Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore บทเรียนสำเร็จรูป ปรับปรุง

บทเรียนสำเร็จรูป ปรับปรุง

Published by sopit2305, 2022-11-12 07:15:40

Description: บทเรียนสำเร็จรูป ปรับปรุง

Search

Read the Text Version

บทเรยี นสำเรจ็ รปู วิชำกำรบญั ชอี ตุ สำหกรรม รหสั วชิ ำ 20201-2004 นำงสำวโสพิศม์ ประยรู หงษ์ ตำแหน่ง ครู วทิ ยำลยั เทคนิคสมทุ รสงครำม สถำบันกำรอำชวี ศึกษำภำคกลำง 5 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชวี ศึกษำ กระทรวงศกึ ษำธกิ ำร


ก บทเรียนสำเร็จรปู วิชำกำรบัญชีอตุ สำหกรรม บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง งบต้นทุนนผลิต จัดทำข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น สื่อประกอบกำรสอน วิชำกำรบัญชีอุตสำหกรรม รหัสวิชำ 20201-2004 ระดับ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) เนื้อหำกล่ำวถึงควำมหมำยของงบต้นทุนผลิต และกำร จัดทำงบต้นทุนผลิต เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตนเองด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรบัญชีอุตสำหกรรม สำหรับขั้นตอนกำรศึกษำของผู้เรียนจะต้องทำ แบบทดสอบก่อนเรียนและศึกษำเนือ้ หำไปทลี ะกรอบพร้อมตอบคำถำมจนครบทุกกรอบ จำกน้ันทำกิจกรรมในใบงำนแล้วจึงทำแบบทดสอบหลังเรียนอีกคร้ังหนึ่ง และตรวจ คำตอบด้วยตนเอง เพือ่ ประเมินควำมก้ำวหน้ำของกำรเรียน นอกจำกจะได้ควำมรู้แล้วยังช่วยแก้ปัญหำกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้บรรลุ วตั ถปุ ระสงคก์ ำรเรียนรู้ และสนองตำมจุดประสงคข์ องหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) พุทธศักรำช 2562 ผู้จัดทำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำบทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้คงจะเกิดประโยชน์ต่อ ผเู้ รียน ครูผสู้ อนและผสู้ นใจทกุ คน โสพิศม์ ประยูรหงษ์ จัดทำโดย ครูโสพิศม์ ประยรู หงษ์ สำขำวชิ ำกำรบัญชี


ข บทเรยี นสำเรจ็ รูป วชิ ำกำรบัญชีอุตสำหกรรม คานา หนา้ สารบัญ คาอธิบายรายวิชา ก คาแนะนาสาหรับครู ข คาแนะนาสาหรบั นกั เรยี น ค ผลการเรยี นทค่ี าดหวัง 1 2 แบบทดสอบกอ่ นเรียน 3 เฉลยก่อนเรยี น สาระการเรียนรู้ 4 กรอบที่ 1 ความหมายของงบต้นทุนผลิต 6 กรอบที่ 4 การจดั ทางบต้นทนุ ผลติ 7 กรอบท่ี 7 ตัวอย่างงบตน้ ทนุ ผลติ 9 กรอบท่ี 10 คาศพั ทป์ ระจาหน่วย 12 ทดสอบหลังเรยี น 16 เฉลยหลงั เรียน 22 23 27 จดั ทำโดย ครูโสพิศม์ ประยูรหงษ์ สำขำวชิ ำกำรบัญชี


ค บทเรยี นสำเร็จรปู วชิ ำกำรบัญชีอุตสำหกรรม จุดประสงค์รำยวชิ ำ 1. เขำ้ ใจหลักกำรและกระบวนกำรปฏบิ ตั ิงำนบัญชีของกิจกำรอตุ สำหกรรม 2. มที ักษะกำรปฏิบตั ิงำนบญั ชีตำมข้ันตอนกำรจดั ทำบัญชีและนำเสนองบกำรเงิน สำหรบั กิจกำรอตุ สำหกรรม 3. มกี ิจนิสยั มรี ะเบยี บ ละเอียดรอบคอบ ซ่อื สัตย์ มวี ินัย ตรงต่อเวลำ รักษำ สิง่ แวดล้อม และมเี จตคติที่ดีต่อวิชำชีพบัญชี สมรรถนะรำยวชิ ำ 1. แสดงควำมรู้เกีย่ วกับบัญชีสำหรับกิจกำรอุตสำหกรรม 2. บันทกึ บัญชีสำหรบั กิจกำรอตุ สำหกรรมตำมขั้นตอนกำรจัดทำบัญชี 3. จดั ทำงบกำรเงินสำหรับกิจกำรอุตสำหกรรมตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ คำอธิบำยรำยวชิ ำ ศึกษำและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของกิจกำรอุตสำหกรรม องค์ประกอบของ ต้นทุนกำรผลิต กำรรบั จ่ำยวตั ถุดิบ กำรคำนวณคำ่ แรงงำน ภำษเี งินได้ หัก ณ ท่ีจ่ำย เงิน ประกันสังคม ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต กำรบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบตำมวิธีบัญชีสินค้ำ คงเหลือแบบสิ้นงวดและแบบต่อเนื่อง กำรบันทึกบัญชีค่ำแรงและค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต กำรคำนวณต้นทุนสินค้ำท่ีผลิตเสร็จ กระดำษทำกำร รำยกำรปรับปรุง ปิดบัญชี กำร จัดทำงบต้นทุนผลิต และงบกำรเงิน จัดทำโดย ครูโสพิศม์ ประยูรหงษ์ สำขำวิชำกำรบญั ชี


1 บทเรยี นสำเร็จรปู วิชำกำรบญั ชีอุตสำหกรรม  ครูควรศึกษำเนื้อหำ จุดประสงค์บทเรียน รวมทั้งเอกสำรประกอบกำร สอนให้เข้ำใจ และนำบทเรียนสำเร็จรูปไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสดุ  ครูควรให้นักเรยี นทีเ่ รียนรู้ชำ้ หรือมีควำมบกพร่องในเนื้อหำได้ศึกษำก่อน หรือสำหรับนักเรียนทีต่ อ้ งกำรทบทวนบทเรียนอยู่ทีด่ ลุ พินิจของครู  ครูควรอธิบำยเน้นย้ำให้นักเรียนเข้ำใจถึงประโยชน์ของกำรศึกษำด้วย ตนเองว่ำนกั เรียนควรมีควำมซื่อสัตย์ ต่อตนเอง โดยไม่ดเู ฉลยก่อนทีจ่ ะเรยี นรู้ หรือศึกษำบทเรียน  ครูควรหมน่ั สังเกตนกั เรียนด้วยว่ำทำกิจกรรมด้วยตนเองจริงหรือไม่ เพ่อื กำรประเมินที่ถูกต้อง  บทเรียนสำเรจ็ รปู นี้สำมำรถนำไปใช้ได้กบั 5.1 นักเรียนที่เรียนรู้ชำ้ 5.2 นักเรียนทีม่ ีควำมบกพร่องในเนื้อหำกำรเรียน 5.3 สำมำรถกระตุ้นเดก็ ที่เรียนรู้ดีให้มีควำมแม่นยำในเน้ือหำมำกขึน้ 5.4 บคุ คลทีม่ ีควำมสนใจใคร่รู้ จดั ทำโดย ครูโสพิศม์ ประยรู หงษ์ สำขำวชิ ำกำรบญั ชี


2 บทเรยี นสำเรจ็ รปู วชิ ำกำรบัญชีอตุ สำหกรรม  บทเรียนสำเร็จรูป ชุดพัฒนำกำรเรียนรู้ เล่มนี้ เป็นบทเรียนท่ีนักเรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ ด้วยตนเอง ตำมควำมสำมำรถ ภำยในเล่มมีคำอธิบำยเนื้อหำ ควำมรู้ของบทเรียนรวมท้ังมี แบบทดสอบกอ่ นเรียน ใบงำนและแบบทดสอบหลงั เรียน พร้อมเฉลย แบบทดสอบเพื่อดูควำมก้ำวหน้ำ  นักเรียนควรเข้ำใจว่ำบทเรียนนี้ไม่ใช่แบบทดสอบ แต่มุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และควรมคี วำมซือ่ สัตย์ ไม่รีบร้อนดคู ำเฉลยก่อนเพรำะจะทำให้เกิดผลเสียต่อกำรเรียนรู้ของ นกั เรียน  ก่อนกำรเรียนรู้ทุกครั้งจะมีแบบทดสอบก่อนเรียนให้นักเรียนได้ฝึกทำก่อนจำกน้ันให้ นักเรียนทำควำมเขำ้ ใจ และเรียนรู้จำกเนอื้ หำทีม่ ีในบทเรียนให้เขำ้ ใจ แล้วทำแบบทดสอบหลัง กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เพือ่ เปรียบเทยี บกำรเรียนรู้ที่เกิดข้ึนก่อนกำรเรียนรู้ และหลังกำรเรียนรู้ ของบทเรียน ว่ำข้ันตอนใดได้คะแนนดีกว่ำกัน เพื่อนำไปปรับปรุงกำรเรียนรู้ของตนเองในครั้ง ต่อไป โดยมเี ฉลยให้นักเรียนสำมำรถตรวจทำนได้เองด้ำนหลังของบทเรียนสำเร็จรูปในแต่ละ เรื่องต่อไป  หำกคำตอบของนักเรียนไม่ตรงกับท่ีเฉลยไว้ นักเรียนสำมำรถย้อนกลับไปอ่ำนเนื้อหำ กรอบเดิมอีกคร้ังเพื่อทำควำมเข้ำใจ แล้วตอบคำถำมใหม่ หำกยังไม่ถูกต้องอีกก็ให้กลับไป อ่ำนทบทวนอีกคร้ังจนกว่ำจะได้คำตอบท่ีถูกต้อง ถ้ำไม่เข้ำใจจริง ๆ ให้ถำมครูเพื่อขอ คำแนะนำ  ขอใหน้ กั เรียนต้ังใจศึกษำบทเรียนไม่ต้องรบี ร้อนหรือกงั วลว่ำจะช้ำหรือเร็วกว่ำคนอื่น ๆ หนจู ะซื่อสัตย์ ไม่ รีบร้อนดคู ำเฉลยค่ะ จัดทำโดย ครูโสพิศม์ ประยูรหงษ์ สำขำวิชำกำรบญั ชี


3 บทเรียนสำเร็จรปู วชิ ำกำรบัญชอี ตุ สำหกรรม จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้ จุดประสงค์ทัว่ ไป 1. เพื่อให้มีควำมรู้ควำมข้ำใจเกีย่ วกับงบต้นทุนผลิต 2. เพือ่ ให้มีทกั ษะในกำรจดั ทำงบต้นทนุ ผลิต 3. เพือ่ ใหม้ ีเจตคติที่ดีต่อกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ และกำร ปฏิบัติงำนอย่ำงถูกต้อง สำเร็จภำยในเวลำท่ีกำหนด มีเหตุและผลตำมหลักปรัชญำ เศรษฐกจิ พอเพียงและคุณลกั ษณะ3D จุดประสงค์เชงิ พฤติกรรม 1. อธิบำยควำมหมำยของงบต้นทุนผลิตได้ 2. จัดทำงบต้นทุนผลิตได้ 3. เตรียมควำมพร้อมด้ำน วัสดุ อปุ กรณ์ สอดคล้องกบั งำนและใชว้ สั ดุ อุปกรณ์อย่ำง คุ้มค่ำ ประหยดั ได้ อย่ำงถูกต้องตำมหลกั ปรชั ญำเศรษฐกิจพอเพียงและคณุ ลักษณะ 3D 4. ปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงถูกต้อง และสำเรจ็ ภำยในเวลำทีก่ ำหนดอย่ำงมเี หตแุ ละผลตำมหลกั ปรชั ญำเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกั ษณะ3D จัดทำโดย ครูโสพิศม์ ประยูรหงษ์ สำขำวิชำกำรบญั ชี


4 บทเรียนสำเร็จรูป วิชำกำรบัญชอี ตุ สำหกรรม จงเลือกคาตอบที่ถูกตอ้ งเพียงข้อเดยี ว 1. งบต้นทนุ ผลิตประกอบด้วยบญั ชีต่ำง ๆ หลำยบญั ชีด้วยกนั จำกรำยชือ่ บัญชีข่ำงล่ำงนี้ บญั ชีใดไมป่ รำกฏในงบต้นทนุ ผลิต ก. วตั ถุดิบ และค่ำแรงงำนทำงตรง ข. สินค้ำระหว่ำงผลิตต้นปี และสินค้ำระหว่ำงผลิตปลำยปี ค. สินค้ำสำเร็จรูปต้นปี และสินค้ำสำเรจ็ รูปปลำยปี ง. คำ่ ใช้จ่ำยในกำรผลิต และสินค้ำระหว่ำงผลิตปลำยปี 2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตท่แี สดงในงบต้นทนุ ผลิต ได้แก่ข้อใด ก. เงินเดือนสำนกั งำน ข. เงินเดือนผู้ควบคุมคนงำน ค. เงินเดือนพนักงำนขำย ง. เงินเดือนผอู้ ำนวยกำร 3. สินค้ำระหว่ำงผลิตต้นงวด จะแสดงในงบต้นทุนผลิตขนั้ ตอนใด ก. ต่อจำกซือ้ วัตถดุ ิบ ยงั ไม่หมดนะคะ ข. ต่อจำกคำ่ แรงงำนทำงตำง ต่อหน้ำถดั ไป ค. ต่อจำกวัตถุดิบปลำยงวด ง. ต่อจำกต้นทุนผลิตทั้งสนิ้ ค่ะ 4. องค์ประกอบของต้นทนุ ผลิต ได้แก่ข้อใด ก. วัตถุดิบทำงอ้อม คำ่ แรงงำนทำงตรง ข. วตั ถดุ ิบทำงตรง คำ่ แรงงำนทำงด้อม คำ่ ใช้จ่ำยสำนักงำน ค. วัตถดุ ิบทำงตรง คำ่ แรงงำนทำงตรง คำ่ ใช้จ่ำยทำงตรง ง. วตั ถุดิบทำงตรง คำ่ แรงงำนทำงตรง คำ่ ใช้จ่ำยในกำรผลิต จดั ทำโดย ครูโสพิศม์ ประยูรหงษ์ สำขำวชิ ำกำรบญั ชี


5 บทเรียนสำเรจ็ รูป วชิ ำกำรบญั ชีอุตสำหกรรม จากโจทยต์ ่อไปนีใ้ ช้ตอบคาถามขอ้ 5 - 10 ต่อไปนีเ้ ปน็ ยอดคงเหลือในบญั ชีแยกประเภทบำงบญั ชีของอตุ สำหกรรมแห่งหนึ่ง เมื่อ วนั ท่ี 31 ธันวำคม 256X อนั เป็นวนั สนิ้ งวดบญั ชี ดังนี้ สินค้ำระหว่ำงผลิต 19,000.- วัตถุดิบต้นปี 28,000.- ซอื้ วัตถุดิบ 246,000.- คำ่ ขนส่งเขำ้ 2,300.- ส่งคนื วตั ถุดิบ 3,500.- ส่วนลดรับ 1,600.- คำ่ แรงงำนโดยตรง 80,000.- เงินเดือนผู้ควบคุมคนงำน 24,000.- คำ่ แรงงำนทำงอ้อม 18,000.- คำ่ ซอ่ มแซมโรงงำน 5,300.- คำ่ ไฟฟ้ำโรงงำน 3,500.- คำ่ ใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดโรงงำน 1,200.- จำกกำรตรวจนบั วัตถุดิบและสินค้ำระหว่ำงผลิตคงเหลือในวันท่ี 31ธันวำคม 256X ปรำกฏว่ำมีวัตถดุ ิบคงเหลือ จำนวน 16,500 บำท และสินค้ำระหว่ำงผลิตคงเหลือปลำปี จำนวน 14,000 บำท ไปทำแบบทดสอบ ต่อเลยค่ะ จดั ทำโดย ครูโสพิศม์ ประยรู หงษ์ สำขำวชิ ำกำรบญั ชี


6 บทเรยี นสำเร็จรปู วชิ ำกำรบญั ชีอตุ สำหกรรม จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดยี ว 5. ซอื้ วตั ถุดิบสทุ ธิ มีจำนวนเทำ่ ไร ก. 248,300 บำท ข. 246,000 บำท ค. 244,800 บำท ค. 243,200 บำท 6. วตั ถุดิบท่ใี ช้ในกำรผลิต มีจำนวนเทำ่ ไร ก. 271,000 บำท ข. 254,700 บำท ค. 246,000 บำท ง. 243,200 บำท 7. คำ่ แรงงำนทำงตรง มีจำนวนเทำ่ ไร ก. 80,000 บำท ข. 70,000 บำท ค. 62,000 บำท ง. 52,000 บำท 8. คำ่ ใช้จ่ำยในกำรผลิต มีจำนวนเทำ่ ไร ไปดเู ฉลย กันค่ะ ก. 80,000 บำท ข. 70,000 บำท ค. 62,000 บำท ง. 52,000 บำท 9. ต้นทนุ ผลิตท้ังสนิ้ มีจำนวนเทำ่ ไร ก. 386,700 บำท ข. 391,700 บำท ค. 405,700 บำท ง. 419,700 บำท 10. ต้นทนุ สินค้ำท่ผี ลิตเสร็จ มีจำนวนเทำ่ ไร ก. 386,700 บำท ข. 391,700 บำท ค. 405,700 บำท ง. 419,700 บำท จดั ทำโดย ครูโสพิศม์ ประยูรหงษ์ สำขำวิชำกำรบญั ชี


7 บทเรยี นสำเร็จรปู วิชำกำรบัญชีอุตสำหกรรม จงเลือกคาตอบที่ถูกตอ้ งเพียงข้อเดยี ว 1. งบต้นทนุ ผลิตประกอบด้วยบัญชีต่ำง ๆ หลำยบญั ชีด้วยกนั จำกรำยชือ่ บญั ชีข่ำงล่ำงนี้ บญั ชีใดไม่ปรำกฏในงบต้นทนุ ผลิต ค. สินค้ำสำเร็จรปู ต้นปี และสินค้ำสำเร็จรปู ปลำยปี 2. คำ่ ใช้จ่ำยในกำรผลิตที่แสดงในงบต้นทุนผลิต ได้แก่ข้อใด ข. เงินเดือนผู้ควบคุมคนงำน 3. สินค้ำระหว่ำงผลิตต้นงวด จะแสดงในงบต้นทนุ ผลิตขั้นตอนใด ง. ต่อจำกต้นทุนผลิตทั้งสนิ้ 4. องค์ประกอบของต้นทุนผลิต ได้แก่ข้อใด ง. วัตถุดิบทำงตรง คำ่ แรงงำนทำงตรง คำ่ ใช้จ่ำยในกำรผลิต 5. ซอื้ วตั ถดุ ิบสทุ ธิ มีจำนวนเทำ่ ไร เพือ่ น ๆ คนไหนที่ ง. 243,200 บำท ตอบผดิ ไม่ตอ้ ง เสียใจ ไปศึกษำใบ 6. วตั ถุดิบทใ่ี ช้ในกำรผลิต มีจำนวนเทำ่ ไร งำนกันดีกว่ำ ข. 254,700 บำท 7. คำ่ แรงงำนทำงตรง มีจำนวนเทำ่ ไร ก. 80,000 บำท 8. คำ่ ใช้จ่ำยในกำรผลิต มีจำนวนเทำ่ ไร ง. 52,000 บำท 9. ต้นทนุ ผลิตทงั้ สิน้ มีจำนวนเทำ่ ไร ก. 386,700 บำท 10. ต้นทนุ สินค้ำท่ผี ลิตเสร็จ มีจำนวนเทำ่ ไร ข. 391,700 บำท จดั ทำโดย ครูโสพิศม์ ประยรู หงษ์ สำขำวชิ ำกำรบัญชี


8 บทเรียนสำเร็จรูป วชิ ำกำรบัญชอี ตุ สำหกรรม งบตน้ ทนุ ผลิต กำรจัดทำงบ ตัวอย่ำงงบ ต้นทุนผลิต ต้นทนุ ผลิต ควำมหมำยของ สำระกำร คำศัพท์ประจำ งบต้นทนุ ผลิต เรียนรู้ หน่วย OK ค่ะ เพือ่ น ๆ ไปศึกษำ เนือ้ หำกันดีกว่ำ จัดทำโดย ครูโสพิศม์ ประยรู หงษ์ สำขำวชิ ำกำรบัญชี


9 บทเรียนสำเรจ็ รูป วชิ ำกำรบญั ชีอุตสำหกรรม มีใครทรำบ ควำมหมำยของงบ ต้นทุนผลิตบ้ำงคะ ควำมหมำยของงบต้นทุนผลิต งบตน้ ทนุ ผลิต (Statement of Cost of Goods Manufactured) หมำยถึง งบที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนผลิตสินค้ำ สำเร็จรูปในงวดบัญชีหนึ่ง ๆ หรือรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งประกอบด้วย วตั ถดุ ิบ ค่ำแรงงำนทำงตรง และค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต บวกเข้ำด้วยกันเป็น ต้นทุนกำรผลิตทั้งสิ้น บวกสินค้ำระหว่ำงผลิตต้นงวด หักสินค้ำระหว่ำง ผลิตปลำยงวด ผลลัพธ์ที่ได้จำกงบต้นทุนผลิต จะเป็นต้นทุนสินค้ำ สำเรจ็ รูปในงวดนั้น ๆ ไปทดสอบควำมรู้ใน กรอบที่ 2 กันดีกว่ำ จดั ทำโดย ครูโสพิศม์ ประยรู หงษ์ สำขำวิชำกำรบัญชี


10 บทเรยี นสำเร็จรูป วิชำกำรบัญชีอุตสำหกรรม จงเลอื กคาตอบทถี่ กู ตอ้ งเพยี งขอ้ เดยี ว 1. งบตน้ ทุนผลติ คือข้อใด ก. Statement of Financial Position ข. Statement of Cost and Manufactured ค. Income Statement ง. Financial Statement 2. ขอ้ ใดคอื ความหมายของงบต้นทนุ ผลติ ก. งบทแ่ี สดงผลการดาเนินงานทผ่ี า่ นมาในรอบระยะเวลาบัญชีหน่ึง เพอื่ วัดผลกาไรหรือขาดทนุ จากการดาเนนิ งาน ข. งบที่แสดงฐานะการเงนิ ของกิจการ ณ วันใดวันหน่ึง ค. งบทจ่ี ัดทาขึ้นเพื่อแสดงรายละเอยี ดเกย่ี วกบั ตน้ ทุนผลติ สนิ คา้ สาเร็จรูปในงวดบัญชีหนงึ่ ง. งบทแี่ สดงผลกาไรขาดทุนของกจิ การต้งั แตเ่ ริม่ ดาเนนิ งานงวดแรก จนถึงงวดปจั จบุ นั จัดทำโดย ครูโสพิศม์ ประยรู หงษ์ สำขำวชิ ำกำรบัญชี


11 บทเรยี นสำเร็จรูป วชิ ำกำรบัญชอี ุตสำหกรรม เฉลยข้อที่ 1 ตอบ ข เฉลยข้อที่ 2 ตอบ ค เพือ่ น ๆ คนไหนทีต่ อบผิดให้ กลบั ไปทบทวนในกรอบที่ 1 อกี รอบนะ ส่วนเพือ่ น ๆ ที่ ตอบถูกไปศกึ ษำในกรอบที่ 4 ไดเ้ ลย จดั ทำโดย ครูโสพิศม์ ประยรู หงษ์ สำขำวิชำกำรบัญชี


12 บทเรียนสำเรจ็ รปู วิชำกำรบญั ชีอตุ สำหกรรม การจดั ทางบต้นทนุ ผลิต ขั้นที่ 1 คำนวณหำต้นทุนผลิตท้ังสิ้น (Manufacturing Cost) กำรคำนวณหำต้นทุนผลิต คำนวณจำกผลรวมของวัตถุดิบ ทำงตรง ค่ำแรงงำนทำงตรง และค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต ดังนี้ วัตถดุ ิบทีใ่ ช้ในกำรผลิต XXX บวก ค่ำแรงงำนทำงตรง XXX บวก ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต XXX ต้นทุนผลิตทั้งสิ้น XXX ซอื้ วตั ถุดิบสุทธิ ซอื้ วตั ถุดิบสทุ ธิ = ซือ้ วตั ถุดิบ + ค่ำขนส่งเข้ำ – สงคืนวตั ถุดิบ – ส่วนลดรบั วัตถดุ ิบทีใ่ ช้ในกำรผลิต วัตถุดิบทีใ่ ชใ้ นกำรผลิต = วัตถดุ ิบทำงตรงตน้ งวด + ซือ้ วัตุดิบสุทธิ – วัตถุดิบทำงตรงปลำยงวด ต้นทุนผลิตท้ังสิ้น ต้นทุนผลิตท้ังสิ้น = วัตถดุ ิบที่ใชใ้ นกำรผลิต + ค่ำแรงงำนทำงตรง + ค่ำใช้จำ่ ยในกำรผลิต จดั ทำโดย ครูโสพิศม์ ประยูรหงษ์ สำขำวิชำกำรบญั ชี


13 บทเรยี นสำเร็จรปู วชิ ำกำรบญั ชีอตุ สำหกรรม ขั้นที่ 2 คำนวณหำต้นทุนผลิตสินค้ำที่ผลิตเสร็จ (ต้นทนุ สินค้ำสำเร็จรูป) โดยนำต้นทนุ ผลิตท้ังสิ้นบวกกบั สินค้ำระหว่ำงผลิตต้นงวดหักกับ สินค้ำระหว่ำงผลิตปลำยงวด ดงั นี้ ต้นทนุ ผลิตท้ังสิ้น XXX บวก สินค้ำระหว่ำงผลิตต้นงวด XXX ต้นทนุ สินค้ำระหว่ำงผลิตในงวด XXX หกั สินค้ำระหว่ำงผลิตปลำยงวด XXX ต้นทุนสินค้ำที่ผลิตเสร็จ XXX ต้นทนุ สินค้ำทีผ่ ลิตเสร็จ (ต้นทนุ สินค้ำสำเรจ็ รูป) ต้นทนุ สินค้ำที่ผลิตเสรจ็ = ต้นทุนผลิตท้ังสิ้น + สินค้ำระหว่ำงผลิตต้นงวด - สินค้ำระหว่ำงผลิตปลำยงวด ไปทดสอบความรใู้ น กรอบท่ี 5 กนั ดกี วา่ จดั ทำโดย ครูโสพิศม์ ประยูรหงษ์ สำขำวิชำกำรบญั ชี


14 บทเรยี นสำเร็จรูป วชิ ำกำรบัญชีอุตสำหกรรม จงเลอื กคาตอบทถี่ กู ตอ้ งเพยี งขอ้ เดยี ว 1. ข้อใดคือสว่ นประกอบของต้นทุนกำรผลิตทงั้ สนิ้ ก. วัตถดุ ิบท่ใี ช้ในกำรผลิต ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิต ค่ำแรงงำนทำงตรง ข. ค่ำใชจ้ ่ำยกำรผลิต วัตถดุ ิบทใ่ี ชใ้ นกำรผลิต เงนิ เดือนผู้จัดกำรโรงงำน ค. ค่ำแรงงำนฝ่ำยผลิต คำ่ จ้ำงพนกั งำนทำควำมสะอำด วตั ถุดิบทำงอ้อม ง. วัตถุดิบทำงอ้อม ค่ำแรงงำนฝ่ำยผลิต ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิต 2. ข้อใดคอื ตน้ ทุนสินค้ำทผ่ี ลิตเสรจ็ ก. ต้นทุนผลิตทงั้ สิน – สินค้ำระหวำ่ งผลิตต้นงวด – สินค้ำระหวำ่ งผลิตปลำยงวด ข. ต้นทนุ ผลิตทง้ั สิน้ + สินค้ำระหวำ่ งผลิตต้นงวด – สินค้ำระหวำ่ งผลิตปลำยงวด ค. ต้นทุนผลิตทงั้ สิน้ – สินค้ำระหวำ่ งผลิตต้นงวด + สินค้ำระหว่ำงผลิตปลำยงวด ง. ต้นทุนผลิตทงั้ สนิ้ + สินค้ำระหวำ่ งผลิตต้นงวด + สินค้ำระหวำ่ งผลิตปลำยงวด เพือ่ น ๆ ทำแบบทดสอบ เรียบรอ้ ยแล้วให้ดเู ฉลย กรอบที่ 6 จัดทำโดย ครูโสพิศม์ ประยูรหงษ์ สำขำวชิ ำกำรบญั ชี


15 บทเรียนสำเรจ็ รูป วชิ ำกำรบญั ชอี ุตสำหกรรม เฉลยข้อที่ 1 ตอบ ก เฉลยข้อที่ 2 ตอบ ข ไชโย ! ตอบถูกหมดเลย เพื่อน ๆ คนไหนทีต่ อบผดิ ให้ กลบั ไปทบทวนในกรอบที่ 4 อกี รอบนะ ส่วนเพื่อน ๆ ที่ตอบถกู ไปศึกษำในกรอบที่ 7 ได้เลย จดั ทำโดย ครูโสพิศม์ ประยูรหงษ์ สำขำวิชำกำรบญั ชี


16 บทเรยี นสำเรจ็ รปู วิชำกำรบญั ชีอตุ สำหกรรม ตวั อย่ำงงบต้นทนุ ผลิต ตัวอย่ำง บริษัท สมศักดิ์อุตสำหกรรม จำกัด มียอดคงเหลือในบัญชีแยก ประเภทบำงส่วนเมื่อสิ้นงวดบญั ชีในวันที่ 31 ธันวำคม 256X ดงั นี้ วตั ถุดิบต้นงวด 30,000 บำท วตั ถุดิบปลำยงวด 27,600 บำท ซอื้ วตั ถุดิบ 170,000 บำท ค่ำขนส่งเข้ำ 15,000 บำท ส่งคืน-ส่วนลดรับ 4,400 บำท ค่ำแรงงำนทำงตรง 250,000 บำท ค่ำใช้จำ่ ยในกำรผลิต 115,500 บำท สินค้ำระหว่ำงผลิตปลำยงวด 25,100 บำท สินค้ำระหว่ำงผลิตต้นงวด 26,600 บำท ให้ทำ จดั ทำงบต้นทนุ ผลิตสำหรบั ปี เพือ่ น ๆ ไปดตู วั อย่ำงงบ ต้นทุนผลิตกนั ต่อเลยค่ะ จดั ทำโดย ครูโสพิศม์ ประยรู หงษ์ สำขำวิชำกำรบญั ชี


17 บทเรียนสำเรจ็ รปู วชิ ำกำรบญั ชีอุตสำหกรรม บริษัท สมศักดิ์อตุ สาหกรรม จากัด งบต้นทนุ ผลิต สาหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 256X วตั ถดุ บิ ที่ใช้ในกำรผลิต : - วตั ถดุ ิบต้นปี 30,000.– ซื้อวตั ถดุ ิบ 170,000.– บวก ค่ำขนส่งเข้ำ 15,000.– 185,000.– หกั สว่ นลดซือ้ วตั ถดุ บิ 4,400.– ซื้อสทุ ธิ 180,600.– วัตถุดิบที่มีเพือ่ ใช้ในกำรผลิต 210,600.– หัก วัตถุดบิ ปลำยปี 27,600.– วัตถุดบิ ที่ใช้ในกำรผลิต 183,000.– 250,000.– ค่ำแรงงำนทำงตรง 115,500.- ค่ำใช้จำ่ ยในกำรผลิต 996,900.– ตน้ ทนุ ผลติ 26,600.– 575,100.– บวก สนิ ค้ำระหว่ำงผลิตตน้ ปี 25,100.– ตน้ ทนุ สินค้ำระหว่ำงผลิตในงวด 500,000.– หกั สนิ ค้ำระหว่ำงผลิตปลำยปี ตน้ ทุนสินค้ำทีผ่ ลิตเสร็จ ไปอ่ำนหน้ำต่อไป กนั ดีกว่ำ จดั ทำโดย ครูโสพิศม์ ประยรู หงษ์ สำขำวิชำกำรบญั ชี


18 บทเรียนสำเรจ็ รูป วชิ ำกำรบัญชอี ุตสำหกรรม ตวั อย่ำง บริษัท เจริญอุตสำสหกรรม จำกัด มียอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทบำงส่วน เมื่อสนิ้ งวดบญั ชีในวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ดงั นี้ วตั ถุดิบต้นงวด 75,400 บำท วัตถดุ ิบปลำยงวด 65,300 บำท สินค้ำระหว่ำงผลิตต้นงวด 72,100 บำท สินค้ำระหว่ำงผลิตปลำยงวด 69,000 บำท สินค้ำสำเรจ็ รูปต้นงวด 35,000 บำท สินค้ำสำเรจ็ รูปปลำยงวด 48,300 บำท ไป ขำย 721,500 บำท รบั คืนสินค้ำ 20,500 บำท อำ่ น ดอกเบ้ยี ต๋ัวเงินจำ่ ย 17,520 บำท หน้ำ ซอื้ วัตถุดิบ 450,000 บำท คำ่ ขนส่งเขำ้ 15,200 บำท ต่อไป ส่งคนื -ส่วนลดรับ 2,200 บำท กนั คำ่ แรงงำนทำงตรง 289,000 บำท คำ่ เสื่อมรำคำ-อำคำรโรงงำน 40,000 บำท ดีกว่ำ คำ่ เสือ่ มรำคำ-เครือ่ งจกั รโรงงำน 30,000 บำท คำ่ เสือ่ มรำคำ-อปุ กรณ์สำนกั งำน 20,000 บำท คำ่ ไฟฟ้ำโรงงำน 34,200 บำท วัสดโุ รงงำนใช้ไป 17,800 บำท เงินเดือนสำนักงำน 84,000 บำท คำ่ โฆษณำ 52,300 บำท คำ่ เช่ำสำนักงำน 36,500 บำท คำ่ ซ่อมแซมเครือ่ งจกั ร 24,100 บำท ภำษโี รงงำน 4,500 บำท คำ่ เช่ำโรงงำน 36,000 บำท ให้ทำ จัดทำงบต้นทุนผลิตสำหรับปี จดั ทำโดย ครูโสพิศม์ ประยูรหงษ์ สำขำวชิ ำกำรบัญชี


19 บทเรยี นสำเร็จรูป วชิ ำกำรบญั ชอี ุตสำหกรรม บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จากัด งบต้นทนุ ผลิต สาหรบั ปี สิน้ สุดวนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2562 วตั ถดุ บิ ที่ใช้ในกำรผลิต : - วัตถดุ บิ ตน้ ปี 75,400.– ซือ้ วตั ถดุ บิ 450,000.– บวก ค่ำขนส่งเข้ำ 15,200.– 465,200.– หกั สว่ นลดซอื้ วัตถุดบิ 2,200.– ซือ้ สทุ ธิ 463,000.– วัตถดุ บิ ทีม่ ีเพื่อใช้ในกำรผลติ 538,400.– หัก วัตถดุ บิ ปลำยปี 65,300.– วัตถดุ บิ ที่ใช้ในกำรผลิต 473,100.– ค่ำแรงงำนทำงตรง 289,000.– ค่ำใช้จำ่ ยในกำรผลิต : - วสั ดโุ รงงำนใช้ไป 17,800.– ค่ำแรงงำนทำงอ้อม 48,200.– ค่ำไฟฟ้ำโรงงำน 34,200.– ค่ำซ่อมแซมเครื่องจักร 24,100.– ภำษีโรงงำน 4,500.– ค่ำเช่ำโรงงำน 36,000.– ค่ำเส่อื มรำคำ – อำคำรโรงงำน 40,000.– ค่ำเส่อื มรำคำ – เครือ่ งจักรโรงงำน 30,000.– รวมค่ำใช้จำ่ ยในกำรผลิต 234,800.– ตน้ ทนุ ผลติ (473,100+289,000+234,800) 996,900.– บวก สินค้ำระหว่ำงผลิตต้นปี เพ่อื น ๆ ไปลองฝมี อื 72,100.– ตน้ ทุนสินค้ำระหว่ำงผลิตในงวด ในกรอบท่ี 8 ดกี ว่า 1,069,000.– หัก สนิ ค้ำระหว่ำงผลิตปลำยปี 69,000.– ตน้ ทุนสินค้ำทีผ่ ลิตเสร็จ 1,000,000.– จดั ทำโดย ครูโสพิศม์ ประยูรหงษ์ สำขำวิชำกำรบญั ชี


20 บทเรียนสำเรจ็ รูป วชิ ำกำรบัญชีอตุ สำหกรรม จงเลอื กคาตอบที่ถูกต้องเพียงขอ้ เดียว 1. กิจกำรมีวัตถุดิบทำงตรง 30,000 บำท ค่ำแรงงำนทำงตรง 20,000 บำท ค่ำใช้จ่ำย กำรผลิต 15,000 บำท งำนระหว่ำงทำต้นงวด 20,000 บำท และงำนระหว่ำงทำปลำย งวด 40,000 บำท กิจกำรมีต้นทุนผลิตจำนวนเทำ่ ไร ก. 35,000 บำท ข. 45,000 บำท ค. 60,000 บำท ง. 65,000 บำท 2. กิจกำรมีวัตถุดิบทำงตรง 30,000 บำท ค่ำแรงงำนทำงตรง 20,000 บำท ค่ำใช้จ่ำย กำรผลิต 15,000 บำท งำนระหว่ำงทำต้นงวด 20,000 บำท และงำนระหว่ำงทำปลำย งวด 40,000 บำท กิจกำรมีต้นทุนสินค้ำสำเร็จรปู จำนวนเทำ่ ไร ก. 35,000 บำท เพื่อน ๆ ต้องซื่อสตั ยก์ ับ ข. 45,000 บำท ตัวเองไม่ดเู ฉลยก่อนทำเสรจ็ ค. 60,000 บำท ง. 65,000 บำท เมือ่ เสรจ็ เรียบรอ้ ยแล้วให้ดู เฉลย กรอบที่ 9 จัดทำโดย ครูโสพิศม์ ประยูรหงษ์ สำขำวชิ ำกำรบัญชี


21 บทเรียนสำเรจ็ รูป วชิ ำกำรบัญชอี ตุ สำหกรรม เฉลยข้อที่ 1 ตอบ ง เฉลยข้อที่ 2 ตอบ ข ไชโย ! ตอบถูกหมดเลย เพื่อน ๆ คนไหนทีต่ อบผิดให้ กลับไปทบทวนในกรอบที่ 7 อกี รอบนะ ส่วนเพื่อน ๆ ที่ตอบถกู ไปศึกษำในกรอบที่ 10 ได้เลย จดั ทำโดย ครูโสพิศม์ ประยรู หงษ์ สำขำวชิ ำกำรบญั ชี


22 บทเรียนสำเร็จรปู วชิ ำกำรบญั ชอี ตุ สำหกรรม คาศพั ทป์ ระจาหน่วย ศพั ท์บญั ชี ศพั ท์ภาษาองั กฤษ งบต้นทนุ ผลิต Statement of Cost of Goods Manufactured ต้นทุนผลิตท้ังสิ้น Manufacturing Cost วัตถุดิบ Material Inventory สินค้ำระหว่ำงผลิต Work in Process สินค้ำสำเรจ็ รปู Finished Goods ไปทำแบบทดสอบหลงั เรียนกันเลยค่ะ จดั ทำโดย ครูโสพิศม์ ประยูรหงษ์ สำขำวิชำกำรบญั ชี


23 บทเรียนสำเรจ็ รูป วิชำกำรบญั ชอี ุตสำหกรรม จงเลือกคาตอบทีถ่ ูกตอ้ งเพียงขอ้ เดยี ว 1. งบต้นทนุ ผลิตประกอบด้วยบญั ชีต่ำง ๆ หลำยบัญชีด้วยกนั จำกรำยชือ่ บญั ชีข่ำงล่ำงนี้ บญั ชีใดไมป่ รำกฏในงบต้นทนุ ผลิต ก. วตั ถุดิบ และค่ำแรงงำนทำงตรง ข. สินค้ำระหว่ำงผลิตต้นปี และสินค้ำระหว่ำงผลิตปลำยปี ค. สินค้ำสำเร็จรปู ต้นปี และสินค้ำสำเรจ็ รูปปลำยปี ง. คำ่ ใช้จ่ำยในกำรผลิต และสินค้ำระหว่ำงผลิตปลำยปี 2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตท่แี สดงในงบต้นทุนผลิต ได้แก่ข้อใด ก. เงินเดือนสำนักงำน ข. เงินเดือนผู้ควบคุมคนงำน ค. เงินเดือนพนักงำนขำย ง. เงินเดือนผอู้ ำนวยกำร 3. สินค้ำระหว่ำงผลิตต้นงวด จะแสดงในงบต้นทุนผลิตขน้ั ตอนใด ก. ต่อจำกซอื้ วัตถุดิบ ยังไม่หมดนะคะ ข. ต่อจำกคำ่ แรงงำนทำงตำง ต่อหน้ำถัดไป ค. ต่อจำกวตั ถดุ ิบปลำยงวด ง. ต่อจำกต้นทุนผลิตทั้งสนิ้ ค่ะ 4. องค์ประกอบของต้นทุนผลิต ได้แก่ข้อใด ก. วัตถดุ ิบทำงอ้อม คำ่ แรงงำนทำงตรง ข. วตั ถุดิบทำงตรง คำ่ แรงงำนทำงด้อม คำ่ ใช้จ่ำยสำนักงำน ค. วัตถดุ ิบทำงตรง คำ่ แรงงำนทำงตรง คำ่ ใช้จ่ำยทำงตรง ง. วตั ถุดิบทำงตรง คำ่ แรงงำนทำงตรง คำ่ ใช้จ่ำยในกำรผลิต จดั ทำโดย ครูโสพิศม์ ประยูรหงษ์ สำขำวิชำกำรบัญชี


24 บทเรียนสำเรจ็ รูป วชิ ำกำรบญั ชีอุตสำหกรรม จากโจทยต์ ่อไปนีใ้ ช้ตอบคาถามขอ้ 5 - 10 ต่อไปนีเ้ ปน็ ยอดคงเหลือในบญั ชีแยกประเภทบำงบญั ชีของอตุ สำหกรรมแห่งหนึ่ง เมื่อ วนั ท่ี 31 ธันวำคม 256X อนั เป็นวนั สนิ้ งวดบญั ชี ดังนี้ สินค้ำระหว่ำงผลิต 19,000.- วัตถุดิบต้นปี 28,000.- ซอื้ วัตถุดิบ 246,000.- คำ่ ขนส่งเขำ้ 2,300.- ส่งคนื วตั ถุดิบ 3,500.- ส่วนลดรับ 1,600.- คำ่ แรงงำนโดยตรง 80,000.- เงินเดือนผู้ควบคุมคนงำน 24,000.- คำ่ แรงงำนทำงอ้อม 18,000.- คำ่ ซอ่ มแซมโรงงำน 5,300.- คำ่ ไฟฟ้ำโรงงำน 3,500.- คำ่ ใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดโรงงำน 1,200.- จำกกำรตรวจนบั วัตถุดิบและสินค้ำระหว่ำงผลิตคงเหลือในวันท่ี 31ธันวำคม 256X ปรำกฏว่ำมีวัตถดุ ิบคงเหลือ จำนวน 16,500 บำท และสินค้ำระหว่ำงผลิตคงเหลือปลำปี จำนวน 14,000 บำท ไปทำแบบทดสอบ ต่อเลยค่ะ จัดทำโดย ครูโสพิศม์ ประยรู หงษ์ สำขำวชิ ำกำรบญั ชี


25 บทเรยี นสำเรจ็ รูป วิชำกำรบญั ชีอุตสำหกรรม จงเลือกคาตอบทีถ่ กู ต้องเพียงข้อเดยี ว 5. ซอื้ วตั ถุดิบสทุ ธิ มีจำนวนเทำ่ ไร ก. 248,300 บำท ข. 246,000 บำท ค. 244,800 บำท ค. 243,200 บำท 6. วตั ถุดิบทใ่ี ช้ในกำรผลิต มีจำนวนเทำ่ ไร ก. 271,000 บำท ข. 254,700 บำท ค. 246,000 บำท ง. 243,200 บำท 7. คำ่ แรงงำนทำงตรง มีจำนวนเทำ่ ไร ก. 80,000 บำท ข. 70,000 บำท ค. 62,000 บำท ง. 52,000 บำท 8. คำ่ ใช้จ่ำยในกำรผลิต มีจำนวนเทำ่ ไร ก. 80,000 บำท ข. 70,000 บำท ค. 62,000 บำท ง. 52,000 บำท 9. ต้นทนุ ผลิตท้ังสิน้ มีจำนวนเทำ่ ไร ก. 386,700 บำท ข. 391,700 บำท ค. 405,700 บำท ง. 419,700 บำท 10. ต้นทุนสินค้ำท่ผี ลิตเสรจ็ มีจำนวนเทำ่ ไร ก. 386,700 บำท ข. 391,700 บำท ค. 405,700 บำท ง. 419,700 บำท จดั ทำโดย ครูโสพิศม์ ประยูรหงษ์ สำขำวิชำกำรบญั ชี


26 บทเรยี นสำเร็จรปู วิชำกำรบญั ชอี ตุ สำหกรรม ไปดเู ฉลยกนั ค่ะ จดั ทำโดย ครูโสพิศม์ ประยรู หงษ์ สำขำวชิ ำกำรบญั ชี


27 บทเรยี นสำเรจ็ รปู วชิ ำกำรบัญชีอุตสำหกรรม จงเลือกคาตอบที่ถูกตอ้ งเพียงขอ้ เดยี ว 1. งบต้นทนุ ผลิตประกอบด้วยบัญชีต่ำง ๆ หลำยบัญชีด้วยกนั จำกรำยชื่อบญั ชีข่ำงล่ำงนี้ บญั ชีใดไม่ปรำกฏในงบต้นทนุ ผลิต ค. สินค้ำสำเร็จรปู ต้นปี และสินค้ำสำเร็จรปู ปลำยปี 2. คำ่ ใช้จ่ำยในกำรผลิตที่แสดงในงบต้นทุนผลิต ได้แก่ข้อใด ข. เงินเดือนผู้ควบคุมคนงำน 3. สินค้ำระหว่ำงผลิตต้นงวด จะแสดงในงบต้นทุนผลิตขั้นตอนใด ง. ต่อจำกต้นทุนผลิตทั้งสิน้ 4. องค์ประกอบของต้นทุนผลิต ได้แก่ข้อใด ง. วัตถุดิบทำงตรง คำ่ แรงงำนทำงตรง คำ่ ใช้จ่ำยในกำรผลิต 5. ซอื้ วตั ถดุ ิบสทุ ธิ มีจำนวนเทำ่ ไร เพือ่ น ๆ คนไหนที่ ง. 243,200 บำท ตอบผดิ ไม่ตอ้ ง เสียใจ ไปศึกษำใบ 6. วตั ถุดิบทใ่ี ช้ในกำรผลิต มีจำนวนเทำ่ ไร งำนกันใหม่ดีกว่ำ ข. 254,700 บำท 7. คำ่ แรงงำนทำงตรง มีจำนวนเทำ่ ไร ก. 80,000 บำท 8. คำ่ ใช้จ่ำยในกำรผลิต มีจำนวนเทำ่ ไร ง. 52,000 บำท 9. ต้นทนุ ผลิตทงั้ สิน้ มีจำนวนเทำ่ ไร ก. 386,700 บำท 10. ต้นทนุ สินค้ำท่ผี ลิตเสร็จ มีจำนวนเทำ่ ไร ข. 391,700 บำท จดั ทำโดย ครูโสพิศม์ ประยรู หงษ์ สำขำวิชำกำรบญั ชี


วิทยำลยั เทคนคิ สมทุ รสงครำม สถาบันการอาชวี ศกึ ษาภาคกลาง 5 สานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา กระทรวงศึกษาธกิ าร


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook