Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore หน่วย5_งานเกษตร part1

หน่วย5_งานเกษตร part1

Description: หน่วย5_งานเกษตร part1

Search

Read the Text Version

การงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ หนว่ ยการเรยี นรู้ท่ี 1 หนว่ ยการเรยี นรู้ท่ี 2 หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 หน่วยการเรียนร้ทู ี่ 4 หน่วยการเรยี นรู้ท่ี 5 หนว่ ยการเรียนรูท้ ี่ 6 คณุ ครกู ญั ญาณี แสนตรี กลุ่มสาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชีพ โรงเรียนกฬี านครนนทว์ ิทยา ๖


5หนว่ ยการเรียนรทู้ ่ี งานเกษตร สาระการเรียนรแู้ กนกลาง • ทักษะการทํางานรวมกนั เปนการทาํ งานกลุม ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสขุ ทาํ งานอยางมีกระบวนการตามขนั้ ตอน และฝกหลกั การทํางานกลุม • ทักษะการจัดการ เปนการจดั ระบบงานและระบบคน เพ่อื ใหการทาํ งานสําเรจ็ ตามเปาหมายอยางมปี ระสทิ ธภิ าพ เชน การปลกู พชื ขยายพนั ธุพชื หรือเล้ยี งสตั ว • ทักษะการแสวงหาความรูเพ่ือการดํารงชีวติ ประกอบดวยการศึกษา คนควา รวบรวม สงั เกต สํารวจ และบนั ทึก เชน การเลยี้ งสัตว • คณุ ธรรมและลักษณะนิสยั ในการทํางาน เปนการสรางคุณงามความดีและควรฝกใหผเู รยี นมีคุณภาพท่สี าํ คญั ๆ เชน ขยนั อดทน รบั ผดิ ชอบ และซ่ือสัตย์


งานเกษตร ประเภทของพชื ตัวอยา่ งการปลูกดาวเรือง ตัวอย่างการขยายพันธ์พุ ชื ประโยชน์ของการเลยี้ งสตั ว์ ตวั อย่างการเลี้ยงปลาสอด


ประเภทของพชื พืชไร่ เปน็ พชื ท่ีปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่ ดแู ลงา่ ย ต้องการน้านอ้ ย มีอายุการปลกู และเก็บเกยี่ วไมน่ าน การใช้ดิน ทด่ี อน ทลี่ ุ่ม ข้าวโพด ขา้ วฟ่าง อ้อย กระจบั ขา้ ว แห้ว ใบเลีย้ งเด่ยี ว ใบเลยี้ งคู่ ลกั ษณะทางพฤกษศาสตร์ ตาล มะพรา้ ว อนิ ทผลมั มะกรูด พรกิ มะมว่ ง


การใช้ประโยชน์ ประเภทของพชื พชื อาหารสตั ว์ นา้ มาใชเ้ ลีย้ งสตั ว์ ธญั พืช ใชท้ งั้ ตน้ และเมล็ดเปน็ อาหาร เช่น พชื ตระกูลถัว่ นา้ มาประกอบอาหาร เชน่ ขา้ วโอ๊ต ขา้ วบาร์เลย์ ถ่วั ด้า ถั่วเหลอื ง ฟางอัดแห้ง หญา้ พนั ธุต์ ่าง ๆ พืชที่ใช้ราก/หัว นา้ มาประกอบอาหาร เชน่ พืชเสน้ ใย น้ามาใช้ในทางอุตสาหกรรม เช่น พืชทใ่ี หน้ ้าตาล นา้ มาผลิตเปน็ นา้ ตาล เชน่ มนั เทศ มนั ฝร่งั ฝา้ ย น่นุ อ้อย บตี รูต พชื ที่ใหน้ ้ามัน นา้ มาผลติ เชื้อเพลิง เช่น พืชที่ให้น้ายาง น้ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ พชื ชวนเสพ มีสารออกฤทธกิ์ ระตุ้นประสาท ปาลม์ ทานตะวนั ส้าเรจ็ รูป เชน่ เช่น ยางพารา ยางสน ชา ฝิ่น


ประเภทของพชื พืชสวน เป็นพืชที่ตอ้ งดแู ลและเอาใจใส่อย่างใกลช้ ดิ มขี อบเขตในการปลกู ไมผ้ ล พืชผัก องนุ่ ทเุ รียน สตรอว์เบอรร์ ี คะนา้ ข่า ดอกกะหล้่า ไมด้ อก ไมป้ ระดบั เป็นพรรณไม้ท่นี ิยมน้ามาปลกู เพื่อความสวยงาม กหุ ลาบ บานช่นื วาสนา ไมต้ ดั ดอก ลลิ ล่ี ไมด้ อกประดบั ชบา ไมป้ ระดับ กระบองเพชร ดาหลา ดาวเรือง ชวนชม


วิธีการปลูก ตัวอยา่ งการปลกู ดอกดาวเรอื ง ดาวเรืองเป็นไม้ดอกทรงพุ่ม สูงประมาณ 25-60 ซม. มีหลายสี ออกดอกเป็นช่อกระจุกอยู่ท่ี ปลายยอด นิยมปลูกเปน็ ไม้ดอกประดบั แปลงและไมด้ อกกระถาง พนั ธุท์ ่นี ยิ มปลกู 1 ดาวเรืองเมรกิ นั มที ั้งตน้ เตี้ยและตน้ สูง ดอกมสี ีขาวปนเหลือง สีเหลืองออ่ น สีเหลอื งทอง และสีส้ม ปลกู ไดท้ ้ังปใี นฤดูรอ้ นและฤดฝู น 2 ดาวเรืองฝร่งั เศสต้นมลี กั ษณะพมุ่ เต้ยี ดอกมขี นาดเลก็ สีเหลือง สีสม้ และสแี ดง ปลกู ได้ในชว่ งฤดูหนาว 3 ดาวเรืองทรพิ ลอยด์ เป็นลูกผสมระหวา่ งดาวเรืองอเมรกิ ันและดาวเรอื งฝร่ังเศส มีลกั ษณะเด่น คอื ออกดอกเร็วและดอกมีขนาดใหญ่ เตรียมดินเพาะท่ีมีส่วนผสม เม่ือต้นกลา้ อายุ 5-7 วัน ให้ย้ายไปปลูกลงใน เมือ่ ตน้ กลา้ มอี ายุ 20-25 วนั ข อ ง ท ร า ย แ ล ะ ขุ ย ม ะ พ ร้ า ว ใ น กระถางท่ีมีดินผสม ให้ปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 จึงย้ายลงปลกู ในกระถาง อัตราสว่ น 1 : 1 โรยเมล็ดเปน็ แถว หรือ 16-16-16 ในอัตราส่วน 1 กรัม ต่อน้า หรอื แปลงตามความตอ้ งการ 1 ลิตร และควรรดน้าทกุ 1-2 วนั


ตวั อยา่ งการขยายพนั ธุ์พชื การตัดช้า การน้าส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ก่ิง การตอนกง่ิ การท้าใหต้ ้นหรือกิง่ ของพชื ออก การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ การกระตุ้นเซลล์พืช ล้าต้น ราก มาตัด และปักช้า เพ่ือให้เกิด รากขณะท่ีติดต้นแม่พันธ์ุ หลังจากกิ่งออก หรอื ชนิ้ สว่ นของพืชให้เจรญิ เตบิ โตในสภาวะ ราก หรือแตกยอดเป็นพืชตน้ ไม้ รากแข็งแรงแลว้ จงึ ตัดไปปลูกได้ ปลอดเชื้อ และสภาพแวดลอ้ มทเ่ี หมาะสม ตัวอยา่ งการตอนกิ่ง 1 เลือกกงิ่ ที่ไมอ่ อ่ น หรอื แก่ 2 ควั่นก่งิ ห่างกนั ประมาณ 2-3 ซม. 3 หุ้มรอยควั่นบริเวณก่ิงด้วยวัสดุ จนเกนิ ไป ลอกเปลือกและขดู เมือกออก อมความชื้น เชน่ ขยุ มะพร้าว 4 ให้น้าเป็นประจา้ แล้วท้งิ ไว้จนรากงอกเปน็ สนี า้ ตาล 5 ตัดกิง่ ไปปลกู ในกระถาง หรือพืน้ ทต่ี ามต้องการ


ตวั อยา่ งการขยายพันธุ์พืช กจิ กรรมสร้างทกั ษะ “ยดึ หลกั ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง” ให้นักเรียนช้ัน ม.5 ทุกคนฝึ กขยายพนั ธ์ุพืช โดยให้นาวสั ดุทมี่ ใี นท้องถน่ิ รอบๆ ตวั นักเรียนมาขยายพนั ธ์ุพืชส่งครู ส่งได้ไม่เกนิ วนั ที่ 16 มกราคม 2566 30 คะแนน


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook