Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore บุคลิกภาพภายนอก

บุคลิกภาพภายนอก

Published by Jarutat Silasuwan, 2022-11-12 08:03:55

Description: บุคลิกภาพภายนอก

Search

Read the Text Version

การพฒั นาบคุ ลิกภาพภายนอก

บคุ ลิกภาพภายนอก (External Personality) หมายถงึ ลกั ษณะภายนอก ทสี่ งั เกตเหน็ ไดอ้ ย่างชดั เจนของแต่ละคน ซงึ่ อาจหมายถงึ สรรี ะทางกาย กริ ิยาท่าทางต่าง ๆ การเคลอื่ นไหว รูปร่าง หนา้ ตา ผวิ พรรณ การแต่งกาย การใช้น้าเสยี ง ศลิ ปะการพูด สง่ิ ต่าง ๆ เหล่านล้ี ว้ นเป็นบุคลกิ ภาพภายนอกทงั้ สน้ิ ซง่ึ บุคลกิ ภาพภายนอกสามารถปรบั ปรุง ได้ง่ายและใชเ้ วลาไมน่ าน

ข้ันตอนการพฒั นาบคุ ลิกภาพ 1. ตระหนกั ในความสาคัญของบคุ ลิกภาพ บุคลกิ ภาพนบั เป็นสง่ิ ทจี่ าเป็นและสาคญั ต่ออาชพี และอนาคต จงึ มกี ารให้ความสาคญั และตน่ื ตวั ในการ พฒั นาบุคลกิ ภาพกนั มากขน้ึ 2. ประเมนิ บคุ ลิกภาพของตนท้ังด้านดีและด้านที่บกพร่อง ก่อนการพฒั นาบุคลกิ ภาพต้อง ทาการประเมนิ บุคลกิ ภาพของตนเองก่อนโดยประเมนิ ขอ้ ดขี อ้ เสยี ของตนเอง การประเมนิ ตนเองเป็นเรอ่ื งค่อนขา้ งยากเพราะบางครงั้ คนเราไมค่ ่อยยอมรบั ความบกพร่องเรอ่ื งใด เรอ่ื งหนงึ่ ส่วนมากมกั จะคดิ ว่าตวั เองถูก ตวั เองดี ตวั เองเพยี บพร้อมด้วยคุณสมบตั ทิ ุกประการ ฉะนน้ั จงึ ถอื เป็นเรอ่ื งยาก เวน้ แต่เราต้องเปลยี่ นแปลงความร้สู กึ นกึ คดิ เสยี ใหมโ่ ดยพจิ ารณาถงึ หลกั ความจรงิ ว่า “สเ่ีท้ายงั รู้ พลาดนกั ปราชญ์ยงั ร้พู ลง้ั ” คนเรากต็ ้องมบี า้ งทบ่ี างครง้ั ทาอะไรไม่ถูกต้องและรบั ฟังคาวจิ ารณ์จากผูใ้ กลช้ ดิ

ข้ันตอนการพฒั นาบคุ ลิกภาพ 3. ม่งุ ม่ันท่ีจะปรับปรงุ และพฒั นาบคุ ลิกภาพของตนอย่างจริงจังและถกู วิีี เมอ่ื ได้ตระหนกั ถงึ ความสาคญั ของบุคลกิ ภาพและได้ประเมนิ ขอ้ ดขี อ้ เสยี ของตนเองแล้ว จะต้องศกึ ษา วธิ กี ารปรบั ปรุงขอ้ บกพร่องด้วยวธิ ที มี่ ปี ระสทิ ธภิ าพ ด้วยความมุง่ มน่ั จรงิ จงั และมคี วามสม่าเสมอในเรอ่ื ง ต่อไปน้ี คอื 3.1 การปรบั ปรุงท่วงท่า (Appearance) 3.2 การเสรมิ สร้างความเชอื่ มนั่ ในตนเอง (Self Confidence) 3.3 การปรบั ปรงุ มนุษย์สมั พนั ธ์ (Human Relationship) 3.4 การเสรมิ สร้างความคดิ อย่างมเีหตุผล

การปรับปรงุ บคุ ลิกภาพภายนอก 1. การปรับปรงุ รปู ร่างหน้าตา โดยการดูแลบารงุ รกั ษาให้สะอาดเรยี บร้อยปราศจากสงิ่ นา่ รงั เกยี จ หากรปู ร่างมขี อ้ บกพร่องอาจใช้ วธิ กี ารแต่งกายทเี่หมาะสม ช่วยในการอาพรางหรอื เสรมิ แต่งให้ดูดขี น้ึ เหมาะสมกบั วยั ฐานะ และกาลเทศะ

การปรับปรงุ บคุ ลิกภาพภายนอก 2. การรักษาสขุ ภาพ ด้วยการทาใหร้ ่างกายแขง็ แรงอยู่เสมอ เพราะผูท้ มี่ สี ุขภาพไม่แขง็ แรงมกั มอี ารมณ์หงดุ หงดิ ง่าย จงึ ควร บารุงดูแลร่างกายด้วยอาหารทมี่ ปี ระโยชน์ การพกั ผ่อนนอนหลบั ทเ่ี พยี งพอ ออกกาลงั กายสม่าเสมอเพอ่ื ให้ อารมณ์ดอี ยู่เสมอ

การปรับปรงุ บคุ ลิกภาพภายนอก 3. การปรับปรงุ กิริยาท่าทาง ควรปรบั ปรงุ กริ ยิ าท่าทางใหส้ ุภาพ อ่อนโยน เหมาะสม เช่น การไหว้เพอ่ื แสดงความเคารพ หรอื แสดง การทกั ทายตามวฒั นธรรมไทยควรเดนิ และนงั่ อย่างรกั ษากริ ยิ ามารยาททด่ี ี ไมม่ องคนด้วยหางตา ฝึ กการมอง ใหเ้ ป็นไปในทางทด่ี ี เป็นต้น

การปรับปรงุ บคุ ลิกภาพภายนอก 4. การปรับปรงุ การแต่งกาย การแต่งกายเป็นองค์ประกอบเบอ้ื งต้นทเี่สรมิ บุคลกิ ภาพของบุคคลจงึ ควรแต่งกายด้วยเส้อื ผา้ ท่ี สะอาดสวยงามเหมาะสมแก่โอกาส เพอื่ เป็นการสร้างเสน่ห์แก่ผูพ้ บเหน็

การปรับปรงุ บคุ ลิกภาพภายนอก 5. การปรับปรงุ การพูด สงิ่ ทส่ี าคญั ทสี่ ุดในการสร้างมติ รภาพกบั บุคคลคอื การพูดเนอื่ งจากเป็นการถ่ายทอดความร้สู กึ นกึ คดิ ความเชอื่ ค่านยิ ม ทศั นคตทิ ม่ี ตี ่อตนเองและผูอ้ นื่ เราจงึ ควรฝึ กพูดให้มคี วามไพเราะเลอื กใชถ้ อ้ ยคาและน้าเสยี งที่ แสดงความจรงิ ใจ รวมถงึ ฝึ กการฟังผูอ้ น่ื ทาให้ผูอ้ น่ื ร้สู กึ ว่าสงิ่ ทพ่ี ูดมคี วามสาคญั ส่งผลต่อบุคลกิ ภาพทด่ี ี ของตนเอง

การปรับปรงุ บคุ ลิกภาพภายนอก 6. การปรับปรงุ การทางาน บุคคลทที่ างานหรอื ทากจิ กรรมต่าง ๆ ได้ดเีด่น มลี กั ษณะคลอ่ งแคลว่ ว่องไวด้วยลกั ษณะท่าทางทส่ี ง่า งามเขม้ แขง็ และจรงิ จงั เหมาะสมกบั สภาพงานทก่ี ระทาย่อมเป็นสงิ่ ทส่ี ะท้อนใหเ้ หน็ ถงึ บุคลกิ ภาพของบุคคลนนั้ ว่ามี บุคลกิ ภาพทน่ี า่ ศรทั ธายกย่อง

บุคลกิ ภาพเป็นสงิ่ ทสี่ าคญั มากและสามารถมองเหน็ ได้อย่างชดั เจน ได้แก่ รูปร่าง ใบหนา้ ผม ค้วิ จมูก รมิ ฝี ปาก ฟั น ผวิ พรรณ เป็นต้น ในการพฒั นาบุคลกิ ภาพนอกจากจะดูแลส่วนต่าง ๆ ของร่างกายใหส้ ะอาด สวยงามแลว้ ควรดูแลเกยี่ วกบั การแต่งกายให้เหมาะสมกบั กาลเทศะ ไม่ว่าจะเป็น รปู แบบสตี ลอดจนการใช้เครอ่ื งประดบั การใชเ้ ครอื่ งสาอางเพอ่ื ปกปิดส่วนทบี่ กพร่องเพอื่ พฒั นาใหด้ ี ดูยงิ่ ขน้ึ อนั จะส่งผลใหป้ ระสบความสาเรจ็ ในอาชพี การงานและชวี ติ ส่วนตวั

กจิ กรรมท้ายหน่วย คาช้ีแจง : ให้นกั เรยี นเขยี นบุคลกิ ภาพภายนอกทด่ี ี และไม่ดขี องตนเองอยา่ งละ 5 ขอ้ และเลอื กบุคลกิ ภาพทไ่ีมด่ ี 2 ขอ้ นามาเขยี นวธิ กี ารปรบั ปรุงเพอื่ ใหบ้ ุคลกิ ภาพดขี น้ึ บคุ ลิกภาพท่ีดี บคุ ลิกภาพที่ไมด่ ี วธิ กี ารปรบั ปรุงบุคลกิ ภาพทไี่มด่ ี 1. 1. 1. บุคลกิ ภาพทไี่ม่ดี คอื ..................................................มวี ธิ กี ารปรบั ปรุง ดงั น้ี 2. 2. .............................................................................................................................................................. 3. 3. .............................................................................................................................................................. 4. 4. 2. บุคลกิ ภาพทไี่มด่ ี คอื ..................................................มวี ธิ กี ารปรบั ปรุง ดงั น้ี 5. 5. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook