Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore กรกฎาคม

กรกฎาคม

Published by ampanpge45fy, 2022-03-15 03:43:30

Description: กรกฎาคม

Search

Read the Text Version

จุลสำร อี-บ๊คุ ฉบับที่ 4/2564 ประจำเดือน กรกฎำคม 2564 ปกี ำรศกึ ษำ 2564 ระหว่ำงวันที่ 1-31 กรกฎำคม 2564 วิทยำลยั อำชวี ศกึ ษำเถินเทคโนโลยี โทรสำร : 054-244089 โทรศพั ท์ : 054-244099 E-mail : [email protected]

1 วิทยำลยั อำชวี ศึกษำเถนิ เทคโนโลยี วันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 ผู้อานวยการธัญญธร หมู่วิเศษ นาผู้บริหาร อาจารยแ์ ละนักศกึ ษา ออกกาลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค เป็นประจาทุก วันพุธ ตามโครงการสรา้ งเสรมิ สุขภาพ ประจาปกี ารศึกษา 2564

2 วทิ ยำลัยอำชวี ศึกษำเถินเทคโนโลยี วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 ผู้อานวยการธัญญธร หมู่วิเศษ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.64) และนักศึกษาหอพัก เพ่อื ชี้แจงและกาหนดแนวทางการปฏิบัติตนใน การเรียนการสอน และการพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัยฯ ช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (covid 19) เพ่ือความปลอดภัย และปอ้ งกนั การแพร่ระบาดของโควดิ -19ตามมาตรการโดยยึดหลกั D-M-H-T-T

3 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเถินเทคโนโลยี วันท่ี 16 กรกฎาคม 2564 ผู้บริหารโดยท่าน ดร.เปรมปรีด์ิ หมู่วิเศษ เป็นประธานการประชุมการจัดทาแผนการเรียนการสอน และระบบดูแล นักศึกษาที่เหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโค โรนา่ - 19 (โควิด-19) ณ หอ้ งสารสนเทศ ช้นั 2

4 วิทยำลัยอำชวี ศึกษำเถนิ เทคโนโลยี วนั ที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตัวแทน นักศึกษาระดับ ปวช.ประเภท วิชาพาณิชย์กรรม กลุ่มโครงการ Fin D we can do เข้ารับการอบรม ณ หอ้ งสารสนเทศ

5 วทิ ยำลัยอำชีวศกึ ษำเถนิ เทคโนโลยี วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นักศึกษาระดับชั้น ปวช. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม เข้ารับการอบรมออนไลน์ เร่ืองระบบการเงิน การบัญชี เพื่อ การเปน็ ผู้ประกอบการ ณ อาคารเอนกประสงค์

6 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเถินเทคโนโลยี วันท่ี 17 กรกฎาคม 2564 วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาเถนิ เทคโนโลยี ไดร้ บั ความอนเุ คราะห์ในการพน่ น้ายาฆ่าเช้ือโรค ตามมาตรการป้องกนั การแพร่ ระบาดโรคตดิ ต่อไวรัสโคโรน่า 19 (โควดิ -19) จากเทศบาลเมืองล้อมแรด

7 วทิ ยำลยั อำชีวศกึ ษำเถินเทคโนโลยี วันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 ผู้อานวยการธัญญธร หมู่วิเศษ มอบ เกยี รตบิ ตั รแสดงความช่นื ชม ยินดกี บั นายนักปราชญ์ แซ่วา่ ง นักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ผู้มีความประพฤติดีเด่นด้านคุณธรรม จรยิ ธรรม \"มคี วามซ่อื สตั ยส์ จุ ริต\"

8 วทิ ยำลัยอำชวี ศกึ ษำเถนิ เทคโนโลยี วันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ทาบุญถวายเทียนพรรษา สังฆทานและ จตุปัจจยั เนื่องในวัน เข้าพรรษาประจาปี 2564 ณ วดั เวียง อาเภอเถนิ จังหวัดลาปาง


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook