Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore มิถุนายน

มิถุนายน

Published by ampanpge45fy, 2022-03-15 03:41:11

Description: มิถุนายน

Search

Read the Text Version

จุลสาร - อีบ๊คุ ฉบบั ที่ 3/2564 ประจาเดือน มถิ นุ ายน 2564 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันท่ี 1-30 มถิ ุนายน 2564 วทิ ยาลัยอาชวี ศึกษาเถนิ เทคโนโลยี โทรสาร : 054-244089 โทรศัพท์: 054-244099 E-mail : [email protected]

วทิ ยาลัยอาชวี ศึกษาเถนิ เทคโนโลยี 1 วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนกั ศึกษาใหม่ ประจาปกี ารศกึ ษา 2564 ณ.ห้องประชุมชม ววิ ภายใต้ มาตรการปอ้ งกนั โรคตดิ ต่อโควิด19 อยา่ งเครง่ ครัด

วิทยาลยั อาชวี ศึกษาเถนิ เทคโนโลยี 2 ที่สดุ ของความปลาบปล้มื ของพวกเราชาวเถินเทคโนฯ กับผลงานคุณภาพ ของนางสาวเปมิกา สัตยม่ิงมงคล ระดับ ปวส.สาขาวิชาบัญชี \"นักศึกษา พระราชทานความเปน็ เลศิ ดา้ นอาชีวศกึ ษา ระดับประเทศ 2563\"

วิทยาลยั อาชีวศึกษาเถนิ เทคโนโลยี 3 วนั ท่ี 9 มถิ ุนายน 2564 ผอ.ธัญญธร หมู่วเิ ศษ เป็นผนู้ าบคุ ลากรและ นกั ศึกษาของวิทยาลยั ฯ ออกกาลังกายโดยการเต้นแอโรบิก เพ่ือส่งเสรมิ การ สรา้ งสุขภาพของทุกคนให้มีความแขง็ แรงและกระฉับกระเฉงในการดารงชวี ติ

วิทยาลัยอาชีวศกึ ษาเถนิ เทคโนโลยี 4 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ผอ.ธัญญธร หมู่วิเศษ แสดงความยินดีกับ อ. ชุติมา เศรษฐพันธ์ รอง ผอ.ฝ่ายบุคลากร และ อ.วิทยา ชุมภู รอง ผอ.ฝ่าย วิชาการ ที่ได้รับรางวัล \"ครูดีศรีอาชีวศึกษา\" ประจาปี 2564 เด็กดีเพราะมี ครเู กง่

วิทยาลยั อาชวี ศึกษาเถินเทคโนโลยี 5 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 อาจารย์และนักศึกษาระดับ ปวส.สาขาวิชา เทคนิคยานยนต์เข้ารายงานตัวกับ บริษัทบี-ควิก จากัด เพื่อเข้ารับการฝึก อาชีพงานศูนย์บรกิ ารซอ่ มบารงุ รถยนต์ #เถนิ เทคโนฯ สรา้ งคนสร้างชาติ

วิทยาลัยอาชวี ศกึ ษาเถนิ เทคโนโลยี 6 วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผู้อานวยการธัญญธร หมู่วิเศษ นาคณะ ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา ออกกาลังกายตามโครงการสร้างเสริม สุขภาพเพอื่ คณุ ภาพชวี ิตท่ดี ี ประจาปีการศกึ ษา 2564

วิทยาลยั อาชวี ศกึ ษาเถินเทคโนโลยี 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี เปิดรับนักศึกษาใหม่ที่มีความสนใจ ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจาปีการศึกษา 2564 สมัครได้ท่ี ผกท.วารุณีย์ เพง็ ยอด (หอ้ งธรุ การ) ต้งั แต่วนั น้จี นถึงวนั ที่ 31 กรกฎาคม 2564

วิทยาลยั อาชีวศึกษาเถนิ เทคโนโลยี 8 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากร วิทยาลัย อาชีวศกึ ษาเถนิ เทคโนโลยี เขา้ รับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการ สอนในรูปแบบรายวิชาเดียว (BlockCourse) สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน (ภาคเหนือ) โดยท่านมานิต ช่วยงาน ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ชานาญการพเิ ศษ ศสพ. ภาคเหนอื

วทิ ยาลัยอาชวี ศึกษาเถนิ เทคโนโลยี 9 วันท่ี 23 มิถุนายน 2564 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของคณะ ผ้บู ริหาร อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยีเถินเทค โนฯสรา้ งคนสร้างชาติ

วิทยาลัยอาชวี ศกึ ษาเถินเทคโนโลยี 10 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ผู้อานวยการธัญญธร หมู่วิเศษ เข้าร่วมพธิ ีเปิด การประเมินผลการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับ จงั หวดั ประจาปกี ารศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่าน พลเอกโกศล ปทุม ชาติ เปน็ ประธานในพธิ ีเปดิ ณ หอ้ งประชมุ วทิ ยาลัยสารพัดช่างจงั หวดั ลาปาง

วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเถนิ เทคโนโลยี 11 ผู้อานวยการธัญญธร หมู่วิเศษ นาคณะผู้บริหารอาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและ นักศึกษา ร่วมออกกาลังกายในโครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี ประจาวนั พธุ ท่ี 30 มถิ ุนายน 2564


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook