Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore คู่มือ5ส สำหรับพนักงาน 5S Manual for Staffs สำรอง

คู่มือ5ส สำหรับพนักงาน 5S Manual for Staffs สำรอง

Published by thailand.patsavee, 2022-05-18 03:57:11

Description: คู่มือ5ส สำหรับพนักงาน 5S Manual for Staffs สำรอง

Search

Read the Text Version

ทุกคน ทุกที่ ทุกระดบั ทุกเวลา กดไลค์แฟนเพจ Facebook กนั เยอะๆน้า M HTL คู่มือ 5 ส สาหรับพนักงาน บริษัท เอม็ อพี ี เฮคซ่า (ประเทศไทย)จากดั

บริษทั MEP Hexa (Thailand) Ltd.ไดต้ ระหนกั ถึงความสาคญั ของคุณภาพงาน คุณภาพชีวติ ของพนกั งาน การกาจดั ความสูญเสียและความสูญเปล่า จึงไดน้ าระบบ 5ส มาช่วยเพ่มิ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน ทางคณะผจู้ ดั ทาจึงหวงั เป็นอยา่ งยงิ่ วา่ คูม่ ือ 5ส เล่มน้ีจะเป็นประโยชนส์ าหรับผทู้ ี่อ่าน มากท่ีสุด เพื่อการปฏิบตั ิ 5ส ไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพและไดป้ ระสิทธิผลสูงสุด ตามนโยบายการ ทางานของบริษทั ฯ จดั ทาโดย 5ส ทีมวชิ าการ

ประวตั ิบริษทั เอม็ อีพี เฮคซ่า (ประเทศไทย) จากดั 3 โครงสร้าง 5ส และการแบ่งพ้นื ที่รับผดิ ชอบ 4 นโยบาย 5ส และวตั ถุประสงคข์ องกิจกรรม 5ส 5 ความหมายของ 5ส 6 ประโยชนข์ องการทา 5ส 7 ปัจจยั ท่ีมีผลต่อความสาเร็จในการทา 5ส 8 หวั ใจของ ส สะสาง 11 หวั ใจของ ส สะดวก 13 หวั ใจของ ส สะอาด 15 การตรวจประเมินระบบ 5ส 16 มาตรฐานกลางขององคก์ ร 22 การดาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการ 5ส 26

MEP Hexa (Thailand)Ltd. ในปี พ.ศ.2531 บรษิ ัทไดก้ ่อตง้ั ขนึ้ ในช่ือ เฮคซา่ คลั เลอร์ (ไทย แลนด)์ จากดั ตงั้ อยู่ ณ เลขท่ี 26/1 ถนนพระราม 3 แขวงชอ่ ง นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โดยมีวตั ถปุ ระสงคใ์ นการ ดาเนนิ ธรุ กิจผสมสีเมด็ พลาสติก การทาคอมพาวด์ แม่สี (Master batch) และ Dry powder สาหรบั เม็ดพลาสติก (Thermo Plastic) ทกุ ประเภท ในปี พ.ศ. 2536 จงึ ไดท้ าการยา้ ยฐานการผลติ มาอยู่ ณ เลขท่ี 102 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตาบล บางสมคั ร อาเภอบางปะกง จงั หวดั ฉะเชิงเทรา 24180 โดยมีพนื้ ท่ีกว่า 10ไร่ และเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 112 ลา้ นบาท และในปี พ.ศ. 2554 มีการปรบั เปล่ียนโครงสรา้ งผถู้ ือหนุ้ และ เปล่ียนช่ือ บริษทั ใหม่เป็น บริษทั เอม็ อีพี เฮคซ่า (ประเทศไทย) จากดั

เลขานุการระบบ 5ส ประธานระบบ 5ส ท่ีปรึกษาระบบ 5ส คณะทางานระบบ 5ส ทีมวชิ าการ ทีมสร้างมาตรฐาน ทีมตรวจประเมิน ทีมประชาสมั พนั ธ์ หวั หนา้ พ้ืนท่ี 5ส ระดบั หวั หนา้ งาน ผชู้ ว่ ยหวั หวั หนา้ พ้ืนท่ี 5ส พนื้ ที่ทงั้ หมด 22,056.44 ตรม.

นโยบายบริษัทสาหรับการทา 5ส วตั ถุประสงค์ของกจิ กรรม 5ส 1. เพอ่ื ส่งเสริมใหม้ ีการนาระบบ 5ส ไปปฏิบตั ิอยา่ งจริงจงั และใหเ้ ป็น มาตรฐานในระดบั สากล 2. เพือ่ ส่งเสริมใหเ้ กิดความมีวนิ ยั ใหก้ บั พนกั งานทุกระดบั 3. เพอื่ ส่งเสริมใหเ้ กิดความปลอดภยั ในสถานที่ทางาน 4. เพอ่ื ส่งเสริมใหเ้ กิดขวญั กาลงั ใจและบรรยาการการทางานอยา่ งมี ความสุข 5. เพอ่ื สร้างความพงึ พอใจใหก้ บั ลูกคา้ ท้งั ภายในและภายนอก โดยการ ดาเนินการระบบ 5 ส

ความหมายของ 5ส 5ส เป็นการนาอกั ษรตวั หนา้ ของคาภาษาองั กฤษท่ีเขียนตามการออกเสียงใน ภาษาญี่ป่ ุนมาใชเ้ พ่อื ใหส้ ามารถจดจาไดง้ ่ายจึงกลายมาเป็น คาวา่ 5ส ตามลาดบั ดงั นี้ กรอบท่ี MHTL ยึดเป็ นแนวทาง สะสา : ลดความสญู เปล่า สร้าง ง : มสี ่ิงของและขนั้ ตอน มาตรฐาน ท่จี าเป็นพอดี สะดวก : เพ่มิ ประสทิ ธิภาพ : ลดความผนั แปร : ปรบั ปรุงกระบวนการ : ทา 3 สแรกอย่างต่อเน่อื งเพ่อื ส ทางานใหง้ ่ายและเรว็ สง่ เสรมิ การสรา้ งวินยั สร้างวนิ ัย สะอาด : เพ่มิ ประสทิ ธิภาพ : พฒั นาตนเอง สรา้ งภาวะผนู้ า : ปรบั ปรุงกระบวนการ : รกั ษามาตรฐานอย่างสม่าเสมอ ทางานงา่ ยและเรว็

ประโยชนข์ อง5 ส 5ส มีคุณคา่ ในการพฒั นาคนใหป้ ฏิบตั ิ กิจกรรมจนเกิดเป็นนิสยั ท่ีดีมีวนิ ยั อนั เป็นรากฐานของระบบ 1. ส่ิงแวดลอ้ มในการทางานดี เป็นการเพิ่มขวญั กาลงั ใจใหแ้ ก่พนกั งาน คุณภาพเพราะเป็นกิจกรรมท่ีฝึกใหท้ ุกคนคิดร่วมกนั ทาเป็นทีม 2. ลดอุบตั ิเหตุในการทางาน ค่อยเป็นคอ่ ยไปไมย่ งุ่ ยาก ไม่รู้สึกวา่ การปฏิบตั ิงานอยา่ งมีวนิ ยั 3. ลดความสิ้นเปลืองในการจดั ซ้ือวสั ดุเกินความจาเป็น เป็นภาระเพิม่ ข้ึนอีกต่อไป ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ ร ดงั ตอ่ ไปน้ี 4 ลดการสูญหายของวสั ดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ 5 พ้ืนที่การทางานเพมิ่ ข้ึนจากการขจดั วสั ดุท่ีเกินความจาเป็นออกไป 6. เพ่มิ ความสะดวกและรวดเร็วในการทางานมากข้ึน 7 สถานที่ทางานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมนั่ ใหก้ บั ลูกคา้ 8 พนกั งานมีการทางานร่วมกนั เป็นทีมมากข้ึน 9. สร้างความรู้สึกเป็นเจส้ ของตอ่ องคก์ รของพนกั งาน

5S 5ส Thank you. Welcome to ask questions


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook