Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore หลักสูตร 2 รายวิชาที่ 3 การสร้างร้านค้าดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์

หลักสูตร 2 รายวิชาที่ 3 การสร้างร้านค้าดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์

Published by Pongsaton Palee, 2022-03-12 13:50:11

Description: หลักสูตร 2 รายวิชาที่ 3 การสร้างร้านค้าดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์

Search

Read the Text Version

หลกั สูตรท่ี 2 การบริหารจดั การตลาดดจิ ทิ ัล (Digital Marketing Management) การสร้างร้านค้าดจิ ทิ ลั ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media Digital Marketing) ผศ.ดร.พรพิมล วริ ิยะกลุ ผศ.ดร.อดิเรก เยาวว์ งค์

หลกั สูตร การบริหารจดั การบนฐานวถิ ชี ีวติ ผู้ประกอบการสมัยใหม่ (New Normal Management for Entrepreneur Lifestyles) การสร้างร้านค้าดจิ ทิ ัลผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media Digital Marketing)

อาจารย์ประจาวชิ า ผศ.ดร.พรพมิ ล วริ ิยะกลุ ประวตั ิการศึกษา - Ph.D. (Management) ECU. Australia - รัฐศาสตรมหาบณั ฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรบณั ฑิต มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจบณั ฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลยั รามคาแหง ประวตั ิการทางาน - อดีตคณบดีคณะวทิ ยาการจดั การ - อดีตประธานหลกั สูตรบริหารธุรกิจมหาบณั ฑิต

อาจารย์ประจาวชิ า ผศ.ดร.อดเิ รก เยาว์วงค์ สาขาวชิ าคอมพวิ เตอร์ศึกษา มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ราชนครินทร์ รองผอู้ านวยการสานกั ส่งเสริมวชิ าการและงานทะเบียน อดีตประธานสาขาวชิ าคอมพวิ เตอร์ศึกษา อดีตรองผอู้ านวยการสานกั วทิ ยบริการและเทคโนโลยสี ารสนเทศ ประวตั ิการศึกษา - ระดบั ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวชิ าเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา - ระดบั ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบณั ฑิต สาขาวิชาการศึกษาวทิ ยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) - ระดบั ปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรมบณั ฑิต สาขาวิชาวศิ วกรรมโทรคมนาคม

คาอธิบาย/รายละเอยี ดหลกั สูตร (Course Description) ปจั จุบนั การดําเนินงานประชาสมั พนั ธ์ ไม่เพยี งแต่เป็นสรา้ งความเขา้ ใจอันถูกต้อง สง่ เสรมิ ความสมั พนั ธอ์ นั ดรี ะหว่างหน่วยงานและบุคคลทงั้ ภายในและภายนอก หรอื ดําเนินงาน ประชาสมั พนั ธ์ในเชิงรบั เพ่อื แก้ไขปญั หาต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อภาพลกั ษณ์ขององค์กร เท่านนั้ แต่หากเป็นการดําเนินงานประชาสมั พนั ธโ์ ดยมกี ารออกแบบและวางแผนล่วงหน้า เพ่อื เป็นการสร้างข่าวดึงดูดความสนใจ กับกลุ่มเป้ าหมาย อันเป็นการประชาสัมพันธ์ท่ีนัก ประชาสมั พนั ธค์ ดิ สรา้ งสรรคส์ ่อื และกจิ กรรมขน้ึ หรอื เรยี กว่า การประชาสมั พนั ธ์เชงิ รุก ซง่ึ เป็น การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเขา้ ถึงกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ภายในระยะเวลาอนั รวดเรว็ การ ส่อื สารในยุคปจั จุบนั นับว่าเป็นยุคความเจรญิ ทางดา้ นเทคโนโลยสี ่อื สาร การประชาสมั พนั ธ์จงึ ตอ้ งสามารถตอบรบั ต่อสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทวั่ โลกไดอ้ ยา่ งไรพ้ รมแดน

ขอบเขตเนือ้ หา (Content) 1. ความรู้ความเขา้ ใจเก่ียวกบั การสร้างร้านคา้ ดิจิทลั ผา่ นสื่อสังคม (Social Media Digital Marketing) 2. ความรู้ความเขา้ ใจเกี่ยวกบั การพฒั นาการวางแผนการดาเนินงานสร้างร้านคา้ ดิจิทลั ผา่ น ส่ือสงั คมออนไลน์ 3. ความรู้ความเขา้ ใจเกี่ยวกบั หลกั การบริหารจดั การร้านคา้ ดิจิทลั 4. ความรู้ความเขา้ ใจเกี่ยวกบั เทคนิคการประชาสมั พนั ธ์เพ่ือการตลาดเชิงรุก 5. ความรู้ความเขา้ ใจเกี่ยวกบั การสร้างร้านขายสินคา้ บนเพจ Facebook, Instagram, การ เปิ ดบญั ชีร้านคา้ บน LINE official Account, การส่งเสริมการขายสินคา้ ผา่ นช่อง YouTube

หลกั การประชาสัมพนั ธ์สินค้าออนไลน์ การวางแผนกลยุทธ์สังคมออนไลน์ (Social Media Strategy) • สร้างความไดเ้ ปรียบทางการแข่งขนั • สร้างแบนดใ์ หก้ บั หน่วยงาน • เขา้ ถึงกลุ่มเป้ าหมายไดต้ รงจุด • เลือกใชเ้ ครื่องมือไดอ้ ยา่ งเหมาะสม คุม้ ค่า

ความสาคญั หลกั การประชาสัมพนั ธ์เพอ่ื การตลาดเชิงรุก • การส่งเสริมความสมั พนั ธ์ระหวา่ งหน่วยงานและบุคคลท้งั ภายในและภายนอก • การสร้างข่าวดึงดูดความสนใจกบั กลุ่มเป้ าหมาย • การประชาสมั พนั ธท์ ี่นกั ประชาสมั พนั ธค์ ิดสร้างสรรคส์ ่ือและกิจกรรมข้ึน • การประชาสมั พนั ธเ์ ชิงรุก

วตั ถุประสงค์ของการประชาสัมพนั ธ์ • เผยแพร่ความรู้ความเขา้ ใจในข่าวสาร ขอ้ มูล และเรื่องราวต่างๆ ของ องคก์ รไปสู่กลุ่มเป้ าหมาย • ส่งเสริมดา้ นการตลาด การโฆษณา โดยการสร้างคุณค่าเพม่ิ ใหแ้ ก่สินคา้ หรือบริการ • สร้าง รักษา และแกไ้ ขภาพลกั ษณ์ใหแ้ ก่องคก์ ร

การวางแผนประชาสัมพนั ธ์ การวางแผนยุทธศาสตร์จะต้องเร่ิ มที่การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ คณะกรรมการหรือคณะทางาน แต่การวางแผนการประชาสัมพนั ธ์ ไม่จาเป็ นต้องกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ใหม่ เพราะเป็ นการ ดาเนินการตามแผนยทุ ธศาสตร์ขององคก์ รอยแู่ ลว้

การวางแผนประชาสัมพนั ธ์ 1. ต้งั เป้ าหมายในการประชาสัมพนั ธ์ • จะเพิ่มยอดขายสินคา้ และบริการทางออนไลนอ์ ยา่ งไร • ขยายและเขา้ ถึงกลุ่มลูกคา้ ใหม่ ๆ • สร้างการรับรู้เกี่ยวกบั กิจกรรมของเรา • การเพ่ิมยอดการเขา้ ชมสื่อสงั คมออนไลนข์ องเรา

การวางแผนประชาสัมพนั ธ์ 2. ทาความเข้าใจและรู้จกั กล่มุ เป้ าหมาย • กลุ่มเป้ าหมายอายเุ ท่าไหร่ • พฤติกรรมการสื่อสงั คมออนไลน์เป็นอยา่ งไร • ท่ีพกั หรือที่ทางานอยทู่ ่ีไหนบา้ ง • รายไดเ้ ท่าไหร่ • ความสนใจเรื่องอะไร •…

การวางแผนประชาสัมพนั ธ์ 3. ศึกษาและวเิ คราะห์คู่แข่ง • เน้นเร่อื งอะไร นําเสนออยา่ งไร • ใชแ้ พลตฟอรม์ ไหน • มผี ลการตอบรบั จากกลมุ่ เป้าหมายอยา่ งไรมากน้อยแคไ่ หน • โพสตถ์ แ่ี คไ่ หน • โพสตต์ อนไหน • ใชโ้ พสตป์ ระเภทไหน เชน่ รปู ภาพ วดิ โี อ ขอ้ ความ

การวางแผนประชาสัมพนั ธ์ 4. เลอื กใช้เคร่ืองมอื ออนไลน์ท่เี หมาะสม • เนน้ การโฟสตข์ อ้ ความ รูปภาพ ควรใช้ Facebook Instagram เป็นตน้ • เนน้ ส่ือวิดีโอ 2-5 นาที ควรใช้ Youtube • เนน้ คลิปวดิ ีโอส้นั ๆ ควรใช้ Tiktok • ใชแ้ พลตฟอร์มอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม

สถติ แิ ละพฤตกิ รรมการใช้ Social Media

การวางแผนประชาสัมพนั ธ์ 5. วางแผนกลยุทธ์เนือ้ หา • เน้ือหาเหมาะสมกบั บุคลิกและลกั ษณส่วนบุคคล • วธิ ีการในการนาเสนอเน้ือหาและตอบโตก้ บั กลุ่มเป้ าหมาย • ความถ่ีในการโพสตใ์ นแต่ละแพลตฟอร์ม • ความยาวของแต่ละโพสตแ์ ต่ละแพลตฟอร์ม • สาระของเน้ือหา

การวางแผนประชาสัมพนั ธ์ 6. วางแผนการใช้ทรัพยากร • เวลาในการวางแผนและศึกษาคู่แข่ง • ทรัพยากรบุคคลที่ตอ้ งใชใ้ นการผลิตเน้ือหา • การพฒั นาระบบ เช่นพฒั นาเอง จา้ งบริษทั หรือ Freelance • ใชเ้ ครื่องมือหรือซอฟตแ์ วร์ต่าง ๆ ท่ีตอ้ งใชม้ ีอะไรบา้ ง • งบประมาณท่ีเหมาะสม

การวางแผนประชาสัมพนั ธ์ 7. วางแผนเรื่องการวเิ คราะห์และวดั ผล • การวดั ประสิทธิภาพระบบ เช่นจานวนผเู้ ขา้ ใชร้ ะบบ • ความพงึ พอใจของกลุ่มเป้ าหมาย • จานวนเน้ือหาที่โพสตแ์ ต่ละวนั /สปั ดาห์ • การใช้ Google Analytics, Social monitoring

เทคนิคการประชาสัมพนั ธ์เพอ่ื การตลาดเชิงรุก 1. การเผยแพรข่าวสาร ประกอบดว้ ย • มีการวางแผนปฏิบตั ิการประชาสมั พนั ธ์ • เนน้ ความชดั เจนของการกาหนดวธิ ีการต่าง ๆ • ดาเนินยทุ ธวธิ ีตามแผนใหค้ รบถว้ น

เทคนิคการประชาสัมพนั ธ์เพอื่ การตลาดเชิงรุก 2. การชกั จูงใจ ประกอบดว้ ย • การกาหนดแผน หรือวธิ ีการที่จะจูงใจกลุ่มเป้ าหมายใหเ้ ห็นพอ้ งกบั เน้ือหาท่ี นาไปประชาสมั พนั ธ์อยา่ งเป็นข้นั ตอน • นาข่าวสารใหถ้ ึงผรู้ ับสาร และกลุ่มเป้ าหมายท้งั แบบเผชิญหนา้ (face to face) หรือแบบออนไลน์ (Online)

เทคนิคการประชาสัมพนั ธ์เพอื่ การตลาดเชิงรุก 3. การจดั องคก์ ารเป็นการกาหนดตวั บุคคลทางาน • เป็นนกั ประชาสมั พนั ธที่แทจ้ ริง และสามารถรักษาภาพลกั ษณ์องคก์ รไดด้ ี • มีความรับผดิ ชอบ • มีความรอบรู้ในงานหลายสาขาวชิ าชีพ • มีความอดทน เสียสละ มานะ สู้งาน • มีจรรยาบรรณ

เทคนิคการประชาสัมพนั ธ์เพอื่ การตลาดเชิงรุก 4. การไตร่ตรอง • การทบทวนและใคร่ครวญการดาเนินการประชาสัมพนั ธที่ดาเนินไป แลว้ เพ่ือจะไดป้ รับแผนหรือแกไ้ ขปัญหาให้สอดคลอ้ งกบั เหตุการณที่ กาลงั เผชิญอยไู่ ดท้ นั ทวงที

การวางแผนประชาสัมพนั ธ์ เทคนิค 5W1H

หลกั การ 5W1H 1. Who ใคร คือสิ่งท่ีเราตอ้ งรู้วา่ ใครรับผดิ ชอบ ใครเกี่ยวขอ้ ง ใครไดร้ ับ ผลกระทบ ในเร่ืองน้นั มีใครบา้ ง 2. What ทาอะไร คือสิ่งที่เราตอ้ งรู้วา่ เราจะทาอะไร แต่ละคนทาอะไรบา้ ง 3. Where ท่ีไหน คือสิ่งที่เราตอ้ งรู้วา่ สถานที่ท่ีเราจะทาวา่ จะทาท่ีไหน เหตุการณ์หรือสิ่งท่ีทาน้นั อยทู่ ่ีไหน

หลกั การ 5W1H 4. When เม่ือไหร่ คือ ส่ิงท่ีเราตอ้ งรู้วา่ ระยะเวลาท่ีจะทาจนถึงสิ้นสุด เหตุการณ์หรือส่ิงที่ทา น้นั ทาเมื่อวนั เดือน ปี ใด 5. Why ทาไม คือ สิ่งท่ีเราตอ้ งรู้วา่ ส่ิงที่เราจะทาน้นั ทาดว้ ยเหตุผลใด เหตุใดจึงไดท้ าสิ่งน้นั หรือเกิดเหตุการณ์น้นั ๆ 6. How อยา่ งไร คือ สิ่งท่ีเราตอ้ งรู้วา่ เราจะสามารถทาทุกอยา่ งใหบ้ รรลุผลไดอ้ ยา่ งไร เหตุการณ์ หรือสิ่งที่ทาน้นั ทาอยา่ งไรบา้ ง

การใช้เทคนิค 5W1H • การคิดวเิ คราะห์ (Analysis Thinking) สถานการณ์ • การจาแนก แยกแยะองคป์ ระกอบต่าง ๆ วตั ถุ ส่ิงของ เรื่องราว หรือเหตุการณ์ • หาความสมั พนั ธ์เชิงเหตุผล ระหวา่ งองคป์ ระกอบต่าง ๆ เหล่าน้นั เพือ่ คน้ หา คาตอบที่เป็นความเป็นจริง หรือท่ีเป็นสิ่งที่สาคญั

ประโยชน์ของการคดิ วเิ คราะห์ 5W1H 1. ทาใหเ้ รารู้ขอ้ เทจ็ จริง รู้เหตุผลเบ้ืองหลงั ของสิ่งทเ่ี กิดข้ึน เขา้ ใจความ เป็ นมาเป็ นไปของเหตุการณ์น้ นั 2. ใชเ้ ป็นฐานความรู้ในการนาไปใชใ้ นการตดั สินใจแกป้ ัญหา 3. ทาใหห้ าเหตุผลท่ีสมเหตุสมผลใหก้ บั สิ่งที่เกิดข้ึนจริง 4. ทาใหส้ ามารถประมาณความน่าจะเป็นได้

การแบ่งกล่มุ ลูกค้า (CUSTOMER SEGMENTATION) เราต้องรู้จักว่าลูกค้าเราเป็ นใคร แบ่งได้กี่กลุ่ม กี่วิธี แต่ละ กลุ่มมีความต้องการแตกต่างกนั วิธีสร้างสัมพันธ์และกจิ กรรม ก า ร ต ล า ด จึ ง ต่ า ง กั น น อ ก จ า ก นี้ ต้ อ ง รู้ ว่ า ลู ก ค้ า กลุ่มใดท่ีเราต้องเอาใจใส่อย่างดี ติดต่อบ่อยๆจูงใจบ่อยๆ จึงจ าเป็ นต้องมีฐานข้อมูลลูกค้า มีเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้าท่ี สามารถสร้างมูลค่าต่อหัวให้สูงขึน้ ด้วยการสร้างสัมพันธ์ที่ดี จนเกดิ ความภกั ดี

การแบ่งกล่มุ ลูกค้า (CUSTOMER SEGMENTATION) - เพศ - รายได้ - การศึกษา - อาชีพ - ภมู ิภาค - กิจกรรม - งานอดิเรก แบง่ ตามปัจจยั ส่วนบคุ คล

การแบ่งกล่มุ ลกู ค้า (CUSTOMER SEGMENTATION) แบ่งตามพฤติกรรม ลูกค้าเรา ลูกค้าคู่แข่ง ลูกค้าทช่ี อบหลายยห่ี ้อ ลูกค้าชอบลองไปเรื่อยตามแรงโปรโมช่ัน ลูกค้าทส่ี ูญเสียและ เลกิ ใช้ของเราไปแล้ว สร้าง ภักดใี ห้ลูกค้าเรา Loyalty Marketing , แย่งลูกค้าคู่แข่ง Competitive Marketing, หาลูกค้าใหม่ Customer Acquisition , ทวงคืนลูกค้าเก่าที่ สูญเสียไป Reactivating loss & lapsed customer คือ กลยุทธ์การตลาด ของการแบ่งตลาดตามพฤติกรรม ลูกค้าแต่ละกลุ่มมีความต้องการ ต่างกนั มที ศั นคตติ ่อสินค้าเราต่างกนั จงึ ต้องมกี ลยุทธ์ในการเข้าถึงต่างกนั

การแบ่งกล่มุ ลูกค้า (CUSTOMER SEGMENTATION) แบ่งตามความเป็ นมืออาชีพ การเน้นท่ีกล่มุ สาขาอาชีพที่ทา เช่น การท่ีเราจะขายสินค้าหรือนาเสนอสินค้า สิ่งที่ต้องคานึงอีกอย่างหน่ึง คือ สินค้า ที่ขายตอบโจทยก์ บั อาชีพเขาหรือไม่ โดยท่ีอาจจะศึกษาจากพฤติกรรมการใช้งาน การเกบ็ เป็นฐานข้อมลู และการเรียนรู้ ต้องการสงั คม

การแบ่งกล่มุ ลกู ค้า (CUSTOMER SEGMENTATION) แบง่ ตามความทนั สมยั กล่มุ ลา้ สมยั มีประมาณ 10 เปอรเ์ ซน็ ต์ จะชอบลองของแปลกใหม่ ปลกุ กระแสได้ง่าย และชอบนาหน้าคนอื่น ๆ ยอมจ่ายแพงเพ่ือให้ได้ใช้ก่อน กล่มุ ร่วมสมยั มีประมาณ 20 เปอรเ์ ซน็ ต์ ใช้ของที่กาลงั อย่ใู นกระแสนิยมยอมจ่ายค่าลกู เล่น หรือส่ิงเพ่ิมเสริมแต่ง มากขึน้ กว่า รนุ่ มาตรฐานธรรมดา เช่น มอื ถอื มีลกู เล่น แต่งเสียงเพลงเข้าออก กะทดั รดั เปล่ียนหน้ากากได้ ส่งข้อความ ภาษาไทยได้ กล่มุ ตามสมยั มี 30 เปอรเ์ ซน็ ต์ คือ กล่มุ ทีต้องการใช้งานแค่พนื้ ฐาน ต้องการผลิตภณั ฑร์ าคาถกู เช่น มือถอื ใช้ โทรออก รบั เข้าเป็นพอ เสียงดงั ฟังชดั ไม่ต้องมีลกู เล่นมากเพราะไมอ่ ยากใช้ หรอื ใช้ไม่เป็น ชอบอะไรท่ีเรียบง่าย มาตรฐาน และราคาย่อมเยาว์ กล่มุ นี้มีมากชอบลด แลก แจกแถม กล่มุ ล้าสมยั ไมม่ ีโอกาสเลือกได้แต่ซื้อถกู ซื้อหลงั ยอมรบั สินค้าบริการที่ตา่ กว่ามาตรฐานเพราะไมม่ ีโอกาสได้ เลือก มีประมาณ 40 เปอรเ์ ซน็

การแบ่งกล่มุ ลูกค้า (CUSTOMER SEGMENTATION) แบ่งตามประเภทกลุ่มลูกค้า เช่น B2B หรือ B2C ธุรกจิ บางอย่างมีลูกค้าท้ังสาม กลุ่ม เช่น วัสดุก่อสร้าง มีขายเข้าโครงการ ขายเข้า ร้านค้าช่วง ร้านค้าปลีก และขายสู่เจ้าของบ้านหรือยาง รถยนต์มีขายเข้า บริษัทห้างร้าน เป็ นยางใหญ่ใช้กับ รถบรรทุก ต้องการใช้ทนนานประหยัด ขายเข้าร้านค้า ช่วงและปลีกต้องการกาไรดีซื้อง่ายขายคล่อง และขาย หน้าร้ านให้กับเจ้าของรถที่มาเปลี่ยนยางหน้ าร้ าน ต้องการยางดมี ีคุณภาพ สมราคาท่ีจ่ายไปและเหมาะกับ ลกั ษณะการใช้งาน ท่ีมา : เวบ็ ไซต์ adaddictth

การแบ่งกล่มุ ลูกค้า (CUSTOMER SEGMENTATION) แบ่งตามความจงภักดี ถา้ ลูกค้าทีจ่ งรักภักดตี ่อเรา คือ ลูกค้าท่มี คี วามเช่ือมน่ั และศรัทธา (Trust & Belief) อยา่ งแรงกลา้ วา่ เราสามารถตอบสนองความตอ้ งการท้งั Needs และ Wants ของพวกเขาไดด้ ีท่ีสุดท้งั ในปัจจุบนั และใน อนาคต จนคู่แข่งของเราไม่ถูกนามาพิจารณาในการตดั สินใจซ้ือของลูกคา้ เลย และลูกคา้ ของเรายนิ ดี เตม็ ใจที่จะซ้ือสินคา้ บริการ ของเราในอนาคต รวมไปถึงพร้อมที่จะทาหนา้ ที่เป็ นผแู้ ทนของเราในการเชิญ ชวนให้เพื่อนๆ ญาติสนิทของพวกเขา เขา้ มาร่วมเป็ นลูกคา้ ของเรา ซ่ึงเป็ นความภกั ดีของลูกคา้ ที่เกิดจาก ทศั นคติที่ดี มีความรู้สึกผกู พนั กบั เรา ในระดบั ท่ีลึกซ้ึงและเกิดข้ึนในระยะยาว

กรณศี ึกษา การสร้างร้านขายสินค้าใน Facebook Facebook คืออะไร Facebook คือ บริ การบนอินเตอร์ เน็ต บริการหน่ึง ท่ีจะทาใหผ้ ใู้ ชส้ ามารถติดต่อส่ือสารและ ร่วมทากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงหรือหลายๆกิจกรรม กบั ผูใ้ ช้ Facebookคนอื่นๆได้ ไม่ว่าจะเป็ นการก่อต้งั ประเดน็ ถามตอบในเร่ืองท่ีสนใจ โพสรูปภาพ โพสค ลิปวิดีโอ เขียนบทความหรือบล็อก แชทคุยกนั แบบ สดๆ เล่นเกมแบบเป็ นกลุ่ม และยังสามารถทา กิจกรรมอื่นๆผา่ นแอพลิเคชน่ั เสริมท่ีมีอยู่

กรณศี ึกษา การสร้างร้านขายสินค้าใน Instagram Instagram หรื อเรี ยกส้ันๆว่า IG เป็ นอี ก Social Network ที่ไดร้ ับความนิยมอย่างมากจากผใู้ ชท้ ว่ั โลก โดยมี จุดเด่นตรงที่ใชโ้ พสตภ์ าพถ่ายสินคา้ ไดส้ ะดวก หรือโพสตเ์ ป็ น ไฟล์วีดีโอก็สามารถทาได้ ซ่ึงช่วยให้สามารถนาเสนอไดท้ ุก มุมมอง โดย Instagramน้นั เป็ น App ที่เชื่อมต่อกบั Facebook โดยตรง หากถ่ายภาพสินค้าและโพสต์ก็สามารถแชร์เพื่อ วางขายสินคา้ บน Facebookไดท้ นั ที ดงั น้ันหากเปิ ดร้านคา้ บน เพจก็ควรเปิ ดร้านบน Instagram ควบคู่ไปพร้อมๆ กนั เพ่ือเพิ่ม ลกู คา้ ท่ีใชง้ าน Social Media ท่ีแตกต่างกนั ไป

กรณศี ึกษา การสร้างร้านขายสินค้าใน Instagram

กรณศี ึกษา การส่งเสริมการขายสินค้าผ่านช่อง YouTube การส่งเสริมการขายสินค้าผ่านช่อง YouTube ก่อนลงคลิปวีดีโอบน YouTubeจะต้องเริ่มต้นเข้าไปที่ เว็บไซต์หรือแอป YouTube และรู้จัก YouTubeให้มากกว่าการเปิ ด แอปขึ้นมาฟังเพลงและดูหนัง โดยในบทนี้จะพูดถึงการใช้ งาน YouTubeเบือ้ งต้นได้แก่ การเข้าใช้งาน YouTube ส่วนประกอบของ หน้าเวบ็ YouTube การสร้าง Playlist ต้ังค่าการใช้งานบัญชี และวิธี เข้าเรียนรู้คู่มอื ผู้สร้างท่ี YouTube เตรียมไว้ให้

กรณศี ึกษา การส่งเสริมการขายสินค้าผ่านช่อง YouTube การสมคั รสมาชิก YouTube เพอื่ เข้าใช้งานน้ันหากมี Gmail กส็ ามารถลอ็ กอนิ เป็ นสมาชิก YouTube ได้เลย (เน่ืองจากเป็ นบริษทั ของ Google) แต่หากยงั ไม่มีกส็ ามารถสมัคร Gmail ได้ ตามข้ันตอนแล้ว login เข้าสู่หน้าแรก YouTube เพอื่ เร่ิมต้นได้ดงั นี้ 1.เปิ ดหน้าแรกของ YouTube www.youtube.com 2.คลกิ ป่ ุม Sign In (ลงชื่อเข้าใช้)เพอ่ื เข้าสู่หน้า Login

กรณศี ึกษา การส่งเสริมการขายสินค้าผ่าน Line กำรขำยของผำ่ นไลน์ แอดไลนน์ น้ั สามารถนามาใชค้ ยุ รายละเอียดการซ้ือขายไดเ้ ป็ นอย่างดเี พราะอาจมกี ารขอภาพสนิ คา้ เพิ่มเตมิ หรือ แจง้ เลขบญั ชสี ำหรบั โอนเงินคำ่ สนิ คำ้ แต่อำจไมต่ อบโจทยส์ ำหรบั กำรสรำ้ งเป็ นหนำ้ รำ้ นขำยสินคำ้ ออนไลนข์ นำด ใหญ่เพรำะมีขอ้ จำกดั ในหลำยๆดำ้ นดงั น้ี 1.LINE ID เพิ่มเพ่ือนไดม้ ำกสดุ แค่ 5000 คนเท่ำนนั้ ทำใหม้ ีควำมจำกดั ในกำรเพิ่มลกู คำ้ 2.สำมำรถลง id line ได้ 1 ID ต่อ 1 ครง้ั เท่ำนนั้ ดงั นน้ั หำกมีรำ้ นคำ้ ออนไลนห์ ลำยลำ้ นหรอื มีผดู้ แู ลรำ้ นหลำยคน กจ็ ะจดั กำรตอบลกู คำ้ ไดอ้ ยำ่ งคอ่ นขำ้ งลำบำก 3.ตอ้ งปิ ดกำรขำยโดยตวั ผขู้ ำยเองไมม่ ีเครอ่ื งมือชว่ ยในกำรทำตลำดในไทย ดงั นนั้ หำกตอ้ งกำรปรบั พ้ืนท่ีรำ้ นคำ้ ออนไลนใ์ หอ้ ยใู่ นรปู แบบธรุ กจิ ไปพรอ้ มๆกบั กำรติดต่อสอ่ื สำรลกู คำ้ ได้ อยำ่ งลน่ื ไหล ควรสมคั รใชง้ ำน App LINE official Account เพ่ือเช่ือมต่อไปยงั ผใู้ ชร้ ำยไดซ้ ่ึงเหมำะสำหรบั รำ้ นคำ้ ขนำดเลก็ ไปจนถึงแบนขนำดใหญ่

กรณศี ึกษา การส่งเสริมการขายสินค้าผ่าน Line ชนิดของบญั ชี LINE Official Account

กรณศี ึกษา การขายสินค้าลงในแพลตฟอร์ม Shopee แพลตฟอร์ม Shopee Shopee Pte Ltd. เป็ นบริษัทสิงคโปร์ข้าม ชาติ สานักงานใหญ่ต้ังอยู่ภายใต้ Sea Group (เดิมชื่อGarena ) สานักงานใหญ่ประจา ภูมิภาคที่สิ งคโปร์ เทคโนโลยีซ่ึงส่ วนใหญ่ เน้ น E- commerce

กรณศี ึกษา การขายสินค้าลงในแพลตฟอร์ม Shopee Shopee เปิ ดตวั คร้ังแรกในสิงคโปร์ในปี 2558 และต่อมาได้ขยายการเข้าถงึ ไปยังมาเลเซีย ไทยไต้หวันอินโดนีเซียเวียดนามฟิ ลิปปิ นส์และบราซิล Shopee ร่วมมือกับผู้ให้บริการ จัดส่งกว่า 70 รายท่ัวท้ังตลาดเพอ่ื ให้การสนับสนุนด้านลอจิสติกส์แก่ผู้ใช้ ในสิงคโปร์ได้ ร่วมมือกับ NinjaVan สตาร์ทอพั ด้าน โลจิสติกส์สาหรับการรับและส่งสินค้า คู่ค้าจัดส่ง อน่ื ๆ ในภูมิภาค

กรณศี ึกษา การขายสินค้าลงในแพลตฟอร์ม Lazada

กรณศี ึกษา การขายสินค้าลงในแพลตฟอร์ม Lazada แพลตฟอร์ม Lazada Lazada Group ก่อต้งั ข้ึนในปี พ. ศ. 2555 โดย Rocket Internet ในสิงคโปร์ โดยมีเป้ าหมายในการสร้างรูปแบบธุรกิจAmazon.comในภูมิภาคเอเชีย ตะวนั ออกเฉียงใต้

กรณศี ึกษา การขายสินค้าลงในแพลตฟอร์ม Lazada

กรณศี ึกษา การขายสินค้าลงในแพลตฟอร์ม ebay

กรณศี ึกษา การขายสินค้าลงในแพลตฟอร์ม ebay แพลตฟอร์ม eBay eBay Inc. เป็ น บริษัท อีคอมเมริ ์ซข้ามชาติสัญชาติอเมริกันที่ต้ังอยู่ในซานโฮเซ แคลฟิ อร์เนียซ่ึงอานวยความสะดวกในการขายแบบผู้บริโภคถึงผู้บริโภคและแบบ ธุรกิจต่อผู้บริโภคผ่านทางเวบ็ ไซต์ eBay ก่อต้ังโดย Pierre Omidyar ในปี 1995 อีเบย์ก่อต้ังเป็ นเว็บประมูลสินค้าในปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) โดยปิ แอร์ โอมิด ดยี าร์] ในเมอื งแซนโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยในช่วงแรกนายปิ แอร์ ต้องการต้ังช่ือเว็บไซต์ว่า เอโคเบย์.คอม (EchoBay.com) แต่ได้มีคนจดทะเบียน เว็บไซต์ไว้แล้ว จึงได้หาชื่ออื่นและได้กลายมาเป็ น eBay.com ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2541 เดวนิ เวนิก ได้ดารงตาแหน่งเป็ นประธานบริษัทและซีอีโอ อีเบย์ได้ช่ือ ว่าเป็ นหนึ่งในบริษทั ทเี่ ตบิ โตเร็วมากทสี่ ุดในโลก

กรณศี ึกษา การขายสินค้าลงในแพลตฟอร์ม ebay การวางขายของในอเี บย์ มีให้เลอื กท้ังการวางขายแบบท่ีผู้ซื้อสามารถเลอื กซื้อได้ทันที่ (Buy-It-Now) และการขายแบบประมูลสินค้า ซ่ึงผู้ซื้อใน ปัจจุบันนิยมซื้อแบบ เลอื กซื้อได้ในทนั ทมี ากกว่า 80% มเี พยี งส่วนน้อยเท่าน้ันทเ่ี ลอื กซื้อแบบประมูล โดยสินค้าทว่ี างขายมีต้งั แต่ ของสะสม อุปกรณ์คอมพวิ เตอร์ เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า หรือแม้กระทงั่ รถยนต์ เรือ เคร่ืองบนิ ซึ่งมกี ารขายกนั ทุกวนั สินค้าบางชนิดเป็ นสินค้าหายาก

กรณีศึกษา การขายสินค้าลงในแพลตฟอรม์ AMAZON