Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore สรุปรายชื่อโครงการส่งแผนปีงบประมาณ 2566

สรุปรายชื่อโครงการส่งแผนปีงบประมาณ 2566

Published by Pun Mtr, 2022-11-12 08:13:01

Description: สรุปรายชื่อโครงการส่งแผนปีงบประมาณ 2566

Search

Read the Text Version

โครงการ็ฝายวิชาการ แผนการ่ใช่จายงบประมาณ่ป 2566 งบประมาณท่่ใี ช ลาดบั งาน/โครงการ/กจิ กรรม/งบราย่จาย/รายการ ชอ่ื -สกลุ /งาน/แผนกท่ีใ่ ช่จาย รวม็เปนเงิน 1 โครงการ อบรมเชิงปฏบิ ัตกิ ารเขียนแผนึฝกอาชพี ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค.66 ก.ย.66 262,300.00 262,300.00 งานอาชวี ศกึ ษาระบบทวภิ าคี 2 โครงการ จัดทาวฒุ ิบัตรการึฝกประสบการึณวชิ าชพี และึฝกอาชีพ งานอาชีวศกึ ษาระบบทวภิ าคี 10,000.00 ้ไมม้ีคา้ใช้จาย 10,000.00 3 โครงการ ติดตามึผูสาเร็จการศกึ ษาระบบทวิภาคี งานอาชวี ศกึ ษาระบบทวภิ าคี 5,000.00 ้ไมม้ีคา้ใช้จาย 5,000.00 4 โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศกึ ษาึฝกอาชีพ ระบบทวภิ าคี (การโรงแรม การึทองเท่ียว งานอาชีวศกึ ษาระบบทวภิ าคี 33,000.00 33,000.00 อาหารและโภชนาการ การตลาด การจัดการ) 4,000.00 4,000.00 งานอาชีวศกึ ษาระบบทวภิ าคี 5,000.00 5,000.00 5 โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาึฝกประสบการึณวชิ าชพี งานอาชีวศกึ ษาระบบทวภิ าคี 6 โครงการ ประชาสัมพันึธเพื่อเพิ่มึผูเรียน อาชวี ศึกษาระบบทวภิ าคี งานอาชีวศกึ ษาระบบทวภิ าคี 8,000.00 8,000.00 7 โครงการ สัมมนาตดิ ตามผลการึฝกประสบการึณสมรรถนะวิชาชีพ งานวดั ผลและประเมินผล 8 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยความึรวมมือของสถานประกอบการและ งานวดั ผลและประเมินผล คณะกรรมการึผูประเมินมาตรฐานวิชาชีพภายนอก 9 โครงการ การทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาต้ิดานอาชวี ศกึ ษา (V-NET)้ปการศึกษา 2565 10 โครงการ้สงเสริมการ้อาน งานวิทยบริการและ้หองสมุด 5,000.00 5,000.00 11 โครงการ งานสัปดา้ห้หองสมุด งานวทิ ยบริการและ้หองสมุด 10,000.00 10,000.00 12 โครงการ พัฒนาจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ้หองสมุดตามเกณ้ฑ งานวทิ ยบริการและ้หองสมุด 100,000.00 100,000.00 13 โครงการ จัดหาครุภณั ้ฑเคร่ืองคอมพิวเตอ้ร งานวทิ ยบริการและ้หองสมุด 64,000.00 64,000.00 14 โครงการ จัดหาครุภัณึฑเครื่องปรับอากาศึหองงานวทิ ยบริการและึหองสมุด 91,000.00 91,000.00 15 โครงการการเขียนแผนการ้ฝกอาชพี ระดับปริญญาตรีในสถานประกอบการ งานวิทยบริการและ้หองสมุด 16,400.00 16,400.00 16 โครงการปฐมนิเทศ้ฝกประสบการ้ณวิชาชพี ระดบั ปริญญาตรี 11,400.00 11,400.00 17 โครงการสัมมนาหลั้งฝกประสบการ้ณวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา 11,400.00 11,400.00 18 โครงการจัดหาวสั ดุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวชิ าคอมพิวเตอ้รธุรกิจ้(ตอเน่ือง) คอมพิวเตอ้รธรุ กิจ้ตอเน่ือง 20,000.00 20,000.00 หลกั สูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา คอมพิวเตอ้รธุรกิจ้ตอเนื่อง หลักสตู รเทคโนโลยีบัณฑติ สาขา คอมพิวเตอ้รธรุ กิจ้ตอเน่ือง หลกั สตู รเทคโนโลยบี ัณฑิต สาขา คอมพิวเตอ้รธุรกิจ้ตอเนื่อง


งบประมาณท่่ใี ช แผนการ่ใช่จายงบประมาณ่ป 2566 ลาดับ งาน/โครงการ/กจิ กรรม/งบราย่จาย/รายการ ชื่อ-สกลุ /งาน/แผนกท่ใี่ ช่จาย รวม็เปนเงนิ ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค.66 ก.ย.66 19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ้ดานเทคโนโลยธี รุ กิจดจิ ิทัล หลักสูตรเทคโนโลยบี ัณฑิต สาขา 33,000.00 33,000.00 20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารตดิ ตามความ้กาวห้นาโครงงานสมรรถนะวิชาชีพ คอมพิวเตอ้รธุรกิจ้ตอเน่ือง 24,000.00 24,000.00 21 โครงการอบรมเชิงปฏบิ ัตกิ ารประเมินโครงงานสมรรถนะวชิ าชีพ 24,000.00 24,000.00 หลกั สตู รเทคโนโลยีบัณฑติ สาขา 5,000.00 5,000.00 คอมพิวเตอ้รธรุ กิจ้ตอเนื่อง 20,000.00 20,000.00 15,000.00 15,000.00 หลกั สตู รเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา 70,000.00 70,000.00 คอมพิวเตอ้รธุรกิจ้ตอเนื่อง 14,000.00 14,000.00 3,000.00 3,000.00 22 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาให้ม ระดับปริญญาตรี หลกั สตู รเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา 3,000.00 3,000.00 23 โครงการจัดหาซอฟ้ตแ้วรลิขสิทธิ์ คอมพิวเตอ้รธุรกิจ้ตอเนื่อง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา คอมพิวเตอ้รธุรกิจ้ตอเนื่อง 24 โครงการจัดหาครุภณั ้ฑสาหรับ้หองปฏิบัติการ 724 หลกั สตู รเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา คอมพิวเตอ้รธรุ กิจ้ตอเน่ือง 25 โครงการจัดหาครุภัณ้ฑคอมพิวเตอ้ร ระดบั ปริญญาตรี หลกั สูตรเทคโนโลยบี ัณฑิต สาขา คอมพิวเตอ้รธรุ กิจ้ตอเนื่อง 26 โครงการจัดทา้ขอสอบมาตรฐานวชิ าชีพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอ้ร ธรุ กจิ ้(ตอเน่ือง) หลกั สูตรเทคโนโลยบี ัณฑิต สาขา คอมพิวเตอ้รธุรกิจ้ตอเน่ือง 27 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรเทคโนโลยบี ัณฑิต สาขาวชิ าคอมพิวเตอ้รธุรกิจ ้(ตอเน่ือง) หลกั สตู รเทคโนโลยบี ัณฑติ สาขา คอมพิวเตอ้รธุรกิจ้ตอเน่ือง 28 โครงการ การประชมุ เชงิ ปฏิบัติการเรื่องการเขียนแผนการ้ฝกอาชพี ระดบั ปริญญาตรี สาขาวชิ าการบัญชี ้(ตอเนื่อง) ในสถานประกอบการ หลกั สูตรเทคโนโลยบี ัณฑติ สาขาวชิ า การบัญชี ้(ตอเนื่อง) 29 โครงการ ความ้รวมมือเพ่ือผลิตและพัฒนากาลังคนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชา การบัญชี ้(ตอเนื่อง) หลกั สูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวชิ า การบัญชี ้(ตอเน่ือง) 30 โครงการ จัดซื้อวสั ดสุ านักงาน สาหรับ้หองสานักงานหลักสูตรเทคโนโลยบี ัณฑิต สาขาวิชา การบัญชี ้(ตอเน่ือง หลักสตู รเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวชิ า การบัญชี ้(ตอเน่ือง) 31 หลักสตู รเทคโนโลยบี ัณฑติ สาขาวชิ า 15,000.00 15,000.00 การบัญชี ้(ตอเน่ือง) 4,000.00 4,000.00 โครงการ จัดทึาขอสอบมาตรฐานวิชาชพี หลักสูตรเทคโนโลยบี ัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ึ(ตอเน่ือง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวชิ า 32 โครงการ ปฐมนิเทศนักศกึ ษา้ฝกประสบการ้ณวิชาชพี ระดบั ปริญญาตรี การบัญชี ้(ตอเน่ือง) 33 โครงการ้ปจฉิมนิเทศ นักศกึ ษา ระดับปริญญาตรี สาขาวชิ าการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวชิ า 10,000.00 10,000.00 การบัญชี ้(ตอเน่ือง)


งบประมาณท่ี่ใช แผนการ่ใช่จายงบประมาณ่ป 2566 ลาดับ งาน/โครงการ/กจิ กรรม/งบราย่จาย/รายการ ช่อื -สกลุ /งาน/แผนกท่่ีใช่จาย รวม็เปนเงนิ ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค.66 ก.ย.66 34 โครงการ สอบมาตรฐานวชิ าชีพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวชิ าการบัญชี ้(ตอเนื่อง) หลักสตู รเทคโนโลยบี ัณฑิต สาขาวชิ า 3,000.00 3,000.00 การบัญชี ้(ตอเน่ือง) 35 โครงการ สัมมนาหล้ังฝกประสบการ้ณวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยบี ัณฑติ สาขาวชิ า 3,000.00 3,000.00 การบัญชี ้(ตอเน่ือง) 36 โครงการ จัดหาครุภัณ้ฑไมโครโฟนสายและไมโครโฟน้ไรสาย แผนกวิชาการ้ทองเท่ียว นายสุรเชษฐ ชยั วง้ษ แผนกวชิ าการ 10,000.00 10,000.00 ้ทองเที่ยว 10,000.00 10,000.00 2,000.00 2,000.00 37 โครงการ จัดหาวัสด้ฝุ กเครื่องดม่ื แผนกวิชาการ้ทองเที่ยว นายสุรเชษฐ ชยั วง้ษ แผนกวชิ าการ 50,000.00 50,000.00 ้ทองเท่ียว 10,000.00 10,000.00 38 โครงการ เชิญวทิ ยากร้ใหความ้รู้ดานธรุ กิจที่พัก นางสาวพมิ ล ศรสี ุนทร แผนกวชิ าการ 2,000.00 2,000.00 ้ทองเท่ียว 54,000.00 54,000.00 39 โครงการ ทัศนศึกษาเพ่ือประกอบการขอรับใบอนุญาตมัคคเุ ทศ้ก นายสุรเชษฐ ชยั วง้ษ แผนกวชิ าการ 5,500.00 5,500.00 ้ทองเท่ียว 2,000.00 2,000.00 460,000.00 460,000.00 40 โครงการ ศึกษาดูงาน้ดานงานโรงแรม แผนกวชิ าการ้ทองเที่ยว นายสุรเชษฐ ชัยวง้ษ แผนกวิชาการ ้ทองเท่ียว 41 โครงการ ทัศนศึกษาดงู านสถานประกอบการ ของนักเรียน นักศกึ ษาให้ม ภาคเรียนท่ี 1/2566 แผนกวชิ าการจัดประชมุ และ ตามรายหัวเดก็ นิทรรศการ (MICE) 42 โครงการ เชิญวิทยากร้ใหความ้รูการจัดงานประชมุ อ้ยางมืออาชีพ นายบวรทัพ้พ ทรัพ้ยม่ัน สาขาวชิ า การจัดประชุมและนิทรรศการ 43 โครงการ ้ซอมเครื่องพิม้พดีดไทย และพิม้พดดี อังกฤษ จานวน 120 เครื่อง นางจินตนา กัลปนาท, นางสาวระววิ รรณ แสงจันท้ร, ้วาท่ี ร.ต.หญิงอรสา ้อองสิทธ,ิ์ นางสาวณชั้ธเมมิน สุภารัต้น สาขาวชิ าการจัดการสานักงาน และ สาขาวชิ าการจัดการ 44 โครงการ ทัศนศึกษาดงู านสถานประกอบการ ของนักเรียน นักศกึ ษาให้ม ภาคเรียนที่ 1/2566 สาขาวชิ าการจัดการสานักงาน และ สาขาวชิ าการจัดการ 45 โครงการ เชิญวิทยากร้ใหความ้รูสาขาวชิ าการจัดการสานักงานและสาขาวชิ าการจัดการ สาขาวชิ าการจัดการสานักงาน และ สาขาวชิ าการจัดการ 47 โครงการ จัดซื้อครุภณั ึฑเครื่องคอมพิวเตอึรสาหรับึหองปฏิบัตกิ ารเฉพาะทางแผนกวิชาการ บัญชี 1 (331) แผนกวชิ าการบัญชี


งบประมาณท่ใี่ ช แผนการ่ใช่จายงบประมาณ่ป 2566 ลาดับ งาน/โครงการ/กจิ กรรม/งบราย่จาย/รายการ ชื่อ-สกลุ /งาน/แผนกท่ใี่ ช่จาย รวม็เปนเงิน 48 โครงการ จัดซื้อครุภัณึฑเคร่ืองคอมพิวเตอึรสาหรับึหองปฏบิ ัตกิ ารเฉพาะทางแผนกวิชาการ ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค.66 ก.ย.66 บัญชี 2 (723) แผนกวชิ าการบัญชี 460,000.00 460,000.00 49 โครงการ ปรับปรุงึหองเรียนทฤษฎที างการบัญชึี หอง 322 และึหองเรียนปฏิบัติทางการทาง นางนิพร จุทัยรัต้น หัวห้นาแผนก 145,000.00 145,000.00 บัญชึี หอง 331 วชิ าการบัญชแี ละคณะครูบัญชี 50 โครงการ อบรมเชงิ ปฏิบัตกิ าร้ใหความ้รู เรื่อง การบัญชีภาษีอากร นางนิพร จุทัยรัต้น หัวห้นาแผนก 3,600.00 3,600.00 วชิ าการบัญชแี ละคณะครบู ัญชี 51 โครงการ ปรับปรุง้หองเรียนทฤษฎที างการบัญช้ี หอง 663 นางนิพร จุทัยรัต้น หัวห้นาแผนก 140,000.00 140,000.00 วิชาการบัญชีและครู้ผูสอน 9,500.00 52 โครงการ ศึกษาดงู านสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษาให้ม ภาคเรียนที่ 1/2566 9,500.00 9,000.00 แผนกวชิ าการบัญชี หัวห้นาแผนกวิชาการบัญชีและคณะ ครบู ัญชี 9,000.00 2,000,000.00 53 โครงการศึกษาดงู านนักเรียนักศกึ ษาใหึม 2,000,000.00 5,000.00 54 โครงการึหองปฏบิ ัตกิ ารภาษาึตางประเทศในงานโรงแรม แผนกวชิ าการโรงแรม 6,000.00 ึวาท่ีร.ต.หญิงนภาพร ึบอแึกวแผนก 7,300.00 7,300.00 วชิ าการโรงแรม 90,200.00 55 โครงการ การแึขงขนั ทักษะวชิ าชพี ทักษะการผสมเคร่ืองดม่ื ประเภท Flair Bartender แผนกวชิ าการโรงแรม 5,000.00 2,000.00 ระดบั สถานศกึ ษาวทิ ยาลัยอาชวี ศกึ ษาชลบุรี 2,000.00 1,800.00 56 โครงการ การแึขงขนั ทักษะวชิ าชพี ทักษะการบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม แผนกวชิ าการโรงแรม 6,000.00 ระดบั จังหวดั จังหวดั ชลบุรี 57 โครงการ การแึขงขนั ทักษะวิชาชพี ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดม่ื แผนกวชิ าการโรงแรม 7,300.00 ระดบั ชาติ 58 โครงการ การแึขงขนั ทักษะวิชาชีพ ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดืม่ แผนกวชิ าการโรงแรม 7,300.00 ระดบั ภาค ภาคตะวนั ออกและกรุงเทพมหานคร 59 โครงการ จัดหาครุภัณึฑเตรียมความพึรอมศนู ึยความึเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent 90,200.00 Center) ศูนึยทดสอบมาตรฐานึฝมือแรงงานแึหงชาติ สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม สาขาวชิ าการโรงแรม (ณยิ ดา ชวู ณชิ ชานนึท) 60 โครงการ เชิญวทิ ยากรึใหความึรูเร่ือง การจัดดอกึไมตกแึตงสถานที่ สาขาวชิ าการโรงแรม 2,000.00 61 โครงการ เชญิ วิทยากรึใหความึรูเรื่อง เครื่องดมื่ เชงิ พาณิชึย นายมานะ สภุ าพล 2,000.00 แผนกวชิ าการโรงแรม 62 โครงการ เชิญวิทยากรภายนอกึใหความึรูเร่ือง “อาหารตะวนั ตกและมารยาทการ แผนกวชิ าการโรงแรม 1,800.00 รับประทานอาหารตะวนั ตก” ในรายวชิ าการประกอบอาหารโรงแรม


งบประมาณท่ใ่ี ช แผนการ่ใช่จายงบประมาณ่ป 2566 ลาดบั งาน/โครงการ/กจิ กรรม/งบราย่จาย/รายการ ชอ่ื -สกลุ /งาน/แผนกท่่ีใช่จาย รวม็เปนเงนิ ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค.66 ก.ย.66 63 โครงการ พัฒนาึหองเรียนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาการโรงแรม สาขาเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวชิ า 2,500,000.00 2,500,000.00 ึ(ตอเนื่อง) การโรงแรม ึ(ตอเนื่อง) นางสาวชาด แสงศรเี รือง 2,500.00 2,500.00 15,000.00 15,000.00 64 โครงการ ทัศนศกึ ษาดงู านสถานประกอบการในรายวชิ าการบรกิ ารอาหารและเคร่อื งดม่ื ภาค สาขาวชิ าการโรงแรม 5,000.00 5,000.00 เรียนท่ี 1/2566 แผนกวชิ าการโรงแรม นายบวรทัพึพ ทรัพึยมั่น 10,000.00 10,000.00 70,000.00 70,000.00 65 โครงการ สอบมาตรฐานวชิ าชีพ สาขางานการโรงแรมและการบรกิ าร สาขาวชิ าการโรงแรม 3,000.00 3,000.00 นายบวรทัพึพ ทรัพึยม่ัน 6,000.00 6,000.00 66 โครงการ สัมมนาการึฝกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา สาขาวชิ าการโรงแรม และสาขาวิชา นางสาวนฤมล   ไกรยะราช 8,000.00 8,000.00 การจัดประชุมและนิทรรศการ 7,500.00 7,500.00 3,000.00 3,000.00 67 โครงการ การนาเสนอผลงานโครงการ คณะศิลปกรรม ประจา้ปการศกึ ษา 2565 นางสาวกาน้ตธิดา โพธมิ า สาขาวชิ า การออกแบบ 68 โครงการ จัดดาเนินการแึขงขันทักษะวชิ าชพี ระดับหึนวย ระดับภาค และระดบั ชาติ นางสาวกาน้ตธดิ า โพธิมา สาขาวชิ า การออกแบบ 69 โครงการ จัดสอบมาตรฐานวชิ าชพี สาขาวชิ าการออกแบบ นางสาวกาน้ตธดิ า โพธมิ า สาขาวชิ า การออกแบบ 70 โครงการ ทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ ของนักเรียน นักศึกษาให้ม แผนกวชิ าการ ออกแบบ ภาคเรียนท่ี 1/2566 นางสาวกาน้ตธิดา โพธิมา สาขาวิชา การออกแบบ 71 โครงการ ทัศนศกึ ษาแห้ลงเรียน้รูนอกสถานท่ีแผนกวิชาออกแบบ นางสาวกาน้ตธิดา โพธิมา สาขาวิชา ้ไมม้ีคา้ใช้จาย การออกแบบ ้ไมม้ีคา้ใช้จาย 72 โครงการ ทัศนศกึ ษาแห้ลงเรียน้รูสถานประกอบการทาง้ดานวัสดแุ ละเทคโนโลยใี นการ นางสาวกาน้ตธดิ า โพธิมา สาขาวชิ า ออกแบบตกแ้ตง การออกแบบ 73 โครงการ อบรมคอมพิวเตอ้รเพ่ือการออกแบบหลักสูตร นางสาวกาน้ตธิดา โพธิมา สาขาวชิ า “การออกแบบตกแ้ตงภายใน้ดวยโปรแกรม GOOGLE SKETCH UP+V-RAY” การออกแบบ 74 โครงการ จัดหาครุภณั ้ฑ(เคร่ืองพิม้พ Multifunction แบบฉดี หมึกพ้รอมตดิ ตัง้ ถงั หมึกพิม้พ) แผนกวชิ าคหกรรมศาสต้ร สาหรับแผนกวิชาคหกรรมศาสต้ร วทิ ยาลัยอาชวี ศึกษาชลบุรี 75 โครงการ ทัศนศกึ ษาดงู านสถานประกอบการของนักเรียน นักศกึ ษาให้ม ภาคเรียนท่ี 1/2566 แผนกวิชาคหกรรมศาสต้ร แผนกวิชาคหกรรมศาสต้ร วทิ ยาลัยอาชวี ศกึ ษาชลบุรี 76 โครงการ จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ แผนกวชิ าคหกรรมศาสต้ร วิทยาลัยอาชีวศกึ ษาชลบุรี แผนกวชิ าคหกรรมศาสต้ร 2,500.00 2,500.00 77 โครงการ อบรมการแกะสลักผักและผล้ไมเชงิ ธรุ กิจ แผนกวิชาคหกรรมศาสต้ร 3,800.00 3,800.00 แผนกวชิ าคอมพิวเตอึรธุรกิจ 192,000.00 192,000.00 78 โครงการจัดหาครุภัณ้ฑจอคอมพิวเตอ้รทดแทนครุภณั ้ฑเดิม เพื่อ้ใชในการจัดการเรียนการสอน


งบประมาณท่ี่ใช แผนการ่ใช่จายงบประมาณ่ป 2566 ลาดับ งาน/โครงการ/กจิ กรรม/งบราย่จาย/รายการ ชอ่ื -สกลุ /งาน/แผนกท่ีใ่ ช่จาย รวม็เปนเงิน 79 ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค.66 ก.ย.66 โครงการ จัดหาครุภัณึฑึโตะคอมพิวเตอึรและึเกาอ้ีนักเรียน แผนกวิชาคอมพิวเตอึรธุรกิจ 198,000.00 198,000.00 80 โครงการ จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอึรทดแทนเคร่ืองเดิมทึี่ใชงานมานานกึวา 19ึป แผนกวิชาคอมพิวเตอึรธุรกิจ 422,000.00 422,000.00 81 โครงการ จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอึรทดแทนเครื่องเดมิ ทึ่ีใชงานมานานกึวา 15ึป แผนกคอมพิวเตอึรธรุ กิจึฝายวชิ าการ 460,000.00 460,000.00 ึหองปฏบิ ัติการคอมพิวเตอึร 325 แผนกคอมพิวเตอ้รธุรกิจ้ฝายวิชาการ 340,000.00 340,000.00 82 ครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอ้รทดแทนเคร่ืองเดิมที่อายุ้ใชงานมานานก้วา 7้ป ้หองปฏบิ ัติการคอมพิวเตอ้ร 332 แผนกคอมพิวเตอ้รธุรกิจ 25,000.00 25,000.00 แผนกวชิ าคอมพิวเตอ้รธุรกิจ 460,000.00 460,000.00 83 โครงการ จัดซื้อชุดลาโพงเครื่องเสียงแบบเคล่ือน้ยาย 200,000.00 84 โครงการ จัดหาครุภัณ้ฑเครื่องคอมพิวเตอ้ร All in one แผนกวชิ าคอมพิวเตอ้รธรุ กิจ 200,000.00 สาหรับ้หองปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอ้ร 635 85 โครงการ จัดซ้ือวสั ดุอุปกร้ณ้ซอมบารุงเครื่องคอมพิวเตอ้รแผนกคอมพิวเตอ้รธรุ กิจ 86 โครงการ เชญิ ้ผูเชยี่ วชาญ้ใหความ้รูนักเรียน นักศกึ ษา้ปการศึกษา 2566 แผนกวิชาคอมพิวเตอ้รธรุ กิจ 7,400.00 7,400.00 87 โครงการสัมมนาและประเมินมาตรฐานวิชาชพี ประจา้ปการศกึ ษา 2565 แผนกวิชาคอมพิวเตอ้รธุรกิจ 15,000.00 15,000.00 88 โครงการศกึ ษาดงู านสถานประกอบการของนักเรียน นักศกึ ษาให้ม้ปการศึกษา 2566 แผนกวชิ าคอมพิวเตอ้รธุรกิจ 25,000.00 25,000.00 13,840.00 13,840.00 89 โครงการแ้ขงขนั ทักษะวชิ าชีพ ประจา้ปการศึกษา 2565 แผนกวชิ าคอมพิวเตอ้รธรุ กิจ 144,000.00 144,000.00 90 โครงการจัดหาครุภณั ึฑึโตะและึเกาอี้สาหรับครึูผูสอน แผนกวชิ าคอมพิวเตอึรธรุ กิจ ประจาึป แผนกวิชาคอมพิวเตอ้รธรุ กิจ 140,000.00 140,000.00 งบประมาณ 2566 แผนกวิชาคอมพิวเตอ้รธุรกิจ ้ฝายวิชาการ 45,000.00 45,000.00 91 โครงการ จัดหาครุภณั ้ฑคอมพิวเตอ้รและวัสดุ้ฝก้หองปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอ้ร 645 20,000.00 20,000.00 4,000.00 4,000.00 92 โครงการจัดหาก้ลองดจิ ิตอลเพื่อ้ใชในการจัดการเรียนการสอน แผนกวชิ าคอมพิวเตอ้รธุรกิจ 93 โครงการแ้ขงขันทักษะวชิ าชพี ประจา้ปการศึกษา 2566 แผนกวชิ าแฟช่ันและส่งิ ทอ 8,720.00 8,720.00 94 โครงการทัศนศึกษาดงู านสถานประกอบการ ของนักเรียน นักศกึ ษาให้ม้ปการศกึ ษา 2566 แผนกวชิ าแฟชนั่ และส่งิ ทอ 30,000.00 30,000.00 95 โครงการสัมมนาและประเมินมาตรฐานวชิ าชพี ประจา้ปการศกึ ษา 2565 แผนกวชิ าแฟช่นั และส่ิงทอ 10,000.00 10,000.00 96 โครงการตรวจเช็คและ้ซอมบารุงจักรเยบ็ ้ผา แผนกวชิ าแฟช่นั และสิ่งทอ แผนกวชิ าแฟชั่นและสิง่ ทอ 97 โครงการเชิญ้ผูเชี่ยวชาญ้ใหความ้รูนักเรียน นักศึกษา้ปการศึกษา 2566 แผนกวชิ าแฟชัน่ และสิง่ ทอ


งบประมาณท่่ใี ช แผนการ่ใช่จายงบประมาณ่ป 2566 ลาดับ งาน/โครงการ/กจิ กรรม/งบราย่จาย/รายการ ชอ่ื -สกลุ /งาน/แผนกท่่ใี ช่จาย รวม็เปนเงนิ 98 โครงการจัดซื้อครุภัณ้ฑเครื่องปรับอากาศใน้หองเรียนปฏบิ ัติการ 133 แผนกวชิ าแฟช่นั และ แผนกวชิ าแฟช่ันและสง่ิ ทอ ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค.66 ก.ย.66 ส่ิงทอ แผนกวชิ าแฟชัน่ และส่ิงทอ แผนกวชิ าแฟชั่นและสิ่งทอ 45,500.00 45,500.00 99 โครงการจัดซือ้ เตารีดไอนา้ แผนกวชิ าแฟชนั่ และสง่ิ ทอ 100 โครงการ จัดหาครุภณั ้ฑ(เคร่ืองพิม้พ Multifunction แบบฉดี หมึกพ้รอมตดิ ตง้ั ถังหมึกพิม้พ) 21,500.00 21,500.00 7,500.00 7,500.00 สาหรับแผนกวชิ าแฟชนั่ และสงิ่ ทอ 101 โครงการจัดซื้อครุภัณ้ฑจักรเย็บ้ผาอุตสาหกรรมเขม็ เดยี่ ว ทดแทนเคร่ืองเดมิ ท้่ีใชงานมาก้วา แผนกวชิ าแฟช่ันและสง่ิ ทอ 90,000.00 90,000.00 30้ป้หองปฏบิ ัตกิ ารเย็บอุตสาหกรรม 133 แผนกวิชาวจิ ิตรศิล้ป 5,000.00 5,000.00 102 โครงการ ทัศนศึกษาดงู านสถานประกอบการ ของนักเรียน นักศึกษาให้ม ภาคเรียนที่ 1/2566แผนกวิชาวจิ ิตรศิล้ป แผนกวิชาวจิ ิตรศลิ ้ป 2,000.00 2,000.00 แผนกวิชาวิจิตรศิล้ป 4,000.00 4,000.00 103 โครงการ้ซอมบารุงครุภัณ้ฑแผนกวชิ าวจิ ิตรศิล้ป 104 โครงการ เชญิ วิทยากร้ผูเชี่ยวชาญ้ดานศิลปะ สาธติ การส้รางภาพ 105 โครงการ ประกวดแ้ขงขันทักษะวิชาชพี แผนกวชิ าวจิ ิตรศลิ ้ป 4,000.00 4,000.00 106 โครงการ ภาษาและวฒั นธรรมจีน นางสาวศริ กิ ูล วสิ ุทรานันทชยั 2,000.00 2,000.00 นายชัยธวชั ้ชางแกะ หมวดวิชา 107 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเทคนิคการสอื่ สารภาษาไทย ภาษาจีน แผนกวิชาสามัญสัมพัน้ธ 5,000.00 5,000.00 นางสาวอรวรรณ พิม้พสกุล และ นางสาวธนัญญา เลิศกจิ เจรญิ ผล หมวดวชิ าภาษาไทย แผนกวชิ าสามัญ สัมพัน้ธ 108 โครงการ การประกวดโครงงานวทิ ยาศาสต้รอาชีวศึกษา ประจา้ปการศึกษา 2565 นางสาว้ปญจาภา ้สงเสริม แผนก 30,000.00 30,000.00 วิชาสามัญสัมพัน้ธ 30,000.00 30,000.00 4,220.00 4,220.00 109 โครงการ กิจกรรมสัปดา้หวิทยาศาสต้ร ประจา้ป 2566 นางสาว้ปญจาภา ้สงเสริม แผนก วชิ าสามัญสัมพัน้ธ 110 โครงการ “วนั อาเซยี น ASEAN DAY”้นอมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย้งสูศตวรรษ หมวดวชิ าสงั คม แผนกวชิ าสามัญ ที่ 21 สัมพันึธ วิทยาลัยอาชวี ศกึ ษาชลบุรี


งบประมาณท่ใ่ี ช แผนการ่ใช่จายงบประมาณ่ป 2566 ลาดบั งาน/โครงการ/กจิ กรรม/งบราย่จาย/รายการ ชื่อ-สกลุ /งาน/แผนกท่ีใ่ ช่จาย รวม็เปนเงิน ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค.66 ก.ย.66 111 โครงการเสริมส้รา้งคานิยมการ้เปนพลเมืองดแี ละส้รางภมู้ิคมุ กันทางสังคม “วยั ใสๆ หัวใจสี 5,850.00 5,850.00 ขาว” รัก สุข สดใส รับวฒั นธรรม ประเพณที ่ีดงี าม กิจกรรมพัฒนา้ผูเรียนบาเพ็ญประโยช้น เพ่ือทานุบารุงพระพทุ ธศาสนา หมวดวชิ าสงั คม แผนกวชิ าสามัญ สัมพันึธ วิทยาลัยอาชวี ศกึ ษาชลบุรี 112 โครงการ พัฒนา้สงเสริมการเรียน้รูวัฒนธรรมตะวันตก ประจา้ปการศกึ ษา 2565 แผนกวิชาสามัญสัมพันึธ วิทยาลัย 15,000.00 15,000.00 อาชีวศกึ ษาชลบุรี 113 โครงการ Chonburi Vocational English Camp 21,600.00 21,600.00 แผนกวิชาสามัญสัมพันึธ วทิ ยาลัย 114 โครงการ จัดหาครุภัณ้ฑเครื่องปรับอากาศ้หองเรียนทฤษฎี 521 อาชีวศกึ ษาชลบุรี 45,500.00 45,500.00 115 โครงการ้สงเสริมศกั ยภาพทางคณติ ศาสต้ร แผนกวิชาสามัญสัมพันึธ วทิ ยาลัย 10,000.00 10,000.00 อาชีวศกึ ษาชลบุรี 116 โครงการ แึขงขันทักษะวชิ าชพี ประจาึปการศึกษา 2566 (ระดบั สถานศกึ ษา ระดบั จังหวดั 16,000.00 16,000.00 ระดบั ภาค และระดบั ชาติ) แผนกวิชาสามัญสัมพันึธ วทิ ยาลัย 53,300.00 53,300.00 อาชีวศกึ ษาชลบุรี 42,639.50 42,639.50 117 โครงการ จัดหาครุภัณึฑสานักงาน 21,100.00 21,100.00 118 โครงการ จัดหาครุภณั ้ฑเครื่องปรับอากาศ้หองปฏิบัตกิ ารอาหาร 117 แผนกวชิ าอาหารและโภชนาการ 3,000,000.00 3,000,000.00 119 โครงการ เชญิ วิทยากรภายนอกสัมมนา้ใหความ้รู้ดานวชิ าชพี อาหารและโภชนาการ (2 6,000,000.00 6,000,000.00 แผนกวชิ าอาหารและโภชนาการ โครงการ) แผนกวชิ าอาหารและโภชนาการ 120 โครงการ ปรับปรุง้หองเรียนปฏบิ ัตกิ ารเบเกอร้่ีให้ไดมาตรฐานตามหลักสากล แผนกวชิ าอาหารและโภชนาการ 121 โครงการ ปรับปรุง้หองเรียนปฏบิ ัตกิ ารอาหาร 111 และ 113 ้ให้ไดมาตรฐานตามหลักสากล แผนกวชิ าอาหารและโภชนาการ แผนกวชิ าอาหารและโภชนาการ 122 โครงการ สอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจา้ปการศกึ ษา 2566 แผนกวชิ าอาหารและโภชนาการ 17,700.00 ึไมมึีคาึใชึจาย 17,700.00 แผนกวชิ าอาหารและโภชนาการ 13,000.00 ึไมมึีคาึใชึจาย 13,000.00 123 โครงการ ศกึ ษาดูงานในสถานประกอบการ ประจาึปการศกึ ษา 2566 แผนกวชิ าคอมพิวเตอ้รกรา้ฟก แผนกวิชาคอมพิวเตอ้รกรา้ฟก 3,000.00 3,000.00 124 โครงการ การจัดการแึขงขัน CHCVC E-SPOTS แผนกวชิ าคอมพิวเตอ้รกรา้ฟก 500,000.00 500,000.00 แผนกวิชาคอมพิวเตอ้รกรา้ฟก 10,000.00 10,000.00 125 โครงการ ึถายภาพนอกสถานที่ แผนกวิชาคอมพิวเตอ้รกรา้ฟก 16,000.00 16,000.00 126 โครงการ อบรมคอมพิวเตอึรกราึฟกหลักสูตร การออกแบบสิ่งพิมึพและบรรจุภณั ึฑ 1,700,000.00 1,700,000.00 แผนกวชิ าคอมพิวเตอ้รกรา้ฟก 127 โครงการจัดหาครุภณั ึฑเคร่ืองคอมพิวเตอึร แผนกวิชาคอมพิวเตอึรกราึฟกึหอง 434 128 โครงการ สัมมนาหลึังฝกงาน และการแสดงผลงานการเรียนการสอน นักเรียน นักศึกษา แผนกวชิ าคอมพิวเตอ้รกรา้ฟก สาขาวชิ าคอมพิวเตอร กราฟ ก ทุกชัน้ ึป 129 โครงการ ทัศนศกึ ษาดงู านสถานประกอบการ ของนักเรียน นักศึกษาใหึม ภาคเรียนที่ 1/2566 130 โครงการ จัดซื้อครุภณั ึฑคอมพิวเตอึรสาหรับึหองปฏบิ ัติการดิจิทัลกราึฟก


งบประมาณท่ใ่ี ช แผนการ่ใช่จายงบประมาณ่ป 2566 ลาดบั งาน/โครงการ/กจิ กรรม/งบราย่จาย/รายการ ชือ่ -สกลุ /งาน/แผนกท่่ีใช่จาย รวม็เปนเงนิ ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค.66 ก.ย.66 131 โครง การแึขงขนั ทักษะวชิ าชีพ แผนกวิชาคอมพิวเตอึรกราึฟก แผนกวิชาคอมพิวเตอ้รกรา้ฟก 12,000.00 12,000.00 132 โครงการ จัดซื้อครุภัณึฑเคร่ืองคอมพิวเตอึร All in one สาหรับึหองประชุมชลบุรีวิทยา งานสื่อการเรยี นการสอน 36,000.00 เกบ็ เงินเดก็ 36,000.00 133 โครงการ จัดซื้อครุภณั ึฑกึลอึงถายภาพ งานสอ่ื การเรียนการสอน 70,500.00 70,500.00 134 โครงการ จัดทาวารสารวทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาชลบุรี งานสือ่ การเรยี นการสอน 300,000.00 เกบ็ เงินเดก็ ปวช/ปวส. คนละ 100 บาท 300,000.00 135 โครงการ จัดหาครุภณั ึฑสาหรับเก็บอุปกรึณงานสื่อการเรียนการสอน งานสอื่ การเรียนการสอน 20,200.00 เก็บเงินนักเรยี น ปวช. คนละ 100 บาท 20,200.00 136 โครงการ จัดหาครุภัณึฑึสงเสริมการึใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึ ษา วทิ ยาลัย วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาชลบุรี 1,216,200.00 เงินอดุ หนุน รายหัวเดก็ คนละ 100 บาท 1,216,200.00 500,000.00 500,000.00 อาชวี ศกึ ษาชลบุรี งานส่อื การเรยี นการสอน 15,000.00 15,000.00 137 โครงการปรับปรุงึหองเรียน 145 เพ่ือรองรับครุภณั ึฑ excellent learning classroom งานสอื่ การเรียนการสอน 174,650.00 174,650.00 งานสอื่ การเรียนการสอน 2,000.00 2,000.00 138 โครงการ จัดซ้ือครุภณั ึฑไมโครโฟนึไรสายแบบมือถือ ครแู ผนกวชิ าการตลาด ครูแผนกวชิ าการตลาด 2,000.00 2,000.00 139 โครงการ ปรับปรุงเครื่องเสียงภายในึหองประชมุ ครูแผนกวิชาธุรกิจ้คาปลีก ครูแผนกวชิ าธุรกิจ้คาปลีก 2,000.00 2,000.00 140 โครงการ เชญิ วทิ ยากรึใหความึรูแผนกวชิ าการตลาด แผนกวิชาการจัดการโลจิสติก้ส 20,000.00 20,000.00 141 โครงการทัศนศกึ ษาและดงู านนอกสถานที่ งานสื่อการเรียนการสอน 142 โครงการ เชิญวิทยากรึใหความึรูแผนกวิชาธุรกิจึคาปลีก แผนกวิชาการจัดการโลจิสตกิ ้ส 23,944,919.50 23,944,919.50 143 โครงการทัศนศกึ ษาและดงู านนอกสถานที่ นักเรียนระดบั ประกาศนียบัตรวชิ าชีพ 144 โแคผรนงกกวาชิราธเรุชกญิ ิจึวคิทายปาลกีกรึใหความึรูแผนกวิชาการจัดการโลจิสตกิึส 145 โครงการ จัดทาสือ่ VTR งานเกษยี ณอายรุ าชการึปการศึกษา 2566 146 โครงการทัศนศกึ ษาและดงู านนอกสถานที่ระดบั ประกาศนียบัตรวชิ าชพี ชน้ั สูงแผนกวชิ าการ จัดการโลจิสตกิ ึส รวมทั้งสน้ิ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook