Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore คู่มือ5ส สำหรับพนักงาน 5S Manual for Staffs สำรอง

คู่มือ5ส สำหรับพนักงาน 5S Manual for Staffs สำรอง

Published by thailand.patsavee, 2022-05-18 03:07:12

Description: คู่มือ5ส สำหรับพนักงาน 5S Manual for Staffs สำรอง

Search

Read the Text Version

ทุกคน ทุกท่ี ทุกระดบั ทุกเวลา กดไลค์แฟนเพจ Facebook กนั เยอะๆน้า M HTL คูม่ ือ 5 ส สำหรับพนกั งำน บริษทั เอม็ อพี ี เฮคซ่า (ประเทศไทย)จากดั

บริษทั MEP Hexa (Thailand) Ltd.ไดต้ ระหนกั ถึงควำมสำคญั ของคุณภำพงำน คุณภำพชีวติ ของ พนกั งำน กำรกำจดั ควำมสูญเสียและควำมสูญเปล่ำ จึงไดน้ ำระบบ 5ส มำช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำรดำเนินงำน ทำงคณะผจู้ ดั ทำจึงหวงั เป็นอยำ่ งยงิ่ วำ่ คูม่ ือ 5ส เล่มน้ีจะเป็นประโยชนส์ ำหรับผทู้ ี่อ่ำนมำกท่ีสุด เพื่อกำรปฏิบตั ิ 5ส ไดอ้ ยำ่ งมีประสิทธิภำพและไดป้ ระสิทธิผลสูงสุด ตำมนโยบำยกำรทำงำนของ บริษทั ฯ จดั ทำโดย 5ส ทีมวิชำกำร

ประวตั ิบริษทั เอม็ อีพี เฮคซ่ำ (ประเทศไทย) จำกดั 3 โครงสร้ำง 5ส และกำรแบ่งพ้นื ที่รับผดิ ชอบ 4 นโยบำย 5ส และวตั ถุประสงคข์ องกิจกรรม 5ส 5 ควำมหมำยของ 5ส 6 ประโยชนข์ องกำรทำ 5ส 7 ปัจจยั ท่ีมีผลต่อควำมสำเร็จในกำรทำ 5ส 8 หวั ใจของ ส สะสำง 11 หวั ใจของ ส สะดวก 13 หวั ใจของ ส สะอำด 15 กำรตรวจประเมินระบบ 5ส 16 มำตรฐำนกลำงขององคก์ ร 22 กำรดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมกำร 5ส 26

MEP Hexa (Thailand)Ltd. ในปี พ.ศ.2531 บรษิ ัทไดก้ ่อตงั้ ขนึ้ ในช่ือ เฮคซา่ คลั เลอร์ (ไทยแลนด)์ จากดั ตงั้ อยู่ ณ เลขท่ี 26/1 ถนนพระราม 3 แขวงชอ่ งนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โดยมีวตั ถปุ ระสงคใ์ นการดาเนินธุรกิจผสมสีเม็ดพลาสติก การทาคอมพาวด์ แม่สี (Master batch) และ Dry powder สาหรบั เมด็ พลาสติก (Thermo Plastic) ทกุ ประเภท ในปี พ.ศ. 2536 จงึ ไดท้ าการยา้ ยฐานการผลติ มาอยู่ ณ เลขท่ี 102 หมู่ 5 นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ ถนนบำงนำ-ตราด กม.36 ตาบลบางสมคั ร อำเภอบำงปะกง จงั หวดั ฉะเชิงเทรำ 24180 โดยมีพนื้ ท่ีกวา่ 10ไร่ และเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 112 ลา้ นบาท และในปี พ.ศ. 2554 มีการปรบั เปล่ียนโครงสรา้ งผถู้ ือหนุ้ และเปล่ียนช่ือ บริษทั ใหม่เป็น บริษทั เอม็ อีพี เฮคซ่ำ (ประเทศไทย) จำกดั

เลขำนุกำรระบบ 5ส ประธำนระบบ 5ส ท่ีปรึกษำระบบ 5ส คณะทำงำนระบบ 5ส ทีมประชำสมั พนั ธ์ ทีมวชิ ำกำร ทีมสร้ำงมำตรฐำน ทีมตรวจประเมิน หวั หนำ้ พ้นื ที่ 5ส ระดบั หวั หนำ้ งำน ผชู้ ่วยหวั หวั หนำ้ พ้ืนท่ี 5ส พืน้ ที่ทงั้ หมด 22,056.44 ตรม.

นโยบำยบริษทั สำหรับกำรทำ 5ส วตั ถุประสงค์ของกจิ กรรม 5ส 1. เพือ่ ส่งเสริมใหม้ ีกำรนำระบบ 5ส ไปปฏิบตั ิอยำ่ งจริงจงั และใหเ้ ป็นมำตรฐำนในระดบั สำกล 2. เพอ่ื ส่งเสริมใหเ้ กิดควำมมีวนิ ยั ใหก้ บั พนกั งำนทุกระดบั 3. เพือ่ ส่งเสริมใหเ้ กิดควำมปลอดภยั ในสถำนท่ีทำงำน 4. เพือ่ ส่งเสริมใหเ้ กิดขวญั กำลงั ใจและบรรยำกำรกำรทำงำนอยำ่ งมีควำมสุข 5. เพอ่ื สร้ำงควำมพึงพอใจใหก้ บั ลูกคำ้ ท้งั ภำยในและภำยนอก โดยกำรดำเนินกำรระบบ 5 ส

ควำมหมำยของ 5ส กรอบท่ี MHTL ยดึ เป็ นแนวทาง 5ส เป็นการนาอกั ษรตวั หนา้ ของคาภาษาองั กฤษท่ีเขียนตามการออกเสียงใน ภำษำญ่ีป่ ุนมำใชเ้ พอ่ื ใหส้ ำมำรถจดจำไดง้ ่ำยจึงกลำยมำเป็น คำวำ่ 5ส ตามลาดบั ดงั นี้ สะสาง : ลดควำมสูญเปล่ำ สร้างมาตรฐาน : มีส่ิงของและข้นั ตอน ท่ีจำเป็ นพอดี ส สะดวก : เพม่ิ ประสิทธิภำพ : ลดควำมผนั แปร : ปรับปรุงกระบวนกำร : ทำ 3 สแรกอยำ่ งต่อเน่ืองเพอ่ื ส่งเสริมกำรสร้ำงวนิ ยั ทำงำนใหง้ ่ำยและเร็ว สร้างวินัย สะอาด : เพิ่มประสิทธิภำพ : ปรับปรุงกระบวนกำร : พฒั นำตนเอง สร้ำงภำวะผนู้ ำ ทำงำนง่ำยและเร็ว : รักษำมำตรฐำนอยำ่ งสม่ำเสมอ

ประโยชนข์ อง5 ส 5ส มีคุณค่ำในกำรพฒั นำคนใหป้ ฏิบตั ิกิจกรรมจนเกิดเป็นนิสัย ที่ดีมีวนิ ยั อนั เป็นรำกฐำนของระบบคุณภำพเพรำะเป็นกิจกรรมที่ฝึกใหท้ ุกคน 1. สิ่งแวดลอ้ มในกำรทำงำนดี เป็นกำรเพิม่ ขวญั กำลงั ใจใหแ้ ก่พนกั งำน คิดร่วมกนั ทำเป็นทีม ค่อยเป็นค่อยไปไม่ยงุ่ ยำก ไม่รู้สึกวำ่ กำรปฏิบตั ิงำนอยำ่ ง 2. ลดอุบตั ิเหตุในกำรทำงำน มีวนิ ยั เป็นภำระเพิ่มข้ึนอีกต่อไป ซ่ึงจะเป็นประโยชนต์ ่อองคก์ รดงั ต่อไปน้ี 3. ลดควำมสิ้นเปลืองในกำรจดั ซ้ือวสั ดุเกินควำมจำเป็น 4 ลดกำรสูญหำยของวสั ดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ 5 พ้นื ที่กำรทำงำนเพิ่มข้ึนจำกกำรขจดั วสั ดุที่เกินควำมจำเป็นออกไป 6. เพิ่มควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรทำงำนมำกข้ึน 7 สถำนท่ีทำงำนสะอำดเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้ำงควำมพึงพอใจและควำม เช่ือมนั่ ใหก้ บั ลูกคำ้ 8 พนกั งำนมีกำรทำงำนร่วมกนั เป็นทีมมำกข้ึน 9. สร้ำงควำมรู้สึกเป็นเจส้ ของต่อองคก์ รของพนกั งำน

5S5ส Thank you. Welcome to ask questions


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook