Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ราชชื่อเด็กสาขาคอมพิวเตอร์

ราชชื่อเด็กสาขาคอมพิวเตอร์

Published by Guset User, 2022-07-19 07:06:50

Description: หนังสือราชชื่อสมาชิกเด็กสาขาคอมพิวเตอร์ 65

Search

Read the Text Version

แนะนำเพื่อนและอาจารย์ คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์

“ แค่เป็นตัวของตัวเอง ทุกคนก็ไม่ได้ สมบูรณ์แบบ” นางสาว ธาริณี โพธิ รหัสนักศึกษา 65181550108

“สิ่งที่สำคัญ คือไม่ได้อยู่ที่เรา เกิดมาเป็นอะไร แต่อยู่ที่ เติบโตขึ้นมาเป็นอะไร” นางสาวธวัลรัตน์ คำก่อง รหัสนักศึกษา 65181550107

“จงเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด” นางสาวชนานันท์ ตั้นเซ่ง รหัสนักศึกษา 65181550105

“อย่าทำวันนี้ให้ดีที่สุด เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำ” นางสาวบุญญานุช นันตาพรม รหัสนักศึกษา 65181550109

“ใช้ชีวิตให้เต็มที่ และมีสติอยู่เสมอ” นางสาว สุมินตรา จันจำปา รหัสนักศึกษา 65181550119

“แคปชั่น กินนมจากเต้า ดีกว่ากินเหล้าจากกรม กิน เหล้ามันขมกินนมดีกว่า” นายกวินชัย ประกอบการ รหัสนักศึกษา 65181550102

“รักไม่ยุ่ง มุ่งแต่เรียน” นายวรากร สิทธิการ รหัสนักศึกษา

“เล่นกีต้าร์ หรือตีกลอง..เอาถนัด ไม่ จำกัด..เครื่องดนตรี..ล้วนมีค่า เล่นให้ เป็น..ฝึกให้มาก..สู้ยิบตา ลองสัก ครา..ให้สามารถ..อาจกว่าใคร” นายสิรวิชญ์ ไชนสมภาร หรัสนักศึกษา 65181550115

“บางคนฝันที่จะประสบความสำเร็จ อย่างสวยหรู ในขณะที่บางคนกำ ลงมือกระทำ” นางสาว ณัฎฐณิชา ชัยเขียว รหัสนักศึกษา 65181550106

“แคปชั่น อย่ามีหัว ไว้แค่ให้ผมขึ้น” นางสาว สิรินภา ประมาณ รหัสนักศึกษา 65181550116

“ไม่มีอุปสรรคใด ที่เราเอาชนะไม่ได้” นางสาว สิริวิมล ฑิวาพร รหัสนักศึกษา 65181550117

“พอใจเท่าทีมี ยินดีเท่าที่ได้” นายพรีศักดิ์ นามโคตร รหัสนักศึกษา 65181550118

“คิดเท่าที่ทำได้และทำให้ได้ เท่าที่คิด” นานวรัญญู เป็นบุญ รหัสนักศึกษา 65181550112

“คนผิดพลาดไม่ใช่อุปสรรคแต่คือ บทเรียนในการก้าวต่อไป” นายสิรภพ กุญชร รหัสนักศึกษา 65181550114

“อดีตคือบทเรียน โป๊ยเซียนคือยาดม” นายจิรายุ พรมแก้ว รหัสนักศึกษา 65181550104

“สุราไม่ได้สร้างวีรบุรุษ...... แต่วีรบุรุษก็ขาดสุราไม่ได้” นาย พรหมพิริยะ สมวรรณ์ รหัสนักศึกษา 65181550111

“ออนแอก็แพ้ไป คนไหวเขาจะยืน” นางสาวกมลวรรณ ราชเหลา รหัสนักศึกษา 65181550101

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติยา ปลอดแก้ว


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook