มาถึงตรงนอี้ าจจะเกิดคําถามข้ึนวา “แลวเราควรจะวเิ คราะหล กู คา อยา งไร วเิ คราะหอ ะไรบา ง” โดยท่วั ไปแลว การวเิ คราะหล ูกคา มกั จะใชเ ครอื่ งมอื ดังตอ ไปน้ี Customer Persona : เพือ่ รวู าลกู คาตองการอะไร อยากแกป ญ หาอะไร Digital Touchpoint : เพ่ือรูวา ควรทาํ การตลาดชองทางไหน เวลาใด Customer Journey : เพอ่ื รกู ารเดินทางในแตล ะจดุ ของลูกคา กอนจะถงึ การตัดสินใจซ้ือ Customer Value Journey : เพอ่ื เปล่ียนคนแปลกหนา ใหกลายมาเปน ลูกคาของเรา สรุปโดยรวมแลวการวเิ คราะหท ้งั 4 น้จี ะชว ยใหคณุ สามารถกาํ หนด “ใจความของเน้อื หา” “เวลา” และ “ชอ งทาง” ทเี่ หมาะสมตอ การสรา งสรรคคอนเทนต ทําโฆษณา หรือแคมเปญการตลาดไดคะ สว นรายละเอยี ดของเครื่องมือทัง้ 4 จะเปนอยา งไรบางน้นั ไปติดตามกันตอคะ

เครือ่ งมือวิเคราะหล กู คา Customer Persona ใชเ พอ่ื วิเคราะหความตอ งการ รวมถงึ ปญ หาที่ลูกคา ไดพบเจอ ตัวอยา งเชน Customer Persona วิเคราะหไดวา ความตองการของกลมุ เปา หมาย คอื คณุ เอม็ ม่ี ตอ งการจองสายการบินไปญีป่ ุน และทพ่ี ักทีส่ ะดวกสบายตอ ผูส งู อายุ ทนี่ งั่ ไมค ับแคบและทีพ่ กั ปลอดภยั เดนิ ทางสะดวก ดังรปู ตัวอยา งดา นลา งคะ Customer Personas Goals Problem คณุ เอ็มม่ีตองการพาครอบครวั ไปเทีย่ วทน่ี ิกโก ไมรูวา จะไปสายการบนิ ไหนดี โดยคณุ เอม็ มี่ ประเทศญปี่ นุ ในชวงปลายป พจิ ารณาทงั้ ราคา ความคมุ คา และ ตอ งการ หาทพี่ กั ใกลส ถานีรถไฟ Demographics Pain Wish Name : เอ็มมี่ Gender : หญิง บางสายการบนิ ท่ีน่งั แคบ ทาํ ใหคุณแมท่ที าน - สายการบนิ ท่ีมีความคุมคา ในราคา และความ Age : 35 ป อายมุ ากแลวเดินทางไมส ะดวก และ ในสวนของ สะดวกสบายของคุณแม Status : โสด ที่พักคุณเอม็ มเ่ี ปนกงั วลเรอื่ งการเดินทางจาก - ท่พี ักโตเกียว ใกลส ถานรี ถไฟ สะดวกสบายในเรอื่ ง Location : สาธุประดิษฐ - สาธร ที่พักวา เดนิ ทางสะดวกหรือไม บริเวณท่พี ัก ของการเดนิ ทาง และ อาหารการกิน รวมถงึ ความ Type of Living : คอนโด ปลอดภัยหรอื หาอาหารทานงายไหม ปลอดภยั Driving : Honda Accord Interest Top 5 Application Education - ชอบไปเที่ยวญี่ปุน ปละ 1 คร้งั 1. Instagram Degree : ปรญิ ญาโท - ชอบชอปปง ชอบสงั สรรคกับเพื่อน 2. Facebook Education : ปรญิ ญาโทจาก อังกฤษ - ชอบเขาไปคาเฟใหมๆ วันเสาร อาทติ ย 3. Google Chrome ปริญญาตรี บรหิ ารธรุ กจิ จากมหิดล - ดูรายการละคร และ หนัง 4. Netflix 5. Youtube Occupation Top 5 Fanpage Top 5 Influencers Job : Digital Marketing Manager 1. Japanthaifanclub Industry : บรษิ ทั อสังหาริมทรัพย 2. Chill Chill Japan 1. MayyR Working Area : ถนนสาธร 3. เที่ยวญ่ีปุนดอทคอม 2. ทวั รต วั แตก Income : 250,000 บาท 4. การทอ งเทีย่ วญ่ปี ุน 3. ฟูจิ ฟูจิซากิ Time of work : 10.00-19.00 น. 5. Ar-pae.com 4. เสือรองไห 5. พมิ ฐา

เครื่องมือวิเคราะหลกู คา จากการวเิ คราะหข อมูลนีจ้ ะทําใหคณุ สามารถระบุใจความของคอนเทนตใหโ ดนใจกลมุ เปาหมาย ได เชน “แพคเกจดๆี สาํ หรบั คนในครอบครัว ดว ยเท่ยี วบนิ ตรงไปญปี่ นุ พรอมที่พกั ทเ่ี นนความ สะดวกสบายไปกับทนี่ ่ังกวางขวาง ที่พกั เดนิ ทางสะดวก ปลอดภยั ใจกลางแหลง ทอ งเทยี่ ว สบาย กายสบายใจตลอดทริปการเดินทางไปกบั เรา สายการบิน STEPS Airline” เปน ตนคะ สรปุ เลยกค็ ือ Customer Persona สามารถชว ยใหคุณนาํ ไปใชต อ ยอดในสว นของเนอื้ หาคอนเทนต แคมเปญ โฆษณา เพ่อื สือ่ สาร และนาํ เสนอประโยชนของสินคา และบริการไดตรงความตองการ และตอบโจทยป ญหาทพี่ วกเขา พบเจอไดน่ันเองคะ

เครอื่ งมือวเิ คราะหลูกคา Digital Touchpoint เม่อื เราเขา ใจความตองการของลูกคาผา น Customer Persona และนําเสนอออกมาผานขอความ หรอื ใจความของคอนเทนตไ ดแลว เครอื่ งมอื ถัดมาท่ีจะพดู ถงึ คอื Digital Touchpoint เปน เครื่อง มอื ทใ่ี ชว ิเคราะหช อ งทางท่กี ลมุ เปาหมายใชงานในแตล ะวัน แตละชว งเวลา โดยไมไ ดเ จาะจงวา เปน ชอ งทางทีล่ กู คาใชเ พอื่ จะตัดสินใจซื้อ โดย Digital Touchpoint จะชว ยใหรูว าชอ งทางไหนทีก่ ลมุ เปา หมายใชงานบอ ยทีส่ ุด ในชวงเวลา ใด นาํ ไปใชต อยอดในการเลอื กชองทางและเวลาในการนําเสนอคอนเทนต ใหกลุม เปา หมายพบเจอ คณุ ไดง า ยมากขึน้ เพอ่ื เพิม่ โอกาสท่ลี กู คาจะซือ้ สินคา มากขึ้นดว ยคะ 20:00 - 22:00 8:00 - 10:00 Weekday Weekday Weekend Weekend 17:00 - 20:00 Digital Touch Point 10:00 - 12:00 Weekday Weekday Weekend Weekend 14:00 - 17:00 12:00 - 14:00 Weekday Weekday Weekend Weekend

เครื่องมอื วิเคราะหลกู คา จากรปู ตัวอยางการวิเคราะห Digital Touchpoint จะทําใหค ุณเหน็ วาชอ งทางทีก่ ลุมเปาหมาย ใชง านบอ ยที่สดุ คือ Line ชอ งทางทใ่ี ชรองลงมาในวนั ธรรมดาคอื Instagram และ Facebook อกี ทัง้ ใชงาน Youtube มากท่ีสดุ ในวันหยดุ ซึ่งชว งเวลาในการใชงานแตล ะชองทางก็ตางกัน ตามรูปภาพดา นบน เชน ใชงาน Instagram วนั ธรรมดาในชว งเวลา 8.00-10.00 น. และ 12.00-14.00 น. และใชงาน Facebook วันธรรมดาในชวงเวลา 8.00-10.00 น. และ 20.00-22.00 น. เปนตน คะ และอยางทไ่ี ดกลา วไปวา Digital Touchpoint ไมไ ดเจาะจงถงึ ชองทางทีล่ ูกคา ใชเพือ่ ตดั สินใจซ้ือ แตเ ปนชอ งทางทกี่ ลมุ เปาหมายใชงานบอย ดงั น้ันชองทางเหลา นีจ้ ะเปนตัวชว ยในเรอื่ งของโอกาส การพบเหน็ ซ่ึงเปน โอกาสใหล กู คาไดเ ห็นแบรนดเรา และตดั สนิ ใจซอ้ื ในอนาคต จากตวั อยางทวี่ ิเคราะห ถาคุณอยากใหก ลุมเปาหมายมโี อกาสเหน็ โพสตข องคณุ มากทีส่ ดุ จึง ควรทาํ โฆษณาหรอื คอนเทนตผาน Instagram ในชว งเวลา 8.00-10.00 น. หรอื 12.00-14.00 น. และ Facebook ในวนั ธรรมดา ชว ง 8.00-10.00 น. และ 20.00-22.00 น เปน ตนคะ และเนอ่ื งจาก กลุมเปาหมายใชงาน Line บอยท่สี ุด ในทุกๆคอนเทนตจ ึงควรใสชอ งทางตดิ ตอ ผาน Line เขา ไป ดว ยเสมอ เพราะมีโอกาสสูงทพ่ี วกเขาจะติดตอมาทางชอ งทางนี้ ซึ่งเปน ชอ งทางท่ีพวกเขาคนุ ชนิ มากทส่ี ดุ คะ

Customer Journey เนื่องจาก Digital Touchpoint ไมไดเ จาะจงถึงชอ งทางทม่ี ีผลตอ การตัดสินใจซ้อื จึงตอ งมี เคร่อื งมือถดั มาที่เรยี กวา Customer Journey Customer Journey ใชเ พือ่ วิเคราะหล ําดับการเดนิ ทางของกลุมเปาหมายตัง้ แตเรมิ่ ตน จนตัดสิน ใจซ้ือ ยกตัวอยางเชน 1. คุณเอมมต่ี องการพาครอบครัวไปเทีย่ วทน่ี ิกโกประเทศญ่ีปนุ ชว งปลายป 2. จงึ ทําการคน หาจาก Google วา “เทีย่ วนิกโกป ลายป Pantip” 3. คุณเอมมีจ่ ะทาํ การอา นรวี วิ พนั ทปิ ประมาณ 3-4 รวี ิว 4. คณุ เอมมี่จะเขาไปดู Influencer จากเพจตางๆเกีย่ วกบั การทองเที่ยวเพื่อประกอบการตัดสนิ ใจ 5. เช็คโปรโมชน่ั ตัว๋ เคร่อื งบินจาก Sky Scanner กาํ หนดวนั ทแี่ ละเวลาในการเดนิ ทาง 6. ทาํ การเชค็ ราคาตัว๋ จากแตล ะสายการบนิ อกี ครง้ั เม่อื ไดสายการบนิ แลว กท็ ําการ 7. คน หาท่พี ักแถว ueno ผาน Google และเชค็ รีววิ ท่พี กั จาก Agoda, tripadvisor แลวคอย ตดั สนิ ใจจองทพ่ี ักเมอ่ื ผา นการเดนิ ทางทั้ง 7 ขนั้ ตอน แลว จึงเกดิ การตัดสนิ ใจซ้อื ดังรูป ตัวอยางหนาถดั ไปคะ

“เทีย่ วนกิ โก ปลายป เวนวรรค Pantip” คณุ เอ็มม่ีจะไปเชค็ โปรต๋วั ใช google อกี คร้ัง หลงั จากนนั้ คุณเอ็มม่ีจะทาํ การ เครอื่ งบินจาก Sky Scanner เพอื่ ตามหาท่ีพักแถว ueno โดยใชค าํ วา โรงแรมแถว ueno อา นรีวิวในพันทปิ ประมาณ 3-4 รีวิว กาํ หนดวันและเวลาท่ี ตอ งการเดนิ ทาง SEARCH SEARCH PROMOTION WANT INFLUENCER CHECK PRICE PLATFORM คณุ เอม็ ม่ตี อ งการพา ตดิ ตามเพจตางๆท่เี ปน เช็คราคาจากสายการบนิ แตล ะ เชค็ รวี ิวจากเวบ็ แฟลตฟอรม ครอบครวั ไปเที่ยวทีน่ ิกโก Influencer ทางดา นการทอ งเที่ยว ชอ งทางอีกครัง้ ไมวาจะเปน กลาง ไมว าจะเปน Agoda , ประเทศญีป่ นุ ในชว งปลายป การบนิ ไทย, ANA, JAL booking.com ,tripadvisor เพอ่ื ประกอบการตดั สนิ ใจและ คอยตดั สนิ ใจซอ้ื และคอ ยตัดสนิ ใจ จองที่พัก เกิดไอเดยี มากขนึ้ การวิเคราะห Customer Journey ดงั กลา วจะชวยใหค ณุ มองเหน็ วาชองทางใดท่มี ผี ลตอ การ ตดั สินใจ เพราะใชเปน แหลงอา งองิ เมือ่ จะซอ้ื สินคา และบรกิ ารบางอยาง เปน การวเิ คราะหท ี่ชว ย คดั กรองวา คุณควรทาํ โฆษณาและใหความสําคัญกับชองทางใดมากท่สี ดุ เพอื่ ใหก ลมุ เปา หมาย ตัดสนิ ใจซ้ือ

Customer Value Journey มาถงึ หวั ขอนห้ี ลายทา นอาจจะสงสยั วา Customer Journey กบั Customer Value Journey ตางกันยงั ไง? อยา งทไี่ ดกลาวไปวา Customer Journey คอื ลาํ ดบั การเดินทางของกลุม เปา หมายกอ นตัดสินใจ ซ้ือสินคาบนโลกออนไลน ชวยใหร วู า ควรทําคอนเทนตบนชองทางใดมากทีส่ ดุ แต Customer Value Journey คือการสง มอบคณุ คาใหล กู คา ในแตล ะชว งของการเดนิ ทาง VALUE JOURNEY WORKSHEET ASCEND ADVOCATE PROMOTE EXCITE CONVERT AWARE ENGAGE SUBSCRIBE

Awareness (การรบั ร)ู ขน้ั ตอนแรกชดั เจนคณุ จะตอ งอยูในสายตาของลกู คา ทีเ่ กดิ ข้ึนไดจาก การโฆษณา, บล็อกโพสต, งานกิจกรรม, การบอกตอ , โซเชยี ลมเี ดีย, หรอื ชองทางใดกต็ าม ทค่ี ณุ สามารถนาํ เสนอสินคา บริการ หรือสงิ่ ท่ีคุณสามารถชวยแกป ญหาใหลูกคา ของคุณได Engagement (การมีสวนรว ม) การสรา งการมสี วนรวม คอื การกําหนดความสมั พันธทเ่ี ก่ยี วขอ งกบั อารมณห รือคํามัน่ สัญญา ซึ่งเก่ยี วกบั การสรางความสมั พันธหรอื ความผูกพันธร ะหวางแบรนดก บั ลูกคา ซ่ึงในข้ันตอนนจ้ี ะ เกดิ ขนึ้ หลงั จากท่ลี กู คาไดม ีสวนรว มกบั แบรนดคร้ังแรก จะเปด โอกาสในการดาํ เนนิ การตอ ผา น ประสบการณท ้งั หมดกับแบรนดของเราอาจเปนการสนทนาอยางตอเนือ่ ง ระหวา งเรากบั ลกู คา ในหลายๆชอ งทาง เชน การทํา Blog หรือการสงบทความความรูใ หลูกคาผา นอเี มล Subscribe (การติดตาม) เมื่อลกู คามีประสบการณท ี่ดีกบั แบรนดแลว จะเกิดความไววางใจหลังจากนน้ั เราอาจเพ่มิ ความ สัมพันธที่มากขนึ้ โดยการนาํ เสนอลูกคาใหสมคั รสมาชิกกบั แบรนด โดยมีขอ เสนอทีด่ ีหรือใหคาํ มั่น สัญญากบั ลกู คา แลกกบั การขออีเมลเพ่ือสง ขอมลู หรือบทความเก่ียวกบั แบรนดไ ปให ซ่งึ ปญ หา เพียงอยา งเดยี วคอื ทุกวนั น้ีผคู นจะระมดั ระวงั เก่ยี วกบั การใหอ ีเมลของพวกเขาแกแบรนดหรอื เวบ็ ไซตใดๆ ดังน้ันเราจะตองนาํ เสนอสงิ่ ท่ีคมุ คาเพยี งพอตอ ความตอ งการของลูกคา ที่จะทําให พวกเขาตัดสินใจยินยอมใหอ เี มลแกเรา

Convert (การสรางลกู คา) หากขอ เสนอของคุณมีคุณคา เพียงพอทีจ่ ะชว ยแกป ญหาแกล ูกคา พวกเขาก็พรอมท่จี ะเพม่ิ ความ สมั พันธกับแบรนดม ากขน้ึ ขอเพียงแคคุณบอกวิธีการ ซ่ึงวธิ ีทด่ี ีทสี่ ดุ คือการเริม่ ตนนําเสนอส่งิ ที่ ชวยใหพ วกเขาไดทดลองใชสนิ คาหรอื บรกิ ารของแบรนดในครงั้ แรกกอ น เชน ฟอกฟน ขาวครัง้ แรกในราคาพเิ ศษ 500 บาท เปนตน และแนนอนวา ในขนั้ ตอนนีค้ ุณอาจยงั คาดหวังเรอื่ งของกาํ ไร ไมไ ด เพราะเปน ขั้นตอนทีท่ ําใหลกู คา ของคุณลองเปด ใจรับสินคาบริการของคุณกอน เพอื่ นําไปสู การขายที่แทจรงิ ในภายหลัง Excite (ทาํ ใหล ูกคา ตนื่ เตน กบั แบรนดข องคณุ ) การสรางความรสู กึ ต่ืนเตน และสง มอบประสบการณทนี่ า จดจาํ แกล กู คา ใหมข องคุณ เม่ือพวกเขา ซ้อื สินคาหรอื บรกิ ารของคณุ เชน ธรุ กจิ รา นทาํ ผม ลูกคา ทยี่ อ มผมคร้งั แรกจะไดบ รกิ ารทาํ เล็บให ฟรีเปน ของแถม จะทําใหพวกเขารูสึกประทับใจหรอื เกดิ ความรูส ึกดใี นการทีจ่ ะเปนลูกคา ของเรา ซึง่ การสรา งความต่ืนเตน นนั้ จะเปนการทาํ ใหค ณุ สามารถชนะใจพวกเขาได และกระตนุ ใหพวกเขา อยากรูจักและอยากใชบริการของคณุ อกี Ascend (การซ้ือซํา้ ) ในขัน้ ตอนน้ี เปา หมายคุณคอื สรางการซอื้ ซํ้าหรอื การจัดโปรโมชนั่ สิง่ ที่กระตนุ ลูกคา ใหเ กดิ การ อยากซอื้ ซํา้ หรือใชส นิ คา ของเราอยา งตอ เนือ่ งและเปน ขัน้ ตอนทีไ่ ดก าํ ไรแทจ รงิ ซึ่งขอเสนออาจ เปน เรอ่ื งงายๆทีเ่ กดิ ข้ึนหลังจากการซ้ือสินคาครง้ั แรก โดยการนําเสนอตัวเลือกท่ดี กี วา เชน หากวันนี้คุณซ้อื โนต บุค ราคา 28,000 บาท หากจา ยเพ่ิมอีก 1,000 บาท จะไดการรบั ประกัน เคร่ืองหากเกดิ ปญหาในระยะเวลา 3 ป

Advocate (การบอกตอ ) เมื่อเราสามารถสรางความประทับใจหรอื ประสบการณท่ดี ีแกล ูกคา พวกเขาจะมีความสุขและอยาก ท่ีจะแบง ปนประสบการณหรือการบอกตอ แกค นอ่ืน ส่ิงที่ยอดเย่ยี มคือ เมื่อไหรท พี่ วกเขาบอกตอ แกผ ูอ ่ืนนน่ั หมายความวาพวกเขาจะภักดตี อ แบรนดของคุณมากขนึ้ ดังนัน้ ในขั้นตอนนี้ของการเดินทางของลูกคาคอื การทําใหลูกคาคณุ อยากแบงปน ประสบการณ เชิงบวกกับแบรนดของคุณ โดยการเขียนรวี วิ หรอื แชรโ พสตของแบรนดบ นโซเชียลมีเดีย Promote (การทําใหลูกคาเปน ผูสนบั สนนุ เรา) ในขน้ั ตอนนค้ี วามสมั พันธร ะหวา งแบรนดกับลกู คามคี วามแนนแฟนมากขึ้น ทําใหล ูกคา ของคุณ จะชว ยกระจายขาวเก่ยี วกับแบรนด ผลติ ภณั ฑและบรกิ ารของคุณอยางแขง็ ขัน พวกเขาบอกเลา เรือ่ งราว แนะนํา และแบง ปน ขอเสนอของคุณ เพราะพวกเขามคี วามเชอื่ มัน่ ในแบรนดอยา งแทจ รงิ

3.รจู ักชอ งทาง (Media & Channel) หลังจากทเ่ี ราวิเคราะหลกู คา ทาํ ใหเ รารวู าลูกคามีพฤตกิ รรมในการเสพสื่ออยางไรและชอบใชชอ ง ทางไหนในการหาขอ มลู เพ่ือใชใ นการตัดสนิ ใจซ้ือ หลังจากน้นั เราตอ งมาวเิ คราะหชอ งทางของตน เองวาเรามชี อ งทางใดบางท่ตี รงกับพฤติกรรมการใชงานของลูกคา เพอ่ื ทจี่ ะทาํ การวางกลยุทธ ชอ งทางท่เี รามใี นการสง สารออกไปยงั แตล ะข้ันตอนการตัดสินใจซ้ือของลกู คา Owned Media (สอื่ ทเ่ี ราเปนเจาของ) คือชอ งทางการส่ือออนไลนใ ดกต็ ามทคี่ ณุ สามารถควบคมุ ไดอยา งเต็มที่ชอ งทางทเ่ี ราเปนเจา ของ โดยเฉพาะเว็บไซตข องแบรนดคณุ เอง บล็อก และคอนเทนตต า งๆท่ีคณุ ผลติ ออกมา (เร่ืองราวของแบรนด) ตัวอยา งเชน ไฟล E-Book ท่ีคุณผลติ ออกมาใหผ ทู ่ีสนใจดาวนโหลดผา น เวบ็ ไซต บลอ็ ก อีเมล ซึ่งกลยุทธน้ีเปน การลงทุนแบบระยะยาว

ตวั อยาง Red Bull หรอื กระทงิ แดง เครอื่ งดื่มชกู าํ ลังท่หี ลายๆทา นคุนเคย ไดก ลายเปนท่ีรูจกั ใน เรือ่ งของกฬี าผาดโผนมากกวา เครื่องดืม่ ชูกาํ ลังทีข่ าย ซ่ึงเปนเรื่องธรรมชาตสิ าํ หรับกลุม คนท่ี ดม่ื เครื่องด่ืมชกู าํ ลังสนใจหรือชน่ื ชอบในความต่นื เตน แทนท่ี Red Bull จะสรางคอนเทนตเ กย่ี ว กบั อุตสาหกรรมเคร่อื งด่มื ชูกําลัง แต Red Bull ไดด งึ ดดู ผชู มดวยคอนเทนตและวดิ ีโอเกี่ยวกับ กฬี าผาดโผนตางๆ ผานกลมุ ชุมชนทชี่ ืน่ ชอบกีฬาผาดโผน ในแคมเปญการตลาด Red Bull นัน้ ใหแ นวคิดเราวา เรือ่ งราวของส่ิงทเี่ ราขาย ไมไดเ ปนกลยุทธ คอนเทนตท ่เี หมาะสมท่ีสดุ เสมอในการส่อื สารออกไป แตเ ปนวถิ ีชวี ิตท่ลี กู คาของคุณอาศยั อยู หรือกิจกรรมท่เี ขาช่นื ชอบอยา งที่ Red Bull ไดใชค อนเทนตก ิจกรรมผาดโผนในการสื่อสารผา น เวบ็ ไซตข องแบรนดซ ึ่งเปน Owned Media คะ ภาพจาก : https://blog.hubspot.com/marketing/digital-strategy-guide

Paid Media (สือ่ โฆษณา) โฆษณา Facebook, Google Adwords, แบนเนอรโ ฆษณาและรปู แบบอ่นื ๆของการโปรโมท ออนไลนแบบอนื่ ๆทอี่ ยใู นหมวดหมขู องสือ่ ทีม่ ีคา ใชจ า ยตองชําระ ซ่งึ โฆษณาออนไลนส ามารถ กําหนดเปาหมายแบบลกึ ได เพอื่ เขาถงึ ลูกคาคุณไดโ ดยตรงมากขึน้ และสามารถติดตามการใช งานบนเวบ็ ไซต ตัวอยาง Grammarly ซอฟตแ วรท ี่จะชวยใหคณุ ตรวจสอบการใชไวยากรณภาษาองั กฤษไดอยางถูกตอ งไดม ี การสราง แคมเปญโฆษณา ในการสรา งแบรนดผ า นบนชองทาง Facebook ซง่ึ เปนชอ งทางของ Paid Media ทป่ี ระสบความสาํ เร็จอยา งมาก เพราะวา Grammarly ไดม กี ารตงั้ เปาหมายทช่ี ัดเจนกอนการเริ่มทาํ แคมเปญนั้นก็คือ การสรางแบรนด ทําให Grammarly ตอ งออกแบบแคมเปญทด่ี ึงดูดผูชมจาํ นวนมาก ซึ่งไดใ ชว ิธี การเลาเรื่อง หรอื Brand Storytelling ผานเรื่องราวของคณุ Kaz Matsune ผูใชงานจริง และ ปด ทา ยวดิ โี อดวยการเนนประโยค CTA - Call to Action ทท่ี รงพลงั ดวยคาํ วา “Write the Future” หรือ “เขียนอนาคตของคณุ ” ซึ่งเปนคําสน้ั ๆทส่ี รา งแรงบนั ดาลใจท่สี งตอไปยังผชู มวดิ ีโอ รูปจาก : https://www.grammarly.com/blog/meet-inspiring-grammarly-users/

Earned Media (สือ่ ที่เกดิ จากการบอกตอ) Earned Media คอื การตลาดแบบปากตอ ปาก การบอกตอหรอื การถูกกลา วถึงบนโลกออนไลน ในเชงิ บวก ไมว าจะเปน การพูดถึงคอนเทนตทีเ่ กยี่ วกบั คุณจากเว็บไซตอน่ื หรอื บนโซเชียลมเี ดยี การประชาสมั พนั ธผลิตภัณฑห รือบรกิ ารและโพสตจากผูเยีย่ มชม ซ่งึ ถือวา เปน การตลาดรูปแบบ หนง่ึ ท่มี ผี อู น่ื กลาวถึงคุณบนออนไลน ตวั อยาง แบรนดท ี่มีคอนเทนตจ ากผใู ชง านเปนจํานวนมาก และมีการพูดถงึ บนชองทางตา งๆ เปนอยางมากน้ันก็คือแบรนด GoPro กลองนาํ้ หนักเบาขนาดเลก็ ทคี่ ุณสามารถพกไปทกุ ที่เพอื่ บันทกึ ประสบการณแ ละชว งเวลาท่นี าตนื่ เตน ท่ีสุดในชีวิตคณุ และคุณรหู รือไมคะ วา วิดโี อทค่ี ุณ เหน็ ในชองทาง Youtube ของ GoPro นน้ั ไมไดส รางจากทาง GoPro แตมาจากผูใชง านท่ีช่ืน ชอบในแบรนด GoPro ไดมกี ารตงั้ เปาหมายทชี่ ดั เจนในการทําโฆษณา 3 อยางนัน้ ก็คอื การสรางฐานแฟนคลับ โฆษณาสิง่ ท่กี ลอง GoPro สามารถทาํ ได และเพอ่ื เพ่ิมยอดขาย โดยการสนับสนุนใหแ ฟนๆถา ย วดิ ีโอการผจญภัยของพวกเขาและแบง ปนประสบการณผ า นการโพสตในชอ งทาง Youtube และ ติดแท็กลงในวิดีโอ เพ่ือใชเ ปน พื้นที่รวบรวมและแลกเปลีย่ นประสบการณซ ่งึ กันและกนั เสมือนการ รวี วิ สินคา โดยผูใชจ ริงจาํ นวนมาก นํามาสูยอดขายที่เพม่ิ ขน้ึ

รปู จาก : https://www.boredpanda.com/gopro-hero3-action-photography/?utm_source= google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic Social Media (เครือขายสังคมออนไลน) โซเชยี ลมเี ดยี คือชอ งทางใดๆท่อี งคกรหรือธรุ กจิ ของบุคคลทส่ี ามเปน เจาของแตอ นญุ าตใหผ ใู ช งานสรางคอนเทนต แพลตฟอรม ทีห่ ลายๆทานรจู กั เปนอยา งดี ไดแก Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn หรอื Pinterest โดยทั่วไปแลว แพลตฟอรมเหลานี้จะใชเ พ่อื เพ่ิม การรับรแู บรนด หรือสรา งการมสี วนรว มของลกู คา คุณ

ตวั อยาง Dove ผลิตภัณฑท สี่ าวๆคุนเคยกนั ไดส รางแคมเปญระดบั โลกทเ่ี ปดตวั ครั้งแรกเมื่อ 15 ปกอน แตม ันกลายเปน มากกวา แคแ คมเปญแตสว นหนง่ึ ของภารกจิ องคก รไปแลวกับแคมเปญ Self Esteem ซึ่ง Dove ไดส นับสนุนใหผ ูใ ชอ วดความงามของพวกเขาผา นการแชรร ปู ภาพดว ย การติดแฮชแทก็ #RealBeauty #NoLikesNeeded และ #SpeakBeautiful หรอื ลาสุดกบั แคมเปญ #ShowUs ซงึ่ สถิติจาก Hootsuite พบวา 70% ของผูหญิงไมไ ดรสู กึ วาตนเองเปนตัวแทนในการโฆษณา แกบ รษิ ทั และ Dove ไดใหค ําม่ันสญั ญาวาจะหยุดแตงภาพถา ยทัง้ หมดท่ีใชใ นการตลาดภายในป 2019 นี้ ซง่ึ เปนแคมเปญที่ทรงพลงั และสรา งคล่ืนการเปลี่ยนแปลงการทาํ การตลาดท่เี ปน มาก กวา แคเรอ่ื งของสินคาผลิตภัณฑแ ตไ ดสรา งทัศนคติเชงิ บวกใหเ หน็ คณุ คา ในตนเองอีกดวยคะ

4.มีการวัดผลลพั ธ (KPIs) หลังจากทีผ่ ลติ คอนเทนตออกมาตามเปา หมาย ตรงความตอ งการลกู คา ในชองทางตา งๆแลว คาํ ถามลาํ ดับถดั มา “แลว เราจะรไู ดอ ยางไร วาการตลาดทเ่ี ราทาํ ไมว าจะเปนคอนเทนตท ี่ผลิต ออกไป หรอื แคมเปญเพ่ือทาํ โฆษณาตา งๆน้ัน ใหผ ลลัพธท ดี่ ีหรอื ไม ตอ ธุรกิจของคุณ” หรอื ในกรณที ีโ่ ดนเจา นายถามคาํ ถามวา “ธรุ กจิ ของเราตอนน้ีเปน ไปดว ยดีหรือไม บนชองทาง ส่อื ออนไลน” แตค ุณไมสามารถตอบคําถามใหเจา นายเหน็ เปน รูปธรรมและชัดเจนได ซึ่งผลลพั ธ เชิงรปู ธรรมทเี่ จา นายคณุ อยากไดย นิ นี้ ไมไดหมายถงึ ยอดไลค ยอดแชร แตเปนตัวเลขทีจ่ ะทําให พวกเขาเหน็ ภาพวา การตลาดนี้บรรลุเปา หมายของธุรกิจหรอื ไม คมุ คาหรอื ขาดทนุ อยา งไร ดว ยเหตุผลตางๆท่ีกลา วไปขา งตน แลว ธุรกจิ จึงควรมตี ัวชว้ี ดั ซง่ึ ก็คือ KPIs (Key Performance Indicators) สําหรบั ชองทางออนไลน เพ่อื ช้ีวัดวา สง่ิ ทเ่ี ราผลิตออกไป กอ ใหเ กดิ ประโยชนกับธรุ กิจหรอื ไมอ ยา งไร KPIs สําหรบั ชองทางโซเชียลมเี ดีย สว นแรกท่จี ะขอพูดถึงคือการวดั ผลสาํ หรบั ชองทางโซเชยี ลมเี ดีย ซงึ่ จะแยกการวดั ผล (KPIs) ออกมาตามจดุ ประสงคท ีแ่ ตกตา งกัน (Reach/Engagement/Conversion) เพื่อใหผอู าน สามารถเลือกใชง าน KPIs เหลานไ้ี ดต รงจดุ มากยิ่งข้นึ พรอมทง้ั สตู รการคาํ นวณที่จะชวยให ผูอานเห็นภาพท่มี าของแตล ะ KPIs และสามารถนําไปใชง านไดดว ยความเขา ใจมากข้นึ คะ

Social Media KPIs for REACH Impressions เปน ตัวช้วี ัดทบี่ งบอกวา โพสตของคุณปรากฏข้ึนกีค่ ร้งั ในฟด หรือไทมไลนข องผูใ ช นับทั้งหมดแมว า ผูใชงานเหลานน้ั จะไมหยุดดู Audience เปน ตัวชี้วดั ทีบ่ งบอกวา % Growth Rate Growth Rate อตั ราการเติบโตของผตู ิดตามบน Post Reach โซเชียลมีเดยี ของคุณเปน เทา ไหร ( )= จำนวนผูต ดิ ตามเพม่ิ เรว็ ขนึ้ เทาใด New followers x และเร็วกวาเดือนที่แลวหรือไม? Total followers เปนตัวช้วี ัดท่บี งบอกวา % Post Reach มผี ูใชงานกคี่ น ทเี่ ห็นโพสต ตั้งแตเ รม่ิ เผยแพร ( )= Post views x สำหรบั KPI นี้ ใหว ดั ผลโดยแบง Total followers ตามเวลาท่ีโพสต และแบงตาม เนื้อหาทโี่ พสตด วย เพราะเวลา และเนือ้ หาคอนเทนต เปน ตัวแปร สำคญั ของการวดั ผล ใหส ังเกต ผลกระทบทเ่ี กดิ ข้นึ เมอ่ื คุณเปลยี่ น ตวั แปรทัง้ สอง นัน่ ก็คอื ชว งเวลา และหัวขอ ของคอนเทนต

e วิธีการติดตามวัดผล -ระบุจำนวนการแสดงผล (Impressions) สำหรับแตล ะโพสต ในแตละ x 100 แพลตฟอรม ท่กี ำหนด -ระบุระยะเวลาท่จี ะวดั ผล เชน สัปดาห เดือน หรือไตรมาส x 100 -เปรียบเทียบกับชว งเวลากอนหนาเพอ่ื ดูแนวโนมของผลลพั ธว าดขี ึน้ หรือแยล งอยา งไร ตวั อยางการคำนวณ -เดือนกุมภาพนั ธ มผี ตู ดิ ตามเพมิ่ ขึ้น 120 คน -Twitter มผี ูตดิ ตามทั้งหมด 5,100 คน -(ผตู ดิ ตามใหม 120 คน / ผูตดิ ตามท้ังหมด 5,100 คน )*100 = 2.35 % หรอื มีอตั ราการเพ่มิ ข้นึ ของผูติดตามใหม 2.35% ตัวอยางการคำนวณ โพสตค อนเทนตเน้ือหาเกีย่ วกบั Content Strategy ในวนั ธรรมดา 21.00 น. จากการโพสตด ังกลาว -มคี นเห็นโพสตของคณุ ทั้งหมด 200 คน -จำนวนผูตดิ ตามทั้งหมด 6,000 คน -(จำนวนคนเห็นโพสต 200 / จำนวนผตู ดิ ตามทัง้ หมด 6,000) *100 = 3.3% (มจี ำนวนคนเหน็ โพสต 3.3% เม่อื เทยี บกับจำนวนผูติดตามทัง้ หมด)

Social Media KPIs for ENGAGEMENT Applause Rate เปนตัวชว้ี ดั ที่บงบอกวา มีก่คี นทีก่ ดไลค % Applause Average หรอื ชอบโพสตของคณุ เทาไหร เม่อื เทียบกับผูติดตามทีม่ ี (= Likes Engagement Rate Followers Ampli cation KPIs น้จี ะชว ยใหค ุณนำเสนอเนื้อหาที่ Rate เหมาะสมสำหรับผูชมของคณุ ได โดยคณุ จะ % Avg Engageme ตองพยายามเขาใจวา ทำไมผูคนจงึ กดไลค โพสตน ้ันๆของคุณ )= Likes + Comments + Followers KPIs น้ี จะคลา ยคลงึ กับ KPIs ดานบน แตจ ะรวมถงึ จำนวนคอมเมนตและจำนวน % Amplificatio การแชรโ พสตนัน้ ดวย (= Shares ยงิ่ %Avg Engagement Rate สูง Followers แปลวา โพสตท ค่ี ณุ ผลติ น้นั ดี ตรงความ สนใจของผตู ิดตาม % Virality โพสตเ น้อื หาเก่ียวกับเรือ่ งไหน ทมี่ อี ัตรา (= Shares การแชรม าก หมายความวา เน้อื หาในเรอื่ ง Impressions นัน้ ๆ ตรงกับความสนใจของผตู ิดตาม และ เครือขายสังคมของผตู ดิ ตาม รวมถงึ เปน คอนเทนตท ่ีผูต ิดตาม มองวา เปนประโยชน ตอ พวกเขา และคนอืน่ ๆดว ย Virality Rate KPI นีค้ อื จำนวนคนท่ีแชรโพสตของคุณ เทยี บกับจำนวนคนท่มี โี อกาสเห็นโพสต (Impression)

e Rate ตวั อยางการคำนวณ -โพสตท ่รี ะบุ มีจำนวนการกดไลค 250 ครงั้ ) x 100 -ผตู ดิ ตามบน Twitter ท้ังหมด 9,100 คน -(จำนวนการกดไลค 250 / ผตู ิดตามบน Twitter 9,100 คน ) * 100 = 2.8% (มจี ำนวนคนกดไลค 2.8% เมอ่ื เทียบกับจำนวนผูต ดิ ตามบน Twitter ท้งั หมด) ent Rate ตวั อยา งการคำนวณ -โพสตทร่ี ะบมุ จี ำนวนกดไลค 120 + คอมเมนต 230 + แชรโพสต 165 )Shares x 100 -(ผลรวมดา นบน 515 / จำนวนผตู ิดตามท้ังหมด 23,200) * 100 = 2.2% (มีอตั ราการ Engagement ท้งั หมด 2.2% เมือ่ เทยี บกบั จำนวนผตู ิดตาม) on Rate ตัวอยา งการคำนวณ ) x 100 -โพสตทร่ี ะบมุ ีจำนวนการแชร 95 -(จำนวนการแชร 95 / จำนวนผูต ดิ ตามทั้งหมด 3,450) * 100 = 2.75% Rate -(มจี ำนวนการแชรเ ปน 2.75% ของจำนวนผตู ดิ ตามทงั้ หมด) )s x 100 ตัวอยา งการคำนวณ -โพสตท ่ีระบมุ จี ำนวนการแชร 110 -จำนวน Impressions 1,980 -(จำนวนการแชร 110 / จำนวน Impressions 1,980) * 100 = 5.6% -(มีจำนวนการแชร 5.6% จากจำนวนการปรากฏโพสตท ้ังหมด (Impression)) การวัดผลน้ี ออกมาในรูปของอตั รา ไมใชจำนวนการแชรน ้ันๆเลย บางคร้ัง โพสตทม่ี ีจำนวนการแชรเ ยอะ 10,000 ครั้ง อาจจะมี %Virality Rate อยูที่ 0.03% แตบ างโพสตทม่ี จี ำนวนการแชรนอ ยกวา สมมติวา 6,000 ครงั้ อาจจะมี %Virality Rate เทากับ 9.1% ซงึ่ ถือวามีประสิทธิภาพที่ดีกวา แมจำนวนการแชรจริงๆจะนอยกวา

Social Media KPIs for CONVERSION Conversion Rate เปน ตวั ช้วี ัดที่บง บอกวา มผี ชู มจำนวน % Conversion กค่ี น ท่ลี งมอื ทำบางส่งิ บางอยาง (Take Action) ตามเปา หมายท่ีวาง (= Conversion ไวบ าง Clicks Click-through เปนตัวชี้วดั ท่ีบง บอก อัตราการคลิก % Click-throug Rate ลิงกห รือ Call to Action (CTA) ของ (CTR) โพสตว า เปนเทา ไหรจากการปรากฏ (= CTA clicks of po ของโพสตนี้ทัง้ หมด Impressions Bounce Rate โฟกสั ไปท่ีความสนใจของผูชม วา พวก เขาคลกิ ลิงก หรือสนใจรายละเอียด เพิ่มเตมิ หรอื ไม เปน KPI ทธ่ี รุ กจิ ควรเกบ็ ขอ มลู บอยๆ เพราะตัวชี้วัดนจ้ี ะทำใหค ณุ รับรูว า ขอ เสนอแบบไหนนา สนใจที่สุดสำหรบั ลูกคา ในบางครั้ง แมผ ูใชงานจะคลิกท่ี CTA บนโพสตแ ละเขา สูห นาเวบ็ ไซตของคุณ แลว แตพวกเขากลับไมไดก ดคลกิ CTA บนเพจหรือเว็บไซตตามที่คณุ ไดว างไว (Bounce) ยิง่ Bounce Rate มีคาต่ำๆ แสดงวา คณุ กำหนดเปา หมายไปยังกลมุ ผูชมที่ ถกู ตอ ง เหมาะสมมากข้นึ แลว

n Rate ตัวอยา งการคำนวณ -จำนวน Conversion (กดCTAในหนา เพจนน้ั /ลงทะเบยี นรับขา วสาร/ ) x 100 ลงทะเบยี นรบั คูมอื ) ของโพสตคอื 130 -จำนวนการคลกิ 4,100 gh Rate -(จำนวน Conversion 130 / จำนวนการคลิก 4,100) * 100 = 3.2% (เกดิ Conversion ทั้งหมด 3.2% จากจำนวนการคลิกทั้งหมด) ost x 100 ตัวอยา ง )s -จำนวนการคลิก CTA ของโพสตค ือ 95 -จำนวน Impression 5,900 -(จำนวนการคลกิ 95 / จำนวน Impression 5,900) * 100 = 1.6% (มผี ใู ชงานคลกิ CTA เปน 1.6% จากจำนวนการปรากฏโพสตทัง้ หมด) วธิ ีการตดิ ตามวดั ผล -ติดตงั้ Google Analytics -ไปทต่ี ัวเลือก ‘Acquisition’ -มองไปทด่ี า นลางของ ‘All Traffic’ -จะเห็นตวั เลอื ก ‘Channels’ -คลกิ ทตี่ ัวเลือก Bounce Rate -ดอู ัตราทีเ่ กิดขึน้ ในแตล ะชองทาง -เปรยี บเทียบอตั ราดงั กลา วกับเปา หมายท่ีตั้งไวในชว งเวลาท่ีกำหนด

Cost Per Click เปน ตัวชี้วดั ทีบ่ งบอกวา คณุ จายเงิน Cost per c (CPC) ไปเทาไรตอการคลิกหน่งึ คลกิ ในโพสต โซเชยี ลมีเดยี ที่คุณซื้อโฆษณา ตามระยะ (= Ad spe เวลาท่กี ำหนด? Clicks KPI นจี้ ะชว ยใหค ุณทราบวา การลงทนุ Cost per ของคุณมีประสิทธิภาพหรือไม คุมหรือ 1000 Impres ขาดทุน (= Ad spend Cost Per เปน ตัวชว้ี ัดทีบ่ งบอกถึง จำนวนเงินที่ Impressions Thousand คุณจา ยไปหลงั จากผูใช 1,000 คนเลอ่ื น Impressions ผา นโพสตท ไ่ี ดร บั การสนับสนนุ ของคณุ Social Me Conversion (CPM) (= Social post visit Social Media KPI น้ีกลาวถึง เปอรเ ซน็ ต Conversion Dowloads Conversion Rate ทงั้ หมดทีม่ าจากโซเชยี ลมีเดีย Rate

click ตวั อยางการคำนวณ -สมมตคิ ณุ ใชเงิน 3,000 บาท สำหรบั การซื้อโฆษณาบน Facebook นี้ end -จำนวนการคลกิ 430 ครั้ง -(คา โฆษณา 3,000 / จำนวนการคลกิ 430) = 6.97 บาทตอการคลิก )s หนง่ึ คลิก r ตัวอยา งการคำนวณ ssions -สมมติคุณใชเ งนิ 2000 บาท สำหรับการซื้อโฆษณา -จำนวน Impression ทงั้ หมด 9,200 )s x1000 -(คาโฆษณา 2,000 / จำนวนการ Impression 9,200)*1,000 =211.74 บาทตอทุกๆ 1,000 Impressions edia n Rate ตวั อยาง -มีผใู ชดาวนโหลดคมู ือท้ังหมด 300 คน )tors x 100 -180 คน มาจากโพสตบ นโซเชียลมเี ดยี -(180 / 300) * 100 = 60% Social Media Conversion Rate (60% ของผใู ชง านทเี่ ขามาดาวนโหลดคูมือ มาจากชอ งทาง โซเชยี ลมเี ดีย)

KPIs สาํ หรบั เว็บไซต สําหรับการวัดผลชอ งทางนี้ มีเคร่ืองมอื ยอดนยิ มหน่ึง ซ่ึงแพรห ลายและเปน ท่นี ิยมสาํ หรับการ วิเคราะหเว็บไซตเ ลยน่นั กค็ ือ Google Analytic หากวนั นคี้ ณุ ยงั ไมค นุ เคยกบั เครื่องมือสําคัญอยา ง Google Analytics เราแนะนาํ ใหคณุ ศึกษา และใชง าน เพราะเปนเคร่อื งมือฟรี ทเี่ จาของเว็บไซตทุกคนสามารถใชงานได และยงั ตดิ ตั้งไดง าย อีกดวย Google Analytics จะแสดงใหคุณเหน็ วา Traffic บนเว็บไซตของคุณเปนอยางไร พวกเขาเขามา ยงั เวบ็ หนา นั้นๆไดอยางไร รวมถึงสิ่งทีพ่ วกเขาทาํ เมอื่ เขา มาถงึ ซงึ่ นัน่ เปน ขอมลู ใหคุณรูไดว า เน้อื หาอะไรท่ผี ชู มชอบหรืออะไรทที่ ําใหพ วกเขาออกจากเวบ็ ไซต ซึง่ หัวขอ นจ้ี ะพูดถึง KPI ทัง้ หมด ทีส่ ําคญั ในการดแู คมเปญการตลาดบน Google Analytic ทีม่ ีผลตอ Content Marketing ซึ่งมีดังตอไปนคี้ ะ

1. Number of Users จํานวนผูใช (User) จะบอกใหรูวามีผเู ขาชมเวบ็ ไซตของคุณกค่ี นภายในระยะเวลาทก่ี าํ หนด ซง่ึ มัก จะเปน ทุกๆสามสิบวนั หรอื หนง่ึ เดือนคะ เน่ืองจากสงิ่ ทเ่ี ราสนใจมากท่สี ดุ ของการตลาดชอ งทางนีค้ ือเพิ่มการเขา ชมเวบ็ ไซต การดู จํานวนผใู ช (User) ทเี่ พ่ิมขน้ึ จึงเปน สงิ่ ท่คี ณุ ตองทาํ โดยมองดูทีจ่ ํานวนผเู ขาชมใหมและผเู ขา ชม ที่กลบั มาอกี คร้งั จํานวนผเู ขา ชมใหมท่มี ากพอจะเพิ่มปรมิ าณการใชงานหรือ Traffic โดยรวม ของเวบ็ ไซต แตค ุณก็ยังคงตองการใหผ ูเย่ียมชมกลับมาอีกครัง้ เพ่ือแสดงวาคณุ ภาพของ เน้ือหาและเว็บไซตข องคณุ ดีพอท่จี ะสรางความสัมพันธก ับผอู านหรือเปลา

2. Page Per Session Pages Per Session จะบอกจาํ นวนหนา เว็บไซตโดยเฉล่ยี ทีผ่ ูเ ขาชมเปด ดเู มือ่ เขาสูเว็บไซตหนึ่งคร้งั ผใู ชงานบางคนไมไ ดเพียงเขามายงั หนา บทความจากการคนหาแลว หยุดเพยี งเทา นั้น แตเขายัง ตามไปอานหนาอื่นๆตอ ในเรื่องท่ีพวกเขาสนใจในเวบ็ ไซต จากตัวอยา งในรูป 7,745 users มีจาํ นวนการเขา มาดเู ว็บไซตค นละประมาณ 5.66 หนา เปน ตนคะ เมอ่ื หนา Pages Per Session เพ่ิมขึ้น นัน่ คอื คุณสามารถดึงความสนใจของผใู ช มคี วามเช่ือมโยง และมีคณุ ภาพของคอนเทนตใ นเวบ็ ไซตท ี่ดีขน้ึ 3. Time On Page เมือ่ คุณพิจารณาหนา เว็บไซตแตละหนาใน Google Analytics คุณจะสามารถเห็น \"Avg. Time on Page\" ซ่ึงเปน KPIs ท่จี ะบอกคณุ วาผูใ ช ใชเวลานานแคไหนโดยเฉลีย่ ในแตล ะหนา บทความคะ

โดยปกตเิ รามักจะรกั ษาใหค า Avg. Time on Page มีคา สูงๆไว เพราะยิง่ สงู แปลวาผูอา นไดรับ คณุ คาบางอยางจากคอนเทนตน้นั ๆ จงึ ใชเ วลาที่อยใู นหนา บทความนน้ั เยอะคะ 4. Page Value หากคุณมกี ารตัง้ คาการวัด Conversion บนเว็บไซตของคณุ น่เี ปน KPIs ท่ีมปี ระสทิ ธิภาพในการ ตรวจสอบสงิ่ น้ี โดยพน้ื ฐานแลวจะทาํ งานโดยใหค ณุ ติดตงั้ สวนท่ีจะตดิ ตามไดบ นเว็บไซต เพอื่ ให คณุ สามารถดวู าผเู ย่ียมชมเวบ็ ไซตข องคุณลงมือทาํ บางอยา งทเ่ี กดิ Conversion หรือเปลา

หากมีผูม าถึงบลอ็ กโพสตข องคณุ แลวคลกิ ที่ “About us” จากนน้ั ตัดสนิ ใจท่ีจะติดตอซอื้ หรอื จองบรกิ ารนัน้ คุณจะไดรบั ผลเชิงมลู คา จากการเกดิ Conversion ของการขายน้ัน วธิ นี ช้ี วยให คุณเห็นวา เน้อื หาใด มผี ลกระทบโดยตรงทส่ี ุดตอการบรรลุเปา หมาย เพอ่ื Conversion และส่งิ ไหน ที่ทาํ ใหคณุ ไดรบั ROI มากท่สี ุด 5. Page Entrances & Exits การเขา สหู นาเว็บไซต (Entrance) สามารถชว ยใหคุณประเมนิ วา เนอื้ หาแบบใด ที่สามารถดงึ ดดู ปริมาณการเขา ชมใหมไ ด บางโพสตมีการแชรเยอะ มกี ารใชคยี เ วิรดที่ดี มี Backlink จากที่ อื่นๆ ทําใหมีปรมิ าณการเขาชมสงู ไมวา ในกรณีใด คณุ สามารถใช \"Entrance\" เพ่ือติดตามคอนเทนตท ม่ี ปี ระสทิ ธิภาพสูง และประเมนิ วาเปน เรอ่ื งเก่ียวกับอะไร เพื่อชวยใหผ คู นเขามาในเว็บไซตข องคณุ มากขน้ึ ตอไปได

ในทางกลบั กนั “Exits” สามารถระบุไดว าเนอ้ื หาใดของคุณ ท่ไี มไดทําใหผ ูเขาชมรูส ึกอยากจะไป ตอในเว็บไซต อยา งไรก็ตาม %Exits ที่สงู นั้นเปน เร่อื งปกติ (ผคู นจาํ นวนมากจะมาทบ่ี ล็อกเพอ่ื คน หาคาํ ตอบ เมอ่ื คนหาเจอสง่ิ ที่ตองการแลวกจ็ ะออกจากเวบ็ ไซต) ตวั ชว้ี ดั น้ีใชเพ่อื ใหคุณเหน็ และพยายามใหอยางนอ ยทส่ี ุด ในการเขา ชมเวบ็ ไซตข องคณุ สว นใหญไ มไ ดอ อกไปเลย เพราะการ โพสตบ ทความใดๆ หากมีอัตราการออกท่ีสูงมาก อาจแสดงวา เนื้อหานั้นมีคุณภาพไมสงู พอ ไมไ ดเ กี่ยวขอ งกับผชู มของคณุ ไมม ีการใชลงิ กทพ่ี าผูเขา ชมไปยังเนอ้ื หาอื่น หรอื ไมม ี CTA ท่ีทาํ ให ผคู นมสี วนรวมในเว็บไซตข องคุณ คณุ จึงตอ งใชตัวชี้วัดนี้ สาํ หรับการแกไขปญ หา เพ่อื ดูวา ปญหาพื้นฐานทที่ ําใหค นเขา มาแลว ตัดสนิ ใจออกจากเวบ็ ไซตเลย นน้ั คืออะไร? อยางไรก็ตาม น่ีเปน เพียงสวนหน่ึงของ KPIs ท่ีมที ้งั หมดในการวดั ผลลัพธการตลาดเทานั้น นอกเหนือจากการมีขอมลู แลว สงิ่ สาํ คญั คอื เราตอ งเขาใจวิธกี ารตอยอดจากผลลัพธท่ีไดน ี้ดวย เพ่ือใหเกดิ ประโยชนกบั ธุรกจิ มากท่ีสุด ดว ยเหตนุ ี้ทาง STEPS Academy จงึ ไดสรางสรรคหลัก สตู ร Data Analytics for Digital Campaign ข้ึนมา เพอื่ ใหค ุณ วางแผนได วัดผลเปน ใชเ ครื่องมอื วดั ผลอยา งมีประสทิ ธภิ าพ และพัฒนากลยุทธการตลาดไดอยา งเฉียบคม สามารถอานราย ละเอียดและสอบถามเพมิ่ เติมไดต ามลงิ กรายละเอยี ดนไ้ี ดเ ลยคะ https://stepstraining.co/digital-marketing-analytics

5. มที มี ทเ่ี ช่ียวชาญ ในดานดิจทิ ัล (Team) เม่อื คณุ มีปจ จยั สําคัญทง้ั 4 ขอ ขางตน แลว ปจ จยั สุดทายทท่ี ําใหการทาํ งานทงั้ หมดเปน ไปได ดว ยดี คือในองคกรหรอื ทีม จะตองประกอบไปดว ยบุคลากรท่มี คี วามรู ทกั ษะ ทัศนคติ ในดา น ดิจทิ ัลดวยเชนกัน ซงึ่ ในแตล ะตําแหนง นนั้ จะมหี นาท่ี ความรับผิดชอบ และความเช่ยี วชาญเฉพาะ ดา นทแี่ ตกตางกนั หากเรามีทีมงานที่เชีย่ วชาญเฉพาะดา น จะชวยใหก ารทาํ งานขององคกรคณุ สามารถทําการตลาดแบบดิจิทลั ไดอ ยางเตม็ ประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเปาหมายของ องคกรได 1.Content Strategy นักวางกลยุทธทางดานคอนเทนต แนน อนวา เรากาํ ลังกา วขา มผานยคุ ท่ีนักการตลาด ผูประกอบการหลายๆทานนา จะมองเห็นไดว า การพึง่ พาการซื้อโฆษณาผานชอ งทางโซเชยี ลมีเดียอาจจะไมใ ชค าํ ตอบท่สี รางผลลัพธร ะยะยาว ใหกบั ธรุ กจิ ไดอ ีกตอ ไป แตก ารสรา งคอนเทนตทเ่ี ปน Original Content ขององคก ร เติมเตม็ ความตองการของผชู ม ผูตดิ ตาม และลกู คา ไดอยา งเตม็ ท่ี ไมว า จะเปนทางดานความบันเทงิ (Entertainment) สาระความรู (Education) จติ ใจ(Empowerment) และความชวยเหลือ (Assistant) เพราะฉะนั้นนักวางแผนทางดา นคอนเทนตสําหรบั ยคุ ดจิ ทิ ัล ยังคงตองมคี วามคดิ สรา งสรรคท ี่ ทาํ ใหคอนเทนตสอื่ ออกมาไดแตกตา งมากขน้ึ ในขณะเดยี วกันก็ตอ งมีขอ มูลอา งอิงมาประกอบ การออกแบบความคิดสรา งสรรคใ หจ บั ตอ งได เกดิ ขนึ้ จริงไดม ากขึ้น เรยี กไดว าผูเชย่ี วชาญทาง ดา นนี้ ไมใชเ พยี งการเขียนคอนเทนตเ ปน อยางเดียวแตตอ งสามารถ มองภาพรวม คาดคะเน วางแผนอนาคตคอนเทนตซ ่ึงเปน หัวใจหลอ เลยี้ งองคก รไดอ ีกดว ย

2.DIgital Project Management ผจู ดั การบริหารโครงงานดานดจิ ิทลั จากตาํ แหนงงานนักการตลาดแบบ Generalist กไ็ มไ ดถอื วาไมไ ดเ ปน ผเู ช่ยี วชาญอยา งใดอยาง หนึง่ สาํ หรบั ตําแหนง งาน Digital Project Management กเ็ รียกไดว าเปนตําแหนง ทตี่ อ งเขาใจ ทกุ ดาน เกง เร่ืองการบริหารจัดการโครงการ คอยติดตามผลงาน วเิ คราะหส ถานการณ ประสาน งานกับผูถูกวาจางตา งๆ ใหโครงการงานลงตัว และ ดําเนนิ ตอ ไดตรงตามเวลา พรอมกับบรรลุ เปา หมายตามท่ีกําหนดไว 3.Data & Analytics นักวิเคราะหขอมูล ตอจากตําแหนงงานคอนเทนต การคดิ สราง คอนเทนตออกมาโดยปราศจากการศึกษาขอ มูล ใดๆเลย จะเปนเพียงแคก ารสรางสรรคจ ากความคดิ ของบคุ คลหนง่ึ ทีอ่ าจจะไมใ ชล กู คา จึงไม ตอบโจทยส งิ่ ท่ลี กู คากําลงั มองหาและไมโดนใจ จวบจนไมไดส รางแรงกระตนุ ใหลูกคา หนั มาสนใจ และตอ งการซื้อ เพราะฉะน้นั การศึกษาขอ มลู ของตลาด อุตสาหกรรม พฤติกรรมของลูกคาเชงิ ลึก จงึ เปน สิ่งสําคัญ และ ถือวาเปนตน นาํ้ ของการตัดสนิ ใจสรางกลยทุ ธท ่ตี อบโจทยท้งั เปาหมายธุรกิจ และลูกคา ไดอ ีกดว ย ตําแหนง น้ี ฟงดูเหมอื นจะงา ยแคค น หาขอมูล แตทีจ่ รงิ แลว เปนตาํ แหนง ทตี่ อง อาศยั การคดิ วเิ คราะห แบบมีตรรกะและเหตผุ ล มีท่มี าท่ไี ป จนกระทง่ั สามารถตอบไดวา ขอ มลู ที่ได มาขอ มูลใด ทีจ่ ะสามารถนําไปตอ ยอดใหเกดิ ประโยชนกบั องคกรไดม ากข้นึ

4.Brand Marketers นักสรา งแบรนด แบรนดเ ปน เรือ่ งที่เราไดย ินกันโดยท่วั ไป ต้ังแตยุคการทําการตลาดแบบออฟไลนจ นถงึ ออนไลน การสรา งแบรนด ในยุคน้ีหลายทานมองวา เปนเร่อื งงาย แตก ารทําใหแ บรนดขยายอยางไรรอย ตอ จากออฟไลนส อู อนไลน และขยายจากในประเทศไปสตู างประเทศ เปน เร่ืองท่ที าทายจงึ จาํ เปน ตอ งอาศัยผูมากประสบการณใ นตาํ แหนง นี้ เพือ่ ควบคมุ Touch Point ทง้ั ออนไลนและออฟไลน ใหเ ปน เรอ่ื งเดียวกนั และ ยังคงตอ งมีองคค วามรูทางดาน Digital Marketing ประกอบดว ยจะ ทําใหเปน ทตี่ องการของตลาดมากข้นึ เพราะในฝงดจิ ิทลั กม็ ีเทคนคิ ในการควบคุม เสรมิ ความ แข็งแกรง ของแบรนดท่ีแตกตา งจากออฟไลนโ ดยสิ้นเชงิ ตวั อยางเชนการวางแผนการส่อื สาร องคก ร หากเปน ในยุคออฟไลนเราสามารถวางแผนลว งหนาเปน เวลานบั ป เพราะนบั ไดว ามปี จ จยั ทีจ่ ะเขา มาแทรก และสงผลใหเกิดการเปล่ยี นแปลงยังไมเยอะเทา ในยคุ ดจิ ิทัลนี้ Brand Marketer, Brand Manager จงึ ตอ งมีองคความรทู างดา นดิจทิ ลั ใหมาก เพ่ือนําไปวางแผน บริหาร ควบคุม ใหแบรนดค ุณเตบิ โตไดอ ยา งตอเนอ่ื งไมวา จะอยูยุคไหนก็ตาม แตห ากขาดองคความรูทางดา น ดิจทิ ัลไป จะไมทนั ทั้งการสื่อสารใหลกู คาเขา ใจแบรนดอ ยา งลกึ ซึ้งแลว ทา นก็อาจจะตอ งเผชิญ กับปญหาท่เี กดิ จากการสื่อสารกับทมี งานรนุ ใหมอีกดว ย

5.SEO Specialization ผเู ชีย่ วชาญทางดา น SEO ในชวงสามเดอื นท่ีผา นมา นอกจากการปรบั เปลีย่ น สมการของเฟสบุค (Facebook Algorithm) ทมี่ ีอยูเปน ประจําอยูแลว ก็มกี ารประกาศถงึ คาบริการของทาง Line เขา มาเพ่ิมเตมิ และคา โฆษณา ที่สูงข้นึ อยา งตอเนอื่ ง คงไมตางอะไรจากยุคออฟไลน ทส่ี ่ือไหนสรา ง Traffic ผานชองทางท่ี ตัวเองมไี ดม ากที่สดุ ส่ือนนั้ ก็จะสามารถสรางรายไดจากการโฆษณาไดเชนเดยี วกนั ไมใชเพยี ง แต Platform Social Media ท่ีเปน ชอ งทางหลกั แตจ ะมีแพลตฟอรมนองใหมทเี่ กิดขึน้ กันอยาง ตอเนือ่ ง พรอ มกับคาโฆษณาของแตล ะพ้นื ท่ีทเ่ี กดิ ข้นึ ไปพรอมกบั ชองทางใหมๆ เพราะฉะน้ัน เว็บไซตจงึ เปน สิ่งทีล่ ะเลยไมได และหากโซเชียลมีเดียอน่ื ๆ คอื บานเชา ในเวลา 2-5 ปนี้ เราคง ตอ งรบี ทมุ เทใหก บั การสรา งบา นของเราอยางจริงจังเสยี ที น่นั ก็คือเว็บไซต ผูเชี่ยวชาญทางดา น SEO จงึ เปน ทตี่ อ งการของตลาดอยา งมาก แตอยากเนน ไว ณ ทน่ี ี้วา หากคุณเดนิ ทางสาย SEO ก็ไปตอ ใหสุด เพราะทางองคกรหลายๆ องคกรก็เริ่มมองหาผูมี ประสบการณท างดานน้มี ากข้นึ เรยี กไดว า มกี ารซอื้ ตวั จากทห่ี นึ่งไปอีกทหี่ น่งึ โดยมีรายไดเ พิม่ มากกวา 50% จากฐานเงนิ เดือนเกา เลยกว็ า ได

6.Website Design & Development นกั ออกแบบและพัฒนาเวบ็ ไซต จากขอท่ี 5 เม่ือ SEO คอื การเสรมิ พลังกาํ ลังดงึ ดดู ลกู คาเขามาในเว็บไซต การพัฒนาและออก แบบเว็บไซตใหเ หมาะกับการใชง าน ทนั ยคุ ทนั สมัยก็เปน สง่ิ สาํ คัญ เหมอื นกับการแขง ขันการ ตกแตง Windows ในหอง ณ ปจจุบันท่ีเนนเร่ืองของ Experience Marketing คือมอี ะไรที่ แปลกใหม นอกจากความแปลกใหมแลวจะตอ งเขากับชวี ติ ประจําวนั ของลูกคาอีกดว ย เว็บไซต กเ็ ชนกนั การสรา งเว็บไซตไ มใชการลงทนุ เพยี งครงั้ เดยี ว เราตองมกี ารซอมแซม ตกแตงและ พฒั นาอยางตอ เนอ่ื ง ใหทุกครัง้ ทีม่ คี นแวะเวียนมาทบ่ี า นหรอื รานของเรารสู ึกประทบั ใจและอยาก กลบั มาทุกครงั้ กอ นหนา นตี้ ําแหนงที่เกีย่ วกบั เวบ็ ไซต หลายๆองคกรมกั จะวาจางบริษัทรบั จา ง ภายนอก แตจ รงิ ๆแลว ทีมพัฒนาเว็บไซตก ลับเปนอีกหนึง่ ทมี สําคัญที่หลายองคกรจําเปน ตองมี เพื่อการพัฒนาอยางตอ เน่ืองใหเ ร็วกวา คแู ขงทเ่ี กิดขึน้ ในตลาดคะ 7.E-Commerce Specialist ผูเ ชี่ยวชาญทางดา น E-Commerce ความฝนของหลายธรุ กจิ คือไปใหถ งึ จดุ ของการมีแพลตฟอรม E-Commerce เปนของตวั เอง แตใ นโลกแหง ความจริง E-Commerce ไมใชงานเล็กๆตอ งอาศัยกาํ ลังสมองของผูเ ชยี่ วชาญ เปน ทีมในการประกอบสวนตา งๆ ท้งั หนาบา นและหลังบา นใหเกิดขึ้น เปรยี บเสมอื นกับการมี อกี หนึ่ง Business Unit ทต่ี องเริ่มตนเลยทีเดียว ตาํ แหนงนีเ้ ปนที่ตอ งการของตลาดเพิ่มขนึ้ แตไ มวาจะเปน ทั้งไทยหรือตลาดโลกเองกต็ าม ยังไมสามารถผลติ บคุ ลากรทางดา นนีไ้ ดอ ยา ง เต็มท่ีทาํ ใหม ีการขาดแคลนกวา สาขาไหนๆ แตหากมีทีมนแ้ี ลวนีน้ าจะเปน โอกาสดีของการเร่ิมตน การเปลยี่ นแปลงโมเดลธุรกิจของคุณแนนอนคะ

7 เครื่องมือสาํ หรับ ผเู รม่ิ ตนทํา Digital Marketing และหัวขอ สุดทา ยทีท่ างทมี งาน STEPS Academy ไดแ ถมใหเพอื่ ใหท ุกทานสามารถนาํ เครือ่ งมือ เหลานไ้ี ปใชในการพฒั นาแผนการตลาดของธุรกจิ ทา นใหส ามารถบรรลไุ ดตามเปาหมายทท่ี าน ตอ งการคะ จะมเี ครอื่ งมืออะไรบา งน้ัน ไปดกู ันเลยคะ 1. MailChimp เคร่ืองมือทีช่ ว ยในการทาํ การตลาดผา นชอ งทางการสงอเี มล และเปน ที่ท่ีนยิ มจากนักการตลาด ทัว่ โลก โดย 80% ของบรษิ ทั แบบ B2B และ B2C ตางก็ใชก ารตลาดผานอเี มล MailChimp ไดถ กู ออกแบบใหง า ยตอ การใชง าน แมว า คณุ จะไมเ คยทําการตลาดผานชองทาง อเี มลมากอ น กส็ ามารถเขาถงึ ไดง า ยเหมาะสาํ หรบั ผูเรม่ิ ตนใชง าน สามารถปรับแตงไดแ ละยงั มี ฟเ จอรตา งๆ ทช่ี วยใหคณุ สามารถออกแบบหนาตาของอเี มลไดอยา งสวยงาม มีการแสดงผล ทางสถิติทช่ี ัดเจน ชวยใหค ุณสามารถวางแผนแคมเปญทางการตลาด อีกทัง้ ยงั สามารถวัด ผลการทํางานได

2.HubSpot ถาพูดถงึ การตลาด การขายและระบบ CRM (Customer Relationship Management) HubSpot จะเปนเคร่อื งมือแรกๆที่หลายทานนกึ ถึง เพราะเปนเคร่ืองทําการตลาดแบบครบวงจร ตงั้ แตก ารทาํ การตลาดผานการสงคอนเทนต ทช่ี วยเพ่มิ โอกาสใหก ลมุ ผตู ดิ ตามกลายมาเปน ลกู คา ระบบการขายทที่ ํางานอตั โนมตั ิ อยา งเปน ระบบทร่ี วดเร็ว การบรกิ ารลกู คา ตัง้ แตเ ร่มิ ตน การขาย ไปจนถึงบรกิ ารหลังการขาย ระบบการบรหิ ารจดั การความสมั พันธร ะหวางบริษทั กับลกู คา ทาํ ใหก ารตลาดผานชองทางออนไลนเ ปนเรือ่ งที่งายมากข้นึ และสามารถทํางานไดอ ยา งเปนขนั้ เปน ตอนพรอมฟงกช ่ันทีห่ ลากหลายรูปแบบ ชว ยใหค ณุ สามารถตอบโจทยท ุกความตอ งการของ ลูกคา

3.Trello เครื่องมอื ทีช่ วยใหค ณุ สามารถทาํ งานไดอยางเปนระเบยี บแบบแผน และใชใ นการการวางแผน ไดเ ปนอยางดี ทาํ ใหการทํางานของคุณมปี ระสทิ ธิภาพมากขน้ึ ท้งั เรื่องของการบรหิ ารทมี และ งานสวนตวั ของคุณ ทป่ี ระหยดั เวลามากขนึ้ ลดความยุง ยากและทําใหค ุณกับทีมงานสามารถมองเห็นถึงภาพรวม ของทีม และความเคล่ือนไหวของขัน้ ตอนตา งๆของงานไดอ ยางชดั เจน

4.Hootsuite ไมมใี ครสามารถโตแ ยง ไดวาโซเชยี ลมเี ดียคือ หนงึ่ ในสวนสําคัญที่ทาํ ใหหลายๆบรษิ ทั ประสบความ สาํ เร็จ ไมว า จะในอตุ สาหกรรมใดก็ตาม การตลาดบนชอ งทางโซเชยี ลมเี ดยี กย็ ังเปนสิง่ ทจ่ี าํ เปน ตอการทําการตลาดบนโลกออนไลน เครอ่ื งมอื Hootsuite ชว ยใหคณุ สามารถกําหนดเวลาโพสตคอนเทนตบ นโซเชียลมีเดยี ไดล วง หนา ชว ยใหคุณประหยัดเวลามากขน้ึ และยังสามารถชว ยใหค ณุ บริหารการสื่อสารคอนเทนตผ าน หลายๆชอ งทางไดใ นเวลาเดียวกันอยา งมีประสทิ ธิภาพ

5.Google Analytics เครอื่ งมอื ท่หี ลายๆทา นคุนหูกันเปนอยา งดี และถือวาเปนเครื่องมอื ฟรีชน้ั นําจาก Google ซ่งึ เปนเครอื่ งมอื ทีช่ วยในการวางกลยทุ ธทางการตลาดท่ีคุณควรมใี นการเรมิ่ ตน ทาํ การตลาด ดจิ ิทัล เปนเคร่ืองมือทชี่ วยใหค ุณสามารถกําหนดทศิ ทางของการทาํ การตลาดของคุณเมื่อคุณรวู า ลูกคาของคุณน้ันมาจากชอ งทางใดบาง ชืน่ ชอบในการอา นคอนเทนตแบบไหน จะชวยในการ เก็บขอมลู พฤตกิ รรม การมสี วนรวมกับแบรนดข องคณุ และรายงานสถิตเิ พือ่ ทคี่ ุณสามารถ นําขอมูลเหลาน้ไี ปพัฒนาตอยอด ปรับปรุงกลยุทธข องคุณใหต อบโจทยล ูกคามากยง่ิ ข้นึ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook