Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore SAR-2-2562_merged

SAR-2-2562_merged

Published by Kantigaputtha, 2020-03-27 14:22:15

Description: SAR-2-2562_merged

Search

Read the Text Version

ภาคเรียนท่ี 2(Self Assessment Report) ปการศึกษา 2562 SAR Art Activity รายงานผลการปฏิบัตงิ าน และผลการประเมนิ ตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) นางสาวกัณฐิกา พุทธา ตำแหนง ครู โรงเรยี นบานโนนกงุ ตำบลเชียงสอื อำเภอโพนนาแกว จงั หวัดสกลนคร สำนกั งานเขตพนื้ ที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 BANNONKUNG SCHOOL SAKON NAKHON PRIMARY EDUCATION SERVICERAREA OFFICE 1

รายงานผลการปฏบิ ัติงาน และผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล (Self Assessment Report: SAR) ประจำปIการศกึ ษา 2562 ผQูรายงาน ช่อื .......นางสาวกัณฐิกา.........พุทธา........... ตำแหนง9 ......คร.ู ......... โรงเรียนบาQ นโนนกุง สำนักงานเขตพ้นื ท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

คำนำ รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เป?นการประเมินการปฏิบัติ หนDาที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหOงชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2545 รวมท้ัง มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ขDาพเจDาไดDจัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการเรียน การสอนและการ ปฏิบัติหนDาที่ของขDาพเจDาตามฝdาย/กลุOมงาน ตลอดจนกิจกรรมตOาง ๆ ที่ไดDสOงเสริมใหDนักเรียนมีคุณลักษณะและ คุณภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบDานโนนกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปกm ารศึกษา 2562 รายงานนี้ โรงเรียนสามารถนำผลการดำเนินงานไปจัดทำการประเมินคุณภาพภายในและสรุป รายงานใหDผูDบังคับบัญชาตามลำดับสายงาน ตลอดจนเผยแพรOใหDกับผูDปกครอง นักเรียน ชุมชนในสังคมไดD ทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนบDานโนนกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ขDอมูลที่ไดDจากการประเมินในการประเมินตนเอง (SAR) ในครั้งนี้ ขDาพเจDาจะไดDนำไปใชDเป?น แนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่ไดDรับมอบหมาย เพื่อสOงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ ผDเู รียนใหDสงู ขึน้ ในทกุ ๆ ดDานตอO ไป ลงชอื่ (............................................) ตำแหนงO ครู 23 / มีนาคม / 2563

สารบัญ หนาD ตอนที่ 1 ข2อมลู สว6 นตวั 1 - ขDอมลู ทวั่ ไป 2 - ขอD มูลการปฏบิ ตั หิ นาD ที่ 3 - การจัดกิจกรรมการเรยี นการสอน 7 - ผลการปฏบิ ตั งิ าน 9 - ผลการประเมนิ การสอนของครูโดยนักเรยี น 10 - การประเมนิ ตนเองของครู 15 16 ตอนที่ 2 ผลการดำเนนิ งานตามมาตรฐานการศึกษา 17 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผDูเรยี น 18 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ 20 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดั การเรยี นการสอนท่ีเนDนผเูD รียนเปน? สำคญั ภาคผนวก

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ตอนที่ 1 : ข2อมูลส6วนตวั 1.1 ข2อมลู ทัว่ ไป ชอ่ื ......นางสาวกัณฐิกา.........................สกุล.........พุทธา....................................... วุฒิการศึกษา ปรญิ ญาตร…ี .ศกึ ษาศาสตร…y .วิชาเอก ศิลปศกึ ษา จาก....มหาวิทยาลัยขอนแกOน........... ปริญญาโท................ วชิ าเอก จาก.................................... อื่น ๆ ระบุ................. วชิ าเอก จาก................................... ตำแหนงO ครู วทิ ยฐานะ ชำนาญการ............... อายุ......26....ปm ปฏิบตั ิราชการ.....2....ปm เลขทต่ี ำแหนงO .......................เงนิ เดือน.....18,020...................บาท เงนิ วิทยฐานะ.........-............บาท วัน / เดอื น / ปm เกิด .......7 เมษายน 2536................................ วัน / เดือน / ปm บรรจุเขDารับราชการ.......2 ตลุ าคม 2560............................. ปฏบิ ัตกิ ารสอนกลOมุ สาระการเรียนรูD .....ศิลปะ.................................... ปฎบิ ตั งิ านพเิ ศษ..................... สงั กดั ฝdาย.....สพฐ.... โรงเรียนบาD นโนนกงุ สำนักงานเขตพื้นที่การศกึ ษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 แสดงจำนวนวนั ลา ประจำปกQ ารศึกษา 2562 (1 ตุลาคม 2562 – 31 กนั ยายน 2563) วัน เดือน ปm ลาปวd ย ลากจิ ลาอุปสมบท ลาคลอด มาสาย ทล่ี า ครั้ง วัน ครัง้ วนั ครง้ั วนั คร้ัง วัน ครงั้ วัน 11 12 รวม จำนวน......2..........คร้ัง จำนวน........3........วนั รวมทง้ั สน้ิ

1.2 ขอ2 มูลการปฏิบัตหิ น2าท่ี 1.2.1 ปฏบิ ตั กิ ารสอนตลอดภาคเรียนที่ 2 ปกm ารศึกษา 2562 ที่ รหัสวชิ า ช่อื วิชา ชั้น จำนวน จำนวน หอ2 ง ชว่ั โมง / สัปดาห^ ภาคเรยี นท่ี 1 ป.1 1 1 1 ศ 12101 ศลิ ปะ 1 ป.2 1 1 2 ศ 13101 ศลิ ปะ 2 ป.3 1 1 3 ศ 14101 ศลิ ปะ 3 ป.4 1 1 4 ศ 15101 ศลิ ปะ 4 ป.5 1 1 5 ศ 16101 ศลิ ปะ 5 ป.6 1 1 6 ศ 21101 ศิลปะ 6 ม.1 1 1 7 ศ 21101 ทศั นศิลป| ม.2 1 1 8 ศ 22101 ทศั นศิลป| ม.3 1 1 9 ศ 23101 ทัศนศลิ ป| ม.1 1 1 10 ว 21201 วิทยาการคำนวณ ม.2 1 2 11 ว 22201 วทิ ยาการคำนวณ ม.3 1 2 12 ง 23201 คอมพวิ เตอรy ม.2 1 1 13 ส 22102 ประวตั ศิ าสตรy 13 15 รวม 1.2.2 กิจกรรมพฒั นาผDูเรยี น ทป่ี ฏบิ ัติการพัฒนาผDเู รียนตลอดภาคเรียนที่ 2 ปกm ารศกึ ษา 2562 ท่ี กจิ กรรมพฒั นาผู2เรยี น และชมุ นมุ ชัน้ / จำนวน ผ6าน ไมผ6 6าน ห2อง นกั เรยี น 1 ลูกเสือสามัญ 2 ยุวกาชาด ม.1-3 41 41 3 ผูบD ำเพ็ญประโยชนy 4 ชุมนุม ……ศลิ ปะ…………..………. - --- 5 กจิ กรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชนy 6 แนะแนว - --- ป.4- ม.3 8 8 1 19 19

1.2.3 ปฏบิ ัตหิ นาD ที่ครูที่ปรึกษา จำนวนนักเรียน รวมทงั้ ส้ิน (คน) ช้ัน / ห2อง ชาย (คน) หญงิ (คน) 19 มธั ยมศกึ ษาปmท.ี่ ....2........ 10 9 1.2.4 งานพิเศษ ในโรงเรยี น ไดDแกO งาน.........อนามัยโรงเรยี น.............................ฝาd ย...........กิจการนกั เรียน........................ งาน.........หอD งสมดุ .........................................ฝdาย............วชิ าการ................................. งาน................................................................ฝdาย........................................................... งาน................................................................ฝdาย........................................................... 1.3 การจัดกิจกรรมการเรยี นการสอน 1.3.1 จดั ทำแผนการจัดการเรียนรDู ดงั นี้ ที่ รหัสวิชา สาระการเรียนร/ู2 รายวชิ า ระดบั ชัน้ จำนวน/แผน 1 ศ 12101 ศลิ ปะ 2 ป.2 20 ป.3 20 2 ศ 13101 ศลิ ปะ 3 ม.1 20 ม.2 20 3 ศ 21101 ทัศนศลิ ป| ม.3 20 4 ศ 22101 ทศั นศลิ ป| ม.2 20 5 ศ 23101 ทัศนศิลป| 6 ส 22102 ประวัตศิ าสตรy 1.3.2 ผลติ ส่อื / นวัตกรรม ช้ิน ไดแD กO ท่ี ชื่อส่อื /นวตั กรรม จำนวน (ช้ิน) 1 ส่อื การสอนวิชาศลิ ปะ ชน้ั ป.1-ม.3 โดยใชDรูปแบบการสอนแบบ Active Learning 9 18 2 สื่อการสอนวชิ าศิลปะ PowerPoint ช้นั ป.1-ม.3 5 3 ส่ือการสอนวชิ าวิทยาการคำนวณ ม.1-2 6 4 4 สื่อการสอนวชิ าคอมพิวเตอรy ม.3 5 สื่อการสอนวิชาประวตั ิศาสตรy

1.3.3 จดั ทำหนOวยการเรียนรูแD บบบูรณาการ (สวนพฤกษศาสตรy, เศรษฐกิจพอเพยี ง) ไดแD กO หน6วยท่ี เรือ่ ง จำนวนชว่ั โมง 1 วาดภาพทิวทศั นy 3 1.3.4 จัดทำวิจัยในชนั้ เรยี น จำนวน เรื่อง ไดแD กO ระดับชั้น ท่ี เร่อื ง ป.3 1 การพฒั นากจิ กรรมการเรียนรวDู ิชาศลิ ปะ ภาพทิวทัศนy ช้ันประถมศกึ ษาปทm ี่ 3 ป.1 2 การสOงเสรมิ และพัฒนาการวาดภาพและความคิดสรDางสรรคy 1.3.5 การนำ/มอบหมายงาน นกั เรียนไปศึกษาคDนควาD / ใชแD หลOงเรียนรูนD อกโรงเรียนจำนวนครัง้ ดงั น้ี ที่ ชื่อแหลง6 เรียนรู2 เรอื่ ง จำนวนคร้ัง 1 วัดถำ้ ผาแดOน สถาป‡ตยกรรม 1 2 วัดพระธาตุเชิงชมุ วรวิหาร สถาป‡ตยกรรมของไทยในแตลO ะยุคสมยั 1 1.3.6 เชิญวทิ ยากรภายนอกมาใหDความรแDู กนO กั เรยี น จำนวน คร้ัง ไดDแกO เร่ือง / หัวข2อ ที่ วัน /เดือน / ปQ ช่ือวิทยากร การคัดแยกขยะ 1 11 พ.ย. นางจินตนา คำสวาสด์ิ 1.3.7 รปู แบบ/ วิธีการจัดกิจกรรมการเรยี นการสอนทีค่ รูใชD คือ ขอD ใดบาD ง (ตอบไดDมากกวาO 1 ขอD ) การอธิบาย การสบื สวนสอบสวน การสาธิต / ทดลอง กลOมุ สบื คนD ความรูD การใชDเกมประกอบ กลมุO สัมพันธy สถานการณyจำลอง การเรียนรDแู บบรวO มมอื

กรณีตวั อยOาง ความคิดรวบยอด บทบาทสมมตุ ิ อริยสจั 4 การแกไD ขสถานการณy การศกึ ษาคนD ควDาดDวยตนเอง โปรแกรมสำเร็จรูป การทศั นะศกึ ษานอกสถานท่ี ศูนยyการเรยี น การเรียนรจูD ากหอD งสมุด ชดุ การสอน การพฒั นากระบวนการคิด คอมพิวเตอรyชOวยสอน การใชDภูมปิ ญ‡ ญาทอD งถน่ิ โครงงาน การอภิปรายกลุOมยอO ย การถามตอบ การแกDปญ‡ หา อ่ืน ๆ ระบ.ุ ........... อืน่ ๆ ระบ…ุ …………………...… üสรปุ จำนวนรปู แบบ / วิธีการจดั กิจกรรมการเรียนการสอนท่คี รใู ชD วธิ ี 1.3.8 สภาพการปฏบิ ตั ิงานสอน เขียนเคร่อื งหมาย ü ในชอO งที่ตรงกับความเปน? จรงิ ทที่ าO นปฏบิ ตั ิ อยูO (ตอบไดDมากกวาO 1) ที่ รายการปฏิบัติ มาก มาก ปาน น2อย นอ2 ย ทส่ี ดุ กลาง ท่ีสดุ 1 ตรงตามวฒุ /ิ สาขาวชิ าทจ่ี บการศกึ ษา 2 ตรงตามความถนัด 3 ตรงตามประสบการณyการสอน 4 ตรงกับความรูคD วามสามารถ 5 ตรงกบั ความตDองการ/ความสนใจ 1.3.9 การพฒั นาตนเอง (การเขาD รวO มกจิ กรรมทางวชิ าการ/ การเขDารOวมอบรม / ประชุมสมั มนา /ศึกษาดงู าน ฯลฯ) ที่ วนั /เดอื น/ ปQ เร่ือง สถานที่ หนว6 ยงานท่จี ดั หลักฐาน 1 14 การอบรมเชงิ ปฎิบตั ิการการจัด โรงเรยี นโพนพทิ ยาคม สมาคมผปูD ระกอบ เกยี รตบิ ตั ร กมุ ภาพันธy กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา วิชาชพี ครูโพนนา 2563 วทิ ยาศาสตรพy น้ื ฐาน แกDว เทคโนโลยี (วทิ ยาการคำนวณ) สรปุ การพฒั นาตนเอง จำนวน 1 คร้ัง จำนวน 1 วัน คิดเปน? 9 ชัว่ โมง นำมาขยายผล....1.....ครงั้

1.3.10 การไดรD บั รางวัล / ประกาศเกียรติคณุ / ผลงานดีเดนO / เกียรติประวตั ทิ ป่ี รากฏตOอสาธารณชน ดDานสถานศกึ ษา / ครู / นกั เรยี น ที่ วัน/เดือน/ปQ รางวลั /เกียรตคิ ณุ หน6วยงานที่มอบ หลกั ฐาน ที่ปรึกษารางวัลชมเชย การประกวดวาด คณะวทิ ยาศาสตรy เกียรติบตั ร 1 15 ส.ค. 2562 ภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตรy และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ระดับประถมศึกษา ราชภัฏสกลนคร 2 16 ม.ค. 2563 ครดู ไี มOมีอบายมขุ สสส. เกียรติบตั ร 3 16 ม.ค. 2563 ครูผมDู จี รรยาบรรณวชิ าชพี ดีเดนO สมาคมผปูD ระกอบวิชาชพี ครู เกยี รตบิ ัตร โพนนาแกDว 1.3.11 การไดDรบั เชิญเป?นวทิ ยากร/กรรมการตดั สินภายในและภายนอกสถานศึกษา ท่ี วนั / เดือน / ปQ รายการ / เร่อื ง หนว6 ยงานทเ่ี ชิญ กรรมการตดั สินการแขOงขนั ศิลปส| ราD งสรรคy กลมOุ ศนู ยโy พนสามคั คี ระดับ ชน้ั ป.1-3 ,ป.4-6 และ ,ม.1-3 1 กรรมการตัดสนิ การแขOงขันศลิ ป|ไทยประเพณี ระดบั ชนั้ ม.1-3 กรรมการตดั สินการแขงO ขนั ศลิ ป|เอกรงคy ระดบั ชน้ั ม.1-3 2 กรรมการตดั สินการแขOงขันศลิ ปส| รDางสรรคy สพป. สกลนคร เขต 1 ระดับ ชั้น ป.4-6

1.4 ผลการปฏิบัติงาน 1.4.1 การปฏิบตั หิ นDาทจี่ ดั กิจกรรมการเรยี นการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปกm ารศกึ ษา 2562 ปรากฏผลดงั น้ี ที่ รายวชิ า ห2อง จำนวน ร มส. 0 1 ผลการเรียน (คน) 3.5 4 รวม ผูเ2 รียน 1.5 2 2.5 3 1 ศิลปะ 1 ป.1 29 - - - - - - - - - 29 29 2 ศลิ ปะ 2 ป.2 23 - - - - - - - - 2 21 23 3 ศิลปะ 3 ป.3 22 - - - - - - - - 4 18 22 4 ศิลปะ 4 ป.4 19 - - - - - - - - 2 17 19 5 ศิลปะ 5 ป.5 19 - - - - - - - - 3 16 19 6 ศิลปะ 6 ป.6 29 - - - - - - - - 1 28 29 7 ทศั นศลิ ป| ม.1 18 - - - - - - - - 1 17 18 8 ทศั นศลิ ป| ม.2 19 1 - - - - - 1 - - 17 19 9 ทัศนศิลป| ม.3 14 1 - - - - - - - 2 11 14 10 วทิ ยาการคำนวณ ม.1 18 - - - - - - - - 3 15 18 11 วิทยาการคำนวณ ม.2 18 1 - - - 1 - - - 1 16 19 12 คอมพวิ เตอรy ม.3 14 1 - - - - - - 2 3 8 14 13 ประวตั ศิ าสตรy ม.2 18 1 - - - - - 1 1 5 11 18 รวม ร2อยละ 100 ร2อยละของนกั เรยี นท่ไี ด2รบั ผลการเรียน 3 ขนึ้ ไป ร2อยละของนกั เรียนที่ได2รบั ผลการเรยี น 2 ขึน้ ไป 1.4.2 การปฏิบัตงิ านหนาD ทพ่ี เิ ศษ ปรากฏผลดงั น้ี (หลกั ฐานปรากฏในภาคผนวก) 1) ฝาd ยวชิ าการ 1. ปฏบิ ตั ิหนาD ทห่ี ัวหนDากลOมุ สาระการเรยี นรD.ู ..........ศิลปะ.............................................. 2. ปฏิบัติหนDาที่การสอนกลมOุ สาระการเรยี นรD.ู ..............ศิลปะ ทศั นศิลป| ................. 3. การรบั นักเรยี นเขาD ศกึ ษาตอO ระดับชน้ั มธั ยมศกึ ษาปmท.ี่ ............................ 4. การรับมอบตัวนกั เรียนใหมรO ะดบั ช้ันมธั ยมศึกษาปmท่ี.............................. 5. อ่ืน ๆ............................................................................................................

สรปุ ได2วา6 ระดบั คณุ ภาพการปฏิบัตงิ าน ดี พอใชD ปรบั ปรงุ 2) ฝาd ยกิจการนักเรยี น 1. การเยีย่ มบาD นนกั เรยี นชั้นมัธยมศึกษาปทm .่ี ......./......... 2. ปฏิบัติหนDาที่ครูเวรประจำวนั ระดบั ช้ันมธั ยมศึกษาปทm .่ี .............. 3. ปฏบิ ัติหนDาทีค่ รูเวรวันหยดุ ราชการ..........ครั้ง 4. รวO มการประชุมผปูD กครองนกั เรยี น..........คร้ัง 5. อ่นื ๆ ......................................................................................... สรปุ ได2วา6 ระดบั คณุ ภาพการปฏิบัติงาน ดี พอใชD ปรับปรงุ 3) ฝdายบรหิ ารงานทว่ั ไป 1. ปฏบิ ตั งิ านหนDาท่ดี แู ลบริเวณ………………………………………………… 2. อื่นๆ ……………………………………………………………………………. สรปุ ได2ว6า ระดับคุณภาพการปฏิบตั งิ าน ดี พอใชD ปรับปรงุ 4) ฝาd ยอำนวยการและบุคลากร 1. ปฏบิ ัติงานหนาD ที่ การรบั เงินบำรุงการศกึ ษานักเรียนชนั้ มธั ยมศกึ ษาปmท.ี่ ...../...... จำนวน ...........คร้ัง 2. อื่น ๆ…………………………………………………………………………… สรุปไดว2 6า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน ดี พอใชD ปรับปรงุ 5) ฝาd ยยุทธศาสตรกy ารพัฒนา 1. รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปกm ารศึกษา 2559 2. อ่นื ๆ…………………………………………………………………………… สรุปไดว2 6า ระดบั คณุ ภาพการปฏิบตั งิ าน ดี พอใชD ปรบั ปรุง

1.5 ผลการประเมนิ การสอนของครูโดยนักเรียน (หลกั ฐานแสดงความพงึ พอใจตOอการเรียนการสอน) ตาราง แสดงรอD ยละของระดับการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน ระดบั การประเมนิ กิจกรรม มาก มาก ปาน นอD ย นอD ย กลาง ที่สุด ที่สุด 1. ครแู จงD ผลการเรียนรใูD หDนักเรียนทราบอยาO งชดั เจน 2. ครูจดั กจิ กรรมการเรียนรูสD นกุ และนOาสนใจ 3. เน้อื หาท่ีสอนทนั สมัยเสมอ 4. ครูใชสD อ่ื ประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมและหลากหลาย 5. ครใู ชคD ำถามซกั ถามนักเรยี นบอO ย ๆ 6. ครปู ระยกุ ตyสาระทีส่ อนเขDากบั เหตุการณปy จ‡ จุบนั /สภาพแวดลอD ม 7. ครสู งO เสรมิ นักเรยี นไดDฝ‹กปฏิบัติจริง มีการจัดการ และ การแกDป‡ญหา 8. ครใู หDนักเรยี นฝก‹ กระบวนการคิด คดิ วิเคราะหy คิดสรDางสรรคy 9. ครูสงO เสริมใหนD กั เรยี นทำงานรวO มกนั ท้งั เปน? กลOุมและรายบุคคล 10. ครใู หนD ักเรียนแสวงหาความรDูจากแหลงO เรยี นรูตD Oาง ๆ 11. ครมู ีการเสรมิ แรงใหDนักเรยี นทีร่ Oวมกจิ กรรมการเรียนการสอน 12. ครเู ปดŒ โอกาสใหนD ักเรยี นซักถามปญ‡ หา 13. ครูคอยกระตนุD ใหDนักเรียนตื่นตวั ในการเรียนเสมอ 14. ครูสอดแทรกคุณธรรมและคาO นิยม 12 ประการในวชิ าทส่ี อน 15. ครูยอมรับความคิดเหน็ ของนักเรียนทตี่ าO งไปจากครู 16. นกั เรยี นมสี OวนรOวมในการวัดและประเมินผลการเรียน 17. ครูมีการประเมนิ ผลการเรียนดDวยวธิ ีการทหี่ ลากหมายและ ยตุ ิธรรม 18. ครมู คี วามตงั้ ใจในการจัดกิจกรรมการเรยี นการสอน 19. บุคลกิ ภาพ การแตงO กายและการพดู จาของครเู หมาะสม 20. ครูเขDาสอนและออกชั้นเรียนตรงตามเวลา จากผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน พบวาO อยูOในระดับ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอD ย นDอยท่ีสุด

1.6 การประเมินตนเองเก่ยี วกบั การจดั ทำแผนการจดั การเรียนรทู2 ี่เนน2 ผ2ูเรียนเปeนสำคญั (เขียนเครอื่ งหมาย / ลงในชOองระดบั คณุ ภาพ โดยพจิ ารณาจากเกณฑกy ารประเมนิ ดDานขวามือ) ดชั นีชีว้ ดั ระดับคณุ ภาพ เกณฑก^ ารประเมิน 4321 1. การวเิ คราะหy มาตรฐานฯ 1. มกี ารระบตุ ัวช้วี ดั /ผลการเรยี นรูD และ ตัวชว้ี ดั /ผลการเรียนรูD 2. มกี ารวเิ คราะหตy วั ชี้วดั /ผลการเรยี นรDู แยกออกเป?น3 ดDานคอื ความรDู เจตคติ ทกั ษะ (KPA) (ระดับ 4 มี 5 ขDอ 3. มีความเหมาะสมสอดคลอD งกบั กจิ กรรมการเรียนรูD ระดบั 3 มี 4 ขอD 4. สอดคลอD งกับผลการเรยี นรูทD คี่ าดหวัง ระดบั 2 มี 3 ขDอ 5. ครอบคลุมมาตรฐานการศกึ ษา ระดับ 1 มี 1-2 ขอD ) 1. การออกแบบกจิ กรรมการเรยี นรูเD ป?นขัน้ ตอน 2. การออกแบบกจิ กรรม 2. แผนการจัดกิจกรรมการเรยี นรูDมี การเรียนรDู (ระดับ 4 มี 5 ขDอ องคyประกอบครบ 4 ดDาน (แลกเปลยี่ น ระดับ 3 มี 4 ขอD ประสบการณy การสรDางองคyความรDู ระดับ 2 มี 3 ขDอ นำเสนอความรDู ปฏิบัติ / ประยกุ ตใy ชD) ระดับ 1 มี 1-2 ขอD ) 3. มคี วามเหมาะสมกบั จดุ ประสงคyการเรียนรูD 4. มีความสอดคลDองกับจุดประสงคyการเรียนรูD 3. การออกแบบปฏิสมั พนั ธy ท้ัง 3 ดDาน (ความรDู เจตคติ ทักษะ) (ระดบั 4 มี 5 ขDอ 5. สามารถปฏิบตั ไิ ดจD รงิ ระดบั 3 มี 4 ขอD 1. มกี ารจัดกจิ กรรมการเรียนรโDู ดยใชDกระบวนการกลมOุ ระดบั 2 มี 3 ขDอ 2. มีความหลากหลายในการมสี OวนรวO มของผเDู รยี น ระดับ 1 มี 1-2 ขอD ) 3. มีการกำหนดบทบาทและกิจกรรมอยาO งชัดเจน 4. ปฏิบัติจริง 5. ผเDู รยี นสนกุ สนาน เกดิ การเรยี นรDู

ดัชนีช้วี ดั ระดบั คุณภาพ เกณฑ^การประเมนิ 4321 4. การออกแบบประเมนิ ผล 1. มีการประเมนิ ผลการเรียนในแตOละแผน (ระดับ 4 มี 5 ขอD 2. มกี ารกำหนดวิธกี ารประเมินผลหลากหลาย ระดบั 3 มี 4 ขDอ 3. วิธกี ารประเมนิ ผลสอดคลอD งกบั จดุ ประสงคy ระดับ 2 มี 3 ขอD การเรียนรูD ระดับ 1 มี 1-2 ขDอ) 4. ปฏิบัติจรงิ 5. นำผลการประเมินมาพัฒนาการเรยี นรDู 5. การใชDส่อื อุปกรณy 1. มกี ารใชสD ่อื อุปกรณyหรอื แหลOงเรียนรDู การเรียนรูD 2. มกี ารกำหนดขั้นตอนหรอื วิธีการใชDส่ือ (ระดบั 4 มี 5 ขอD ระดบั 3 มี 4 ขDอ หรอื แหลงO เรยี นรDู ระดับ 2 มี 3 ขDอ 3. มีการใชDส่ือ อุปกรณyหรอื แหลOงการเรยี นรDู ระดับ 1 มี 1-2 ขDอ) เหมาะสมกบั กิจกรรมการเรยี นรูD 4. มสี อ่ื อุปกรณy แหลงO เรียนรDู 5. มกี ารพฒั นาสอื่ อปุ กรณy แหลงO เรียนรDู สรปุ : การจัดทำแผนการจัดการเรยี นรนDู ้ี อยOใู นระดับคุณภาพ…………………….. เกณฑyการตดั สิน 4 หมายถงึ มีการปฏิบัติอยูใO นระดับดมี าก หรือพอใจมากทสี่ ุด 3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยOูในระดับดี หรอื พอใจมาก 2 หมายถงึ มกี ารปฏบิ ัติอยูOในระดับปานกลาง หรอื พอใจพอใชD 1 หมายถึง มีการปฏบิ ตั ิอยOูในระดับปรบั ปรงุ หรือไมพO อใจ

1.7 ผลการประเมนิ ผเ2ู รียน ผลการประเมนิ คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค^ วิชา ชน้ั จำนวน ผลการประเมนิ (คน) นักเรียน ศลิ ปะ 1 ป.1 (คน) ดเี ยี่ยม ดี ผOาน ไมOผาO น ศลิ ปะ 2 ป.2 ศิลปะ 3 ป.3 29 29 1 ศิลปะ 4 ป.4 23 17 6 1 ศลิ ปะ 5 ป.5 22 17 5 1 ศิลปะ 6 ป.6 19 17 2 1 ทัศนศิลป| ม.1 19 16 3 ทศั นศลิ ป| ม.2 29 28 1 ทัศนศิลป| ม.3 18 16 2 วิทยาการคำนวณ ม.1 19 17 1 วทิ ยาการคำนวณ ม.2 14 13 การงานอาชีพฯเพิม่ เติม ม.3 18 18 (คอมพวิ เตอร)y 19 17 1 ประวตั ศิ าสตรy ม.2 14 12 1 รวม 19 17 1 1 ร2อยละ 262 234 23 5 100 89.31 8.77 0

ผลการประเมินการอา6 นคิด วิเคราะห^และเขยี น จำนวน ผลการประเมนิ (คน) วิชา ชั้น นกั เรียน ดเี ยี่ยม ดี ผOาน ไมผO าO น (คน) ศลิ ปะ 1 ป.1 29 22 7 ศลิ ปะ 2 ป.2 23 16 7 ศลิ ปะ 3 ป.3 22 17 5 ศิลปะ 4 ป.4 19 15 4 ศิลปะ 5 ป.5 19 14 5 ศิลปะ 6 ป.6 29 27 2 ทัศนศิลป| ม.1 18 16 2 ทศั นศิลป| ม.2 19 14 3 1 1 ทัศนศิลป| ม.3 14 85 1 วิทยาการคำนวณ ม.1 18 16 2 วิทยาการคำนวณ ม.2 19 15 2 1 1 การงานอาชีพฯเพม่ิ เติม ม.3 14 76 1 (คอมพิวเตอร)y ประวตั ศิ าสตรy ม.2 19 10 7 1 1 197 57 3 5 รวม 262 75.19 21.75 0 0 ร2อยละ 100

ตอนท่ี 2 ผลการดำเนนิ งานตามมาตรฐานการศกึ ษา คำช้แี จง - ระบรุ ะดบั คณุ ภาพ เปน? ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง หรอื กำลงั พัฒนา - วธิ ีการดำเนินงานตามมาตรฐานและขอD เสนอแนะการพัฒนา ใหเD ขียนอธบิ ายวิธกี ารดำเนินงาน โครงการ หรือ - กจิ กรรมท่ีสงO ผลตอO การพฒั นาตามมาตรฐานโดยสรปุ และขอD เสนอแนะในการพัฒนา ปกm ารศกึ ษาตOอไป (ถDามี) ท่ี รายการ ข2อมูลอ2างอิง 1. ระดับคุณภาพการศึกษา ยอดเย่ียม ข้นั พนื้ ฐานโดยรวม ดเี ลิศ ดี ปานกลาง กำลังพฒั นา 2. หลกั ฐานสนบั สนนุ ผลการประเมิน ตนเอง วิธีดำเนินงานกจิ กรรม ที่สงO ผลตอO การพัฒนาตามมาตรฐาน โดยรวม 3. แผนพฒั นาเพือ่ ใหไD ดDมาตรฐานที่สงู ข้นึ แผนปฏบิ ัตงิ านที่ 1 ขDอเสนอแนะเพอ่ื การพฒั นา แผนปฏิบัติงานที่ 2 มาตรฐานในปตm Oอไป แผนปฏบิ ตั ิงานที่ 3 แผนปฏบิ ตั งิ านท่ี 4 1. ระดับคุณภาพการศึกษาข้นั พ้ืนฐาน ยอดเยยี่ ม มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพของผเูD รยี น ดเี ลิศ - ผลสมั ฤทธทิ์ างวิชาการ ดี (มี 6 ประเด็นพิจารณา) ปานกลาง - คุณลกั ษณะทีพ่ ึงประสงคขy องผูDเรียน (มี 4 ประเด็นพิจารณา) กำลังพัฒนา

ที่ รายการ ขอ2 มูลอา2 งองิ 2. - ผลสมั ฤทธทิ์ างวิชาการ การวดั ผลประเมนิ ทตี่ รงตามตวั ชว้ี ัดของหลกั สูตรแกนกลาง โดย ประเดน็ ที่ 1 เนDนการอOาน การเขียน และคำนวณตามลำดบั ช้ันตอน และ มีความสามารถในการอาO น การเขียน สามารถนำเสนอการคดิ หาคำตอบของตนเองไดD การสอื่ สารและการคิดคำนวณ ประเดน็ ที่ 2 สาระการเรียนรูDวทิ ยาศาสตรy (วทิ ยาการคำนวณ) ไดสD OงเสริมผDเู รยี น มีความสามารถในการคดิ วเิ คราะหy คิด ในกระบวนการเรยี นรDูในการคดิ วเิ คราะหy แกDไขป‡ญหาตามหลกั อยาO งมีวจิ ารณญาณ อภิปราย ทฤษฎีของวิทยาการคำนวณ แลกเปลย่ี นความคดิ เหน็ และแกปD ‡ญหา ประเด็นท่ี 3 สาระการเรยี นรูDศลิ ปะ มีการตOอยอดสรDางนวัตกรรมการศกึ ษาอยูO มีความสามารถในการสรDางนวตั กรรม ตลอด เพอื่ พัฒนาสื่อการจดั การเรยี นรูD มีการสงO เสรมิ ผเDู รยี นใหเD นนD ปฎิบตั ิ นำเอาผลการจดั การเรียนรไDู ปปรบั ปรงุ และสราD งเปน? นวตั กรรมการเรียนรศDู ิลปะ ใหDผเDู รยี นมคี วามคดิ ดDานความคดิ สรDางสรรคทy เ่ี พม่ิ มากขึ้น ประเดน็ ท่ี 4 ในกิจกรรมการเรยี นการสอนไดสD OงเสริมใหผD ูเD รียนไดDเรยี นรทDู ่ี มีความสามารถในการใชเD ทคโนโลยี หลากหลายทั้งส่อื ดาD นมัลติมเี ดยี สื่อผสม ส่อื ชิน้ งานตวั อยาO ง สารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการสอนของครู ไดใD ชDสอื่ เทคโนโลยใี นการสอนทุกระดบั ช้นั เพ่อื ใหDนักเรียนกDาวทนั เทคโนโลยี และรูจD ักใชDใหDเป?นประโยชนy ประเดน็ ท่ี 5 มีการจัดการเรียนรูทD ีส่ OงเสริมผเูD รียนไดD Active Learning กระตุDน มีความสามารถในการคิดวิเคราะหy คิด ผเDู รียนใหมD ีทกั ษะการคดิ แกไD ขปญ‡ หา มกี ารทำงานรวO มกันเปน? กลOมุ อยาO งมวี จิ ารณญาณ อภิปราย เพอ่ื สราD งทักษะการอภปิ รายผลงาน แลกเปลีย่ นความคดิ เหน็ และแกDปญ‡ หา ประเด็นท่ี 6 สรDางนวตั กรรมการเรียนรศDู ิลปะ ทัศนศลิ ป| ในรูปแบบของการ มีความสามารถในการสรDางนวตั กรรม จดั การเรยี นรDแู บบ CBL / PBL / BBL / Open Approach และอีกหลากหลายรูปแบบ เพ่อื ปรบั ปรุงการเรยี นการสอนใหD เหมาะสมกบั ผDูเรยี นอยOูตลอด

ท่ี รายการ ขอ2 มลู อา2 งอิง 2. - คุณลักษณะทพี่ ึงประสงค^ เสริมสรDางผDเู รยี นใหมD คี ุณลักษณะและคOานยิ มที่ดีตามทสี่ ถานศกึ ษา ของผเ2ู รียน ไดDกำหนด คือ การปลกุ ฝ‡งคณุ ธรรม จริยธรรมในการเรียน ในการ ประเดน็ ท่ี 1 จดั เก็บอปุ กรณกy ารเรียนหลังจากเรียนวชิ าแตลO ะวชิ า การมีคุณลักษณะและคาO นยิ มที่ดีตามที่ สถานศกึ ษากำหนด ประเด็นที่ 2 สOงเสริมผDูเรียนในการเรยี นรูวD ิชาศลิ ปะ สราD งผลงานศลิ ปะทเ่ี กิดจาก ความภมู ใิ จในทDองถนิ่ และ ความเป?นอีสาน ความเป?นเอกลักษณyของจงั หวัดสกลนคร สงO เสรมิ ความเป?นไทย ผDเู รียนใหDเห็นคุณคาO ของผลงานศลิ ปะของตนเอง และตOอยอด ผลงานสูOวิชาชีพในอนาคต ประเดน็ ที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยOรู วO มกันบน สราD งกจิ กรรมท่ีทำใหDผเDู รียนมปี ฎสิ มั พันธใy นกลมุO ในหDองเรยี น เพือ่ ความแตกตาO งและหลากหลาย สราD งพื้นฐานในการอยรูO Oวมกันในสงั คมไดDอยOางมีความสุข ประเด็นท่ี 4 สOงเสริมผDเู รยี นใหมD สี ขุ ภาพราO งกายแข็งแรง ออกกำลงั กาย สขุ ภาวะทางราO งกาย กนิ อาหารทค่ี รบ 5 หมOู และจิตสงั คม 3. แผนพฒั นาเพอ่ื ใหไD ดมD าตรฐานทสี่ งู ขึน้ แผนปฏิบัตงิ านท่ี 1 ขDอเสนอแนะเพอ่ื การพฒั นา แผนปฏิบัติงานท่ี 2 มาตรฐานที่ 1 แผนปฏิบตั งิ านท่ี 3 – ผลสมั ฤทธทิ์ างวชิ าการ แผนปฏิบัตงิ านที่ 4 - คุณลักษณะทพ่ี ึงประสงคyของผDูเรยี น ในปตm Oอไป

ที่ รายการ ข2อมลู อ2างองิ 1. ระดับคณุ ภาพการศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ าร ดเี ลศิ และการจดั การ ดี (มี 6 ประเดน็ พิจารณา) ปานกลาง กำลังพฒั นา 2. ประเด็นท่ี 1 มีแผนการปฏิบตั ิงานประจำปทm ่ชี ดั เจน มีเปา” หมายวสิ ยั ทัศนy ปฏิบัตติ ามคำสง่ั โรงเรยี น ในการจัดกิจกรรมตOางๆ และพนั ธกิจทส่ี ถานศกึ ษากำหนดชัดเจน ประเดน็ ที่ 2 ไดรD บั การประเมินคณุ ภาพการศกึ ษา ทัง้ ประเมนิ ภายในและ มรี ะบบบริหารจดั การคุณภาพของ ประเมินภายนอก สถานศึกษา ประเด็นที่ 3 สงO เสรมิ ผDเู รยี นในเร่ืองของทักษะทางวชิ าการ ดำเนินงานพัฒนาวชิ าการ ความสามารถดาD นศลิ ปะ และคอมพิวเตอรy ทเี่ นนD คุณภาพผเDู รียนรอบดDานตาม หลักสูตรสถานศึกษา และทุก กลOุมเป”าหมาย ประเดน็ ท่ี 4 มกี ารพฒั นาตนเองตลอดเวลา ในการอบรมเชงิ ปฏบิ ตั กิ ารในดาD น พฒั นาครูและบคุ ลากรใหDมคี วามเช่ียวชาญ วชิ าชีพ สาชาทจ่ี นเองมีความถนัด ทางวชิ าชพี ประเดน็ ท่ี 5 เสริมสรDางหDองเรียนใหนD Oาเรยี น มสี ภาพแวดลDอมในการเรียนท่ี จัดสภาพแวดลอD มทางกายภาพและสงั คม เอือ้ ตOอการเรยี นของผเDู รียน ท่ีเอ้ือตอO การจดั การเรยี นรอDู ยOางมคี ุณภาพ ประเด็นท่ี 6 สงO เสรมิ ใหผD Dูเรยี นไดรD ูDทนั เทคโนโลยี ใชDส่ือเทคโนโลยีในการจดั จดั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ กิจกรรมการเรยี นรทDู กุ รายวชิ าทร่ี ับผิดชอบ สนับสนุนการบรหิ ารจดั การและการจัด การเรยี นรDู 3. แผนพัฒนาเพ่อื ใหไD ดมD าตรฐานที่สูงข้นึ แผนปฏบิ ตั ิงานท่ี 1 ขอD เสนอแนะเพือ่ การพัฒนา แผนปฏิบัติงานท่ี 2 มาตรฐานท่ี 2 ในปmตOอไป แผนปฏิบตั งิ านท่ี 3 แผนปฏิบัตงิ านท่ี 4

ที่ รายการ ขอ2 มูลอา2 งองิ 1. ระดับคณุ ภาพการศกึ ษาขั้นพ้นื ฐาน ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดั ดเี ลศิ การเรยี นการสอนท่เี นDนผเูD รียน ดี เปน? สำคญั ปานกลาง (มี 5 ประเดน็ พิจารณา) กำลงั พัฒนา 2. หลักฐานสนับสนนุ ผลการประเมนิ รายงานผลการเรยี นของผเDู รยี น ตนเอง รายงานคุณลักษณะอนั พึงประสงคy ประเดน็ ที่ 1 รายงานสมรรถนะของผเูD รียน จดั การเรียนรDูผาO นกระบวนการคดิ และปฏบิ ตั จิ รงิ และสามารถนำไป ประยกุ ตyใชใD นชีวิตไดD ประเดน็ ท่ี 2 หDองเรยี นมีสือ่ เทคโนโลยี ใหDแอปพิเคช่ัน ในการจดั การเรียนรDู ใชDส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศ และ และหอD งสมดุ ในการสบื คDน แหลOงเรียนรDทู เี่ อ้ือตOอ การเรียนรูD ประเดน็ ที่ 3 มกี ารบรหิ ารจัดการชนั้ เรยี นทด่ี ูแลเอาใจใสผO ูDรยี น มกี ารบริหารจัดการชนั้ เรยี นเชิงบวก ทำหนDาทค่ี รปู ระจำชนั้ ช้ันมธั ยมศึกษาปทm ่ี 2 ประเดน็ ท่ี 4 มีการประเมนิ ผลผDเู รยี นหลงั จากการทดสอบในแตลO ะหนOวย เพื่อนำมา ตรวจสอบและประเมนิ ผเDู รียน ปรับปรุงรแู ปบบการจดั การเรียนรDใู หDผเูD รยี นไดมD กี ารคดิ ทักษะ ทม่ี ากข้นึ อยาO งเป?นระบบ และนำผลมา พฒั นาผเDู รยี น ประเด็นท่ี 5 มีการประชมุ แลกเปล่ยี นความคิดเหน็ PLC มกี ารแลกเปล่ยี นเรยี นรูDและใหD ขDอมลู สะทอD นกลบั เพ่ือพฒั นา และปรับปรงุ การจัดการเรยี นรDู 3. แผนพฒั นาเพอื่ ใหDไดDมาตรฐาน แผนปฏบิ ตั งิ านท่ี 1 ท่ีสงู ข้นึ ขDอเสนอแนะเพ่ือ แผนปฏิบัติงานที่ 2 การพฒั นา แผนปฏบิ ตั ิงานที่ 3 มาตรฐานที่ 3 ในปmตอO ไป แผนปฏบิ ตั งิ านท่ี 4

การรับรองรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report ; SAR) ลงชอ่ื ผูDรายงาน (.........................................) ตำแหนOง....................................................... ........../................/........... ลงชื่อ ผรDู บั รองรายงาน (นางอวยพร ออละมาล)ี หัวหนาD กลมุO งานบรหิ ารวิชาการ ........../................/........... ลงช่อื ผDูรบั รองรายงาน (นายกจิ พงศy สรุ ันนา) ผูอD ำนวยการโรงเรยี นบDานโนนกงุ ........../................/...........

ภาคผนวก - สำเนาคำสง่ั - สำเนาเกยี รตบิ ตั ร ประกาศนยี บัตร วุฒบิ ตั ร - สำเนาโลOรางวลั - สำเนารูปภาพกจิ กรรม - อน่ื ๆ ทีเ่ กี่ยวขDอง

ผลสมั ฤทธิน์ กั เรยี น ระดับช้นั ป.1- ม.3 วชิ าศิลปะ , วิชาทศั นศลิ ป| , วิชาวิทยาการคำนวณ วิชาคอมพวิ เตอรy และวชิ าประวตั ิศาสตรy

(Self Assessment Report: SAR) BANNONKUNG SCHOOL SAKON NAKHON PRIMARY EDUCATION SERVICERAREA OFFICE 1


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook