Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore คู่มือ5ส สำหรับพนักงาน 5S Manual for Staffs Update 15.06.2022

คู่มือ5ส สำหรับพนักงาน 5S Manual for Staffs Update 15.06.2022

Published by thailand.patsavee, 2022-06-15 09:52:23

Description: คู่มือ5ส สำหรับพนักงาน 5S Manual for Staffs Update 15.06.2022

Search

Read the Text Version

M ทุกคน ทุกที ทุกระดบั ทุกเวลา L HT กดไลค์แฟนเพจ Facebook กนั เยอะๆน้า คู่มือ 5 ส สําหรับพนักงาน บริษัท เอม็ อพี ี เฮคซ่า (ประเทศไทย)จาํ กดั

บริษทั MEP Hexa (Thailand) Ltd.ไดต้ ระหนกั ถึงความสาํ คญั ของคุณภาพงาน คุณภาพชีวิต ของพนกั งาน การกาํ จดั ความสูญเสียและความสูญเปล่า จึงไดน้ าํ ระบบ 5ส มาช่วยเพิม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํ เนินงาน ทางคณะผจู้ ดั ทาํ จึงหวงั เป็นอยา่ งยงิ วา่ คู่มือ 5ส เล่มนีจะเป็นประโยชน์สาํ หรับผทู้ ีอา่ นมากทีสุด เพอื การปฏิบตั ิ 5ส ไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพและไดป้ ระสิทธิผลสูงสุด ตามนโยบายการทาํ งาน ของบริษทั ฯ จดั ทาํ โดย 5ส

ประวตั ิบริษทั เอม็ อีพี เฮคซ่า (ประเทศไทย) จาํ กดั 6 โครงสร้าง 5ส และการแบ่งพืนทีรับผดิ ชอบ 7 นโยบาย 5ส และวตั ถุประสงคข์ องกิจกรรม 5ส 8 ความหมายของ 5ส 9 ประโยชน์ของการทาํ 5ส 10 ปัจจยั ทีมีผลตอ่ ความสาํ เร็จในการทาํ 5ส. 11-12 ความสาํ เร็จความลม้ เหลวในกิจกรรม 5 ส. 13 หวั ใจของ ส.สะสาง คือการลดความสูญเปลา่ 14 หวั ใจของ ส.สะดวก 15 วตั ถุประสงคข์ องการทาํ ส.สะดวก 16 หวั ใจของ ส.สะอาด 17 การใชย้ ทุ ธการป้ายแดง 18 ความหมายของ Muda, Mura, Muri 19

ตวั อยา่ ง Muda, Mura, Muri 21 โครงการ Employees Housing Contest 22 กติกาและเกณฑก์ ารพจิ ารณา Employees Housing Contest 23 เงินรางวลั โครงการ Employee Housing Contest 24 หลกั เกณฑก์ ารตรวจประเมิน 25 การตรวจประเมินระบบ 5 ส. 26 แบบฟอร์มการตรวจประเมินพืนที 5 ส. 27-29 การวดั ผลความสาํ เร็จในกิจกรรม 5 ส. 30 การตรวจประเมินทงั 3 ระดบั 31-33 มาตรฐานองคก์ ร 34-35 ทีมประชาสมั พนั ธ์ 36-37 การดาํ เนินกิจกรรม 5 ส.ทงั 4 ทีม 38 คณะผูจ้ ดั ทาํ ทีมวิชาการ 39 คณะผูจ้ ดั ทาํ ทีมตรวจประเมิน 40 คณะผูจ้ ดั ทาํ ทีมมาตรฐาน 41 คณะผูจ้ ดั ทาํ ทีมประชาสมั พนั ธ์ 42

MEP Hexa (Thailand)Ltd. หนา้ 6 ในปี พ.ศ.2531 บริษทั ไดก้ ่อตงั ขึนในชือ เฮคซ่า คลั เลอร์ (ไทยแลนด)์ จาํ กดั ตงั อยู่ ณ เลขที 26/1 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โดยมี วตั ถุประสงคใ์ นการดาํ เนินธุรกิจผสมสีเมด็ พลาสติก การทาํ คอมพาวด์ แม่สี (Master batch) และ Dry powder สาํ หรับเมด็ พลาสติก (Thermo Plastic) ทกุ ประเภท ในปี พ.ศ. 2536 จึงไดท้ าํ การยา้ ยฐานการผลิตมาอยู่ ณ เลขที 102 หมู่ 5 นิคมอตุ สาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตาํ บลบางสมคั ร อาํ เภอบางปะกง จงั หวดั ฉะเชิงเทรา 24180 โดยมีพืนทีกวา่ 10ไร่ และเพมิ ทนุ จดทะเบียนเป็น 112 ลา้ นบาท และในปี พ.ศ. 2554 มีการปรับเปลียนโครงสร้างผถู้ ือหุน้ และเปลียนชือ บริษทั ใหม่เป็น บริษทั เอม็ อีพี เฮคซ่า (ประเทศไทย) จาํ กดั

หนา้ 7 เลขานุการระบบ 5ส ประธานระบบ 5ส ทีปรึกษาระบบ 5ส คณะทาํ งานระบบ 5ส ทีมประชาสมั พนั ธ์ ทีมวชิ าการ ทีมสร้างมาตรฐาน ทีมตรวจประเมิน หวั หนา้ พืนที 5ส ระดบั หวั หนา้ งาน ผูช้ ่วยหวั หวั หนา้ พนื ที 5ส พืนทีทังหมด 22,056.44 ตรม.

นโยบายบริษทั สําหรับการทาํ 5ส หนา้ 8 วตั ถุประสงค์ของกจิ กรรม 5ส 1. เพือส่งเสริมใหม้ ีการนาํ ระบบ 5ส ไปปฏิบตั ิอยา่ งจริงจงั และใหเ้ ป็นมาตรฐานในระดบั สากล 2. เพอื ส่งเสริมใหเ้ กิดความมีวนิ ยั ใหก้ บั พนกั งานทกุ ระดบั 3. เพือส่งเสริมใหเ้ กิดความปลอดภยั ในสถานทีทาํ งาน 4. เพือส่งเสริมใหเ้ กิดขวญั กาํ ลงั ใจและบรรยาการการทาํ งาน อยา่ งมีความสุข 5. เพือสร้างความพึงพอใจใหก้ บั ลูกคา้ ทงั ภายในและ ภายนอก โดยการดาํ เนินการระบบ 5 ส

ความหมายของ 5ส หนา้ 9 5ส เป็นการนาํ อกั ษรตวั หนา้ ของคาํ ภาษาองั กฤษทีเขียนตามการออกเสียงใน ภาษาญีป่ นุ มาใชเ้ พอื ใหส้ ามารถจดจาํ ไดง้ ่ายจึงกลายมาเป็น คาํ วา่ 5ส ตามลาํ ดบั ดงั นี สะสาง กรอบที MHTL ยดึ เป็ นแนวทาง สร้างมาตรฐาน : ลดความสญู เปลา่ : มีสงิ ของและขนั ตอน ทีจาํ เป็นพอดี สะดวก : เพิมประสทิ ธิภาพ : ลดความผนั แปร : ปรบั ปรุงกระบวนการ : ทาํ 3 สแรกอยา่ งตอ่ เนือง ส ทาํ งานใหง้ ่ายและเรว็ เพอื สง่ เสรมิ การสรา้ งวนิ ยั สร้างวนิ ัย สะอาด : เพมิ ประสทิ ธิภาพ : พฒั นาตนเอง สรา้ งภาวะผนู้ าํ : ปรบั ปรุงกระบวนการ : รกั ษามาตรฐานอยา่ ง ทาํ งานง่ายและเรว็ สมาํ เสมอ

ประโยชน์ของ5 ส หนา้ 10 1. สิงแวดลอ้ มในการทาํ งานดี เป็นการเพมิ ขวญั กาํ ลงั ใจใหแ้ กพ่ นกั งาน 5ส มีคุณคา่ ในการพฒั นาคนใหป้ ฏิบตั ิกิจกรรมจนเกิด 2. ลดอุบตั ิเหตุในการทาํ งาน เป็นนิสยั ทีดีมีวนิ ยั อนั เป็นรากฐานของระบบคุณภาพเพราะเป็น 3. ลดความสินเปลืองในการจดั ซือวสั ดุเกินความจาํ เป็น กิจกรรมทีฝึกใหท้ ุกคนคิดร่วมกนั ทาํ เป็นทีม ค่อยเป็นค่อยไปไม่ยงุ่ ยาก ไม่รู้สึกวา่ การปฏิบตั ิงานอยา่ งมีวินยั เป็นภาระเพิมขึนอีกตอ่ ไป ซึงจะ เป็นประโยชน์ตอ่ องคก์ รดงั ตอ่ ไปนี 4 ลดการสูญหายของวสั ดุ เครืองมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 5 พนื ทีการทาํ งานเพมิ ขนึ จากการขจดั วสั ดุทีเกินความจาํ เป็นออกไป 6. เพมิ ความสะดวกและรวดเร็วในการทาํ งานมากขนึ 7 สถานทีทาํ งานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างความพึงพอใจ และความเชือมนั ใหก้ บั ลูกคา้ 8 พนกั งานมีการทาํ งานร่วมกนั เป็นทีมมากขนึ 9. สร้างความรู้สึกเป็นเจส้ ของต่อองคก์ รของพนกั งาน

ปัจจัยทมี ผี ลต่อความสําเร็จในการทาํ 5 ส หนา้ 11 สาํ หรับปัจจยั สาํ คญั ทีมีผลตอ่ ความสาํ เร็จในการทาํ กิจกรรม 5ส นนั มีหลายปัจจยั เขา้ มาเกียวขอ้ งแต่จะมีปัจจยั ทีสาํ คญั อยู่ 2 ดา้ น คือ ดา้ นบคุ คล และดา้ นดาํ เนินงานทีมีความสาํ คญั เป็นอยา่ งมากสาํ หรับการทีจะทาํ ใหก้ ิจกรรม 5 ส ประสบผลสาํ เร็จ 1. ดา้ นบคุ ลากร 1.1 ผบู้ ริหารระดบั สูง 1.1.1 ตอ้ งใหค้ วามสาํ คญั และสนบั สนุนอยา่ งจริงจงั โดยถือวา่ การทาํ กิจกรรม 5 ส เป็น ส่วนหนึงของการทาํ งานปกติ 1.1.2 ตอ้ งเอาใจใส่เขา้ ไปมีส่วนร่วมอาทิ เป็นประธานกรรมการ 5 ส ของหน่วยงานและ คอยติดตามผลอยตู่ ลอดเวลา 1.1.3 ตอ้ งทาํ หนา้ ที ดงั นี 1) ทาํ ตนเป็นตวั อยา่ งทีดีในการทาํ 5 ส เช่น ลงมือสะสางและทาํ ความสะอาดร่วมกบั เจา้ หนา้ ทีผปู้ ฏิบตั ิงาน 2) ตรวจสอบการดาํ เนินงา.น 5 ส ของผใู้ ตบ้ งั คบั บญั ชาอยเู่ สมอ 3) ชมเชยหน่วยงานทีทาํ 5 ส ไดผ้ ลดี 1.2 ผปู้ ฏิบตั ิงาน 1.2.1 ทุกคนตอ้ งมีความเขา้ ใจหลกั การ ขนั ตอน วิธีการทาํ กิจกรรม 5ส 1.2.2 ทุกคนตอ้ งมีส่วนร่วมเป็นผจู้ ดั ทาํ กิจกรรม 5ส (ไม่มีผสู้ งั เกตุการณ์)

2.ด้านการดาํ เนินงาน หนา้ 12 2.1 ตอ้ งมีการใหก้ ารศึกษาอบรมเพอื สร้างความเขา้ ใจการทาํ กิจกรรม 5 ส.ใหท้ ุกคนในหน่วยงานทราบรวมทงั จดั ใหม้ ี การศึกษาดูงานทีสามารถเป็นตวั อยา่ งได้ รวมทงั ขจดั ขอ้ สงสยั ทงั ปวง ต่อคาํ ถามวา่ ทาํ ไมตอ้ งทาํ 5 ส. 2.2 มีการกาํ หนดมาตรฐาน และปรับระดบั มาตรฐานใหส้ ูงขึน 2.3 มีการติดตามประเมินผลอยา่ งต่อเนือง รวมทงั มีระบบรายงานผลความคืบหนา้ ของกิจกรรม 5 ส ใหท้ ราบโดยทวั กนั 2.4 จดั ใหม้ ีกิจกรรมเพอื กระตุน้ ส่งเสริมการทาํ กิจกรรม 5สเป็นประจาํ เช่นการตรวจพืนทีเป็นระยะโดยผบู้ ริหาร เช่น การจดั ใหม้ ีกิจกรรม Morning Rally โดยไม่บอกล่วงหนา้ เมือผบู้ ริหารตรวจพืนทีใดแลว้ อาจใหข้ อ้ สงั เกตหรือตกั เตือนในรูป สัญลกั ษณ์เช่น ติดโบวแ์ ดงบริเวณโตะ๊ ทีไม่มีการทาํ 5 ส เพือใหเ้ จา้ ของโต๊ะปรับปรุงใหด้ ีขึน 2.5 ทาํ กิจกรรม 5ส ควบคู่ไปกบั กิจกรรมอืน อาทิกิจกรรมปรับปรุง หรือระบบขอ้ เสนอแนะสาํ คญั ทีสุดคือความ พยายามอยา่ งต่อเนืองเพือทาํ วนั นีใหด้ ีกวา่ เมือวานนีและทาํ พรุ่งนีใหด้ ีกวา่ วนั นี wO R K

ความสาํ เรจ็ / ความล้มเหลว หนา้ 13 กิจกรรม 5ส จะประสบผลสาํ เร็จไดไ้ ม่ไดข้ ึนอยกู่ บั ใครคนใดคนหนึงแต่ขึนอยกู่ บั ทุกคนร่วมมือกนั “ในทางกลบั กนั กิจกรรม 5ส. จะลม้ เหลวไดเ้ พียงแคม่ ี คนใดคนหนึงในองคก์ รไม่เขา้ ใจ หรือไม่ให้ ความร่วมมือในการทาํ กิจกรรม 5 ส.

หัวใจของ ส. สะสาง คือ การลดความสูญเปล่า หนา้ 14 หลกั การ ส. สะสาง ประเดน็ สําคญั ในการคดั แยกวตั ถสุ ิงของ อปุ กรณ์ และเครืองมือ • สิงทีไม่ใชใ้ นชีวติ ประจาํ วนั คือสิงทีไม่ตอ้ งการ • ปริมาณทีเกินกวา่ การใชใ้ นชีวิตประจาํ วนั คือสิงทีไม่ตอ้ งการ วิธีการดูสิงของทีไม่ใช้ : พิจารณาความถีในการใช้ - สิงของทีไม่ไดใ้ ชเ้ กินกวา่ 1 ปี : ทิงหรือ กาํ จดั ออกจากพืนทีทาํ งาน - ใช้ 1 ครังใน 6 เดือนถึง 1 ปี : วางไกล ๆ พืนทีทาํ งาน - ใช้ 1 ครังใน 1-6 เดือน : วางไว้ / เก็บไวใ้ กล้ ๆ ในทีทาํ งาน - ใชส้ ปั ดาห์ละครัง : วางไว้ / เกบ็ ไวใ้ กล้ ๆ ในพืนทีทาํ งาน - ใชท้ ุกวนั : วางไว/้ เก็บไวใ้ กล้ ๆ ในพืนทีทาํ งาน - ใชท้ ุกชวั โมง : วางไวใ้ นทีหยบิ ไดท้ นั ที สิงทีสาํ คญั สิงทีจาํ เป็นตอ้ งใชแ้ ต่ไม่มี ตอ้ งจดั หาเพิมเติมรวมถึงสิงทีจาํ เป็นตอ้ งใชแ้ ต่เสียตอ้ งดาํ เนินการซ่อมแซม วธิ ีปฏบิ ตั หิ น้างาน ขันเตรียมการ (บันทกึ สถานะปัจจบุ นั ) 1. กาํ หนดพืนที / บริเวณตาํ แหน่งทีตอ้ งการปรับปรุง 2. ถ่ายรูปพืนทีก่อนทาํ /หลงั ทาํ ความสะอาด 3. คน้ หาสิงทีเป็นความสูญเปล่าวตั ถุดิบ, ชินส่วนต่าง ๆ สาํ หรับการผลิตวตั ถุดิบระหวา่ งการผลิตสินคา้ สาํ เร็จรูป

หัวใจของ ส.สะดวก คือ หนา้ 15 เพมิ ประสิทธิภาพการทํางาน (ความเร็ว) สะดวก คือ การจดั แบ่งหมวดหมู่และการจดั สถานทีนนั จะตอ้ งวเิ คราะห์และวางแผนอยา่ งดีและผปู้ ฏิบตั ิงานในองคก์ ร จะตอ้ งรู้วา่ สิงของทีจาํ เป็นตอ้ งใชน้ นั อยทู่ ีไหน โดยมีป้ายชีบ่งบอกใหร้ ู้ทาํ ให้ “หยบิ ง่าย หายกร็ ู้ ดูกง็ าม” ขันตอนการดาํ เนินการ ส. สะดวก 1. วางของทีใชง้ านใหเ้ ป็นที หรือมีป้ายบอก 2. นาํ ของไปใชง้ านแลว้ นาํ มาเกบ็ ไวท้ ีเดิม 3. วางของทีใชง้ านบ่อยไวใ้ กลต้ วั 4. จดั ของทีใชง้ านใหเ้ ป็นหมวดหมู่ ขันตอนการดาํ เนินการ ส.สะดวก 1. ทาํ แผนผงั กาํ หนดชือทีอยทู่ ีแน่นอนใหก้ บั สิงของทีอยใู่ นพืนทีทงั หมดรวมถึงความเชือมโยงไปยงั สิงของทีมีหน่วย เลก็ ทีสุด 2. กาํ หนดทีวางสิงของใหช้ ดั เจนหา้ มปะปนกนั 3. จดั ทาํ ป้ายชือตามระบบทีไดว้ างไว้ 4. จดั วางตาทแผนผงั จดั วางโดยกาํ หนดใหส้ ิงทีใชบ้ ่อยใหอ้ ยใู่ กลม้ ือและไกลมือออกไปตามความถีการใชง้ าน

หนา้ 16 วตั ถุประสงค์ของการทาํ “ส สะดวก” ทุกตาํ แหน่งสิงของตอ้ งมีการกาํ หนดชือ กาํ หนดตาํ แหน่ง 1. เพือลดเวลาทีสุญเปล่าในการคน้ หาสิงของ และกาํ หนดปริมาณ 2. เพือลดการสูญหายของเอกสารและอปุ กรณ์ 3. เพอื เพิมประสิทธิภาพและลดเวลาในการทาํ งาน 4. เพือจดั สถานทีทาํ งานใหเ้ ป็นระเบียบปลอดภยั ในการทาํ งาน กฎพืนฐานในการสร้างความสะดวก “ มีประเดน็ พืนฐาน ประเดน็ ทีตอ้ งจาํ ” กฎ 3 ก.ในการสร้างความสะดวก - เกบ็ ทีไหน ? …… (กาํ หนดสถานที) - เก็บอะไร ? …… (กาํ หนดชือ) - เก็บจาํ นวนเท่าไหร่ ? …..(กาํ หนดจาํ นวน) และจดั ทาํ ป้ายชีบ่งตอ้ งมนั ใจวา่ มีคนเขา้ ใจมองเห็นไดแ้ ละตอบ 3 คาํ ถามขา้ งบนได้

หัวใจของ ส.สะอาด คือ หนา้ 17 การตรวจสอบ สะอาด คือ การดูแลรักษาความสะอาดของพืนทีทาํ งานทงั หมดอยา่ งสมาํ เสมอ รวมถึงการบาํ รุงรักษาเครืองใชอ้ ุปกรณ์ ใหอ้ ยใู่ นสภาพทีใชง้ านไดต้ ลอดเวลา โดยการปฏิบตั ิดงั นี 1. กาํ หนดผรู้ ับผดิ ชอบพืนทีตามทีไดว้ างแผนไวร้ วมถึงเครืองจกั รและอุปกรณ์ 2. ศึกษารายละเอียดวิธีการทาํ ความสะอาดระดบั ความสะอาดของพืนทีเครืองจกั รและอุปกรณ์เพือไม่ใหเ้ กิดความเสียหาย 3. กาํ หนดแผนการทาํ ความสะอาดขณะทาํ งานรายกะรายวนั รายเดือนรายปี Click here ขันตอนการทาํ ความสะอาด Add text 1. มอบหมายพืนที 2. ศึกษาวิธี 3. กาํ หนดเวลา 4. กาํ หนดรายละเอียด 5. ใชอ้ ุปกรณ์ถูกตอ้ ง 6. ทาํ ทุกวนั (ตรวจสอบสิงผิดปกติ)

ใช้ยุทธการป้ายแดง หนา้ 18 เป็นหนทางทีจะช่วยระบุ “สิงทีไม่จาํ เป็น” หรือ “สิงทีอยผู่ ิดที” ในสถานทีทาํ งาน เครืองเขียน เราจะติดป้ายแดงบนอะไร ??? อะไรกไ็ ดท้ ีไม่จาํ เป็นตอ้ งใช้ เครืองจกั ร ส่วนประกอบของเครืองจกั ร ชนั วาง เอกสารต่าง ๆ จุดทีควรสะสาง 1. บนโตะ๊ ทาํ งานและลินชกั โต๊ะทาํ งานของแต่ละคน 2. ตูเ้ ก็บเอกสาร / ตูเ้ กบ็ ของ / ชนั วางของ 3. บริเวณรอบโตะ๊ ทาํ งาน 4. หอ้ งเกบ็ ของ 5. มุมอบั ต่าง ๆ ทงั ภายในและภายนอกทีทาํ งาน 6. พืนของสถานทีทาํ งานรวมทงั เพดาน 7. บอร์ดประกาศคาํ สงั ระเบียบ

Muda Mura Muri ความหมาย หนา้ 19 無駄 (Muda) 斑 (Mura) 無理 (Muri) • ในภาษาองั กฤษจะแปลวา่ • ในภาษาองั กฤษจะแปลวา่ • ในภาษาองั กฤษจะแปลวา่ Waste หรือสิงทีไม่จาํ เป็ น Unevenness หรือการทาํ งาน Overburden หรือกาทาํ งานทีเกินขีด หรือความสูญเปล่า ในสภาวะทีไม่เหมือนกนั ความสามารถ หรือการฝื นทาํ งานที หรือความไมส่ มาํ เสมอ เกินกาํ ลงั ของตวั เอง • คือ สิงทีทาํ ใหต้ น้ ทุนการ ดาํ เนินงานสูงขึน แตไ่ มไ่ ด้ • คือ สิงทีทาํ ใหค้ ุณภาพของ • คือ การทาํ งานทีเกินความสามารถ, ทาํ ใหผ้ ลผลิตเพิมขึนหรือมี ผลผลิตออกมามี งานปริมาณมากเกินไป หรืองานยาก ประสิทธิภาพสูงขึน และไม่ ประสิทธิภาพไม่สมาํ เสมอ ทีมีโอกาสสาํ เร็จตาํ ทาํ ใหเ้ กิดความ สร้างมูลคา่ เพมิ ใหก้ บั สินคา้ หรือบริการ ซึง ทาํ ใหส้ ินคา้ หรือบริการ ผิดพลาด อาจเกิดไดห้ ลายลกั ษณะ ไม่ไดม้ าตรฐาน ซึงอาจ นาํ ไปสู่การทาํ งานทีไม่มี เช่น เกิดจาก การรอ, การ เกิดจาก วธิ ีทาํ งานไม่ชดั เจน, ประสิทธิภาพ, เกิดการบาดเจบ็ หรือ เปลียนวธิ ีทาํ งานไปมา, อบุ ตั ิเหตทุ าํ ใหก้ ารดาํ เนินงาน เคลือนยา้ ย, การปรับเปลียน ปริมาณงานทีไมส่ มาํ เสมอ หยดุ ชะงกั และเกิดความเครียด , การทาํ ใหม,่ ในแตล่ ะวนั การถกเถียง เป็ นตน้

Muda Mura Muri ความสัมพนั ธ์ หนา้ 20

Muda Mura Muri ตัวอยา่ ง หนา้ 21

โครงการ Employees Housing Contest หนา้ 22 เริมต้นด้วยการประกวด ชือโครงการ และชือโครงการทไี ด้รับคดั เลือก คือ “บ้านนีสุขใจ มวี ินัยใน 5ส” คุณริชวุฒิ แซมโต ID 0893 Production 2 ได้รับเงนิ รางวัล 1,000.- บาท The winner (ผูช้ นะเลิศ)

หนา้ 23 กตกิ าและเกณฑ์การพจิ ารณา Employees Housing Contest กติกาและเกณฑก์ ารพจิ ารณาโครงการ“บ้านนีสุขใจ มวี นิ ัยใน 5ส” ทีส่งเขา้ ประกวดมีดงั นี • กรณีครอบครัวสามารถส่ง 1 โครงการ ต่อ บา้ น/หอ้ ง 1 หลงั • กรณีโสด/อยคู่ นเดียว 1 โครงการ ต่อ บา้ น/หอ้ ง 1 หลงั • หลกั ฐานทีตอ้ งการ รูปถ่าย ก่อนทาํ ขณะทาํ และหลงั ทาํ หรือ Video file โดยรวมความยาวไม่เกิน 3 นาที • ระยะเวลาในการแข่งขนั เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน สิงหาคม 2022 • ระยะเวลาในการพจิ ารณา กนั ยายน ถึง พฤศจิกายน มอบรางวลั เดือน ธนั วาคม 2022 • ใชห้ ลกั 5ส อะไรบา้ งในการปรับปรุง เช่น 5s, visual system, Kaizen,Lean • การส่งหลกั ฐานทาง Google form ทาํ ลิงส่งใหภ้ ายหลงั • พนกั งานทุกระดบั สามารถส่ง เขา้ ประกวดโครงการนีได้

เงนิ รางวลั โครงการ Employees Housing Contest หนา้ 24 เงนิ รางวลั • รางวลั ที 1 3,000 • รางวลั ที 2 2,000 • รางวลั ที 3 1,000 • ชมเชย .500...(จาํ กดั 10รางวลั ) เกณฑก์ ารคดั เลือกคณะกรรมการทงั 4 ทีม ทีจะทาํ หนา้ ทีตดั สินโครงการ“บ้านนสี ุขใจ มีวนิ ยั ใน 5ส” • กรรมการทีส่งชือเขา้ ร่วมโครงการไม่มีสิทธิเป็นตวั แทนในการตดั สินโดยเดด็ ขาด • 4 ทีม ทีมละ 2 คน สาํ รอง 1 คน • ใหแ้ ต่ละทีมคดั เลือกกรรมการตดั สิน และส่งรายชือก่อนวนั ที 19 พฤษภาคม 2565 รองประธาน 5ส แจง้ วา่ ขอใหแ้ ต่ละทีมทบทวน คู่มือ 5ส ในส่วนทีรับผิดชอบและส่งมาทีส่วนกลางเพือ รวบรวมเป็นคูม่ ือที สมบูรณ์ ซึงคูม่ ือ 5ส นีจะเป็นเครืองมือสาํ คญั ทีพนกั งานนาํ หลกั 5ส ไปใชใ้ นการ ปรับปรุงบา้ น เพือส่งเขา้ ประกวด

หลกั เกณฑ์การตรวจประเมิน หนา้ 25 คู่มือการตรวจประเมิน ตรวจประเมิน 5 ส จะมีการระบุรายละเอียดการตรวจประเมิน 5 ส แบบไหนนะ ตามมาตรฐานกลาง, มาตรฐานพืนทีส่วนรวม, มาตรฐานพืนทีเฉพาะและมาตรฐานอืน ๆ

การตรวจประเมนิ ระบบ 5 ส หนา้ 26 การประเมินผล 5 ส มีวตั ถุประสงคเ์ พือส่งเสริมใหก้ ารดาํ เนินระบบ 5 ส เป็นไป อยา่ งต่อเนืองโดยอาศยั แบบฟอร์ม ในการตรวจประเมินใหค้ ะแนนเพือแข่งขนั กนั ในองคก์ ร การตรวจประเมินจะมีดว้ ยกนั 3 ระดบั คือ 1. พนกั งานหรือเจา้ ของพืนทีตรวจประเมินตนเอง (Self Audit) 2. คณะกรรมการเป็นผดู้ าํ เนินการตรวจประเมิน (Committee audit) 3. ผบู้ ริหารระดบั สูงสุด เป็นผดู้ าํ เนินการตรวจประเมิน (Top Management Audit) เกณฑร์ ะดบั คะแนนทีใชใ้ นการประเมิน 1. Self Audit ผลการประเมินตอ้ งไดค้ ะแนนไม่ตาํ กวา่ 90% จึงจะผา่ นเกณฑก์ ารใหค้ ะแนน คือ “ผา่ น” ใหค้ ะแนน 1 “ไม่ผา่ น” ใหค้ ะแนน 0 2. Committee audit มีเกณฑก์ ารใหค้ ะแนน ดงั นี - ช่องคะแนนในแต่ละช่องจะมีคะแนนเตม็ 1 คะแนน - พบสิงทีไม่เป็นไปตามเกณฑข์ อง ส. แต่ละตวั บางพืนที ไดค้ ะแนน 0.5 ทุกพืนที ไดค้ ะแนน สามารถดูจาก ตวั อยา่ งแบบฟอร์มการตรวจประเมินพืนที 5 ส. หนา้ ถดั ไป

แบบฟอร์มการตรวจประเมนิ พืนที 5 ส. หนา้ 27

แบบฟอรม์ การตรวจประเมนิ พนื ที 5 ส. หนา้ 28

แบบฟอรม์ การตรวจประเมินพนื ที 5 ส. หนา้ 29 การตรวจในแต่ละครังคิดคาํ นวนเป็น 100% ตอ้ งไดค้ ะแนนไม่ตาํ กวา่ 85 % ถึงจะถือวา่ ผา่ นเกณฑก์ ารตรวจประเมิน หากผลการตรวจ ไดค้ ะแนนตาํ กวา่ เกณฑท์ ีกาํ หนด 2 ครัง ติดตอ่ กนั พนื ทีนนั จะถูกนาํ มาเป็นหวั ขอ้ ในการประชุมของคณะกรรมการ 5 ส. เพอื พิจารณา หาสาเหตุทีทาํ ใหไ้ ม่ผา่ นเกณฑ์

การวดั ผลความสําเร็จในการทํากจิ กรรม 5 ส. หนา้ 30 ระดบั แรก คือ การตรวจประเมินดว้ ยตนเอง (Self Audit) คือ หวั หนา้ พืนทีจะเป็นผเู้ กบ็ คะแนนการตรวจในแต่ละเดือน และใหน้ าํ ผลคะแนนบนั ทึกไวใ้ น SERVER 2 ระดบั ทีสอง คือ การตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ (Committee Audit) คือ ทีมตรวจประเมิน ทาํ การตรวจ 5 ส หลงั จากตรวจประเมินครบทุกพืนทีจะทาํ การประชุมเพือสรุปผลการตรวจ รวมทงั ขอ้ ดี ขอ้ เสีย ขอ้ เสนอแนะ ขอ้ ควรปรับปรุง ใหไ้ ดต้ ามมาตรฐานทีกาํ หนดแต่ละพืนที และคืนแบบตรวจประเมินทีสรุปผลคะแนนการ ตรวจประเมินใหห้ วั หนา้ พืนทีภายใน 3 วนั ทาํ การ หลงั การตรวจประเมิน เพือใหห้ วั หนา้ พืนทีทาํ การลงผลคะแนนตรวจใน SERVER2 ระดบั ทีสาม คือ การตรวจประเมินโดยผบู้ ริหารระดบั สูงขององคก์ ร (Top Management Audit) คือระดบั ผบู้ ริหาร หรือ ประธานบริษทั โดยทีการตรวจประเมินของกรรมการชุดนีจะมีการกาํ หนดระยะเวลาในการตรวจไว้ ปี ละ 2 ครัง โดยทีตรวจประเมินจะลงพืนทีเพือใหห้ วั หนา้ พืนทีลงลายมือชือรับทราบและจดั เกบ็ หลงั การตรวจประเมินจากระดบั ผบู้ ริหารเสร็จสิน

หนา้ 31 ระดบั ที 1 Self Audit เป้าหมายในการตรวจ 1. ระดบั คะแนนทีไดต้ อ้ งผา่ นเกณฑม์ ากกวา่ หรือเทา่ กบั 90% ของแตล่ ะครังทีทาํ การตรวจ 2. ตรวจประเมินทุกเดือน หลกั ในการตรวจประเมิน 1. ตรวจโดยหวั หนา้ พนื ทีนนั ๆ โดยใชแ้ บบฟอร์มการตรวจประเมินตนเอง 2. ศึกษาหวั ขอ้ การตรวจตามมาตรฐานใหเ้ ขา้ ใจชดั เจน 3. ตรวจผลการปรับปรุงในจุดทีได้ Comment ไวค้ รังกอ่ น 4. ตรวจตามเกณฑท์ ีกาํ หนดไวอ้ ยา่ งเคร่งครดั ไมเ่ ขา้ ขา้ งตนเอง 5. ความถีในการตรวจเดือนละ 1 ครัง อา้ งอิงตาม มาตฐานการตรวจประเมิน 5 ส

หนา้ 32 ระดบั ที 2 Committee Audit เป้าหมายในการประเมิน 1. ระดบั คะแนนทีไดต้ อ้ งผา่ นเกณฑม์ ากกวา่ หรือเท่ากบั 90% ของแต่ละครังทีทาํ การตรวจ 2. ตรวจประเมินทุกเดือน หลกั ในการตรวจประเมิน 1. ตรวจโดยหวั หนา้ พนื ทีนนั ๆ โดยใชแ้ บบฟอร์มการตรวจประเมินตนเอง 2. ศึกษาหวั ขอ้ การตรวจตามมาตรฐานใหเ้ ขา้ ใจชดั เจน 3. ตรวจผลการปรับปรุงในจุดทีได้ Comment ไวค้ รังก่อน 4. ตรวจตามเกณฑท์ ีกาํ หนดไวอ้ ยา่ งเคร่งครัด ไมเ่ ขา้ ขา้ งตนเอง 5. ความถีในการตรวจเดือนละ 1 ครัง อา้ งอิงตาม มาตฐานการตรวจประเมิน 5 ส

หนา้ 33 ระดบั ที 3 Top Management Audit เป้าหมายในการประเมิน 1. ระดบั คะแนนทีไดต้ อ้ งผา่ นเกณฑม์ ากกวา่ หรือเท่ากบั 90% ของแต่ละครังทีทาํ การตรวจ 2. ตรวจประเมินทุกเดือน หลกั ในการตรวจประเมิน 1. ตรวจโดยผบู้ ริหารระดบั สูงขององคก์ ร โดยใชแ้ บบฟอร์มการตรวจประเมินใน SERVER 2 โฟลเ์ ดอร์ 5S Management System Audit 2. เนน้ การสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมใหเ้ กิดความร่วมมืออยา่ งแทจ้ ริงจากทุกคนในองคก์ ร 3. ความถีในการตรวจประเมิน ปี ละ 2 ครัง อา้ งอิงตาม มาตรฐานการตรวจประเมิน 5ส

หนา้ 34 มาตรฐาน 5ส แบ่งเป็ น 2 มาตรฐาน คือ 1. มาตรฐานกลาง 5สทุกคน ทุกหน่วยงานสามารถ ใชเ้ ป็นแนวทางในการปฏิบตั ิไดเ้ หมือนกนั เช่น มาตรฐานโตะ๊ ทาํ งาน 2. มาตรฐานพืนที 5สซึง เป็นมาตรฐานเฉพาะ มาตรฐานคอมพิวเตอร์ สาํ หรับพืนทีทีกาํ หนดเทา่ เช่น มาตรฐานถงั ดบั เพลิง มาตรฐานพืนทีจดั เกบ็ แก๊ส LPG เฉพาะพืนที HG มาตรฐานโรงอาห มาตรฐานพืนทีหอ้ งพิมพถ์ ุง เฉพาะพืนที PR1นนั มาตรฐานหอ้ งนาํ รายละเอยี ดของมาตรฐานต่างๆ ติดตามทางนีเลยจร้า

1. จดั ทาํ มาตรฐานกลาง และ ให้คาํ ปรึกษาในการทาํ มาตรฐานพืนที หนา้ 35 2. ประสานงานเพือนํามาตรฐานไปปฏิบตั ิ ทมี 3. รวบรวมข้อมูลเพือนํามาปรับปรับปรุงมาตรฐานให้เป็ นปัจจุบนั มาตรฐาน 4. เป็ นผู้นําในการประชุมเพือยกร่างมาตรฐานกลาง

ทมี ประชาสัมพนั ธ์ หนา้ 36 1.ประชาสมั พนั ธ์และเผยแพร่ขา่ วสารของ คาํ ขวญั 5ส ทีมมาตรฐาน ของทีมวิชาการ และทีมตรวจ โรงงานสะอาด ประเมิน ไปยงั พนกั งานอยา่ งทวั ถึง บรรยากาศสดใส 2. สร้างความสุข สนุกสนานเพือใหพ้ นกั งานมี ทกุ คนปลอดภยั ส่วนร่วมในการทาํ กิจกรรม 5ส รว่ มใจทาํ 5ส 3.สร้างแรงกระตุน้ ใหพ้ นกั งานมีวนิ ยั ใน วฒั นธรรม 5ส

5ส พบเพอื นผา่ นกิจกรรมร่วมกบั วิชาการ สองลุงพาทวั ร์ หนา้ 37 กิจกรรมพบปะพนกั งาน ใหค้ วามรู้ สร้างแรงกระตุน้ ใหพ้ นกั งานมีวินยั ใน 5ส สร้างความสนุกสนานใหพ้ นกั งานมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส ติดป้ายประชาสมั พนั ธ์ทวั ทงั โรงงาน ประชาสมั พนั ธข์ ่าวสารต่างๆผา่ น Facebook ประชาสมั พนั ธ์ข่าวสารตา่ งๆไปยงั พนกั งานอยา่ งทวั ถึง ผา่ นบอร์ดกลาง ป้ายสาระความรู้

การดาํ เนินการกจิ กรรม 5ส หนา้ 38 ของทมี คณะกรรมการทงั 4 ทมี ทีมประชาสัมพนั ธ์ ทีมวชิ าการ ทมี สร้างมาตรฐาน ทีมตรวจประเมิน คาํ ขวญั 5ส โรงงานสะอาด บรรยากาศสดใส ทุกคนปลอดภยั ร่วมใจทาํ 5ส

คณะผู้จัดทาํ ทีมวิชาการ 5S หนา้ 39 5S 5S คุณสมเกียรติ คุณอาทร (หวั หนา้ ทีม) คุณพสั วรี ์ คุณ คุณากร คุณพิเชษฐ์ คุณปภาพินท์ MH T L คุณธงชยั คุณรัตนา

หนา้ 40 คณุ คนงึ นิจ คณุ บญุ รว่ ม คณุ รณภมู ิ คณุ ศกั ดิ สยาม คณุ สวิง

หนา้ 41 คุณสุมาลี คุณจารุวฒั น์ (หวั หนา้ ทีม) คุณมะนูลณ์ คุณไชยา คุณณชนก คุณสุพตั รา

12 3 4 คณะผู้จดั ทํา หนา้ 42 ทมี ประชาสัมพนั ธ์ 56 78 1.คุณชชั พิสิฐ (หวั หนา้ ทีม) 2. คุณวสนั ต์ 3. คุณธานินท์ 4. คุณพชั รี 5. คุณลลิดา 6. คุณชุติกานต์ 7. คุณวภิ าพร 8. คุณเบญจา

5S 5ส Thank you. Welcome to ask questions


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook